Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Kimura, Sachiko
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kimura, Sachiko:   Mendelssohn ni yoru 'Matai Junankyoku' Saien. BCJ 12 (Apr 1994)
2. Kimura, Sachiko:   Leipzig Jidai no Kantata Orchestra. BCJ 14 (Jun 1994)
3. Kimura, Sachiko:   Bach no Kantata no Text: 'Rudolstadt Kashihon' o Chushin ni. BCJ 15 (Oct 1994)
4. Kimura, Sachiko:   Schütz no 'Dabide Shihen Kyokushu' to 'Christmas Monogatari' -- Itaria kara mananda mono. BCJ 16 (Dec 1994)
5. Kimura, Sachiko:   Thomascantor Shunin -- Bach no Leipzig Jidai no Hajimari. BCJ 17 (Mar 1995)
6. Kimura, Sachiko:   Yohane Junankyoku (BWV 245) Programme Note. BCJ 18 (Apr 1995)
7. Kimura, Sachiko:   Mühlhausen Jidai no Kantata. BCJ 20 (Jul 1995)
8. Kimura, Sachiko; Alfred Dürr; Koopman, Ton:   [Letters to BCJ] BCJ 24 (Apr 1996)
9. Kimura, Sachiko:   Weimar Kiko. BCJ 26 (Jun 1996)
10. Kimura, Sachiko:   J. S. Bach no Korarutekusuto Kantata: Chukan Gakusho no Koseiho o Chushin ni. OngakuGaku 43/2 (1997), 65-80
11. Kimura, Sachiko:   Bach no Koraru Tekusuto Kantata. [p]MSJ_Tokyo (Apr 1997)
12. Kimura, Sachiko:   Mendelssohns Wiederaufführung der Matthäus-Passion (BWV 244). Eine Untersuchung der Quellen unter aufführungspraktischem Aspekt. BachJb 84 (1998), 93-120
13. Kimura, Sachiko:   Mendelssohn ni yoru 'Matai Junankyoku' Saien -- Bach Fukko no Michinori. BachZenshu 8 (Jan 1998), 50-68
14. Kimura, Sachiko:   J.S.Bach no Koraru Tekusuto Aria: Koraru no Shi to Senritsu no Atsukai, Ongaku Kosei Genri o Chushin ni. [p]MSJ_Tokyo (Nov 1999)
15. Kimura, Sachiko:   Programme Note: J. S. Bach 'Matai Junankyoku' BWV 244. BCJ (Apr 2000), 12-14
16. Kimura, Sachiko:   Bach Fukkatsu. BCJ (Apr 2000), 36-40
17. Kimura, Sachiko:   Bach no ongaku wa Shizen ka: Shaibe no Bach Hihan to Birunbaumu no Hanron o tooshite. BulFacMTokyoGeijutsuDaigaku 27 (Mar 2002), 43-60
18. Kimura, Sachiko:   Shaibe ni yoru Bach Hihan Saiko. [fs]Sumikura70 (2002), 148-161
19. Kimura, Sachiko:   [Program Notes. BWV 24/1 and 39/3] BCJ 59 (Jun 2003), 13
20. Kimura, Sachiko:   J. S. Bach no Kantata ni okeru Parody Giho ni tsuite. DokkyoDaigakuDoitsugakuKenkyu 54 (Nov 2005), 1-23
21. Kimura, Sachiko:   Kogaku no Enso to Enso Kanshu. Sono Rekishi to Jittai, Gendaiteki Imi ni tsuite. DokkyoDaigakuDoitsugakuKenkyu 56 (Sep 2006), 57-85
22. Kimura, Sachiko:   Bach no Junankyoku e no Michi. ReihaiToOngaku 133 (Winter 2007)
23. Kimura, Sachiko:   Junankyoku no Rekishi: Doitsugo-ken o Chushin ni. DokkyoDaigakuDoitsugakuKenkyu 59 (Mar 2008), 1-43
24. Kimura, Sachiko:   Ongaku Sakuhin Sosaku no Izumi: Koraru. ReihaiToOngaku 136 (Winter 2008), 12-13
25. Kimura, Sachiko:   Doitsugo-ken no Kenban Ongaku (1): Chusei kara Wien Kotenha made. DokkyoDaigakuDoitsugakuKenkyu 63 (Sep 2010), 1-102
26. Kimura, Sachiko:   Programme Notes. BCJ (Dec 2011), 5-9
27. Kimura, Sachiko:   Johann Sebastian Bachs Choraltextkantaten: Kompositorische Struktur und Stellung im Kantatenwerk. BochumArbMw 6 (2011), viii, 258p

Search took 1.029s cpu time (0.046s in system), 51715 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita