Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 14
Year : 1995
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Miyake, Yukio:   Yakudo suru Bach. Atarashii Bach Zo ni mukete. BachZenshu 14 (Dec 1995), 12-25
2. Dadelsen, Georg von:   Bach Kenkyu no arata na Kadai. BachZenshu 14 (Dec 1995), 26-37
3. Hofmann, Klaus:   Sakuso shita Michi no Tansaku. Bach no Cembalo Kyosokyoku to ushinawareta Genkyoku no Fukugen o megutte. BachZenshu 14 (Dec 1995), 38-52
4. Kobayashi, Yoshitake:   Brandenburg Kyosokyoku no Seiritsu ni tsuite. BachZenshu 14 (Dec 1995), 52-63
5. Sumikura, Ichiro:   Fuga no Giho o meguru Shomondai. BachZenshu 14 (Dec 1995), 64-76
6. Tanabe, Hideki:   Kyutei to Ongakuka. BachZenshu 14 (Dec 1995), 77-84
7. Tsuji, Kunio:   Bach no Kami ni sotte. Mori Arimasa-Shi no Omoide ni. BachZenshu 14 (Dec 1995), 86-93
8. Göbel, Reinhard:   Bach Jidai no Enso o Saigen suru. BachZenshu 14 (Dec 1995), 94-99
9. Tsukasa, Osamu:   Gaka no mazushii Ongakutaiken. BachZenshu 14 (Dec 1995), 100-110
10. Kabayama, Kouichi:   Halle to Leipzig. Doitsu Seishin no futatsu no Senpo. BachZenshu 14 (Dec 1995), 112-123
11. Kato, Hiroko:   Tanoshiki Leipzig. Hanahiraku Concert Seikatsu. BachZenshu 14 (Dec 1995), 124-135
12. Narumi, Fumio:   Berlin Monogatari. 18-Seiki Kohan ni itaru Toshi to Ongaku no Rekishi. BachZenshu 14 (Dec 1995), 136-147
13. Nakamura, Yujiro:   Saezuru Kikai. Duruuzu & Gataari. BachZenshu 14 (Dec 1995), 148-165
14. Takashina, Shuji:   Rococo no Bijutsu. BachZenshu 14 (Dec 1995), 164-173
15. Miyake, Yukio:   Geijutsuka no Jiga, Sosaku no Jiyu. BachZenshu 14 (Dec 1995), 174-185
16. Kokaji, Kunitaka:   Fuga ni tsuite; Fuga no giho BWV 1080. BachZenshu 14 (Dec 1995), 189-194 [67-72]
17. Kokaji, Kunitaka:   Kanon ni tsuite; Ongaku no sasage mono BWV 1079. BachZenshu 14 (Dec 1995), 194-200 [61-67]
18. Kato, Hiroko:   Kangengaku Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 14 (Dec 1995), 200-208 [53-61]
19. Oyama, Mayumi:   [Fukugen Kyosokyoku] BWV 1055R, 1060R, 1052R, 1053R, 1059R, 1064R. BachZenshu 14 (Dec 1995), 208-211 [50-53]
20. Oyama, Mayumi:   Bach no Chenbaro Kyosokyoku. BachZenshu 14 (Dec 1995), 211-221 [40-50]
21. Kaneko, Takashi:   Brandenburg Kyosokyoku ni tsuite. BachZenshu 14 (Dec 1995), 221-233 [28-40]
22. Higuchi, Ryuichi:   Sinfonia Ni-Chocho BWV 1045. BachZenshu 14 (Dec 1995), 233 [28]
23. Miyake, Yukio:   Bach no Violin Kyosokyoku [BWV 1041-1043]; Sanju Kyosokyoku I-Tancho BWV 1044 (Furuto, Violin to Chenbaro no tame no Kyosokyoku). BachZenshu 14 (Dec 1995), 233-239 [22-28]
24. Miyake, Yukio (ed.):   Kyosokyoku; Kangen gakkyoku / Orchesterwerke / Orchestral music. BachZenshu 14 (Dec 1995), 257p

Search took 1.015s cpu time (0.031s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita