Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : ExMusica
Year : 2000
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Breig, Werner; Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake; Sato, Nozomi:   Zadankai. Gendai ni ikiru Bach -- Enso to Kenkyu kara. ExMusica 1 (Jun 2000), 6-21
2. Siegele, Ulrich:   Bach no Seijiteki Sokumen to Ongaku no Ichizuke (Zenhan). ExMusica 1 (Jun 2000), 22-32
3. Osumi, Kinya:   Bach no Shudai ni yoru Seiyo Ongaku Shigaku no tame no futatsu no 'Renshukyoku'. ExMusica 1 (Jun 2000), 33-45
4. Tsugami, Tomomi:   2000-Nen kara miru Kogaku Undo to Shinseisei Ronso. ExMusica 1 (Jun 2000), 46-57
5. Yomota, Inuhiko:   Pazolini to Bach. ExMusica 1 (Jun 2000), 58-70
6. Higuchi, Ryuichi:   Bach Kinennen Shiroku. ExMusica 1 (Jun 2000), 98-103
7. Numano, Yuji:   Edgard Varèse wa naze Bach no Kantata Dai-31-Ban o eranda ka. ExMusica 1 (Jun 2000), 104-108
8. Numano, Yuji:   Nippon Ongaku Gakkai Dai-50-Kai Zenkoku Taikai. ExMusica 1 (Jun 2000), 228-229
9. Siegele, Ulrich:   Bach no Seijiteki Sokumen to Ongaku no Ichizuke (Kohan). ExMusica 3 (Dec 2000), 95-115

Search took 1s cpu time (0.031s in system), 60890 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita