Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Tokawa, Seiichi
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Tokawa, Seiichi:   Bach no Kyosokyoku Keishiki -- Brandenburg Kyosokyoku o Chushin ni. OngakuGaku 2 (Jan 1960)
2. Tokawa, Seiichi:   Kaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni. [1] OngakuGeijutsu 19/11 (1961)
3. Tokawa, Seiichi:   Kaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni -2-. OngakuGeijutsu 20/ 2 (1962)
4. Tokawa, Seiichi:   Kaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni -3(kan)-. OngakuGeijutsu 20/ 3 (1962)
5. Tokawa, Seiichi:   J.S. Bach no Orugan Koraru to sono Rekishiteki Ichi. OngakuGeijutsu 20/ 4 (1962)
6. Tokawa, Seiichi:   Bach no Sakkyoku Nendai Kenkyu no Genjo to Mondai. OngakuGaku 8 (Feb 1963)
7. Tokawa, Seiichi:   Atarashii Bach Zo towa nani ka? OngakuGeijutsu 21/10 (1963), 6-13
8. Tokawa, Seiichi:   Bach no Parody ni tsuite -- Sakkyokuka Kenkyu. OngakuGeijutsu 22/ 3 (1964), 10-13
9. Tokawa, Seiichi:   Ongakushi-jo no Bach. RekodoGeijutsu 16/13 (1967), 244-247
10. Tokawa, Seiichi:   Shin Bach Zenshu ni tsuite. TokyoGakugeiDaigakuKiyo 2/24 (Feb 1973), 35-45
11. Tokawa, Seiichi:   Bach no Ryuto Sakuhin o Megutte -- BWV 1006a no Jihitsufu ni hasshite. BulMusashinoAcadM 10 (1976), 27-63
12. Tokawa, Seiichi:   Bach Kenkyu Noto. Sakkyoku Nendai o megutte. (1981), 222p
13. Tokawa, Seiichi:   'Fukkatsusai Oratorio' Osteroratorium 'Kommt, eilet und laufet' BWV 249 BachAkadJapan (1984), 56-61
14. Tokawa, Seiichi:   'Manifikato' Ni-Chocho. Magnificat D dur BWV 243. BachAkadJapan (1984), 64-70
15. Tokawa, Seiichi:   Bach no 4tsu no 'Sho-Misakyoku' ni tsuite. BachAkadJapan (1984), 86-89
16. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi:   Bach no Shogai. BessatsuTaiyo (1984), 50-55, 58-61, 64-67, 70-73
17. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi; Higuchi, Ryuichi; Monma, Naomi:   Bach o yomu. [ce]Bach_no_subete (1985), 116-129
18. Tokawa, Seiichi:   Gendai no Bach Kenkyu -2- Atarashii Nendai Kenkyu to sonogo -- Kyokai Kantata o Chushin ni. OngakuGeijutsu 43/ 4 (1985), 90-99
19. Tokawa, Seiichi:   Bach to 'Heikinritsu'. BachZenshu 12 (Jul 1998), 28-49
20. Tokawa, Seiichi:   Kogaku no Onritsu. (2001), 288p
21. Tokawa, Seiichi:   Ongakuka no Jijoden: Quantz, Benda, E. Bach, Czerny. (2003), 252p
22. Tokawa, Seiichi:   Taiiho no Hendo; Shin-Ongaku no Taido: Renaissance kara Baroque e Tenkanki no Ongaku Riron. (2008), 256p
23. Tokawa, Seiichi:   Senpo-ron. Gakuri no Kenkyu. (2010), 174p

Search took 1.015s cpu time (0.062s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita