Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Sumikura, Ichiro
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Sumikura, Ichiro:   Rekishi to Gendai ni okeru Bach -2-. Philharmony 28/10 (1956)
2. Sumikura, Ichiro:   Barokku Gainen no Rekishi. OngakuGeijutsu 20/ 4 (1962)
3. Sumikura, Ichiro:   Bach. (1963), 188, 52p
4. Sumikura, Ichiro:   Bunken kara mita Bach Kenkyu no Ayumi. OngakuGeijutsu 21/10 (1963), 14-21
5. Sumikura, Ichiro:   Kyokkyu Riron no Saikento. [1] Bach Kenkyu no Danmen. OngakuGeijutsu 22/ 3 (1964), 6-9
6. Sumikura, Ichiro:   Kyokkyu Riron no Saikento. [2] Bach Kenkyu no Danmen (1). OngakuGeijutsu 22/ 4 (1964), 12-17
7. Sumikura, Ichiro:   'Ro-tancho Misa' - wa sonzai suru ka? Bach Kenkyu no Danmen -2-. OngakuGeijutsu 22/ 8 (1964), 13-19
8. Sumikura, Ichiro:   Bach no Hakucho no Uta. Bach Kenkyu no Danmen -3-. OngakuGeijutsu 23/ 9 (1965), 60-65
9. Sumikura, Ichiro:   Roman-ha Jidai no Bach. Bach Kenkyu no Danmen -4-. OngakuGeijutsu 23/11 (1965), 28-33
10. Sumikura, Ichiro:   Bach Kenkyu no Shomondai. Philharmony 37/5 (1965), 7-13
11. Hattori, Kozo; Sumikura, Ichiro:   Bach Jihitsufu no Shinhakken ni tsuite. OngakuGaku 12/4 (1966), 234-235
12. Sumikura, Ichiro:   Roman-ha Jidai no Bach. Bach Kenkyu no Danmen -5-. OngakuGeijutsu 24/ 2 (1966), 34-40
13. Sumikura, Ichiro:   Brandenburg Kyosokyoku no Seiritsu Jijo. [1] Bach Kenkyu no Danmen -6-. OngakuGeijutsu 24/ 3 (1966), 56-61
14. Sumikura, Ichiro:   Brandenburg Kyosokyoku no Seiritsu Jijo. [2] Bach Kenkyu no Danmen -7-. OngakuGeijutsu 24/ 5 (1966), 36-41
15. Sumikura, Ichiro:   Bach no Sakuhin Mokuroku (1). Bach Kenkyu no Danmen -8-. OngakuGeijutsu 24/ 7 (1966), 56-59
16. Sumikura, Ichiro:   Bach no Sakuhin Mokuroku (2). Bach Kenkyu no Danmen -9-. OngakuGeijutsu 24/ 8 (1966), 66-67
17. Sumikura, Ichiro:   Schweitzer no Bach Kan. OngakuNoTomo 23/11 (1966), 72-76
18. Sumikura, Ichiro:   Bach no Ryuto Ongaku. GendaiGuitar 1/5 (1967), 18-21
19. Sumikura, Ichiro:   Bach no Ryuto Ongaku. GendaiGuitar 1/8 (1967), 6-9
20. Sumikura, Ichiro:   Bach no Henkyoku ni kansu ru Jakkan no Mondai. OngakuGaku 12/4 (1967), 253-254
21. Sumikura, Ichiro:   Brandenburg Kyosokyoku no Iko ni tsuite. OngakuGaku 13/3 (1967), 155-158
22. Sumikura, Ichiro:   Bach to Vivaldi (1). Bach Kenkyu no Danmen -10-. OngakuGeijutsu 25/ 1 (1967), 58-61
23. Sumikura, Ichiro:   Bach to Vivaldi (2). Bach Kenkyu no Danmen -11-. OngakuGeijutsu 25/ 2 (1967), 60-64
24. Sumikura, Ichiro:   Bach to Vivaldi (3). Bach Kenkyu no Danmen -12-. OngakuGeijutsu 25/ 3 (1967), 63-67
25. Sumikura, Ichiro:   Bach no Deshi tachi. Bach Kenkyu no Danmen -13-. OngakuGeijutsu 25/ 4 (1967), 45-49
26. Sumikura, Ichiro:   Barokku Ongaku no Enso to 'Genten'. OngakuGeijutsu 25/ 5 (1967), 11-17
27. Sumikura, Ichiro:   Bach no Jihitsu Gakufu. Sono Densho to Genjo. Bach Kenkyu no Danmen -14(kan)-. OngakuGeijutsu 25/ 7 (1967), 56-61
28. Sumikura, Ichiro:   G.P. Telemann -- Shi to Fukkatsu. OngakuGeijutsu 25/11 (1967), 30-35
29. Sumikura, Ichiro:   Bach Zo no Hensen. RekodoGeijutsu 16/13 (1967), 240-243
30. Sumikura, Ichiro:   Bach no Fuga ni kansuru Jakkan no Mondai. OngakuGeijutsu 26/ 3 (1968), 60-62
31. Paillard, Jean Franšois; Sumikura, Ichiro:   Barokku Ongaku no Yoshiki to Enso. OngakuGeijutsu 26/13 (1968), 58-60
32. Sumikura, Ichiro:   Bach no Violin-kyoku no Shuko Shiryo. [fs]Nomura60 (1969), 204-220
33. Sumikura, Ichiro:   Karl Richter no Bach [interview] OngakuGeijutsu 27/ 7 (1969), 48-51
34. Sumikura, Ichiro; Watanabe, Takeshi (eds.):   Bach Sho. (1972), iv, 548p
35. Sumikura, Ichiro (ed.):   Gendai no Bach Zo. BachSosho 1 (1976), 391p, 23p
36. Sumikura, Ichiro:   Johann Sebastian Bach und Johann Kasper Ferdinand Fischer. [cr]Leipzig1975 (1977), 233-238
37. Sumikura, Ichiro (ed.):   Bach no Sekai. BachSosho 9 (1978), 413p, 31p
38. Sumikura, Ichiro (ed.):   Bach Album. BachSosho Bekkan 1 (1983), 422p
39. Sumikura, Ichiro (ed.):   Bach Shiryo Shu. BachSosho 10 (1983), 380p, 78p
40. Sumikura, Ichiro; Maruyama, Keisuke (eds.):   Johann Sebastian Bach. (1984), 132p
41. Sumikura, Ichiro:   Kantata 'Yorokobe, sukuwareshi Mure yo'. 'Freue dich, erl÷ste Schar' BWV 30. BachAkadJapan (1984), 76-80
42. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi:   Bach no Shogai. BessatsuTaiyo (1984), 50-55, 58-61, 64-67, 70-73
43. Sumikura, Ichiro:   Nihon de Hakken sareta Bach no Jihitsufu. [BWV 246/40a] BessatsuTaiyo (1984), 132
44. Sumikura, Ichiro; Maruyama, Keisuke (eds.):   Johann Sebastian Bach. 'Seitan 300-Nen Kinen Tokushu-go'. BessatsuTaiyo (1984), 132p
45. [Sumikura, Ichiro] (ed.):   [J. S. Bach] Choral: Aus der Tiefen. BWV 246, Nr. 40. - Bach jihitsufu. Koraru 'Fukaki Fuchi yori'. BessatsuTaiyo (1984), [133]
46. Sumikura, Ichiro:   Bach Kenkyu no Genjo to Kadai (Bigakkai Dai-35-Kai Zenkoku Taikai Hokoku). Bigaku 35/3 (1984), 54
47. Sumikura, Ichiro:   Bach to wa Nani ka. BachAkadJapan (1985), 44-45
48. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi; Higuchi, Ryuichi; Monma, Naomi:   Bach o yomu. [ce]Bach_no_subete (1985), 116-129
49. Sumikura, Ichiro:   Gendai no Bach Kenkyu -1- Denki Kenkyu no Shomondai. OngakuGeijutsu 43/ 3 (1985), 58-65
50. Sumikura, Ichiro:   Gendai no Bach Kenkyu -7- 'Fuga no Giho' no Nazo -1-. OngakuGeijutsu 43/ 9 (1985), 72-79
51. Sumikura, Ichiro:   Gendai no Bach Kenkyu -8- 'Fuga no Giho' no Nazo -2-. OngakuGeijutsu 43/10 (1985), 73-81
52. Sumikura, Ichiro:   Bach e no atarashii Shiten. (1988), 209, 15p
53. Sumikura, Ichiro (ed.):   Bach Jiten. Bach Lexikon. (1993), 638p
54. Sumikura, Ichiro:   Fuga no Giho o meguru Shomondai. BachZenshu 14 (Dec 1995), 64-76
55. Sumikura, Ichiro:   'Ro-Tancho Misa' saiko. BachZenshu 7 (Oct 1996), 66-76
56. Sumikura, Ichiro (ed.):   Bach Sosho. Bekkan 2. [Bach's Works Catalogue] BachSosho Bekkan 2 (1997), 1354p
57. Sumikura, Ichiro:   20-Seiki no Bach Kenkyu. BulFacMTokyoGeijutsuDaigaku 26 (Mar 2001), 47-65

Search took 1.015s cpu time (0.046s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita