Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BCJ
Year : 1993
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Suzuki Masaaki Cembalo Recital. WTC I Zenkyoku. BCJ 5 (Feb 1993)
2. Narumi, Fumio:   Heikinritsu Clavier Kyokushu. Dai-1-Kan BWV 846-869 BCJ 5 (Feb 1993)
3. Yasuda, Kichisaburo:   Yohane Fukuinsho to Bach no Junankyoku. BCJ 6 (Apr 1993)
4. Luth, Jan R.:   Rutsu Hakushi no Koraru Dangi. Dai-3-Wa: Yohane Junankyoku to Koraru. BCJ 6 (Apr 1993)
5. Narumi, Fumio:   Yohane Junankyoku BWV 245. BCJ 6 (Apr 1993)
6. Luth, Jan R.:   Rutsu Hakushi no Koraru Dangi. Dai-4-Wa [BWV 94, 138, 97 no Koraru ni tsuite]. BCJ 7 (Jun 1993)
7. Narumi, Fumio:   Bach no Kyokai Kantata: Haikei to Sosaku no Gaikan. BCJ 7 (Jun 1993)
8. Suzuki, Masaaki:   Monteverdi kara Bach e. BCJ 8 (Jul 1993)
9. Botsugo 350-Nen Kinen: Monteverdi. 'Rinriteki Shukyoteki na Mori' Bassui. BCJ 8 (Jul 1993)
10. Takano, Noriko:   Sorei na Venezia no Kyokai Ongaku 'Rinriteki Shukyoteki na Mori' BCJ 8 (Jul 1993)
11. Inoura, Michio:   'Esutoro' ni michita Toshi, Venezia. BCJ 8 (Jul 1993)
12. Sakakibara, Yasuo:   Shi to Kirisuto Kyo. BCJ 9 (Oct 1993)
13. Luth, Jan R.:   Rutsu Hakushi no Koraru Dangi. Dai-5-Wa: Kaishuka to Orugan Banso. BCJ 9 (Oct 1993)
14. Narumi, Fumio:   [Programme notes for BWV 8, 161, 106] BCJ 9 (Oct 1993)
15. Takano, Noriko:   Atarashii Shukyo Ongaku 'Seibo Maria no Yube no Inori'. BCJ 10 (Dec 1993)
16. Luth, Jan R.:   Rutsu Hakushi no Koraru Dangi. Dai-6-Wa: 'Banka (Vespers)' BCJ 10 (Dec 1993)
17. Inoura, Michio:   Itaria Ryori no koto. BCJ 10 (Dec 1993)
18. Botsugo 350-Nen Kinen: Monteverdi. 'Seibo Maria no Yube no Inori'. BCJ 10 (Dec 1993)

Search took 1.015s cpu time (0.046s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita