Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Sato, Nozomi
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Sato, Nozomi:   Bach no Riso no Orugan Saiko. OruganKenkyu 17 (1989), 51-65
2. Sato, Nozomi:   Programme Note. BCJ 27 (Oct 1996)
3. Breig, Werner; Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake; Sato, Nozomi:   Zadankai. Gendai ni ikiru Bach -- Enso to Kenkyu kara. ExMusica 1 (Jun 2000), 6-21
4. Sato, Nozomi:   Kenban Enso ni okeru 'Kotoba no Genri' to 'Oto no Genri': Bach Jidai no Kenban Ongaku ni kansuru Rekishiteki Articulation-ron Saiko. OruganKenkyu 28 (2000), 15-26
5. Sato, Nozomi:   Program Notes: Passio Domini. BCJ 47 (Apr 2001), 6-9
6. Sato, Nozomi:   Tenkanki to shite no 'Kigaku no Dokuritsu'. [fs]Sumikura70 (2002), 136-147
7. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Bei▀wenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, Tadashi:   Roundtable 1: Bach Kenkyu to 21 Seiki. OngakuGaku 51/3 (2005), 233-235
8. Sato, Nozomi:   Bach no Jidai Kenkyu no arata na Kanosei ni tsuite. OngakuGaku 51/3 (2005), 234-235
9. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Bei▀wenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, Tadashi:   Roundtable 'Bach Kenkyu to 21Seiki'. [p]MSJ_Tokyo (Oct 2005)
10. Sato, Nozomi:   Program Notes. BCJ 110 (Nov 2014), 16-19
11. Sato, Nozomi:   Shukyo Kaikaku to Gakko Ongaku Kyoiku. BCJ 113 (Jun 2015), 32-34
12. Sato, Nozomi:   Protestant Ongaku Shingaku no Akebono. BCJ 118 (May 2016), 28-30
13. Sato, Nozomi:   Luther-ha Shingaku ni okeru Ten no Hyosho to Ongaku. BCJ 121 (Mar 2017), 31-33
14. Sato, Nozomi:   Shukyo Kaikaku ga motarashita Naimen no Kakusei to Ongaku. BCJ 123 (May 2017), 31-33
15. Sato, Nozomi:   Bach Jidai, Hitobito wa Shukyokaikaku o donoyouni iwattaka. BCJ 125 (Oct 2017), 25-27

Search took 1.093s cpu time (0.031s in system), 55709 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita