Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Osumi, Kinya
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Osumi, Kinya:   Bach to Josei. BachZenshu 9 (Jan 1997), 160-180
2. Osumi, Kinya:   'Clavier Renshukyokushu Dai-3-Bu' yori Koraru Henkyoku (BWV 669-689) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 234-242 [55-63]
3. Osumi, Kinya:   18 no Korarushu (BWV 651-668) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 242-250 [47-55]
4. Osumi, Kinya:   Schübler Korarushu (BWV 645-650) ni tsuite. BachZenshu 10 (Jan 1998), 250-253 [44-47]
5. Osumi, Kinya; Kato, Hiroko (eds.):   200 CD Bach Meikyoku, Meiban o kiku. (2000), 240, xvi p
6. Osumi, Kinya:   Bach no Shudai ni yoru Seiyo Ongaku Shigaku no tame no futatsu no 'Renshukyoku'. ExMusica 1 (Jun 2000), 33-45
7. Osumi, Kinya:   Junankyoku no Rekishi to sono Haikei. BCJ 47 (Apr 2001), 32-35
8. Osumi, Kinya:   Ongakushi-teki Tenkan no Yoin to shite no Luther? Luther no Ongakukan Saiko. [fs]Sumikura70 (2002), 46-60
9. Osumi, Kinya:   Harmonia no Katari o koete. Ongakugaku no Seiritsu to Hensen o meguru Shosatsu. BulFacMTokyoGeijutsuDaigaku 30 (2004), 1-18; 119-120
10. Osumi, Kinya:   J. S. Bach no Shogai (1). OngakuNoTomo 65/8 (2007), 64-68
11. Osumi, Kinya:   Bach no meikyoku 20. (Tokushu Manatsu no Bach (1)) OngakuNoTomo 65/8 (2007), 69-73
12. Osumi, Kinya:   J. S. Bach no Shogai (2). OngakuNoTomo 65/9 (2007), 74-78
13. Osumi, Kinya:   Bach no meikyoku 20. (Tokushu Manatsu no Bach (2)) OngakuNoTomo 65/9 (2007), 79-83
14. Osumi, Kinya:   Program Notes. [BWV 531, 618, 667, PWV 1205, BWV 4, 172, 31] BCJ 102 (May 2013), 12-23

Search took 1s cpu time (0.046s in system), 60890 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita