Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BCJ
Year : 2018
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Fujiwara, Kazuhiro:   Program Notes. 'Yohane Junankyoku' BWV 245 no Kashi Daihon to Kousei no Shoyoso. BCJ 126 (Feb 2018), 10-13
2. Oono, Hanae:   BCJ Creators. Dai-30-Kai: Suzuki Masato. BCJ 126 (Feb 2018), 31-35
3. Kobayashi, Yoshitake:   'Yohane Junankyoku' BWV 245 no 4-ko to sono Seiritsushi. Shiryo kara yomitoreru mono. BCJ 126 (Feb 2018), 36-42
4. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 245. [Programme booklet] BCJ 126 (Feb 2018), 52p
5. Fujiwara, Kazuhiro:   Program Notes. 'Matai Junankyoku' no Jiyushi wa Kikite ni Nani o tsutaerunoka: Shijin Henrici no Ito o saguru. BCJ 127 (Mar 2018), 13-49
6. Kato, Hiroko:   BCJ Creators. Dai-31-Kai: Sakurada Ryo. BCJ 127 (Mar 2018), 50-53
7. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2018. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] BCJ 127 (Mar 2018), 62p
8. Kimura, Sachiko:   Program Notes. [BWV 531, 182, Jacobus Gallus 'Alleluja. In Resurrectione tua, Christe', BWV 31, Martin Roth, 'In Domino Deo gaudebimus jugiter et cantabimus', BWV 172] BCJ 128 (May 2018), 10-13
9. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. ['Weimar Jidai no Kantata to sono Saien ni tsuite', BWV 182, BWV 31, BWV 172] BCJ 128 (May 2018), 24-25
10. Oono, Hanae:   BCJ Creators. Dai-32-Kai: Andreas Böhren. BCJ 128 (May 2018), 26-30
11. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.74. Shukusai no Kantata. Leipzig Bach Ongakusai Shutsuen Kinen [Programme booklet] BCJ 128 (May 2018), 40p
12. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Mozart Requiem. BCJ 129 (Sep 2018), 48p
13. Kimura, Sachiko:   Program Notes. [BWV 248] BCJ 130 (Nov 2018), 12-18
14. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Johann Sebastian Bach: Weihnachts-Oratorium BWV 248. [Programme booklet] BCJ 130 (Nov 2018), 52p

Search took 1s cpu time (0.062s in system), 60890 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita