Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 11
Year : 1996
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Higuchi, Ryuichi:   Orpheus o koete. Bach to Klavier o meguru kosatsu. BachZenshu 11 (Jul 1996), 12-27
2. Dürr, Alfred:   Bach e no Michi. Watashi no Baai. BachZenshu 11 (Jul 1996), 28-39
3. Wolff, Christoph:   Bach no Klavier Renshukyokushuu Shiriizu. BachZenshu 11 (Jul 1996), 40-53
4. Ebata, Nobuaki:   Klavier kumikyoku no Rekishi to Bach. BachZenshu 11 (Jul 1996), 54-67
5. Kokaji, Kunitaka:   France Gendai Ongaku to Bach. BachZenshu 11 (Jul 1996), 68-77
6. Watanabe, Yoshio:   Lüneburg no Bach to Clavichord. BachZenshu 11 (Jul 1996), 78-87
7. Nishihara, Minoru:   19-Seiki no Cembalo Fukko. BachZenshu 11 (Jul 1996), 88-100
8. Ichikawa, Shin'ichiro:   Bach o torimaku Kenbangakki. BachZenshu 11 (Jul 1996), 101-108
9. Aeba, Takao:   'Seimei' no Ongaku. BachZenshu 11 (Jul 1996), 110-117
10. Takahashi, Hideo:   Bach Esukisu. BachZenshu 11 (Jul 1996), 118-126
11. Oshio, Takashi:   Fudo to Bunka to Shinko to. BachZenshu 11 (Jul 1996), 128-139
12. Murakami, Yoichiro:   Oto no Minshuka. BachZenshu 11 (Jul 1996), 140-151
13. Nakamura, Yujiro:   Gensen to shite no Ongaku. Nietzsche. BachZenshu 11 (Jul 1996), 152-163
14. Takashina, Shuji:   Toshi to Kenchiku. BachZenshu 11 (Jul 1996), 164-173
15. Higuchi, Ryuichi:   Kyoikusha to shite no Bach. BachZenshu 11 (Jul 1996), 174-186
16. Kokaji, Kunitaka:   'Clavier Renshukyokushu Dai-1-Bu' '6-tsu no Partita' ni tsuite. BachZenshu 11 (Jul 1996), 188-196 [53-61]
17. Ebata, Nobuaki:   'Furansu Kumikyoku' to 2tsu no 'Kumikyoku' ni tsuite. BachZenshu 11 (Jul 1996), 196-205 [44-53]
18. Ebata, Nobuaki:   Igirisu Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 (Jul 1996), 205-214 [35-44]
19. Kokaji, Kunitaka:   Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 (Jul 1996), 214-215 [34-35]
20. Ebata, Nobuaki:   [Kaisetsu BWV 894]; Reinken no Trio Sonata no Bach ni yoru Henkyoku ni tsuite; [Kaisetsu BWV 965] BachZenshu 11 (Jul 1996), 215-219 [30-34]
21. Ebata, Nobuaki:   'Wilhelm Friedemann Bach no tame no Clavier Shokyokushu' ni tsuite; Hisseki no Kenkyu ni tsuite. BachZenshu 11 (Jul 1996), 219-222 [27-30]
22. Kokaji, Kunitaka:   Furansu-fu Jokyoku Ro-Tancho BWV 831. BachZenshu 11 (Jul 1996), 222-224 [25-27]
23. Higuchi, Ryuichi:   4tsu no Duetto BWV 802-805 [in Clavierübung III]. BachZenshu 11 (Jul 1996), 224-225 [24-25]
24. Higuchi, Ryuichi:   Invention (2-sei) to Sinfonia (3-sei) BWV 772-801. BachZenshu 11 (Jul 1996), 224-231 [18-25]
25. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Chenbaro Kyoku I / Werke für Cembalo 1 / Music for harpsichord 1. BachZenshu 11 (Jul 1996), 245p

Search took 0.968s cpu time (0.062s in system), 62902 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita