Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Nishihara, Minoru
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Nishihara, Minoru:   Kurth kenkyu josetsu: Kurth ni okeru shinteki keiki to ongaku tetsugaku no shomondai o megutte. diss. (1978), 376p
2. Nishihara, Minoru:   Doitsu Keimoshugi no Ongaku Bigaku. Scheibe to 1750-Nen Zengo ni okeru 'Kanseigaku' to shite no Ongaku Bigaku no Shomondai. BulFacMTokyoGeijutsuDaigaku 9 (Mar 1983), 29-53
3. Nishihara, Minoru:   19-Seiki no Cembalo Fukko. BachZenshu 11 (Jul 1996), 88-100
4. Nishihara, Minoru:   Bach to Keizai Seikatsu. BachZenshu 2 (Apr 1997), 144-158
5. Nishihara, Minoru:   Bach no Kyutei Seikatsu. BachZenshu 6 (Apr 1998), 166-176
6. Nishihara, Minoru:   Bach no Shogai: 19-Seiki Kindai ni okeru Bach no Egakarekata. BachZenshu 10 (Jan 1998), 192-206
7. Nishihara, Minoru:   J. N. Forkel ni yoru Bach no Sakuhin Shushu Katei to Shozo Sakuhin. [p]MSJ_Osaka (Oct 2009)
8. Nishihara, Minoru:   J. N. Forkel ni yoru J. S. Bach no Sakuhin Shushu Katei to Shozo Sakuhin. TohoGakuenBul 35 (2009), 39-65
9. Nishihara, Minoru:   Forkel no Bach-Collection no Rekishiteki Igi. TohoGakuenBul 36 (2010), 27-46
10. Nishihara, Minoru:   Baroque Jidai no Kekkon to Ongaku. BCJ 98 (Jul 2012), 29-33
11. Nishihara, Minoru:   Zakusen Chiho no Shomin no Seikatsu to Bach no Ongaku. BCJ 114 (2015), 10-12
12. Nishihara, Minoru:   Kokkyokan no Seiji to Bach Ongaku no fukai Kakawari. BCJ 116 (Feb 2016), 32-36

Search took 1.015s cpu time (0.046s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita