KATA MAQQAION

1:1 Bi/bloj gene/sewj 70Ihsou~ Xristou~ ui9ou~ Daui\d ui9ou~ 70Abraa&m.
777
1:2 70Abraa_m e0ge/nnhsen to_n 70Isaa&k, 70Isaa_k de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iakw&b, 70Iakw_b de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iou&dan kai\ tou_j a)delfou_j au)tou~, 3 70Iou&daj de\ e0ge/nnhsen to_n Fa&rej kai\ to_n Za&ra e0k th~j Qama&r, Fa&rej de\ e0ge/nnhsen to_n 79Esrw&m, 79Esrw_m de\ e0ge/nnhsen to_n 70Ara&m, 4 70Ara_m de\ e0ge/nnhsen to_n 70Aminada&b, 70Aminada_b de\ e0ge/nnhsen to_n Naassw&n, Naassw_n de\ e0ge/nnhsen to_n Salmw&n, 5 Salmw_n de\ e0ge/nnhsen to_n Bo&ej e0k th~j 79Raxa&b, Bo&ej de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iwbh_d e0k th~j 79Rou&q, 70Iwbh_d de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iessai/, 6 70Iessai\ de\ e0ge/nnhsen to_n Daui\d to_n basile/a.
777 Daui\d de\ e0ge/nnhsen to_n Solomw~na e0k th~j tou~ Ou)ri/ou,
7 Solomw_n de\ e0ge/nnhsen to_n 79Roboa&m, 79Roboa_m de\ e0ge/nnhsen to_n 70Abia&, 70Abia_ de\ e0ge/nnhsen to_n 70Asa&f, 8 70Asa_f de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iwsafa&t, 70Iwsafa_t de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iwra&m, 70Iwra_m de\ e0ge/nnhsen to_n 70Ozi/an, 9 70Ozi/aj de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iwaqa&m, 70Iwaqa_m de\ e0ge/nnhsen to_n 70Axa&z, 70Axa_z de\ e0ge/nnhsen to_n 79Ezeki/an, 10 79Ezeki/aj de\ e0ge/nnhsen to_n Manassh~, Manassh~j de\ e0ge/nnhsen to_n 70Amw&j, 70Amw_j de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iwsi/an, 11 70Iwsi/aj de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iexoni/an kai\ tou_j a)delfou_j au)tou~ e0pi\ th~j metoikesi/aj Babulw~noj.
777
1:12 Meta_ de\ th_n metoikesi/an Babulw~noj 70Iexoni/aj e0ge/nnhsen to_n Salaqih&l, Salaqih_l de\ e0ge/nnhsen to_n Zorobabe/l, 13 Zorobabe\l de\ e0ge/nnhsen to_n 70Abiou&d, 70Abiou_d de\ e0ge/nnhsen to_n 70Eliaki/m, 70Eliaki\m de\ e0ge/nnhsen to_n 70Azw&r, 14 70Azw_r de\ e0ge/nnhsen to_n Sadw&k, Sadw_k de\ e0ge/nnhsen to_n 70Axi/m, 70Axi\m de\ e0ge/nnhsen to_n 70Eliou&d, 15 70Eliou_d de\ e0ge/nnhsen to_n 70Elea&zar, 70Elea&zar de\ e0ge/nnhsen to_n Matqa&n, Matqa_n de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iakw&b, 16 70Iakw_b de\ e0ge/nnhsen to_n 70Iwsh_f to_n a!ndra Mari/aj, e0c h{j e0gennh&qh 70Ihsou~j o( lego&menoj Xristo&j.
777
1:17 Pa~sai ou}n ai9 geneai\ a)po_ 70Abraa_m e3wj Daui\d geneai\ dekate/ssarej, kai\ a)po_ Daui\d e3wj th~j metoikesi/aj Babulw~noj geneai\ dekate/ssarej, kai\ a)po_ th~j metoikesi/aj Babulw~noj e3wj tou~ Xristou~ geneai\ dekate/ssarej.

777
1:18 Tou~ de\ 70Ihsou~ Xristou~ h( ge/nesij ou#twj h}n. mnhsteuqei/shj th~j mhtro_j au)tou~ Mari/aj tw~| 70Iwsh&f, pri\n h@ sunelqei=n au)tou_j eu(re/qh e0n gastri\ e1xousa e0k pneu&matoj a(gi/ou. 19 70Iwsh_f de\ o( a)nh_r au)th~j, di/kaioj w@n kai\ mh_ qe/lwn au)th_n deigmati/sai, e0boulh&qh la&qra| a)polu~sai au)th&n. 20 tau~ta de\ au)tou~ e0nqumhqe/ntoj i0dou_ a!ggeloj kuri/ou kat' o!nar e0fa&nh au)tw~| le/gwn, 70Iwsh_f ui9o_j Daui/d, mh_ fobhqh~|j paralabei=n Maria_m th_n gunai=ka& sou, to_ ga_r e0n au)th~| gennhqe\n e0k pneu&mato&j e0stin a(gi/ou: 21 te/cetai de\ ui9o_n kai\ kale/seij to_ o!noma au)tou~ 70Ihsou~n, au)to_j ga_r sw&sei to_n lao_n au)tou~ a)po_ tw~n a(martiw~n au)tw~n. 22 Tou~to de\ o#lon ge/gonen i3na plhrwqh~| to_ r(hqe\n u(po_ kuri/ou dia_ tou~ profh&tou le/gontoj,
23770Idou_ h( parqe/noj e0n gastri\ e3cei kai\ te/cetai ui9o&n,
777777kai\ kale/sousin to_ o!noma au)tou~ 70Emmanouh&l,
o# e0stin meqermhneuo&menon Meq' h(mw~n o( qeo&j.
24 e0gerqei\j de\ [o(] 70Iwsh_f a)po_ tou~ u#pnou e0poi/hsen w(j prose/tacen au)tw~| o( a!ggeloj kuri/ou kai\ pare/laben th_n gunai=ka au)tou~: 25 kai\ ou)k e0gi/nwsken au)th_n e3wj ou{ e1teken ui9o&n: kai\ e0ka&lesen to_ o!noma au)tou~ 70Ihsou~n.

2:1 Tou~ de\ 70Ihsou~ gennhqe/ntoj e0n Bhqle/em th~j 70Ioudai/aj e0n h(me/raij 79Hrw&|dou tou~ basile/wj, i0dou_ ma&goi a)po_ a)natolw~n parege/nonto ei0j 79Ieroso&luma 2 le/gontej, Pou~ e0stin o( texqei\j basileu_j tw~n 70Ioudai/wn; ei1domen ga_r au)tou~ to_n a)ste/ra e0n th~| a)natolh~| kai\ h!lqomen proskunh~sai au)tw~|. 3 a)kou&saj de\ o( basileu_j 79Hrw&|dhj e0tara&xqh kai\ pa~sa 79Ieroso&luma met' au)tou~, 4 kai\ sunagagw_n pa&ntaj tou_j a)rxierei=j kai\ grammatei=j tou~ laou~ e0punqa&neto par' au)tw~n pou~ o( Xristo_j genna~tai. 5 oi9 de\ ei]pan au)tw~|, 70En Bhqle/em th~j 70Ioudai/aj: ou#twj ga_r ge/graptai dia_ tou~ profh&tou:
677Kai\ su&, Bhqle/em gh~ 70Iou&da,
777777ou)damw~j e0laxi/sth ei] e0n toi=j h(gemo&sin 70Iou&da:
777e0k sou~ ga_r e0celeu&setai h(gou&menoj,
777777o#stij poimanei= to_n lao&n mou to_n 70Israh&l.
777
2:7 To&te 79Hrw&|dhj la&qra| kale/saj tou_j ma&gouj h)kri/bwsen par' au)tw~n to_n xro&non tou~ fainome/nou a)ste/roj, 8 kai\ pe/myaj au)tou_j ei0j Bhqle/em ei]pen, Poreuqe/ntej e0ceta&sate a)kribw~j peri\ tou~ paidi/ou: e0pa_n de\ eu#rhte a)paggei/late/ moi, o#pwj ka)gw_ e0lqw_n proskunh&sw au)tw~|. 9 oi9 de\ a)kou&santej tou~ basile/wj e0poreu&qhsan, kai\ i0dou_ o( a)sth_r o$n ei]don e0n th~| a)natolh~| proh~gen au)tou_j e3wj e0lqw_n e0sta&qh e0pa&nw ou{ h}n to_ paidi/on. 10 i0do&ntej de\ to_n a)ste/ra e0xa&rhsan xara_n mega&lhn sfo&dra. 11 kai\ e0lqo&ntej ei0j th_n oi0ki/an ei]don to_ paidi/on meta_ Mari/aj th~j mhtro_j au)tou~, kai\ peso&ntej proseku&nhsan au)tw~|, kai\ a)noi/cantej tou_j qhsaurou_j au)tw~n prosh&negkan au)tw~| dw~ra, xruso_n kai\ li/banon kai\ smu&rnan. 12 kai\ xrhmatisqe/ntej kat' o!nar mh_ a)naka&myai pro_j 79Hrw&|dhn, di' a!llhj o(dou~ a)nexw&rhsan ei0j th_n xw&ran au)tw~n.

777
2:13 70Anaxwrhsa&ntwn de\ au)tw~n i0dou_ a!ggeloj kuri/ou fai/netai kat' o!nar tw~| 70Iwsh_f le/gwn, 70Egerqei\j para&labe to_ paidi/on kai\ th_n mhte/ra au)tou~ kai\ feu~ge ei0j Ai1gupton, kai\ i1sqi e0kei= e3wj a@n ei1pw soi: me/llei ga_r 79Hrw&|dhj zhtei=n to_ paidi/on tou~ a)pole/sai au)to&. 14 o( de\ e0gerqei\j pare/laben to_ paidi/on kai\ th_n mhte/ra au)tou~ nukto_j kai\ a)nexw&rhsen ei0j Ai1gupton, 15 kai\ h}n e0kei= e3wj th~j teleuth~j 79Hrw&|dou: i3na plhrwqh~| to_ r(hqe\n u(po_ kuri/ou dia_ tou~ profh&tou le/gontoj, 70Ec Ai0gu&ptou e0ka&lesa to_n ui9o&n mou.

777
2:16 To&te 79Hrw&|dhj i0dw_n o#ti e0nepai/xqh u(po_ tw~n ma&gwn e0qumw&qh li/an, kai\ a)postei/laj a)nei=len pa&ntaj tou_j pai=daj tou_j e0n Bhqle/em kai\ e0n pa~si toi=j o(ri/oij au)th~j a)po_ dietou~j kai\ katwte/rw, kata_ to_n xro&non o$n h)kri/bwsen para_ tw~n ma&gwn. 17 to&te e0plhrw&qh to_ r(hqe\n dia_ 70Ieremi/ou tou~ profh&tou le/gontoj,
1877Fwnh_ e0n 79Rama_ h)kou&sqh,
777777klauqmo_j kai\ o)durmo_j polu&j:
7779Raxh_l klai/ousa ta_ te/kna au)th~j,
777777kai\ ou)k h!qelen paraklhqh~nai, o#ti ou)k ei0si/n.
777
2:19 Teleuth&santoj de\ tou~ 79Hrw&|dou i0dou_ a!ggeloj kuri/ou fai/netai kat' o!nar tw~| 70Iwsh_f e0n Ai0gu&ptw| 20 le/gwn, 70Egerqei\j para&labe to_ paidi/on kai\ th_n mhte/ra au)tou~ kai\ poreu&ou ei0j gh~n 70Israh&l, teqnh&kasin ga_r oi9 zhtou~ntej th_n yuxh_n tou~ paidi/ou. 21 o( de\ e0gerqei\j pare/laben to_ paidi/on kai\ th_n mhte/ra au)tou~ kai\ ei0sh~lqen ei0j gh~n 70Israh&l. 22 a)kou&saj de\ o#ti 70Arxe/laoj basileu&ei th~j 70Ioudai/aj a)nti\ tou~ patro_j au)tou~ 79Hrw&|dou e0fobh&qh e0kei= a)pelqei=n: xrhmatisqei\j de\ kat' o!nar a)nexw&rhsen ei0j ta_ me/rh th~j Galilai/aj, 23 kai\ e0lqw_n katw&|khsen ei0j po&lin legome/nhn Nazare/t, o#pwj plhrwqh~| to_ r(hqe\n dia_ tw~n profhtw~n o#ti Nazwrai=oj klhqh&setai.

3:1 70En de\ tai=j h(me/raij e0kei/naij paragi/netai 70Iwa&nnhj o( baptisth_j khru&sswn e0n th~| e0rh&mw| th~j 70Ioudai/aj 2 [kai\] le/gwn, Metanoei=te, h!ggiken ga_r h( basilei/a tw~n ou)ranw~n. 3 ou{toj ga&r e0stin o( r(hqei\j dia_ 70Hsai5ou tou~ profh&tou le/gontoj,
777Fwnh_ bow~ntoj e0n th~| e0rh&mw|,
7779Etoima&sate th_n o(do_n kuri/ou,
777777eu)qei/aj poiei=te ta_j tri/bouj au)tou~.
4 Au)to_j de\ o( 70Iwa&nnhj ei]xen to_ e1nduma au)tou~ a)po_ trixw~n kamh&lou kai\ zw&nhn dermati/nhn peri\ th_n o)sfu_n au)tou~, h( de\ trofh_ h}n au)tou~ a)kri/dej kai\ me/li a!grion. 5 to&te e0ceporeu&eto pro_j au)to_n 79Ieroso&luma kai\ pa~sa h( 70Ioudai/a kai\ pa~sa h( peri/xwroj tou~ 70Iorda&nou, 6 e0n tw~| 70Iorda&nh| potamw~| u(p' au)tou~ e0comologou&menoi ta_j a(marti/aj au)tw~n.
777
3:7 70Idw_n de\ pollou_j tw~n Farisai/wn kai\ Saddoukai/wn e0rxome/nouj e0pi\ to_ ba&ptisma au)tou~ ei]pen au)toi=j, Gennh&mata e0xidnw~n, ti/j u(pe/deicen u(mi=n fugei=n a)po_ th~j mellou&shj o)rgh~j; 8 poih&sate ou}n karpo_n a!cion th~j metanoi/aj: 9 kai\ mh_ do&chte le/gein e0n e9autoi=j, Pate/ra e1xomen to_n 70Abraa&m, le/gw ga_r u(mi=n o#ti du&natai o( qeo_j e0k tw~n li/qwn tou&twn e0gei=rai te/kna tw~| 70Abraa&m. 10 h!dh de\ h( a)ci/nh pro_j th_n r(i/zan tw~n de/ndrwn kei=tai: pa~n ou}n de/ndron mh_ poiou~n karpo_n kalo_n e0kko&ptetai kai\ ei0j pu~r ba&lletai. 11 e0gw_ me\n u(ma~j bapti/zw e0n u#dati ei0j meta&noian: o( de\ o)pi/sw mou e0rxo&menoj i0sxuro&tero&j mou& e0stin, ou{ ou)k ei0mi\ i9kano_j ta_ u(podh&mata basta&sai: au)to_j u(ma~j bapti/sei e0n pneu&mati a(gi/w| kai\ puri/: 12 ou{ to_ ptu&on e0n th~| xeiri\ au)tou~, kai\ diakaqariei= th_n a#lwna au)tou~, kai\ suna&cei to_n si=ton au)tou~ ei0j th_n a)poqh&khn [au)tou~], to_ de\ a!xuron katakau&sei puri\ a)sbe/stw|.

777
3:13 To&te paragi/netai o( 70Ihsou~j a)po_ th~j Galilai/aj e0pi\ to_n 70Iorda&nhn pro_j to_n 70Iwa&nnhn tou~ baptisqh~nai u(p' au)tou~. 14 o( de\ 70Iwa&nnhj diekw&luen au)to_n le/gwn, 70Egw_ xrei/an e1xw u(po_ sou~ baptisqh~nai, kai\ su_ e1rxh| pro&j me; 15 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen pro_j au)to&n, 71Afej a!rti, ou#twj ga_r pre/pon e0sti\n h(mi=n plhrw~sai pa~san dikaiosu&nhn. to&te a)fi/hsin au)to&n. 16 baptisqei\j de\ o( 70Ihsou~j eu)qu_j a)ne/bh a)po_ tou~ u#datoj: kai\ i0dou_ h)new&|xqhsan [au)tw~|] oi9 ou)ranoi/, kai\ ei]den [to_] pneu~ma [tou~] qeou~ katabai=non w(sei\ peristera_n [kai\] e0rxo&menon e0p' au)to&n: 17 kai\ i0dou_ fwnh_ e0k tw~n ou)ranw~n le/gousa, Ou{to&j e0stin o( ui9o&j mou o( a)gaphto&j, e0n w{| eu)do&khsa.

4:1 To&te o( 70Ihsou~j a)nh&xqh ei0j th_n e1rhmon u(po_ tou~ pneu&matoj, peirasqh~nai u(po_ tou~ diabo&lou. 2 kai\ nhsteu&saj h(me/raj tessara&konta kai\ nu&ktaj tessara&konta u#steron e0pei/nasen. 3 Kai\ proselqw_n o( peira&zwn ei]pen au)tw~|, Ei0 ui9o_j ei] tou~ qeou~, ei0pe\ i3na oi9 li/qoi ou{toi a!rtoi ge/nwntai. 4 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, Ge/graptai,
777Ou)k e0p' a!rtw| mo&nw| zh&setai o( a!nqrwpoj,
777777a)ll' e0pi\ panti\ r(h&mati e0kporeuome/nw|
777777777dia_ sto&matoj qeou~.
5 To&te paralamba&nei au)to_n o( dia&boloj ei0j th_n a(gi/an po&lin, kai\ i3sthsin au)to_n e0pi\ to_ pteru&gion tou~ i9erou~, 6 kai\ le/gei au)tw~|, Ei0 ui9o_j ei] tou~ qeou~, ba&le seauto_n ka&tw: ge/graptai ga_r o#ti
777Toi=j a)gge/loij au)tou~ e0ntelei=tai peri\ sou~
777777kai\ e0pi\ xeirw~n a)rou~si/n se,
777mh&pote prosko&yh|j pro_j li/qon to_n po&da sou.
7 e1fh au)tw~| o( 70Ihsou~j, Pa&lin ge/graptai, Ou)k e0kpeira&seij ku&rion to_n qeo&n sou. 8 Pa&lin paralamba&nei au)to_n o( dia&boloj ei0j o!roj u(yhlo_n li/an, kai\ dei/knusin au)tw~| pa&saj ta_j basilei/aj tou~ ko&smou kai\ th_n do&can au)tw~n, 9 kai\ le/gei au)tw~|, Tau~ta& soi pa&nta dw&sw e0a_n pesw_n proskunh&sh|j moi. 10 to&te le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 73Upage, Satana~: ge/graptai ga&r,
777Ku&rion to_n qeo&n sou proskunh&seij
777777kai\ au)tw~| mo&nw| latreu&seij.
11 To&te a)fi/hsin au)to_n o( dia&boloj, kai\ i0dou_ a!ggeloi prosh~lqon kai\ dihko&noun au)tw~|.

777
4:12 70Akou&saj de\ o#ti 70Iwa&nnhj paredo&qh a)nexw&rhsen ei0j th_n Galilai/an. 13 kai\ katalipw_n th_n Nazara_ e0lqw_n katw&|khsen ei0j Kafarnaou_m th_n paraqalassi/an e0n o(ri/oij Zaboulw_n kai\ Nefqali/m: 14 i3na plhrwqh~| to_ r(hqe\n dia_ 70Hsai5ou tou~ profh&tou le/gontoj,
1577Gh~ Zaboulw_n kai\ gh~ Nefqali/m,
777777o(do_n qala&sshj, pe/ran tou~ 70Iorda&nou,
777777777Galilai/a tw~n e0qnw~n,
1677o( lao_j o( kaqh&menoj e0n sko&tei
777777fw~j ei]den me/ga,
777kai\ toi=j kaqhme/noij e0n xw&ra| kai\ skia~| qana&tou
777777fw~j a)ne/teilen au)toi=j.
777
4:17 70Apo_ to&te h!rcato o( 70Ihsou~j khru&ssein kai\ le/gein, Metanoei=te, h!ggiken ga_r h( basilei/a tw~n ou)ranw~n.

777
4:18 Peripatw~n de\ para_ th_n qa&lassan th~j Galilai/aj ei]den du&o a)delfou&j, Si/mwna to_n lego&menon Pe/tron kai\ 70Andre/an to_n a)delfo_n au)tou~, ba&llontaj a)mfi/blhstron ei0j th_n qa&lassan: h}san ga_r a(liei=j. 19 kai\ le/gei au)toi=j, Deu~te o)pi/sw mou, kai\ poih&sw u(ma~j a(liei=j a)nqrw&pwn. 20 oi9 de\ eu)qe/wj a)fe/ntej ta_ di/ktua h)kolou&qhsan au)tw~|. 21 Kai\ proba_j e0kei=qen ei]den a!llouj du&o a)delfou&j, 70Ia&kwbon to_n tou~ Zebedai/ou kai\ 70Iwa&nnhn to_n a)delfo_n au)tou~, e0n tw~| ploi/w| meta_ Zebedai/ou tou~ patro_j au)tw~n katarti/zontaj ta_ di/ktua au)tw~n: kai\ e0ka&lesen au)tou&j. 22 oi9 de\ eu)qe/wj a)fe/ntej to_ ploi=on kai\ to_n pate/ra au)tw~n h)kolou&qhsan au)tw~|.

777
4:23 Kai\ perih~gen e0n o#lh| th~| Galilai/a|, dida&skwn e0n tai=j sunagwgai=j au)tw~n kai\ khru&sswn to_ eu)agge/lion th~j basilei/aj kai\ qerapeu&wn pa~san no&son kai\ pa~san malaki/an e0n tw~| law~|. 24 kai\ a)ph~lqen h( a)koh_ au)tou~ ei0j o#lhn th_n Suri/an: kai\ prosh&negkan au)tw~| pa&ntaj tou_j kakw~j e1xontaj poiki/laij no&soij kai\ basa&noij sunexome/nouj kai\ daimonizome/nouj kai\ selhniazome/nouj kai\ paralutikou&j, kai\ e0qera&peusen au)tou&j. 25 kai\ h)kolou&qhsan au)tw~| o!xloi polloi\ a)po_ th~j Galilai/aj kai\ Dekapo&lewj kai\ 79Ierosolu&mwn kai\ 70Ioudai/aj kai\ pe/ran tou~ 70Iorda&nou.

5:1 70Idw_n de\ tou_j o!xlouj a)ne/bh ei0j to_ o!roj: kai\ kaqi/santoj au)tou~ prosh~lqan au)tw~| oi9 maqhtai\ au)tou~: 2 kai\ a)noi/caj to_ sto&ma au)tou~ e0di/dasken au)tou_j le/gwn,

5:377Maka&rioi oi9 ptwxoi\ tw~| pneu&mati,
777777o#ti au)tw~n e0stin h( basilei/a tw~n ou)ranw~n.
477maka&rioi oi9 penqou~ntej,
777777o#ti au)toi\ paraklhqh&sontai.
577maka&rioi oi9 praei=j,
777777o#ti au)toi\ klhronomh&sousin th_n gh~n.
677maka&rioi oi9 peinw~ntej kai\ diyw~ntej th_n dikaiosu&nhn,
777777o#ti au)toi\ xortasqh&sontai.
777maka&rioi oi9 e0leh&monej,
777777o#ti au)toi\ e0lehqh&sontai.
877maka&rioi oi9 kaqaroi\ th~| kardi/a|,
777777o#ti au)toi\ to_n qeo_n o!yontai.
977maka&rioi oi9 ei0rhnopoioi/,
777777o#ti
[au)toi\] ui9oi\ qeou~ klhqh&sontai.
1077maka&rioi oi9 dediwgme/noi e3neken dikaiosu&nhj,
777777o#ti au)tw~n e0stin h( basilei/a tw~n ou)ranw~n.
11 maka&rioi/ e0ste o#tan o)neidi/swsin u(ma~j kai\ diw&cwsin kai\ ei1pwsin pa~n ponhro_n kaq' u(mw~n [yeudo&menoi] e3neken e0mou~: 12 xai/rete kai\ a)gallia~sqe, o#ti o( misqo_j u(mw~n polu_j e0n toi=j ou)ranoi=j: ou#twj ga_r e0di/wcan tou_j profh&taj tou_j pro_ u(mw~n.

777
5:13 79Umei=j e0ste to_ a#laj th~j gh~j: e0a_n de\ to_ a#laj mwranqh~|, e0n ti/ni a(lisqh&setai; ei0j ou)de\n i0sxu&ei e1ti ei0 mh_ blhqh~nai e1cw kai\ katapatei=sqai u(po_ tw~n a)nqrw&pwn. 14 79Umei=j e0ste to_ fw~j tou~ ko&smou. ou) du&natai po&lij krubh~nai e0pa&nw o!rouj keime/nh: 15 ou)de\ kai/ousin lu&xnon kai\ tiqe/asin au)to_n u(po_ to_n mo&dion a)ll' e0pi\ th_n luxni/an, kai\ la&mpei pa~sin toi=j e0n th~| oi0ki/a|. 16 ou#twj lamya&tw to_ fw~j u(mw~n e1mprosqen tw~n a)nqrw&pwn, o#pwj i1dwsin u(mw~n ta_ kala_ e1rga kai\ doca&swsin to_n pate/ra u(mw~n to_n e0n toi=j ou)ranoi=j.

777
5:17 Mh_ nomi/shte o#ti h}lqon katalu~sai to_n no&mon h@ tou_j profh&taj: ou)k h}lqon katalu~sai a)lla_ plhrw~sai. 18 a)mh_n ga_r le/gw u(mi=n, e3wj a@n pare/lqh| o( ou)rano_j kai\ h( gh~, i0w~ta e4n h@ mi/a kerai/a ou) mh_ pare/lqh| a)po_ tou~ no&mou e3wj a@n pa&nta ge/nhtai. 19 o$j e0a_n ou}n lu&sh| mi/an tw~n e0ntolw~n tou&twn tw~n e0laxi/stwn kai\ dida&ch| ou#twj tou_j a)nqrw&pouj, e0la&xistoj klhqh&setai e0n th~| basilei/a| tw~n ou)ranw~n: o$j d' a@n poih&sh| kai\ dida&ch|, ou{toj me/gaj klhqh&setai e0n th~| basilei/a| tw~n ou)ranw~n. 20 le/gw ga_r u(mi=n o#ti e0a_n mh_ perisseu&sh| u(mw~n h( dikaiosu&nh plei=on tw~n grammate/wn kai\ Farisai/wn, ou) mh_ ei0se/lqhte ei0j th_n basilei/an tw~n ou)ranw~n.

777
5:21 70Hkou&sate o#ti e0rre/qh toi=j a)rxai/oij, Ou)foneu&seij: o$j d' a@n foneu&sh|, e1noxoj e1stai th~| kri/sei. 22 e0gw_ de\ le/gw u(mi=n o#ti pa~j o( o)rgizo&menoj tw~| a)delfw~| au)tou~ e1noxoj e1stai th~| kri/sei: o$j d' a@n ei1ph| tw~| a)delfw~| au)tou~, 79Raka&, e1noxoj e1stai tw~| sunedri/w|: o$j d' a@n ei1ph|, Mwre/, e1noxoj e1stai ei0j th_n ge/ennan tou~ puro&j. 23 e0a_n ou}n prosfe/rh|j to_ dw~ro&n sou e0pi\ to_ qusiasth&rion ka)kei= mnhsqh~|j o#ti o( a)delfo&j sou e1xei ti kata_ sou~, 24 a!fej e0kei= to_ dw~ro&n sou e1mprosqen tou~ qusiasthri/ou, kai\ u#page prw~ton dialla&ghqi tw~| a)delfw~| sou, kai\ to&te e0lqw_n pro&sfere to_ dw~ro&n sou. 25 i1sqi eu)now~n tw~| a)ntidi/kw| sou taxu_ e3wj o#tou ei] met' au)tou~ e0n th~| o(dw~|, mh&pote/ se paradw~| o( a)nti/dikoj tw~| krith~|, kai\ o( krith_j tw~| u(phre/th|, kai\ ei0j fulakh_n blhqh&sh|: 26 a)mh_n le/gw soi, ou) mh_ e0ce/lqh|j e0kei=qen e3wj a@n a)podw~|j to_n e1sxaton kodra&nthn.

777
5:27 70Hkou&sate o#ti e0rre/qh, Ou) moixeu&seij. 28 e0gw_ de\ le/gw u(mi=n o#ti pa~j o( ble/pwn gunai=ka pro_j to_ e0piqumh~sai au)th_n h!dh e0moi/xeusen au)th_n e0n th~| kardi/a| au)tou~. 29 ei0 de\ o( o)fqalmo&j sou o( decio_j skandali/zei se, e1cele au)to_n kai\ ba&le a)po_ sou~: sumfe/rei ga&r soi i3na a)po&lhtai e4n tw~n melw~n sou kai\ mh_ o#lon to_ sw~ma& sou blhqh~| ei0j ge/ennan. 30 kai\ ei0 h( decia& sou xei\r skandali/zei se, e1kkoyon au)th_n kai\ ba&le a)po_ sou~: sumfe/rei ga&r soi i3na a)po&lhtai e4n tw~n melw~n sou kai\ mh_ o#lon to_ sw~ma& sou ei0j ge/ennan a)pe/lqh|.

777
5:31 70Erre/qh de/, 74Oj a@n a)polu&sh| th_n gunai=ka au)tou~, do&tw au)th~| a)posta&sion. 32 e0gw_ de\ le/gw u(mi=n o#ti pa~j o( a)polu&wn th_n gunai=ka au)tou~ parekto_j lo&gou pornei/aj poiei= au)th_n moixeuqh~nai, kai\ o$j e0a_n a)polelume/nhn gamh&sh| moixa~tai.

777
5:33 Pa&lin h)kou&sate o#ti e0rre/qh toi=j a)rxai/oij, Ou)k e0piorkh&seij, a)podw&seij de\ tw~| kuri/w| tou_j o#rkouj sou. 34 e0gw_ de\ le/gw u(mi=n mh_ o)mo&sai o#lwj: mh&te e0n tw~| ou)ranw~|, o#ti qro&noj e0sti\n tou~ qeou~: 35 mh&te e0n th~| gh~|, o#ti u(popo&dio&n e0stin tw~n podw~n au)tou~: mh&te ei0j 79Ieroso&luma, o#ti po&lij e0sti\n tou~ mega&lou basile/wj: 36 mh&te e0n th~| kefalh~| sou o)mo&sh|j, o#ti ou) du&nasai mi/an tri/xa leukh_n poih~sai h@ me/lainan. 37 e1stw de\ o( lo&goj u(mw~n nai\ nai/, ou@ ou!: to_ de\ perisso_n tou&twn e0k tou~ ponhrou~ e0stin.

777
5:38 70Hkou&sate o#ti e0rre/qh, 70Ofqalmo_n a)nti\ o)fqalmou~ kai\ o)do&nta a)nti\ o)do&ntoj. 39 e0gw_ de\ le/gw u(mi=n mh_ a)ntisth~nai tw~| ponhrw~|: a)ll' o#stij se r(api/zei ei0j th_n decia_n siago&na [sou], stre/yon au)tw~| kai\ th_n a!llhn: 40 kai\ tw~| qe/lonti/ soi kriqh~nai kai\ to_n xitw~na& sou labei=n, a!fej au)tw~| kai\ to_ i9ma&tion: 41 kai\ o#stij se a)ggareu&sei mi/lion e3n, u#page met' au)tou~ du&o. 42 tw~| ai0tou~nti/ se do&j, kai\ to_n qe/lonta a)po_ sou~ dani/sasqai mh_ a)postrafh~|j.

777
5:43 70Hkou&sate o#ti e0rre/qh, 70Agaph&seij to_n plhsi/on sou kai\ mish&seij to_n e0xqro&n sou. 44 e0gw_ de\ le/gw u(mi=n, a)gapa~te tou_j e0xqrou_j u(mw~n kai\ proseu&xesqe u(pe\r tw~n diwko&ntwn u(ma~j, 45 o#pwj ge/nhsqe ui9oi\ tou~ patro_j u(mw~n tou~ e0n ou)ranoi=j, o#ti to_n h#lion au)tou~ a)nate/llei e0pi\ ponhrou_j kai\ a)gaqou_j kai\ bre/xei e0pi\ dikai/ouj kai\ a)di/kouj. 46 e0a_n ga_r a)gaph&shte tou_j a)gapw~ntaj u(ma~j, ti/na misqo_n e1xete; ou)xi\ kai\ oi9 telw~nai to_ au)to_ poiou~sin; 47 kai\ e0a_n a)spa&shsqe tou_j a)delfou_j u(mw~n mo&non, ti/ perisso_n poiei=te; ou)xi\ kai\ oi9 e0qnikoi\ to_ au)to_ poiou~sin; 48 71Esesqe ou}n u(mei=j te/leioi w(j o( path_r u(mw~n o( ou)ra&nioj te/leio&j e0stin.

6:1 Prose/xete [de\] th_n dikaiosu&nhn u(mw~n mh_ poiei=n e1mprosqen tw~n a)nqrw&pwn pro_j to_ qeaqh~nai au)toi=j: ei0 de\ mh&ge, misqo_n ou)k e1xete para_ tw~| patri\ u(mw~n tw~| e0n toi=j ou)ranoi=j.
777
6:2 73Otan ou}n poih~|j e0lehmosu&nhn, mh_ salpi/sh|j e1mprosqe/n sou, w#sper oi9 u(pokritai\ poiou~sin e0n tai=j sunagwgai=j kai\ e0n tai=j r(u&maij, o#pwj docasqw~sin u(po_ tw~n a)nqrw&pwn: a)mh_n le/gw u(mi=n, a)pe/xousin to_n misqo_n au)tw~n. 3 sou~ de\ poiou~ntoj e0lehmosu&nhn mh_ gnw&tw h( a)ristera& sou ti/ poiei= h( decia& sou, 4 o#pwj h}| sou h( e0lehmosu&nh e0n tw~| kruptw~|: kai\ o( path&r sou o( ble/pwn e0n tw~| kruptw~| [au)to_j] a)podw&sei soi.

777
6:5 Kai\ o#tan proseu&xhsqe, ou)k e1sesqe w(j oi9 u(pokritai/: o#ti filou~sin e0n tai=j sunagwgai=j kai\ e0n tai=j gwni/aij tw~n plateiw~n e9stw~tej proseu&xesqai, o#pwj fanw~sin toi=j a)nqrw&poij: a)mh_n le/gw u(mi=n, a)pe/xousin to_n misqo_n au)tw~n. 6 su_ de\ o#tan proseu&xh|, ei1selqe ei0j to_ tamei=o&n sou kai\ klei/saj th_n qu&ran sou pro&seucai tw~| patri/ sou tw~| e0n tw~| kruptw~|: kai\ o( path&r sou o( ble/pwn e0n tw~| kruptw~| a)podw&sei soi. 7 Proseuxo&menoi de\ mh_ battalogh&shte w#sper oi9 e0qnikoi/, dokou~sin ga_r o#ti e0n th~| polulogi/a| au)tw~n ei0sakousqh&sontai. 8 mh_ ou}n o(moiwqh~te au)toi=j, oi]den ga_r o( path_r u(mw~n w{n xrei/an e1xete pro_ tou~ u(ma~j ai0th~sai au)to&n. 9 Ou#twj ou}n proseu&xesqe u(mei=j:
777Pa&ter h(mw~n o( e0n toi=j ou)ranoi=j,
777777a(giasqh&tw to_ o!noma& sou,
1077777e0lqe/tw h( basilei/a sou,
777777genhqh&tw to_ qe/lhma& sou,
777777777w(j e0n ou)ranw~| kai\ e0pi\ gh~j.
1177777To_n a!rton h(mw~n to_n e0piou&sion do_j h(mi=n
777777777777sh&meron:
1277777kai\ a!fej h(mi=n ta_ o)feilh&mata h(mw~n,
777777777w(j kai\ h(mei=j a)fh&kamen toi=j o)feile/taij
777777777777h(mw~n:
1377777kai\ mh_ ei0sene/gkh|j h(ma~j ei0j peirasmo&n,
777777777a)lla_ r(u~sai h(ma~j a)po_ tou~ ponhrou~.
1470Ea_n ga_r a)fh~te toi=j a)nqrw&poij ta_ paraptw&mata au)tw~n, a)fh&sei kai\ u(mi=n o( path_r u(mw~n o( ou)ra&nioj: 15 e0a_n de\ mh_ a)fh~te toi=j a)nqrw&poij, ou)de\ o( path_r u(mw~n a)fh&sei ta_ paraptw&mata u(mw~n.

777
6:16 73Otan de\ nhsteu&hte, mh_ gi/nesqe w(j oi9 u(pokritai\ skuqrwpoi/, a)fani/zousin ga_r ta_ pro&swpa au)tw~n o#pwj fanw~sin toi=j a)nqrw&poij nhsteu&ontej: a)mh_n le/gw u(mi=n, a)pe/xousin to_n misqo_n au)tw~n. 17 su_ de\ nhsteu&wn a!leiyai/ sou th_n kefalh_n kai\ to_ pro&swpo&n sou ni/yai, 18 o#pwj mh_ fanh~|j toi=j a)nqrw&poij nhsteu&wn a)lla_ tw~| patri/ sou tw~| e0n tw~| krufai/w|: kai\ o( path&r sou o( ble/pwn e0n tw~| krufai/w| a)podw&sei soi.

777
6:19 Mh_ qhsauri/zete u(mi=n qhsaurou_j e0pi\ th~j gh~j, o#pou sh_j kai\ brw~sij a)fani/zei, kai\ o#pou kle/ptai dioru&ssousin kai\ kle/ptousin: 20 qhsauri/zete de\ u(mi=n qhsaurou_j e0n ou)ranw~|, o#pou ou!te sh_j ou!te brw~sij a)fani/zei, kai\ o#pou kle/ptai ou) dioru&ssousin ou)de\ kle/ptousin: 21 o#pou ga&r e0stin o( qhsauro&j sou, e0kei= e1stai kai\ h( kardi/a sou.

777
6:22 79O lu&xnoj tou~ sw&mato&j e0stin o( o)fqalmo&j. e0a_n ou}n h}| o( o)fqalmo&j sou a(plou~j, o#lon to_ sw~ma& sou fwteino_n e1stai: 23 e0a_n de\ o( o)fqalmo&j sou ponhro_j h}|, o#lon to_ sw~ma& sou skoteino_n e1stai. ei0 ou}n to_ fw~j to_ e0n soi\ sko&toj e0sti/n, to_ sko&toj po&son.

777
6:24 Ou)dei\j du&natai dusi\ kuri/oij douleu&ein: h@ ga_r to_n e3na mish&sei kai\ to_n e3teron a)gaph&sei, h@ e9no_j a)nqe/cetai kai\ tou~ e9te/rou katafronh&sei: ou) du&nasqe qew~| douleu&ein kai\ mamwna~|.

777
6:25 Dia_ tou~to le/gw u(mi=n, mh_ merimna~te th~| yuxh~| u(mw~n ti/ fa&ghte [h@ ti/ pi/hte], mhde\ tw~| sw&mati u(mw~n ti/ e0ndu&shsqe: ou)xi\ h( yuxh_ plei=o&n e0stin th~j trofh~j kai\ to_ sw~ma tou~ e0ndu&matoj; 26 e0mble/yate ei0j ta_ peteina_ tou~ ou)ranou~ o#ti ou) spei/rousin ou)de\ qeri/zousin ou)de\ suna&gousin ei0j a)poqh&kaj, kai\ o( path_r u(mw~n o( ou)ra&nioj tre/fei au)ta&: ou)x u(mei=j ma~llon diafe/rete au)tw~n; 27 ti/j de\ e0c u(mw~n merimnw~n du&natai prosqei=nai e0pi\ th_n h(liki/an au)tou~ ph~xun e3na; 28 kai\ peri\ e0ndu&matoj ti/ merimna~te; katama&qete ta_ kri/na tou~ a)grou~ pw~j au)ca&nousin: ou) kopiw~sin ou)de\ nh&qousin: 29 le/gw de\ u(mi=n o#ti ou)de\ Solomw_n e0n pa&sh| th~|do&ch| au)tou~ perieba&leto w(j e4n tou&twn. 30 ei0 de\ to_n xo&rton tou~ a)grou~ sh&meron o!nta kai\ au!rion ei0j kli/banon ballo&menon o( qeo_j ou#twj a)mfie/nnusin, ou) pollw~| ma~llon u(ma~j, o)ligo&pistoi; 31 mh_ ou}n merimnh&shte le/gontej, Ti/ fa&gwmen; h!, Ti/ pi/wmen; h!, Ti/ peribalw&meqa; 32 pa&nta ga_r tau~ta ta_ e1qnh e0pizhtou~sin: oi]den ga_r o( path_r u(mw~n o( ou)ra&nioj o#ti xrh&|zete tou&twn a(pa&ntwn. 33 zhtei=te de\ prw~ton th_n basilei/an kai\ th_n dikaiosu&nhn au)tou~, kai\ tau~ta pa&nta prosteqh&setai u(mi=n. 34 mh_ ou}n merimnh&shte ei0j th_n au!rion, h( ga_r au!rion merimnh&sei au(th~j: a)rketo_n th~| h(me/ra| h( kaki/a au)th~j.

7:1 Mh_ kri/nete, i3na mh_ kriqh~te: 2 e0n w{| ga_r kri/mati kri/nete kriqh&sesqe, kai\ e0n w{| me/trw| metrei=te metrhqh&setai u(mi=n. 3 ti/ de\ ble/peij to_ ka&rfoj to_ e0n tw~| o)fqalmw~| tou~ a)delfou~ sou, th_n de\ e0n tw~| sw~| o)fqalmw~| doko_n ou) katanoei=j; 4 h@ pw~j e0rei=j tw~| a)delfw~| sou, 71Afej e0kba&lw to_ ka&rfoj e0k tou~ o)fqalmou~ sou, kai\ i0dou_ h( doko_j e0n tw~| o)fqalmw~| sou~; 5 u(pokrita&, e1kbale prw~ton th_n doko_n e0k tou~ o)fqalmou~ sou~, kai\ to&te diable/yeij e0kbalei=n to_ ka&rfoj e0k tou~ o)fqalmou~ tou~ a)delfou~ sou. 6 Mh_ dw~te to_ a#gion toi=j kusi/n, mhde\ ba&lhte tou_j margari/taj u(mw~n e1mprosqen tw~n xoi/rwn, mh&pote katapath&sousin au)tou_j e0n toi=j posi\n au)tw~n kai\ strafe/ntej r(h&cwsin u(ma~j.

777
7:7 Ai0tei=te, kai\ doqh&setai u(mi=n: zhtei=te, kai\ eu(rh&sete: krou&ete, kai\ a)noigh&setai u(mi=n. 8 pa~j ga_r o( ai0tw~n lamba&nei kai\ o( zhtw~n eu(ri/skei kai\ tw~| krou&onti a)noigh&setai. 9 h@ ti/j e0stin e0c u(mw~n a!nqrwpoj, o$n ai0th&sei o( ui9o_j au)tou~ a!rton - mh_ li/qon e0pidw&sei au)tw~|; 10 h@ kai\ i0xqu_n ai0th&sei - mh_ o!fin e0pidw&sei au)tw~|; 11 ei0 ou}n u(mei=j ponhroi\ o!ntej oi1date do&mata a)gaqa_ dido&nai toi=j te/knoij u(mw~n, po&sw| ma~llon o( path_r u(mw~n o( e0n toi=j ou)ranoi=j dw&sei a)gaqa_ toi=j ai0tou~sin au)to&n. 12 Pa&nta ou}n o#sa e0a_n qe/lhte i3na poiw~sin u(mi=n oi9 a!nqrwpoi, ou#twj kai\ u(mei=j poiei=te au)toi=j: ou{toj ga&r e0stin o( no&moj kai\ oi9 profh~tai.

777
7:13 Ei0se/lqate dia_ th~j stenh~j pu&lhj: o#ti platei=a h( pu&lh kai\ eu)ru&xwroj h( o(do_j h( a)pa&gousa ei0j th_n a)pw&leian, kai\ polloi/ ei0sin oi9 ei0serxo&menoi di' au)th~j: 14 ti/ stenh_ h( pu&lh kai\ teqlimme/nh h( o(do_j h( a)pa&gousa ei0j th_n zwh&n, kai\ o)li/goi ei0si\n oi9 eu(ri/skontej au)th&n.

777
7:15 Prose/xete a)po_ tw~n yeudoprofhtw~n, oi3tinej e1rxontai pro_j u(ma~j e0n e0ndu&masin proba&twn, e1swqen de/ ei0sin lu&koi a#rpagej. 16 a)po_ tw~n karpw~n au)tw~n e0pignw&sesqe au)tou&j: mh&ti sulle/gousin a)po_ a)kanqw~n stafula_j h@ a)po_ tribo&lwn su~ka; 17 ou#twj pa~n de/ndron a)gaqo_n karpou_j kalou_j poiei=, to_ de\ sapro_n de/ndron karpou_j ponhrou_j poiei=: 18 ou) du&natai de/ndron a)gaqo_n karpou_j ponhrou_j poiei=n, ou)de\ de/ndron sapro_n karpou_j kalou_j poiei=n. 19 pa~n de/ndron mh_ poiou~n karpo_n kalo_n e0kko&ptetai kai\ ei0j pu~r ba&lletai. 20 a!ra ge a)po_ tw~n karpw~n au)tw~n e0pignw&sesqe au)tou&j.

777
7:21 Ou) pa~j o( le/gwn moi, Ku&rie ku&rie, ei0seleu&setai ei0j th_n basilei/an tw~n ou)ranw~n, a)ll' o( poiw~n to_ qe/lhma tou~ patro&j mou tou~ e0n toi=j ou)ranoi=j. 22 polloi\ e0rou~si/n moi e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra|, Ku&rie ku&rie, ou) tw~| sw~| o)no&mati e0profhteu&samen, kai\ tw~| sw~| o)no&mati daimo&nia e0ceba&lomen, kai\ tw~| sw~| o)no&mati duna&meij polla_j e0poih&samen; 23 kai\ to&te o(mologh&sw au)toi=j o#ti Ou)de/pote e1gnwn u(ma~j: a)poxwrei=te a)p' e0mou~ oi9 e0rgazo&menoi th_n a)nomi/an.

777
7:24 Pa~j ou}n o#stij a)kou&ei mou tou_j lo&gouj tou&touj kai\ poiei= au)tou_j o(moiwqh&setai a)ndri\ froni/mw|, o#stij w)|kodo&mhsen au)tou~ th_n oi0ki/an e0pi\ th_n pe/tran. 25 kai\ kate/bh h( broxh_ kai\ h}lqon oi9 potamoi\ kai\ e1pneusan oi9 a!nemoi kai\ prose/pesan th~| oi0ki/a| e0kei/nh|, kai\ ou)k e1pesen, teqemeli/wto ga_r e0pi\ th_n pe/tran. 26 kai\ pa~j o( a)kou&wn mou tou_j lo&gouj tou&touj kai\ mh_ poiw~n au)tou_j o(moiwqh&setai a)ndri\ mwrw~|, o#stij w)|kodo&mhsen au)tou~ th_n oi0ki/an e0pi\ th_n a!mmon. 27 kai\ kate/bh h( broxh_ kai\ h}lqon oi9 potamoi\ kai\ e1pneusan oi9 a!nemoi kai\ prose/koyan th~| oi0ki/a| e0kei/nh|, kai\ e1pesen, kai\ h}n h( ptw~sij au)th~j mega&lh. 28 Kai\ e0ge/neto o#te e0te/lesen o( 70Ihsou~j tou_j lo&gouj tou&touj e0ceplh&ssonto oi9 o!xloi e0pi\ th~| didaxh~| au)tou~: 29 h}n ga_r dida&skwn au)tou_j w(j e0cousi/an e1xwn kai\ ou)x w(j oi9 grammatei=j au)tw~n.

8:1 Kataba&ntoj de\ au)tou~ a)po_ tou~ o!rouj h)kolou&qhsan au)tw~| o!xloi polloi/. 2 kai\ i0dou_ lepro_j proselqw_n proseku&nei au)tw~| le/gwn, Ku&rie, e0a_n qe/lh|j du&nasai/ me kaqari/sai. 3 kai\ e0ktei/naj th_n xei=ra h#yato au)tou~ le/gwn, Qe/lw, kaqari/sqhti: kai\ eu)qe/wj e0kaqari/sqh au)tou~ h( le/pra. 4 kai\ le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 73Ora mhdeni\ ei1ph|j, a)lla_ u#page seauto_n dei=con tw~| i9erei=, kai\ prose/negkon to_ dw~ron o$ prose/tacen Mwu"sh~j, ei0j martu&rion au)toi=j.

777
8:5 Ei0selqo&ntoj de\ au)tou~ ei0j Kafarnaou_m prosh~lqen au)tw~| e9kato&ntarxoj parakalw~n au)to_n 6 kai\ le/gwn, Ku&rie, o( pai=j mou be/blhtai e0n th~| oi0ki/a| paralutiko&j, deinw~j basanizo&menoj. 7 kai\ le/gei au)tw~|, 70Egw_ e0lqw_n qerapeu&sw au)to&n. 8 kai\ a)pokriqei\j o( e9kato&ntarxoj e1fh, Ku&rie, ou)k ei0mi\ i9kano_j i3na mou u(po_ th_n ste/ghn ei0se/lqh|j: a)lla_ mo&non ei0pe\ lo&gw|, kai\ i0aqh&setai o( pai=j mou. 9 kai\ ga_r e0gw_ a!nqrwpo&j ei0mi u(po_ e0cousi/an, e1xwn u(p' e0mauto_n stratiw&taj, kai\ le/gw tou&tw|, Poreu&qhti, kai\ poreu&etai, kai\ a!llw|, 71Erxou, kai\ e1rxetai, kai\ tw~| dou&lw| mou, Poi/hson tou~to, kai\ poiei=. 10 a)kou&saj de\ o( 70Ihsou~j e0qau&masen kai\ ei]pen toi=j a)kolouqou~sin, 70Amh_n le/gw u(mi=n, par' ou)deni\ tosau&thn pi/stin e0n tw~| 70Israh_l eu{ron. 11 le/gw de\ u(mi=n o#ti polloi\ a)po_ a)natolw~n kai\ dusmw~n h#cousin kai\ a)nakliqh&sontai meta_ 70Abraa_m kai\ 70Isaa_k kai\ 70Iakw_b e0n th~| basilei/a| tw~n ou)ranw~n: 12 oi9 de\ ui9oi\ th~j basilei/aj e0kblhqh&sontai ei0j to_ sko&toj to_ e0cw&teron: e0kei= e1stai o( klauqmo_j kai\ o( brugmo_j tw~n o)do&ntwn. 13 kai\ ei]pen o( 70Ihsou~j tw~| e9katonta&rxh|, 73Upage, w(j e0pi/steusaj genhqh&tw soi. kai\ i0a&qh o( pai=j [au)tou~] e0n th~| w#ra| e0kei/nh|.

777
8:14 Kai\ e0lqw_n o( 70Ihsou~j ei0j th_n oi0ki/an Pe/trou ei]den th_n penqera_n au)tou~ beblhme/nhn kai\ pure/ssousan: 15 kai\ h#yato th~j xeiro_j au)th~j, kai\ a)fh~ken au)th_n o( pureto&j: kai\ h)ge/rqh kai\ dihko&nei au)tw~|. 16 70Oyi/aj de\ genome/nhj prosh&negkan au)tw~| daimonizome/nouj pollou&j: kai\ e0ce/balen ta_ pneu&mata lo&gw|, kai\ pa&ntaj tou_j kakw~j e1xontaj e0qera&peusen: 17 o#pwj plhrwqh~| to_ r(hqe\n dia_ 70Hsai5ou tou~ profh&tou le/gontoj,
777Au)to_j ta_j a)sqenei/aj h(mw~n e1laben
777777kai\ ta_j no&souj e0ba&stasen.


777
8:18 70Idw_n de\ o( 70Ihsou~j o!xlon peri\ au)to_n e0ke/leusen a)pelqei=n ei0j to_ pe/ran. 19 kai\ proselqw_n ei[j grammateu_j ei]pen au)tw~|, Dida&skale, a)kolouqh&sw soi o#pou e0a_n a)pe/rxh|. 20 kai\ le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, Ai9 a)lw&pekej fwleou_j e1xousin kai\ ta_ peteina_ tou~ ou)ranou~ kataskhnw&seij, o( de\ ui9o_j tou~ a)nqrw&pou ou)k e1xei pou~ th_n kefalh_n kli/nh|. 21 e3teroj de\ tw~n maqhtw~n [au)tou~] ei]pen au)tw~|, Ku&rie, e0pi/treyo&n moi prw~ton a)pelqei=n kai\ qa&yai to_n pate/ra mou. 22 o( de\ 70Ihsou~j le/gei au)tw~|, 70Akolou&qei moi, kai\ a!fej tou_j nekrou_j qa&yai tou_j e9autw~n nekrou&j.

777
8:23 Kai\ e0mba&nti au)tw~| ei0j [to_] ploi=on h)kolou&qhsan au)tw~| oi9 maqhtai\ au)tou~. 24 kai\ i0dou_ seismo_j me/gaj e0ge/neto e0n th~| qala&ssh|, w#ste to_ ploi=on kalu&ptesqai u(po_ tw~n kuma&twn: au)to_j de\ e0ka&qeuden. 25 kai\ proselqo&ntejh!geiran au)to_n le/gontej, Ku&rie, sw~son, a)pollu&meqa. 26 kai\ le/gei au)toi=j, Ti/ deiloi/ e0ste, o)ligo&pistoi; to&te e0gerqei\j e0peti/mhsen toi=j a)ne/moij kai\ th~| qala&ssh|, kai\ e0ge/neto galh&nh mega&lh. 27 oi9 de\ a!nqrwpoi e0qau&masan le/gontej, Potapo&j e0stin ou{toj o#ti kai\ oi9 a!nemoi kai\ h( qa&lassa au)tw~| u(pakou&ousin;

777
8:28 Kai\ e0lqo&ntoj au)tou~ ei0j to_ pe/ran ei0j th_n xw&ran tw~n Gadarhnw~n u(ph&nthsan au)tw~| du&o daimonizo&menoi e0k tw~n mnhmei/wn e0cerxo&menoi, xalepoi\ li/an, w#ste mh_ i0sxu&ein tina_ parelqei=n dia_ th~j o(dou~ e0kei/nhj. 29 kai\ i0dou_ e1kracan le/gontej, Ti/ h(mi=n kai\ soi/, ui9e\ tou~ qeou~; h}lqej w{de pro_ kairou~ basani/sai h(ma~j; 30 h}n de\ makra_n a)p' au)tw~n a)ge/lh xoi/rwn pollw~n boskome/nh. 31 oi9 de\ dai/monej pareka&loun au)to_n le/gontej, Ei0 e0kba&lleij h(ma~j, a)po&steilon h(ma~j ei0j th_n a)ge/lhn tw~n xoi/rwn. 32 kai\ ei]pen au)toi=j, 79Upa&gete. oi9 de\ e0celqo&ntej a)ph~lqon ei0j tou_j xoi/rouj: kai\ i0dou_ w#rmhsen pa~sa h( a)ge/lh kata_ tou~ krhmnou~ ei0j th_n qa&lassan, kai\ a)pe/qanon e0n toi=j u#dasin. 33 oi9 de\ bo&skontej e1fugon, kai\ a)pelqo&ntej ei0j th_n po&lin a)ph&ggeilan pa&nta kai\ ta_ tw~n daimonizome/nwn. 34 kai\ i0dou_ pa~sa h( po&lij e0ch~lqen ei0j u(pa&nthsin tw~| 70Ihsou~, kai\ i0do&ntej au)to_n pareka&lesan o#pwj metabh~| a)po_ tw~n o(ri/wn au)tw~n.

9:1 Kai\ e0mba_j ei0j ploi=on diepe/rasen kai\ h}lqen ei0j th_n i0di/an po&lin. 2 kai\ i0dou_ prose/feron au)tw~| paralutiko_n e0pi\ kli/nhj beblhme/non. kai\ i0dw_n o( 70Ihsou~j th_n pi/stin au)tw~n ei]pen tw~| paralutikw~|, Qa&rsei, te/knon: a)fi/entai/ sou ai9 a(marti/ai. 3 kai\ i0dou& tinej tw~n grammate/wn ei]pan e0n e9autoi=j, Ou{toj blasfhmei=. 4 kai\ ei0dw_j o( 70Ihsou~j ta_j e0nqumh&seij au)tw~n ei]pen, 79Inati/ e0nqumei=sqe ponhra_ e0n tai=j kardi/aij u(mw~n; 5 ti/ ga&r e0stin eu)kopw&teron, ei0pei=n, 70Afi/entai/ sou ai9 a(marti/ai, h@ ei0pei=n, 71Egeire kai\ peripa&tei; 6 i3na de\ ei0dh~te o#ti e0cousi/an e1xei o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0pi\ th~j gh~j a)fie/nai a(marti/aj - to&te le/gei tw~| paralutikw~|, 70Egerqei\j a}ro&n sou th_n kli/nhn kai\ u#page ei0j to_n oi]ko&n sou. 7 kai\ e0gerqei\j a)ph~lqen ei0j to_n oi]kon au)tou~. 8 i0do&ntej de\ oi9 o!xloi e0fobh&qhsan kai\ e0do&casan to_n qeo_n to_n do&nta e0cousi/an toiau&thn toi=j a)nqrw&poij.

777
9:9 Kai\ para&gwn o( 70Ihsou~j e0kei=qen ei]den a!nqrwpon kaqh&menon e0pi\ to_ telw&nion, Maqqai=on lego&menon, kai\ le/gei au)tw~|, 70Akolou&qei moi. kai\ a)nasta_j h)kolou&qhsen au)tw~|. 10 Kai\ e0ge/neto au)tou~ a)nakeime/nou e0n th~| oi0ki/a|, kai\ i0dou_ polloi\ telw~nai kai\ a(martwloi\ e0lqo&ntej sunane/keinto tw~| 70Ihsou~ kai\ toi=j maqhtai=j au)tou~. 11 kai\ i0do&ntej oi9 Farisai=oi e1legon toi=j maqhtai=j au)tou~, Dia_ ti/ meta_ tw~n telwnw~n kai\ a(martwlw~n e0sqi/ei o( dida&skaloj u(mw~n; 12 o( de\ a)kou&saj ei]pen, Ou) xrei/an e1xousin oi9 i0sxu&ontej i0atrou~ a)ll' oi9 kakw~j e1xontej. 13 poreuqe/ntej de\ ma&qete ti/ e0stin, 71Eleoj qe/lw kai\ ou) qusi/an: ou) ga_r h}lqon kale/sai dikai/ouj a)lla_ a(martwlou&j.

777
9:14 To&te prose/rxontai au)tw~| oi9 maqhtai\ 70Iwa&nnou le/gontej, Dia_ ti/ h(mei=j kai\ oi9 Farisai=oi nhsteu&omen polla&, oi9 de\ maqhtai/ sou ou) nhsteu&ousin; 15 kai\ ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j, Mh_ du&nantai oi9 ui9oi\ tou~ numfw~noj penqei=n e0f' o#son met' au)tw~n e0stin o( numfi/oj; e0leu&sontai de\ h(me/rai o#tan a)parqh~| a)p' au)tw~n o( numfi/oj, kai\ to&te nhsteu&sousin. 16 ou)dei\j de\ e0piba&llei e0pi/blhma r(a&kouj a)gna&fou e0pi\ i9mati/w| palaiw~|: ai1rei ga_r to_ plh&rwma au)tou~ a)po_ tou~ i9mati/ou, kai\ xei=ron sxi/sma gi/netai. 17 ou)de\ ba&llousin oi]non ne/on ei0j a)skou_j palaiou&j: ei0 de\ mh&ge, r(h&gnuntai oi9 a)skoi/, kai\ o( oi]noj e0kxei=tai kai\ oi9 a)skoi\ a)po&lluntai: a)lla_ ba&llousin oi]non ne/on ei0j a)skou_j kainou&j, kai\ a)mfo&teroi sunthrou~ntai.

777
9:18 Tau~ta au)tou~ lalou~ntoj au)toi=j i0dou_ a!rxwn ei[j e0lqw_n proseku&nei au)tw~| le/gwn o#ti 79H quga&thr mou a!rti e0teleu&thsen: a)lla_ e0lqw_n e0pi/qej th_n xei=ra& sou e0p' au)th&n, kai\ zh&setai. 19 kai\ e0gerqei\j o( 70Ihsou~j h)kolou&qhsen au)tw~| kai\ oi9 maqhtai\ au)tou~. 20 Kai\ i0dou_ gunh_ ai9morroou~sa dw&deka e1th proselqou~sa o!pisqen h#yato tou~ kraspe/dou tou~ i9mati/ou au)tou~: 21 e1legen ga_r e0n e9auth~|, 70Ea_n mo&non a#ywmai tou~ i9mati/ou au)tou~ swqh&somai. 22 o( de\ 70Ihsou~j strafei\j kai\ i0dw_n au)th_n ei]pen, Qa&rsei, qu&gater: h( pi/stij sou se/swke/n se. kai\ e0sw&qh h( gunh_ a)po_ th~j w#raj e0kei/nhj. 23 Kai\ e0lqw_n o( 70Ihsou~j ei0j th_n oi0ki/an tou~ a!rxontoj kai\ i0dw_n tou_j au)lhta_j kai\ to_n o!xlon qorubou&menon 24 e1legen, 70Anaxwrei=te, ou) ga_r a)pe/qanen to_ kora&sion a)lla_ kaqeu&dei. kai\ katege/lwn au)tou~. 25 o#te de\ e0ceblh&qh o( o!xloj, ei0selqw_n e0kra&thsen th~j xeiro_j au)th~j, kai\ h)ge/rqh to_ kora&sion. 26 kai\ e0ch~lqen h( fh&mh au#th ei0j o#lhn th_n gh~n e0kei/nhn.

777
9:27 Kai\ para&gonti e0kei=qen tw~| 70Ihsou~ h)kolou&qhsan [au)tw~|] du&o tufloi\ kra&zontej kai\ le/gontej, 70Ele/hson h(ma~j, ui9e\ Daui/d. 28 e0lqo&nti de\ ei0j th_n oi0ki/an prosh~lqon au)tw~| oi9 tufloi/, kai\ le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, Pisteu&ete o#ti du&namai tou~to poih~sai; le/gousin au)tw~|, Nai/, ku&rie. 29 to&te h#yato tw~n o)fqalmw~n au)tw~n le/gwn, Kata_ th_n pi/stin u(mw~n genhqh&tw u(mi=n. 30 kai\ h)new&|xqhsan au)tw~n oi9 o)fqalmoi/. kai\ e0nebrimh&qh au)toi=j o( 70Ihsou~j le/gwn, 79Ora~te mhdei\j ginwske/tw. 31 oi9 de\ e0celqo&ntej diefh&misan au)to_n e0n o#lh| th~| gh~| e0kei/nh|.

777
9:32 Au)tw~n de\ e0cerxome/nwn i0dou_ prosh&negkan au)tw~| a!nqrwpon kwfo_n daimonizo&menon: 33 kai\ e0kblhqe/ntoj tou~ daimoni/ou e0la&lhsen o( kwfo&j. kai\ e0qau&masan oi9 o!xloi le/gontej, Ou)de/pote e0fa&nh ou#twj e0n tw~| 70Israh&l. 34 oi9 de\ Farisai=oi e1legon, 70En tw~| a!rxonti tw~n daimoni/wn e0kba&llei ta_ daimo&nia.

777
9:35 Kai\ perih~gen o( 70Ihsou~j ta_j po&leij pa&saj kai\ ta_j kw&maj, dida&skwn e0n tai=j sunagwgai=j au)tw~n kai\ khru&sswn to_ eu)agge/lion th~j basilei/aj kai\ qerapeu&wn pa~san no&son kai\ pa~san malaki/an. 36 70Idw_n de\ tou_j o!xlouj e0splagxni/sqh peri\ au)tw~n o#ti h}san e0skulme/noi kai\ e0rrimme/noi w(sei\ pro&bata mh_ e1xonta poime/na. 37 to&te le/gei toi=j maqhtai=j au)tou~, 79O me\n qerismo_j polu&j, oi9 de\ e0rga&tai o)li/goi: 38 deh&qhte ou}n tou~ kuri/ou tou~ qerismou~ o#pwj e0kba&lh| e0rga&taj ei0j to_n qerismo_n au)tou~.

10:1 Kai\ proskalesa&menoj tou_j dw&deka maqhta_j au)tou~ e1dwken au)toi=j e0cousi/an pneuma&twn a)kaqa&rtwn w#ste e0kba&llein au)ta_ kai\ qerapeu&ein pa~san no&son kai\ pa~san malaki/an. 2 Tw~n de\ dw&deka a)posto&lwn ta_ o)no&mata& e0stin tau~ta: prw~toj Si/mwn o( lego&menoj Pe/troj kai\ 70Andre/aj o( a)delfo_j au)tou~, kai\ 70Ia&kwboj o( tou~ Zebedai/ou kai\ 70Iwa&nnhj o( a)delfo_j au)tou~, 3 Fi/lippoj kai\ Barqolomai=oj, Qwma~j kai\ Maqqai=oj o( telw&nhj, 70Ia&kwboj o( tou~ 79Alfai/ou kai\ Qaddai=oj, 4 Si/mwn o( Kananai=oj kai\ 70Iou&daj o( 70Iskariw&thj o( kai\ paradou_j au)to&n.

777
10:5 Tou&touj tou_j dw&deka a)pe/steilen o( 70Ihsou~j paraggei/laj au)toi=j le/gwn, Ei0j o(do_n e0qnw~n mh_ a)pe/lqhte, kai\ ei0j po&lin Samaritw~n mh_ ei0se/lqhte: 6 poreu&esqe de\ ma~llon pro_j ta_ pro&bata ta_ a)polwlo&ta oi1kou 70Israh&l. 7 poreuo&menoi de\ khru&ssete le/gontej o#ti 71Hggiken h( basilei/a tw~n ou)ranw~n. 8 a)sqenou~ntaj qerapeu&ete, nekrou_j e0gei/rete, leprou_j kaqari/zete, daimo&nia e0kba&llete: dwrea_n e0la&bete, dwrea_n do&te. 9 Mh_ kth&shsqe xruso_n mhde\ a!rguron mhde\ xalko_n ei0j ta_j zw&naj u(mw~n, 10 mh_ ph&ran ei0j o(do_n mhde\ du&o xitw~naj mhde\ u(podh&mata mhde\ r(a&bdon: a!cioj ga_r o( e0rga&thj th~j trofh~j au)tou~. 11 ei0jh$n d' a@n po&lin h@ kw&mhn ei0se/lqhte, e0ceta&sate ti/j e0n au)th~| a!cio&j e0stin: ka)kei= mei/nate e3wj a@n e0ce/lqhte. 12 ei0serxo&menoi de\ ei0j th_n oi0ki/an a)spa&sasqe au)th&n: 13 kai\ e0a_n me\n h}| h( oi0ki/a a)ci/a, e0lqa&tw h( ei0rh&nh u(mw~n e0p' au)th&n: e0a_n de\ mh_ h}| a)ci/a, h( ei0rh&nh u(mw~n pro_j u(ma~j e0pistrafh&tw. 14 kai\ o$j a@n mh_ de/chtai u(ma~j mhde\ a)kou&sh| tou_j lo&gouj u(mw~n, e0cerxo&menoi e1cw th~j oi0ki/aj h@ th~j po&lewj e0kei/nhj e0ktina&cate to_n koniorto_n [e0k] tw~n podw~n u(mw~n. 15 a)mh_n le/gw u(mi=n, a)nekto&teron e1stai gh~| Sodo&mwn kai\ Gomo&rrwn e0n h(me/ra| kri/sewj h@ th~| po&lei e0kei/nh|.

777
10:16 70Idou_ e0gw_ a)poste/llw u(ma~j w(j pro&bata e0n me/sw| lu&kwn: gi/nesqe ou}n fro&nimoi w(j oi9 o!feij kai\ a)ke/raioi w(j ai9 peristerai/. 17 prose/xete de\ a)po_ tw~n a)nqrw&pwn: paradw&sousin ga_r u(ma~j ei0j sune/dria, kai\ e0n tai=j sunagwgai=j au)tw~n mastigw&sousin u(ma~j: 18 kai\ e0pi\ h(gemo&naj de\ kai\ basilei=j a)xqh&sesqe e3neken e0mou~ ei0j martu&rion au)toi=j kai\ toi=j e1qnesin. 19 o#tan de\ paradw~sin u(ma~j, mh_ merimnh&shte pw~j h@ ti/ lalh&shte: doqh&setai ga_r u(mi=n e0n e0kei/nh| th~| w#ra| ti/ lalh&shte: 20 ou) ga_r u(mei=j e0ste oi9 lalou~ntej a)lla_ to_ pneu~ma tou~ patro_j u(mw~n to_ lalou~n e0n u(mi=n. 21 paradw&sei de\ a)delfo_j a)delfo_n ei0j qa&naton kai\ path_r te/knon, kai\ e0panasth&sontai te/kna e0pi\ gonei=j kai\ qanatw&sousin au)tou&j. 22 kai\ e1sesqe misou&menoi u(po_ pa&ntwn dia_ to_ o!noma& mou: o( de\ u(pomei/naj ei0j te/loj ou{toj swqh&setai. 23 o#tan de\ diw&kwsin u(ma~j e0n th~| po&lei tau&th|, feu&gete ei0j th_n e9te/ran: a)mh_n ga_r le/gw u(mi=n, ou) mh_ tele/shte ta_j po&leij tou~ 70Israh_l e3wj [a@n] e1lqh| o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou.
777
10:24 Ou)k e1stin maqhth_j u(pe\r to_n dida&skalon ou)de\ dou~loj u(pe\r to_n ku&rion au)tou~. 25 a)rketo_n tw~| maqhth~| i3na ge/nhtai w(j o( dida&skaloj au)tou~, kai\ o( dou~loj w(j o( ku&rioj au)tou~. ei0 to_n oi0kodespo&thn Beelzebou_l e0peka&lesan, po&sw| ma~llon tou_j oi0kiakou_j au)tou~.

777
10:26 Mh_ ou}n fobhqh~te au)tou&j: ou)de\n ga&r e0stin kekalumme/non o$ ou)k a)pokalufqh&setai, kai\ krupto_n o$ ou) gnwsqh&setai. 27 o$ le/gw u(mi=n e0n th~| skoti/a|, ei1pate e0n tw~| fwti/: kai\ o$ ei0j to_ ou}j a)kou&ete, khru&cate e0pi\ tw~n dwma&twn. 28 kai\ mh_ fobei=sqe a)po_ tw~n a)poktenno&ntwn to_ sw~ma, th_n de\ yuxh_n mh_ duname/nwn a)poktei=nai: fobei=sqe de\ ma~llon to_n duna&menon kai\ yuxh_n kai\ sw~ma a)pole/sai e0n gee/nnh|. 29 ou)xi\ du&o strouqi/a a)ssari/ou pwlei=tai; kai\ e4n e0c au)tw~n ou) pesei=tai e0pi\ th_n gh~n a!neu tou~ patro_j u(mw~n. 30 u(mw~n de\ kai\ ai9 tri/xej th~j kefalh~j pa~sai h)riqmhme/nai ei0si/n. 31 mh_ ou}n fobei=sqe: pollw~n strouqi/wn diafe/rete u(mei=j.

777
10:32 Pa~j ou}n o#stij o(mologh&sei e0n e0moi\ e1mprosqen tw~n a)nqrw&pwn, o(mologh&sw ka)gw_ e0n au)tw~| e1mprosqen tou~ patro&j mou tou~ e0n [toi=j] ou)ranoi=j: 33 o#stij d' a@n a)rnh&shtai/ me e1mprosqen tw~n a)nqrw&pwn, a)rnh&somai ka)gw_ au)to_n e1mprosqen tou~ patro&j mou tou~ e0n [toi=j] ou)ranoi=j.

777
10:34 Mh_ nomi/shte o#ti h}lqon balei=n ei0rh&nhn e0pi\ th_n gh~n: ou)k h}lqon balei=n ei0rh&nhn a)lla_ ma&xairan. 35 h}lqon ga_r dixa&sai
777a!nqrwpon kata_ tou~ patro_j au)tou~
777777kai\ qugate/ra kata_ th~j mhtro_j au)th~j
777kai\ nu&mfhn kata_ th~j penqera~j au)th~j,
3677777kai\ e0xqroi\ tou~ a)nqrw&pou oi9 oi0kiakoi\ au)tou~. 37 79O filw~n pate/ra h@ mhte/ra u(pe\r e0me\ ou)k e1stin mou a!cioj: kai\ o( filw~n ui9o_n h@ qugate/ra u(pe\r e0me\ ou)k e1stin mou a!cioj: 38 kai\ o$j ou) lamba&nei to_n stauro_n au)tou~ kai\ a)kolouqei= o)pi/sw mou, ou)k e1stin mou a!cioj. 39 o( eu(rw_n th_n yuxh_n au)tou~ a)pole/sei au)th&n, kai\ o( a)pole/saj th_n yuxh_n au)tou~ e3neken e0mou~ eu(rh&sei au)th&n.

777
10:40 79O dexo&menoj u(ma~j e0me\ de/xetai, kai\ o( e0me\ dexo&menoj de/xetai to_n a)postei/lanta& me. 41 o( dexo&menoj profh&thn ei0j o!noma profh&tou misqo_n profh&tou lh&myetai, kai\ o( dexo&menoj di/kaion ei0j o!noma dikai/ou misqo_n dikai/ou lh&myetai. 42 kai\ o$j a@n poti/sh| e3na tw~n mikrw~n tou&twn poth&rion yuxrou~ mo&non ei0j o!noma maqhtou~, a)mh_n le/gw u(mi=n, ou) mh_ a)pole/sh| to_n misqo_n au)tou~.

11:1 Kai\ e0ge/neto o#te e0te/lesen o( 70Ihsou~j diata&sswn toi=j dw&deka maqhtai=j au)tou~, mete/bh e0kei=qen tou~ dida&skein kai\ khru&ssein e0n tai=j po&lesin au)tw~n.

777
11:2 79O de\ 70Iwa&nnhj a)kou&saj e0n tw~| desmwthri/w| ta_ e1rga tou~ Xristou~ pe/myaj dia_ tw~n maqhtw~n au)tou~ 3 ei]pen au)tw~|, Su_ ei] o( e0rxo&menoj h@ e3teron prosdokw~men; 4 kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Poreuqe/ntej a)paggei/late 70Iwa&nnh| a$ a)kou&ete kai\ ble/pete: 5 tufloi\ a)nable/pousin kai\ xwloi\ peripatou~sin, leproi\ kaqari/zontai kai\ kwfoi\ a)kou&ousin, kai\ nekroi\ e0gei/rontai kai\ ptwxoi\ eu)aggeli/zontai: 6 kai\ maka&rio&j e0stin o$j e0a_n mh_ skandalisqh~| e0n e0moi/. 7 Tou&twn de\ poreuome/nwn h!rcato o( 70Ihsou~j le/gein toi=j o!xloij peri\ 70Iwa&nnou, Ti/ e0ch&lqate ei0j th_n e1rhmon qea&sasqai; ka&lamon u(po_ a)ne/mou saleuo&menon; 8 a)lla_ ti/ e0ch&lqate i0dei=n; a!nqrwpon e0n malakoi=j h)mfiesme/non; i0dou_ oi9 ta_ malaka_ forou~ntej e0n toi=j oi1koij tw~n basile/wn ei0si/n. 9 a)lla_ ti/ e0ch&lqate i0dei=n; profh&thn; nai/, le/gw u(mi=n, kai\ perisso&teron profh&tou. 10 ou{to&j e0stin peri\ ou{ ge/graptai,
7770Idou_ e0gw_ a)poste/llw to_n a!ggelo&n mou pro_ prosw&pou
777777777sou,
777777o$j kataskeua&sei th_n o(do&n sou e1mprosqe/n sou.
11 a)mh_n le/gw u(mi=n, ou)k e0gh&gertai e0n gennhtoi=j gunaikw~n mei/zwn 70Iwa&nnou tou~ baptistou~: o( de\ mikro&teroj e0n th~| basilei/a| tw~n ou)ranw~n mei/zwn au)tou~ e0stin. 12 a)po_ de\ tw~n h(merw~n 70Iwa&nnou tou~ baptistou~ e3wj a!rti h( basilei/a tw~n ou)ranw~n bia&zetai, kai\ biastai\ a(rpa&zousin au)th&n. 13 pa&ntej ga_r oi9 profh~tai kai\ o( no&moj e3wj 70Iwa&nnou e0profh&teusan: 14 kai\ ei0 qe/lete de/casqai, au)to&j e0stin 70Hli/aj o( me/llwn e1rxesqai. 15 o( e1xwn w}ta a)koue/tw.
777
16 Ti/ni de\ o(moiw&sw th_n genea_n tau&thn; o(moi/a e0sti\n padi/oij kaqhme/noij e0n tai=j a)gorai=j a$ prosfwnou~nta toi=j e9te/roij 17 le/gousin,
777Hu)lh&samen u(mi=n kai\ ou)k w)rxh&sasqe:
777777e0qrhnh&samen kai\ ou)k e0ko&yasqe.
18 h}lqen ga_r 70Iwa&nnhj mh&te e0sqi/wn mh&te pi/nwn, kai\ le/gousin, Daimo&nion e1xei: 19 h}lqen o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0sqi/wn kai\ pi/nwn, kai\ le/gousin, 70Idou_ a!nqrwpoj fa&goj kai\ oi0nopo&thj, telwnw~n fi/loj kai\ a(martwlw~n. kai\ e0dikaiw&qh h( sofi/a a)po_ tw~n e1rgwn au)th~j.

777
11:20 To&te h!rcato o)neidi/zein ta_j po&leij e0n ai[j e0ge/nonto ai9 plei=stai duna&meij au)tou~, o#ti ou) meteno&hsan: 21 Ou)ai/ soi, Xorazi/n: ou)ai/ soi, Bhqsai+da&: o#ti ei0 e0n Tu&rw| kai\ Sidw~ni e0ge/nonto ai9 duna&meij ai9 geno&menai e0n u(mi=n, pa&lai a@n e0n sa&kkw| kai\ spodw~| meteno&hsan. 22 plh_n le/gw u(mi=n, Tu&rw| kai\ Sidw~ni a)nekto&teron e1stai e0n h(me/ra| kri/sewj h@ u(mi=n. 23 kai\ su&, Kafarnaou&m,
777mh_ e3wj ou)ranou~ u(ywqh&sh|;
777777e3wj a#|dou katabh&sh|.
o#ti ei0 e0n Sodo&moij e0genh&qhsan ai9 duna&meij ai9 geno&menai e0n soi/, e1meinen a@n me/xri th~j sh&meron.
24 plh_n le/gw u(mi=n o#ti gh~| Sodo&mwn a)nekto&teron e1stai e0n h(me/ra| kri/sewj h@ soi/.

777
11:25 70En e0kei/nw| tw~| kairw~| a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen, 70Ecomologou~mai/ soi, pa&ter, ku&rie tou~ ou)ranou~ kai\ th~j gh~j, o#ti e1kruyaj tau~ta a)po_ sofw~n kai\ sunetw~n kai\ a)peka&luyaj au)ta_ nhpi/oij: 26 nai/, o( path&r, o#ti ou#twj eu)doki/a e0ge/neto e1mprosqe/n sou. 27 Pa&nta moi paredo&qh u(po_ tou~ patro&j mou, kai\ ou)dei\j e0piginw&skei to_n ui9o_n ei0 mh_ o( path&r, ou)de\ to_n pate/ra tij e0piginw&skei ei0 mh_ o( ui9o_j kai\ w{| e0a_n bou&lhtai o( ui9o_j a)pokalu&yai. 28 Deu~te pro&j me pa&ntej oi9 kopiw~ntej kai\ pefortisme/noi, ka)gw_a)napau&sw u(ma~j. 29 a!rate to_n zugo&n mou e0f' u(ma~j kai\ ma&qete a)p' e0mou~, o#ti prau%j ei0mi kai\ tapeino_j th~| kardi/a|, kai\ eu(rh&sete a)na&pausin tai=j yuxai=j u(mw~n: 30 o( ga_r zugo&j mou xrhsto_j kai\ to_ forti/on mou e0lafro&n e0stin.

12:1 70En e0kei/nw| tw~| kairw~| e0poreu&qh o( 70Ihsou~j toi=j sa&bbasin dia_ tw~n spori/mwn: oi9 de\ maqhtai\ au)tou~ e0pei/nasan, kai\ h!rcanto ti/llein sta&xuaj kai\ e0sqi/ein. 2 oi9 de\ Farisai=oi i0do&ntej ei]pan au)tw~|, 70Idou_ oi9 maqhtai/ sou poiou~sin o$ ou)k e1cestin poiei=n e0n sabba&tw|. 3 o( de\ ei]pen au)toi=j, Ou)k a)ne/gnwte ti/ e0poi/hsen Daui\d o#te e0pei/nasen kai\ oi9 met' au)tou~; 4 pw~j ei0sh~lqen ei0j to_n oi]kon tou~ qeou~ kai\ tou_j a!rtouj th~j proqe/sewj e1fagon, o$ ou)k e0co_n h}n au)tw~| fagei=n ou)de\ toi=j met' au)tou~, ei0 mh_ toi=j i9ereu~sin mo&noij; 5 h@ ou)k a)ne/gnwte e0n tw~| no&mw| o#ti toi=j sa&bbasin oi9 i9erei=j e0n tw~| i9erw~| to_ sa&bbaton bebhlou~sin kai\ a)nai/tioi/ ei0sin; 6 le/gw de\ u(mi=n o#ti tou~ i9erou~ mei=zo&n e0stin w{de. 7 ei0 de\ e0gnw&keite ti/ e0stin, 71Eleoj qe/lw kai\ ou) qusi/an, ou)k a@n katedika&sate tou_j a)naiti/ouj. 8 ku&rioj ga&r e0stin tou~ sabba&tou o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou.

777
12:9 Kai\ metaba_j e0kei=qen h}lqen ei0j th_n sunagwgh_n au)tw~n: 10 kai\ i0dou_ a!nqrwpoj xei=ra e1xwn chra&n. kai\ e0phrw&thsan au)to_n le/gontej, Ei0 e1cestin toi=j sa&bbasin qerapeu~sai; i3na kathgorh&swsin au)tou~. 11 o( de\ ei]pen au)toi=j, Ti/j e1stai e0c u(mw~n a!nqrwpoj o$j e3cei pro&baton e3n, kai\ e0a_n e0mpe/sh| tou~to toi=j sa&bbasin ei0j bo&qunon, ou)xi\ krath&sei au)to_ kai\ e0gerei=; 12 po&sw| ou}n diafe/rei a!nqrwpoj proba&tou. w#ste e1cestin toi=j sa&bbasin kalw~j poiei=n. 13 to&te le/gei tw~| a)nqrw&pw|, 71Ekteino&n sou th_n xei=ra. kai\ e0ce/teinen, kai\ a)pekatesta&qh u(gih_j w(j h( a!llh. 14 e0celqo&ntej de\ oi9 Farisai=oi sumbou&lion e1labon kat' au)tou~ o#pwj au)to_n a)pole/swsin.

777
12:15 79O de\ 70Ihsou~j gnou_j a)nexw&rhsen e0kei=qen. kai\ h)kolou&qhsan au)tw~| polloi/, kai\ e0qera&peusen au)tou_j pa&ntaj, 16 kai\ e0peti/mhsen au)toi=j i3na mh_ fanero_n au)to_n poih&swsin: 17 i3na plhrwqh~| to_ r(hqe\n dia_ 70Hsai5ou tou~ profh&tou le/gontoj,
187770Idou_ o( pai=j mou o$n h(|re/tisa,
777777o( a)gaphto&j mou ei0j o$n eu)do&khsen h( yuxh& mou:
777qh&sw to_ pneu~ma& mou e0p' au)to&n,
777777kai\ kri/sin toi=j e1qnesin a)paggelei=.
1977ou)k e0ri/sei ou)de\ krauga&sei,
777777ou)de\ a)kou&sei tij e0n tai=j platei/aij th_n fwnh_n
777777777au)tou~.
2077ka&lamon suntetrimme/non ou) katea&cei
777777kai\ li/non tufo&menon ou) sbe/sei,
777e3wj a@n e0kba&lh| ei0j ni=koj th_n kri/sin.
2177777kai\ tw~| o)no&mati au)tou~ e1qnh e0lpiou~sin.

777
12:22 To&te proshne/xqh au)tw~| daimonizo&menoj tuflo_j kai\ kwfo&j: kai\ e0qera&peusen au)to&n, w#ste to_n kwfo_n lalei=n kai\ ble/pein. 23 kai\ e0ci/stanto pa&ntej oi9 o!xloi kai\ e1legon, Mh&ti ou{to&j e0stin o( ui9o_j Daui/d; 24 oi9 de\ Farisai=oi a)kou&santej ei]pon, Ou{toj ou)k e0kba&llei ta_ daimo&nia ei0 mh_ e0n tw~| Beelzebou_l a!rxonti tw~n daimoni/wn. 25 ei0dw_j de\ ta_j e0nqumh&seij au)tw~n ei]pen au)toi=j, Pa~sa basilei/a merisqei=sa kaq' e9auth~j e0rhmou~tai, kai\ pa~sa po&lij h@ oi0ki/a merisqei=sa kaq' e9auth~j ou) staqh&setai. 26 kai\ ei0 o( Satana~j to_n Satana~n e0kba&llei, e0f' e9auto_n e0meri/sqh: pw~j ou}n staqh&setai h( basilei/a au)tou~; 27 kai\ ei0 e0gw_ e0n Beelzebou_l e0kba&llw ta_ daimo&nia, oi9 ui9oi\ u(mw~n e0n ti/ni e0kba&llousin; dia_ tou~to au)toi\ kritai\ e1sontai u(mw~n. 28 ei0 de\ e0n pneu&mati qeou~ e0gw_ e0kba&llw ta_ daimo&nia, a!ra e1fqasen e0f' u(ma~j h( basilei/a tou~ qeou~. 29 h@ pw~j du&natai/ tij ei0selqei=n ei0j th_n oi0ki/an tou~ i0sxurou~ kai\ ta_ skeu&h au)tou~ a(rpa&sai, e0a_n mh_ prw~ton dh&sh| to_n i0sxuro&n; kai\ to&te th_n oi0ki/an au)tou~ diarpa&sei. 30 o( mh_ w@n met' e0mou~ kat' e0mou~ e0stin, kai\ o( mh_ suna&gwn met' e0mou~ skorpi/zei. 31 Dia_ tou~to le/gw u(mi=n, pa~sa a(marti/a kai\ blasfhmi/a a)feqh&setai toi=j a)nqrw&poij, h( de\ tou~ pneu&matoj blasfhmi/a ou)k a)feqh&setai. 32 kai\ o$j e0a_n ei1ph| lo&gon kata_ tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou, a)feqh&setai au)tw~|: o$j d' a@n ei1ph| kata_ tou~ pneu&matoj tou~ a(gi/ou, ou)k a)feqh&setai au)tw~| ou!te e0n tou&tw| tw~| ai0w~ni ou!te e0n tw~| me/llonti.

777
12:33 72H poih&sate to_ de/ndron kalo_n kai\ to_n karpo_n au)tou~ kalo&n, h@ poih&sate to_ de/ndron sapro_n kai\ to_n karpo_n au)tou~ sapro&n: e0k ga_r tou~ karpou~ to_ de/ndron ginw&sketai. 34 gennh&mata e0xidnw~n, pw~j du&nasqe a)gaqa_ lalei=n ponhroi\ o!ntej; e0k ga_r tou~ perisseu&matoj th~j kardi/aj to_ sto&ma lalei=. 35 o( a)gaqo_j a!nqrwpoj e0k tou~ a)gaqou~ qhsaurou~ e0kba&llei a)gaqa&, kai\ o( ponhro_j a!nqrwpoj e0k tou~ ponhrou~ qhsaurou~ e0kba&llei ponhra&. 36 le/gw de\ u(mi=n o#ti pa~n r(h~ma a)rgo_n o$ lalh&sousin oi9 a!nqrwpoi a)podw&sousin peri\ au)tou~ lo&gon e0n h(me/ra| kri/sewj: 37 e0k ga_r tw~n lo&gwn sou dikaiwqh&sh|, kai\ e0k tw~n lo&gwn sou katadikasqh&sh|.

777
12:38 To&te a)pekri/qhsan au)tw~| tinej tw~n grammate/wn kai\ Farisai/wn le/gontej, Dida&skale, qe/lomen a)po_ sou~ shmei=on i0dei=n. 39 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen au)toi=j, Genea_ ponhra_ kai\ moixali\j shmei=on e0pizhtei=, kai\ shmei=on ou) doqh&setai au)th~| ei0 mh_ to_ shmei=on 70Iwna~ tou~ profh&tou. 40 w#sper ga_r h}n 70Iwna~j e0n th~| koili/a| tou~ kh&touj trei=j h(me/raj kai\ trei=j nu&ktaj, ou#twj e1stai o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0n th~| kardi/a| th~j gh~j trei=j h(me/raj kai\ trei=j nu&ktaj. 41 a!ndrej Nineui=tai a)nasth&sontai e0n th~| kri/sei meta_ th~j genea~j tau&thj kai\ katakrinou~sin au)th&n: o#ti meteno&hsan ei0j to_ kh&rugma 70Iwna~, kai\ i0dou_ plei=on 70Iwna~ w{de. 42 basi/lissa no&tou e0gerqh&setai e0n th~| kri/sei meta_ th~j genea~j tau&thj kai\ katakrinei= au)th&n: o#ti h}lqen e0k tw~n pera&twn th~j gh~j a)kou~sai th_n sofi/an Solomw~noj, kai\ i0dou_ plei=on Solomw~noj w{de.

777
12:43 73Otan de\ to_ a)ka&qarton pneu~ma e0ce/lqh| a)po_ tou~ a)nqrw&pou, die/rxetai di' a)nu&drwn to&pwn zhtou~n a)na&pausin, kai\ ou)x eu(ri/skei. 44 to&te le/gei, Ei0j to_n oi]ko&n mou e0pistre/yw o#qen e0ch~lqon: kai\ e0lqo_n eu(ri/skei sxola&zonta sesarwme/non kai\ kekosmhme/non. 45 to&te poreu&etai kai\ paralamba&nei meq' e9autou~ e9pta_ e3tera pneu&mata ponhro&tera e9autou~, kai\ ei0selqo&nta katoikei= e0kei=: kai\ gi/netai ta_ e1sxata tou~ a)nqrw&pou e0kei/nou xei/rona tw~n prw&twn. ou#twj e1stai kai\ th~| genea~| tau&th| th~| ponhra~|.

777
12:46 71Eti au)tou~ lalou~ntoj toi=j o!xloij i0dou_ h( mh&thr kai\ oi9 a)delfoi\ au)tou~ ei9sth&keisan e1cw zhtou~ntej au)tw~| lalh~sai. 47 [ei]pen de/ tij au)tw~|, 70Idou_ h( mh&thr sou kai\ oi9 a)delfoi/ sou e1cw e9sth&kasin zhtou~nte/j soi lalh~sai.] 48 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen tw~| le/gonti au)tw~|, Ti/j e0stin h( mh&thr mou, kai\ ti/nej ei0si\n oi9 a)delfoi/ mou; 49 kai\ e0ktei/naj th_n xei=ra au)tou~ e0pi\ tou_j maqhta_j au)tou~ ei]pen, 70Idou_ h( mh&thr mou kai\ oi9 a)delfoi/ mou: 50 o#stij ga_r a@n poih&sh| to_ qe/lhma tou~ patro&j mou tou~ e0n ou)ranoi=j au)to&j mou a)delfo_j kai\ a)delfh_ kai\ mh&thr e0sti/n.

13:1 70En th~| h(me/ra| e0kei/nh| e0celqw_n o( 70Ihsou~j th~j oi0ki/aj e0ka&qhto para_ th_n qa&lassan: 2 kai\ sunh&xqhsan pro_j au)to_n o!xloi polloi/, w#ste au)to_n ei0j ploi=on e0mba&nta kaqh~sqai, kai\ pa~j o( o!xloj e0pi\ to_n ai0gialo_n ei9sth&kei. 3 kai\ e0la&lhsen au)toi=j polla_ e0n parabolai=j le/gwn, 70Idou_ e0ch~lqen o( spei/rwn tou~ spei/rein. 4 kai\ e0n tw~| spei/rein au)to_n a$ me\n e1pesen para_ th_n o(do&n, kai\ e0lqo&nta ta_ peteina_ kate/fagen au)ta&. 5 a!lla de\ e1pesen e0pi\ ta_ petrw&dh o#pou ou)k ei]xen gh~n pollh&n, kai\ eu)qe/wj e0cane/teilen dia_ to_ mh_ e1xein ba&qoj gh~j. 6 h(li/ou de\ a)natei/lantoj e0kaumati/sqh kai\ dia_ to_ mh_ e1xein r(i/zan e0chra&nqh. 7 a)ka&nqaj, kai\ a)ne/bhsan ai9 a!kanqai kai\ e1pnican au)ta&. 8 a!lla de\ e1pesen e0pi\ th_n gh~n th_n kalh_n kai\ e0di/dou karpo&n, o$ me\n e9kato&n, o$ de\ e9ch&konta, o$ de\ tria&konta. 9 o( e1xwn w}ta a)koue/tw.

777
13:10 Kai\ proselqo&ntej oi9 maqhtai\ ei]pan au)tw~|, Dia_ ti/ e0n parabolai=j lalei=j au)toi=j; 11 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen [au)toi=j] o#ti 79Umi=n de/dotai gnw~nai ta_ musth&ria th~j basilei/aj tw~n ou)ranw~n, e0kei/noij de\ ou) de/dotai. 12 o#stij ga_r e1xei, doqh&setai au)tw~| kai\ perisseuqh&setai: o#stij de\ ou)k e1xei, kai\ o$ e1xei a)rqh&setai a)p' au)tou~. 13 dia_ tou~to e0n parabolai=j au)toi=j lalw~, o#ti ble/pontej ou) ble/pousin kai\ a)kou&ontej ou)k a)kou&ousin ou)de\ suni/ousin: 14 kai\ a)naplhrou~tai au)toi=j h( profhtei/a 70Hsai5ou h( le/gousa,
7770Akoh~| a)kou&sete kai\ ou) mh_ sunh~te,
777777kai\ ble/pontej ble/yete kai\ ou) mh_ i1dhte.
1577e0paxu&nqh ga_r h( kardi/a tou~ laou~ tou&tou,
777777kai\ toi=j w)si\n bare/wj h!kousan,
777777777kai\ tou_j o)fqalmou_j au)tw~n e0ka&mmusan:
777777777mh&pote i1dwsin toi=j o)fqalmoi=j
777777kai\ toi=j w)si\n a)kou&swsin
777kai\ th~| kardi/a| sunw~sin kai\ e0pistre/ywsin,
777777kai\ i0a&somai au)tou&j.
16 u(mw~n de\ maka&rioi oi9 o)fqalmoi\ o#ti ble/pousin, kai\ ta_ w}ta u(mw~n o#ti a)kou&ousin. 17 a)mh_n ga_r le/gw u(mi=n o#ti polloi\ profh~tai kai\ di/kaioi e0pequ&mhsan i0dei=n a$ ble/pete kai\ ou)k ei]dan, kai\ a)kou~sai a$ a)kou&ete kai\ ou)k h!kousan.

777
13:18 79Umei=j ou}n a)kou&sate th_n parabolh_n tou~ spei/rantoj. 19 panto_j a)kou&ontoj to_n lo&gon th~j basilei/aj kai\ mh_ sunie/ntoj, e1rxetai o( ponhro_j kai\ a(rpa&zei to_ e0sparme/non e0n th~| kardi/a| au)tou~: ou{to&j e0stin o( para_ th_n o(do_n sparei/j. 20 o( de\ e0pi\ ta_ petrw&dh sparei/j, ou{to&j e0stin o( to_n lo&gon a)kou&wn kai\ eu)qu_j meta_ xara~j lamba&nwn au)to&n: 21 ou)k e1xei de\ r(i/zan e0n e9autw~| a)lla_ pro&skairo&j e0stin, genome/nhj de\ qli/yewj h@ diwgmou~ dia_ to_n lo&gon eu)qu_j skandali/zetai. 22 o( de\ ei0j ta_j a)ka&nqaj sparei/j, ou{to&j e0stin o( to_n lo&gon a)kou&wn kai\ h( me/rimna tou~ ai0w~noj [tou&tou] kai\ h( a)pa&th tou~ plou&tou sumpni/gei to_n lo&gon, kai\ a!karpoj gi/netai. 23 o( de\ e0pi\ th_n kalh_n gh~n sparei/j, ou{to&j e0stin o( to_n lo&gon a)kou&wn kai\ suniei/j, o$j dh_ karpoforei= kai\ poiei= o$ me\n e9kato&n, o$ de\ e9ch&konta, o$ de\ tria&konta.

777
13:24 71Allhn parabolh_n pare/qhken au)toi=j le/gwn, 79Wmoiw&qh h( basilei/a tw~n ou)ranw~n a)nqrw&pw| spei/ranti kalo_n spe/rma e0n tw~| a)grw~| au)tou~. 25 e0n de\ tw~| kaqeu&dein tou_j a)nqrw&pouj h}lqen au)tou~ o( e0xqro_j kai\ e0pe/speiren ziza&nia a)na_ me/son tou~ si/tou kai\ a)ph~lqen. 26 o#te de\ e0bla&sthsen o( xo&rtoj kai\ karpo_n e0poi/hsen, to&te e0fa&nh kai\ ta_ ziza&nia. 27 proselqo&ntej de\ oi9 dou~loi tou~ oi0kodespo&tou ei]pon au)tw~|, Ku&rie, ou)xi\ kalo_n spe/rma e1speiraj e0n tw~| sw~| a)grw~|; po&qen ou}n e1xei ziza&nia; 28 o( de\ e1fh au)toi=j, 70Exqro_j a!nqrwpoj tou~to e0poi/hsen. oi9 de\ dou~loi le/gousin au)tw~|, Qe/leij ou}n a)pelqo&ntej sulle/cwmen au)ta&; 29 o( de/ fhsin, Ou!, mh&pote sulle/gontej ta_ ziza&nia e0krizw&shte a#ma au)toi=j to_n si=ton. 30 a!fete sunauca&nesqai a)mfo&tera e3wj tou~ qerismou~: kai\ e0n kairw~| tou~ qerismou~ e0rw~ toi=j qeristai=j, Sulle/cate prw~ton ta_ ziza&nia kai\ dh&sate au)ta_ ei0j de/smaj pro_j to_ katakau~sai au)ta&, to_n de\ si=ton sunaga&gete ei0j th_n a)poqh&khn mou.

777
13:31 71Allhn parabolh_n pare/qhken au)toi=j le/gwn, 79Omoi/a e0sti\n h( basilei/a tw~n ou)ranw~n ko&kkw| sina&pewj, o$n labw_n a!nqrwpoj e1speiren e0n tw~| a)grw~| au)tou~: 32 o$ mikro&teron me/n e0stin pa&ntwn tw~n sperma&twn, o#tan de\ au)chqh~| mei=zon tw~n laxa&nwn e0sti\n kai\ gi/netai de/ndron, w#ste e0lqei=n ta_ peteina_ tou~ ou)ranou~ kai\ kataskhnou~n e0n toi=j kla&doij au)tou~.
777
13:33 71Allhn parabolh_n e0la&lhsen au)toi=j: 79Omoi/a e0sti\n h( basilei/a tw~n ou)ranw~n zu&mh|, h$n labou~sa gunh_ e0ne/kruyen ei0j a)leu&rou sa&ta tri/a e3wj ou{ e0zumw&qh o#lon.

777
13:34 Tau~ta pa&nta e0la&lhsen o( 70Ihsou~j e0n parabolai=j toi=j o!xloij, kai\ xwri\j parabolh~j ou)de\n e0la&lei au)toi=j: 35 o#pwj plhrwqh~| to_ r(hqe\n dia_ tou~ profh&tou le/gontoj,
7770Anoi/cw e0n parabolai=j to_ sto&ma mou,
777777e0reu&comai kekrumme/na a)po_ katabolh~j
[ko&smou].

777
13:36 To&te a)fei\j tou_j o!xlouj h}lqen ei0j th_n oi0ki/an. kai\ prosh~lqon au)tw~| oi9 maqhtai\ au)tou~ le/gontej, Diasa&fhson h(mi=n th_n parabolh_n tw~n zizani/wn tou~ a)grou~. 37 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, 79O spei/rwn to_ kalo_n spe/rma e0sti\n o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou: 38 o( de\ a)gro&j e0stin o( ko&smoj: to_ de\ kalo_n spe/rma, ou{toi/ ei0sin oi9 ui9oi\ th~j basilei/aj: ta_ de\ ziza&nia& ei0sin oi9 ui9oi\ tou~ ponhrou~, 39 o( de\ e0xqro_j o( spei/raj au)ta& e0stin o( dia&boloj: o( de\ qerismo_j sunte/leia ai0w~no&j e0stin, oi9 de\ qeristai\ a!ggeloi/ ei0sin. 40 w#sper ou}n sulle/getai ta_ ziza&nia kai\ puri\ kai/etai, ou#twj e1stai e0n th~| suntelei/a| tou~ ai0w~noj: 41 a)postelei= o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou tou_j a)gge/louj au)tou~, kai\ sulle/cousin e0k th~j basilei/aj au)tou~ pa&nta ta_ ska&ndala kai\ tou_j poiou~ntaj th_n a)nomi/an, 42 kai\ balou~sin au)tou_j ei0j th_n ka&minon tou~ puro&j: e0kei= e1stai o( klauqmo_j kai\ o( brugmo_j tw~n o)do&ntwn. 43 To&te oi9 di/kaioi e0kla&myousin w(j o( h#lioj e0n th~| basilei/a| tou~ patro_j au)tw~n. o( e1xwn w}ta a)koue/tw.

777
13:44 79Omoi/a e0sti\n h( basilei/a tw~n ou)ranw~n qhsaurw~| kekrumme/nw| e0n tw~| a)grw~|, o$n eu(rw_n a!nqrwpoj e1kruyen, kai\ a)po_ th~j xara~j au)tou~ u(pa&gei kai\ pwlei= pa&nta o#sa e1xei kai\ a)gora&zei to_n a)gro_n e0kei=non.
777
13:45 Pa&lin o(moi/a e0sti\n h( basilei/a tw~n ou)ranw~n a)nqrw&pw| e0mpo&rw| zhtou~nti kalou_j margari/taj: 46 eu(rw_n de\ e3na polu&timon margari/thn a)pelqw_n pe/praken pa&nta o#sa ei]xen kai\ h)go&rasen au)to&n.
777
13:47 Pa&lin o(moi/a e0sti\n h( basilei/a tw~n ou)ranw~n sagh&nh| blhqei/sh| ei0j th_n qa&lassan kai\ e0k panto_j ge/nouj sunagagou&sh|: 48 h$n o#te e0plhrw&qh a)nabiba&santej e0pi\ to_n ai0gialo_n kai\ kaqi/santej sune/lecan ta_ kala_ ei0j a!ggh, ta_ de\ sapra_ e1cw e1balon. 49 ou#twj e1stai e0n th~| suntelei/a| tou~ ai0w~noj: e0celeu&sontai oi9 a!ggeloi kai\ a)foriou~sin tou_j ponhrou_j e0k me/sou tw~n dikai/wn 50 kai\ balou~sin au)tou_j ei0j th_n ka&minon tou~ puro&j: e0kei= e1stai o( klauqmo_j kai\ o( brugmo_j tw~n o)do&ntwn.

777
13:51 Sunh&kate tau~ta pa&nta; le/gousin au)tw~|, Nai/. 52 o( de\ ei]pen au)toi=j, Dia_ tou~to pa~j grammateu_j maqhteuqei\j th~| basilei/a| tw~n ou)ranw~n o#moio&j e0stin a)nqrw&pw| oi0kodespo&th| o#stij e0kba&llei e0k tou~ qhsaurou~ au)tou~ kaina_ kai\ palaia&.

777
13:53 Kai\ e0ge/neto o#te e0te/lesen o( 70Ihsou~j ta_j parabola_j tau&taj, meth~ren e0kei=qen. 54 kai\ e0lqw_n ei0j th_n patri/da au)tou~ e0di/dasken au)tou_j e0n th~| sunagwgh~| au)tw~n, w#ste e0kplh&ssesqai au)tou_j kai\ le/gein, Po&qen tou&tw| h( sofi/a au#th kai\ ai9 duna&meij; 55 ou)x ou{to&j e0stin o( tou~ te/ktonoj ui9o&j; ou)x h( mh&thr au)tou~ le/getai Maria_m kai\ oi9 a)delfoi\ au)tou~ 70Ia&kwboj kai\ 70Iwsh_f kai\ Si/mwn kai\ 70Iou&daj; 56 kai\ ai9 a)delfai\ au)tou~ ou)xi\ pa~sai pro_j h(ma~j ei0sin; po&qen ou}n tou&tw| tau~ta pa&nta; 57 kai\ e0skandali/zonto e0n au)tw~|. o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Ou)k e1stin profh&thj a!timoj ei0 mh_ e0n th~| patri/di kai\ e0n th~| oi0ki/a| au)tou~. 58 kai\ ou)k e0poi/hsen e0kei= duna&meij polla_j dia_ th_n a)pisti/an au)tw~n.

14:1 70En e0kei/nw| tw~| kairw~| h!kousen 79Hrw&|dhj o( tetraa&rxhj th_n a)koh_n 70Ihsou~, 2 kai\ ei]pen toi=j paisi\n au)tou~, Ou{to&j e0stin 70Iwa&nnhj o( baptisth&j: au)to_j h)ge/rqh a)po_ tw~n nekrw~n, kai\ dia_ tou~to ai9 duna&meij e0nergou~sin e0n au)tw~|. 3 79O ga_r 79Hrw&|dhj krath&saj to_n 70Iwa&nnhn e1dhsen [au)to_n] kai\ e0nfulakh~| a)pe/qeto dia_ 79Hrw|dia&da th_n gunai=ka Fili/ppou tou~ a)delfou~ au)tou~: 4 e1legen ga_r o( 70Iwa&nnhj au)tw~|, Ou)k e1cesti/n soi e1xein au)th&n. 5 kai\ qe/lwn au)to_n a)poktei=nai e0fobh&qh to_n o!xlon, o#ti w(j profh&thn au)to_n ei]xon. 6 genesi/oij de\ genome/noij tou~ 79Hrw&|dou w)rxh&sato h( quga&thr th~j 79Hrw|dia&doj e0n tw~| me/sw| kai\ h!resen tw~| 79Hrw&|dh|, 7 o#qen meq' o#rkou w(molo&ghsen au)th~| dou~nai o$ e0a_n ai0th&shtai. 8 h( de\ probibasqei=sa u(po_ th~j mhtro_j au)th~j, Do&j moi, fhsi/n, w{de e0pi\ pi/naki th_n kefalh_n 70Iwa&nnou tou~ baptistou~. 9 kai\ luphqei\j o( basileu_j dia_ tou_j o#rkouj kai\ tou_j sunanakeime/nouj e0ke/leusen doqh~nai, 10 kai\ pe/myaj a)pekefa&lisen to_n 70Iwa&nnhn e0n th~| fulakh~|: 11 kai\ h)ne/xqh h( kefalh_ au)tou~ e0pi\ pi/naki kai\ e0do&qh tw~| korasi/w|, kai\ h!negken th~| mhtri\ au)th~j. 12 kai\ proselqo&ntej oi9 maqhtai\ au)tou~ h}ran to_ ptw~ma kai\ e1qayan au)to&, kai\ e0lqo&ntej a)ph&ggeilan tw~| 70Ihsou~.

777
14:13 70Akou&saj de\ o( 70Ihsou~j a)nexw&rhsen e0kei=qen e0n ploi/w| ei0j e1rhmon to&pon kat' i0di/an: kai\ a)kou&santej oi9 o!xloi h)kolou&qhsan au)tw~| pezh~| a)po_ tw~n po&lewn. 14 kai\ e0celqw_n ei]den polu_n o!xlon, kai\ e0splagxni/sqh e0p' au)toi=j kai\ e0qera&peusen tou_j a)rrw&stouj au)tw~n. 15 o)yi/aj de\ genome/nhj prosh~lqon au)tw~| oi9 maqhtai\ le/gontej, 71Erhmo&j e0stin o( to&poj kai\ h( w#ra h!dh parh~lqen: a)po&luson tou_j o!xlouj, i3na a)pelqo&ntej ei0j ta_j kw&maj a)gora&swsin e9autoi=j brw&mata. 16 o( de\ [70Ihsou~j] ei]pen au)toi=j, Ou) xrei/an e1xousin a)pelqei=n: do&te au)toi=j u(mei=j fagei=n. 17 oi9 de\ le/gousin au)tw~|, Ou)k e1xomen w{de ei0 mh_ pe/nte a!rtouj kai\ du&o i0xqu&aj. 18 o( de\ ei]pen, Fe/rete/ moi w{de au)tou&j. 19 kai\ keleu&saj tou_j o!xlouj a)nakliqh~nai e0pi\ tou~ xo&rtou, labw_n tou_j pe/nte a!rtouj kai\ tou_j du&o i0xqu&aj, a)nable/yaj ei0j to_n ou)rano_n eu)lo&ghsen kai\ kla&saj e1dwken toi=j maqhtai=j tou_j a!rtouj oi9 de\ maqhtai\ toi=j o!xloij. 20 kai\ e1fagon pa&ntej kai\ e0xorta&sqhsan, kai\ h}ran to_ perisseu~on tw~n klasma&twn dw&deka kofi/nouj plh&reij. 21 oi9 de\ e0sqi/ontej h}san a!ndrej w(sei\ pentakisxi/lioi xwri\j gunaikw~n kai\ paidi/wn.

777
14:22 Kai\ eu)qe/wj h)na&gkasen tou_j maqhta_j e0mbh~nai ei0j to_ ploi=on kai\ proa&gein au)to_n ei0j to_ pe/ran, e3wj ou{ a)polu&sh| tou_j o!xlouj. 23 kai\ a)polu&saj tou_j o!xlouj a)ne/bh ei0j to_ o!roj kat' i0di/an proseu&casqai. o)yi/aj de\ genome/nhj mo&noj h}n e0kei=. 24 to_ de\ ploi=on h!dh stadi/ouj pollou_j a)po_ th~j gh~j a)pei=xen, basanizo&menon u(po_ tw~n kuma&twn, h}n ga_r e0nanti/oj o( a!nemoj. 25 teta&rth| de\ fulakh~| th~j nukto_j h}lqen pro_j au)tou_j peripatw~n e0pi\ th_n qa&lassan. 26 oi9 de\ maqhtai\ i0do&ntej au)to_n e0pi\ th~j qala&sshj peripatou~nta e0tara&xqhsan le/gontej o#ti Fa&ntasma& e0stin, kai\ a)po_ tou~ fo&bou e1kracan. 27 eu)qu_j de\ e0la&lhsen [o( 70Ihsou~j] au)toi=j le/gwn, Qarsei=te, e0gw& ei0mi: mh_ fobei=sqe. 28 a)pokriqei\j de\ au)tw~| o( Pe/troj ei]pen, Ku&rie, ei0 su_ ei], ke/leuso&n me e0lqei=n pro_j se\ e0pi\ ta_ u#data: 29 o( de\ ei]pen, 70Elqe/. kai\ kataba_j a)po_ tou~ ploi/ou o( Pe/troj periepa&thsen e0pi\ ta_ u#data kai\ h}lqen pro_j to_n 70Ihsou~n. 30 ble/pwn de\ to_n a!nemon e0fobh&qh, kai\ a)rca&menoj kataponti/zesqai e1kracen le/gwn, Ku&rie, sw~so&n me. 31 eu)qe/wj de\ o( 70Ihsou~j e0ktei/naj th_n xei=ra e0pela&beto au)tou~ kai\ le/gei au)tw~|, 70Oligo&piste, ei0j ti/ e0di/stasaj; 32 kai\ a)naba&ntwn au)tw~n ei0j to_ ploi=on e0ko&pasen o( a!nemoj. 33 oi9 de\ e0n tw~| ploi/w| proseku&nhsan au)tw~| le/gontej, 70Alhqw~j qeou~ ui9o_j ei].

777
14:34 Kai\ diapera&santej h}lqon e0pi\ th_n gh~n ei0j Gennhsare/t. 35 kai\ e0pigno&ntej au)to_n oi9 a!ndrej tou~ to&pou e0kei/nou a)pe/steilan ei0j o#lhn th_n peri/xwron e0kei/nhn, kai\ prosh&negkan au)tw~| pa&ntaj tou_j kakw~j e1xontaj, 36 kai\ pareka&loun au)to_n i3na mo&non a#ywntai tou~ kraspe/dou tou~ i9mati/ou au)tou~: kai\ o#soi h#yanto diesw&qhsan.

15:1 To&te prose/rxontai tw~| 70Ihsou~ a)po_ 79Ierosolu&mwn Farisai=oi kai\ grammatei=j le/gontej, 2 Dia_ ti/ oi9 maqhtai/ sou parabai/nousin th_n para&dosin tw~n presbute/rwn; ou) ga_r ni/ptontai ta_j xei=raj au)tw~n o#tan a!rton e0sqi/wsin. 3 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen au)toi=j, Dia_ ti/ kai\ u(mei=j parabai/nete th_n e0ntolh_n tou~ qeou~ dia_ th_n para&dosin u(mw~n; 4 o( ga_r qeo_j ei]pen, Ti/ma to_n pate/ra kai\ th_n mhte/ra, kai/, 79O kakologw~n pate/ra h@ mhte/ra qana&tw| teleuta&tw: 5 u(mei=j de\ le/gete, 74Oj a@n ei1ph| tw~| patri\ h@ th~| mhtri/, Dw~ron o$ e0a_n e0c e0mou~ w)felhqh~|j, 6 ou) mh_ timh&sei to_n pate/ra au)tou~: kai\ h)kurw&sate to_n lo&gon tou~ qeou~ dia_ th_n para&dosin u(mw~n. 7 u(pokritai/, kalw~j e0profh&teusen peri\ u(mw~n 70Hsai5aj le/gwn,
8779O lao_j ou{toj toi=j xei/lesi/n me tima~|,
777777h( de\ kardi/a au)tw~n po&rrw a)pe/xei a)p' e0mou~:
977ma&thn de\ se/bontai/ me,
777777dida&skontej didaskali/aj e0nta&lmata a)nqrw&pwn.
777
15:10 Kai\ proskalesa&menoj to_n o!xlon ei]pen au)toi=j, 70Akou&ete kai\ suni/ete: 11 ou) to_ ei0serxo&menon ei0j to_ sto&ma koinoi= to_n a!nqrwpon, a)lla_ to_ e0kporeuo&menon e0k tou~ sto&matoj tou~to koinoi= to_n a!nqrwpon. 12 To&te proselqo&ntej oi9 maqhtai\ le/gousin au)tw~|, Oi]daj o#ti oi9 Farisai=oi a)kou&santej to_n lo&gon e0skandali/sqhsan; 13 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, Pa~sa futei/a h$n ou)k e0fu&teusen o( path&r mou o( ou)ra&nioj e0krizwqh&setai. 14 a!fete au)tou&j: tufloi/ ei0sin o(dhgoi/: tuflo_j de\ tuflo_n e0a_n o(dhgh~|, a)mfo&teroi ei0j bo&qunon pesou~ntai. 15 70Apokriqei\j de\ o( Pe/troj ei]pen au)tw~|, Fra&son h(mi=n th_n parabolh&n. 16 o( de\ ei]pen, 70Akmh_n kai\ u(mei=j a)su&netoi/ e0ste; 17 ou) noei=te o#ti pa~n to_ ei0sporeuo&menon ei0j to_ sto&ma ei0j th_n koili/an xwrei= kai\ ei0j a)fedrw~na e0kba&lletai; 18 ta_ de\ e0kporeuo&mena e0k tou~ sto&matoj e0k th~j kardi/aj e0ce/rxetai, ka)kei=na koinoi= to_n a!nqrwpon. 19 e0k ga_r th~j kardi/aj e0ce/rxontai dialogismoi\ ponhroi/, fo&noi, moixei=ai, pornei=ai, klopai/, yeudomarturi/ai, blasfhmi/ai. 20 tau~ta& e0stin ta_ koinou~nta to_n a!nqrwpon, to_ de\ a)ni/ptoij xersi\n fagei=n ou) koinoi= to_n a!nqrwpon.

777
15:21 Kai\ e0celqw_n e0kei=qen o( 70Ihsou~j a)nexw&rhsen ei0j ta_ me/rh Tu&rou kai\ Sidw~noj. 22 kai\ i0dou_ gunh_ Xananai/a a)po_ tw~n o(ri/wn e0kei/nwn e0celqou~sa e1krazen le/gousa, 70Ele/hso&n me, ku&rie, ui9o_j Daui/d: h( quga&thr mou kakw~j daimoni/zetai. 23 o( de\ ou)k a)pekri/qh au)th~| lo&gon. kai\ proselqo&ntej oi9 maqhtai\ au)tou~ h)rw&toun au)to_n le/gontej, 70Apo&luson au)th&n, o#ti kra&zei o!pisqen h(mw~n. 24 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, Ou)k a)pesta&lhn ei0 mh_ ei0j ta_ pro&bata ta_ a)polwlo&ta oi1kou 70Israh&l. 25 h( de\ e0lqou~sa proseku&nei au)tw~| le/gousa, Ku&rie, boh&qei moi. 26 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, Ou)k e1stin kalo_n labei=n to_n a!rton tw~n te/knwn kai\ balei=n toi=j kunari/oij. 27 h( de\ ei]pen, Nai/, ku&rie, kai\ ga_r ta_ kuna&ria e0sqi/ei a)po_ tw~n yixi/wn tw~n pipto&ntwn a)po_ th~j trape/zhj tw~n kuri/wn au)tw~n. 28 to&te a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen au)th~|, 7]W gu&nai, mega&lh sou h( pi/stij: genhqh&tw soi w(j qe/leij. kai\ i0a&qh h( quga&thr au)th~j a)po_ th~j w#raj e0kei/nhj.

777
15:29 Kai\ metaba_j e0kei=qen o( 70Ihsou~j h}lqen para_ th_n qa&lassan th~j Galilai/aj, kai\ a)naba_j ei0j to_ o!roj e0ka&qhto e0kei=. 30 kai\ prosh~lqon au)tw~| o!xloi polloi\ e1xontej meq' e9autw~n xwlou&j, tuflou&j, kullou&j, kwfou&j, kai\ e9te/rouj pollou&j, kai\ e1rriyan au)tou_j para_ tou_j po&daj au)tou~, kai\ e0qera&peusen au)tou&j: 31 w#ste to_n o!xlon qauma&sai ble/pontaj kwfou_j lalou~ntaj, kullou_j u(giei=j, kai\ xwlou_j peripatou~ntaj kai\ tuflou_j ble/pontaj: kai\ e0do&casan to_n qeo_n 70Israh&l.

777
15:32 79O de\ 70Ihsou~j proskalesa&menoj tou_j maqhta_j au)tou~ ei]pen, Splagxni/zomai e0pi\ to_n o!xlon, o#ti h!dh h(me/rai trei=j prosme/nousi/n moi kai\ ou)k e1xousin ti/ fa&gwsin: kai\ a)polu~sai au)tou_j nh&steij ou) qe/lw, mh&pote e0kluqw~sin e0n th~| o(dw~|. 33 kai\ le/gousin au)tw~| oi9 maqhtai/, Po&qen h(mi=n e0n e0rhmi/a| a!rtoi tosou~toi w#ste xorta&sai o!xlon tosou~ton; 34 kai\ le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, Po&souj a!rtouj e1xete; oi9 de\ ei]pan, 79Epta&, kai\ o)li/ga i0xqu&dia. 35 kai\ paraggei/laj tw~| o!xlw| a)napesei=n e0pi\ th_n gh~n 36 e1laben tou_j e9pta_ a!rtouj kai\ tou_j i0xqu&aj kai\ eu)xaristh&saj e1klasen kai\ e0di/dou toi=j maqhtai=j, oi9 de\ maqhtai\ toi=j o!xloij. 37 kai\ e1fagon pa&ntej kai\ e0xorta&sqhsan, kai\ to_ perisseu~on tw~n klasma&twn h}ran, e9pta_ spuri/daj plh&reij. 38 oi9 de\ e0sqi/ontej h}san tetrakisxi/lioi a!ndrej xwri\j gunaikw~n kai\ paidi/wn. 39 Kai\ a)polu&saj tou_j o!xlouj e0ne/bh ei0j to_ ploi=on, kai\ h}lqen ei0j ta_ o#ria Magada&n.

16:1 Kai\ proselqo&ntej oi9 Farisai=oi kai\ Saddoukai=oi peira&zontej e0phrw&thsan au)to_n shmei=on e0k tou~ ou)ranou~ e0pidei=cai au)toi=j. 2 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen au)toi=j, [70Oyi/aj genome/nhj le/gete, Eu)di/a, purra&zei ga_r o( ou)rano&j: 3 kai\ prwi5, Sh&meron xeimw&n, purra&zei ga_r stugna&zwn o( ou)rano&j. to_ me\n pro&swpon tou~ ou)ranou~ ginw&skete diakri/nein, ta_ de\ shmei=a tw~n kairw~n ou) du&nasqe.] 4 Genea_ ponhra_ kai\ moixali\j shmei=on e0pizhtei=, kai\ shmei=on ou) doqh&setai au)th~| ei0 mh_ to_ shmei=on 70Iwna~. kai\ katalipw_n au)tou_j a)ph~lqen.

777
16:5 Kai\ e0lqo&ntej oi9 maqhtai\ ei0j to_ pe/ran e0pela&qonto a!rtouj labei=n. 6 o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, 79Ora~te kai\ prose/xete a)po_ th~j zu&mhj tw~n Farisai/wn kai\ Saddoukai/wn. 7 oi9 de\ dielogi/zonto e0n e9autoi=j le/gontej o#ti 71Artouj ou)k e0la&bomen. 8 gnou_j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen, Ti/ dialogi/zesqe e0n e9autoi=j, o)ligo&pistoi, o#ti a!rtouj ou)k e1xete; 9 ou!pw noei=te, ou)de\ mnhmoneu&ete tou_j pe/nte a!rtouj tw~n pentakisxili/wn kai\ po&souj kofi/nouj e0la&bete; 10 ou)de\ tou_j e9pta_ a!rtouj tw~n tetrakisxili/wn kai\ po&saj spuri/daj e0la&bete; 11 pw~j ou) noei=te o#ti ou) peri\ a!rtwn ei]pon u(mi=n; prose/xete de\ a)po_ th~j zu&mhj tw~n Farisai/wn kai\ Saddoukai/wn. 12 to&te sunh~kan o#ti ou)k ei]pen prose/xein a)po_ th~j zu&mhj [tw~n a!rtwn] a)lla_ a)po_ th~j didaxh~j tw~n Farisai/wn kai\ Saddoukai/wn.

777
16:13 70Elqw_n de\ o( 70Ihsou~j ei0j ta_ me/rh Kaisarei/aj th~j Fili/ppou h)rw&ta tou_j maqhta_j au)tou~ le/gwn, Ti/na le/gousin oi9 a!nqrwpoi ei]nai to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou; 14 oi9 de\ ei]pan, Oi9 me\n 70Iwa&nnhn to_n baptisth&n, a!lloi de\ 70Hli/an, e3teroi de\ 70Ieremi/an h@ e3na tw~n profhtw~n. 15 le/gei au)toi=j, 79Umei=j de\ ti/na me le/gete ei]nai; 16 a)pokriqei\j de\ Si/mwn Pe/troj ei]pen, Su_ ei] o( Xristo_j o( ui9o_j tou~ qeou~ tou~ zw~ntoj. 17 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, Maka&rioj ei], Si/mwn Bariwna~, o#ti sa_rc kai\ ai[ma ou)k a)peka&luye/n soi a)ll' o( path&r mou o( e0n toi=j ou)ranoi=j. 18 ka)gw_ de/ soi le/gw o#ti su_ ei] Pe/troj, kai\ e0pi\ tau&th| th~| pe/tra| oi0kodomh&sw mou th_n e0kklhsi/an, kai\ pu&lai a#|dou ou) katisxu&sousin au)th~j. 19 dw&sw soi ta_j klei=daj th~j basilei/aj tw~n ou)ranw~n, kai\ o$ e0a_n dh&sh|j e0pi\ th~j gh~j e1stai dedeme/non e0n toi=j ou)ranoi=j, kai\ o$ e0a_n lu&sh|j e0pi\ th~j gh~j e1stai lelume/non e0n toi=j ou)ranoi=j. 20 to&te diestei/lato toi=j maqhtai=j i3na mhdeni\ ei1pwsin o#ti au)to&j e0stin o( Xristo&j.

777
16:21 70Apo_ to&te h!rcato o( 70Ihsou~j deiknu&ein toi=j maqhtai=j au)tou~ o#ti dei= au)to_n ei0j 79Ieroso&luma a)pelqei=n kai\ polla_ paqei=n a)po_ tw~n presbute/rwn kai\ a)rxiere/wn kai\ grammate/wn kai\ a)poktanqh~nai kai\ th~| tri/th| h(me/ra| e0gerqh~nai. 22 kai\ proslabo&menoj au)to_n o( Pe/troj h!rcato e0pitima~n au)tw~| le/gwn, 73Ilew&j soi, ku&rie: ou) mh_ e1stai soi tou~to. 23 o( de\ strafei\j ei]pen tw~| Pe/trw|, 73Upage o)pi/sw mou, Satana~: ska&ndalon ei] e0mou~, o#ti ou) fronei=j ta_ tou~ qeou~ a)lla_ ta_ tw~n a)nqrw&pwn. 24 To&te o( 70Ihsou~j ei]pen toi=j maqhtai=j au)tou~, Ei1 tij qe/lei o)pi/sw mou e0lqei=n, a)parnhsa&sqw e9auto_n kai\ a)ra&tw to_n stauro_n au)tou~ kai\ a)kolouqei/tw moi. 25 o$j ga_r e0a_n qe/lh| th_n yuxh_n au)tou~ sw~sai a)pole/sei au)th&n: o$j d' a@n a)pole/sh| th_n yuxh_n au)tou~ e3neken e0mou~ eu(rh&sei au)th&n. 26 ti/ ga_r w)felhqh&setai a!nqrwpoj e0a_n to_n ko&smon o#lon kerdh&sh| th_n de\ yuxh_n au)tou~ zhmiwqh~|; h@ ti/ dw&sei a!nqrwpoj a)nta&llagma th~j yuxh~j au)tou~; 27 me/llei ga_r o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e1rxesqai e0n th~| do&ch| tou~ patro_j au)tou~ meta_ tw~n a)gge/lwn au)tou~, kai\ to&te a)podw&sei e9ka&stw| kata_ th_n pra~cin au)tou~. 28 a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti ei0si/n tinej tw~n w{de e9stw&twn oi3tinej ou) mh_ geu&swntai qana&tou e3wj a@n i1dwsin to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou e0rxo&menon e0n th~| basilei/a| au)tou~.

17:1 Kai\ meq' h(me/raj e4c paralamba&nei o( 70Ihsou~j to_n Pe/tron kai\ 70Ia&kwbon kai\ 70Iwa&nnhn to_n a)delfo_n au)tou~, kai\ a)nafe/rei au)tou_j ei0j o!roj u(yhlo_n kat' i0di/an. 2 kai\ metemorfw&qh e1mprosqen au)tw~n, kai\ e1lamyen to_ pro&swpon au)tou~ w(j o( h#lioj, ta_ de\ i9ma&tia au)tou~ e0ge/neto leuka_ w(j to_ fw~j. 3 kai\ i0dou_ w!fqh au)toi=j Mwu"sh~j kai\ 70Hli/aj sullalou~ntej met' au)tou~. 4 a)pokriqei\j de\ o( Pe/troj ei]pen tw~| 70Ihsou~, Ku&rie, kalo&n e0stin h(ma~j w{de ei]nai: ei0 qe/leij, poih&sw w{de trei=j skhna&j, soi\ mi/an kai\ Mwu"sei= mi/an kai\ 70Hli/a| mi/an. 5 e1ti au)tou~ lalou~ntoj i0dou_ nefe/lh fwteinh_ e0peski/asen au)tou&j, kai\ i0dou_ fwnh_ e0k th~j nefe/lhj le/gousa, Ou{to&j e0stin o( ui9o&j mou o( a)gaphto&j, e0n w{| eu)do&khsa: a)kou&ete au)tou~. 6 kai\ a)kou&santej oi9 maqhtai\ e1pesan e0pi\ pro&swpon au)tw~n kai\ e0fobh&qhsan sfo&dra. 7 kai\ prosh~lqen o( 70Ihsou~j kai\ a(ya&menoj au)tw~n ei]pen, 70Ege/rqhte kai\ mh_ fobei=sqe. 8 e0pa&rantej de\ tou_j o)fqalmou_j au)tw~n ou)de/na ei]don ei0 mh_ au)to_n 70Ihsou~n mo&non.
777
17:9 Kai\ katabaino&ntwn au)tw~n e0k tou~ o!rouj e0netei/lato au)toi=j o( 70Ihsou~j le/gwn, Mhdeni\ ei1phte to_ o#rama e3wj ou{ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0k nekrw~n e0gerqh~|. 10 kai\ e0phrw&thsan au)to_n oi9 maqhtai\ le/gontej, Ti/ ou}n oi9 grammatei=j le/gousin o#ti 70Hli/an dei= e0lqei=n prw~ton; 11 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, 70Hli/aj me\n e1rxetai kai\ a)pokatasth&sei pa&nta: 12 le/gw de\ u(mi=n o#ti 70Hli/aj h!dh h}lqen, kai\ ou)k e0pe/gnwsan au)to_n a)lla_ e0poi/hsan e0n au)tw~| o#sa h)qe/lhsan: ou#twj kai\ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou me/llei pa&sxein u(p' au)tw~n. 13 to&te sunh~kan oi9 maqhtai\ o#ti peri\ 70Iwa&nnou tou~ baptistou~ ei]pen au)toi=j.

777
17:14 Kai\ e0lqo&ntwn pro_j to_n o!xlon prosh~lqen au)tw~| a!nqrwpoj gonupetw~n au)to_n 15 kai\ le/gwn, Ku&rie, e0le/hso&n mou to_n ui9o&n, o#ti selhnia&zetai kai\ kakw~j pa&sxei: polla&kij ga_r pi/ptei ei0j to_ pu~r kai\ polla&kij ei0j to_ u#dwr. 16 kai\ prosh&negka au)to_n toi=j maqhtai=j sou, kai\ ou)k h)dunh&qhsan au)to_n qerapeu~sai. 17 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen, 7]W genea_ a!pistoj kai\ diestramme/nh, e3wj po&te meq' u(mw~n e1somai; e3wj po&te a)ne/comai u(mw~n; fe/rete/ moi au)to_n w{de. 18 kai\ e0peti/mhsen au)tw~| o( 70Ihsou~j, kai\ e0ch~lqen a)p' au)tou~ to_ daimo&nion: kai\ e0qerapeu&qh o( pai=j a)po_ th~j w#raj e0kei/nhj. 19 To&te proselqo&ntej oi9 maqhtai\ tw~| 70Ihsou~ kat' i0di/an ei]pon, Dia_ ti/ h(mei=j ou)k h)dunh&qhmen e0kbalei=n au)to&; 20 o( de\ le/gei au)toi=j, Dia_ th_n o)ligopisti/an u(mw~n: a)mh_n ga_r le/gw u(mi=n, e0a_n e1xhte pi/stin w(j ko&kkon sina&pewj, e0rei=te tw~| o!rei tou&tw|, Meta&ba e1nqen e0kei=, kai\ metabh&setai: kai\ ou)de\n a)dunath&sei u(mi=n.

777
17:22 au)toi=j o( 70Ihsou~j, Me/llei o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou paradi/dosqai ei0j xei=raj a)nqrw&pwn, 23 kai\ a)poktenou~sin au)to&n, kai\ th~| tri/th| h(me/ra| e0gerqh&setai. kai\ e0luph&qhsan sfo&dra.

777
17:24 70Elqo&ntwn de\ au)tw~n ei0j Kafarnaou_m prosh~lqon oi9 ta_ di/draxma lamba&nontej tw~| Pe/trw| kai\ ei]pan, 79O dida&skaloj u(mw~n ou) telei= ta_ di/draxma; 25 le/gei, Nai/. kai\ e0lqo&nta ei0j th_n oi0ki/an proe/fqasen au)to_n o( 70Ihsou~j le/gwn, Ti/ soi dokei=, Si/mwn; oi9 basilei=j th~j gh~j a)po_ ti/nwn lamba&nousin te/lh h@ kh~nson; a)po_ tw~n ui9w~n au)tw~n h@ a)po_ tw~n a)llotri/wn; 26 ei0po&ntoj de/, 70Apo_ tw~n a)llotri/wn, e1fh au)tw~| o( 70Ihsou~j, 71Ara ge e0leu&qeroi/ ei0sin oi9 ui9oi/. 27 i3na de\ mh_ skandali/swmen au)tou&j, poreuqei\j ei0j qa&lassan ba&le a!gkistron kai\ to_n a)naba&nta prw~ton i0xqu_n a}ron, kai\ a)noi/caj to_ sto&ma au)tou~ eu(rh&seij stath~ra: e0kei=non labw_n do_j au)toi=j a)nti\ e0mou~ kai\ sou~.

18:1 70En e0kei/nh| th~| w#ra| prosh~lqon oi9 maqhtai\ tw~| 70Ihsou~ le/gontej, Ti/j a!ra mei/zwn e0sti\n e0n th~| basilei/a| tw~n ou)ranw~n; 2 kai\ proskalesa&menoj paidi/on e1sthsen au)to_ e0n me/sw| au)tw~n 3 kai\ ei]pen, 70Amh_n le/gw u(mi=n, e0a_n mh_ strafh~te kai\ ge/nhsqe w(j ta_ paidi/a, ou) mh_ ei0se/lqhte ei0j th_n basilei/an tw~n ou)ranw~n. 4 o#stij ou}n tapeinw&sei e9auto_n w(j to_ paidi/on tou~to, ou{to&j e0stin o( mei/zwn e0n th~| basilei/a| tw~n ou)ranw~n. 5 kai\ o$j e0a_n de/chtai e4n paidi/on toiou~to e0pi\ tw~| o)no&mati/ mou, e0me\ de/xetai.

777
18:6 74Oj d' a@n skandali/sh| e3na tw~n mikrw~n tou&twn tw~n pisteuo&ntwn ei0j e0me/, sumfe/rei au)tw~| i3na kremasqh~| mu&loj o)niko_j peri\ to_n tra&xhlon au)tou~ kai\ katapontisqh~| e0n tw~| pela&gei th~j qala&sshj. 7 ou)ai\ tw~| ko&smw| a)po_ tw~n skanda&lwn: a)na&gkh ga_r e0lqei=n ta_ ska&ndala, plh_n ou)ai\ tw~| a)nqrw&pw| di' ou{ to_ ska&ndalon e1rxetai. 8 Ei0 de\ h( xei/r sou h@ o( pou&j sou skandali/zei se, e1kkoyon au)to_n kai\ ba&le a)po_ sou~: kalo&n soi/ e0stin ei0selqei=n ei0j th_n zwh_n kullo_n h@ xwlo&n, h@ du&o xei=raj h@ du&o po&daj e1xonta blhqh~nai ei0j to_ pu~r to_ ai0w&nion. 9 kai\ ei0 o( o)fqalmo&j sou skandali/zei se, e1cele au)to_n kai\ ba&le a)po_ sou~: kalo&n soi/ e0stin mono&fqalmon ei0j th_n zwh_n ei0selqei=n, h@ du&o o)fqalmou_j e1xonta blhqh~nai ei0j th_n ge/ennan tou~ puro&j.

777
18:10 79Ora~te mh_ katafronh&shte e9no_j tw~n mikrw~n tou&twn: le/gw ga_r u(mi=n o#ti oi9 a!ggeloi au)tw~n e0n ou)ranoi=j dia_ panto_j ble/pousi to_ pro&swpon tou~ patro&j mou tou~ e0n ou)ranoi=j. 12 Ti/ u(mi=n dokei=; e0a_n ge/nhtai/ tini a)nqrw&pw| e9kato_n pro&bata kai\ planhqh~| e4n e0c au)tw~n, ou)xi\ a)fh&sei ta_ e0nenh&konta e0nne/a e0pi\ ta_ o!rh kai\ poreuqei\j zhtei= to_ planw&menon; 13 kai\ e0a_n ge/nhtai eu(rei=n au)to&, a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti xai/rei e0p' au)tw~| ma~llon h@ e0pi\ toi=j e0nenh&konta e0nne/a toi=j mh_ peplanhme/noij. 14 ou#twj ou)k e1stin qe/lhma e1mprosqen tou~ patro_j u(mw~n tou~ e0n ou)ranoi=j i3na a)po&lhtai e4n tw~n mikrw~n tou&twn.

777
18:15 70Ea_n de\ a(marth&sh| [ei0j se\] o( a)delfo&j sou, u#page e1legcon au)to_n metacu_ sou~ kai\ au)tou~ mo&nou. e0a&n sou a)kou&sh|, e0ke/rdhsaj to_n a)delfo&n sou: 16 e0a_n de\ mh_ a)kou&sh|, para&labe meta_ sou~ e1ti e3na h@ du&o, i3na e0pi\ sto&matoj du&o martu&rwn h@ triw~n staqh~| pa~n r(h~ma: 17 e0a_n de\ parakou&sh| au)tw~n, ei0pe\ th~| e0kklhsi/a|: e0a_n de\ kai\ th~j e0kklhsi/aj parakou&sh|, e1stw soi w#sper o( e0qniko_j kai\ o( telw&nhj.
777
18:18 70Amh_n le/gw u(mi=n, o#sa e0a_n dh&shte e0pi\ th~j gh~j e1stai dedeme/na e0n ou)ranw~| kai\ o#sa e0a_n lu&shte e0pi\ th~j gh~j e1stai lelume/na e0n ou)ranw~|. 19 Pa&lin le/gw u(mi=n o#ti e0a_n du&o sumfwnh&swsin e0c u(mw~n e0pi\ th~j gh~j peri\ panto_j pra&gmatoj ou{ e0a_n ai0th&swntai, genh&setai au)toi=j para_ tou~ patro&j mou tou~ e0n ou)ranoi=j. 20 ou{ ga&r ei0sin du&o h@ trei=j sunhgme/noi ei0j to_ e0mo_n o!noma, e0kei= ei0mi e0n me/sw| au)tw~n.

777
18:21 To&te proselqw_n o( Pe/troj ei]pen au)tw~|, Ku&rie, posa&kij a(marth&sei ei0j e0me\ o( a)delfo&j mou kai\ a)fh&sw au)tw~|; e3wj e9pta&kij; 22 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, Ou) le/gw soi e3wj e9pta&kij a)lla_ e3wj e9bdomhkonta&kij e9pta&. 23 Dia_ tou~to w(moiw&qh h( basilei/a tw~n ou)ranw~n a)nqrw&pw| basilei= o$j h)qe/lhsen suna~rai lo&gon meta_ tw~n dou&lwn au)tou~. 24 a)rcame/nou de\ au)tou~ sunai/rein proshne/xqh au)tw~| ei[j o)feile/thj muri/wn tala&ntwn. 25 mh_ e1xontoj de\ au)tou~ a)podou~nai e0ke/leusen au)to_n o( ku&rioj praqh~nai kai\ th_n gunai=ka kai\ ta_ te/kna kai\ pa&nta o#sa e1xei, kai\ a)podoqh~nai. 26 pesw_n ou}n o( dou~loj proseku&nei au)tw~| le/gwn, Makroqu&mhson e0p' e0moi/, kai\ pa&nta a)podw&sw soi. 27 splagxnisqei\j de\ o( ku&rioj tou~ dou&lou e0kei/nou a)pe/lusen au)to&n, kai\ to_ da&neion a)fh~ken au)tw~|. 28 e0celqw_n de\ o( dou~loj e0kei=noj eu{ren e3na tw~n sundou&lwn au)tou~ o$j w!feilen au)tw~| e9kato_n dhna&ria, kai\ krath&saj au)to_n e1pnigen le/gwn, 70Apo&doj ei1 ti o)fei/leij. 29 pesw_n ou}n o( su&ndouloj au)tou~ pareka&lei au)to_n le/gwn, Makroqu&mhson e0p' e0moi/, kai\ a)podw&sw soi. 30 o( de\ ou)k h!qelen, a)lla_ a)pelqw_n e1balen au)to_n ei0j fulakh_n e3wj a)podw~| to_ o)feilo&menon. 31 i0do&ntej ou}n oi9 su&ndouloi au)tou~ ta_ geno&mena e0luph&qhsan sfo&dra, kai\ e0lqo&ntej diesa&fhsan tw~| kuri/w| e9autw~n pa&nta ta_ geno&mena. 32 to&te proskalesa&menoj au)to_n o( ku&rioj au)tou~ le/gei au)tw~|, Dou~le ponhre/, pa~san th_n o)feilh_n e0kei/nhn a)fh~ka& soi, e0pei\ pareka&lesa&j me: 33 ou)k e1dei kai\ se\ e0leh~sai to_n su&ndoulo&n sou, w(j ka)gw_ se\ h)le/hsa; 34 kai\ o)rgisqei\j o( ku&rioj au)tou~ pare/dwken au)to_n toi=j basanistai=j e3wj ou{ a)podw~| pa~n to_ o)feilo&menon. 35 Ou#twj kai\ o( path&r mou o( ou)ra&nioj poih&sei u(mi=n e0a_n mh_ a)fh~te e3kastoj tw~| a)delfw~| au)tou~ a)po_ tw~n kardiw~n u(mw~n.

19:1 Kai\ e0ge/neto o#te e0te/lesen o( 70Ihsou~j tou_j lo&gouj tou&touj, meth~ren a)po_ th~j Galilai/aj kai\ h}lqen ei0j ta_ o#ria th~j 70Ioudai/aj pe/ran tou~ 70Iorda&nou. 2 kai\ h)kolou&qhsan au)tw~| o!xloi polloi/, kai\ e0qera&peusen au)tou_j e0kei=. 777 19:3 Kai\ prosh~lqon au)tw~| Farisai=oi peira&zontej au)to_n kai\ le/gontej, Ei0 e1cestin a)nqrw&pw| a)polu~sai th_n gunai=ka au)tou~ kata_ pa~san ai0ti/an; 4 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, Ou)k a)ne/gnwte o#ti o( kti/saj a)p' a)rxh~j a!rsen kai\ qh~lu e0poi/hsen au)tou&j; 5 kai\ ei]pen, 73Eneka tou&tou katalei/yei a!nqrwpoj to_n pate/ra kai\ th_n mhte/ra kai\ kollhqh&setai th~| gunaiki\ au)tou~, kai\ e1sontai oi9 du&o ei0j sa&rka mi/an. 6 w#ste ou)ke/ti ei0si\n du&o a)lla_ sa_rc mi/a. o$ ou}n o( qeo_j sune/zeucen a!nqrwpoj mh_ xwrize/tw. 7 le/gousin au)tw~|, Ti/ ou}n Mwu"sh~j e0netei/lato dou~nai bibli/on a)postasi/ou kai\ a)polu~sai [au)th&n]; 8 le/gei au)toi=j o#ti Mwu"sh~j pro_j th_n sklhrokardi/an u(mw~n e0pe/treyen u(mi=n a)polu~sai ta_j gunai=kaj u(mw~n, a)p' a)rxh~j de\ ou) ge/gonen ou#twj. 9 le/gw de\ u(mi=n o#ti o$j a@n a)polu&sh| th_n gunai=ka au)tou~ mh_ e0pi\ pornei/a| kai\ gamh&sh| a!llhn moixa~tai. 10 le/gousin au)tw~| oi9 maqhtai\ [au)tou~], Ei0 ou#twj e0sti\n h( ai0ti/a tou~ a)nqrw&pou meta_ th~j gunaiko&j, ou) sumfe/rei gamh~sai. 11 o( de\ ei]pen au)toi=j, Ou) pa&ntej xwrou~sin to_n lo&gon [tou~ton], a)ll' oi[j de/dotai. 12 ei0si\n ga_r eu)nou~xoi oi3tinej e0k koili/aj mhtro_j e0gennh&qhsan ou#twj, kai\ ei0si\n eu)nou~xoi oi3tinej eu)nouxi/sqhsan u(po_ tw~n a)nqrw&pwn, kai\ ei0si\n eu)nou~xoi oi3tinej eu)nou&xisan e9autou_j dia_ th_n basilei/an tw~n ou)ranw~n. o( duna&menoj xwrei=n xwrei/tw.

777
19:13 To&te proshne/xqhsan au)tw~| paidi/a, i3na ta_j xei=raj e0piqh~| au)toi=j kai\ proseu&chtai: oi9 de\ maqhtai\ e0peti/mhsan au)toi=j. 14 kwlu&ete au)ta_ e0lqei=n pro&j me, tw~n ga_r toiou&twn e0sti\n h( basilei/a tw~n ou)ranw~n. 15 kai\ e0piqei\j ta_j xei=raj au)toi=j e0poreu&qh e0kei=qen.

777
19:16 Kai\ i0dou_ ei[j proselqw_n au)tw~| ei]pen, Dida&skale, ti/ a)gaqo_n poih&sw i3na sxw~ zwh_n ai0w&nion; 17 o( de\ ei]pen au)tw~|, Ti/ me e0rwta~|j peri\ tou~ a)gaqou~; ei[j e0stin o( a)gaqo&j. ei0 de\ qe/leij ei0j th_n zwh_n ei0selqei=n, th&rhson ta_j e0ntola&j. 18 le/gei au)tw~|, Poi/aj; o( de\ 70Ihsou~j ei]pen, To_ Ou) foneu&seij, Ou) moixeu&seij, Ou) kle/yeij, Ou) yeudomarturh&seij, 19 Ti/ma to_n pate/ra kai\ th_n mhte/ra, kai/, 70Agaph&seij to_n plhsi/on sou w(j seauto&n. 20 le/gei au)tw~| o( neani/skoj, Pa&nta tau~ta e0fu&laca: ti/ e1ti u(sterw~; 21 e1fh au)tw~| o( 70Ihsou~j, Ei0 qe/leij te/leioj ei]nai, u#page pw&lhso&n sou ta_ u(pa&rxonta kai\ do_j toi=j ptwxoi=j, kai\ e3ceij qhsauro_n e0n ou)ranoi=j, kai\ deu~ro a)kolou&qei moi. 22 a)kou&saj de\ o( neani/skoj to_n lo&gon a)ph~lqen lupou&menoj, h}n ga_r e1xwn kth&mata polla&.

777
19:23 79O de\ 70Ihsou~j ei]pen toi=j maqhtai=j au)tou~, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti plou&sioj dusko&lwj ei0seleu&setai ei0j th_n basilei/an tw~n ou)ranw~n. 24 pa&lin de\ le/gw u(mi=n, eu)kopw&tero&n e0stin ka&mhlon dia_ truph&matoj r(afi/doj dielqei=n h@ plou&sion ei0selqei=n ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~. 25 a)kou&santej de\ oi9 maqhtai\ e0ceplh&ssonto sfo&dra le/gontej, Ti/j a!ra du&natai swqh~nai; 26 e0mble/yaj de\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Para_ a)nqrw&poij tou~to a)du&nato&n e0stin, para_ de\ qew~| pa&nta dunata&. 27 To&te a)pokriqei\j o( Pe/troj ei]pen au)tw~|, 70Idou_ h(mei=j a)fh&kamen pa&nta kai\ h)kolouqh&same/n soi: ti/ a!ra e1stai h(mi=n; 28 o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti u(mei=j oi9 a)kolouqh&sante/j moi, e0n th~| paliggenesi/a|, o#tan kaqi/sh| o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0pi\ qro&nou do&chj au)tou~, kaqh&sesqe kai\ u(mei=j e0pi\ dw&deka qro&nouj kri/nontej ta_j dw&deka fula_j tou~ 70Israh&l. 29 kai\ pa~j o#stij a)fh~ken oi0ki/aj h@ a)delfou_j h@ a)delfa_j h@ pate/ra h@ mhte/ra h@ te/kna h@ a)grou_j e3neken tou~ o)no&mato&j mou e9katontaplasi/ona lh&myetai kai\ zwh_n ai0w&nion klhronomh&sei. 30 Polloi\ de\ e1sontai prw~toi e1sxatoi kai\ e1sxatoi prw~toi.

20:1 79Omoi/a ga&r e0stin h( basilei/a tw~n ou)ranw~n a)nqrw&pw| oi0kodespo&th| o#stij e0ch~lqen a#ma prwi6 misqw&sasqai e0rga&taj ei0j to_n a)mpelw~na au)tou~: 2 sumfwnh&saj de\ meta_ tw~n e0rgatw~n e0k dhnari/ou th_n h(me/ran a)pe/steilen au)tou_j ei0j to_n a)mpelw~na au)tou~. 3 kai\ e0celqw_n peri\ tri/thn w#ran ei]den a!llouj e9stw~taj e0n th~| a)gora~| a)rgou&j: 4 kai\ e0kei/noij ei]pen, 79Upa&gete kai\ u(mei=j ei0j to_n a)mpelw~na, kai\ o$ e0a_n h}| di/kaion dw&sw u(mi=n. 5 oi9 de\ a)ph~lqon. pa&lin [de\] e0celqw_n peri\ e3kthn kai\ e0na&thn w#ran e0poi/hsen w(sau&twj. 6 peri\ de\ th_n e9ndeka&thn e0celqw_n eu{ren a!llouj e9stw~taj, kai\ le/gei au)toi=j, Ti/ w{de e9sth&kate o#lhn th_n h(me/ran a)rgoi/; 7 le/gousin au)tw~|, 73Oti ou)dei\j h(ma~j e0misqw&sato. le/gei au)toi=j, 79Upa&gete kai\ u(mei=j ei0j to_n a)mpelw~na. 8 o)yi/aj de\ genome/nhj le/gei o( ku&rioj tou~ a)mpelw~noj tw~| e0pitro&pw| au)tou~, Ka&leson tou_j e0rga&taj kai\ a)po&doj au)toi=j to_n misqo_n a)rca&menoj a)po_ tw~n e0sxa&twn e3wj tw~n prw&twn. 9 kai\ e0lqo&ntej oi9 peri\ th_n e9ndeka&thn w#ran e1labon a)na_ dhna&rion. 10 kai\ e0lqo&ntej oi9 prw~toi e0no&misan o#ti plei=on lh&myontai: kai\ e1labon [to_] a)na_ dhna&rion kai\ au)toi/. 11 labo&ntej de\ e0go&gguzon kata_ tou~ oi0kodespo&tou 12 le/gontej, Ou{toi oi9 e1sxatoi mi/an w#ran e0poi/hsan, kai\ i1souj h(mi=n au)tou_j e0poi/hsaj toi=j basta&sasi to_ ba&roj th~j h(me/raj kai\ to_n kau&swna. 13 o( de\ a)pokriqei\j e9ni\ au)tw~n ei]pen, 79Etai=re, ou)k a)dikw~ se: ou)xi\ dhnari/ou sunefw&nhsa&j moi; 14 a}ron to_ so_n kai\ u#page: qe/lw de\ tou&tw| tw~| e0sxa&tw| dou~nai w(j kai\ soi/. 15 [h@] ou)k e1cesti/n moi o$ qe/lw poih~sai e0n toi=j e0moi=j; h@ o( o)fqalmo&j sou ponhro&j e0stin o#ti e0gw_ a)gaqo&j ei0mi; 16 Ou#twj e1sontai oi9 e1sxatoi prw~toi kai\ oi9 prw~toi e1sxatoi.

777
20:17 Kai\ a)nabai/nwn o( 70Ihsou~j ei0j 79Ieroso&luma pare/laben tou_j dw&deka [maqhta_j] kat' i0di/an, kai\ e0n th~| o(dw~| ei]pen au)toi=j, 18 70Idou_ a)nabai/nomen ei0j 79Ieroso&luma, kai\ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou paradoqh&setai toi=j a)rxiereu~sin kai\ grammateu~sin, kai\ katakrinou~sin au)to_n qana&tw|, 19 kai\ paradw&sousin au)to_n toi=j e1qnesin ei0j to_ e0mpai=cai kai\ mastigw~sai kai\ staurw~sai, kai\ th~| tri/th| h(me/ra| e0gerqh&setai.

777
20:20 To&te prosh~lqen au)tw~| h( mh&thr tw~n ui9w~n Zebedai/ou meta_ tw~n ui9w~n au)th~j proskunou~sa kai\ ai0tou~sa& ti a)p' au)tou~. 21 o( de\ ei]pen au)th~|, Ti/ qe/leij; le/gei au)tw~|, Ei0pe\ i3na kaqi/swsin ou{toi oi9 du&o ui9oi/ mou ei[j e0k deciw~n sou kai\ ei[j e0c eu)wnu&mwn sou e0n th~| basilei/a| sou. 22 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen, Ou)k oi1date ti/ ai0tei=sqe: du&nasqe piei=n to_ poth&rion o$ e0gw_ me/llw pi/nein; le/gousin au)tw~|, Duna&meqa. 23 le/gei au)toi=j, To_ me\n poth&rio&n mou pi/esqe, to_ de\ kaqi/sai e0k deciw~n mou kai\ e0c eu)wnu&mwn ou)k e1stin e0mo_n tou~to dou~nai, a)ll' oi[j h(toi/mastai u(po_ tou~ patro&j mou. 24 Kai\ a)kou&santej oi9 de/ka h)gana&kthsan peri\ tw~n du&o a)delfw~n. 25 o( de\ 70Ihsou~j proskalesa&menoj au)tou_j ei]pen, Oi1date o#ti oi9 a!rxontej tw~n e0qnw~n katakurieu&ousin au)tw~n kai\ oi9 mega&loi katecousia&zousin au)tw~n. 26 ou)x ou#twj e1stai e0n u(mi=n: a)ll' o$j e0a_n qe/lh| e0n u(mi=n me/gaj gene/sqai e1stai u(mw~n dia&konoj, 27 kai\ o$j a@n qe/lh| e0n u(mi=n ei]nai prw~toj e1stai u(mw~n dou~loj: 28 w#sper o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou ou)k h}lqen diakonhqh~nai a)lla_ diakonh~sai kai\ dou~nai th_n yuxh_n au)tou~ lu&tron a)nti\ pollw~n.

777
20:29 Kai\ e0kporeuome/nwn au)tw~n a)po_ 70Ierixw_ h)kolou&qhsen au)tw~| o!xloj polu&j. 30 kai\ i0dou_ du&o tufloi\ kaqh&menoi para_ th_n o(do&n, a)kou&santej o#ti 70Ihsou~j para&gei, e1kracan le/gontej, [Ku&rie,] e0le/hson h(ma~j, ui9e\ Daui/d. 31 o( de\ o!xloj e0peti/mhsen au)toi=j i3na siwph&swsin: oi9 de\ mei=zon e1kracan le/gontej, Ku&rie, e0le/hson h(ma~j, ui9e\ Daui/d. 32 kai\ sta_j o( 70Ihsou~j e0fw&nhsen au)tou_j kai\ ei]pen, Ti/ qe/lete poih&sw u(mi=n; 33 le/gousin au)tw~|, Ku&rie, i3na a)noigw~sin oi9 o)fqalmoi\ h(mw~n. 34 splagxnisqei\j de\ o( 70Ihsou~j h#yato tw~n o)mma&twn au)tw~n, kai\ eu)qe/wj a)ne/bleyan kai\ h)kolou&qhsan au)tw~|.

21:1 Kai\ o#te h!ggisan ei0j 79Ieroso&luma kai\ h}lqon ei0j Bhqfagh_ ei0j to_ 71Oroj tw~n 70Elaiw~n, to&te 70Ihsou~j a)pe/steilen du&o maqhta_j 2 le/gwn au)toi=j, Poreu&esqe ei0j th_n kw&mhn th_n kate/nanti u(mw~n, kai\ eu)qe/wj eu(rh&sete o!non dedeme/nhn kai\ pw~lon met' au)th~j: lu&santej a)ga&gete/ moi. 3 kai\ e0a&n tij u(mi=n ei1ph| ti, e0rei=te o#ti 79O ku&rioj au)tw~n xrei/an e1xei: eu)qu_j de\ a)postelei= au)tou&j. 4 Tou~to de\ ge/gonen i3na plhrwqh~| to_ r(hqe\n dia_ tou~ profh&tou le/gontoj,
577Ei1pate th~| qugatri\ Siw&n,
7770Idou_ o( basileu&j sou e1rxetai/ soi,
777777prau^j kai\ e0pibebhkw_j e0pi\ o!non,
777777777kai\ e0pi\ pw~lon ui9o_n u(pozugi/ou.
6 poreuqe/ntej de\ oi9 maqhtai\ kai\ poih&santej kaqw_j sune/tacen au)toi=j o( 70Ihsou~j 7 h!gagon th_n o!non kai\ to_n pw~lon, kai\ e0pe/qhkan e0p' au)tw~n ta_ i9ma&tia, kai\ e0peka&qisen e0pa&nw au)tw~n. 8 o( de\ plei=stoj o!xloj e1strwsan e9autw~n ta_ i9ma&tia e0n th~| o(dw~|, a!lloi de\ e1kopton kla&douj a)po_ tw~n de/ndrwn kai\ e0strw&nnuon e0n th~| o(dw~|. 9 oi9 de\ o!xloi oi9 proa&gontej au)to_n kai\ oi9 a)kolouqou~ntej e1krazon le/gontej,
7779Wsanna_ tw~| ui9w~| Daui/d:
777777Eu)loghme/noj o( e0rxo&menoj e0n o)no&mati kuri/ou:
7779Wsanna_ e0n toi=j u(yi/stoij.
10 po&lij le/gousa, Ti/j e0stin ou{toj; 11 oi9 de\ o!xloi e1legon, Ou{to&j e0stin o( profh&thj 70Ihsou~j o( a)po_ Nazare\q th~j Galilai/aj.

777
21:12 Kai\ ei0sh~lqen 70Ihsou~j ei0j to_ i9ero&n, kai\ e0ce/balen pa&ntaj tou_j pwlou~ntaj kai\ a)gora&zontaj e0n tw~| i9erw~|, kai\ ta_j trape/zaj tw~n kollubistw~n kate/streyen kai\ ta_j kaqe/draj tw~n pwlou&ntwn ta_j peristera&j, 13 kai\ le/gei au)toi=j, Ge/graptai,
7779O oi]ko&j mou oi]koj proseuxh~j klhqh&setai,
777777u(mei=j de\ au)to_n poiei=te sph&laion lh|stw~n.
777
21:14 Kai\ prosh~lqon au)tw~| tufloi\ kai\ xwloi\ e0n tw~| i9erw~|, kai\ e0qera&peusen au)tou&j. 15 i0do&ntej de\ oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 grammatei=j ta_ qauma&sia a$ e0poi/hsen kai\ tou_j pai=daj tou_j kra&zontaj e0n tw~| i9erw~| kai\ le/gontaj, 79Wsanna_ tw~| ui9w~| Daui/d, h)gana&kthsan 16 kai\ ei]pan au)tw~|, 70Akou&eij ti/ ou{toi le/gousin; o( de\ 70Ihsou~j le/gei au)toi=j, Nai/: ou)de/pote a)ne/gnwte o#ti 70Ek sto&matoj nhpi/wn kai\ qhlazo&ntwn kathrti/sw ai]non; 17 Kai\ katalipw_n au)tou_j e0ch~lqen e1cw th~j po&lewj ei0j Bhqani/an, kai\ hu)li/sqh e0kei=.

777
21:18 Prwi6 de\ e0pana&gwn ei0j th_n po&lin e0pei/nasen. 19 kai\ i0dw_n sukh~n mi/an e0pi\ th~j o(dou~ h}lqen e0p' au)th&n, kai\ ou)de\n eu{ren e0n au)th~| ei0 mh_ fu&lla mo&non, kai\ le/gei au)th~|, Mhke/ti e0k sou~ karpo_j ge/nhtai ei0j to_n ai0w~na. kai\ e0chra&nqh paraxrh~ma h( sukh~. 20 kai\ i0do&ntej oi9 maqhtai\ e0qau&masan le/gontej, Pw~j paraxrh~ma e0chra&nqh h( sukh~; 21 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, 70Amh_n le/gw u(mi=n, e0a_n e1xhte pi/stin kai\ mh_ diakriqh~te, ou) mo&non to_ th~j sukh~j poih&sete, a)lla_ ka@n tw~| o!rei tou&tw| ei1phte, 71Arqhti kai\ blh&qhti ei0j th_n qa&lassan, genh&setai: 22 kai\ pa&nta o#sa a@n ai0th&shte e0n th~| proseuxh~| pisteu&ontej lh&myesqe.

777
21:23 Kai\ e0lqo&ntoj au)tou~ ei0j to_ i9ero_n prosh~lqon au)tw~| dida&skonti oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 presbu&teroi tou~ laou~ le/gontej, 70En poi/a| e0cousi/a| tau~ta poiei=j; kai\ ti/j soi e1dwken th_n e0cousi/an tau&thn; 24 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, 70Erwth&sw u(ma~j ka)gw_ lo&gon e3na, o$n e0a_n ei1phte/ moi ka)gw_ u(mi=n e0rw~ e0n poi/a| e0cousi/a| tau~ta poiw~: 25 to_ ba&ptisma to_ 70Iwa&nnou po&qen h}n; e0c ou)ranou~ h@ e0c a)nqrw&pwn; oi9 de\ dielogi/zonto e0n e9autoi=j le/gontej, 70Ea_n ei1pwmen, 70Ec ou)ranou~, e0rei= h(mi=n, Dia_ ti/ ou}n ou)k e0pisteu&sate au)tw~|; 26 e0a_n de\ ei1pwmen, 70Ec a)nqrw&pwn, fobou&meqa to_n o!xlon, pa&ntej ga_r w(j profh&thn e1xousin to_n 70Iwa&nnhn. 27 kai\ a)pokriqe/ntej tw~| 70Ihsou~ ei]pan, Ou)k oi1damen. e1fh au)toi=j kai\ au)to&j, Ou)de\ e0gw_ le/gw u(mi=n e0n poi/a| e0cousi/a| tau~ta poiw~.

777
21:28 Ti/ de\ u(mi=n dokei=; a!nqrwpoj ei]xen te/kna du&o. kai\ proselqw_n tw~| prw&tw| ei]pen, Te/knon, u#page sh&meron e0rga&zou e0n tw~| a)mpelw~ni. 29 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, Ou) qe/lw, u#steron de\ metamelhqei\j a)ph~lqen. 30 proselqw_n de\ tw~| e9te/rw| ei]pen w(sau&twj. o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, 70Egw&, ku&rie: kai\ ou)k a)ph~lqen. 31 ti/j e0k tw~n du&o e0poi/hsen to_ qe/lhma tou~ patro&j; le/gousin, 79O prw~toj. le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti oi9 telw~nai kai\ ai9 po&rnai proa&gousin u(ma~j ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~. 32 h}lqen ga_r 70Iwa&nnhj pro_j u(ma~j e0n o(dw~| dikaiosu&nhj, kai\ ou)k e0pisteu&sate au)tw~|: oi9 de\ telw~nai kai\ ai9 po&rnai e0pi/steusan au)tw~|: u(mei=j de\ i0do&ntej ou)de\ metemelh&qhte u#steron tou~ pisteu~sai au)tw~|.

777
21:33 71Allhn parabolh_n a)kou&sate. 71Anqrwpoj h}n oi0kodespo&thj o#stij e0fu&teusen a)mpelw~na kai\ fragmo_n au)tw~| perie/qhken kai\ w!rucen e0n au)tw~| lhno_n kai\ w)|kodo&mhsen pu&rgon, kai\ e0ce/doto au)to_n gewrgoi=j, kai\ a)pedh&mhsen. 34 o#te de\ h!ggisen o( kairo_j tw~n karpw~n, a)pe/steilen tou_j dou&louj au)tou~ pro_j tou_j gewrgou_j labei=n tou_j karpou_j au)tou~. 35 kai\ labo&ntej oi9 gewrgoi\ tou_j dou&louj au)tou~ o$n me\n e1deiran, o$n de\ a)pe/kteinan, o$n de\ e0liqobo&lhsan. 36 pa&lin a)pe/steilen a!llouj dou&louj plei/onaj tw~n prw&twn, kai\ e0poi/hsan au)toi=j w(sau&twj. 37 u#steron de\ a)pe/steilen pro_j au)tou_j to_n ui9o_n au)tou~ le/gwn, 70Entraph&sontai to_n ui9o&n mou. 38 oi9 de\ gewrgoi\ i0do&ntej to_n ui9o_n ei]pon e0n e9autoi=j, Ou{to&j e0stin o( klhrono&moj: deu~te a)poktei/nwmen au)to_n kai\ sxw~men th_n klhronomi/an au)tou~. 39 kai\ labo&ntej au)to_n e0ce/balon e1cw tou~ a)mpelw~noj kai\ a)pe/kteinan. 40 o#tan ou}n e1lqh| o( ku&rioj tou~ a)mpelw~noj, ti/ poih&sei toi=j gewrgoi=j e0kei/noij; 41 le/gousin au)tw~|, Kakou_j kakw~j a)pole/sei au)tou&j, kai\ to_n a)mpelw~na e0kdw&setai a!lloij gewrgoi=j, oi3tinej a)podw&sousin au)tw~| tou_j karpou_j e0n toi=j kairoi=j au)tw~n. 42 le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, Ou)de/pote a)ne/gnwte e0n tai=j grafai=j,
777Li/qon o$n a)pedoki/masan oi9 oi0kodomou~ntej
777777ou{toj e0genh&qh ei0j kefalh_n gwni/aj:
777para_ kuri/ou e0ge/neto au#th,
777777kai\ e1stin qaumasth_ e0n o)fqalmoi=j h(mw~n;
43 dia_ tou~to le/gw u(mi=n o#ti a)rqh&setai a)f' u(mw~n h( basilei/a tou~ qeou~ kai\ doqh&setai e1qnei poiou~nti tou_j karpou_j au)th~j. [[44 Kai\ o( pesw_n e0pi\ to_n li/qon tou~ton sunqlasqh&setai: e0f' o$n d' a@n pe/sh| likmh&sei au)to&n.]]
777
21:45 Kai\ a)kou&santej oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 Farisai=oi ta_j parabola_j au)tou~ e1gnwsan o#ti peri\ au)tw~n le/gei: 46 kai\ zhtou~ntej au)to_n krath~sai e0fobh&qhsan tou_j o!xlouj, e0pei\ ei0j profh&thn au)to_n ei]xon.

22:1 Kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j pa&lin ei]pen e0n parabolai=j au)toi=j le/gwn, 2 79Wmoiw&qh h( basilei/a tw~n ou)ranw~n a)nqrw&pw| basilei=, o#stij e0poi/hsen ga&mouj tw~| ui9w~| au)tou~. 3 kai\ a)pe/steilen tou_j dou&louj au)tou~ kale/sai tou_j keklhme/nouj ei0j tou_j ga&mouj, kai\ ou)k h!qelon e0lqei=n. 4 pa&lin a)pe/steilen a!llouj dou&louj le/gwn, Ei1pate toi=j keklhme/noij, 70Idou_ to_ a!risto&n mou h(toi/maka, oi9 tau~roi/ mou kai\ ta_ sitista_ tequme/na, kai\ pa&nta e3toima: deu~te ei0j tou_j ga&mouj. 5 oi9 de\ a)melh&santej a)ph~lqon, o$j me\n ei0j to_n i1dion a)gro&n, o$j de\ e0pi\ th_n e0mpori/an au)tou~: 6 oi9 de\ loipoi\ krath&santej tou_j dou&louj au)tou~ u#brisan kai\ a)pe/kteinan. 7 o( de\ basileu_j w)rgi/sqh, kai\ pe/myaj ta_ strateu&mata au)tou~ a)pw&lesen tou_j fonei=j e0kei/nouj kai\ th_n po&lin au)tw~n e0ne/prhsen. 8 to&te le/gei toi=j dou&loij au)tou~, 79O me\n ga&moj e3toimo&j e0stin, oi9 de\ keklhme/noi ou)k h}san a!cioi: 9 poreu&esqe ou}n e0pi\ ta_j dieco&douj tw~n o(dw~n, kai\ o#souj e0a_n eu#rhte kale/sate ei0j tou_j ga&mouj. 10 kai\ e0celqo&ntej oi9 dou~loi e0kei=noi ei0j ta_j o(dou_j sunh&gagon pa&ntaj ou$j eu{ron, ponhrou&j te kai\ a)gaqou&j: kai\ e0plh&sqh o( ga&moj a)nakeime/nwn. 11 ei0selqw_n de\ o( basileu_j qea&sasqai tou_j a)nakeime/nouj ei]den e0kei= a!nqrwpon ou)k e0ndedume/non e1nduma ga&mou: 12 kai\ le/gei au)tw~|, 79Etai=re, pw~j ei0sh~lqej w{de mh_ e1xwn e1nduma ga&mou; o( de\ e0fimw&qh. 13 to&te o( basileu_j ei]pen toi=j diako&noij, Dh&santej au)tou~ po&daj kai\ xei=raj e0kba&lete au)to_n ei0j to_ sko&toj to_ e0cw&teron: e0kei= e1stai o( klauqmo_j kai\ o( brugmo_j tw~n o)do&ntwn. 14 polloi\ ga&r ei0sin klhtoi\ o)li/goi de\ e0klektoi/.

777
22:15 To&te poreuqe/ntej oi9 Farisai=oi sumbou&lion e1labon o#pwj au)to_n pagideu&swsin e0n lo&gw|. 16 kai\ a)poste/llousin au)tw~| tou_j maqhta_j au)tw~n meta_ tw~n 79Hrw|dianw~n le/gontej, Dida&skale, oi1damen o#ti a)lhqh_j ei] kai\ th_n o(do_n tou~ qeou~ e0n a)lhqei/a| dida&skeij, kai\ ou) me/lei soi peri\ ou)deno&j, ou) ga_r ble/peij ei0j pro&swpon a)nqrw&pwn. 17 ei0pe\ ou}n h(mi=n ti/ soi dokei=: e1cestin dou~nai kh~nson Kai/sari h@ ou!; 18 gnou_j de\ o( 70Ihsou~j th_n ponhri/an au)tw~n ei]pen, Ti/ me peira&zete, u(pokritai/; 19 de\ prosh&negkan au)tw~| dhna&rion. 20 kai\ le/gei au)toi=j, Ti/noj h( ei0kw_n au#th kai\ h( e0pigrafh&; 21 le/gousin au)tw~|, Kai/saroj. to&te le/gei au)toi=j, 70Apo&dote ou}n ta_ Kai/saroj Kai/sari kai\ ta_ tou~ qeou~ tw~| qew~|. 22 kai\ a)kou&santej e0qau&masan, kai\ a)fe/ntej au)to_n a)ph~lqon.

777
22:23 70En e0kei/nh| th~| h(me/ra| prosh~lqon au)tw~| Saddoukai=oi, le/gontej mh_ ei]nai a)na&stasin, kai\ e0phrw&thsan au)to_n 24 le/gontej, Dida&skale, Mwu"sh~j ei]pen, 70Ea&n tij a)poqa&nh| mh_ e1xwn te/kna, e0pigambreu&sei o( a)delfo_j au)tou~ th_n gunai=ka au)tou~ kai\ a)nasth&sei spe/rma tw~| a)delfw~| au)tou~. 25 h}san de\ par' h(mi=n e9pta_ a)delfoi/: kai\ o( prw~toj gh&maj e0teleu&thsen, kai\ mh_ e1xwn spe/rma a)fh~ken th_n gunai=ka au)tou~ tw~| a)delfw~| au)tou~: 26 o(moi/wj kai\ o( deu&teroj kai\ o( tri/toj, e3wj tw~n e9pta&. 27 u#steron de\ pa&ntwn a)pe/qanen h( gunh&. 28 e0n th~| a)nasta&sei ou}n ti/noj tw~n e9pta_ e1stai gunh&; pa&ntej ga_r e1sxon au)th&n. 29 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Plana~sqe mh_ ei0do&tej ta_j grafa_j mhde\ th_n du&namin tou~ qeou~: 30 e0n ga_r th~| a)nasta&sei ou!te gamou~sin ou!te gami/zontai, a)ll' w(j a!ggeloi e0n tw~| ou)ranw~| ei0sin. 31 peri\ de\ th~j a)nasta&sewj tw~n nekrw~n ou)k a)ne/gnwte to_ r(hqe\n u(mi=n u(po_ tou~ qeou~ le/gontoj, 32 70Egw& ei0mi o( qeo_j 70Abraa_m kai\ o( qeo_j 70Isaa_k kai\ o( qeo_j 70Iakw&b; ou)k e1stin [o(] qeo_j nekrw~n a)lla_ zw&ntwn. 33 kai\ a)kou&santej oi9 o!xloi e0ceplh&ssonto e0pi\ th~| didaxh~| au)tou~.

777
22:34 Oi9 de\ Farisai=oi a)kou&santej o#ti e0fi/mwsen tou_j Saddoukai/ouj sunh&xqhsan e0pi\ to_ au)to&. 35 kai\ e0phrw&thsen ei[j e0c au)tw~n [nomiko_j] peira&zwn au)to&n, 36 Dida&skale, poi/a e0ntolh_ mega&lh e0n tw~| no&mw|; 37 o( de\ e1fh au)tw~|, 70Agaph&seij ku&rion to_n qeo&n sou e0n o#lh| th~| kardi/a| sou kai\ e0n o#lh| th~| yuxh~| sou kai\ e0n o#lh| th~| dianoi/a| sou: 38 au#th e0sti\n h( mega&lh kai\ prw&th e0ntolh&. 39 deute/ra de\ o(moi/a au)th~|, 70Agaph&seij to_n plhsi/on sou w(j seauto&n. 40 e0n tau&taij tai=j dusi\n e0ntolai=j o#loj o( no&moj kre/matai kai\ oi9 profh~tai.

777
22:41 Sunhgme/nwn de\ tw~n Farisai/wn e0phrw&thsen au)tou_j o( 70Ihsou~j 42 le/gwn, Ti/ u(mi=n dokei= peri\ tou~ Xristou~; ti/noj ui9o&j e0stin; le/gousin au)tw~|, Tou~ Daui/d. 43 le/gei au)toi=j, Pw~j ou}n Daui\d e0n pneu&mati kalei= au)to_n ku&rion le/gwn,
4477Ei]pen ku&rioj tw~| kuri/w| mou,
777Ka&qou e0k deciw~n mou
777777e3wj a@n qw~ tou_j e0xqrou&j sou u(poka&tw tw~n
777777777podw~n sou;
45 ei0 ou}n Daui\d kalei= au)to_n ku&rion, pw~j ui9o_j au)tou~ e0stin; 46 kai\ ou)dei\j e0du&nato a)pokriqh~nai au)tw~| lo&gon, ou)de\ e0to&lmhse/n tij a)p' e0kei/nhj th~j h(me/raj e0perwth~sai au)to_n ou)ke/ti.

23:1 To&te o( 70Ihsou~j e0la&lhsen toi=j o!xloij kai\ toi=j maqhtai=j au)tou~ 2 le/gwn, 70Epi\ th~j Mwu"se/wj kaqe/draj e0ka&qisan oi9 grammatei=j kai\ oi9 Farisai=oi. 3 pa&nta ou}n o#sa e0a_n ei1pwsin u(mi=n poih&sate kai\ threi=te, kata_ de\ ta_ e1rga au)tw~n mh_ poiei=te: le/gousin ga_r kai\ ou) poiou~sin. 4 desmeu&ousin de\ forti/a bare/a kai\ e0pitiqe/asin e0pi\ tou_j w!mouj tw~n a)nqrw&pwn, au)toi\ de\ tw~| daktu&lw| au)tw~n ou) qe/lousin kinh~sai au)ta&. 5 pa&nta de\ ta_ e1rga au)tw~n poiou~sin pro_j to_ qeaqh~nai toi=j a)nqrw&poij: platu&nousin ga_r ta_ fulakth&ria au)tw~n kai\ megalu&nousin ta_ kra&speda, 6 filou~sin de\ th_n prwtoklisi/an e0n toi=j dei/pnoij kai\ ta_j prwtokaqedri/aj e0n tai=j sunagwgai=j 7 kai\ tou_j a)spasmou_j e0n tai=j a)gorai=j kai\ kalei=sqai u(po_ tw~n a)nqrw&pwn, 79Rabbi/. 8 u(mei=j de\ mh_ klhqh~te, 79Rabbi/, ei[j ga&r e0stin u(mw~n o( dida&skaloj, pa&ntej de\ u(mei=j a)delfoi/ e0ste. 9 kai\ pate/ra mh_ kale/shte u(mi=n e0pi\ th~j gh~j, ei[j ga&r e0stin u(mw~n o( path_r o( ou)ra&nioj. 10 mhde\ klhqh~te kaqhghtai/, o#ti kaqhghth_j u(mw~n e0stin ei[j o( Xristo&j. 11 o( de\ mei/zwn u(mw~n e1stai u(mw~n dia&konoj. 12 o#stij de\ u(yw&sei e9auto_n tapeinwqh&setai, kai\ o#stij tapeinw&sei e9auto_n u(ywqh&setai.
777
23:13 Ou)ai\ de\ u(mi=n, grammatei=j kai\ Farisai=oi u(pokritai/, o#ti klei/ete th_n basilei/an tw~n ou)ranw~n e1mprosqen tw~n a)nqrw&pwn: u(mei=j ga_r ou)k ei0se/rxesqe, ou)de\ tou_j ei0serxome/nouj a)fi/ete ei0selqei=n.
777
23:15 Ou)ai\ u(mi=n, grammatei=j kai\ Farisai=oi u(pokritai/, o#ti peria&gete th_n qa&lassan kai\ th_n chra_n poih~sai e3na prosh&luton, kai\ o#tan ge/nhtai poiei=te au)to_n ui9o_n gee/nnhj diplo&teron u(mw~n.
777
23:16 Ou)ai\ u(mi=n, o(dhgoi\ tufloi\ oi9 le/gontej, 74Oj a@n o)mo&sh| e0n tw~| naw~|, ou)de/n e0stin: o$j d' a@n o)mo&sh| e0n tw~| xrusw~| tou~ naou~ o)fei/lei. 17 mwroi\ kai\ tufloi/, ti/j ga_r mei/zwn e0sti/n, o( xruso_j h@ o( nao_j o( a(gia&saj to_n xruso&n; 18 kai/, 74Oj a@n o)mo&sh| e0n tw~| qusiasthri/w|, ou)de/n e0stin: o$j d' a@n o)mo&sh| e0n tw~| dw&rw| tw~| e0pa&nw au)tou~ o)fei/lei. 19 tufloi/, ti/ ga_r mei=zon, to_ dw~ron h@ to_ qusiasth&rion to_ a(gia&zon to_ dw~ron; 20 o( ou}n o)mo&saj e0n tw~| qusiasthri/w| o)mnu&ei e0n au)tw~| kai\ e0n pa~si toi=j e0pa&nw au)tou~: 21 kai\ o( o)mo&saj e0n tw~| naw~| o)mnu&ei e0n au)tw~| kai\ e0n tw~| katoikou~nti au)to&n: 22 kai\ o( o)mo&saj e0n tw~| ou)ranw~| o)mnu&ei e0n tw~| qro&nw| tou~ qeou~ kai\ e0n tw~| kaqhme/nw| e0pa&nw au)tou~.
777
23:23 Ou)ai\ u(mi=n, grammatei=j kai\ Farisai=oi u(pokritai/, o#ti a)podekatou~te to_ h(du&osmon kai\ to_ a!nhqon kai\ to_ ku&minon, kai\ a)fh&kate ta_ baru&tera tou~ no&mou, th_n kri/sin kai\ to_ e1leoj kai\ th_n pi/stin: tau~ta [de\] e1dei poih~sai ka)kei=na mh_ a)fie/nai. 24 o(dhgoi\ tufloi/, oi9 diu"li/zontej to_n kw&nwpa th_n de\ ka&mhlon katapi/nontej.
777
23:25 Ou)ai\ u(mi=n, grammatei=j kai\ Farisai=oi u(pokritai/, o#ti kaqari/zete to_ e1cwqen tou~ pothri/ou kai\ th~j paroyi/doj, e1swqen de\ ge/mousin e0c a(rpagh~j kai\ a)krasi/aj. 26 Farisai=e tufle/, kaqa&rison prw~ton to_ e0nto_j tou~ pothri/ou, i3na ge/nhtai kai\ to_ e0kto_j au)tou~ kaqaro&n.
777
23:27 Ou)ai\ u(mi=n, grammatei=j kai\ Farisai=oi u(pokritai/, o#ti paromoia&zete ta&foij kekoniame/noij, oi3tinej e1cwqen me\n fai/nontai w(rai=oi e1swqen de\ ge/mousin o)ste/wn nekrw~n kai\ pa&shj a)kaqarsi/aj. 28 ou#twj kai\ u(mei=j e1cwqen me\n fai/nesqe toi=j a)nqrw&poij di/kaioi, e1swqen de/ e0ste mestoi\ u(pokri/sewj kai\ a)nomi/aj.
777
23:29 Ou)ai\ u(mi=n, grammatei=j kai\ Farisai=oi u(pokritai/, o#ti oi0kodomei=te tou_j ta&fouj tw~n profhtw~n kai\ kosmei=te ta_ mnhmei=a tw~n dikai/wn, 30 kai\ le/gete, Ei0 h!meqa e0n tai=j h(me/raij tw~n pate/rwn h(mw~n, ou)k a@n h!meqa au)tw~n koinwnoi\ e0n tw~| ai3mati tw~n profhtw~n. 31 w#ste marturei=te e9autoi=j o#ti ui9oi/ e0ste tw~n foneusa&ntwn tou_j profh&taj. 32 kai\ u(mei=j plhrw&sate to_ me/tron tw~n pate/rwn u(mw~n. 33 o!feij gennh&mata e0xidnw~n, pw~j fu&ghte a)po_ th~j kri/sewj th~j gee/nnhj; 34 dia_ tou~to i0dou_ e0gw_ a)poste/llw pro_j u(ma~j profh&taj kai\ sofou_j kai\ grammatei=j: e0c au)tw~n a)poktenei=te kai\ staurw&sete, kai\ e0c au)tw~n mastigw&sete e0n tai=j sunagwgai=j u(mw~n kai\ diw&cete a)po_ po&lewj ei0j po&lin: 35 o#pwj e1lqh| e0f' u(ma~j pa~n ai[ma di/kaion e0kxunno&menon e0pi\ th~j gh~j a)po_ tou~ ai3matoj 73Abel tou~ dikai/ou e3wj tou~ ai3matoj Zaxari/ou ui9ou~ Baraxi/ou, o$n e0foneu&sate metacu_ tou~ naou~ kai\ tou~ qusiasthri/ou. 36 a)mh_n le/gw u(mi=n, h#cei tau~ta pa&nta e0pi\ th_n genea_n tau&thn.

777
23:37 70Ierousalh_m 70Ierousalh&m, h( a)poktei/nousa tou_j profh&taj kai\ liqobolou~sa tou_j a)pestalme/nouj pro_j au)th&n, posa&kij h)qe/lhsa e0pisunagagei=n ta_ te/kna sou, o$n tro&pon o!rnij e0pisuna&gei ta_ nossi/a au)th~j u(po_ ta_j pte/rugaj, kai\ ou)k h)qelh&sate. 38 i0dou_ a)fi/etai u(mi=n o( oi]koj u(mw~n e1rhmoj. 39 le/gw ga_r u(mi=n, ou) mh& me i1dhte a)p' a!rti e3wja@n ei1phte, Eu)loghme/noj o( e0rxo&menoj e0n o)no&mati kuri/ou.

24:1 Kai\ e0celqw_n o( 70Ihsou~j a)po_ tou~ i9erou~ e0poreu&eto, kai\ prosh~lqon oi9 maqhtai\ au)tou~ e0pidei=cai au)tw~| ta_j oi0kodoma_j tou~ i9erou~: 2 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen au)toi=j, Ou) ble/pete tau~ta pa&nta; a)mh_n le/gw u(mi=n, ou) mh_ a)feqh~| w{de li/qoj e0pi\ li/qon o$j ou) kataluqh&setai.

777
24:3 Kaqhme/nou de\ au)tou~ e0pi\ tou~ 71Orouj tw~n 70Elaiw~n prosh~lqon au)tw~| oi9 maqhtai\ kat' i0di/an le/gontej, Ei0pe\ h(mi=n po&te tau~ta e1stai, kai\ ti/ to_ shmei=on th~j sh~j parousi/aj kai\ suntelei/aj tou~ ai0w~noj. 4 kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Ble/pete mh& tij u(ma~j planh&sh|: 5 polloi\ ga_r e0leu&sontai e0pi\ tw~| o)no&mati/ mou le/gontej, 70Egw& ei0mi o( Xristo&j, kai\ pollou_j planh&sousin. 6 mellh&sete de\ a)kou&ein pole/mouj kai\ a)koa_j pole/mwn: o(ra~te, mh_ qroei=sqe: dei= ga_r gene/sqai, a)ll' ou!pw e0sti\n to_ te/loj. 7 e0gerqh&setai ga_r e1qnoj e0pi\ e1qnoj kai\ basilei/a e0pi\ basilei/an, kai\ e1sontai limoi\ kai\ seismoi\ kata_ to&pouj: 8 pa&nta de\ tau~ta a)rxh_ w)di/nwn. 9 to&te paradw&sousin u(ma~j ei0j qli=yin kai\ a)poktenou~sin u(ma~j, kai\ e1sesqe misou&menoi u(po_ pa&ntwn tw~n e0qnw~n dia_ to_ o!noma& mou. 10 kai\ to&te skandalisqh&sontai polloi\ kai\ a)llh&louj paradw&sousin kai\ mish&sousin a)llh&louj: 11 kai\ polloi\ yeudoprofh~tai e0gerqh&sontai kai\ planh&sousin pollou&j: 12 kai\ dia_ to_ plhqunqh~nai th_n a)nomi/an yugh&setai h( a)ga&ph tw~n pollw~n. 13 o( de\ u(pomei/naj ei0j te/loj ou{toj swqh&setai. 14 kai\ khruxqh&setai tou~to to_ eu)agge/lion th~j basilei/aj e0n o#lh| th~| oi0koume/nh| ei0j martu&rion pa~sin toi=j e1qnesin, kai\ to&te h#cei to_ te/loj.

777
24:15 73Otan ou}n i1dhte to_ bde/lugma th~j e0rhmw&sewj to_ r(hqe\n dia_ Danih_l tou~ profh&tou e9sto_j e0n to&pw| a(gi/w|, o( a)naginw&skwn noei/tw, 16 to&te oi9 e0n th~| 70Ioudai/a| feuge/twsan ei0j ta_ o!rh, 17 o( e0pi\ tou~ dw&matoj mh_ kataba&tw a}rai ta_ e0k th~j oi0ki/aj au)tou~, 18 kai\ o( e0n tw~| a)grw~| mh_ e0pistreya&tw o)pi/sw a}rai to_ i9ma&tion au)tou~. 19 ou)ai\ de\ tai=j e0n gastri\ e0xou&saij kai\ tai=j qhlazou&saij e0n e0kei/naij tai=j h(me/raij. 20 proseu&xesqe de\ i3na mh_ ge/nhtai h( fugh_ u(mw~n xeimw~noj mhde\ sabba&tw|: 21 e1stai ga_r to&te qli=yij mega&lh oi3a ou) ge/gonen a)p' a)rxh~j ko&smou e3wj tou~ nu~n ou)d' ou) mh_ ge/nhtai. 22 kai\ ei0 mh_ e0kolobw&qhsan ai9 h(me/rai e0kei=nai, ou)k a@n e0sw&qh pa~sa sa&rc: dia_ de\ tou_j e0klektou_j kolobwqh&sontai ai9 h(me/rai e0kei=nai. 23 to&te e0a&n tij u(mi=n ei1ph|, 70Idou_ w{de o( Xristo&j, h!, 7[Wde, mh_ pisteu&shte: 24 e0gerqh&sontai ga_r yeudo&xristoi kai\ yeudoprofh~tai, kai\ dw&sousin shmei=a mega&la kai\ te/rata w#ste planh~sai, ei0 dunato&n, kai\ tou_j e0klektou&j: 25 i0dou_ proei/rhka u(mi=n. 26 e0a_n ou}n ei1pwsin u(mi=n, 70Idou_ e0n th~| e0rh&mw| e0sti/n, mh_ e0ce/lqhte: 70Idou_ e0n toi=j tamei/oij, mh_ pisteu&shte: 27 w#sper ga_r h( a)straph_ e0ce/rxetai a)po_ a)natolw~n kai\ fai/netai e3wj dusmw~n, ou#twj e1stai h( parousi/a tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou. 28 o#pou e0a_n h}| to_ ptw~ma, e0kei= sunaxqh&sontai oi9 a)etoi/.

777
24:2977Eu)qe/wj de\ meta_ th_n qli=yin tw~n h(merw~n e0kei/nwn,
777o( h#lioj skotisqh&setai,
777777kai\ h( selh&nh ou) dw&sei to_ fe/ggoj au)th~j,
777kai\ oi9 a)ste/rej pesou~ntai a)po_ tou~ ou)ranou~,
777777kai\ ai9 duna&meij tw~n ou)ranw~n saleuqh&sontai.
30 kai\ to&te fanh&setai to_ shmei=on tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou e0n ou)ranw~|, kai\ to&te ko&yontai pa~sai ai9 fulai\ th~j gh~j kai\ o!yontai to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou e0rxo&menon e0pi\ tw~n nefelw~n tou~ ou)ranou~ meta_ duna&mewj kai\ do&chj pollh~j: 31 kai\ a)postelei= tou_j a)gge/louj au)tou~ meta_ sa&lpiggoj mega&lhj, kai\ e0pisuna&cousin tou_j e0klektou_j au)tou~ e0k tw~n tessa&rwn a)ne/mwn a)p' a!krwn ou)ranw~n e3wj a!krwn au)tw~n.

777
24:32 70Apo_ de\ th~j sukh~j ma&qete th_n parabolh&n: o#tan h!dh o( kla&doj au)th~j ge/nhtai a(palo_j kai\ ta_ fu&lla e0kfu&h|, ginw&skete o#ti e0ggu_j to_ qe/roj: 33 ou#twj kai\ u(mei=j, o#tan i1dhte tau~ta pa&nta, ginw&skete o#ti e0ggu&j e0stin e0pi\ qu&raij. 34 a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti ou) mh_ pare/lqh| h( genea_ au#th e3wj a@n pa&nta tau~ta ge/nhtai. 35 o( ou)rano_j kai\ h( gh~ pareleu&setai, oi9 de\ lo&goi mou ou) mh_ pare/lqwsin.

777
24:36 Peri\ de\ th~j h(me/raj e0kei/nhj kai\ w#raj ou)dei\j oi]den, ou)de\ oi9 a!ggeloi tw~n ou)ranw~n ou)de\ o( ui9o&j, ei0 mh_ o( path_r mo&noj. 37 w#sper de\ ai9 h(me/rai tou~ Nw~e, ou#twj e1stai h( parousi/a tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou. 38 w(j ga_r h}san e0n tai=j h(me/raij tai=j pro_ tou~ kataklusmou~ trw&gontej kai\ pi/nontej, gamou~ntej kai\ gami/zontej, a!xri h{j h(me/raj ei0sh~lqen Nw~e ei0j th_n kibwto&n, 39 kai\ ou)k e1gnwsan e3wj h}lqen o( kataklusmo_j kai\ h}ren a#pantaj, ou#twj e1stai [kai\] h( parousi/a tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou. 40 to&te du&o e1sontai e0n tw~| a)grw~|, ei[j paralamba&netai kai\ ei[j a)fi/etai: 41 du&o a)lh&qousai e0n tw~| mu&lw|, mi/a paralamba&netai kai\ mi/a a)fi/etai. 42 grhgorei=te ou}n, o#ti ou)k oi1date poi/a| h(me/ra| o( ku&rioj u(mw~n e1rxetai. 43 e0kei=no de\ ginw&skete o#ti ei0 h!|dei o( oi0kodespo&thj poi/a| fulakh~| o( kle/pthj e1rxetai, e0grhgo&rhsen a@n kai\ ou)k a@n ei1asen dioruxqh~nai th_n oi0ki/an au)tou~. 44 dia_ tou~to kai\ u(mei=j gi/nesqe e3toimoi, o#ti h{| ou) dokei=te w#ra| o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e1rxetai.

777
24:45 Ti/j a!ra e0sti\n o( pisto_j dou~loj kai\ fro&nimoj o$n kate/sthsen o( ku&rioj e0pi\ th~j oi0ketei/aj au)tou~ tou~ dou~nai au)toi=j th_n trofh_n e0n kairw~|; 46 maka&rioj o( dou~loj e0kei=noj o$n e0lqw_n o( ku&rioj au)tou~ eu(rh&sei ou#twj poiou~nta: 47 a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti e0pi\ pa~sin toi=j u(pa&rxousin au)tou~ katasth&sei au)to&n. 48 e0a_n de\ ei1ph| o( kako_j dou~loj e0kei=noj e0n th~| kardi/a| au)tou~, Xroni/zei mou o( ku&rioj, 49 kai\ a!rchtai tu&ptein tou_j sundou&louj au)tou~, e0sqi/h| de\ kai\ pi/nh| meta_ tw~n mequo&ntwn, 50 h#cei o( ku&rioj tou~ dou&lou e0kei/nou e0n h(me/ra| h{| ou) prosdoka~| kai\ e0n w#ra| h{| ou) ginw&skei, 51 kai\ dixotomh&sei au)to_n kai\ to_ me/roj au)tou~ meta_ tw~n u(pokritw~n qh&sei: e0kei= e1stai o( klauqmo_j kai\ o( brugmo_j tw~n o)do&ntwn.

25:1 To&te o(moiwqh&setai h( basilei/a tw~n ou)ranw~n de/ka parqe/noij, ai3tinej labou~sai ta_j lampa&daj e9autw~n e0ch~lqon ei0j u(pa&nthsin tou~ numfi/ou. 2 pe/nte de\ e0c au)tw~n h}san mwrai\ kai\ pe/nte fro&nimoi. 3 ai9 ga_r mwrai\ labou~sai ta_j lampa&daj au)tw~n ou)k e1labon meq' e9autw~n e1laion: 4 ai9 de\ fro&nimoi e1labon e1laion e0n toi=j a)ggei/oij meta_ tw~n lampa&dwn e9autw~n. 5 xroni/zontoj de\ tou~ numfi/ou e0nu&stacan pa~sai kai\ e0ka&qeudon. 6 me/shj de\ nukto_j kraugh_ ge/gonen, 70Idou_ o( numfi/oj, e0ce/rxesqe ei0j a)pa&nthsin au)tou~. 7 to&te h)ge/rqhsan pa~sai ai9 parqe/noi e0kei=nai kai\ e0ko&smhsan ta_j lampa&daj e9autw~n. 8 ai9 de\ mwrai\ tai=j froni/moij ei]pan, Do&te h(mi=n e0k tou~ e0lai/ou u(mw~n, o#ti ai9 lampa&dej h(mw~n sbe/nnuntai. 9 a)pekri/qhsan de\ ai9 fro&nimoi le/gousai, Mh&pote ou)k a)rke/sh| h(mi=n kai\ u(mi=n: poreu&esqe ma~llon pro_j tou_j pwlou~ntaj kai\ a)gora&sate e9autai=j. 10 a)perxome/nwn de\ au)tw~n a)gora&sai h}lqen o( numfi/oj, kai\ ai9 e3toimoi ei0sh~lqon met' au)tou~ ei0j tou_j ga&mouj, kai\ e0klei/sqh h( qu&ra. 11 u#steron de\ e1rxontai kai\ ai9 loipai\ parqe/noi le/gousai, Ku&rie ku&rie, a!noicon h(mi=n. 12 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, 70Amh_n le/gw u(mi=n, ou)k oi]da u(ma~j. 13 Grhgorei=te ou}n, o#ti ou)k oi1date th_n h(me/ran ou)de\ th_n w#ran.

777
25:14 73Wsper ga_r a!nqrwpoj a)podhmw~n e0ka&lesen tou_j i0di/ouj dou&louj kai\ pare/dwken au)toi=j ta_ u(pa&rxonta au)tou~, 15 kai\ w{| me\n e1dwken pe/nte ta&lanta, w{| de\ du&o, w{| de\ e3n,e9ka&stw| kata_ th_n i0di/an du&namin, kai\ a)pedh&mhsen. eu)qe/wj 16 poreuqei\j o( ta_ pe/nte ta&lanta labw_n h)rga&sato e0n au)toi=j kai\ e0ke/rdhsen a!lla pe/nte: 17 w(sau&twj o( ta_ du&o e0ke/rdhsen a!lla du&o. 18 o( de\ to_ e4n labw_n a)pelqw_n w!rucen gh~n kai\ e1kruyen to_ a)rgu&rion tou~ kuri/ou au)tou~. 19 meta_ de\ polu_n xro&non e1rxetai o( ku&rioj tw~n dou&lwn e0kei/nwn kai\ sunai/rei lo&gon met' au)tw~n. 20 kai\ proselqw_n o( ta_ pe/nte ta&lanta labw_n prosh&negken a!lla pe/nte ta&lanta le/gwn, Ku&rie, pe/nte ta&lanta& moi pare/dwkaj: i1de a!lla pe/nte ta&lanta e0ke/rdhsa. 21 e1fh au)tw~| o( ku&rioj au)tou~, Eu}, dou~le a)gaqe\ kai\ piste/, e0pi\ o)li/ga h}j pisto&j, e0pi\ pollw~n se katasth&sw: ei1selqe ei0j th_n xara_n tou~ kuri/ou sou. 22 proselqw_n de\ kai\ o( ta_ du&o ta&lanta ei]pen, Ku&rie, du&o ta&lanta& moi pare/dwkaj: i1de a!lla du&o ta&lanta e0ke/rdhsa. 23 e1fh au)tw~| o( ku&rioj au)tou~, Eu}, dou~le a)gaqe\ kai\ piste/, e0pi\ o)li/ga h}j pisto&j, e0pi\ pollw~n se katasth&sw: ei1selqe ei0j th_n xara_n tou~ kuri/ou sou. 24 proselqw_n de\ kai\ o( to_ e4n ta&lanton ei0lhfw_j ei]pen, Ku&rie, e1gnwn se o#ti sklhro_j ei] a!nqrwpoj, qeri/zwn o#pou ou)k e1speiraj kai\ suna&gwn o#qen ou) diesko&rpisaj: 25 kai\ fobhqei\j a)pelqw_n e1kruya to_ ta&lanto&n sou e0n th~| gh~|: i1de e1xeij to_ so&n. 26 a)pokriqei\j de\ o( ku&rioj au)tou~ ei]pen au)tw~|, Ponhre\ dou~le kai\ o)knhre/, h!|deij o#ti qeri/zw o#pou ou)k e1speira kai\ suna&gw o#qen ou) diesko&rpisa; 27 e1dei se ou}n balei=n ta_ a)rgu&ria& mou toi=j trapezi/taij, kai\ e0lqw_n e0gw_ e0komisa&mhn a@n to_ e0mo_n su_n to&kw|. 28 a!rate ou}n a)p' au)tou~ to_ ta&lanton kai\ do&te tw~| e1xonti ta_ de/ka ta&lanta: 29 tw~| ga_r e1xonti panti\ doqh&setai kai\ perisseuqh&setai: tou~ de\ mh_ e1xontoj kai\ o$ e1xei a)rqh&setai a)p' au)tou~. 30 kai\ to_n a)xrei=on dou~lon e0kba&lete ei0j to_ sko&toj to_ e0cw&teron: e0kei= e1stai o( klauqmo_j kai\ o( brugmo_j tw~n o)do&ntwn.

777
25:31 73Otan de\ e1lqh| o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0n th~| do&ch| au)tou~ kai\ pa&ntej oi9 a!ggeloi met' au)tou~, to&te kaqi/sei e0pi\ qro&nou do&chj au)tou~: 32 kai\ sunaxqh&sontai e1mprosqen au)tou~ pa&nta ta_ e1qnh, kai\ a)fori/sei au)tou_j a)p' a)llh&lwn, w#sper o( poimh_n a)fori/zei ta_ pro&bata a)po_ tw~n e0ri/fwn, 33 kai\ sth&sei ta_ me\n pro&bata e0k deciw~n au)tou~ ta_ de\ e0ri/fia e0c eu)wnu&mwn. 34 to&te e0rei= o( basileu_j toi=j e0k deciw~n au)tou~, Deu~te, oi9 eu)loghme/noi tou~ patro&j mou, klhronomh&sate th_n h(toimasme/nhn u(mi=n basilei/an a)po_ katabolh~j ko&smou: 35 e0pei/nasa ga_r kai\ e0dw&kate/ moi fagei=n, e0di/yhsa kai\ e0poti/sate/ me, ce/noj h!mhn kai\ sunhga&gete/ me, 36 gumno_j kai\ perieba&lete/ me, h)sqe/nhsa kai\ e0peske/yasqe/ me, e0n fulakh~| h!mhn kai\ h!lqate pro&j me. 37 to&te a)pokriqh&sontai au)tw~| oi9 di/kaioi le/gontej, Ku&rie, po&te se ei1domen peinw~nta kai\ e0qre/yamen, h@ diyw~nta kai\ e0poti/samen; 38 po&te de/ se ei1domen ce/non kai\ sunhga&gomen, h@ gumno_n kai\ perieba&lomen; 39 po&te de/ se ei1domen a)sqenou~nta h@ e0n fulakh~| kai\ h!lqomen pro&j se; 40 kai\ a)pokriqei\j o( basileu_j e0rei= au)toi=j, 70Amh_n le/gw u(mi=n, e0f' o#son e0poih&sate e9ni\ tou&twn tw~n a)delfw~n mou tw~n e0laxi/stwn, e0moi\ e0poih&sate.
777
25:41 To&te e0rei= kai\ toi=j e0c eu)wnu&mwn, Poreu&esqe a)p' e0mou~ [oi9] kathrame/noi ei0j to_ pu~r to_ ai0w&nion to_ h(toimasme/non tw~| diabo&lw| kai\ toi=j a)gge/loij au)tou~: 42 e0pei/nasa ga_r kai\ ou)k e0dw&kate/ moi fagei=n, e0di/yhsa kai\ ou)k e0poti/sate/ me, 43 ce/noj h!mhn kai\ ou) sunhga&gete/ me, gumno_j kai\ ou) perieba&lete/ me, a)sqenh_j kai\ e0n fulakh~| kai\ ou)k e0peske/yasqe/ me. 44 to&te a)pokriqh&sontai kai\ au)toi\ le/gontej, Ku&rie, po&te se ei1domen peinw~nta h@ diyw~nta h@ ce/non h@ gumno_n h@ a)sqenh~ h@ e0n fulakh~| kai\ ou) dihkonh&same/n soi; 45 to&te a)pokriqh&setai au)toi=j le/gwn, 70Amh_n le/gw u(mi=n, e0f' o#son ou)k e0poih&sate e9ni\ tou&twn tw~n e0laxi/stwn, ou)de\ e0moi\ e0poih&sate. 46 kai\ a)peleu&sontai ou{toi ei0j ko&lasin ai0w&nion, oi9 de\ di/kaioi ei0j zwh_n ai0w&nion.

26:1 Kai\ e0ge/neto o#te e0te/lesen o( 70Ihsou~j pa&ntaj tou_j lo&gouj tou&touj, ei]pen toi=j maqhtai=j au)tou~, 2 Oi1date o#ti meta_ du&o h(me/raj to_ pa&sxa gi/netai, kai\ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou paradi/dotai ei0j to_ staurwqh~nai. 3 To&te sunh&xqhsan oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 presbu&teroi tou~ laou~ ei0j th_n au)lh_n tou~ a)rxiere/wj tou~ legome/nou Kai+a&fa, 4 kai\ sunebouleu&santo i3na to_n 70Ihsou~n do&lw| krath&swsin kai\ a)poktei/nwsin: 5 e1legon de/, Mh_ e0n th~| e9orth~|, i3na mh_ qo&ruboj ge/nhtai e0n tw~| law~|.

777
26:6 Tou~ de\ 70Ihsou~ genome/nou e0n Bhqani/a| e0n oi0ki/a| Si/mwnoj tou~ leprou~, 7 prosh~lqen au)tw~| gunh_ e1xousa a)la&bastron mu&rou baruti/mou kai\ kate/xeen e0pi\ th~j kefalh~j au)tou~ a)nakeime/nou. 8 i0do&ntej de\ oi9 maqhtai\ h)gana&kthsan le/gontej, Ei0j ti/ h( a)pw&leia au#th; 9 e0du&nato ga_r tou~to praqh~nai pollou~ kai\ doqh~nai ptwxoi=j. 10 gnou_j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Ti/ ko&pouj pare/xete th~| gunaiki/; e1rgon ga_r kalo_n h)rga&sato ei0j e0me/: 11 pa&ntote ga_r tou_j ptwxou_j e1xete meq' e9autw~n, e0me\ de\ ou) pa&ntote e1xete: 12 balou~sa ga_r au#th to_ mu&ron tou~to e0pi\ tou~ sw&mato&j mou pro_j to_ e0ntafia&sai me e0poi/hsen. 13 a)mh_n le/gw u(mi=n, o#pou e0a_n khruxqh~| to_ eu)agge/lion tou~to e0n o#lw| tw~| ko&smw|, lalhqh&setai kai\ o$ e0poi/hsen au#th ei0j mnhmo&sunon au)th~j.

777
26:14 To&te poreuqei\j ei[j tw~n dw&deka, o( lego&menoj 70Iou&daj 70Iskariw&thj, pro_j tou_j a)rxierei=j 15 ei]pen, Ti/ qe/lete/ moi dou~nai ka)gw_ u(mi=n paradw&sw au)to&n; oi9 de\ e1sthsan au)tw~| tria&konta a)rgu&ria. 16 kai\ a)po_ to&te e0zh&tei eu)kairi/an i3na au)to_n paradw~|.

777
26:17 Th~| de\ prw&th| tw~n a)zu&mwn prosh~lqon oi9 maqhtai\ tw~| 70Ihsou~ le/gontej, Pou~ qe/leij e9toima&swme/n soi fagei=n to_ pa&sxa; 18 o( de\ ei]pen, 79Upa&gete ei0j th_n po&lin pro_j to_n dei=na kai\ ei1pate au)tw~|, 79O dida&skaloj le/gei, 79O kairo&j mou e0ggu&j e0stin: pro_j se\ poiw~ to_ pa&sxa meta_ tw~n maqhtw~n mou. 19 kai\ e0poi/hsan oi9 maqhtai\ w(j sune/tacen au)toi=j o( 70Ihsou~j, kai\ h(toi/masan to_ pa&sxa. 20 70Oyi/aj de\ genome/nhj a)ne/keito meta_ tw~n dw&deka. 21 kai\ e0sqio&ntwn au)tw~n ei]pen, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti ei[j e0c u(mw~n paradw&sei me. 22 kai\ lupou&menoi sfo&dra h!rcanto le/gein au)tw~| ei[j e3kastoj, Mh&ti e0gw& ei0mi, ku&rie; 23 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, 79O e0mba&yaj met' e0mou~ th_n xei=ra e0n tw~| trubli/w| ou{to&j me paradw&sei. 24 o( me\n ui9o_j tou~ a)nqrw&pou u(pa&gei kaqw_j ge/graptai peri\ au)tou~, ou)ai\ de\ tw~| a)nqrw&pw| e0kei/nw| di' ou{ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou paradi/dotai: kalo_n h}n au)tw~| ei0 ou)k e0gennh&qh o( a!nqrwpoj e0kei=noj. 25 a)pokriqei\j de\ 70Iou&daj o( paradidou_j au)to_n ei]pen, Mh&ti e0gw& ei0mi, r(abbi/; le/gei au)tw~|, Su_ ei]paj.

777
26:26 70Esqio&ntwn de\ au)tw~n labw_n o( 70Ihsou~j a!rton kai\ eu)logh&saj e1klasen kai\ dou_j toi=j maqhtai=j ei]pen, La&bete fa&gete, tou~to& e0stin to_ sw~ma& mou. 27 kai\ labw_n poth&rion kai\ eu)xaristh&saj e1dwken au)toi=j le/gwn, Pi/ete e0c au)tou~ pa&ntej, 28 tou~to ga&r e0stin to_ ai[ma& mou th~j diaqh&khj to_ peri\ pollw~n e0kxunno&menon ei0j a!fesin a(martiw~n. 29 le/gw de\ u(mi=n, ou) mh_ pi/w a)p' a!rti e0k tou&tou tou~ genh&matoj th~j a)mpe/lou e3wj th~j h(me/raj e0kei/nhj o#tan au)to_ pi/nw meq' u(mw~n kaino_n e0n th~| basilei/a| tou~ patro&j mou. 30 Kai\ u(mnh&santej e0ch~lqon ei0j to_ 71Oroj tw~n 70Elaiw~n.

777
26:31 To&te le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, Pa&ntej u(mei=j skandalisqh&sesqe e0n e0moi\ e0n th~| nukti\ tau&th|, ge/graptai ga&r,
777Pata&cw to_n poime/na,
777777kai\ diaskorpisqh&sontai ta_ pro&bata th~j poi/mnhj:
32 meta_ de\ to_ e0gerqh~nai/ me proa$cw u(a~j ei0j th_n Galilai/an. 33 a)pokriqei\j de\ o( Pe/troj ei]pen au)tw~|, Ei0 pa&ntej skandalisqh&sontai e0n soi/, e0gw_ ou)de/pote skandalisqh&somai. 34 e1fh au)tw~| o( 70Ihsou~j, 70Amh_n le/gw soi o#ti e0n tau&th| th~| nukti\ pri\n a)le/ktora fwnh~sai tri\j a)parnh&sh| me. 35 le/gei au)tw~| o( Pe/troj, Ka@n de/h| me su_n soi\ a)poqanei=n, ou) mh& se a)parnh&somai. o(moi/wj kai\ pa&ntej oi9 maqhtai\ ei]pan.

777
26:36 To&te e1rxetai met' au)tw~n o( 70Ihsou~j ei0j xwri/on lego&menon Geqshmani/, kai\ le/gei toi=j maqhtai=j, Kaqi/sate au)tou~ e3wj a@n a)pelqw_n e0kei= proseu&cwmai. 37 kai\ paralabw_n to_n Pe/tron kai\ tou_j du&o ui9ou_j Zebedai/ou h!rcato lupei=sqai kai\ a)dhmonei=n. 38 to&te le/gei au)toi=j, Peri/lupo&j e0stin h( yuxh& mou e3wj qana&tou: mei/nate w{de kai\ grhgorei=te met' e0mou~. 39 kai\ proelqw_n mikro_n e1pesen e0pi\ pro&swpon au)tou~ proseuxo&menoj kai\ le/gwn, Pa&ter mou, ei0 dunato&n e0stin, parelqa&tw a)p' e0mou~ to_ poth&rion tou~to: plh_n ou)x w(j e0gw_ qe/lw a)ll' w(j su&. 40 kai\ e1rxetai pro_j tou_j maqhta_j kai\ eu(ri/skei au)tou_j kaqeu&dontaj, kai\ le/gei tw~| Pe/trw|, Ou#twj ou)k i0sxu&sate mi/an w#ran grhgorh~sai met' e0mou~; 41 grhgorei=te kai\ proseu&xesqe, i3na mh_ ei0se/lqhte ei0j peirasmo&n: to_ me\n pneu~ma pro&qumon h( de\ sa_rc a)sqenh&j. 42 pa&lin e0k deute/rou a)pelqw_n proshu&cato le/gwn, Pa&ter mou, ei0 ou) du&natai tou~to parelqei=n e0a_n mh_ au)to_ pi/w, genhqh&tw to_ qe/lhma& sou. 43 kai\ e0lqw_n pa&lin eu{ren au)tou_j kaqeu&dontaj, h}san ga_r au)tw~n oi9 o)fqalmoi\ bebarhme/noi. 44 kai\ a)fei\j au)tou_j pa&lin a)pelqw_n proshu&cato e0k tri/tou to_n au)to_n lo&gon ei0pw_n pa&lin. 45 to&te e1rxetai pro_j tou_j maqhta_j kai\ le/gei au)toi=j, Kaqeu&dete to_ loipo_n kai\ a)napau&esqe; i0dou_ h!ggiken h( w#ra kai\ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou paradi/dotai ei0j xei=raj a(martwlw~n. 46 e0gei/resqe, a!gwmen: i0dou_ h!ggiken o( paradidou&j me.

777
26:47 Kai\ e1ti au)tou~ lalou~ntoj i0dou_ 70Iou&daj ei[j tw~n dw&deka h}lqen kai\ met' au)tou~ o!xloj polu_j meta_ maxairw~n kai\ cu&lwn a)po_ tw~n a)rxiere/wn kai\ presbute/rwn tou~ laou~. 48 o( de\ paradidou_j au)to_n e1dwken au)toi=j shmei=on le/gwn, 74On a@n filh&sw au)to&j e0stin: krath&sate au)to&n. 49 kai\ eu)qe/wj proselqw_n tw~| 70Ihsou~ ei]pen, Xai=re, r(abbi/: kai\ katefi/lhsen au)to&n. 50 o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, 79Etai=re, e0f' o$ pa&rei. to&te proselqo&ntej e0pe/balon ta_j xei=raj e0pi\ to_n 70Ihsou~n kai\ e0kra&thsan au)to&n. 51 kai\ i0dou_ ei[j tw~n meta_ 70Ihsou~ e0ktei/naj th_n xei=ra a)pe/spasen th_n ma&xairan au)tou~ kai\ pata&caj to_n dou~lon tou~ a)rxiere/wj a)fei=len au)tou~ to_ w)ti/on. 52 to&te le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 70Apo&streyon th_n ma&xaira&n sou ei0j to_n to&pon au)th~j, pa&ntej ga_r oi9 labo&ntej ma&xairan e0n maxai/rh| a)polou~ntai. 53 h@ dokei=j o#ti ou) du&namai parakale/sai to_n pate/ra mou, kai\ parasth&sei moi a!rti plei/w dw&deka legiw~naj a)gge/lwn; 54 pw~j ou}n plhrwqw~sin ai9 grafai\ o#ti ou#twj dei= gene/sqai; 55 70En e0kei/nh| th~| w#ra| ei]pen o( 70Ihsou~j toi=j o!xloij, 79Wj e0pi\ lh|sth_n e0ch&lqate meta_ maxairw~n kai\ cu&lwn sullabei=n me; kaq' h(me/ran e0n tw~| i9erw~| e0kaqezo&mhn dida&skwn kai\ ou)k e0krath&sate/ me. 56 tou~to de\ o#lon ge/gonen i3na plhrwqw~sin ai9 grafai\ tw~n profhtw~n. To&te oi9 maqhtai\ pa&ntej a)fe/ntej au)to_n e1fugon.

777
26:57 Oi9 de\ krath&santej to_n 70Ihsou~n a)ph&gagon pro_j Kai+a&fan to_n a)rxiere/a, o#pou oi9 grammatei=j kai\ oi9 presbu&teroi sunh&xqhsan. 58 o( de\ Pe/troj h)kolou&qei au)tw~| a)po_ makro&qen e3wj th~j au)lh~j tou~ a)rxiere/wj, kai\ ei0selqw_n e1sw e0ka&qhto meta_ tw~n u(phretw~n i0dei=n to_ te/loj. 59 oi9 de\ a)rxierei=j kai\ to_ sune/drion o#lon e0zh&toun yeudomarturi/an kata_ tou~ 70Ihsou~ o#pwj au)to_n qanatw&swsin, 60 kai\ ou)x eu{ron pollw~n proselqo&ntwn yeudomartu&rwn. u#steron de\ proselqo&ntej du&o 61 ei]pan, Ou{toj e1fh, Du&namai katalu~sai to_n nao_n tou~ qeou~ kai\ dia_ triw~n h(merw~n oi0kodomh~sai. 62 kai\ a)nasta_j o( a)rxiereu_j ei]pen au)tw~|, Ou)de\n a)pokri/nh|; ti/ ou{toi/ sou katamarturou~sin; 63 o( de\ 70Ihsou~j e0siw&pa. kai\ o( a)rxiereu_j ei]pen au)tw~|, 70Ecorki/zw se kata_ tou~ qeou~ tou~ zw~ntoj i3na h(mi=n ei1ph|j ei0 su_ ei] o( Xristo_j o( ui9o_j tou~ qeou~. 64 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, Su_ ei]paj: plh_n le/gw u(mi=n,
777a)p' a!rti o!yesqe to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou
777777kaqh&menon e0k deciw~n th~j duna&mewj
777777kai\ e0rxo&menon e0pi\ tw~n nefelw~n tou~ ou)ranou~.
65 to&te o( a)rxiereu_j die/rrhcen ta_ i9ma&tia au)tou~ le/gwn, 70Eblasfh&mhsen: ti/ e1ti xrei/an e1xomen martu&rwn; i1de nu~n h)kou&sate th_n blasfhmi/an: 66 ti/ u(mi=n dokei=; oi9 de\ a)pokriqe/ntej ei]pan, 71Enoxoj qana&tou e0sti/n. 67 To&te e0ne/ptusan ei0j to_ pro&swpon au)tou~ kai\ e0kola&fisan au)to&n, oi9 de\ e0ra&pisan 68 le/gontej, Profh&teuson h(mi=n, Xriste/, ti/j e0stin o( pai/saj se;

777
26:69 79O de\ Pe/troj e0ka&qhto e1cw e0n th~| au)lh~|: kai\ prosh~lqen au)tw~| mi/a paidi/skh le/gousa, Kai\ su_ h}sqa meta_ 70Ihsou~ tou~ Galilai/ou. 70 o( de\ h)rnh&sato e1mprosqen pa&ntwn le/gwn, Ou)k oi]da ti/ le/geij. 71 e0celqo&nta de\ ei0j to_n pulw~na ei]den au)to_n a!llh kai\ le/gei toi=j e0kei=, Ou{toj h}n meta_ 70Ihsou~ tou~ Nazwrai/ou. 72 kai\ pa&lin h)rnh&sato meta_ o#rkou o#ti Ou)k oi]da to_n a!nqrwpon. 73 meta_ mikro_n de\ proselqo&ntej oi9 e9stw~tej ei]pon tw~| Pe/trw|, 70Alhqw~j kai\ su_ e0c au)tw~n ei], kai\ ga_r h( lalia& sou dh~lo&n se poiei=. 74 to&te h!rcato kataqemati/zein kai\ o)mnu&ein o#ti Ou)k oi]da to_n a!nqrwpon. kai\ eu)qe/wj a)le/ktwr e0fw&nhsen. 75 kai\ e0mnh&sqh o( Pe/troj tou~ r(h&matoj 70Ihsou~ ei0rhko&toj o#ti Pri\n a)le/ktora fwnh~sai tri\j a)parnh&sh| me: kai\ e0celqw_n e1cw e1klausen pikrw~j.

27:1 Prwi5aj de\ genome/nhj sumbou&lion e1labon pa&ntej oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 presbu&teroi tou~ laou~ kata_ tou~ 70Ihsou~ w#ste qanatw~sai au)to&n: 2 kai\ dh&santej au)to_n a)ph&gagon kai\ pare/dwkan Pila&tw| tw~| h(gemo&ni.

777
27:3 To&te i0dw_n 70Iou&daj o( paradidou_j au)to_n o#ti katekri/qh metamelhqei\j e1streyen ta_ tria&konta a)rgu&ria toi=j a)rxiereu~sin kai\ presbute/roij 4 le/gwn, 73Hmarton paradou_j ai[ma a)qw~|on. oi9 de\ ei]pan, Ti/ pro_j h(ma~j; su_ o!yh|. 5 kai\ r(i/yaj ta_ a)rgu&ria ei0j to_n nao_n a)nexw&rhsen, kai\ a)pelqw_n a)ph&gcato. 6 oi9 de\ a)rxierei=j labo&ntej ta_ a)rgu&ria ei]pan, Ou)k e1cestin balei=n au)ta_ ei0j to_n korbana~n, e0pei\ timh_ ai3mato&j e0stin. 7 sumbou&lion de\ labo&ntej h)go&rasan e0c au)tw~n to_n 70Agro_n tou~ Kerame/wj ei0j tafh_n toi=j ce/noij. 8 dio_ e0klh&qh o( a)gro_j e0kei=noj 70Agro_j Ai3matoj e3wj th~j sh&meron. 9 to&te e0plhrw&qh to_ r(hqe\n dia_ 70Ieremi/ou tou~ profh&tou le/gontoj, Kai\ e1labon ta_ tria&konta a)rgu&ria, th_n timh_n tou~ tetimhme/nou o$n e0timh&santo a)po_ ui9w~n 70Israh&l, 10 kai\ e1dwkan au)ta_ ei0j to_n a)gro_n tou~ kerame/wj, kaqa_ sune/tace/n moi ku&rioj.

777
27:11 79O de\ 70Ihsou~j e0sta&qh e1mprosqen tou~ h(gemo&noj: kai\ e0phrw&thsen au)to_n o( h(gemw_n le/gwn, Su_ ei] o( basileu_j tw~n 70Ioudai/wn; o( de\ 70Ihsou~j e1fh, Su_ le/geij. 12 kai\ e0n tw~| kathgorei=sqai au)to_n u(po_ tw~n a)rxiere/wn kai\ presbute/rwn ou)de\n a)pekri/nato. 13 to&te le/gei au)tw~| o( Pila~toj, Ou)k a)kou&eij po&sa sou katamarturou~sin; 14 kai\ ou)k a)pekri/qh au)tw~| pro_j ou)de\ e4n r(h~ma, w#ste qauma&zein to_n h(gemo&na li/an.

777
27:15 Kata_ de\ e9orth_n ei0w&qei o( h(gemw_n a)polu&ein e3na tw~| o!xlw| de/smion o$n h!qelon. 16 ei]xon de\ to&te de/smion e0pi/shmon lego&menon [70Ihsou~n] Barabba~n. 17 sunhgme/nwn ou}n au)tw~n ei]pen au)toi=j o( Pila~toj, Ti/na qe/lete a)polu&sw u(mi=n, [70Ihsou~n to_n] Barabba~n h@ 70Ihsou~n to_n lego&menon Xristo&n; 18 h!|dei ga_r o#ti dia_ fqo&non pare/dwkan au)to&n. 19 Kaqhme/nou de\ au)tou~ e0pi\ tou~ bh&matoj a)pe/steilen pro_j au)to_n h( gunh_ au)tou~ le/gousa, Mhde\n soi\ kai\ tw~| dikai/w| e0kei/nw|, polla_ ga_r e1paqon sh&meron kat' o!nar di' au)to&n. 20 Oi9 de\ a)rxierei=j kai\ oi9 presbu&teroi e1peisan tou_j o!xlouj i3na ai0th&swntai to_n Barabba~n to_n de\ 70Ihsou~n a)pole/swsin. 21 a)pokriqei\j de\ o( h(gemw_n ei]pen au)toi=j, Ti/na qe/lete a)po_ tw~n du&o a)polu&sw u(mi=n; oi9 de\ ei]pan, To_n Barabba~n. 22 le/gei au)toi=j o( Pila~toj, Ti/ ou}n poih&sw 70Ihsou~n to_n lego&menon Xristo&n; le/gousin pa&ntej, Staurwqh&tw. 23 o( de\ e1fh, Ti/ ga_r kako_n e0poi/hsen; oi9 de\ perissw~j e1krazon le/gontej, Staurwqh&tw. 24 i0dw_n de\ o( Pila~toj o#ti ou)de\n w)felei= a)lla_ ma~llon qo&ruboj gi/netai, labw_n u#dwr a)peni/yato ta_j xei=raj a)pe/nanti tou~ o!xlou, le/gwn, 70Aqw~|o&j ei0mi a)po_ tou~ ai3matoj tou&tou: u(mei=j o!yesqe. 25 kai\ a)pokriqei\j pa~j o( lao_j ei]pen, To_ ai[ma au)tou~ e0f' h(ma~j kai\ e0pi\ ta_ te/kna h(mw~n. 26 to&te a)pe/lusen au)toi=j to_n Barabba~n, to_n de\ 70Ihsou~n fragellw&saj pare/dwken i3na staurwqh~|.

777
27:27 To&te oi9 stratiw~tai tou~ h(gemo&noj paralabo&ntej to_n 70Ihsou~n ei0j to_ praitw&rion sunh&gagon e0p' au)to_n o#lhn th_n spei=ran. 28 kai\ e0kdu&santej au)to_n xlamu&da kokki/nhn perie/qhkan au)tw~|, 29 kai\ ple/cantej ste/fanon e0c a)kanqw~n e0pe/qhkan e0pi\ th~j kefalh~j au)tou~ kai\ ka&lamon e0n th~| decia~| au)tou~, kai\ gonupeth&santej e1mprosqen au)tou~ e0ne/paican au)tw~| le/gontej, Xai=re, basileu~ tw~n 70Ioudai/wn, 30 kai\ e0mptu&santej ei0j au)to_n e1labon to_n ka&lamon kai\ e1tupton ei0j th_n kefalh_n au)tou~. 31 kai\ o#te e0ne/paican au)tw~|, e0ce/dusan au)to_n th_n xlamu&da kai\ e0ne/dusan au)to_n ta_ i9ma&tia au)tou~, kai\ a)ph&gagon au)to_n ei0j to_ staurw~sai.

777
27:32 70Ecerxo&menoi de\ eu{ron a!nqrwpon Kurhnai=on o)no&mati Si/mwna: tou~ton h)gga&reusan i3na a!rh| to_n stauro_n au)tou~. 33 Kai\ e0lqo&ntej ei0j to&pon lego&menon Golgoqa~, o# e0stin Krani/ou To&poj lego&menoj, 34 e1dwkan au)tw~| piei=n oi]non meta_ xolh~j memigme/non: kai\ geusa&menoj ou)k h)qe/lhsen piei=n. 35 staurw&santej de\ au)to_n diemeri/santo ta_ i9ma&tia au)tou~ ba&llontej klh~ron, 36 kai\ kaqh&menoi e0th&roun au)to_n e0kei=. 37 kai\ e0pe/qhkan e0pa&nw th~j kefalh~j au)tou~ th_n ai0ti/an au)tou~ gegramme/nhn: Ou{to&j e0stin 70Ihsou~j o( basileu~j tw~n 70Ioudai/wn. 38 To&te staurou~ntai su_n au)tw~| du&o lh|stai/, ei[j e0k deciw~n kai\ ei[j e0c eu)wnu&mwn. 39 Oi9 de\ paraporeuo&menoi e0blasfh&moun au)to_n kinou~ntej ta_j kefala_j au)tw~n 40 kai\ le/gontej, 79O katalu&wn to_n nao_n kai\ e0n trisi\n h(me/raij oi0kodomw~n, sw~son seauto&n, ei0 ui9o_j ei] tou~ qeou~, [kai\] kata&bhqi a)po_ tou~ staurou~. 41 o(moi/wj kai\ oi9 a)rxierei=j e0mpai/zontej meta_ tw~n grammate/wn kai\ presbute/rwn e1legon, 42 71Allouj e1swsen, e9auto_n ou) du&natai sw~sai: basileu_j 70Israh&l e0stin, kataba&tw nu~n a)po_ tou~ staurou~ kai\ pisteu&somen e0p' au)to&n. 43 pe/poiqen e0pi\ to_n qeo&n, r(usa&sqw nu~n ei0 qe/lei au)to&n: ei]pen ga_r o#ti Qeou~ ei0mi ui9o&j. 44 to_ d' au)to_ kai\ oi9 lh|stai\ oi9 sustaurwqe/ntej su_n au)tw~| w)nei/dizon au)to&n.

777
27:45 70Apo_ de\ e3kthj w#raj sko&toj e0ge/neto e0pi\ pa~san th_n gh~n e3wj w#raj e0na&thj. 46 peri\ de\ th_n e0na&thn w#ran a)nebo&hsen o( 70Ihsou~j fwnh~| mega&lh| le/gwn, Hli hli lema sabaxqani; tou~t' e1stin, Qee/ mou qee/ mou, i9nati/ me e0gkate/lipej; 47 tine\j de\ tw~n e0kei= e9sthko&twn a)kou&santej e1legon o#ti 70Hli/an fwnei= ou{toj. 48 kai\ eu)qe/wj dramw_n ei[j e0c au)tw~n kai\ labw_n spo&ggon plh&saj te o!couj kai\ periqei\j kala&mw| e0po&tizen au)to&n. 49 oi9 de\ loipoi\ e1legon, 71Afej i1dwmen ei0 e1rxetai 70Hli/aj sw&swn au)to&n. 50 o( de\ 70Ihsou~j pa&lin kra&caj fwnh~| mega&lh| a)fh~ken to_ pneu~ma. 51 Kai\ i0dou_ to_ katape/tasma tou~ naou~ e0sxi/sqh a)p' a!nwqen e3wj ka&tw ei0j du&o, kai\ h( gh~ e0sei/sqh, kai\ ai9 pe/trai e0sxi/sqhsan, 52 kai\ ta_ mnhmei=a a)new&|xqhsan kai\ polla_ sw&mata tw~n kekoimhme/nwn a(gi/wn h)ge/rqhsan, 53 kai\ e0celqo&ntej e0k tw~n mnhmei/wn meta_ th_n e1gersin au)tou~ ei0sh~lqon ei0j th_n a(gi/an po&lin kai\ e0nefani/sqhsan polloi=j. 54 79O de\ e9kato&ntarxoj kai\ oi9 met' au)tou~ throu~ntej to_n 70Ihsou~n i0do&ntej to_n seismo_n kai\ ta_ geno&mena e0fobh&qhsan sfo&dra, le/gontej, 70Alhqw~j qeou~ ui9o_j h}n ou{toj. 55 7]Hsan de\ e0kei= gunai=kej pollai\ a)po_ makro&qen qewrou~sai, ai3tinej h)kolou&qhsan tw~| 70Ihsou~ a)po_ th~j Galilai/aj diakonou~sai au)tw~|: 56 e0n ai[j h}n Mari/a h( Magdalhnh_ kai\ Mari/a h( tou~ 70Iakw&bou kai\ 70Iwsh_f mh&thr kai\ h( mh&thr tw~n ui9w~n Zebedai/ou.

777
27:57 70Oyi/aj de\ genome/nhj h}lqen a!nqrwpoj plou&sioj a)po_ 79Arimaqai/aj, tou!noma 70Iwsh&f, o$j kai\ au)to_j e0maqhteu&qh tw~| 70Ihsou~: 58 ou{toj proselqw_n tw~| Pila&tw| h)|th&sato to_ sw~ma tou~ 70Ihsou~. to&te o( Pila~toj e0ke/leusen a)podoqh~nai. 59 kai\ labw_n to_ sw~ma o( 70Iwsh_f e0netu&licen au)to_ e0n sindo&ni kaqara~|, 60 kai\ e1qhken au)to_ e0n tw~| kainw~| au)tou~ mnhmei/w| o$ e0lato&mhsen e0n th~| pe/tra|, kai\ proskuli/saj li/qon me/gan th~| qu&ra| tou~ mnhmei/ou a)ph~lqen. 61 h}n de\ e0kei= Mari/a h( Magdalhnh_ kai\ h( a!llh Mari/a kaqh&menai a)pe/nanti tou~ ta&fou.

777
27:62 Th~| de\ e0pau&rion, h#tij e0sti\n meta_ th_n paraskeuh&n, sunh&xqhsan oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 Farisai=oi pro_j Pila~ton 63 le/gontej, Ku&rie, e0mnh&sqhmen o#ti e0kei=noj o( pla&noj ei]pen e1ti zw~n, Meta_ trei=j h(me/raj e0gei/romai. 64 ke/leuson ou}n a)sfalisqh~nai to_n ta&fon e3wj th~j tri/thj h(me/raj, mh&pote e0lqo&ntej oi9 maqhtai\ au)tou~ kle/ywsin au)to_n kai\ ei1pwsin tw~| law~|, 70Hge/rqh a)po_ tw~n nekrw~n, kai\ e1stai h( e0sxa&th pla&nh xei/rwn th~j prw&thj. 65 e1fh au)toi=j o( Pila~toj, 71Exete koustwdi/an: u(pa&gete a)sfali/sasqe w(j oi1date. 66 oi9 de\ poreuqe/ntej h)sfali/santo to_n ta&fon sfragi/santej to_n li/qon meta_ th~j koustwdi/aj.

28:1 70Oye\ de\ sabba&twn, th~| e0pifwskou&sh| ei0j mi/an sabba&twn, h}lqen Mari/a h( Magdalhnh_ kai\ h( a!llh Mari/a qewrh~sai to_n ta&fon. 2 kai\ i0dou_ seismo_j e0ge/neto me/gaj: a!ggeloj ga_r kuri/ou kataba_j e0c ou)ranou~ kai\ proselqw_n a)peku&lisen to_n li/qon kai\ e0ka&qhto e0pa&nw au)tou~. 3 h}n de\ h( ei0de/a au)tou~ w(j a)straph_ kai\ to_ e1nduma au)tou~ leuko_n w(j xiw&n. 4 a)po_ de\ tou~ fo&bou au)tou~ e0sei/sqhsan oi9 throu~ntej kai\ e0genh&qhsan w(j nekroi/. 5 a)pokriqei\j de\ o( a!ggeloj ei]pen tai=j gunaici/n, Mh_ fobei=sqe u(mei=j, oi]da ga_r o#ti 70Ihsou~n to_n e0staurwme/non zhtei=te: 6 ou)k e1stin w{de, h)ge/rqh ga_r kaqw_j ei]pen: deu~te i1dete to_n to&pon o#pou e1keito. 7 kai\ taxu_ poreuqei=sai ei1pate toi=j maqhtai=j au)tou~ o#ti 70Hge/rqh a)po_ tw~n nekrw~n, kai\ i0dou_ proa&gei u(ma~j ei0j th_n Galilai/an, e0kei= au)to_n o!yesqe: i0dou_ ei]pon u(mi=n. 8 kai\ a)pelqou~sai taxu_ a)po_ tou~ mnhmei/ou meta_ fo&bou kai\ xara~j mega&lhj e1dramon a)paggei=lai toi=j maqhtai=j au)tou~. 9 kai\ i0dou_ 70Ihsou~j u(ph&nthsen au)tai=j le/gwn, Xai/rete. ai9 de\ proselqou~sai e0kra&thsan au)tou~ tou_j po&daj kai\ proseku&nhsan au)tw~|. 10 to&te le/gei au)tai=j o( 70Ihsou~j, Mh_ fobei=sqe: u(pa&gete a)paggei/late toi=j a)delfoi=j mou i3na a)pe/lqwsin ei0j th_n Galilai/an, ka)kei= me o!yontai.

777
28:11 Poreuome/nwn de\ au)tw~n i0dou& tinej th~j koustwdi/aj e0lqo&ntej ei0j th_n po&lin a)ph&ggeilan toi=j a)rxiereu~sin a#panta ta_ geno&mena. 12 kai\ sunaxqe/ntej meta_ tw~n presbute/rwn sumbou&lio&n te labo&ntej a)rgu&ria i9kana_ e1dwkan toi=j stratiw&taij 13 le/gontej, Ei1pate o#ti Oi9 maqhtai\ au)tou~ nukto_j e0lqo&ntej e1kleyan au)to_n h(mw~n koimwme/nwn. 14 kai\ e0a_n a)kousqh~| tou~to e0pi\ tou~ h(gemo&noj,h(mei=j pei/somen au)to_n kai\ u(ma~j a)meri/mnouj poih&somen. 15 oi9 de\ labo&ntej ta_ a)rgu&ria e0poi/hsan w(j e0dida&xqhsan. Kai\ diefhmi/sqh o( lo&goj ou{toj para_ 70Ioudai/oij me/xri th~j sh&meron [h(me/raj].

777
28:16 Oi9 de\ e3ndeka maqhtai\ e0poreu&qhsan ei0j th_n Galilai/an ei0j to_ o!roj ou{ e0ta&cato au)toi=j o( 70Ihsou~j, 17 kai\ i0do&ntej au)to_n proseku&nhsan, oi9 de\ e0di/stasan. 18 kai\ proselqw_n o( 70Ihsou~j e0la&lhsen au)toi=j le/gwn, 70Edo&qh moi pa~sa e0cousi/a e0n ou)ranw~| kai\ e0pi\ gh~j. 19 poreuqe/ntej ou}n maqhteu&sate pa&nta ta_ e1qnh, bapti/zontej au)tou_j ei0j to_ o!noma tou~ patro_j kai\ tou~ ui9ou~ kai\ tou~ a(gi/ou pneu&matoj, 20 dida&skontej au)tou_j threi=n pa&nta o#sa e0neteila&mhn u(mi=n: kai\ i0dou_ e0gw_ meq' u(mw~n ei0mi pa&saj ta_j h(me/raj e3wj th~j suntelei/aj tou~ ai0w~noj.