KATA MARKON

1:1 70Arxh_ tou~ eu)aggeli/ou 70Ihsou~ Xristou~ [ui9ou~ qeou~].
2 7Kaqw_j ge/graptai e0n tw~| 70Hsai5a| tw~| profh&th|,
777Idou_ a)poste/llw to_n a!ggelo&n mou pro_ prosw&pou sou,
777777o(\j kataskeua&sei th_n o(do&n sou:
777
3 fwnh_ bow~ntoj e0n th~| e0rh&mw|,
777777(Etoima&sate th_n o(do_n kuri/ou,
777777eu)qei/aj poiei=te ta_j tri/bouj au)tou~--
47e0ge/neto 70Iwa&nnhj bapti/zwn e0n th~| e0rh&mw| kai\ khru&sswn ba&ptisma metanoi/aj ei0j a!fesin a(martiw~n. 57kai\ e0ceporeu&eto pro_j au)to_n pa~sa h( 70Ioudai/a xw&ra kai\ oi9 79Ierosolumi=tai pa&ntej, kai\ e0bapti/zonto u(p' au)tou~ e0n tw~| 70Iorda&nh| potamw~| e0comologou&menoi ta_j a(marti/aj au)tw~n. 67kai\ h}n o( 70Iwa&nnhj e0ndedume/noj tri/xaj kamh&lou kai\ zw&nhn dermati/nhn peri\ th_n o)sfu_n au)tou~, kai\ e0sqi/wn a)kri/daj kai\ me/li a!grion. 77kai\ e0kh&russen le/gwn, 71Erxetai o( i0sxuro&tero&j mou o)pi/sw mou, ou{ ou)k ei0mi\ i9kano_j ku&yaj lu~sai to_n i9ma&nta tw~n u(podhma&twn au)tou~: 87e0gw_ e0ba&ptisa u(ma~j u#dati, au)to_j de\ bapti/sei u(ma~j e0n pneu&mati a(gi/w|.

777
1:97Kai\ e0ge/neto e0n e0kei/naij tai=j h(me/raij h}lqen 70Ihsou~j a)po_ Nazare\t th~j Galilai/aj kai\ e0bapti/sqh ei0j to_n 70Iorda&nhn u(po_ 70Iwa&nnou. 107kai\ eu)qu_j a)nabai/nwn e0k tou~ u#datoj ei]den sxizome/nouj tou_j ou)ranou_j kai\ to_ pneu~ma w(j peristera_n katabai=non ei0j au)to&n: 117kai\ fwnh_ e0ge/neto e0k tw~n ou)ranw~n, Su_ ei] o( ui9o&j mou o( a)gaphto&j, e0n soi\ eu)do&khsa.

777
1:127Kai\ eu)qu_j to_ pneu~ma au)to_n e0kba&llei ei0j th_n e1rhmon. 13 7kai\ h}n e0n th~| e0rh&mw| tessara&konta h(me/raj peirazo&menoj u(po_ tou~ Satana~, kai\ h}n meta_ tw~n qhri/wn, kai\ oi9 a!ggeloi dihko&noun au)tw~|.

777
1:147Meta_ de\ to_ paradoqh~nai to_n 70Iwa&nnhn h}lqen o( 70Ihsou~j ei0j th_n Galilai/an khru&sswn to_ eu)agge/lion tou~ qeou~ 157kai\ le/gwn o#ti Peplh&rwtai o( kairo_j kai\ h!ggiken h( basilei/a tou~ qeou~: metanoei=te kai\ pisteu&ete e0n tw~| eu)aggeli/w|.

777
1:167Kai\ para&gwn para_ th_n qa&lassan th~j Galilai/aj ei]den Si/mwna kai\ 70Andre/an to_n a)delfo_n Si/mwnoj a)mfiba&llontaj e0n th~| qala&ssh|: h}san ga_r a(liei=j. 177kai\ ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j, Deu~te o)pi/sw mou, kai\ poih&sw u(ma~j gene/sqai a(liei=j a)nqrw&pwn. 187kai\ eu)qu_j a)fe/ntej ta_ di/ktua h)kolou&qhsan au)tw~|. 197Kai\ proba_j o)li/gon ei]den 70Ia&kwbon to_n tou~ Zebedai/ou kai\ 70Iwa&nnhn to_n a)delfo_n au)tou~, kai\ au)tou_j e0n tw~| ploi/w| katarti/zontaj ta_ di/ktua, 207kai\ eu)qu_j e0ka&lesen au)tou&j. kai\ a)fe/ntej to_n pate/ra au)tw~n Zebedai=on e0n tw~| ploi/w| meta_ tw~n misqwtw~n a)ph~lqon o)pi/sw au)tou~.

777
1:217Kai\ ei0sporeu&ontai ei0j Kafarnaou&m. kai\ eu)qu_j toi=j sa&bbasin [ei0selqw_n] ei0j th_n sunagwgh_n e0di/dasken. 227kai\ e0ceplh&ssonto e0pi\ th~| didaxh~| au)tou~, h}n ga_r dida&skwn au)tou_j w(j e0cousi/an e1xwn kai\ ou)x w(j oi9 grammatei=j. 237kai\ eu)qu_j h}n e0n th~| sunagwgh~| au)tw~n a!nqrwpoj e0n pneu&mati a)kaqa&rtw|, kai\ a)ne/kracen 247le/gwn, Ti/ h(mi=n kai\ soi/, 70Ihsou~ Nazarhne/; h}lqej a)pole/sai h(ma~j; oi]da& se ti/j ei], o( a#gioj tou~ qeou~. 257kai\ e0peti/mhsen au)tw~| o( 70Ihsou~j le/gwn, Fimw&qhti kai\ e1celqe e0c au)tou~. 267kai\ spara&can au)to_n to_ pneu~ma to_ a)ka&qarton kai\ fwnh~san fwnh~| mega&lh| e0ch~lqen e0c au)tou~. 277kai\ e0qambh&qhsan a#pantej, w#ste suzhtei=n pro_j e9autou_j le/gontaj, Ti/ e0stin tou~to; didaxh_ kainh_ kat' e0cousi/an: kai\ toi=j pneu&masi toi=j a)kaqa&rtoij e0pita&ssei, kai\ u(pakou&ousin au)tw~|. 287kai\ e0ch~lqen h( a)koh_ au)tou~ eu)qu_j pantaxou~ ei0j o#lhn th_n peri/xwron th~j Galilai/aj.

777
1:297Kai\ eu)qu_j e0k th~j sunagwgh~j e0celqo&ntej h}lqon ei0j th_n oi0ki/an Si/mwnoj kai\ 70Andre/ou meta_ 70Iakw&bou kai\ 70Iwa&nnou. 307h( de\ penqera_ Si/mwnoj kate/keito pure/ssousa, kai\ eu)qu_j le/gousin au)tw~| peri\ au)th~j. 317kai\ proselqw_n h!geiren au)th_n krath&saj th~j xeiro&j: kai\ a)fh~ken au)th_n o( pureto&j, kai\ dihko&nei au)toi=j. 327)Oyi/aj de\ genome/nhj, o#te e1du o( h#lioj, e1feron pro_j au)to_n pa&ntaj tou_j kakw~j e1xontaj kai\ tou_j daimonizome/nouj: 337kai\ h}n o#lh h( po&lij e0pisunhgme/nh pro_j th_n qu&ran. 347kai\ e0qera&peusen pollou_j kakw~j e1xontaj poiki/laij no&soij, kai\ daimo&nia polla_ e0ce/balen, kai\ ou)k h!fien lalei=n ta_ daimo&nia, o#ti h!|deisan au)to&n.

777
1:357Kai\ prwi6 e1nnuxa li/an a)nasta_j e0ch~lqen kai\ a)ph~lqen ei0j e1rhmon to&pon ka)kei= proshu&xeto. 367kai\ katedi/wcen au)to_n Si/mwn kai\ oi9 met' au)tou~, 377kai\ eu{ron au)to_n kai\ le/gousin au)tw~| o#ti Pa&ntej zhtou~si/n se. 387kai\ le/gei au)toi=j, 71Agwmen a)llaxou~ ei0j ta_j e0xome/naj kwmopo&leij, i3na kai\ e0kei= khru&cw: ei0j tou~to ga_r e0ch~lqon. 397kai\ h}lqen khru&sswn ei0j ta_j sunagwga_j au)tw~n ei0j o#lhn th_n Galilai/an kai\ ta_ daimo&nia e0kba&llwn.

777
1:407Kai\ e1rxetai pro_j au)to_n lepro_j parakalw~n au)to_n [kai\ gonupetw~n] kai\ le/gwn au)tw~| o#ti 70Ea_n qe/lh|j du&nasai/ me kaqari/sai. 417kai\ splagxnisqei\j e0ktei/naj th_n xei=ra au)tou~ h#yato kai\ le/gei au)tw~|, Qe/lw, kaqari/sqhti: 427kai\ eu)qu_j a)ph~lqen a)p' au)tou~ h( le/pra, kai\ e0kaqari/sqh. 437kai\ e0mbrimhsa&menoj au)tw~| eu)qu_j e0ce/balen au)to&n, 447kai\ le/gei au)tw~|, 73Ora mhdeni\ mhde\n ei1ph|j, a)lla_ u#page seauto_n dei=con tw~| i9erei= kai\ prose/negke peri\ tou~ kaqarismou~ sou a(\ prose/tacen Mwu"sh~j, ei0j martu&rion au)toi=j. 457o( de\ e0celqw_n h!rcato khru&ssein polla_ kai\ diafhmi/zein to_n lo&gon, w#ste mhke/ti au)to_n du&nasqai fanerw~j ei0j po&lin ei0selqei=n, a)ll' e1cw e0p' e0rh&moij to&poij h}n: kai\ h!rxonto pro_j au)to_n pa&ntoqen.

2:1 7Kai\ ei0selqw_n pa&lin ei0j Kafarnaou_m di' h(merw~n h)kou&sqh o#ti e0n oi1kw| e0sti/n. 27kai\ sunh&xqhsan polloi\ w#ste mhke/ti xwrei=n mhde\ ta_ pro_j th_n qu&ran, kai\ e0la&lei au)toi=j to_n lo&gon. 37kai\ e1rxontai fe/rontej pro_j au)to_n paralutiko_n ai0ro&menon u(po_ tessa&rwn. 47kai\ mh_ duna&menoi prosene/gkai au)tw~| dia_ to_n o!xlon a)peste/gasan th_n ste/ghn o#pou h}n, kai\ e0coru&cantej xalw~si to_n kra&batton o#pou o( paralutiko_j kate/keito. 57kai\ i0dw_n o( 70Ihsou~j th_n pi/stin au)tw~n le/gei tw~| paralutikw~|, Te/knon, a)fi/entai/ sou ai9 a(marti/ai. 67h}san de/ tinej tw~n grammate/wn e0kei= kaqh&menoi kai\ dialogizo&menoi e0n tai=j kardi/aij au)tw~n, 77Ti/ ou{toj ou#twj lalei=; blasfhmei=: ti/j du&natai a)fie/nai a(marti/aj ei0 mh_ ei[j o( qeo&j; 87kai\ eu)qu_j e0pignou_j o( 70Ihsou~j tw~| pneu&mati au)tou~ o#ti ou#twj dialogi/zontai e0n e9autoi=j le/gei au)toi=j, Ti/ tau~ta dialogi/zesqe e0n tai=j kardi/aij u(mw~n; 97ti/ e0stin eu)kopw&teron, ei0pei=n tw~| paralutikw~|, 70Afi/entai/ sou ai9 a(marti/ai, h@ ei0pei=n, 71Egeire kai\ a}ron to_n kra&batto&n sou kai\ peripa&tei; 107i3na de\ ei0dh~te o#ti e0cousi/an e1xei o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou a)fie/nai a(marti/aj e0pi\ th~j gh~j--le/gei tw~| paralutikw~|, 117Soi\ le/gw, e1geire a}ron to_n kra&batto&n sou kai\ u#page ei0j to_n oi]ko&n sou. 127kai\ h)ge/rqh kai\ eu)qu_j a!raj to_n kra&batton e0ch~lqen e1mprosqen pa&ntwn, w#ste e0ci/stasqai pa&ntaj kai\ doca&zein to_n qeo_n le/gontaj o#ti Ou#twj ou)de/pote ei1domen.

777
2:137Kai\ e0ch~lqen pa&lin para_ th_n qa&lassan: kai\ pa~j o( o!xloj h!rxeto pro_j au)to&n, kai\ e0di/dasken au)tou&j. 147kai\ para&gwn ei]den Leui\n to_n tou~ 79Alfai/ou kaqh&menon e0pi\ to_ telw&nion, kai\ le/gei au)tw~|, 70Akolou&qei moi. kai\ a)nasta_j h)kolou&qhsen au)tw~|. 157Kai\ gi/netai katakei=sqai au)to_n e0n th~| oi0ki/a| au)tou~, kai\ polloi\ telw~nai kai\ a(martwloi\ sunane/keinto tw~| 70Ihsou~ kai\ toi=j maqhtai=j au)tou~: h}san ga_r polloi/. kai\ h)kolou&qoun au)tw~| 167kai\ oi9 grammatei=j tw~n Farisai/wn, kai\ i0do&ntej o#ti e0sqi/ei meta_ tw~na(martwlw~n kai\ telwnw~n e1legon toi=j maqhtai=j au)tou~, 73Oti meta_ tw~n telwnw~n kai\ a(martwlw~n e0sqi/ei; 177kai\ a)kou&saj o( 70Ihsou~j le/gei au)toi=j [o#ti] Ou) xrei/an e1xousin oi9 i0sxu&ontej i0atrou~ a)ll' oi9 kakw~j e1xontej: ou)k h}lqon kale/sai dikai/ouj a)lla_ a(martwlou&j.

777
2:187Kai\ h}san oi9 maqhtai\ 70Iwa&nnou kai\ oi9 Farisai=oi nhsteu&ontej. kai\ e1rxontai kai\ le/gousin au)tw~|, Dia_ ti/ oi9 maqhtai\ 70Iwa&nnou kai\ oi9 maqhtai\ tw~n Farisai/wn nhsteu&ousin, oi9 de\ soi\ maqhtai\ ou) nhsteu&ousin; 197kai\ ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j, Mh_ du&nantai oi9 ui9oi\ tou~ numfw~noj e0n w{| o( numfi/oj met' au)tw~n e0stin nhsteu&ein; o#son xro&non e1xousin to_n numfi/on met' au)tw~n ou) du&nantai nhsteu&ein: 207e0leu&sontai de\ h(me/rai o#tan a)parqh~| a)p' au)tw~n o( numfi/oj, kai\ to&te nhsteu&sousin e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra|. 217ou)dei\j e0pi/blhma r(a&kouj a)gna&fou e0pira&ptei e0pi\ i9ma&tion palaio&n: ei0 de\ mh&, ai1rei to_ plh&rwma a)p' au)tou~ to_ kaino_n tou~ palaiou~, kai\ xei=ron sxi/sma gi/netai. 227kai\ ou)dei\j ba&llei oi]non ne/on ei0j a)skou_j palaiou&j--ei0 de\ mh&, r(h&cei o( oi]noj tou_j a)skou&j, kai\ o( oi]noj a)po&llutai kai\ oi9 a)skoi--a)lla_ oi]non ne/on ei0j a)skou_j kainou&j.

777
2:237Kai\ e0ge/neto au)to_n e0n toi=j sa&bbasin paraporeu&esqai dia_ tw~n spori/mwn, kai\ oi9 maqhtai\ au)tou~ h!rcanto o(do_n poiei=n ti/llontej tou_j sta&xuaj. 247kai\ oi9 Farisai=oi e1legon au)tw~|, 71Ide ti/ poiou~sin toi=j sa&bbasin o(\ ou)k e1cestin; 257kai\ le/gei au)toi=j, Ou)de/pote a)ne/gnwte ti/ e0poi/hsen Daui/d, o#te xrei/an e1sxen kai\ e0pei/nasen au)to_j kai\ oi9 met' au)tou~; 267pw~j ei0sh~lqen ei0j to_n oi]kon tou~ qeou~ e0pi\ 70Abiaqa_r a)rxiere/wj kai\ tou_j a!rtouj th~j proqe/sewj e1fagen, ou(\j ou)k e1cestin fagei=n ei0 mh_ tou_j i9erei=j, kai\ e1dwken kai\ toi=j su_n au)tw~| ou}sin; 277kai\ e1legen au)toi=j, To_ sa&bbaton dia_ to_n a!nqrwpon e0ge/neto kai\ ou)x o( a!nqrwpoj dia_ to_ sa&bbaton: 287w#ste ku&rio&j e0stin o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou kai\ tou~ sabba&tou.

3:1 7Kai\ ei0sh~lqen pa&lin ei0j th_n sunagwgh&n. kai\ h}n e0kei= a!nqrwpoj e0chramme/nhn e1xwn th_n xei=ra: 27kai\ pareth&roun au)to_n ei0 toi=j sa&bbasin qerapeu&sei au)to&n, i3na kathgorh&swsin au)tou~. 37kai\ le/gei tw~| a)nqrw&pw| tw~| th_n chra_n xei=ra e1xonti, 71Egeire ei0j to_ me/son. 47kai\ le/gei au)toi=j, 71Ecestin toi=j sa&bbasin a)gaqo_n poih~sai h@ kakopoih~sai, yuxh_n sw~sai h@ a)poktei=nai; oi9 de\ e0siw&pwn. 57kai\ peribleya&menoj au)tou_j met' o)rgh~j, sullupou&menoj e0pi\ th~| pwrw&sei th~j kardi/aj au)tw~n, le/gei tw~| a)nqrw&pw|, 71Ekteinon th_n xei=ra. kai\ e0ce/teinen, kai\ a)pekatesta&qh h( xei\r au)tou~. 67kai\ e0celqo&ntej oi9 Farisai=oi eu)qu_j meta_ tw~n 79Hrw|dianw~n sumbou&lion e0di/doun kat' au)tou~ o#pwj au)to_n a)pole/swsin.

777
3:77Kai\ o( 70Ihsou~j meta_ tw~n maqhtw~n au)tou~ a)nexw&rhsen pro_j th_n qa&lassan: kai\ polu_ plh~qoj a)po_ th~j Galilai/aj h)kolou&qhsen: kai\ a)po_ th~j 70Ioudai/aj 87kai\ a)po_ 79Ierosolu&mwn kai\ a)po_ th~j 70Idoumai/aj kai\ pe/ran tou~ 70Iorda&nou kai\ peri\ Tu&ron kai\ Sidw~na, plh~qoj polu&, a)kou&ontej o#sa e0poi/ei h}lqon pro_j au)to&n. 97kai\ ei]pen toi=j maqhtai=j au)tou~ i3na ploia&rion proskarterh~| au)tw~| dia_ to_n o!xlon i3na mh_ qli/bwsin au)to&n: 107pollou_j ga_r e0qera&peusen, w#ste e0pipi/ptein au)tw~| i3na au)tou~ a#ywntai o#soi ei]xon ma&stigaj. 117kai\ ta_ pneu&mata ta_ a)ka&qarta, o#tan au)to_n e0qew&roun, prose/pipton au)tw~| kai\ e1krazon le/gontej o#ti Su_ ei] o( ui9o_j tou~ qeou~. 127kai\ polla_ e0peti/ma au)toi=j i3na mh_ au)to_n fanero_n poih&swsin.

777
3:137Kai\ a)nabai/nei ei0j to_ o!roj kai\ proskalei=tai ou(\j h!qelen au)to&j, kai\ a)ph~lqon pro_j au)to&n. 147kai\ e0poi/hsen dw&deka, [ou(\j kai\ a)posto&louj w)no&masen,] i3na w}sin met' au)tou~ kai\ i3na a)poste/llh| au)tou_j khru&ssein 157kai\ e1xein e0cousi/an e0kba&llein ta_ daimo&nia: 167 [kai\ e0poi/hsen tou_j dw&deka,] kai\ e0pe/qhken o!noma tw~| Si/mwni Pe/tron, 177kai\ 70Ia&kwbon to_n tou~ Zebedai/ou kai\ 70Iwa&nnhn to_n a)delfo_n tou~ 70Iakw&bou, kai\ e0pe/qhken au)toi=j o)no&mata Boanhrge/j, o# e0stin Ui9oi\ Bronth~j: 187kai\ 70Andre/an kai\ Fi/lippon kai\ Barqolomai=on kai\ Maqqai=on kai\ Qwma~n kai\ 70Ia&kwbon to_n tou~ 79Alfai/ou kai\ Qaddai=on kai\ Si/mwna to_n Kananai=on 197kai\ 70Iou&dan 70Iskariw&q, o(\j kai\ pare/dwken au)to&n.

777
3:207Kai\ e1rxetai ei0j oi]kon: kai\ sune/rxetai pa&lin o!xloj, w#ste mh_ du&nasqai au)tou_j mhde\ a!rton fagei=n. 217kai\ a)kou&santej oi9 par' au)tou~ e0ch~lqon krath~sai au)to&n, e1legon ga_r o#ti e0ce/sth. 227kai\ oi9 grammatei=j oi9 a)po_ 79Ierosolu&mwn kataba&ntej e1legon o#ti Beelzebou_l e1xei, kai\ o#ti e0n tw~| a!rxonti tw~n daimoni/wn e0kba&llei ta_ daimo&nia. 237kai\ proskalesa&menoj au)tou_j e0n parabolai=j e1legen au)toi=j, Pw~j du&natai Satana~j Satana~n e0kba&llein;247kai\ e0a_n basilei/a e0f' e9auth_n merisqh~|, ou) du&natai staqh~nai h( basilei/a e0kei/nh: 257kai\ e0a_n oi0ki/a e0f' e9auth_n merisqh~|, ou) dunh&setai h( oi0ki/a e0kei/nh staqh~nai. 267kai\ ei0 o( Satana~j a)ne/sth e0f' e9auto_n kai\ e0meri/sqh, ou) du&natai sth~nai a)lla_ te/loj e1xei. 277a)ll' ou) du&natai ou)dei\j ei0j th_n oi0ki/an tou~ i0sxurou~ ei0selqw_n ta_ skeu&h au)tou~ diarpa&sai e0a_n mh_ prw~ton to_n i0sxuro_n dh&sh|, kai\ to&te th_n oi0ki/an au)tou~ diarpa&sei. 2870Amh_n le/gw u(mi=n o#ti pa&nta a)feqh&setai toi=j ui9oi=j tw~n a)nqrw&pwn, ta_ a(marth&mata kai\ ai9 blasfhmi/ai o#sa e0a_n blasfhmh&swsin: 297o(\j d' a@n blasfhmh&sh| ei0j to_ pneu~ma to_ a#gion ou)k e1xei a!fesin ei0j to_n ai0w~na, a)lla_ e1noxo&j e0stin ai0wni/ou a(marth&matoj -- 307o#ti e1legon, Pneu~ma a)ka&qarton e1xei.

777
3:317Kai\ e1rxetai h( mh&thr au)tou~ kai\ oi9 a)delfoi\ au)tou~ kai\ e1cw sth&kontej a)pe/steilan pro_j au)to_n kalou~ntej au)to&n. 327kai\ e0ka&qhto peri\ au)to_n o!xloj, kai\ le/gousin au)tw~|, 70Idou_ h( mh&thr sou kai\ oi9 a)delfoi/ sou e1cw zhtou~si/n se. 337kai\ a)pokriqei\j au)toi=j le/gei, Ti/j e0stin h( mh&thr mou kai\ oi9 a)delfoi/ [mou]; 347kai\ peribleya&menoj tou_j peri\ au)to_n ku&klw| kaqhme/nouj le/gei, 71Ide h( mh&thr mou kai\ oi9 a)delfoi/ mou. 357o(\j [ga_r] a@n poih&sh| to_ qe/lhma tou~ qeou~, ou{toj a)delfo&j mou kai\ a)delfh_ kai\ mh&thr e0sti/n.

4:1 Kai\ pa&lin h!rcato dida&skein para_ th_n qa&lassan. kai\ suna&getai pro_j au)to_n o!xloj plei=stoj, w#ste au)to_n ei0j ploi=on e0mba&nta kaqh~sqai e0n th~| qala&ssh|, kai\ pa~j o( o!xloj pro_j th_n qa&lassan e0pi\ th~j gh~j h}san. 27kai\ e0di/dasken au)tou_j e0n parabolai=j polla&, kai\ e1legen au)toi=j e0n th~| didaxh~| au)tou~, 370Akou&ete. i0dou_ e0ch~lqen o( spei/rwn spei=rai. 47kai\ e0ge/neto e0n tw~| spei/rein o(\ me\n e1pesen para_ th_n o(do&n, kai\ h}lqen ta_ peteina_ kai\ kate/fagen au)to&. 57kai\ a!llo e1pesen e0pi\ to_ petrw~dej o#pou ou)k ei]xen gh~n pollh&n, kai\ eu)qu_j e0cane/teilen dia_ to_ mh_ e1xein ba&qoj gh~j: 67kai\ o#te a)ne/teilen o( h#lioj e0kaumati/sqh, kai\ dia_ to_ mh_ e1xein r(i/zan e0chra&nqh. 77kai\ a!llo e1pesen ei0j ta_j a)ka&nqaj, kai\ a)ne/bhsan ai9 a!kanqai kai\ sune/pnican au)to&, kai\ karpo_n ou)k e1dwken. 87kai\ a!lla e1pesen ei0j th_n gh~n th_n kalh&n, kai\ e0di/dou karpo_n a)nabai/nonta kai\ au)cano&mena, kai\ e1feren e9\n tria&konta kai\ e9\n e9ch&konta kai\ e9\n e9kato&n.97kai\ e1legen, 74Oj e1xei w}ta a)kou&ein a)koue/tw.

777
4:107Kai\ o#te e0ge/neto kata_ mo&naj, h)rw&twn au)to_n oi9 peri\ au)to_n su_n toi=j dw&deka ta_j parabola&j. 117kai\ e1legen au)toi=j, 79Umi=n to_ musth&rion de/dotai th~j basilei/aj tou~ qeou~: e0kei/noij de\ toi=j e1cw e0n parabolai=j ta_ pa&nta gi/netai, 127i3na
777ble/pontej ble/pwsin kai\ mh_ i1dwsin,
777777kai\ a)kou&ontej a)kou&wsin kai\ mh_ suniw~sin,
777mh&pote e0pistre/ywsin kai\ a)feqh~| au)toi=j.

777
4:137Kai\ le/gei au)toi=j, Ou)k oi1date th_n parabolh_n tau&thn, kai\ pw~j pa&saj ta_j parabola_j gnw&sesqe; 147o( spei/rwn to_n lo&gon spei/rei. 157ou{toi de/ ei0sin oi9 para_ th_n o(do_n o#pou spei/retai o( lo&goj, kai\ o#tan a)kou&swsin eu)qu_j e1rxetai o( Satana~j kai\ ai1rei to_n lo&gon to_n e0sparme/non ei0j au)tou&j. 167kai\ ou{toi/ ei0sin oi9 e0pi\ ta_ petrw&dh speiro&menoi, oi9\ o#tan a)kou&swsin to_n lo&gon eu)qu_j meta_ xara~j lamba&nousin au)to&n, 177kai\ ou)k e1xousin r(i/zan e0n e9autoi=j a)lla_ pro&skairoi/ ei0sin: ei]ta genome/nhj qli/yewj h@ diwgmou~ dia_ to_n lo&gon eu)qu_j skandali/zontai. 187kai\ a!lloi ei0si\n oi9 ei0j ta_j a)ka&nqaj speiro&menoi: ou{toi/ ei0sin oi9 to_n lo&gon a)kou&santej, 197kai\ ai9 me/rimnai tou~ ai0w~noj kai\ h( a)pa&th tou~ plou&tou kai\ ai9 peri\ ta_ loipa_ e0piqumi/ai ei0sporeuo&menai sumpni/gousin to_n lo&gon, kai\ a!karpoj gi/netai. 207kai\ e0kei=noi/ ei0sin oi9 e0pi\ th_n gh~n th_n kalh_n spare/ntej, oi3tinej a)kou&ousin to_n lo&gon kai\ parade/xontai kai\ karpoforou~sin e9\n tria&konta kai\ e9\n e9ch&konta kai\ e9\n e9kato&n.

777
4:217Kai\ e1legen au)toi=j, Mh&ti e1rxetai o( lu&xnoj i3na u(po_ to_n mo&dion teqh~| h@ u(po_ th_n kli/nhn; ou)x i3na e0pi\ th_n luxni/an teqh~|; 227ou) ga&r e0stin krupto_n e0a_n mh_ i3na fanerwqh~|, ou)de\ e0ge/neto a)po&krufon a)ll' i3na e1lqh| ei0j fanero&n. 237ei1 tij e1xei w}ta a)kou&ein a)koue/tw.
777
4:247Kai\ e1legen au)toi=j, Ble/pete ti/ a)kou&ete. e0n w{| me/trw| metrei=te metrhqh&setai u(mi=n kai\ prosteqh&setai u(mi=n. 257o(\j ga_r e1xei, doqh&setai au)tw~|: kai\ o(\j ou)k e1xei, kai\ o(\ e1xei a)rqh&setai a)p' au)tou~.

777
4:267Kai\ e1legen, Ou#twj e0sti\n h( basilei/a tou~ qeou~ w(j a!nqrwpoj ba&lh| to_n spo&ron e0pi\ th~j gh~j 277kai\ kaqeu&dh| kai\ e0gei/rhtai nu&kta kai\ h(me/ran, kai\ o( spo&roj blasta~| kai\ mhku&nhtai w(j ou)k oi]den au)to&j. 287au)toma&th h( gh~ karpoforei=, prw~ton xo&rton, ei]ten sta&xun, ei]ten plh&rh si=ton e0n tw~| sta&xui+. 297o#tan de\ paradoi= o( karpo&j, eu)qu_j a)poste/llei to_ dre/panon, o#ti pare/sthken o( qerismo&j.

777
4:307Kai\ e1legen, Pw~j o(moiw&swmen th_n basilei/an tou~ qeou~, h@ e0n ti/ni au)th_n parabolh~| qw~men; 317w(j ko&kkw| sina&pewj, o(\j o#tan sparh~| e0pi\ th~j gh~j, mikro&teron o@n pa&ntwn tw~n sperma&twn tw~n e0pi\ th~j gh~j, 327kai\ o#tan sparh~|, a)nabai/nei kai\ gi/netai mei=zon pa&ntwn tw~n laxa&nwn kai\ poiei= kla&douj mega&louj, w#ste du&nasqai u(po_ th_n skia_n au)tou~ ta_ peteina_ tou~ ou)ranou~ kataskhnou~n.

777
4:337Kai\ toiau&taij parabolai=j pollai=j e0la&lei au)toi=j to_n lo&gon, kaqw_j h)du&nanto a)kou&ein: 347xwri\j de\ parabolh~j ou)k e0la&lei au)toi=j, kat' i0di/an de\ toi=j i0di/oij maqhtai=j e0pe/luen pa&nta.

777
357Kai\ le/gei au)toi=j e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra| o)yi/aj genome/nhj, Die/lqwmen ei0j to_ pe/ran. 367kai\ a)fe/ntej to_n o!xlon paralamba&nousin au)to_n w(j h}n e0n tw~| ploi/w|, kai\ a!lla ploi=a h}n met' au)tou~. 377kai\ gi/netai lai=lay mega&lh a)ne/mou, kai\ ta_ ku&mata e0pe/ballen ei0j to_ ploi=on, w#ste h!dh gemi/zesqai to_ ploi=on. 387kai\ au)to_j h}n e0n th~| pru&mnh| e0pi\ to_ proskefa&laion kaqeu&dwn: kai\ e0gei/rousin au)to_n kai\ le/gousin au)tw~|, Dida&skale, ou) me/lei soi o#ti a)pollu&meqa; 397kai\ diegerqei\j e0peti/mhsen tw~| a)ne/mw| kai\ ei]pen th~| qala&ssh|, Siw&pa, pefi/mwso. kai\ e0ko&pasen o( a!nemoj, kai\ e0ge/neto galh&nh mega&lh. 407kai\ ei]pen au)toi=j, Ti/ deiloi/ e0ste; ou!pw e1xete pi/stin; 417kai\ e0fobh&qhsan fo&bon me/gan, kai\ e1legon pro_j a)llh&louj, Ti/j a!ra ou{to&j e0stin o#ti kai\ o( a!nemoj kai\ h( qa&lassa u(pakou&ei au)tw~|;

5:1 7Kai\ h}lqon ei0j to_ pe/ran th~j qala&sshj ei0j th_n xw&ran tw~n Gerashnw~n. 27kai\ e0celqo&ntoj au)tou~ e0k tou~ ploi/ou [eu)qu_j] u(ph&nthsen au)tw~| e0k tw~n mnhmei/wn a!nqrwpoj e0n pneu&mati a)kaqa&rtw|, 37o(\j th_n katoi/khsin ei]xen e0n toi=j mnh&masin: kai\ ou)de\ a(lu&sei ou)ke/ti ou)dei\j e0du&nato au)to_n dh~sai, 47dia_ to_ au)to_n polla&kij pe/daij kai\ a(lu&sesin dede/sqai kai\ diespa&sqai u(p' au)tou~ ta_j a(lu&seij kai\ ta_j pe/daj suntetri=fqai, kai\ ou)dei\j i1sxuen au)to_n dama&sai: 57kai\ dia_ panto_j nukto_j kai\ h(me/raj e0n toi=j mnh&masin kai\ e0n toi=j o!resin h}n kra&zwn kai\ katako&ptwn e9auto_n li/qoij. 67kai\ i0dw_n to_n 70Ihsou~n a)po_ makro&qen e1dramen kai\ proseku&nhsen au)tw~|, 77kai\ kra&caj fwnh~| mega&lh| le/gei, Ti/ e0moi\ kai\ soi/, 70Ihsou~ ui9e\ tou~ qeou~ tou~ u(yi/stou; o(rki/zw se to_n qeo&n, mh& me basani/sh|j. 87e1legen ga_r au)tw~|, 71Ecelqe to_ pneu~ma to_ a)ka&qarton e0k tou~ a)nqrw&pou. 97kai\ e0phrw&ta au)to&n, Ti/ o!noma& soi; kai\ le/gei au)tw~|, Legiw_n o!noma& moi, o#ti polloi/ e0smen. 107kai\ pareka&lei au)to_n polla_ i3na mh_ au)tou_j a)postei/lh| e1cw th~j xw&raj.
777
5:117)=Hn de\ e0kei= pro_j tw~| o!rei a)ge/lh xoi/rwn mega&lh boskome/nh: 127kai\ pareka&lesan au)to_n le/gontej, Pe/myon h(ma~j ei0j tou_j xoi/rouj, i3na ei0j au)tou_j ei0se/lqwmen. 137kai\ e0pe/treyen au)toi=j. kai\ e0celqo&nta ta_ pneu&mata ta_ a)ka&qarta ei0sh~lqon ei0j tou_j xoi/rouj, kai\ w#rmhsen h( a)ge/lh kata_ tou~ krhmnou~ ei0j th_n qa&lassan, w(j disxi/lioi, kai\ e0pni/gonto e0n th~| qala&ssh|. 147kai\ oi9 bo&skontej au)tou_j e1fugon kai\ a)ph&ggeilan ei0j th_n po&lin kai\ ei0j tou_j a)grou&j: kai\ h}lqon i0dei=n ti/ e0stin to_ gegono&j. 157kai\ e1rxontai pro_j to_n 70Ihsou~n, kai\ qewrou~sin to_n daimonizo&menon kaqh&menon i9matisme/non kai\ swfronou~nta, to_n e0sxhko&ta to_n legiw~na, kai\ e0fobh&qhsan. 167kai\ dihgh&santo au)toi=j oi9 i0do&ntej pw~j e0ge/neto tw~| daimonizome/nw| kai\ peri\ tw~n xoi/rwn. 177kai\ h!rcanto parakalei=n au)to_n a)pelqei=n a)po_ tw~n o(ri/wn au)tw~n. 187kai\ e0mbai/nontoj au)tou~ ei0j to_ ploi=on pareka&lei au)to_n o( daimonisqei\j i3na met' au)tou~ h}|. 197kai\ ou)k a)fh~ken au)to&n, a)lla_ le/gei au)tw~|, 73Upage ei0j to_n oi]ko&n sou pro_j tou_j sou&j, kai\ a)pa&ggeilon au)toi=j o#sa o( ku&rio&j soi pepoi/hken kai\ h)le/hse/n se. 207kai\ a)ph~lqen kai\ h!rcato khru&ssein e0n th~| Dekapo&lei o#sa e0poi/hsen au)tw~| o( 70Ihsou~j, kai\ pa&ntej e0qau&mazon.

777
5:217Kai\ diapera&santoj tou~ 70Ihsou~ pa&lin ei0j to_ pe/ran sunh&xqh o!xloj polu_j e0p' au)to&n, kai\ h}n para_ th_n qa&lassan. 227kai\ e1rxetai ei[j tw~n a)rxisunagw&gwn, o)no&mati 70Ia&i+roj, kai\ i0dw_n au)to_n pi/ptei pro_j tou_j po&daj au)tou~ 237kai\ parakalei= au)to_n polla_ le/gwn o#ti To_ quga&trio&n mou e0sxa&twj e1xei, i3na e0lqw_n e0piqh~|j ta_j xei=raj au)th~| i3na swqh~| kai\ zh&sh|. 247kai\ a)ph~lqen met' au)tou~.
777 Kai\ h)kolou&qei au)tw~| o!xloj polu&j, kai\ sune/qlibon au)to&n.
257kai\ gunh_ ou}sa e0n r(u&sei ai3matoj dw&deka e1th 267kai\ polla_ paqou~sa u(po_ pollw~n i0atrw~n kai\ dapanh&sasa ta_ par' au)th~j pa&nta kai\ mhde\n w)felhqei=sa a)lla_ ma~llon ei0j to_ xei=ron e0lqou~sa, 277a)kou&sasa peri\ tou~ 70Ihsou~, e0lqou~sa e0n tw~| o!xlw| o!pisqen h#yato tou~ i9mati/ou au)tou~: 287e1legen ga_r o#ti 70Ea_n a#ywmai ka@n tw~n i9mati/wn au)tou~ swqh&somai. 297kai\ eu)qu_j e0chra&nqh h( phgh_ tou~ ai3matoj au)th~j, kai\ e1gnw tw~| sw&mati o#ti i1atai a)po_ th~j ma&stigoj. 307kai\ eu)qu_j o( 70Ihsou~j e0pignou_j e0n e9autw~| th_n e0c au)tou~ du&namin e0celqou~san e0pistrafei\j e0n tw~| o!xlw| e1legen, Ti/j mou h#yato tw~n i9mati/wn; 317kai\ e1legon au)tw~| oi9 maqhtai\ au)tou~, Ble/peij to_n o!xlon sunqli/bonta& se, kai\ le/geij, Ti/j mou h#yato; 327kai\ perieble/peto i0dei=n th_n tou~to poih&sasan. 337h( de\ gunh_ fobhqei=sa kai\ tre/mousa, ei0dui=a o(\ ge/gonen au)th~|, h}lqen kai\ prose/pesen au)tw~| kai\ ei]pen au)tw~| pa~san th_n a)lh&qeian. 347o( de\ ei]pen au)th~|, Quga&thr, h( pi/stij sou se/swke/n se: u#page ei0j ei0rh&nhn, kai\ i1sqi u(gih_j a)po_ th~j ma&stigo&j sou.
777
5:3571Eti au)tou~ lalou~ntoj e1rxontai a)po_ tou~ a)rxisunagw&gou le/gontej o#ti 79H quga&thr sou a)pe/qanen: ti/ e1ti sku&lleij to_n dida&skalon; 367o( de\ 70Ihsou~j parakou&saj to_n lo&gon lalou&menon le/gei tw~| a)rxisunagw&gw|, Mh_ fobou~, mo&non pi/steue. 377kai\ ou)k a)fh~ken ou)de/na met' au)tou~ sunakolouqh~sai ei0 mh_ to_n Pe/tron kai\ 70Ia&kwbon kai\ 70Iwa&nnhn to_n a)delfo_n 70Iakw&bou. 387kai\ e1rxontai ei0j to_n oi]kon tou~ a)rxisunagw&gou, kai\ qewrei= qo&rubon kai\ klai/ontaj kai\ a)lala&zontaj polla&, 397kai\ ei0selqw_n le/gei au)toi=j, Ti/ qorubei=sqe kai\ klai/ete; to_ paidi/on ou)k a)pe/qanen a)lla_ kaqeu&dei. 407kai\ katege/lwn au)tou~. au)to_j de\ e0kbalw_n pa&ntaj paralamba&nei to_n pate/ra tou~ paidi/ou kai\ th_n mhte/ra kai\ tou_j met' au)tou~, kai\ ei0sporeu&etai o#pou h}n to_ paidi/on: 417kai\ krath&saj th~j xeiro_j tou~ paidi/ou le/gei au)th~|, Taliqa koum, o# e0stin meqermhneuo&menon To_ kora&sion, soi\ le/gw, e1geire. 427kai\ eu)qu_j a)ne/sth to_ kora&sion kai\ periepa&tei, h}n ga_r e0tw~n dw&deka. kai\ e0ce/sthsan eu)qu_j e0ksta&sei mega&lh|. 437kai\ diestei/lato au)toi=j polla_ i3na mhdei\j gnoi= tou~to, kai\ ei]pen doqh~nai au)th~| fagei=n.

6:1 7Kai\ e0ch~lqen e0kei=qen, kai\ e1rxetai ei0j th_n patri/da au)tou~, kai\ a)kolouqou~sin au)tw~| oi9 maqhtai\ au)tou~. 27kai\ genome/nou sabba&tou h!rcato dida&skein e0n th~| sunagwgh~|: kai\ polloi\ a)kou&ontej e0ceplh&ssonto le/gontej, Po&qen tou&tw| tau~ta, kai\ ti/j h( sofi/a h( doqei=sa tou&tw| i3na kai\ duna&meij toiau~tai dia_ tw~n xeirw~n au)tou~ gi/nwntai; 37ou)x ou{to&j e0stin o( te/ktwn, o( ui9o_j th~j Mari/aj kai\ a)delfo_j 70Iakw&bou kai\ 70Iwsh~toj kai\ 70Iou&da kai\ Si/mwnoj; kai\ ou)k ei0si\n ai9 a)delfai\ au)tou~ w{de pro_j h(ma~j; kai\ e0skandali/zonto e0n au)tw~|. 47kai\ e1legen au)toi=j o( 70Ihsou~j o#ti Ou)k e1stin profh&thj a!timoj ei0 mh_ e0n th~| patri/di au)tou~ kai\ e0n toi=j suggeneu~sin au)tou~ kai\ e0n th~| oi0ki/a| au)tou~. 57kai\ ou)k e0du&nato e0kei= poih~sai ou)demi/an du&namin, ei0 mh_ o)li/goij a)rrw&stoij e0piqei\j ta_j xei=raj e0qera&peusen: 67kai\ e0qau&mazen dia_ th_n a)pisti/an au)tw~n.

777 Kai\ perih~gen ta_j kw&maj ku&klw| dida&skwn.
77kai\ proskalei=tai tou_j dw&deka, kai\ h!rcato au)tou_j a)poste/llein du&o du&o, kai\ e0di/dou au)toi=j e0cousi/an tw~n pneuma&twn tw~n a)kaqa&rtwn: 87kai\ parh&ggeilen au)toi=j i3na mhde\n a!rwsin ei0j o(do_n ei0 mh_ r(a&bdon mo&non, mh_ a!rton, mh_ ph&ran, mh_ ei0j th_n zw&nhn xalko&n, 97a)lla_ u(podedeme/nouj sanda&lia kai\ mh_ e0ndu&sasqai du&o xitw~naj. 107kai\ e1legen au)toi=j, 73Opou e0a_n ei0se/lqhte ei0j oi0ki/an, e0kei= me/nete e3wj a@n e0ce/lqhte e0kei=qen. 117kai\ o(\j a@n to&poj mh_ de/chtai u(ma~j mhde\ a)kou&swsin u(mw~n, e0kporeuo&menoi e0kei=qen e0ktina&cate to_n xou~n to_n u(poka&tw tw~n podw~n u(mw~n ei0j martu&rion au)toi=j. 127Kai\ e0celqo&ntej e0kh&rucan i3na metanow~sin, 137kai\ daimo&nia polla_ e0ce/ballon, kai\ h!leifon e0lai/w| pollou_j a)rrw&stouj kai\ e0qera&peuon.

777
6:147Kai\ h!kousen o( basileu_j 79Hrw&|dhj, fanero_n ga_r e0ge/neto to_ o!noma au)tou~, kai\ e1legon o#ti 70Iwa&nnhj o( bapti/zwn e0gh&gertai e0k nekrw~n, kai\ dia_ tou~to e0nergou~sin ai9 duna&meij e0n au)tw~|. 157a!lloi de\ e1legon o#ti 70Hli/aj e0sti/n: a!lloi de\ e1legon o#ti profh&thj w(j ei[j tw~n profhtw~n. 167a)kou&saj de\ o( 79Hrw&|dhj e1legen, 74On e0gw_ a)pekefa&lisa 70Iwa&nnhn, ou{toj h)ge/rqh. 177Au)to_j ga_r o( 79Hrw&|dhj a)postei/laj e0kra&thsen to_n 70Iwa&nnhn kai\ e1dhsen au)to_n e0n fulakh~| dia_ 79Hrw|dia&da th_n gunai=ka Fili/ppou tou~ a)delfou~ au)tou~, o#ti au)th_n e0ga&mhsen: 187e1legen ga_r o( 70Iwa&nnhj tw~| 79Hrw&|dh| o#ti Ou)k e1cesti/n soi e1xein th_n gunai=ka tou~ a)delfou~ sou. 197h( de\ 79Hrw|dia_j e0nei=xen au)tw~| kai\ h!qelen au)to_n a)poktei=nai, kai\ ou)k h)du&nato: 207o( ga_r 79Hrw&|dhj e0fobei=to to_n 70Iwa&nnhn, ei0dw_j au)to_n a!ndra di/kaion kai\ a#gion, kai\ suneth&rei au)to&n, kai\ a)kou&saj au)tou~ polla_ e0poi/ei, kai\ h(de/wj au)tou~ h!kouen. 217Kai\ genome/nhj h(me/raj eu)kai/rou o#te 79Hrw&|dhj toi=j genesi/oij au)tou~ dei=pnon e0poi/hsen toi=j megista~sin au)tou~ kai\ toi=j xilia&rxoij kai\ toi=j prw&toij th~j Galilai/aj, 227kai\ ei0selqou&shj th~j qugatro_j au)tou~ 79Hrw|dia&doj kai\ o)rxhsame/nhj, h!resen tw~| 79Hrw&|dh| kai\ toi=j sunanakeime/noij. ei]pen o( basileu_j tw~| korasi/w|, Ai1thso&n me o(\ e0a_n qe/lh|j, kai\ dw&sw soi: 237kai\ w!mosen au)th~| [polla&], 73O ti e0a&n me ai0th&sh|j dw&sw soi e3wj h(mi/souj th~j basilei/aj mou. 247kai\ e0celqou~sa ei]pen th~| mhtri\ au)th~j, Ti/ ai0th&swmai; h( de\ ei]pen, Th_n kefalh_n 70Iwa&nnou tou~ bapti/zontoj.257kai\ ei0selqou~sa eu)qu_j meta_ spoudh~j pro_j to_n basile/a h)|th&sato le/gousa, Qe/lw i3na e0cauth~j dw~|j moi e0pi\ pi/naki th_n kefalh_n 70Iwa&nnou tou~ baptistou~. 267kai\ peri/lupoj geno&menoj o( basileu_j dia_ tou_j o#rkouj kai\ tou_j a)nakeime/nouj ou)k h)qe/lhsen a)qeth~sai au)th&n: 277kai\ eu)qu_j a)postei/laj o( basileu_j spekoula&tora e0pe/tacen e0ne/gkai th_n kefalh_n au)tou~. kai\ a)pelqw_n a)pekefa&lisen au)to_n e0n th~| fulakh~| 287kai\ h!negken th_n kefalh_n au)tou~ e0pi\ pi/naki kai\ e1dwken au)th_n tw~| korasi/w|, kai\ to_ kora&sion e1dwken au)th_n th~| mhtri\ au)th~j. 297kai\ a)kou&santej oi9 maqhtai\ au)tou~ h}lqon kai\ h}ran to_ ptw~ma au)tou~ kai\ e1qhkan au)to_ e0n mnhmei/w|.

777
6:307Kai\ suna&gontai oi9 a)po&stoloi pro_j to_n 70Ihsou~n, kai\ a)ph&ggeilan au)tw~| pa&nta o#sa e0poh&san kai\ o#sa e0di/dacan. 317kai\ le/gei au)toi=j, Deu~te u(mei=j au)toi\ kat' i0di/an ei0j e1rhmon to&pon kai\ a)napau&sasqe o)li/gon. h}san ga_r oi9 e0rxo&menoi kai\ oi9 u(pa&gontej polloi/, kai\ ou)de\ fagei=n eu)kai/roun. 327kai\ a)ph~lqon e0n tw~| ploi/w| ei0j e1rhmon to&pon kat' i0di/an. 337kai\ ei]don au)tou_j u(pa&gontaj kai\ e0pe/gnwsan polloi/, kai\ pezh~| a)po_ pasw~n tw~n po&lewn sune/dramon e0kei= kai\ proh~lqon au)tou&j. 347kai\ e0celqw_n ei]den polu_n o!xlon, kai\ e0splagxni/sqh e0p' au)tou_j o#ti h}san w(j pro&bata mh_ e1xonta poime/na, kai\ h!rcato dida&skein au)tou_j polla&. 357Kai\ h!dh w#raj pollh~j genome/nhj proselqo&ntej [au)tw~|] oi9 maqhtai\ au)tou~ e1legon o#ti 71Erhmo&j e0stin o( to&poj, kai\ h!dh w#ra pollh&: 367a)po&luson au)tou&j, i3na a)pelqo&ntej ei0j tou_j ku&klw| a)grou_j kai\ kw&maj a)gora&swsin e9autoi=j ti/ fa&gwsin. 377o( de\ a)pokriqei\j ei]pen au)toi=j, Do&te au)toi=j u(mei=j fagei=n. kai\ le/gousin au)tw~|, 70Apelqo&ntej a)gora&swmen dhnari/wn diakosi/wn a!rtouj kai\ dw&swmen au)toi=j fagei=n; 387o( de\ le/gei au)toi=j, Po&souj a!rtouj e1xete; u(pa&gete i1dete. kai\ gno&ntej le/gousin, Pe/nte, kai\ du&o i0xqu&aj. 397kai\ e0pe/tacen au)toi=j a)nakli=nai pa&ntaj sumpo&sia sumpo&sia e0pi\ tw~| xlwrw~| xo&rtw|. 407kai\ a)ne/pesan prasiai\ prasiai\ kata_ e9kato_n kai\ kata_ penth&konta. 417kai\ labw_n tou_j pe/nte a!rtouj kai\ tou_j du&o i0xqu&aj a)nable/yaj ei0j to_n ou)rano_n eu)lo&ghsen kai\ kate/klasen tou_j a!rtouj kai\ e0di/dou toi=j maqhtai=j [au)tou~] i3na paratiqw~sin au)toi=j, kai\ tou_j du&o i0xqu&aj e0me/risen pa~sin. 427kai\ e1fagon pa&ntej kai\ e0xorta&sqhsan: 437kai\ h}ran kla&smata dw&deka kofi/nwn plhrw&mata kai\ a)po_ tw~n i0xqu&wn. 447kai\ h}san oi9 fago&ntej [tou_j a!rtouj] pentakisxi/lioi a!ndrej.

777
6:457Kai\ eu)qu_j h)na&gkasen tou_j maqhta_j au)tou~ e0mbh~nai ei0j to_ ploi=on kai\ proa&gein ei0j to_ pe/ran pro_j Bhqsai+da&n, e3wj au)to_j a)polu&ei to_n o!xlon. 467kai\ a)potaca&menoj au)toi=j a)ph~lqen ei0j to_ o!roj proseu&casqai. 477kai\ o)yi/aj genome/nhj h}n to_ ploi=on e0n me/sw| th~j qala&sshj, kai\ au)to_j mo&noj e0pi\ th~j gh~j. 487kai\ i0dw_n au)tou_j basanizome/nouj e0n tw~| e0lau&nein, h}n ga_r o( a!nemoj e0nanti/oj au)toi=j, peri\teta&rthn fulakh_n th~j nukto_j e1rxetai pro_j au)tou_j peripatw~n e0pi\ th~j qala&sshj: kai\ h!qelen parelqei=n au)tou&j. 497oi9 de\ i0do&ntej au)to_n e0pi\ th~j qala&sshj peripatou~nta e1docan o#ti fa&ntasma& e0stin, kai\ a)ne/kracan: 507pa&ntej ga_r au)to_n ei]don kai\ e0tara&xqhsan. o( de\ eu)qu_j e0la&lhsen met' au)tw~n, kai\ le/gei au)toi=j, Qarsei=te, e0gw& ei0mi: mh_ fobei=sqe. 517kai\ a)ne/bh pro_j au)tou_j ei0j to_ ploi=on, kai\ e0ko&pasen o( a!nemoj. kai\ li/an [e0k perissou~] e0n e9autoi=j e0ci/stanto, 527ou) ga_r sunh~kan e0pi\ toi=j a!rtoij, a)ll' h}n au)tw~n h( kardi/a pepwrwme/nh.

777
6:537Kai\ diapera&santej e0pi\ th_n gh~n h}lqon ei0j Gennhsare\t kai\ proswrmi/sqhsan. 547kai\ e0celqo&ntwn au)tw~n e0k tou~ ploi/ou eu)qu_j e0pigno&ntej au)to_n 557perie/dramon o#lhn th_n xw&ran e0kei/nhn kai\ h!rcanto e0pi\ toi=j kraba&ttoij tou_j kakw~j e1xontaj perife/rein o#pou h!kouon o#ti e0sti/n. 567kai\ o#pou a@n ei0seporeu&eto ei0j kw&maj h@ ei0j po&leij h@ ei0j a)grou_j e0n tai=j a)gorai=j e0ti/qesan tou_j a)sqenou~ntaj, kai\ pareka&loun au)to_n i3na ka@n tou~ kraspe/dou tou~ i9mati/ou au)tou~ a#ywntai: kai\ o#soi a@n h#yanto au)tou~ e0sw&|zonto.

7:1 7Kai\ suna&gontai pro_j au)to_n oi9 Farisai=oi kai/ tinej tw~n grammate/wn e0lqo&ntej a)po_ 79Ierosolu&mwn 27kai\ i0do&ntej tina_j tw~n maqhtw~n au)tou~ o#ti koinai=j xersi/n, tou~t' e1stin a)ni/ptoij, e0sqi/ousin tou_j a!rtouj -- 37oi9 ga_r Farisai=oi kai\ pa&ntej oi9 70Ioudai=oi e0a_n mh_ pugmh~| ni/ywntai ta_j xei=raj ou)k e0sqi/ousin, kratou~ntej th_n para&dosin tw~n presbute/rwn,47kai\ a)p' a)gora~j e0a_n mh_ bapti/swntai ou)k e0sqi/ousin, kai\ a!lla polla& e0stin a(\ pare/labon kratei=n, baptismou_j pothri/wn kai\ cestw~n kai\ xalki/wn [kai\ klinw~n -- ] 57kai\ e0perwtw~sin au)to_n oi9 Farisai=oi kai\ oi9 grammatei=j, Dia_ ti/ ou) peripatou~sin oi9 maqhtai/ sou kata_ th_n para&dosin tw~n presbute/rwn, a)lla_ koinai=j xersi\n e0sqi/ousin to_n a!rton; 67o( de\ ei]pen au)toi=j, Kalw~j e0profh&teusen 70Hsai5aj peri\ u(mw~n tw~n u(pokritw~n, w(j ge/graptai o#ti
777Ou{toj o( lao_j toi=j xei/lesi/n me tima~|,
777777h( de\ kardi/a au)tw~n po&rrw a)pe/xei a)p' e0mou~:
777
77ma&thn de\ se/bontai/ me,
777777dida&skontej didaskali/aj e0nta&lmata a)nqrw&pwn.
87a)fe/ntej th_n e0ntolh_n tou~ qeou~ kratei=te th_n para&dosin tw~n a)nqrw&pwn. 97Kai\ e1legen au)toi=j, Kalw~j a)qetei=te th_n e0ntolh_n tou~ qeou~, i3na th_n para&dosin u(mw~n sth&shte. 107Mwu"sh~j ga_r ei]pen, Ti/ma to_n pate/ra sou kai\ th_n mhte/ra sou, kai/, 79O kakologw~n pate/ra h@ mhte/ra qana&tw| teleuta&tw: 117u(mei=j de\ le/gete, 70Ea_n ei1ph| a!nqrwpoj tw~| patri\ h@ th~| mhtri/, Korba~n, o# e0stin, Dw~ron, o(\ e0a_n e0c e0mou~ w)felhqh~|j, 127ou)ke/ti a)fi/ete au)to_n ou)de\n poih~sai tw~| patri\ h@ th~| mhtri/, 137a)kurou~ntej to_n lo&gon tou~ qeou~ th~| parado&sei u(mw~n h{| paredw&kate: kai\ paro&moia toiau~ta polla_ poiei=te.
777
7:147Kai\ proskalesa&menoj pa&lin to_n o!xlon e1legen au)toi=j, 70Akou&sate/ mou pa&ntej kai\ su&nete. 157ou)de/n e0stin e1cwqen tou~ a)nqrw&pou ei0sporeuo&menon ei0j au)to_n o(\ du&natai koinw~sai au)to&n: a)lla_ ta_ e0k tou~ a)nqrw&pou e0kporeuo&mena& e0stin ta_ koinou~nta to_n a!nqrwpon. 177Kai\ o#te ei0sh~lqen ei0j oi]kon a)po_ tou~ o!xlou, e0phrw&twn au)to_n oi9 maqhtai\ au)tou~ th_n parabolh&n. 187kai\ le/gei au)toi=j, Ou#twj kai\ u(mei=j a)su&netoi/ e0ste; ou) noei=te o#ti pa~n to_ e1cwqen ei0sporeuo&menon ei0j to_n a!nqrwpon ou) du&natai au)to_n koinw~sai, 197o#ti ou)k ei0sporeu&etai au)tou~ ei0j th_n kardi/an a)ll' ei0j th_n koili/an, kai\ ei0j to_n a)fedrw~na e0kporeu&etai; -- kaqari/zwn pa&nta ta_ brw&mata. 207e1legen de\ o#ti To_ e0k tou~ a)nqrw&pou e0kporeuo&menon e0kei=no koinoi= to_n a!nqrwpon: 217e1swqen ga_r e0k th~j kardi/aj tw~n a)nqrw&pwn oi9 dialogismoi\ oi9 kakoi\ e0kporeu&ontai, pornei=ai, klopai/, fo&noi, 227moixei=ai, pleoneci/ai, ponhri/ai, do&loj, a)se/lgeia, o)fqalmo_j ponhro&j, blasfhmi/a, u(perhfani/a, a)frosu&nh: 237pa&nta tau~ta ta_ ponhra_ e1swqen e0kporeu&etai kai\ koinoi= to_n a!nqrwpon.

777
7:24 70Ekei=qen de\ a)nasta_j a)ph~lqen ei0j ta_ o#ria Tu&rou. kai\ ei0selqw_n ei0j oi0ki/an ou)de/na h!qelen gnw~nai, kai\ ou)k h)dunh&qh laqei=n: 257a)ll' eu)qu_j a)kou&sasa gunh_ peri\ au)tou~, h{j ei]xen to_ quga&trion au)th~j pneu~ma a)ka&qarton, e0lqou~sa prose/pesen pro_j tou_j po&daj au)tou~: 267h( de\ gunh_ h}n 79Ellhni/j, Surofoini/kissa tw~| ge/nei: kai\ h)rw&ta au)to_n i3na to_ daimo&nion e0kba&lh| e0k th~j qugatro_j au)th~j. 277kai\ e1legen au)th~|, 71Afej prw~ton xortasqh~nai ta_ te/kna, ou) ga&r e0stin kalo_n labei=n to_n a!rton tw~n te/knwn kai\ toi=j kunari/oij balei=n. 287h( de\ a)pekri/qh kai\ le/gei au)tw~|, Ku&rie, kai\ ta_ kuna&ria u(poka&tw th~j trape/zhj e0sqi/ousin a)po_ tw~n yixi/wn tw~n paidi/wn. 297kai\ ei]pen au)th~|, Dia_ tou~ton to_n lo&gon u#page, e0celh&luqen e0k th~j qugatro&j sou to_ daimo&nion. 307kai\ a)pelqou~sa ei0j to_n oi]kon au)th~j eu{ren to_ paidi/on beblhme/non e0pi\ th_n kli/nhn kai\ to_ daimo&nion e0celhluqo&j.

777
7:31 7Kai\ pa&lin e0celqw_n e0k tw~n o(ri/wn Tu&rou h}lqen dia_ Sidw~noj ei0j th_n qa&lassan th~j Galilai/aj a)na_ me/son tw~n o(ri/wn Dekapo&lewj. 327kai\ fe/rousin au)tw~| kwfo_n kai\ mogila&lon, kai\ parakalou~sin au)to_n i3na e0piqh~| au)tw~| th_n xei=ra. 337kai\ a)polabo&menoj au)to_n a)po_ tou~ o!xlou kat' i0di/an e1balen tou_j daktu&louj au)tou~ ei0j ta_ w}ta au)tou~ kai\ ptu&saj h#yato th~j glw&sshj au)tou~, 347kai\ a)nable/yaj ei0j to_n ou)rano_n e0ste/nacen, kai\ le/gei au)tw~|, Effaqa, o# e0stin, Dianoi/xqhti. 357kai\ [eu)qe/wj] h)noi/ghsan au)tou~ ai9 a)koai/, kai\ e0lu&qh o( desmo_j th~j glw&sshj au)tou~, kai\ e0la&lei o)rqw~j. 367kai\ diestei/lato au)toi=j i3na mhdeni\ le/gwsin: o#son de\ au)toi=j dieste/lleto, au)toi\ ma~llon perisso&teron e0kh&russon. 377kai\ u(perperissw~j e0ceplh&ssonto le/gontej, Kalw~j pa&nta pepoi/hken: kai\ tou_j kwfou_j poiei= a)kou&ein kai\ [tou_j] a)la&louj lalei=n.

8:1 70En e0kei/naij tai=j h(me/raij pa&lin pollou~ o!xlou o!ntoj kai\ mh_ e0xo&ntwn ti/ fa&gwsin, proskalesa&menoj tou_j maqhta_j le/gei au)toi=j, 27Splagxni/zomai e0pi\ to_n o!xlon o#ti h!dh h(me/rai trei=j prosme/nousi/n moi kai\ ou)k e1xousin ti/ fa&gwsin: 37kai\ e0a_n a)polu&sw au)tou_j nh&steij ei0j oi]kon au)tw~n, e0kluqh&sontai e0n th~| o(dw~|: kai/ tinej au)tw~n a)po_ makro&qen h#kasin. 47kai\ a)pekri/qhsan au)tw~| oi9 maqhtai\ au)tou~ o#ti Po&qen tou&touj dunh&setai/ tij w{de xorta&sai a!rtwn e0p' e0rhmi/aj; 57kai\ h)rw&ta au)tou&j, Po&souj e1xete a!rtouj; oi9 de\ ei]pan, 79Epta&. 67kai\ paragge/llei tw~| o!xlw| a)napesei=n e0pi\ th~j gh~j: kai\ labw_n tou_j e9pta_ a!rtouj eu)xaristh&saj e1klasen kai\ e0di/dou toi=j maqhtai=j au)tou~ i3na paratiqw~sin kai\ pare/qhkan tw~| o!xlw|. 77kai\ ei]xon i0xqu&dia o)li/ga: kai\ eu)logh&saj au)ta_ ei]pen kai\ tau~ta paratiqe/nai. 87kai\ e1fagon kai\ e0xorta&sqhsan, kai\ h}ran perisseu&mata klasma&twn e9pta_ spuri/daj. 97h}san de\ w(j tetrakisxi/lioi. kai\ a)pe/lusen au)tou&j. 107Kai\ eu)qu_j e0mba_j ei0j to_ ploi=on meta_ tw~n maqhtw~n au)tou~ h}lqen ei0j ta_ me/rh Dalmanouqa&.

777
8:117Kai\ e0ch~lqon oi9 Farisai=oi kai\ h!rcanto suzhtei=n au)tw~|, zhtou~ntej par' au)tou~ shmei=on a)po_ tou~ ou)ranou~, peira&zontej au)to&n. 127kai\ a)nastena&caj tw~| pneu&mati au)tou~ le/gei, Ti/ h( genea_ au#th zhtei= shmei=on; a)mh_n le/gw u(mi=n, ei0 doqh&setai th~| genea~| tau&th| shmei=on. 137kai\ a)fei\j au)tou_j pa&lin e0mba_j a)ph~lqen ei0j to_ pe/ran.

777
8:147Kai\ e0pela&qonto labei=n a!rtouj, kai\ ei0 mh_ e3na a!rton ou)k ei]xon meq' e9autw~n e0n tw~| ploi/w|. 157kai\ dieste/lleto au)toi=j le/gwn, 79Ora~te, ble/pete a)po_ th~j zu&mhj tw~n Farisai/wn kai\ th~j zu&mhj 79Hrw&|dou. 167kai\ dielogi/zontopro_j a)llh&louj o#ti 71Artouj ou)k e1xomen. 177kai\ gnou_j le/gei au)toi=j, Ti/ dialogi/zesqe o#ti a!rtouj ou)k e1xete; ou!pw noei=te ou)de\ suni/ete; pepwrwme/nhn e1xete th_n kardi/an u(mw~n; 18 17o)fqalmou_j e1xontej ou) ble/pete kai\ w}ta e1xontej ou)k a)kou&ete; kai\ ou) mnhmoneu&ete, 197o#te tou_j pe/nte a!rtouj e1klasa ei0j tou_j pentakisxili/ouj, po&souj kofi/nouj klasma&twn plh&reij h!rate; le/gousin au)tw~|, Dw&deka. 2073Ote tou_j e9pta_ ei0j tou_j tetrakisxili/ouj, po&swn spuri/dwn plhrw&mata klasma&twn h!rate; kai\ le/gousin [au)tw~|], 79Epta&. 217kai\ e1legen au)toi=j, Ou!pw suni/ete;

777
8:227Kai\ e1rxontai ei0j Bhqsai+da&n. kai\ fe/rousin au)tw~| tuflo_n kai\ parakalou~sin au)to_n i3na au)tou~ a#yhtai. 237kai\ e0pilabo&menoj th~j xeiro_j tou~ tuflou~ e0ch&negken au)to_n e1cw th~j kw&mhj, kai\ ptu&saj ei0j ta_ o!mmata au)tou~, e0piqei\j ta_j xei=raj au)tw~|, e0phrw&ta au)to&n, Ei1 ti ble/peij; 247kai\ a)nable/yaj e1legen, Ble/pw tou_j a)nqrw&pouj, o#ti w(j de/ndra o(rw~ peripatou~ntaj. 257ei]ta pa&lin e0pe/qhken ta_j xei=raj e0pi\ tou_j o)fqalmou_j au)tou~, kai\ die/bleyen, kai\ a)pekate/sth, kai\ e0ne/blepen thlaugw~j a#panta. 267kai\ a)pe/steilen au)to_n ei0j oi]kon au)tou~ le/gwn, Mhde\ ei0j th_n kw&mhn ei0se/lqh|j.

777
8:277Kai\ e0ch~lqen o( 70Ihsou~j kai\ oi9 maqhtai\ au)tou~ ei0j ta_j kw&maj Kaisarei/aj th~j Fili/ppou: kai\ e0n th~| o(dw~| e0phrw&ta tou_j maqhta_j au)tou~ le/gwn au)toi=j, Ti/na me le/gousin oi9 a!nqrwpoi ei]nai; 287oi9 de\ ei]pan au)tw~| le/gontej [o#ti]70Iwa&nnhn to_n baptisth&n, kai\ a!lloi, 70Hli/an, a!lloi de\ o#ti ei[j tw~n profhtw~n. 297kai\ au)to_j e0phrw&ta au)tou&j, 79Umei=j de\ ti/na me le/gete ei]nai; a)pokriqei\j o( Pe/troj le/gei au)tw~|, Su_ ei] o( Xristo&j. 307kai\ e0peti/mhsen au)toi=j i3na mhdeni\ le/gwsin peri\ au)tou~.

777
8:317Kai\ h!rcato dida&skein au)tou_j o#ti dei= to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou polla_ paqei=n kai\ a)podokimasqh~nai u(po_ tw~n presbute/rwn kai\ tw~n a)rxiere/wn kai\ tw~n grammate/wn kai\ a)poktanqh~nai kai\ meta_ trei=j h(me/raj a)nasth~nai: 327kai\ parrhsi/a| to_n lo&gon e0la&lei. kai\ proslabo&menoj o( Pe/troj au)to_n h!rcato e0pitima~n au)tw~|. 337o( de\ e0pistrafei\j kai\ i0dw_n tou_j maqhta_j au)tou~ e0peti/mhsen Pe/trw| kai\ le/gei, 73Upage o)pi/sw mou, Satana~, o#ti ou) fronei=j ta_ tou~ qeou~ a)lla_ ta_ tw~n a)nqrw&pwn. 347Kai\ proskalesa&menoj to_n o!xlon su_n toi=j maqhtai=j au)tou~ ei]pen au)toi=j, Ei1 tij qe/lei o)pi/sw mou e0lqei=n, a)parnhsa&sqw e9auto_n kai\ a)ra&tw to_n stauro_n au)tou~ kai\ a)kolouqei/tw moi. 357o(\j ga_r e0a_n qe/lh| th_n yuxh_n au)tou~ sw~sai a)pole/sei au)th&n: o(\j d' a@n a)pole/sei th_n yuxh_n au)tou~ e3neken [e0mou~ kai\] tou~ eu)aggeli/ou sw&sei au)th&n. 367ti/ ga_r w)felei= a!nqrwpon kerdh~sai to_n ko&smon o#lon kai\ zhmiwqh~nai th_n yuxh_n au)tou~; 377ti/ ga_r doi= a!nqrwpoj a)nta&llagma th~j yuxh~j au)tou~; 387o(\j ga_r e0a_n e0paisxunqh~| me kai\ tou_j e0mou_j lo&gouj e0n th~| genea~| tau&th| th~| moixali/di kai\ a(martwlw~|, kai\ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0paisxunqh&setai au)to_n o#tan e1lqh| e0n th~| do&ch| tou~ patro_j au)tou~ meta_ tw~n a)gge/lwn tw~n a(gi/wn. 9:1 7Kai\ e1legen au)toi=j, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti ei0si/n tinej w{de tw~n e9sthko&twn oi3tinej ou) mh_ geu&swntai qana&tou e3wj a@n i1dwsin th_n basilei/an tou~ qeou~ e0lhluqui=an e0n duna&mei.

777
9:27Kai\ meta_ h(me/raj e9\c paralamba&nei o( 70Ihsou~j to_n Pe/tron kai\ to_n 70Ia&kwbon kai\ to_n 70Iwa&nnhn, kai\ a)nafe/rei au)tou_j ei0j o!roj u(yhlo_n kat' i0di/an mo&nouj. kai\ metemorfw&qh e1mprosqen au)tw~n, 37kai\ ta_ i9ma&tia au)tou~ e0ge/neto sti/lbonta leuka_ li/an oi[a gnafeu_j e0pi\ th~j gh~j ou) du&natai ou#twj leuka~nai. 47kai\ w!fqh au)toi=j 70Hli/aj su_n Mwu"sei=, kai\ h}san sullalou~ntej tw~| 70Ihsou~. 57kai\ a)pokriqei\j o( Pe/troj le/gei tw~| 70Ihsou~, 79Rabbi/, kalo&n e0stin h(ma~j w{de ei]nai, kai\ poih&swmen trei=j skhna&j, soi\ mi/an kai\ Mwu"sei= mi/an kai\ 70Hli/a| mi/an. 67ou) ga_r h!|dei ti/ a)pokriqh~|, e1kfoboi ga_r e0ge/nonto. 77kai\ e0ge/neto nefe/lh e0piskia&zousa au)toi=j, kai\ e0ge/neto fwnh_ e0k th~j nefe/lhj, Ou{to&j e0stin o( ui9o&j mou o( a)gaphto&j, a)kou&ete au)tou~. 87kai\ e0ca&pina peribleya&menoi ou)ke/ti ou)de/na ei]don a)lla_ to_n 70Ihsou~n mo&non meq' e9autw~n.
777
9:97Kai\ katabaino&ntwn au)tw~n e0k tou~ o!rouj diestei/lato au)toi=j i3na mhdeni\ a(\ ei]don dihgh&swntai, ei0 mh_ o#tan o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0k nekrw~n a)nasth~|. 107kai\ to_n lo&gon e0kra&thsan pro_j e9autou_j suzhtou~ntej ti/ e0stin to_ e0k nekrw~n a)nasth~nai. 117kai\ e0phrw&twn au)to_n le/gontej, 73Oti le/gousin oi9 grammatei=j o#ti 70Hli/an dei= e0lqei=n prw~ton; 127o( de\ e1fh au)toi=j, 70Hli/aj me\n e0lqw_n prw~ton a)pokaqista&nei pa&nta, kai\ pw~j ge/graptai e0pi\ to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou i3na polla_ pa&qh| kai\ e0coudenhqh~|; 137a)lla_ le/gw u(mi=n o#ti kai\ 70Hli/aj e0lh&luqen, kai\ e0poi/hsan au)tw~| o#sa h!qelon, kaqw_j ge/graptai e0p' au)to&n.

777
9:147Kai\ e0lqo&ntej pro_j tou_j maqhta_j ei]don o!xlon polu_n peri\ au)tou_j kai\ grammatei=j suzhtou~ntaj pro_j au)tou&j. 157kai\ eu)qu_j pa~j o( o!xloj i0do&ntej au)to_n e0ceqambh&qhsan, kai\ prostre/xontej h)spa&zonto au)to&n. 167kai\ e0phrw&thsen au)tou&j, Ti/ suzhtei=te pro_j au(tou&j; 177kai\ a)pekri/qh au)tw~| ei[j e0k tou~ o!xlou, Dida&skale, h!negka to_n ui9o&n mou pro_j se/, e1xonta pneu~ma a!lalon: 187kai\ o#pou e0a_n au)to_n katala&bh| r(h&ssei au)to&n, kai\ a)fri/zei kai\ tri/zei tou_j o)do&ntaj kai\ chrai/netai: kai\ ei]pa toi=j maqhtai=j sou i3na au)to_ e0kba&lwsin, kai\ ou)k i1sxusan. 197o( de\ a)pokriqei\j au)toi=j le/gei, 7]W genea_ a!pistoj, e3wj po&te pro_j u(ma~j e1somai; e3wj po&te a)ne/comai u(mw~n; fe/rete au)to_n pro&j me. 207kai\ h!negkan au)to_n pro_j au)to&n. kai\ i0dw_n au)to_n to_ pneu~ma eu)qu_j sunespa&racen au)to&n, kai\ pesw_n e0pi\ th~j gh~j e0kuli/eto a)fri/zwn. 217kai\ e0phrw&thsen to_n pate/ra au)tou~, Po&soj xro&noj e0sti\n w(j tou~to ge/gonen au)tw~|; o( de\ ei]pen, 70Ek paidio&qen: 227kai\ polla&kij kai\ ei0j pu~r au)to_n e1balen kai\ ei0j u#data i3na a)pole/sh| au)to&n: a)ll' ei1 ti du&nh|, boh&qhson h(mi=n splagxnisqei\j e0f' h(ma~j. 237o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, To_ Ei0 du&nh|--pa&nta dunata_ tw~| pisteu&onti. 247eu)qu_j kra&caj o( path_r tou~ paidi/ou e1legen, Pisteu&w: boh&qei mou th~| a)pisti/a|. 257i0dw_n de\ o( 70Ihsou~j o#ti e0pisuntre/xei o!xloj e0peti/mhsen tw~| pneu&mati tw~| a)kaqa&rtw| le/gwn au)tw~|, To_ a!lalon kai\ kwfo_n pneu~ma, e0gw_ e0pita&ssw soi, e1celqe e0c au)tou~ kai\ mhke/ti ei0se/lqh|j ei0j au)to&n. 267kai\ kra&caj kai\ polla_ spara&caj e0ch~lqen: kai\ e0ge/neto w(sei\ nekro&j, w#ste tou_j pollou_j le/gein o#ti a)pe/qanen. 277o( de\ 70Ihsou~j krath&saj th~j xeiro_j au)tou~ h!geiren au)to&n, kai\ a)ne/sth. 287kai\ ei0selqo&ntoj au)tou~ ei0j oi]kon oi9 maqhtai\ au)tou~ kat' i0di/an e0phrw&twn au)to&n, 73Oti h(mei=j ou)k h)dunh&qhmen e0kbalei=n au)to&; 297kai\ ei]pen au)toi=j, Tou~to to_ ge/noj e0n ou)deni\ du&natai e0celqei=n ei0 mh_ e0n proseuxh~|.

777
9:307Ka)kei=qen e0celqo&ntej pareporeu&onto dia_ th~j Galilai/aj, kai\ ou)k h!qelen i3na tij gnoi=: 317e0di/dasken ga_r tou_j maqhta_j au)tou~ kai\ e1legen au)toi=j o#ti 79O ui9o_j tou~ a)nqrw&pou paradi/dotai ei0j xei=raj a)nqrw&pwn, kai\ a)poktenou~sin au)to&n, kai\ a)poktanqei\j meta_ trei=j h(me/raj a)nasth&setai. 327oi9 de\ h)gno&oun to_ r(h~ma, kai\ e0fobou~nto au)to_n e0perwth~sai.

777
9:337Kai\ h}lqon ei0j Kafarnaou&m. kai\ e0n th~| oi0ki/a| geno&menoj e0phrw&ta au)tou&j, Ti/ e0n th~| o(dw~| dielogi/zesqe; 347oi9 de\ e0siw&pwn, pro_j a)llh&louj ga_r diele/xqhsan e0n th~| o(dw~| ti/j mei/zwn. 357kai\ kaqi/saj e0fw&nhsen tou_j dw&deka kai\ le/gei au)toi=j, Ei1 tij qe/lei prw~toj ei]nai e1stai pa&ntwne1sxatoj kai\ pa&ntwn dia&konoj. 367kai\ labw_n paidi/on e1sthsen au)to_ e0n me/sw| au)tw~n kai\ e0nagkalisa&menoj au)to_ ei]pen au)toi=j, 37774Oj a@n e9\n tw~n toiou&twn paidi/wn de/chtai e0pi\ tw~| o)no&mati/ mou, e0me\ de/xetai: kai\ o(\j a@n e0me\ de/xhtai, ou)k e0me\ de/xetai a)lla_ to_n a)postei/lanta& me.

777
9:38 71Efh au)tw~| o( 70Iwa&nnhj, Dida&skale, ei1dome/n tina e0n tw~| o)no&mati/ sou e0kba&llonta daimo&nia, kai\ e0kwlu&omen au)to&n, o#ti ou)k h)kolou&qei h(mi=n. 397o( de\ 70Ihsou~j ei]pen, Mh_ kwlu&ete au)to&n, ou)dei\j ga&r e0stin o(\j poih&sei du&namin e0pi\ tw~| o)no&mati/ mou kai\ dunh&setai taxu_ kakologh~sai/ me: 407o(\j ga_r ou)k e1stin kaq' h(mw~n, u(pe\r h(mw~n e0stin. 4174Oj ga_r a@n poti/sh| u(ma~j poth&rion u#datoj e0n o)no&mati o#ti Xristou~ e0ste, a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti ou) mh_ a)pole/sh| to_n misqo_n au)tou~.

777
9:427Kai\ o(\j a@n skandali/sh| e3na tw~n mikrw~n tou&twn tw~n pisteuo&ntwn [ei0j e0me/], kalo&n e0stin au)tw~| ma~llon ei0 peri/keitai mu&loj o)niko_j peri\ to_n tra&xhlon au)tou~ kai\ be/blhtai ei0j th_n qa&lassan. 437Kai\ e0a_n skandali/zh| se h( xei/r sou, a)po&koyon au)th&n: kalo&n e0sti/n se kullo_n ei0selqei=n ei0j th_n zwh_n h@ ta_j du&o xei=raj e1xonta a)pelqei=n ei0j th_n ge/ennan, ei0j to_ pu~r to_ a!sbeston. 457kai\ e0a_n o( pou&j sou skandali/zh| se, a)po&koyon au)to&n: kalo&n e0sti/n se ei0selqei=n ei0j th_n zwh_n xwlo_n h@ tou_j du&o po&daj e1xonta blhqh~nai ei0j th_n ge/ennan. 477kai\ e0a_n o( o)fqalmo&j sou skandali/zh| se, e1kbale au)to&n: kalo&n se/ e0stin mono&fqalmon ei0selqei=n ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~ h@ du&o o)fqalmou_j e1xonta blhqh~nai ei0j th_n ge/ennan, 487o#pou o( skw&lhc au)tw~n ou) teleuta~| kai\ to_ pu~r ou) sbe/nnutai: 497pa~j ga_r puri\ a(lisqh&setai. 50 Kalo_n to_ a#laj: e0a_n de\ to_ a#laj a!nalon ge/nhtai, e0n ti/ni au)to_ a)rtu&sete; e1xete e0n e9autoi=j a#la, kai\ ei0rhneu&ete e0n a)llh&loij.

10:1 7Kai\ e0kei=qen a)nasta_j e1rxetai ei0j ta_ o#ria th~j 70Ioudai/aj [kai\] pe/ran tou~ 70Iorda&nou, kai\ sumporeu&ontai pa&lin o!xloi pro_j au)to&n, kai\ w(j ei0w&qei pa&lin e0di/dasken au)tou&j. 27kai [proselqo&ntej Farisai=oi] e0phrw&twn au)to_n ei0 e1cestin a)ndri\ gunai=ka a)polu~sai, peira&zontej au)to&n. 37o( de\ a)pokriqei\j ei]pen au)toi=j, Ti/ u(mi=n e0netei/lato Mwu"sh~j; 47oi9 de\ ei]pan, 70Epe/treyen Mwu"sh~j bibli/on a)postasi/ou gra&yai kai\ a)polu~sai. 57o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Pro_j th_n sklhrokardi/an u(mw~n e1grayen u(mi=n th_n e0ntolh_n tau&thn. 67a)po_ de\ a)rxh~j kti/sewj a!rsen kai\ qh~lu e0poi/hsen au)tou&j: 77 e3neken tou&tou katalei/yei a!nqrwpoj to_n pate/ra au)tou~ kai\ th_n mhte/ra [ kai\ proskollhqh&setai pro_j th_n gunai=ka au)tou~ ], 87 kai\ e1sontai oi9 du&o ei0j sa&rka mi/an: w#ste ou)ke/ti ei0si\n du&o a)lla_ mi/a sa&rc. 97o(\ ou}n o( qeo_j sune/zeucen a!nqrwpoj mh_ xwrize/tw. 107Kai\ ei0j th_n oi0ki/an pa&lin oi9 maqhtai\ peri\ tou&tou e0phrw&twn au)to&n. 117kai\ le/gei au)toi=j, 74Oj a@n a)polu&sh| th_n gunai=ka au)tou~ kai\ gamh&sh| a!llhn moixa~tai e0p' au)th&n, 127kai\ e0a_n au)th_ a)polu&sasa to_n a!ndra au)th~j gamh&sh| a!llon moixa~tai.

777
10:137Kai\ prose/feron au)tw~| paidi/a i3na au)tw~n a#yhtai: oi9 de\ maqhtai\ e0peti/mhsan au)toi=j. 147i0dw_n de\ o( 70Ihsou~j h)gana&kthsen kai\ ei]pen au)toi=j, 71Afete ta_ paidi/a e1rxesqai pro&j me, mh_ kwlu&ete au)ta&, tw~n ga_r toiou&twn e0sti\n h( basilei/a tou~ qeou~. 157a)mh_n le/gw u(mi=n, o(\j a@n mh_ de/chtai th_n basilei/an tou~ qeou~ w(j paidi/on, ou) mh_ ei0se/lqh| ei0j au)th&n. 167kai\ e0nagkalisa&menoj au)ta_ kateulo&gei tiqei\j ta_j xei=raj e0p' au)ta&.

777
10:177Kai\ e0kporeuome/nou au)tou~ ei0j o(do_n prosdramw_n ei[j kai\ gonupeth&saj au)to_n e0phrw&ta au)to&n, Dida&skale a)gaqe/, ti/ poih&sw i3na zwh_n ai0w&nion klhronomh&sw; 187o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, Ti/ me le/geij a)gaqo&n; ou)dei\j a)gaqo_j ei0 mh_ ei[j o( qeo&j. 197ta_j e0ntola_j oi]daj: Mh_ foneu&sh|j, Mh_ moixeu&sh|j, Mh_ kle/yh|j, Mh_ yeudomarturh&sh|j, Mh_ a)posterh&sh|j, Ti/ma to_n pate/ra sou kai\ th_n mhte/ra. 207o( de\ e1fh au)tw~|, Dida&skale, tau~ta pa&nta e0fulaca&mhn e0k neo&thto&j mou. 217o( de\ 70Ihsou~j e0mble/yaj au)tw~| h)ga&phsen au)to_n kai\ ei]pen au)tw~|, 73En se u(sterei=: u#page o#sa e1xeij pw&lhson kai\ do_j [toi=j] ptwxoi=j, kai\ e3ceij qhsauro_n e0n ou)ranw~|, kai\ deu~ro a)kolou&qei moi. 227o( de\ stugna&saj e0pi\ tw~| lo&gw| a)ph~lqen lupou&menoj, h}n ga_r e1xwn kth&mata polla&.
777
10:237 Kai\ peribleya&menoj o( 70Ihsou~j le/gei toi=j maqhtai=j au)tou~, Pw~j dusko&lwj oi9 ta_ xrh&mata e1xontej ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~ ei0seleu&sontai. 247oi9 de\ maqhtai\ e0qambou~nto e0pi\ toi=j lo&goij au)tou~. o( de\ 70Ihsou~j pa&lin a)pokriqei\j le/gei au)toi=j, Te/kna, pw~j du&skolo&n e0stin ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~ ei0selqei=n: 257eu)kopw&tero&n e0stin ka&mhlon dia_ trumalia~j r(afi/doj dielqei=n h@ plou&sion ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~ ei0selqei=n. 267oi9 de\ perissw~j e0ceplh&ssonto le/gontej pro_j e9autou&j, Kai\ ti/j du&natai swqh~nai; 277e0mble/yaj au)toi=j o( 70Ihsou~j le/gei, Para_ a)nqrw&poij a)du&naton a)ll' ou) para_ qew~|, pa&nta ga_r dunata_ para_ tw~| qew~|. 2871Hrcato le/gein o( Pe/troj au)tw~|, 70Idou_ h(mei=j a)fh&kamen pa&nta kai\ h)kolouqh&kame/n soi. 297e1fh o( 70Ihsou~j, 70Amh_n le/gw u(mi=n, ou)dei/j e0stin o(\j a)fh~ken oi0ki/an h@ a)delfou_j h@ a)delfa_j h@ mhte/ra h@ pate/ra h@ te/kna h@ a)grou_j e3neken e0mou~ kai\ e3neken tou~ eu)aggeli/ou, 307e0a_n mh_ la&bh| e9katontaplasi/ona nu~n e0n tw~| kairw~| tou&tw| oi0ki/aj kai\ a)delfou_j kai\ a)delfa_j kai\ mhte/raj kai\ te/kna kai\ a)grou_j meta_ diwgmw~n, kai\ e0n tw~| ai0w~ni tw~| e0rsome/nw| zwh_n ai0w&nion. 317polloi\ de\ e1sontai prw~toi e1sxatoi kai\ [oi] e1sxatoi prw~toi.

777
10:32 7]Hsan de\ e0n th~| o(dw~| a)nabai/nontej ei0j 79Ieroso&luma, kai\ h}n proa&gwn au)tou_j o( 70Ihsou~j, kai\ e0qambou~nto, oi9 de\ a)kolouqou~ntej e0fobou~nto. kai\ paralabw_n pa&lin tou_j dw&deka h!rcato au)toi=j le/gein ta_ me/llonta au)tw~| sumbai/nein, 337o#ti 70Idou_ a)nabai/nomen ei0j 79Ieroso&luma, kai\ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou paradoqh&setai toi=j a)rxiereu~sin kai\ toi=j grammateu~sin, kai\ katakrinou~sin au)to_n qana&tw| kai\ paradw&sousin au)to_n toi=j e1qnesin 347kai\ e0mpai/cousin au)tw~| kai\ e0mptu&sousin au)tw~| kai\ mastigw&sousin au)to_n kai\ a)poktenou~sin, kai\ meta_ trei=j h(me/raj a)nasth&setai.

777
10:357Kai\ prosporeu&ontai au)tw~| 70Ia&kwboj kai\ 70Iwa&nnhj oi9 ui9oi\ Zebedai/ou le/gontej au)tw~|, Dida&skale, qe/lomen i3na o(\ e0a_n ai0th&swme/n se poih&sh|j h(mi=n. 367o( de\ ei]pen au)toi=j, Ti/ qe/lete/ [me]poih&sw u(mi=n; 377oi9 de\ ei]pan au)tw~|, Do_j h(mi=n i3na ei[j sou e0k deciw~n kai\ ei[j e0c a)risterw~n kaqi/swmen e0n th~| do&ch| sou. 387o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Ou)k oi1date ti/ ai0tei=sqe. du&nasqe piei=n to_ poth&rion o(\ e0gw_ pi/nw, h@ to_ ba&ptisma o(\ e0gw_ bapti/zomai baptisqh~nai; 397oi9 de\ ei]pan au)tw~|, Duna&meqa. o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, To_ poth&rion o(\ e0gw_ pi/nw pi/esqe kai\ to_ ba&ptisma o(\ e0gw_ bapti/zomai baptisqh&sesqe, 407to_ de\ kaqi/sai e0k deciw~n mou h@ e0c eu)wnu&mwn ou)k e1stin e0mo_n dou~nai, a)ll' oi[j h(toi/mastai. 417Kai\ a)kou&santej oi9 de/ka h!rcanto a)ganaktei=n peri\ 70Iakw&bou kai\ 70Iwa&nnou. 427kai\ proskalesa&menoj au)tou_j o( 70Ihsou~j le/gei au)toi=j, Oi1date o#ti oi9 dokou~ntej a!rxein tw~n e0qnw~n katakurieu&ousin au)tw~n kai\ oi9 mega&loi au)tw~n katecousia&zousin au)tw~n. 437ou)x ou#twj de/ e0stin e0n u(mi=n: a)ll' o(\j a@n qe/lh| me/gaj gene/sqai e0n u(mi=n, e1stai u(mw~n dia&konoj, 447kai\ o(\j a@n qe/lh| e0n u(mi=n ei]nai prw~toj, e1stai pa&ntwn dou~loj: 457kai\ ga_r o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou ou)kh}lqen diakonhqh~nai a)lla_ diakonh~sai kai\ dou~nai th_n yuxh_n au)tou~ lu&tron a)nti\ pollw~n.

777
10:467Kai\ e1rxontai ei0j 70Ierixw&. kai\ e0kporeuome/nou au)tou~ a)po_ 70Ierixw_ kai\ tw~n maqhtw~n au)tou~ kai\ o!xlou i9kanou~ o( ui9o_j Timai/ou Bartimai=oj tuflo_j e0ka&qhto para_ th_n o(do_n prosaitw~n.477kai\ a)kou&saj o#ti 70Ihsou~j o( Nazarhno&j e0stin h!rcato kra&zein kai\ le/gein, Ui9e\ Daui\d 70Ihsou~, e0le/hso&n me. 487kai\ e0peti/mwn au)tw~| polloi\ i3na siwph&sh|: o( de\ pollw~| ma~llon e1krazen, Ui9e\ Daui/d, e0le/hso&n me. 497kai\ sta_j o( 70Ihsou~j ei]pen, Fwnh&sate au)to&n. kai\ fwnou~sin to_n tuflo_n le/gontej au)tw~|, Qa&rsei, e1geire, fwnei= se. 507o( de\ a)pobalw_n to_ i9ma&tion au)tou~ a)naphdh&saj h}lqen pro_j to_n 70Ihsou~n. 517kai\ a)pokriqei\j au)tw~| o( 70Ihsou~j ei]pen, Ti/ soi qe/leij poih&sw; o( de\ tuflo_j ei]pen au)tw~|, Rabbouni, i3na a)nable/yw. 527kai\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, 73Upage, h( pi/stij sou se/swke/n se. kai\ eu)qu_j a)ne/bleyen, kai\ h)kolou&qei au)tw~| e0n th~| o(dw~|.

11:1 7Kai\ o#te e0ggi/zousin ei0j 79Ieroso&luma ei0j Bhqfagh_ kai\ Bhqani/an pro_j to_ 71Oroj tw~n 70Elaiw~n, a)poste/llei du&o tw~n maqhtw~n au)tou~ 27kai\ le/gei au)toi=j, 79Upa&gete ei0j th_n kw&mhn th_n kate/nanti u(mw~n, kai\ eu)qu_j ei0sporeuo&menoi ei0j au)th_n eu(rh&sete pw~lon dedeme/non e0f' o(\n ou)dei\j ou!pw a)nqrw&pwn e0ka&qisen: lu&sate au)to_n kai\ fe/rete. 37kai\ e0a&n tij u(mi=n ei1ph|, Ti/ poiei=te tou~to; ei1pate, 79O ku&rioj au)tou~ xrei/an e1xei, kai\ eu)qu_j au)to_n a)poste/llei pa&lin w{de. 47kai\ a)ph~lqon kai\ eu{ron pw~lon dedeme/non pro_j qu&ran e1cw e0pi\ tou~ a)mfo&dou, kai\ lu&ousin au)to&n. 57kai/ tinej tw~n e0kei= e9sthko&twn e1legon au)toi=j, Ti/ poiei=te lu&ontej to_n pw~lon; 67oi9 de\ ei]pan au)toi=j kaqw_j ei]pen o( 70Ihsou~j: kai\ a)fh~kan au)tou&j. 77kai\ fe/rousin to_n pw~lon pro_j to_n 70Ihsou~n, kai\ e0piba&llousin au)tw~| ta_ i9ma&tia au)tw~n, kai\ e0ka&qisen e0p' au)to&n. 87kai\ polloi\ ta_ i9ma&tia au)tw~n e1strwsan ei0j th_n o(do&n, a!lloi de\ stiba&daj ko&yantej e0k tw~n a)grw~n. 97kai\ oi9 proa&gontej kai\ oi9 a)kolouqou~ntej e1krazon,
77779Wsanna&:
777777Eu)loghme/noj o( e0rxo&menoj e0n o)no&mati kuri/ou:
777777
107Eu)loghme/nh h( e0rxome/nh basilei/a tou~ patro_j h(mw~n Daui/d:
77779Wsanna_ e0n toi=j u(yi/stoij.
117Kai\ ei0sh~lqen ei0j 79Ieroso&luma ei0j to_ i9ero&n: kai\ peribleya&menoj pa&nta, o)yi/aj h!dh ou!shj th~j w#raj, e0ch~lqen ei0j Bhqani/an meta_ tw~n dw&deka.

777
11:127Kai\ th~| e0pau&rion e0celqo&ntwn au)tw~n a)po_ Bhqani/aj e0pei/nasen. 137kai\ i0dw_n sukh~n a)po_ makro&qen e1xousan fu&lla h}lqen ei0 a!ra ti eu(rh&sei e0n au)th~|, kai\ e0lqw_n e0p' au)th_n ou)de\n eu{ren ei0 mh_ fu&lla: o( ga_r kairo_j ou)k h}n su&kwn. 147kai\ a)pokriqei\j ei]pen au)th~|, Mhke/ti ei0j to_n ai0w~na e0k sou~ mhdei\j karpo_n fa&goi. kai\ h!kouon oi9 maqhtai\ au)tou~.

777
11:157 Kai\ e1rxontai ei0j 79Ieroso&luma. kai\ ei0selqw_n ei0j to_ i9ero_n h!rcato e0kba&llein tou_j pwlou~ntaj kai\ tou_j a)gora&zontaj e0n tw~| i9erw~|, kai\ ta_j trape/zaj tw~n kollubistw~n kai\ ta_j kaqe/draj tw~n pwlou&ntwn ta_j peristera_j kate/streyen, 167kai\ ou)k h!fien i3na tij diene/gkh| skeu~oj dia_ tou~ i9erou~. 177kai\ e0di/dasken kai\ e1legen au)toi=j, Ou) ge/graptai o#ti
77779O oi]ko&j mou oi]koj proseuxh~j klhqh&setai pa~sin toi=j e1qnesin;
777777u(mei=j de\ pepoih&kate au)to_n sph&laion lh|stw~n.

187kai\ h!kousan oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 grammatei=j, kai\ e0zh&toun pw~j au)to_n a)pole/swsin: e0fobou~nto ga_r au)to&n, pa~j ga_r o( o!xloj e0ceplh&sseto e0pi\ th~| didaxh~| au)tou~. 197Kai\ o#tan o)ye\ e0ge/neto, e0ceporeu&onto e1cw th~j po&lewj.

777
11:207 Kai\ paraporeuo&menoi prwi6 ei]don th_n sukh~n e0chramme/nhn e0k r(izw~n. 217kai\ a)namnhsqei\j o( Pe/troj le/gei au)tw~|, 79Rabbi/, i1de h( sukh~ h(\n kathra&sw e0ch&rantai. 227kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j le/gei au)toi=j, Ei0 e1xete pi/stin qeou~, 237a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti o(\j a@n ei1ph| tw~| o!rei tou&tw|, 71Arqhti kai\ blh&qhti ei0j th_n qa&lassan, kai\ mh_ diakriqh~| e0n th~| kardi/a| au)tou~ a)lla_ pisteu&h| o#ti o(\ lalei= gi/netai, e1stai au)tw~|. 247dia_ tou~to le/gw u(mi=n, pa&nta o#sa proseu&xesqe kai\ ai0tei=sqe, pisteu&ete o#ti e0la&bete, kai\ e1stai u(mi=n. 257kai\ o#tan sth&kete proseuxo&menoi, a)fi/ete ei1 ti e1xete kata& tinoj, i3na kai\ o( path_r u(mw~n o( e0n toi=j ou)ranoi=j a)fh~| u(mi=n ta_ paraptw&mata u(mw~n.

777
11:277Kai\ e1rxontai pa&lin ei0j 79Ieroso&luma. kai\ e0n tw~| i9erw~| peripatou~ntoj au)tou~ e1rxontai pro_j au)to_n oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 grammatei=j kai\ oi9 presbu&teroi 287kai\ e1legon au)tw~|, 70En poi/a| e0cousi/a| tau~ta poiei=j; h@ ti/j soi e1dwken th_n e0cousi/an tau&thn i3na tau~ta poih~|j; 297o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, 70Eperwth&sw u(ma~j e3na lo&gon, kai\ a)pokri/qhte/ moi, kai\ e0rw~ u(mi=n e0n poi/a| e0cousi/a| tau~ta poiw~: 307to_ ba&ptisma to_ 70Iwa&nnou e0c ou)ranou~ h}n h@ e0c a)nqrw&pwn; a)pokri/qhte/ moi. 317kai\ dielogi/zonto pro_j e9autou_j le/gontej, 70Ea_n ei1pwmen, 70Ec ou)ranou~, e0rei=, Dia_ ti/ [ou}n] ou)k e0pisteu&sate au)tw~|; 327a)lla_ ei1pwmen, 70Ec a)nqrw&pwn; --e0fobou~nto to_n o!xlon, a#pantej ga_r ei]xon to_n 70Iwa&nnhn o!ntwj o#ti profh&thj h}n. 337kai\ a)pokriqe/ntej tw~| 70Ihsou~ le/gousin, Ou)k oi1damen. kai\ o( 70Ihsou~j le/gei au)toi=j, Ou)de\ e0gw_ le/gw u(mi=n e0n poi/a| e0cousi/a| tau~ta poiw~.

12:1 7Kai\ h!rcato au)toi=j e0n parabolai=j lalei=n, 70Ampelw~na a!nqrwpoj e0fu&teusen, kai\ perie/qhken fragmo_n kai\ w!rucen u(polh&nion kai\ w)|kodo&mhsen pu&rgon, kai\ e0ce/deto au)to_n gewrgoi=j, kai\ a)pedh&mhsen. 27kai\ a)pe/steilen pro_j tou_j gewrgou_j tw~| kairw~| dou~lon, i3na para_ tw~n gewrgw~n la&bh| a)po_ tw~n karpw~n tou~ a)mpelw~noj: 37kai\ labo&ntej au)to_n e1deiran kai\ a)pe/steilan keno&n. 47kai\ pa&lin a)pe/steilen pro_j au)tou_j a!llon dou~lon: ka)kei=non e0kefali/wsan kai\ h)ti/masan. 57kai\ a!llon a)pe/steilen, ka)kei=non a)pe/kteinan, kai\ pollou_j a!llouj, ou(\j me\n de/rontej ou(\j de\ a)pokte/nnontej. 67e1ti e3na ei]xen, ui9o_n a)gaphto&n: a)pe/steilen au)to_n e1sxaton pro_j au)tou_j le/gwn o#ti 70Entraph&sontai to_n ui9o&n mou. 77e0kei=noi de\ oi9 gewrgoi\ pro_j e9autou_j ei]pan o#ti Ou{to&j e0stin o( klhrono&moj: deu~te a)poktei/nwmen au)to&n, kai\ h(mw~n e1stai h( klhronomi/a. 87kai\ labo&ntej a)pe/kteinan au)to&n, kai\ e0ce/balon au)to_n e1cw tou~ a)mpelw~noj. 97ti/ [ou}n] poih&sei o( ku&rioj tou~ a)mpelw~noj; e0leu&setai kai\ a)pole/sei tou_j gewrgou&j, kai\ dw&sei to_n a)mpelw~na a!lloij. 107ou)de\ th_n grafh_n tau&thn a)ne/gnwte, Li/qon o(\n a)pedoki/masan oi9 oi0kodomou~ntej, ou{toj e0genh&qh ei0j kefalh_n gwni/aj: 117para_ kuri/ou e0ge/neto au#th, kai\ e1stin qaumasth_ e0n o)fqalmoi=j h(mw~n; 127Kai\ e0zh&toun au)to_n krath~sai, kai\ e0fobh&qhsan to_n o!xlon, e1gnwsan ga_r o#ti pro_j au)tou_j th_n parabolh_n ei]pen. kai\ a)fe/ntej au)to_n a)ph~lqon.

777
12:137Kai\ a)poste/llousin pro_j au)to&n tinaj tw~n Farisai/wn kai\ tw~n 79Hrw|dianw~n i3na au)to_n a)greu&swsin lo&gw|. 147kai\ e0lqo&ntej le/gousin au)tw~|, Dida&skale, oi1damen o#ti a)lhqh_j ei] kai\ ou) me/lei soi peri\ ou)deno&j, ou) ga_r ble/peij ei0j pro&swpon a)nqrw&pwn, a)ll' e0p' a)lhqei/aj th_n o(do_n tou~ qeou~ dida&skeij: e1cestin dou~nai kh~nson Kai/sari h@ ou!; dw~men h@ mh_ dw~men; 157o( de\ ei0dw_j au)tw~n th_n u(po&krisin ei]pen au)toi=j, Ti/ me peira&zete; fe/rete/ moi dhna&rion i3na i1dw. 167oi9 de\ h!negkan. kai\ le/gei au)toi=j, Ti/noj h( ei0kw_n au#th kai\ h( e0pigrafh&; oi9 de\ ei]pan au)tw~|, Kai/saroj. 177o( de\ 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Ta_ Kai/saroj a)po&dote Kai/sari kai\ ta_ tou~ qeou~ tw~| qew~|. kai\ e0ceqau&mazon e0p' au)tw~|.

777
12:187le/gousin a)na&stasin mh_ ei]nai, kai\ e0phrw&twn au)to_n le/gontej, 197Dida&skale, Mwu"sh~j e1grayen h(mi=n o#ti e0a&n tinoj a)delfo_j a)poqa&nh| kai\ katali/ph| gunai=ka kai\ mh_ a)fh~| te/knon, i3na la&bh| o( a)delfo_j au)tou~ th_n gunai=ka kai\ e0canasth&sh| spe/rma tw~| a)delfw~| au)tou~. 207e9pta_ a)delfoi\ h}san: kai\ o( prw~toj e1laben gunai=ka, kai\ a)poqnh&|skwn ou)k a)fh~ken spe/rma: 217kai\ o( deu&teroj e1laben au)th&n, kai\ a)pe/qanen mh_ katalipw_n spe/rma: kai\ o( tri/toj w(sau&twj: 227kai\ oi9 e9pta_ ou)k a)fh~kan spe/rma. e1sxaton pa&ntwn kai\ h( gunh_ a)pe/qanen. 237e0n th~| a)nasta&sei, [o#tan a)nastw~sin,] ti/noj au)tw~n e1stai gunh&; oi9 ga_r e9pta_ e1sxon au)th_n gunai=ka. 247e1fh au)toi=j o( 70Ihsou~j, Ou) dia_ tou~to plana~sqe mh_ ei0do&tej ta_j grafa_j mhde\ th_n du&namin tou~ qeou~; 257o#tan ga_r e0k nekrw~n a)nastw~sin, ou!te gamou~sin ou!te gami/zontai, a)ll' ei0si\n w(j a!ggeloi e0n toi=j ou)ranoi=j. 267peri\ de\ tw~n nekrw~n o#ti e0gei/rontai ou)k a)ne/gnwte e0n th~| bi/blw| Mwu"se/wj e0pi\ tou~ ba&tou pw~j ei]pen au)tw~| o( qeo_j le/gwn, 70Egw_ o( qeo_j 70Abraa_m kai\ [ o(] qeo_j 70Isaa_k kai\ [ o(] qeo_j 70Iakw&b; 277ou)k e1stin qeo_j nekrw~n a)lla_ zw&ntwn: polu_ plana~sqe.

777
12:287Kai\ proselqw_n ei[j tw~n grammate/wn a)kou&saj au)tw~n suzhtou&ntwn, i0dw_n o#ti kalw~j a)pekri/qh au)toi=j, e0phrw&thsen au)to&n, Poi/a e0sti\n e0ntolh_ prw&th pa&ntwn; 297a)pekri/qh o( 70Ihsou~j o#ti Prw&th e0sti/n, 71Akoue, 70Israh&l, ku&rioj o( qeo_j h(mw~n ku&rioj ei[j e0stin, 307 kai\ a)gaph&seij ku&rion to_n qeo&n sou e0c o#lhj th~j kardi/aj sou kai\ e0c o#lhj th~j yuxh~j sou kai\ e0c o#lhj th~j dianoi/aj sou kai\ e0c o#lhj th~j i0sxu&oj sou. 317deute/ra au#th, 70Agaph&seij to_n plhsi/on sou w(j seauto&n. mei/zwn tou&twn a!llh e0ntolh_ ou)k e1stin. 327kai\ ei]pen au)tw~| o( grammateu&j, Kalw~j, dida&skale, e0p' a)lhqei/aj ei]pej o#ti ei[j e0stin kai\ ou)k e1stin a!lloj plh_n au)tou~: 337kai\ to_ a)gapa~n au)to_n e0c o#lhj th~j kardi/aj kai\ e0c o#lhj th~j sune/sewj kai\ e0c o#lhj th~j i0sxu&oj kai\ to_ a)gapa~n to_n plhsi/on w(j e9auto_n perisso&tero&n e0stin pa&ntwn tw~n o(lokautwma&twn kai\ qusiw~n. 347kai\ o( 70Ihsou~j i0dw_n [au)to_n] o#ti nounexw~j a)pekri/qh ei]pen au)tw~|, Ou) makra_n ei] a)po_ th~j basilei/aj tou~ qeou~. kai\ ou)dei\j ou)ke/ti e0to&lma au)to_n e0perwth~sai.

777
12:357 Kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j e1legen dida&skwn e0n tw~| i9erw~|, Pw~j le/gousin oi9 grammatei=j o#ti o( Xristo_j ui9o_j Daui/d e0stin; 367au)to_j Daui\d ei]pen e0n tw~| pneu&mati tw~| a(gi/w|,
777Ei]pen ku&rioj tw~| kuri/w| mou,
777Ka&qou e0k deciw~n mou
777777e3wj a@n qw~ tou_j e0xqrou&j sou u(poka&tw tw~n podw~n sou.
377au)to_j Daui\d le/gei au)to_n ku&rion, kai\ po&qen au)tou~ e0stin ui9o&j; kai\ [o(] polu_j o!xloj h!kouen au)tou~ h(de/wj.

777
12:387Kai\ e0n th~| didaxh~| au)tou~ e1legen, Ble/pete a)po_ tw~n grammate/wn tw~n qelo&ntwn e0n stolai=j peripatei=n kai\ a)spasmou_j e0n tai=j a)gorai=j 397kai\ prwtokaqedri/aj e0n tai=j sunagwgai=j kai\ prwtoklisi/aj e0n toi=j dei/pnoij: 407oi9 katesqi/ontej ta_j oi0ki/aj tw~n xhrw~n kai\ profa&sei makra_ proseuxo&menoi, ou{toi lh&myontai perisso&teron kri/ma.

777
417 Kai\ kaqi/saj kate/nanti tou~ gazofulaki/ou e0qew&rei pw~j o( o!xloj ba&llei xalko_n ei0j to_ gazofula&kion: kai\ polloi\ plou&sioi e1ballon polla&: 427kai\ e0lqou~sa mi/a xh&ra ptwxh_ e1balen lepta_ du&o, o# e0stin kodra&nthj. 437kai\ proskalesa&menoj tou_j maqhta_j au)tou~ ei]pen au)toi=j, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti h( xh&ra au#th h( ptwxh_ plei=on pa&ntwn e1balen tw~n ballo&ntwn ei0j to_ gazofula&kion: 447pa&ntej ga_r e0k tou~ perisseu&ontoj au)toi=j e1balon, au#th de\ e0k th~j u(sterh&sewj au)th~j pa&nta o#sa ei]xen e1balen, o#lon to_n bi/on au)th~j.

13:1 7 Kai\ e0kporeuome/nou au)tou~ e0k tou~ i9erou~ le/gei au)tw~| ei[j [e0k] tw~n maqhtw~n au)tou~, Dida&skale, i1de potapoi\ li/qoi kai\ potapai\ oi0kodomai/. 27kai\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, Ble/peij tau&taj ta_j mega&laj oi0kodoma&j; ou) mh_ a)feqh~| w{de li/qoj e0pi\ li/qon o(\j ou) mh_ kataluqh~|.

777
13:37Kai\ kaqhme/nou au)tou~ ei0j to_ 71Oroj tw~n 70Elaiw~n kate/nanti tou~ i9erou~ e0phrw&ta au)to_n kat' i0di/an Pe/troj kai\ 70Ia&kwboj kai\ 70Iwa&nnhj kai\ 70Andre/aj, 47Ei0po_n h(mi=n po&te tau~ta e1stai, kai\ ti/ to_ shmei=on o#tan me/llh| tau~ta suntelei=sqai pa&nta. 57o( de\ 70Ihsou~j h!rcato le/gein au)toi=j, Ble/pete mh& tij u(ma~j planh&sh|: 67polloi\ e0leu&sontai e0pi\ tw~| o)no&mati/ mou le/gontej o#ti 70Egw& ei0mi, kai\ pollou_j planh&sousin. 77o#tan de\ a)kou&shte pole/mouj kai\ a)koa_j pole/mwn, mh_ qroei=sqe: dei= gene/sqai, a)ll' ou!pw to_ te/loj. 87e0gerqh&setai ga_r e1qnoj e0p' e1qnoj kai\ basilei/a e0pi\ basilei/an, e1sontai seismoi\ kata_ to&pouj, e1sontai limoi/: a)rxh_ w)di/nwn tau~ta. 97ble/pete de\ u(mei=j e9autou&j: paradw&sousin u(ma~j ei0j sune/dria kai\ ei0j sunagwga_j darh&sesqe kai\ e0pi\ h(gemo&nwn kai\ basile/wn staqh&sesqe e3neken e0mou~ ei0j martu&rion au)toi=j. 107kai\ ei0j pa&nta ta_ e1qnh prw~ton dei= khruxqh~nai to_ eu)agge/lion. 117kai\ o#tan a!gwsin u(ma~j paradido&ntej, mh_ promerimna~te ti/ lalh&shte, a)ll' o(\ e0a_n doqh~| u(mi=n e0n e0kei/nh| th~| w#ra| tou~to lalei=te, ou) ga&r e0ste u(mei=j oi9 lalou~ntej a)lla_ to_ pneu~ma to_ a#gion. 127kai\ paradw&sei a)delfo_j a)delfo_n ei0j qa&naton kai\ path_r te/knon, kai\ e0panasth&sontai te/kna e0pi\ gonei=j kai\ qanatw&sousin au)tou&j: 137kai\ e1sesqe misou&menoi u(po_ pa&ntwn dia_ to_ o!noma& mou. o( de\ u(pomei/naj ei0j te/loj ou{toj swqh&setai.

777
13:14 73Otan de\ i1dhte to_ bde/lugma th~j e0rhmw&sewj e9sthko&ta o#pou ou) dei=, o( a)naginw&skwn noei/tw, to&te oi9 e0n th~| 70 Ioudai/a| feuge/twsan ei0j ta_ o!rh, 157o( [de\] e0pi\ tou~ dw&matoj mh_ kataba&tw mhde\ ei0selqa&tw a}rai/ ti e0k th~j oi0ki/aj au)tou~, 167kai\ o( ei0j to_n a)gro_n mh_ e0pistreya&tw ei0j ta_ o)pi/sw a}rai to_ i9ma&tion au)tou~. 177ou)ai\ de\ tai=j e0n gastri\ e0xou&saij kai\ tai=j qhlazou&saij e0n e0kei/naij tai=j h(me/raij. 187proseu&xesqe de\ i3na mh_ ge/nhtai xeimw~noj: 197e1sontai ga_r ai9 h(me/rai e0kei=nai qli=yij oi3a ou) ge/gonen toiau&th a)p' a)rxh~j kti/sewj h(\n e1ktisen o( qeo_j e3wj tou~ nu~n kai\ ou) mh_ ge/nhtai. 207kai\ ei0 mh_ e0kolo&bwsen ku&rioj ta_j h(me/raj, ou)k a@n e0sw&qh pa~sa sa&rc. a)lla_ dia_ tou_j e0klektou_j ou(\j e0cele/cato e0kolo&bwsen ta_j h(me/raj. 217kai\ to&te e0a&n tij u(mi=n ei1ph|, 71Ide w{de o( Xristo&j, )/Ide e0kei=, mh_ pisteu&ete: 227e0gerqh&sontai ga_r yeudo&xristoi kai\ yeudoprofh~tai kai\ dw&sousin shmei=a kai\ te/rata pro_j to_ a)poplana~n, ei0 dunato&n, tou_j e0klektou&j. 237u(mei=j de\ ble/pete: proei/rhka u(mi=n pa&nta.

777
13:24 70Alla_ e0n e0kei/naij tai=j h(me/raij meta_ th_n qli=yin e0kei/nhn
777o( h#lioj skotisqh&setai,
777777kai\ h( selh&nh ou) dw&sei to_ fe/ggoj au)th~j,
777
25 7kai\ oi9 a)ste/rej e1sontai e0k tou~ ou)ranou~ pi/ptontej,
777777kai\ ai9 duna&meij ai9 e0n toi=j ou)ranoi=j saleuqh&sontai.
267kai\ to&te o!yontai to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou e0rxo&menon e0n nefe/laij meta_ duna&mewj pollh~j kai\ do&chj. 277kai\ to&te a)postelei= tou_j a)gge/louj kai\ e0pisuna&cei tou_j e0klektou_j [au)tou~] e0k tw~n tessa&rwn a)ne/mwn a)p' a!krou gh~j e3wj a!krou ou)ranou~.

777
13:28 70Apo_ de\ th~j sukh~j ma&qete th_n parabolh&n: o#tan h!dh o( kla&doj au)th~j a(palo_j ge/nhtai kai\ e0kfu&h| ta_ fu&lla, ginw&skete o#ti e0ggu_j to_ qe/roj e0sti/n. 297ou#twj kai\ u(mei=j, o#tan i1dhte tau~ta gino&mena, ginw&skete o#ti e0ggu&j e0stin e0pi\ qu&raij. 307a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti ou) mh_ pare/lqh| h( genea_ au#th me/xrij ou{ tau~ta pa&nta ge/nhtai. 317o( ou)rano_j kai\ h( gh~ pareleu&sontai, oi9 de\ lo&goi mou ou) mh_ pareleu&sontai.

777
13:327oi]den, ou)de\ oi9 a!ggeloi e0n ou)ranw~| ou)de\ o( ui9o&j, ei0 mh_ o( path&r. 337ble/pete a)grupnei=te: ou)k oi1date ga_r po&te o( kairo&j e0stin. 347w(j a!nqrwpoj a)po&dhmoj a)fei\j th_n oi0ki/an au)tou~ kai\ dou_j toi=j dou&loij au)tou~ th_n e0cousi/an, e9ka&stw| to_ e1rgon au)tou~, kai\ tw~| qurwrw~| e0netei/lato i3na grhgorh~|. 357grhgorei=te ou}n, ou)k oi1date ga_r po&te o( ku&rioj th~j oi0ki/aj e1rxetai, h@ o)ye\ h@ mesonu&ktion h@ a)lektorofwni/aj h@ prwi5, 367mh_ e0lqw_n e0cai/fnhj eu#rh| u(ma~j kaqeu&dontaj. 377o(\ de\ u(mi=n le/gw, pa~sin le/gw, grhgorei=te.

14:1 7]Hn de\ to_ pa&sxa kai\ ta_ a!zuma meta_ du&o h(me/raj. kai\ e0zh&toun oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 grammatei=j pw~j au)to_n e0n do&lw| krath&santej a)poktei/nwsin: 27e1legon ga&r, Mh_ e0n th~| e9orth~|, mh&pote e1stai qo&ruboj tou~ laou~.

777
14:37Kai\ o!ntoj au)tou~ e0n Bhqani/a| e0n th~| oi0ki/a| Si/mwnoj tou~ leprou~ katakeime/nou au)tou~ h}lqen gunh_ e1xousa a)la&bastron mu&rou na&rdou pistikh~j polutelou~j: suntri/yasa th_n a)la&bastron kate/xeen au)tou~ th~j kefalh~j. 47h}san de/ tinej a)ganaktou~ntej pro_j e9autou&j, Ei0j ti/ h( a)pw&leia au#th tou~ mu&rou ge/gonen; 57h)du&nato ga_r tou~to to_ mu&ron praqh~nai e0pa&nw dhnari/wn triakosi/wn kai\ doqh~nai toi=j ptwxoi=j: kai\ e0nebrimw~nto au)th~|. 6 7o( de\ 70Ihsou~j ei]pen, 71Afete au)th&n: ti/ au)th~| ko&pouj pare/xete; kalo_n e1rgon h)rga&sato e0n e0moi/. 77pa&ntote ga_r tou_j ptwxou_j e1xete meq' e9autw~n, kai\ o#tan qe/lhte du&nasqe au)toi=j eu} poih~sai, e0me\ de\ ou) pa&ntote e1xete. 87o(\ e1sxen e0poi/hsen: proe/laben muri/sai to_ sw~ma& mou ei0j to_n e0ntafiasmo&n. 97a)mh_n de\ le/gw u(mi=n, o#pou e0a_n khruxqh~| to_ eu)agge/lion ei0j o#lon to_n ko&smon, kai\ o(\ e0poi/hsen au#th lalhqh&setai ei0j mnhmo&sunon au)th~j.

777
14:107Kai\ 70Iou&daj 70Iskariw_q o( ei[j tw~n dw&deka a)ph~lqen pro_j tou_j a)rxierei=j i3na au)to_n paradoi= [au)toi=j]. 117oi9 de\ a)kou&santej e0xa&rhsan kai\ e0phggei/lanto au)tw~| a)rgu&rion dou~nai. kai\ e0zh&tei pw~j au)to_n eu)kai/rwj paradoi=.

777
14:127Kai\ th~| prw&th| h(me/ra| tw~n a)zu&mwn, o#te to_ pa&sxa e1quon, le/gousin au)tw~| oi9 maqhtai\ au)tou~, Pou~ qe/leij a)pelqo&ntej e9toima&swmen i3na fa&gh|j to_ pa&sxa; 137kai\ a)poste/llei du&o tw~n maqhtw~n au)tou~ kai\ le/gei au)toi=j, 79Upa&gete ei0j th_n po&lin, kai\ a)panth&sei u(mi=n a!nqrwpoj kera&mion u#datoj basta&zwn: a)kolouqh&sate au)tw~|, 147kai\ o#pou e0a_n ei0se/lqh| ei1pate tw~| oi0kodespo&th| o#ti 79O dida&skaloj le/gei, Pou~ e0stin to_ kata&luma& mou o#pou to_ pa&sxa meta_ tw~n maqhtw~n mou fa&gw; 157kai\ au)to_j u(mi=n dei/cei a)na&gaion me/ga e0strwme/non e3toimon: kai\ e0kei= e9toima&sate h(mi=n. 167kai\ e0ch~lqon oi9 maqhtai\ kai\ h}lqon ei0j th_n po&lin kai\ eu{ron kaqw_j ei]pen au)toi=j, kai\ h(toi/masan to_ pa&sxa. 177Kai\ o)yi/aj genome/nhj e1rxetai meta_ tw~n dw&deka. 187kai\ a)nakeime/nwn au)tw~n kai\ e0sqio&ntwn o( 70Ihsou~j ei]pen, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti ei[j e0c u(mw~n paradw&sei me, o( e0sqi/wn met' e0mou~. 197h!rcanto lupei=sqai kai\ le/gein au)tw~| ei[j kata_ ei[j, Mh&ti e0gw&; 207o( de\ ei]pen au)toi=j, Ei[j [e0k] tw~n dw&deka, o( e0mbapto&menoj met' e0mou~ ei0j to_ tru&blion. 217o#ti o( me\n ui9o_j tou~ a)nqrw&pou u(pa&gei kaqw_j ge/graptai peri\ au)tou~, ou)ai\ de\ tw~| a)nqrw&pw| e0kei/nw| di' ou{ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou paradi/dotai: kalo_n au)tw~| ei0 ou)k e0gennh&qh o( a!nqrwpoj e0kei=noj.

777
14:227Kai\ e0sqio&ntwn au)tw~n labw_n a!rton eu)logh&saj e1klasen kai\ e1dwken au)toi=j kai\ ei]pen, La&bete, tou~to& e0stin to_ sw~ma& mou. 237kai\ labw_n poth&rion eu)xaristh&saj e1dwken au)toi=j, kai\ e1pion e0c au)tou~ pa&ntej. 247kai\ ei]pen au)toi=j, Tou~to& e0stin to_ ai[ma& mou th~j diaqh&khj to_ e0kxunno&menon u(pe\r pollw~n: 257a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti ou)ke/ti ou) mh_ pi/w e0k tou~ genh&matoj th~j a)mpe/lou e3wj th~j h(me/raj e0kei/nhj o#tan au)to_ pi/nw kaino_n e0n th~| basilei/a| tou~ qeou~. 267Kai\ u(mnh&santej e0ch~lqon ei0j to_ 71Oroj tw~n 70Elaiw~n.

777
14:277Kai\ le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j o#ti Pa&ntej skandalisqh&sesqe, o#ti ge/graptai,
777Pata&cw to_n poime/na,
777777kai\ ta_ pro&bata diaskorpisqh&sontai:
287a)lla_ meta_ to_ e0gerqh~nai/ me proa&cw u(ma~j ei0j th_n Galilai/an. 297o( de\ Pe/troj e1fh au)tw~|, Ei0 kai\ pa&ntej skandalisqh&sontai, a)ll' ou)k e0gw&. 307kai\ le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 70Amh_n le/gw soi o#ti su_ sh&meron tau&th| th~| nukti\ pri\n h@ di\j a)le/ktora fwnh~sai tri/j me a)parnh&sh|. 317o( de\ e0kperissw~j e0la&lei, 70Ea_n de/h| me sunapoqanei=n soi, ou) mh& se a)parnh&somai. w(sau&twj de\ kai\ pa&ntej e1legon.

777
14:327Kai\ e1rxontai ei0j xwri/on ou{ to_ o!noma Geqshmani/, kai\ le/gei toi=j maqhtai=j au)tou~, Kaqi/sate w{de e3wj proseu&cwmai. 337kai\ paralamba&nei to_n Pe/tron kai\ [to_n]70Ia&kwbon kai\ [to_n]70Iwa&nnhn met' au)tou~, kai\ h!rcato e0kqambei=sqai kai\ a)dhmonei=n, 347kai\ le/gei au)toi=j, Peri/lupo&j e0stin h( yuxh& mou e3wj qana&tou: mei/nate w{de kai\ grhgorei=te. 357kai\ proelqw_n mikro_n e1pipten e0pi\ th~j gh~j, kai\ proshu&xeto i3na ei0 dunato&n e0stin pare/lqh| a)p' au)tou~ h( w#ra, 367kai\ e1legen, Abba o( path&r, pa&nta dunata& soi: pare/negke to_ poth&rion tou~to a)p' e0mou~: a)ll' ou) ti/ e0gw_ qe/lw a)lla_ ti/ su&. 377kai\ e1rxetai kai\ eu(ri/skei au)tou_j kaqeu&dontaj, kai\ le/gei tw~| Pe/trw|, Si/mwn, kaqeu&deij; ou)k i1sxusaj mi/an w#ran grhgorh~sai; 38 7grhgorei=te kai\ proseu&xesqe, i3na mh_ e1lqhte ei0j peirasmo&n: to_ me\n pneu~ma pro&qumon h( de\ sa_rc a)sqenh&j. 397kai\ pa&lin a)pelqw_n proshu&cato to_n au)to_n lo&gon ei0pw&n. 407kai\ pa&lin e0lqw_n eu{ren au)tou_j kaqeu&dontaj, h}san ga_r au)tw~n oi9 o)fqalmoi\ katabaruno&menoi, kai\ ou)k h!|deisan ti/ a)pokriqw~sin au)tw~|. 417kai\ e1rxetai to_ tri/ton kai\ le/gei au)toi=j, Kaqeu&dete to_ loipo_n kai\ a)napau&esqe; a)pe/xei: h}lqen h( w#ra, i0dou_ paradi/dotai o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou ei0j ta_j xei=raj tw~n a(martwlw~n. 427e0gei/resqe a!gwmen: i0dou_ o( paradidou&j me h!ggiken.

777
14:437Kai\ eu)qu_j e1ti au)tou~ lalou~ntoj paragi/netai 70Iou&daj ei[j tw~n dw&deka kai\ met' au)tou~ o!xloj meta_ maxairw~n kai\ cu&lwn para_ tw~n a)rxiere/wn kai\ tw~n grammate/wn kai\ tw~n presbute/rwn. 447dedw&kei de\ o( paradidou_j au)to_n su&sshmon au)toi=j le/gwn, 74On a@n filh&sw au)to&j e0stin: krath&sate au)to_n kai\ a)pa&gete a)sfalw~j. 457kai\ e0lqw_n eu)qu_j proselqw_n au)tw~| le/gei, 79Rabbi/, kai\ katefi/lhsen au)to&n. 467oi9 de\ e0pe/balon ta_j xei=raj au)tw~| kai\ e0kra&thsan au)to&n. 477ei[j de/ [tij] tw~n paresthko&twn spasa&menoj th_n ma&xairan e1paisen to_n dou~lon tou~ a)rxiere/wj kai\ a)fei=len au)tou~ to_ w)ta&rion. 487kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, 79Wj e0pi\ lh|sth_n e0ch&lqate meta_ maxairw~n kai\ cu&lwn sullabei=n me; 497kaq' h(me/ran h!mhn pro_j u(ma~j e0n tw~| i9erw~| dida&skwn kai\ ou)k e0krath&sate/ me: a)ll' i3na plhrwqw~sin ai9 grafai/. 507kai\ a)fe/ntej au)to_n e1fugon pa&ntej.

777
14:517Kai\ neani/skoj tij sunhkolou&qei au)tw~| peribeblhme/noj sindo&na e0pi\ gumnou~, kai\ kratou~sin au)to&n: 527o( de\ katalipw_n th_n sindo&na gumno_j e1fugen.

777
14:537Kai\ a)ph&gagon to_n 70Ihsou~n pro_j to_n a)rxiere/a, kai\ sune/rxontai pa&ntej oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 presbu&teroi kai\ oi9 grammatei=j. 547kai\ o( Pe/troj a)po_ makro&qen h)kolou&qhsen au)tw~| e3wj e1sw ei0j th_n au)lh_n tou~ a)rxiere/wj, kai\ h}n sugkaqh&menoj meta_ tw~n u(phretw~n kai\ qermaino&menoj pro_j to_ fw~j. 557oi9 de\ a)rxierei=j kai\ o#lon to_ sune/drion e0zh&toun kata_ tou~ 70Ihsou~ marturi/an ei0j to_ qanatw~sai au)to&n, kai\ ou)x hu#riskon: 567polloi\ ga_r e0yeudomartu&roun kat' au)tou~, kai\ i1sai ai9 marturi/ai ou)k h}san. 577kai/ tineja)nasta&ntej e0yeudomartu&roun kat' au)tou~ le/gontej 587o#ti 79Hmei=j h)kou&samen au)tou~ le/gontoj o#ti 70Egw_ katalu&sw to_n nao_n tou~ton to_n xeiropoi/hton kai\ dia_ triw~n h(merw~n a!llon a)xeiropoi/hton oi0kodomh&sw: 597kai\ ou)de\ ou#twj i1sh h}n h( marturi/a au)tw~n. 607kai\ a)nasta_j o( a)rxiereu_j ei0j me/son e0phrw&thsen to_n 70Ihsou~n le/gwn, Ou)k a)pokri/nh| ou)de/n; ti/ ou{toi/ sou katamarturou~sin; 617o( de\ e0siw&pa kai\ ou)k a)pekri/nato ou)de/n. pa&lin o( a)rxiereu_j e0phrw&ta au)to_n kai\ le/gei au)tw~|, Su_ ei] o( Xristo_j o( ui9o_j tou~ eu)loghtou~; 627o( de\ 70Ihsou~j ei]pen, 70Egw& ei0mi,
777kai\ o!yesqe to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou
777777e0k deciw~n kaqh&menon th~j duna&mewj
777777kai\ e0rxo&menon meta_ tw~n nefelw~n tou~ ou)ranou~.
637o( de\ a)rxiereu_j diarrh&caj tou_j xitw~naj au)tou~ le/gei, Ti/ e1ti xrei/an e1xomen martu&rwn; 647h)kou&sate th~j blasfhmi/aj: ti/ u(mi=n fai/netai; oi9 de\ pa&ntej kate/krinan au)to_n e1noxon ei]nai qana&tou. 657Kai\ h!rcanto& tinej e0mptu&ein au)tw~| kai\ perikalu&ptein au)tou~ to_ pro&swpon kai\ kolafi/zein au)to_n kai\ le/gein au)tw~|, Profh&teuson, kai\ oi9 u(phre/tai r(api/smasin au)to_n e1labon.

777
14:667Kai\ o!ntoj tou~ Pe/trou ka&tw e0n th~| au)lh~| e1rxetai mi/a tw~n paidiskw~n tou~ a)rxiere/wj, 677kai\ i0dou~sa to_n Pe/tron qermaino&menon e0mble/yasa au)tw~| le/gei, Kai\ su_ meta_ tou~ Nazarhnou~ h}sqa tou~ 70Ihsou~. 687o( de\ h)rnh&sato le/gwn, Ou!te oi]da ou!te e0pi/stamai su_ ti/ le/geij. kai\ e0ch~lqen e1cw ei0j to_ proau&lion[: kai\ a)le/ktwr e0fw&nhsen] 697kai\ h( paidi/skh i0dou~sa au)to_n h!rcato pa&lin le/gein toi=j parestw~sin o#ti Ou{toj e0c au)tw~n e0stin. 707o( de\ pa&lin h)rnei=to. kai\ meta_ mikro_n pa&lin oi9 parestw~tej e1legon tw~| Pe/trw|, 70Alhqw~j e0c au)tw~n ei], kai\ ga_r Galilai=oj ei]. 717o( de\ h!rcato a)naqemati/zein kai\ o)mnu&nai o#ti Ou)k oi]da to_n a!nqrwpon tou~ton o(\n le/gete. 727kai\ eu)qu_j e0k deute/rou a)le/ktwr e0fw&nhsen. kai\ a)nemnh&sqh o( Pe/troj to_ r(h~ma w(j ei]pen au)tw~| o( 70Ihsou~j o#ti Pri\n a)le/ktora fwnh~sai di\j tri/j me a)parnh&sh|: kai\ e0pibalw_n e1klaien.

15:1 7Kai\ eu)qu_j prwi6 sumbou&lion poih&santej oi9 a)rxierei=j meta_ tw~n presbute/rwn kai\ grammate/wn kai\ o#lon to_ sune/drion dh&santej to_n 70Ihsou~n a)ph&negkan kai\ pare/dwkan Pila&tw|. 27kai\ e0phrw&ta au)to_n o( Pila~toj, Su_ ei] o( basileu_j tw~n 70Ioudai/wn; o( de\ a)pokriqei\j au)tw~| le/gei, Su_ le/geij. 37kai\ kathgo&roun au)tou~ oi9 a)rxierei=j polla&. 47o( de\ Pila~toj pa&lin e0phrw&ta au)to_n le/gwn, Ou)k a)pokri/nh| ou)de/n; i1de po&sa sou kathgorou~sin. 57o( de\ 70Ihsou~j ou)ke/ti ou)de\n a)pekri/qh, w#ste qauma&zein to_n Pila~ton.

777
15:67Kata_ de\ e9orth_n a)pe/luen au)toi=j e3na de/smion o(\n parh|tou~nto. 77h}n de\ o( lego&menoj Barabba~j meta_ tw~n stasiastw~n dedeme/noj oi3tinej e0n th~| sta&sei fo&non pepoih&keisan. 87kai\ a)naba_j o( o!xloj h!rcato ai0tei=sqai kaqw_j e0poi/ei au)toi=j. 97o( de\ Pila~toj a)pekri/qh au)toi=j le/gwn, Qe/lete a)polu&sw u(mi=n to_n basile/a tw~n 70Ioudai/wn; 107e0gi/nwsken ga_r o#ti dia_ fqo&non paradedw&keisan au)to_n oi9 a)rxierei=j. 117oi9 de\ a)rxierei=j a)ne/seisan to_n o!xlon i3na ma~llon to_n Barabba~n a)polu&sh| au)toi=j. 127o( de\ Pila~toj pa&lin a)pokriqei\j e1legen au)toi=j, Ti/ ou}n [qe/lete] poih&sw [o(\n le/gete] to_n basile/a tw~n 70Ioudai/wn; 137oi9 de\ pa&lin e1kracan, Stau&rwson au)to&n. 147o( de\ Pila~toj e1legen au)toi=j, Ti/ ga_r e0poi/hsen kako&n; oi9 de\ perissw~j e1kracan, Stau&rwson au)to&n. 157o( de\ Pila~toj boulo&menoj tw~| o!xlw| to_ i9kano_n poih~sai a)pe/lusen au)toi=j to_n Barabba~n, kai\ pare/dwken to_n 70Ihsou~n fragellw&saj i3na staurwqh~|.

777
15:167Oi9 de\ stratiw~tai a)ph&gagon au)to_n e1sw th~j au)lh~j, o# e0stin praitw&rion, kai\ sugkalou~sin o#lhn th_n spei=ran. 177kai\ e0ndidu&skousin au)to_n porfu&ran kai\ peritiqe/asin au)tw~| ple/cantej a)ka&nqinon ste/fanon: 187kai\ h!rcanto a)spa&zesqai au)to&n, Xai=re, basileu~ tw~n 70Ioudai/wn: 197kai\ e1tupton au)tou~ th_n kefalh_n kala&mw| kai\ e0ne/ptuon au)tw~|, kai\ tiqe/ntej ta_ go&nata proseku&noun au)tw~|. 207kai\ o#te e0ne/paican au)tw~|, e0ce/dusan au)to_n th_n porfu&ran kai\ e0ne/dusan au)to_n ta_ i9ma&tia ta_ i1dia. kai\ e0ca&gousin au)to_n i3na staurw&sousin au)to&n.

777
15:217Kai\ a)ggareu&ousin para&gonta& tina Si/mwna Kurhnai=on e0rxo&menon a)p' a)grou~, to_n pate/ra 70Aleca&ndrou kai\ 79Rou&fou, i3na a!rh| to_n stauro_n au)tou~.227kai\ fe/rousin au)to_n e0pi\ to_n Golgoqa~n to&pon, o# e0stin meqermhneuo&menon Krani/ou To&poj. 237kai\ e0di/doun au)tw~| e0smurnisme/non oi]non, o(\j de\ ou)k e1laben. 247kai\ staurou~sin au)to_n
777kai\ diameri/zontai ta_ i9ma&tia au)tou~,
777777ba&llontej klh~ron e0p' au)ta \ ti/j ti/ a!rh|.
257h}n de\ w#ra tri/th kai\ e0stau&rwsan au)to&n. 267kai\ h}n h( e0pigrafh_ th~j ai0ti/aj au)tou~ e0pigegramme/nh, 79O basileu_j tw~n 70Ioudai/wn. 277Kai\ su_n au)tw~| staurou~sin du&o lh|sta&j, e3na e0k deciw~n kai\ e3na e0c eu)wnu&mwn au)tou~. 297Kai\ oi9 paraporeuo&menoi e0blasfh&moun au)to_n kinou~ntej ta_j kefala_j au)tw~n kai\ le/gontej, Ou)a_ o( katalu&wn to_n nao_n kai\ oi0kodomw~n e0n trisi\n h(me/raij, 307sw~son seauto_n kataba_j a)po_ tou~ staurou~. 317o(moi/wj kai\ oi9 a)rxierei=j e0mpai/zontej pro_j a)llh&louj meta_ tw~n grammate/wn e1legon, 71Allouj e1swsen, e9auto_n ou) du&natai sw~sai: 327o( Xristo_j o( basileu_j 70Israh_l kataba&tw nu~n a)po_ tou~ staurou~, i3na i1dwmen kai\ pisteu&swmen. kai\ oi9 sunestaurwme/noi su_n au)tw~| w)nei/dizon au)to&n.

777
15:337Kai\ genome/nhj w#raj e3kthj sko&toj e0ge/neto e0f' o#lhn th_n gh~n e3wj w#raj e0na&thj. 347kai\ th~| e0na&th| w#ra| e0bo&hsen o( 70Ihsou~j fwnh~| mega&lh|, Elwi elwi lema sabaxqani; o# e0stin meqermhneuo&menon 79O qeo&j mou o( qeo&j mou, ei0j ti/ e0gkate/lipe/j me; 357kai/ tinej tw~n parestw&twn a)kou&santej e1legon, 71Ide 70Hli/an fwnei=. 367dramw_n de/ tij kai\ gemi/saj spo&ggon o!couj periqei\j kala&mw| e0po&tizen au)to&n, le/gwn, 71Afete i1dwmen ei0 e1rxetai 70Hli/aj kaqelei=n au)to&n. 377o( de\ 70Ihsou~j a)fei\j fwnh_n mega&lhn e0ce/pneusen. 387Kai\ to_ katape/tasma tou~ naou~ e0sxi/sqh ei0j du&o a)p' a!nwqen e3wj ka&tw. 3970Idw_n de\ o( kenturi/wn o( paresthkw_j e0c e0nanti/aj au)tou~ o#ti ou#twj e0ce/pneusen ei]pen, 70Alhqw~j ou{toj o( a!nqrwpoj ui9o_j qeou~ h}n. 407]Hsan de\ kai\ gunai=kej a)po_ makro&qen qewrou~sai, e0n ai[j kai\ Mari/a h( Magdalhnh_ kai\ Mari/a h( 70Iakw&bou tou~ mikrou~ kai\ 70Iwsh~toj mh&thr kai\ Salw&mh, 417ai9\ o#te h}n e0n th~| Galilai/a| h)kolou&qoun au)tw~| kai\ dihko&noun au)tw~|, kai\ a!llai pollai\ ai9 sunanaba~sai au)tw~| ei0j 79Ieroso&luma.

777
15:427Kai\ h!dh o)yi/aj genome/nhj, e0pei\ h}n paraskeuh&, o# e0stin prosa&bbaton, 437e0lqw_n 70Iwsh_f [o(] a)po_ 79Arimaqai/aj eu)sxh&mwn bouleuth&j, o(\j kai\ au)to_j h}n prosdexo&menoj th_n basilei/an tou~ qeou~, tolmh&saj ei0sh~lqen pro_j to_n Pila~ton kai\ h)|th&sato to_ sw~ma tou~ 70Ihsou~. 447o( de\ Pila~toj e0qau&masen ei0 h!dh te/qnhken, kai\ proskalesa&menoj to_n kenturi/wna e0phrw&thsen au)to_n ei0 pa&lai a)pe/qanen: 457kai\ gnou_j a)po_ tou~ kenturi/wnoj e0dwrh&sato to_ ptw~ma tw~| 70Iwsh&f. 467kai\ a)gora&saj sindo&na kaqelw_n au)to_n e0nei/lhsen th~| sindo&ni kai\ e1qhken au)to_n e0n mnhmei/w| o(\ h}n lelatomhme/non e0k pe/traj, kai\ proseku&lisen li/qon e0pi\ th_n qu&ran tou~ mnhmei/ou. 477h( de\ Mari/a h( Magdalhnh_ kai\ Mari/a h( 70Iwsh~toj e0qew&roun pou~ te/qeitai.

16:1 7Kai\ diagenome/nou tou~ sabba&tou Mari/a h( Magdalhnh_ kai\ Mari/a h( 70Iakw&bou kai\ Salw&mh h)go&rasan a)rw&mata i3na e0lqou~sai a)lei/ywsin au)to&n. 27kai\ li/an prwi6 th~| mia~| tw~n sabba&twn e1rxontai e0pi\ to_ mnhmei=on a)natei/lantoj tou~ h(li/ou. 37kai\ e1legon pro_j e9auta&j, Ti/j a)pokuli/sei h(mi=n to_n li/qon e0k th~j qu&raj tou~ mnhmei/ou; 47kai\ a)nable/yasai qewrou~sin o#ti a)pokeku&listai o( li/qoj, h}n ga_r me/gaj sfo&dra. 57kai\ ei0selqou~sai ei0j to_ mnhmei=on ei]don neani/skon kaqh&menon e0n toi=j decioi=j peribeblhme/non stolh_n leukh&n, kai\ e0ceqambh&qhsan. 67o( de\ le/gei au)tai=j, Mh_ e0kqambei=sqe: 70Ihsou~n zhtei=te to_n Nazarhno_n to_n e0staurwme/non: h)ge/rqh, ou)k e1stin w{de: i1de o( to&poj o#pou e1qhkan au)to&n. 77a)lla_ u(pa&gete ei1pate toi=j maqhtai=j au)tou~ kai\ tw~| Pe/trw| o#ti Proa&gei u(ma~j ei0j th_n Galilai/an: e0kei= au)to_n o!yesqe, kaqw_j ei]pen u(mi=n. 87kai\ e0celqou~sai e1fugon a)po_ tou~ mnhmei/ou, ei]xen ga_r au)ta_j tro&moj kai\ e1kstasij: kai\ ou)deni\ ou)de\n ei]pan, e0fobou~nto ga&r.

777
16:9 [ 0Anasta_j de\ prwi6 prw&th| sabba&tou e0fa&nh prw~ton Mari/a| th~| Magdalhnh~|, par' h{j e0kbeblh&kei e9pta_ daimo&nia. 107e0kei/nh poreuqei=sa a)ph&ggeilen toi=j met' au)tou~ genome/noij penqou~si kai\ klai/ousin: 117ka)kei=noi a)kou&santej o#ti zh~| kai\ e0qea&qh u(p' au)th~j h)pi/sthsan.

777
16:127Meta_ de\ tau~ta dusi\n e0c au)tw~n peripatou~sin e0fanerw&qh e0n e9te/ra| morfh~| poreuome/noij ei0j a)gro&n: 137ka)kei=noi a)pelqo&ntej a)ph&ggeilan toi=j loipoi=j: ou)de\ e0kei/noij e0pi/steusan.

777
16:14 73Usteron [de\] a)nakeime/noij au)toi=j toi=j e3ndeka e0fanerw&qh, kai\ w)nei/disen th_n a)pisti/an au)tw~n kai\ sklhrokardi/an o#ti toi=j qeasame/noij au)to_n e0ghgerme/non ou)k e0pi/steusan. 157kai\ ei]pen au)toi=j, Poreuqe/ntej ei0j to_n ko&smon a#panta khru&cate to_ eu)agge/lion pa&sh| th~| kti/sei. 167o( pisteu&saj kai\ baptisqei\j swqh&setai, o( de\ a)pisth&saj katakriqh&setai. 177shmei=a de\ toi=j pisteu&sasin tau~ta parakolouqh&sei: e0n tw~| o)no&mati/ mou daimo&nia e0kbalou~sin, glw&ssaij lalh&sousin kainai=j, 18 [kai\ e0n tai=j xersi\n] o!feij a)rou~sin, ka@n qana&simo&n ti pi/wsin ou) mh_ au)tou_j bla&yh|, e0pi\ a)rrw&stouj xei=raj e0piqh&sousin kai\ kalw~j e3cousin.

777
16:19 79O me\n ou}n ku&rioj [70Ihsou~j] meta_ to_ lalh~sai au)toi=j a)nelh&mfqh ei0j to_n ou)rano_n kai\ e0ka&qisen e0k deciw~n tou~ qeou~. 207e0kei=noi de\ e0celqo&ntej e0kh&rucan pantaxou~, tou~ kuri/ou sunergou~ntoj kai\ to_n lo&gon bebaiou~ntoj dia_ tw~n e0pakolouqou&ntwn shmei/wn.]

777 [Pa&nta de\ ta_ parhggelme/na toi=j peri\ to_n Pe/tron sunto&mwj e0ch&ggeilan. Meta_ de\ tau~ta kai\ au)to_j o( 70Ihsou~j a)po_ a)natolh~j kai\ a!xri du&sewj e0cape/steilen di' au)tw~n to_ i9ero_n kai\ a!fqarton kh&rugma th~j ai0wni/ou swthri/aj. a)mh&n.]