Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : [fs]Sumikura70
Year : 2002
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Osumi, Kinya:   Ongakushi-teki Tenkan no Yoin to shite no Luther? Luther no Ongakukan Saiko. [fs]Sumikura70 (2002), 46-60
2. Arakawa, Tsuneko:   Concerto kara Kyokai Kantata e no Michi: Dresden Kyutei ni okeru 2ri no Italia-jin Gakucho ni tsuite. [fs]Sumikura70 (2002), 125-135
3. Sato, Nozomi:   Tenkanki to shite no 'Kigaku no Dokuritsu'. [fs]Sumikura70 (2002), 136-147
4. Kimura, Sachiko:   Shaibe ni yoru Bach Hihan Saiko. [fs]Sumikura70 (2002), 148-161
5. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach to J.N. Forkel. [fs]Sumikura70 (2002), 171-179
6. Tenkanki no Ongaku: Shinseiki no Ongaku Gaku Foramu; Sumikura Ichiro Sensei Koki Kinen Ronbunshu. [fs]Sumikura70 (2002), 484p

Search took 1.031s cpu time (0.031s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita