Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : OngakuGaku
Volume : 51
Year : 2005
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kobayashi, Yoshitake:   Bach o meguru Shinpyosei no Mondai ni tsuite. OngakuGaku 51/3 (2005), 233
2. Bei▀wenger, Kirsten:   Singakademie Zosho no Kikan to Weimar ni okeru Jihitsufu Hakken. OngakuGaku 51/3 (2005), 233-234
3. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Bei▀wenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, Tadashi:   Roundtable 1: Bach Kenkyu to 21 Seiki. OngakuGaku 51/3 (2005), 233-235
4. Tomita, Yo:   Bach Kenkyu no atarashii Keiko to Shorai ni kanshite no Ichikosatsu. OngakuGaku 51/3 (2005), 234
5. Isoyama, Tadashi:   Nihonjin no Shiten ni yoru Kenkyu o. OngakuGaku 51/3 (2005), 234-235
6. Sato, Nozomi:   Bach no Jidai Kenkyu no arata na Kanosei ni tsuite. OngakuGaku 51/3 (2005), 234-235

Search took 1.046s cpu time (0.015s in system), 58212 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita