Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Ebata, Nobuaki
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Ebata, Nobuaki:   Matai Junankyoku ni kansuru 2, 3 no Oboegaki. BachAkadJapanKaiho 5 (25 Mar 1985), 4-5
2. Ebata, Nobuaki:   Bach no Kazu-Shocho ni tsuite omou koto. BachAkadJapanKaiho 6 (1 Sep 1985), 6-7
3. Ebata, Nobuaki:   Tsuneni Mikansei. Leipzig Jidai no Bach no Shigoto. BachZenshu 7 (Oct 1996), 152-167
4. Ebata, Nobuaki:   Klavier kumikyoku no Rekishi to Bach. BachZenshu 11 (Jul 1996), 54-67
5. Ebata, Nobuaki:   'Furansu Kumikyoku' to 2tsu no 'Kumikyoku' ni tsuite. BachZenshu 11 (Jul 1996), 196-205 [44-53]
6. Ebata, Nobuaki:   Igirisu Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 (Jul 1996), 205-214 [35-44]
7. Ebata, Nobuaki:   [Kaisetsu BWV 894]; Reinken no Trio Sonata no Bach ni yoru Henkyoku ni tsuite; [Kaisetsu BWV 965] BachZenshu 11 (Jul 1996), 215-219 [30-34]
8. Ebata, Nobuaki:   'Wilhelm Friedemann Bach no tame no Clavier Shokyokushu' ni tsuite; Hisseki no Kenkyu ni tsuite. BachZenshu 11 (Jul 1996), 219-222 [27-30]
9. Ebata, Nobuaki:   [Kantata Dai-47-Ban - Dai-69-Ban.] BachZenshu 2 (Apr 1997), 261-294 [39-72]
10. Ebata, Nobuaki:   Kotansai Dai-2-Nichi, Dai-3-Nichi no Pericope ni tsuite. BachZenshu 2 (Apr 1997), 279 [54]
11. Ebata, Nobuaki:   'Shoki' no Kyokai Kantata ni okeru pitch (Onko) ni tsuite. BachZenshu 2 (Apr 1997), 284 [49]
12. Ebata, Nobuaki:   [Kantata Dai-119-Ban - Dai-129-Ban] BachZenshu 4 (Oct 1998), 299-319 [30-50]
13. Ebata, Nobuaki:   Hosetsu: 'Kyu Bach Zenshu' ni yoru Kyokai Kantata no Bango ni tsuite. BachZenshu 4 (Oct 1998), 314-315 [34-35]
14. Ebata, Nobuaki:   4sei no Koraru BWV 253-438 yori. BachZenshu 8 (Jan 1998), 230-243 [46-59]
15. Ebata, Nobuaki:   'Goldberg Hensokyoku' no Teion Shudai ni yoru 14 no Kanon To-Chocho BWV 1087. BachZenshu 15 (Jul 1999), 286-289 [76-79]
16. Ebata, Nobuaki:   Bach no Shoki Clavier Sakuhin ni tsuite. BachZenshu 15 (Jul 1999), 289-298 [67-76]
17. Ebata, Nobuaki:   Koraru 'Fukaki Fuchi yori Ware wa yobu' BWV 246/40a (Sakusha Fusho no 'Ruka Junankyoku' Dai-40-Kyoku BWV 246/40 no Henkyoku) BachZenshu 15 (Jul 1999), 298-302 [63-67]
18. Ebata, Nobuaki:   Sakuhin no Iko no BWV Bango ni tsuite. BachZenshu 15 (Jul 1999), 303 [62]
19. Ebata, Nobuaki:   Yohane Junankyoku BWV 245 Dai-2-Ko yori 3tsu no Aria. BachZenshu 15 (Jul 1999), 303-307 [58-62]
20. Ebata, Nobuaki:   Magnificat (Dai-1-Ko) Hen Ho-Chocho BWV 243a. BachZenshu 15 (Jul 1999), 307-312 [53-58]
21. Ebata, Nobuaki:   Bach no Sakuhin ni okeru samazama na 'Ko' no Mondai ni tsuite. BachZenshu 15 (Jul 1999), 312-313 [52-53]
22. Ebata, Nobuaki:   Fuki: Densho ga Fukanzen na Kyokai Kantata ni tsuite. BachZenshu 15 (Jul 1999), 313-314 [51-52]
23. Ebata, Nobuaki:   Aria 'Ware wa Kare no Na o tsugen' BWV 200. BachZenshu 15 (Jul 1999), 314-316 [49-51]
24. Ebata, Nobuaki:   Densho ga Fukanzen na Kyokai Kantata ni tsuite. BCJ 46 (Mar 2001), 26-27
25. Ebata, Nobuaki:   Yohane Junankyoku, tokuni sono Dai-2-Ko no Original Shiryo ni tsuite. BCJ 52 (Mar 2002), 38-43
26. Ebata, Nobuaki:   'Fukkatsusai Oratorio' no Original Shiryo to, Ko no Hensen ni tsuite. BCJ 63 (May 2004), 26-28
27. Ebata, Nobuaki:   Violin Kyosokyoku Ni-Tancho (BWV 1052R) ni tsuite. BCJ 66 (Nov 2004), 15-19
28. Ebata, Nobuaki:   J. S. Bach no 4-sei Koraru: Zen-Repertory no Bunrui no Kokoromi. [p]MSJ_Tokyo (Oct 2005)
29. Ebata, Nobuaki:   Matai Junankyoku Shokiko: Shoen Nendai e no akukotonaki Tankyu. BCJ 72 (Apr 2006), 45-48
30. Ebata, Nobuaki:   Present State of Research into Chorales in Bach's Vocal Works and Four-Part Chorale Collections. [p]ISD_Belfast (Nov 2008)
31. Ebata, Nobuaki:   J. S. Bach no Dai-1, Dai-3-Nenkan no Kyokai Kantata no Densho Mondai. [p]MSJ_Osaka (Oct 2009)
32. Ebata, Nobuaki:   Kyokai Kantata 36 Ban Schwingt freudig euch empor BWV 36 ni tsuite. BCJ 87 (Feb 2010), 29-46
33. Ebata, Nobuaki:   Four part Chorales of Johann Sebastian Bach's lost sacred cantatas from Picander Jahrgang. [p]BICB_Belfast (Jul 2010)
34. Ebata, Nobuaki:   Picander Nenkan -- J. S. Bach no 4-sei Koraru Shuko Shiryo kara no Kensho. [p]MSJ_Nagoya (Nov 2010)
35. Ebata, Nobuaki:   'Der berühmte Sammelband Hausers': Shoshitsu shita Shukofu no Kyokumoku Doitei ni tsuite. [p]MSJ_Tokyo (Nov 2011)
36. Ebata, Nobuaki; Tomita, Yo; Mills, Ian:   Mendelssohn and The Schübler Chorales (BWV 645-650): A New Source found in the Riemenschneider Bach Institute Collection. Bach 44/1 (2013), 1-45
37. Ebata, Nobuaki:   'Kyokai Kantata Nenkan' ni tsuite - sore wa Kotoba zukai no Mondai ka. BCJ 100 (Feb 2013), 38-49
38. Ebata, Nobuaki:   Shokai to Kensho: Mendelssohn Sakuhin Mokuroku (MWV). Wareware wa MWV o do tsukau beki ka. FerrisStud 13 (Jul 2013), 3-12
39. Ebata, Nobuaki:   Matai Junankyoku to Nagareru Kawa (Bach). (Mar 2014), 4-5
40. Suzuki, Masaaki; Ebata, Nobuaki:   Ebata san kara no Otayori: BWV 78 no Hisshafu o megutte. Seisaku Noto ni kaete. BCJ 118 (May 2016), 25-27
41. Ebata, Nobuaki:   J. S. Bach no 'Schübler Korarushu' ni tsuite. FerrisStud 17 (Mar 2017), 17-40
42. Tomita, Yo; Blanken, Christine; Rettinghaus, Klaus; Ebata, Nobuaki:   Towards the Development of the Next Generation of Online Resources for Bach Scholarship. [p]IMS_Tokyo (Mar 2017)
43. Ebata, Nobuaki:   Tanichi Gassho no 'Matai Junankyoku' datte! (Mar 2019)
44. Ebata, Nobuaki:   J. S. Bach no Iwayuru 'Picander Nenkan' ni tsuite. FerrisStud 20 (Mar 2020), 25-51

Search took 1.031s cpu time (0s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita