Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 10
Year : 1998
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Miyake, Yukio:   Kashaku naki Hitsuzensei - Orugan no tame no Koraru Henkyoku o megutte. BachZenshu 10 (Jan 1998), 12-25
2. Schulze, Hans-Joachim:   Bach no Orugan Koraru - Shiryo to Densho. BachZenshu 10 (Jan 1998), 26-37
3. Zehnder, Jean-Claude:   Bach no Orugan-yo Koraru Henkyoku. BachZenshu 10 (Jan 1998), 38-55
4. Yokosaka, Yasuhiko:   Bach to Sanbika - Gendai America no Sanbikashu ni miru Bach. BachZenshu 10 (Jan 1998), 56-72
5. Koike, Hisako:   Inori no Kozu. BachZenshu 10 (Jan 1998), 73-80
6. Minagawa, Tatsuo:   Bach wa Ogawa dewa nai. BachZenshu 10 (Jan 1998), 82-89
7. Sakata, Hiroo:   Orugan no Hanashi. BachZenshu 10 (Jan 1998), 90-96
8. Katayama, Chikako:   'Chowasu' no Gainen o meguru Rekishiteki Tansaku. BachZenshu 10 (Jan 1998), 98-123
9. Tanabe, Mikinosuke:   Kanmuri no tsuita Fukuro: Shukyo kaikaku to Doitsu no Seido Naiso ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 124-149
10. Ikegami, Jun'ichi:   Zarathustra no Namida. BachZenshu 10 (Jan 1998), 150-169
11. Nakamura, Yujiro:   Seishin no Fuga: Roman shugi no Ongaku Bigaku to Tetsugaku. BachZenshu 10 (Jan 1998), 170-181
12. Takashina, Shuji:   Barokku no Bijutsu: Shiminkaiga. BachZenshu 10 (Jan 1998), 182-191
13. Nishihara, Minoru:   Bach no Shogai: 19-Seiki Kindai ni okeru Bach no Egakarekata. BachZenshu 10 (Jan 1998), 192-206
14. Kokaji, Kunitaka:   Neumeister Korarushu (BWV 1090-1120) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 208-218 [79-89]
15. Narumi, Fumio:   [Kaisetsu: BWV 620a, 1085, Anh.55, 535a, 545b, 131a, 1027a] BachZenshu 10 (Jan 1998), 218-219 [78-79]
16. Narumi, Fumio:   Koraru Partita (BWV 766-771) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 219-221 [76-78]
17. Narumi, Fumio:   Kirnberger Korarushu (BWV 690-713) ni tsuite; 27 no Koraru Henkyoku (BWV 714-740) ni tsuite; 25 no Koraru Henkyoku (BWV 741-765) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 221-234 [63-76]
18. Narumi, Fumio:   Kobetsu ni Densho sareru Orugan Korarugun. BachZenshu 10 (Jan 1998), 234 [63]
19. Osumi, Kinya:   'Clavier Renshukyokushu Dai-3-Bu' yori Koraru Henkyoku (BWV 669-689) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 234-242 [55-63]
20. Osumi, Kinya:   18 no Korarushu (BWV 651-668) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 242-250 [47-55]
21. Osumi, Kinya:   Schübler Korarushu (BWV 645-650) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 250-253 [44-47]
22. Miyake, Yukio:   Orugan Shokyokushu (BWV 599-644) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 253-270 [27-44]
23. Miyake, Yukio:   Orugan Kyosokyoku (henkyoku) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 270-273 [24-27]
24. Miyake, Yukio (ed.):   Orugan Kyoku II / Das Orgelwerk 2 / Music for organ 2. BachZenshu 10 (Jan 1998), 293p

Search took 0.984s cpu time (0.046s in system), 61880 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita