Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BCJ
Year : 2016
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Hofmann, Klaus; Kimura, Sachiko:   Program Notes. [BWV 592, 215, 206] BCJ 116 (Feb 2016), 10-14
2. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 215, 206] BCJ 116 (Feb 2016), 26-31
3. Nishihara, Minoru:   Kokkyokan no Seiji to Bach Ongaku no fukai Kakawari. BCJ 116 (Feb 2016), 32-36
4. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 7 [Programme booklet] BCJ 116 (Feb 2016), 44p
5. Fujiwara, Kazuhiro:   'Matai Junankyoku' e no Navigeto. BCJ 117 (Mar 2016), 12-13
6. Greer, Mary:   'Jitsuni Kirisuto wa Watashitachi no Heiwa: Futatsu no Mono o Hitotsu ni shi': 'Matai Junankyoku' ni okeru Jiju no Heiwa no Message. BCJ 117 (Mar 2016), 48-51
7. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2016. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet]. BCJ 117 (Mar 2016), 60p
8. Fujiwara, Kazuhiro:   Program Notes. [BWV 733, 648; Praetorius Musae Sioniae - 'Meine Seele erhebt den Herren', Magnificat à 8; BWV 10, 94, 78] BCJ 118 (May 2016), 10-12
9. Suzuki, Masaaki; Ebata, Nobuaki:   Ebata san kara no Otayori: BWV 78 no Hisshafu o megutte. Seisaku Noto ni kaete. BCJ 118 (May 2016), 25-27
10. Sato, Nozomi:   Protestant Ongaku Shingaku no Akebono. BCJ 118 (May 2016), 28-30
11. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.70. [Programme booklet] BCJ 118 (May 2016), 44p
12. Hofmann, Klaus:   Program Notes. [BWV 207a, 201] BCJ 119 (Sep 2016), 10-13
13. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 207a, 201] BCJ 119 (Sep 2016), 26-29
14. Itsumi, Kiichiro:   'Pan to Phoebus' no Tojojinbutsu tachi. BCJ 119 (Sep 2016), 30-33
15. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 8 [Programme booklet] BCJ 119 (Sep 2016), 40p
16. Tomita, Yo:   Program Notes. [BWV 232] BCJ 120 (Nov 2016), 12-17
17. Naka, Shinobu:   BCJ Creators. Dai-27-Kai: Olivier Picon (horn). BCJ 120 (Nov 2016), 22-28
18. Sherman, Bernard D.:   Nihon wa ikanishite Bach no sekaiteki na Chushinchi ni nattanoka? Masaaki ni tsuite no Kosatsu. BCJ 120 (Nov 2016), 30-32
19. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Messe in h BWV 232. [Programme booklet]. BCJ 120 (Nov 2016), 40p

Search took 1.031s cpu time (0.031s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita