Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachAkadJapan
Year : 1984
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Steiger, Renate:   Bach no Shingakushi-teki Ichi. Luther-Ha Seitoshugi, Keikenshugi, Keimoshugi no Hazama de. BachAkadJapan (1984), 14-31
2. Petzoldt, Martin:   Reihaishiki to Kantata. Johann Sebastian Bach no Dojidai no Leipzig ni okeru Reihaishiki Shikiji kara mita Kantata. BachAkadJapan (1984), 34-52
3. Tokawa, Seiichi:   'Fukkatsusai Oratorio' Osteroratorium 'Kommt, eilet und laufet' BWV 249 BachAkadJapan (1984), 56-61
4. Tokawa, Seiichi:   'Manifikato' Ni-Chocho. Magnificat D dur BWV 243. BachAkadJapan (1984), 64-70
5. Sumikura, Ichiro:   Kantata 'Yorokobe, sukuwareshi Mure yo'. 'Freue dich, erlöste Schar' BWV 30. BachAkadJapan (1984), 76-80
6. Tokawa, Seiichi:   Bach no 4tsu no 'Sho-Misakyoku' ni tsuite. BachAkadJapan (1984), 86-89
7. Aoyama, Shiro:   Misa - Reihaishiki ni tsuite. BachAkadJapan (1984), 90-94
8. Maruyama, Keisuke:   Bach to Jujika. Matthäuspassion BWV 244. BachAkadJapan (1984), 132-136
9. Bach Akademie Japan 1984. Nippon Bach Akademie. BachAkadJapan (1984), 161p

Search took 1.015s cpu time (0.046s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita