Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BCJ
Year : 2001
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Hofmann, Klaus:   Program Notes. [BWV 248] BCJ (Dec 2001), 6-13
2. Hayashi, Nozomu:   Wakage no Itari. BCJ (Dec 2001), 44-45
3. Dreyfus, Laurence:   Bach no Continuo Group -- Seigaku Sakuhin ni okeru Sosha to Kanshu ni tsuite. Dai-2-Sho: Orugan to Chenbaro (Shozen). BCJ (Dec 2001), 46-53
4. Torselli, Elisabetta:   Ongaku no Tomo Kyokai Shusai no subarashii Concert. Bach Collegium Japan no utsukushiku kanpeki na Enso. / Una sorpresa il concerto degli Amici della Musica. Bach Collegium Japan, bellezza e perfezione. BCJ (Dec 2001), 54
5. Suzuki, Masaaki:   Italia Kiko. BCJ (Dec 2001), 55-56
6. Bach Collegium Japan. Christmas Concert 2001. J. S. Bach: Weihnachts-Oratorium BWV 248. [Programme booklet] BCJ (Dec 2001), 61p
7. Hofmann, Klaus:   Programme Noto. BCJ 46 (Mar 2001), 3-8
8. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 181, 144, 73] BCJ 46 (Mar 2001), 24-25
9. Ebata, Nobuaki:   Densho ga Fukanzen na Kyokai Kantata ni tsuite. BCJ 46 (Mar 2001), 26-27
10. Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Cantatas Series vol.27: Cantatas in Leipzig 1724 - I. [Programme booklet] BCJ 46 (Mar 2001), 33p
11. Sato, Nozomi:   Program Notes: Passio Domini. BCJ 47 (Apr 2001), 6-9
12. Osumi, Kinya:   Junankyoku no Rekishi to sono Haikei. BCJ 47 (Apr 2001), 32-35
13. Yasuda, Kichisaburo:   Tenshi to Washi: Matai ni yoru Fukuinsho to Yohane ni yoru Fukuinsho. BCJ 47 (Apr 2001), 36-39
14. Bach Collegium Japan. Passion Concert 2001. German Passions in 17th Century. [Programme booklet] BCJ 47 (Apr 2001), 51p
15. Hofmann, Klaus:   Program Notes. [BWV 625, 627, 629, 630, 66, 134 and 67] BCJ 48 (May 2001), 6-12
16. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 66, 134 and 67] BCJ 48 (May 2001), 24-25
17. Dreyfus, Laurence:   Bach no Continuo Group -- Seigaku Sakuhin ni okeru Sosha to Kanshu ni tsuite. Dai-1-Sho: Jo. BCJ 48 (May 2001), 26-32
18. Chafe, Eric T.:   Bach no Seigaku Sakuhin ni okeru Ongaku no Allegory. Dai-1-Sho: Bach no Ongaku ni okeru Shingaku to Ongaku no Allegory. BCJ 48 (May 2001), 33-39
19. Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.28 / Cantatas from Leipzig 1724 - II, Easter. [Programme booklet] BCJ 48 (May 2001), 51p
20. Hofmann, Klaus:   Program Notes. [BWV 545, 37, 86, 166 and 104] BCJ 49 (Jun 2001), 6-13
21. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 37, 86, 166 and 104] BCJ 49 (Jun 2001), 26-27
22. Dreyfus, Laurence:   Bach no Continuo Group -- Seigaku Sakuhin ni okeru Sosha to Kanshu ni tsuite. Dai-2-Sho: Orugan to Chenbaro. BCJ 49 (Jun 2001), 28-38
23. Chafe, Eric T.:   Bach no Seigaku Sakuhin ni okeru Ongaku no Allegory. Dai-1-Sho: Bach no Ongaku ni okeru Shingaku to Ongaku no Allegory (tsuzuki.) BCJ 49 (Jun 2001), 39-47
24. Sherman, Berhard D.:   Bach no Shukyokyoku to no Shinsen na Deai / Coming to Fresh Terms with the Sacred in Bach. BCJ 49 (Jun 2001), 48-53
25. Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.29 / Cantatas from Leipzig 1724 - III, After Easter, Ascension. [Programme booklet] BCJ 49 (Jun 2001), 63p
26. Hofmann, Klaus:   Program Notes. [BWV 651, 652, 44, 59, 184 and 173] BCJ 50 (Sep 2001), 6-15
27. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 44 and 59] BCJ 50 (Sep 2001), 30-31
28. Hayashi, Nozomu:   Ro Bach Kuru! BCJ 50 (Sep 2001), 32-33
29. Imai, Naoko:   Bach Organ Tour 2001 Report. Bach Jidai no Orugan ga 'Ima mo ikite hatarakukoto no Kichosa' o Taiken. BCJ 50 (Sep 2001), 34-39
30. Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.30 / Cantatas from Leipzig 1724 - IV; Pentecost. [Programme booklet] BCJ 50 (Sep 2001), 51p

Search took 1.015s cpu time (0.031s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita