KATA LOUKAN

1:1 70Epeidh&per polloi\ e0pexei/rhsan a)nata&casqai dih&ghsin peri\ tw~n peplhroforhme/nwn e0n h(mi=n pragma&twn, 2 kaqw_j pare/dosan h(mi=n oi9 a)p' a)rxh~j au)to&ptai kai\ u(phre/tai geno&menoi tou~ lo&gou, 3 e1doce ka)moi\ parhkolouqhko&ti a!nwqen pa~sin a)kribw~j kaqech~j soi gra&yai, kra&tiste Qeo&file, 4 i3na e0pignw~|j peri\ w{n kathxh&qhj lo&gwn th_n a)sfa&leian.

777
1:5 70Ege/neto e0n tai=j h(me/raij 79Hrw&|dou basile/wj th~j 70Ioudai/aj i9ereu&j tij o)no&mati Zaxari/aj e0c e0fhmeri/aj 70Abia&, kai\ gunh_ au)tw~| e0k tw~n qugate/rwn 70Aarw&n, kai\ to_ o!noma au)th~j 70Elisa&bet. 6 h}san de\ di/kaioi a)mfo&teroi e0nanti/on tou~ qeou~, poreuo&menoi e0n pa&saij tai=j e0ntolai=j kai\ dikaiw&masin tou~ kuri/ou a!memptoi. 7 kai\ ou)k h}n au)toi=j te/knon, kaqo&ti h}n h( 70Elisa&bet stei=ra, kai\ a)mfo&teroi probebhko&tej e0n tai=j h(me/raij au)tw~n h}san. 8 70Ege/neto de\ e0n tw~| i9erateu&ein au)to_n e0n th~| ta&cei th~j e0fhmeri/aj au)tou~ e1nanti tou~ qeou~, 9 kata_ to_ e1qoj th~j i9eratei/aj e1laxe tou~ qumia~sai ei0selqw_n ei0j to_n nao_n tou~ kuri/ou, 10 kai\ pa~n to_ plh~qoj h}n tou~ laou~ proseuxo&menon e1cw th~| w#ra| tou~ qumia&matoj: 11 w!fqh de\ au)tw~| a!ggeloj kuri/ou e9stw_j e0k deciw~n tou~ qusiasthri/ou tou~ qumia&matoj. 12 kai\ e0tara&xqh Zaxari/aj i0dw&n, kai\ fo&boj e0pe/pesen e0p' au)to&n. 13 ei]pen de\ pro_j au)to_n o( a!ggeloj, Mh_ fobou~, Zaxari/a, dio&ti ei0shkou&sqh h( de/hsi/j sou, kai\ h( gunh& sou 70Elisa&bet gennh&sei ui9o&n soi, kai\ kale/seij to_ o!noma au)tou~ 70Iwa&nnhn. 14 kai\ e1stai xara& soi kai\ a)galli/asij, kai\ polloi\ e0pi\ th~| gene/sei au)tou~ xarh&sontai: 15 e1stai ga_r me/gaj e0nw&pion [tou~] kuri/ou, kai\ oi]non kai\ si/kera ou) mh_ pi/h|, kai\ pneu&matoj a(gi/ou plhsqh&setai e1ti e0k koili/aj mhtro_j au)tou~, 16 kai\ pollou_j tw~n ui9w~n 70Israh_l e0pistre/yei e0pi\ ku&rion to_n qeo_n au)tw~n. 17 kai\ au)to_j proeleu&setai e0nw&pion au)tou~ e0n pneu&mati kai\ duna&mei 70Hli/ou, 1e0pistre/yai kardi/aj pate/rwn e0pi\ te/kna kai\ a)peiqei=j e0n fronh&sei dikai/wn, e9toima&sai kuri/w| lao_n kateskeuasme/non. 18 Kai\ ei]pen Zaxari/aj pro_j to_n a!ggelon, Kata_ ti/ gnw&somai tou~to; e0gw_ ga&r ei0mi presbu&thj kai\ h( gunh& mou probebhkui=a e0n tai=j h(me/raij au)th~j. 19 kai\ a)pokriqei\j o( a!ggeloj ei]pen au)tw~|, 70Egw& ei0mi Gabrih_l o( paresthkw_j e0nw&pion tou~ qeou~, kai\ a)pesta&lhn lalh~sai pro_j se\ kai\ eu)aggeli/sasqai/ soi tau~ta: 20 kai\ i0dou_ e1sh| siwpw~n kai\ mh_ duna&menoj lalh~sai a!xri h{j h(me/raj ge/nhtai tau~ta, a)nq' w{n ou)k e0pi/steusaj toi=j lo&goij mou, oi3tinej plhrwqh&sontai ei0j to_n kairo_n au)tw~n.
777
1:21 Kai\ h}n o( lao_j prosdokw~n to_n Zaxari/an, kai\ e0qau&mazon e0n tw~| xroni/zein e0n tw~| naw~| au)to&n. 22 e0celqw_n de\ ou)k e0du&nato lalh~sai au)toi=j, kai\ e0pe/gnwsan o#ti o)ptasi/an e9w&raken e0n tw~| naw~|: kai\ au)to_j h}n dianeu&wn au)toi=j, kai\ die/menen kwfo&j. 23 kai\ e0ge/neto w(j e0plh&sqhsan ai9 h(me/rai th~j leitourgi/aj au)tou~ a)ph~lqen ei0j to_n oi]kon au)tou~. 24 Meta_ de\ tau&taj ta_j h(me/raj sune/laben 70Elisa&bet h( gunh_ au)tou~: kai\ perie/kruben e9auth_n mh~naj pe/nte, le/gousa 25 o#ti Ou#twj moi pepoi/hken ku&rioj e0n h(me/raij ai[j e0pei=den a)felei=n o!neido&j mou e0n a)nqrw&poij.

777
1:26 70En de\ tw~| mhni\ tw~| e3ktw| a)pesta&lh o( a!ggeloj Gabrih_l a)po_ tou~ qeou~ ei0j po&lin th~j Galilai/aj h{| o!noma Nazare\q 27 pro_j parqe/non e0mnhsteume/nhn a)ndri\ w{| o!noma 70Iwsh_f e0c oi1kou Daui/d, kai\ to_ o!noma th~j parqe/nou Maria&m. 28 kai\ ei0selqw_n pro_j au)th_n ei]pen, Xai=re, kexaritwme/nh, o( ku&rioj meta_ sou~. 29 h( de\ e0pi\ tw~| lo&gw| dietara&xqh kai\ dielogi/zeto potapo_j ei1h o( a)spasmo_j ou{toj. 30 kai\ ei]pen o( a!ggeloj au)th~|, Mh_ fobou~, Maria&m, eu{rej ga_r xa&rin para_ tw~| qew~|: 31 kai\ i0dou_ sullh&myh| e0n gastri\ kai\ te/ch| ui9o&n, kai\ kale/seij to_ o!noma au)tou~ 70Ihsou~n. 32 ou{toj e1stai me/gaj kai\ ui9o_j u(yi/stou klhqh&setai, kai\ dw&sei au)tw~| ku&rioj o( qeo_j to_n qro&non Daui\d tou~ patro_j au)tou~, 33 kai\ basileu&sei e0pi\ to_n oi]kon 70Iakw_b ei0j tou_j ai0w~naj, kai\ th~j basilei/aj au)tou~ ou)k e1stai te/loj. 34 ei]pen de\ Maria_m pro_j to_n a!ggelon, Pw~j e1stai tou~to, e0pei\ a!ndra ou) ginw&skw; 35 kai\ a)pokriqei\j o( a!ggeloj ei]pen au)th~|, Pneu~ma a#gion e0peleu&setai e0pi\ se/, kai\ du&namij u(yi/stou e0piskia&sei soi: dio_ kai\ to_ gennw&menon a#gion klhqh&setai, ui9o_j qeou~. 36 kai\ i0dou_ 70Elisa&bet h( suggeni/j sou kai\ au)th_ sunei/lhfen ui9o_n e0n gh&rei au)th~j, kai\ ou{toj mh_n e3ktoj e0sti\n au)th~| th~| kaloume/nh| stei/ra|: 37 o#ti ou)k a)dunath&sei para_ tou~ qeou~ pa~n r(h~ma. 38 ei]pen de\ Maria&m, 70Idou_ h( dou&lh kuri/ou: ge/noito& moi kata_ to_ r(h~ma& sou. kai\ a)ph~lqen a)p' au)th~j o( a!ggeloj.

777
1:39 70Anasta~sa de\ Maria_m e0n tai=j h(me/raij tau&taij e0poreu&qh ei0j th_n o)reinh_n meta_ spoudh~j ei0j po&lin 70Iou&da, 40 kai\ ei0sh~lqen ei0j to_n oi]kon Zaxari/ou kai\ h)spa&sato th_n 70Elisa&bet. 41 kai\ e0ge/neto w(j h!kousen to_n a)spasmo_n th~j Mari/aj h( 70Elisa&bet, e0ski/rthsen to_ bre/foj e0n th~| koili/a| au)th~j, kai\ e0plh&sqh pneu&matoj a(gi/ou h( 70Elisa&bet, 42 kai\ a)nefw&nhsen kraugh~| mega&lh| kai\ ei]pen, Eu)loghme/nh su_ e0n gunaici/n, kai\ eu)loghme/noj o( karpo_j th~j koili/aj sou. 43 kai\ po&qen moi tou~to i3na e1lqh| h( mh&thr tou~ kuri/ou mou pro_j e0me/; 44 i0dou_ ga_r w(j e0ge/neto h( fwnh_ tou~ a)spasmou~ sou ei0j ta_ w}ta& mou, e0ski/rthsen e0n a)gallia&sei to_ bre/foj e0n th~| koili/a| mou. 45 kai\ makari/a h( pisteu&sasa o#ti e1stai telei/wsij toi=j lelalhme/noij au)th~| para_ kuri/ou.

777
1:46 Kai\ ei]pen Maria&m,
777Megalu&nei h( yuxh& mou to_n ku&rion,
4777777kai\ h)galli/asen to_ pneu~ma& mou e0pi\ tw~| qew~| tw~|
777777777swth~ri/ mou,
4877o#ti e0pe/bleyen e0pi\ th_n tapei/nwsin th~j dou&lhj au)tou~.
777777i0dou_ ga_r a)po_ tou~ nu~n makariou~si/n me pa~sai ai9
777777777geneai/:
4977o#ti e0poi/hse/n moi mega&la o( dunato&j,
777777kai\ a#gion to_ o!noma au)tou~,
5077kai\ to_ e1leoj au)tou~ ei0j genea_j kai\ genea_j
777777toi=j foboume/noij au)to&n.
517770Epoi/hsen kra&toj e0n braxi/oni au)tou~,
777777diesko&rpisen u(perhfa&nouj dianoi/a| kardi/aj
777777777au)tw~n:
5277kaqei=len duna&staj a)po_ qro&nwn
777777kai\ u#ywsen tapeinou&j,
5377peinw~ntaj e0ne/plhsen a)gaqw~n
777777kai\ ploutou~ntaj e0cape/steilen kenou&j.
5477a)ntela&beto 70Israh_l paido_j au)tou~,
777777mnhsqh~nai e0le/ouj,
5577kaqw_j e0la&lhsen pro_j tou_j pate/raj h(mw~n,
777777tw~| 70Abraa_m kai\ tw~| spe/rmati au)tou~ ei0j to_n
777777777ai0w~na.
777
1:56 71Emeinen de\ Maria_m su_n au)th~| w(j mh~naj trei=j, kai\ u(pe/streyen ei0j to_n oi]kon au)th~j.

777
1:57 Th~| de\ 70Elisa&bet e0plh&sqh o( xro&noj tou~ tekei=n au)th&n, kai\ e0ge/nnhsen ui9o&n. 58 kai\ h!kousan oi9 peri/oikoi kai\ oi9 suggenei=j au)th~j o#ti e0mega&lunen ku&rioj to_ e1leoj au)tou~ met' au)th~j, kai\ sune/xairon au)th~|. 59 Kai\ e0ge/neto e0n th~| h(me/ra| th~| o)gdo&h| h}lqon peritemei=n to_ paidi/on, kai\ e0ka&loun au)to_ e0pi\ tw~| o)no&mati tou~ patro_j au)tou~ Zaxari/an. 60 kai\ a)pokriqei=sa h( mh&thr au)tou~ ei]pen, Ou)xi/, a)lla_ klhqh&setai 70Iwa&nnhj. 61 kai\ ei]pan pro_j au)th_n o#ti Ou)dei/j e0stin e0k th~j suggenei/aj sou o$j kalei=tai tw~| o)no&mati tou&tw|. 62 e0ne/neuon de\ tw~| patri\ au)tou~ to_ ti/ a@n qe/loi kalei=sqai au)to&. 63 kai\ ai0th&saj pinaki/dion e1grayen le/gwn, 70Iwa&nnhj e0sti\n o!noma au)tou~. kai\ e0qau&masan pa&ntej. 64 a)new&|xqh de\ to_ sto&ma au)tou~ paraxrh~ma kai\ h( glw~ssa au)tou~, kai\ e0la&lei eu)logw~n to_n qeo&n. 65 kai\ e0ge/neto e0pi\ pa&ntaj fo&boj tou_j perioikou~ntaj au)tou&j, kai\ e0n o#lh| th~| o)reinh~| th~j 70Ioudai/aj dielalei=to pa&nta ta_ r(h&mata tau~ta, 66 kai\ e1qentopa&ntej oi9 a)kou&santej e0n th~| kardi/a| au)tw~n, le/gontej, Ti/ a!ra to_ paidi/on tou~to e1stai; kai\ ga_r xei\r kuri/ou h}n met' au)tou~.

777
1:67 Kai\ Zaxari/aj o( path_r au)tou~ e0plh&sqh pneu&matoj a(gi/ou kai\ e0profh&teusen le/gwn,
6877Eu)loghto_j ku&rioj o( qeo_j tou~ 70Israh&l,
777777o#ti e0peske/yato kai\ e0poi/hsen lu&trwsin tw~| law~|
777777777au)tou~,
6977kai\ h!geiren ke/raj swthri/aj h(mi=n
777777e0n oi1kw| Daui\d paido_j au)tou~,
7077kaqw_j e0la&lhsen dia_ sto&matoj tw~n a(gi/wn a)p' ai0w~noj
777777777profhtw~n au)tou~,
7177777swthri/an e0c e0xqrw~n h(mw~n kai\ e0k xeiro_j pa&ntwn
777777777tw~n misou&ntwn h(ma~j:
7277poih~sai e1leoj meta_ tw~n pate/rwn h(mw~n
777777kai\ mnhsqh~nai diaqh&khj a(gi/aj au)tou~,
7377o#rkon o$n w!mosen pro_j 70Abraa_m to_n pate/ra h(mw~n,
777777tou~ dou~nai h(mi=n
74 a)fo&bwj e0k xeiro_j e0xqrw~n
777777777r(usqe/ntaj
777latreu&ein au)tw~|
75 e0n o(sio&thti kai\ dikaiosu&nh|
777777e0nw&pion au)tou~ pa&saij tai=j h(me/raij h(mw~n.
7677Kai\ su_ de/, paidi/on, profh&thj u(yi/stou klhqh&sh|,
777777proporeu&sh| ga_r e0nw&pion kuri/ou e9toima&sai
777777777o(dou_j au)tou~,
7777tou~ dou~nai gnw~sin swthri/aj tw~| law~| au)tou~
777777e0n a)fe/sei a(martiw~n au)tw~n,
7877dia_ spla&gxna e0le/ouj qeou~ h(mw~n,
777777e0n oi[j e0piske/yetai h(ma~j a)natolh_ e0c u#youj,
7977e0pifa~nai toi=j e0n sko&tei kai\ skia~| qana&tou kaqhme/noij,
777777tou~ kateuqu~nai tou_j po&daj h(mw~n ei0j o(do_n
777777777ei0rh&nhj.
777
1:80 To_ de\ paidi/on hu!canen kai\ e0krataiou~to pneu&mati, kai\ h}n e0n tai=j e0rh&moij e3wj h(me/raj a)nadei/cewj au)tou~ pro_j to_n 70Israh&l.

2:1 70Ege/neto de\ e0n tai=j h(me/raij e0kei/naij e0ch~lqen do&gma para_ Kai/saroj Au)gou&stou a)pogra&fesqai pa~san th_n oi0koume/nhn. 2 au#th a)pografh_ prw&th e0ge/neto h(gemoneu&ontoj th~j Suri/aj Kurhni/ou. 3 kai\ e0poreu&onto pa&ntej a)pogra&fesqai, e3kastoj ei0j th_n e9autou~ po&lin. 4 70Ane/bh de\ kai\ 70Iwsh_f a)po_ th~j Galilai/aj e0k po&lewj Nazare\q ei0j th_n 70Ioudai/an ei0j po&lin Daui\d h#tij kalei=tai Bhqle/em, dia_ to_ ei]nai au)to_n e0c oi1kou kai\ patria~j Daui/d, 5 a)pogra&yasqai su_n Maria_m th~| e0mnhsteume/nh| au)tw~|, ou!sh| e0gku&w|. 6 e0ge/neto de\ e0n tw~| ei]nai au)tou_j e0kei= e0plh&sqhsan ai9 h(me/rai tou~ tekei=n au)th&n, 7 kai\ e1teken to_n ui9o_n au)th~j to_n prwto&tokon: kai\ e0sparga&nwsen au)to_n kai\ a)ne/klinen au)to_n e0n fa&tnh|, dio&ti ou)k h}n au)toi=j to&poj e0n tw~| katalu&mati.

777
2:8 Kai\ poime/nej h}san e0n th~| xw&ra| th~| au)th~| a)graulou~ntej kai\ fula&ssontej fulaka_j th~j nukto_j e0pi\ th_n poi/mnhn au)tw~n. 9 kai\ a!ggeloj kuri/ou e0pe/sth au)toi=j kai\ do&ca kuri/ou perie/lamyen au)tou&j, kai\ e0fobh&qhsan fo&bon me/gan. 10 kai\ ei]pen au)toi=j o( a!ggeloj, Mh_ fobei=sqe, i0dou_ ga_r eu)aggeli/zomai u(mi=n xara_n mega&lhn h#tij e1stai panti\ tw~| law~|, 11 o#ti e0te/xqh u(mi=n sh&meron swth_r o#j e0stin Xristo_j ku&rioj e0n po&lei Daui/d: 12 kai\ tou~to u(mi=n to_ shmei=on, eu(rh&sete bre/foj e0sparganwme/non kai\ kei/menon e0n fa&tnh|. 13 kai\ e0cai/fnhj e0ge/neto su_n tw~| a)gge/lw| plh~qoj stratia~j ou)rani/ou ai0nou&ntwn to_n qeo_n kai\ lego&ntwn,
777
2:1477Do&ca e0n u(yi/stoij qew~|
777777kai\ e0pi\ gh~j ei0rh&nh e0n a)nqrw&poij eu)doki/aj.
777
2:15 Kai\ e0ge/neto w(j a)ph~lqon a)p' au)tw~n ei0j to_n ou)rano_n oi9 a!ggeloi, oi9 poime/nej e0la&loun pro_j a)llh&louj, Die/lqwmen dh_ e3wj Bhqle/em kai\ i1dwmen to_ r(h~ma tou~to to_ gegono_j o$ o( ku&rioj e0gnw&risen h(mi=n. 16 kai\ h}lqon speu&santej kai\ a)neu~ron th&n te Maria_m kai\ to_n 70Iwsh_f kai\ to_ bre/foj kei/menon e0n th~| fa&tnh|: 17 i0do&ntej de\ e0gnw&risan peri\ tou~ r(h&matoj tou~ lalhqe/ntoj au)toi=j peri\ tou~ paidi/ou tou&tou. 18 kai\ pa&ntej oi9 a)kou&santej e0qau&masan peri\ tw~n lalhqe/ntwn u(po_ tw~n poime/nwn pro_j au)tou&j: 19 h( de\ Maria_m pa&nta suneth&rei ta_ r(h&mata tau~ta sumba&llousa e0n th~| kardi/a| au)th~j. 20 kai\ u(pe/streyan oi9 poime/nej doca&zontej kai\ ai0nou~ntej to_n qeo_n e0pi\ pa~sin oi[j h!kousan kai\ ei]don kaqw_j e0lalh&qh pro_j au)tou&j.
777
2:21 Kai\ o#te e0plh&sqhsan h(me/rai o)ktw_ tou~ peritemei=n au)to&n, kai\ e0klh&qh to_ o!noma au)tou~ 70Ihsou~j, to_ klhqe\n u(po_ tou~ a)gge/lou pro_ tou~ sullhmfqh~nai au)to_n e0n th~| koili/a|.

777
2:22 Kai\ o#te e0plh&sqhsan ai9 h(me/rai tou~ kaqarismou~ au)tw~n kata_ to_n no&mon Mwu"se/wj, a)nh&gagon au)to_n ei0j 79Ieroso&luma parasth~sai tw~| kuri/w|, 23 kaqw_j ge/graptai e0n no&mw| kuri/ou o#ti Pa~n a!rsen dianoi=gon mh&tran a#gion tw~| kuri/w| klhqh&setai, 24 kai\ tou~ dou~nai qusi/an kata_ to_ ei0rhme/non e0n tw~| no&mw| kuri/ou, zeu~goj trugo&nwn h@ du&o nossou_j peristerw~n.
777
2:25 Kai\ i0dou_ a!nqrwpoj h}n e0n 70Ierousalh_m w{| o!noma Sumew&n, kai\ o( a!nqrwpoj ou{toj di/kaioj kai\ eu)labh&j, prosdexo&menoj para&klhsin tou~ 70Israh&l, kai\ pneu~ma h}n a#gion e0p' au)to&n: 26 kai\ h}n au)tw~| kexrhmatisme/non u(po_ tou~ pneu&matoj tou~ a(gi/ou mh_ i0dei=n qa&naton pri\n [h@] a@n i1dh| to_n Xristo_n kuri/ou. 27 kai\ h}lqen e0n tw~| pneu&mati ei0j to_ i9ero&n: kai\ e0n tw~| ei0sagagei=n tou_j gonei=j to_ paidi/on 70Ihsou~n tou~ poih~sai au)tou_j kata_ to_ ei0qisme/non tou~ no&mou peri\ au)tou~ 28 kai\ au)to_j e0de/cato au)to_ ei0j ta_j a)gka&laj kai\ eu)lo&ghsen to_n qeo_n kai\ ei]pen,
2977Nu~n a)polu&eij to_n dou~lo&n sou, de/spota,
777777kata_ to_ r(h~ma& sou e0n ei0rh&nh|:
3077o#ti ei]don oi9 o)fqalmoi/ mou to_ swth&rio&n sou
3177777o$ h(toi/masaj kata_ pro&swpon pa&ntwn tw~n law~n,
3277fw~j ei0j a)poka&luyin e0qnw~n
777777kai\ do&can laou~ sou 70Israh&l.
33 kai\ h}n o( path_r au)tou~ kai\ h( mh&thr qauma&zontej e0pi\ toi=j laloume/noij peri\ au)tou~. 34 kai\ eu)lo&ghsen au)tou_j Sumew_n kai\ ei]pen pro_j Maria_m th_n mhte/ra au)tou~, 70Idou_ ou{toj kei=tai ei0j ptw~sin kai\ a)na&stasin pollw~n e0n tw~| 70Israh_l kai\ ei0j shmei=on a)ntilego&menon 35 (kai\ sou~ [de\] au)th~j th_n yuxh_n dieleu&setai r(omfai/a), o#pwj a@n a)pokalufqw~sin e0k pollw~n kardiw~n dialogismoi/.
777
2:36 Kai\ h}n 73Anna profh~tij, quga&thr Fanouh&l, e0k fulh~j 70Ash&r: au#th probebhkui=a e0n h(me/raij pollai=j, zh&sasa meta_ a)ndro_j e1th e9pta_ a)po_ th~j parqeni/aj au)th~j, 37 kai\ au)th_ xh&ra e3wj e0tw~n o)gdoh&konta tessa&rwn, h$ ou)k a)fi/stato tou~ i9erou~ nhstei/aij kai\ deh&sesin latreu&ousa nu&kta kai\ h(me/ran. 38 kai\ au)th~| th~| w#ra| e0pista~sa a)nqwmologei=to tw~| qew~| kai\ e0la&lei peri\ au)tou~ pa~sin toi=j prosdexome/noij lu&trwsin 70Ierousalh&m.

777
2:39 Kai\ w(j e0te/lesan pa&nta ta_ kata_ to_n no&mon kuri/ou, e0pe/streyan ei0j th_n Galilai/an ei0j po&lin e9autw~n Nazare/q. 40 To_ de\ paidi/on hu!canen kai\ e0krataiou~to plhrou&menon sofi/a|, kai\ xa&rij qeou~ h}n e0p' au)to&.
777
2:41 Kai\ e0poreu&onto oi9 gonei=j au)tou~ kat' e1toj ei0j 70Ierousalh_m th~| e9orth~| tou~ pa&sxa. 42 kai\ o#te e0ge/neto e0tw~n dw&deka, a)nabaino&ntwn au)tw~n kata_ to_ e1qoj th~j e9orth~j 43 kai\ teleiwsa&ntwn ta_j h(me/raj, e0n tw~| u(postre/fein au)tou_j u(pe/meinen 70Ihsou~j o( pai=j e0n 70Ierousalh&m, kai\ ou)k e1gnwsan oi9 gonei=j au)tou~. 44 nomi/santej de\ au)to_n ei]nai e0n th~| sunodi/a| h}lqon h(me/raj o(do_n kai\ a)nezh&toun au)to_n e0n toi=j suggeneu~sin kai\ toi=j gnwstoi=j, 45 kai\ mh_ eu(ro&ntej u(pe/streyan ei0j 70Ierousalh_m a)nazhtou~ntej au)to&n. 46 kai\ e0ge/neto meta_ h(me/raj trei=j eu{ron au)to_n e0n tw~| i9erw~| kaqezo&menon e0n me/sw| tw~n didaska&lwn kai\ a)kou&onta au)tw~n kai\ e0perwtw~nta au)tou&j: 47 e0ci/stanto de\ pa&ntej oi9 a)kou&ontej au)tou~ e0pi\ th~| sune/sei kai\ tai=j a)pokri/sesin au)tou~. 48 kai\ i0do&ntej au)to_n e0cepla&ghsan, kai\ ei]pen pro_j au)to_n h( mh&thr au)tou~, Te/knon, ti/ e0poi/hsaj h(mi=n ou#twj; i0dou_ o( path&r sou ka)gw_ o)dunw&menoi e0zhtou~me/n se. 49 kai\ ei]pen pro_j au)tou&j, Ti/ o#ti e0zhtei=te/ me; ou)k h!|deite o#ti e0n toi=j tou~ patro&j mou dei= ei]nai/ me; 50 kai\ au)toi\ ou) sunh~kan to_ r(h~ma o$ e0la&lhsen au)toi=j. 51 h}n u(potasso&menoj au)toi=j. kai\ h( mh&thr au)tou~ dieth&rei pa&nta ta_ r(h&mata e0n th~| kardi/a| au)th~j. 52 Kai\ 70Ihsou~j proe/kopten [e0n th~|] sofi/a| kai\ h(liki/a| kai\ xa&riti para_ qew~| kai\ a)nqrw&poij.

3:1 70En e1tei de\ pentekaideka&tw| th~j h(gemoni/aj Tiberi/ou Kai/saroj, h(gemoneu&ontoj Ponti/ou Pila&tou th~j 70Ioudai/aj, kai\ tetraarxou~ntoj th~j Galilai/aj 79Hrw&|dou, Fili/ppou de\ tou~ a)delfou~ au)tou~ tetraarxou~ntoj th~j 70Itourai/aj kai\ Traxwni/tidoj xw&raj, kai\ Lusani/ou th~j 70Abilhnh~j tetraarxou~ntoj, 2 e0pi\ a)rxiere/wj 73Anna kai\ Kai+a&fa, e0ge/neto r(h~ma qeou~ e0pi\ 70Iwa&nnhn to_n Zaxari/ou ui9o_n e0n th~| e0rh&mw|. 3 kai\ h}lqen ei0j pa~san [th_n] peri/xwron tou~ 70Iorda&nou khru&sswn ba&ptisma metanoi/aj ei0j a!fesin a(martiw~n, 4 w(j ge/graptai e0n bi/blw| lo&gwn 70Hsai5ou tou~ profh&tou,
777Fwnh_ bow~ntoj e0n th~| e0rh&mw|,
77779Etoima&sate th_n o(do_n kuri/ou,
777777eu)qei/aj poiei=te ta_j tri/bouj au)tou~.
577pa~sa fa&ragc plhrwqh&setai
777777kai\ pa~n o!roj kai\ bouno_j tapeinwqh&setai,
777kai\ e1stai ta_ skolia_ ei0j eu)qei/an
777777kai\ ai9 traxei=ai ei0j o(dou_j lei/aj:
677kai\ o!yetai pa~sa sa_rc to_ swth&rion tou~ qeou~.
777
3:7 71Elegen ou}n toi=j e0kporeuome/noij o!xloij baptisqh~nai u(p' au)tou~, Gennh&mata e0xidnw~n, ti/j u(pe/deicen u(mi=n fugei=n a)po_ th~j mellou&shj o)rgh~j; 8 poih&sate ou}n karpou_j a)ci/ouj th~j metanoi/aj: kai\ mh_ a!rchsqe le/gein e0n e9autoi=j, Pate/ra e1xomen to_n 70Abraa&m, le/gw ga_r u(mi=n o#ti du&natai o( qeo_j e0k tw~n li/qwn tou&twn e0gei=rai te/kna tw~| 70Abraa&m. 9 h!dh de\ kai\ h( a)ci/nh pro_j th_n r(i/zan tw~n de/ndrwn kei=tai: pa~n ou}n de/ndron mh_ poiou~n karpo_n kalo_n e0kko&ptetai kai\ ei0j pu~r ba&lletai. 10 Kai\ e0phrw&twn au)to_n oi9 o!xloi le/gontej, Ti/ ou}n poih&swmen; 11 a)pokriqei\j de\ e1legen au)toi=j, 79O e1xwn du&o xitw~naj metado&tw tw~| mh_ e1xonti, kai\ o( e1xwn brw&mata o(moi/wj poiei/tw. 12 h}lqon de\ kai\ telw~nai baptisqh~nai kai\ ei]pan pro_j au)to&n, Dida&skale, ti/ poih&swmen; 13 o( de\ ei]pen pro_j au)tou&j, Mhde\n ple/on para_ to_ diatetagme/non u(mi=n pra&ssete. 14 e0phrw&twn de\ au)to_n kai\ strateuo&menoi le/gontej, Ti/ poih&swmen kai\ h(mei=j; kai\ ei]pen au)toi=j, Mhde/na diasei/shte mhde\ sukofanth&shte, kai\ a)rkei=sqe toi=j o)ywni/oij u(mw~n.
777
3:15 Prosdokw~ntoj de\ tou~ laou~ kai\ dialogizome/nwn pa&ntwn e0n tai=j kardi/aij au)tw~n peri\ tou~ 70Iwa&nnou, mh&pote au)to_j ei1h o( Xristo&j, 16 a)pekri/nato le/gwn pa~sin o( 70Iwa&nnhj, 70Egw_ me\n u#dati bapti/zw u(ma~j: e1rxetai de\ o( i0sxuro&tero&j mou, ou{ ou)k ei0mi\ i9kano_j lu~sai to_n i9ma&nta tw~n u(podhma&twn au)tou~: au)to_j u(ma~j bapti/sei e0n pneu&mati a(gi/w| kai\ puri/: 17 ou{ to_ ptu&on e0n th~| xeiri\ au)tou~ diakaqa~rai th_n a#lwna au)tou~ kai\ sunagagei=n to_n si=ton ei0j th_n a)poqh&khn au)tou~, to_ de\ a!xuron katakau&sei puri\ a)sbe/stw|. 18 Polla_ me\n ou}n kai\ e3tera parakalw~n eu)hggeli/zeto to_n lao&n: 19 o( de\ 79Hrw&|dhj o( tetraa&rxhj, e0legxo&menoj u(p' au)tou~ peri\ 79Hrw|dia&doj th~j gunaiko_j tou~ a)delfou~ au)tou~ kai\ peri\ pa&ntwn w{n e0poi/hsen ponhrw~n o( 79Hrw&|dhj, 20 prose/qhken kai\ tou~to e0pi\ pa~sin, kate/kleisen to_n 70Iwa&nnhn e0n fulakh~|.

777
3:21 70Ege/neto de\ e0n tw~| baptisqh~nai a#panta to_n lao_n kai\ 70Ihsou~ baptisqe/ntoj kai\ proseuxome/nou a)new|xqh~nai to_n ou)rano_n 22 kai\ katabh~nai to_ pneu~ma to_ a#gion swmatikw~| ei1dei w(j peristera_n e0p' au)to&n, kai\ fwnh_n e0c ou)ranou~ gene/sqai, Su_ ei] o( ui9o&j mou o( a)gaphto&j, e0n soi\ eu)do&khsa.
777
3:23 Kai\ au)to_j h}n 70Ihsou~j a)rxo&menoj w(sei\ e0tw~n tria&konta, w@n ui9o&j, w(j e0nomi/zeto, 70Iwsh_f tou~ 70Hli\ 24 tou~ Matqa_t tou~ Leui\ tou~ Melxi\ tou~ 70Iannai\ tou~ 70Iwsh_f 25 tou~ Mattaqi/ou tou~ 70Amw_j tou~ Naou_m tou~ 79Esli\ tou~ Naggai\ 26 tou~ Ma&aq tou~ Mattaqi/ou tou~ Semei6n tou~ 70Iwsh_x tou~ 70Iwda_ 27 tou~ 70Iwana_n tou~ 79Rhsa_ tou~ Zorobabe\l tou~ Salaqih_l tou~ Nhri\ 28 tou~ Melxi\ tou~ 70Addi\ tou~ Kwsa_m tou~ 70Elmada_m tou~ 72Hr 29 tou~ 70Ihsou~ tou~ 70Elie/zer tou~ 70Iwri\m tou~ Matqa_t tou~ Leui\ 30 tou~ Sumew_n tou~ 70Iou&da tou~ 70Iwsh_f tou~ 70Iwna_m tou~ 70Eliaki\m 31 tou~ Melea_ tou~ Menna_ tou~ Mattaqa_ tou~ Naqa_m tou~ Daui\d 32 tou~ 70Iessai\ tou~ 70Iwbh_d tou~ Bo&oj tou~ Sala_ tou~ Naassw_n 33 tou~ 70Aminada_b tou~ 70Admi\n tou~ 70Arni\ tou~ 79Esrw_m tou~ Fa&rej tou~ 70Iou&da 34 tou~ 70Iakw_b tou~ 70Isaa_k tou~ 70Abraa_m tou~ Qa&ra tou~ Naxw_r 35 tou~ Serou_x tou~ 79Ragau_ tou~ Fa&lek tou~ 71Eber tou~ Sala_ 36 tou~ Kai+na_m tou~ 70Arfaca_d tou~ Sh_m tou~ Nw~e tou~ La&mex 37 tou~ Maqousala_ tou~ 79Enw_x tou~ 70Ia&ret tou~ Maleleh_l tou~ Kai+na_m 38 tou~ 70Enw_j tou~ Sh_q tou~ 70Ada_m tou~ qeou~.

4:1 70Ihsou~j de\ plh&rhj pneu&matoj a(gi/ou u(pe/streyen a)po_ tou~ 70Iorda&nou, kai\ h!geto e0n tw~| pneu&mati e0n th~| e0rh&mw| 2 h(me/raj tessara&konta peirazo&menoj u(po_ tou~ diabo&lou. kai\ ou)k e1fagen ou)de\n e0n tai=j h(me/raij e0kei/naij, kai\ suntelesqeisw~n au)tw~n e0pei/nasen. 3 Ei]pen de\ au)tw~| o( dia&boloj, Ei0 ui9o_j ei] tou~ qeou~, ei0pe\ tw~| li/qw| tou&tw| i3na ge/nhtai a!rtoj. 4 kai\ a)pekri/qh pro_j au)to_n o( 70Ihsou~j, Ge/graptai o#ti Ou)k e0p' a!rtw| mo&nw| zh&setai o( a!nqrwpoj. 5 Kai\ a)nagagw_n au)to_n e1deicen au)tw~| pa&saj ta_j basilei/aj th~j oi0koume/nhj e0n stigmh~| xro&nou: 6 kai\ ei]pen au)tw~| o( dia&boloj, Soi\ dw&sw th_n e0cousi/an tau&thn a#pasan kai\ th_n do&can au)tw~n, o#ti e0moi\ parade/dotai kai\ w{| e0a_n qe/lw di/dwmi au)th&n: 7 su_ ou}n e0a_n proskunh&sh|j e0nw&pion e0mou~, e1stai sou~ pa~sa. 8 kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, Ge/graptai,
777Ku&rion to_n qeo&n sou proskunh&seij
777777kai\ au)tw~| mo&nw| latreu&seij.
9 71Hgagen de\ au)to_n ei0j 70Ierousalh_m kai\ e1sthsen e0pi\ to_ pteru&gion tou~ i9erou~, kai\ ei]pen au)tw~|, Ei0 ui9o_j ei] tou~ qeou~, ba&le seauto_n e0nteu~qen ka&tw: 10 ge/graptai ga_r o#ti
777Toi=j a)gge/loij au)tou~ e0ntelei=tai peri\ sou~
777777tou~ diafula&cai se,
11 kai\ o#ti
77770Epi\ xeirw~n a)rou~si/n se
777777mh&pote prosko&yh|j pro_j li/qon to_n po&da sou.
12 kai\ a)pokriqei\j ei]pen au)tw~| o( 70Ihsou~j o#ti Ei1rhtai, Ou)k e0kpeira&seij ku&rion to_n qeo&n sou. 13 Kai\ suntele/saj pa&nta peirasmo_n o( dia&boloj a)pe/sth a)p' au)tou~ a!xri kairou~.

777
4:14 Kai\ u(pe/streyen o( 70Ihsou~j e0n th~| duna&mei tou~ pneu&matoj ei0j th_n Galilai/an. kai\ fh&mh e0ch~lqen kaq' o#lhj th~j perixw&rou peri\ au)tou~. 15 kai\ au)to_j e0di/dasken e0n tai=j sunagwgai=j au)tw~n, docazo&menoj u(po_ pa&ntwn.

777
4:16 Kai\ h}lqen ei0j Nazara&, ou{ h}n teqramme/noj, kai\ ei0sh~lqen kata_ to_ ei0wqo_j au)tw~| e0n th~| h(me/ra| tw~n sabba&twn ei0j th_n sunagwgh&n, kai\ a)ne/sth a)nagnw~nai. 17 kai\ e0pedo&qh au)tw~| bibli/on tou~ profh&tou 70Hsai5ou, kai\ a)naptu&caj to_ bibli/on eu{ren to_n to&pon ou{ h}n gegramme/non,
1877Pneu~ma kuri/ou e0p' e0me/,
777777ou{ ei3neken e1xrise/n me
777777777eu)aggeli/sasqai ptwxoi=j,
777a)pe/stalke/n me khru&cai ai0xmalw&toij a!fesin
777777kai\ tufloi=j a)na&bleyin,
777777777a)postei=lai teqrausme/nouj e0n a)fe/sei,
1977khru&cai e0niauto_n kuri/ou dekto&n.
20 kai\ ptu&caj to_ bibli/on a)podou_j tw~| u(phre/th| e0ka&qisen: kai\ pa&ntwn oi9 o)fqalmoi\ e0n th~| sunagwgh~| h}san a)teni/zontej au)tw~|. 21 h!rcato de\ le/gein pro_j au)tou_j o#ti Sh&meron peplh&rwtai h( grafh_ au#th e0n toi=j w)si\n u(mw~n. 22 Kai\ pa&ntej e0martu&roun au)tw~| kai\ e0qau&mazon e0pi\ toi=j lo&goij th~j xa&ritoj toi=j e0kporeuome/noij e0k tou~ sto&matoj au)tou~, kai\ e1legon, Ou)xi\ ui9o&j e0stin 70Iwsh_f ou{toj; 23 kai\ ei]pen pro_j au)tou&j, Pa&ntwj e0rei=te/ moi th_n parabolh_n tau&thn: 70Iatre/, qera&peuson seauto&n: o#sa h)kou&samengeno&mena ei0j th_n Kafarnaou_m poi/hson kai\ w{de e0n th~| patri/di sou. 24 ei]pen de/, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti ou)dei\j profh&thj dekto&j e0stin e0n th~| patri/di au)tou~. 25 e0p' a)lhqei/aj de\ le/gw u(mi=n, pollai\ xh~rai h}san e0n tai=j h(me/raij 70Hli/ou e0n tw~| 70Israh&l, o#te e0klei/sqh o( ou)rano_j e0pi\ e1th tri/a kai\ mh~naj e3c, w(j e0ge/neto limo_j me/gaj e0pi\ pa~san th_n gh~n, 26 kai\ pro_j ou)demi/an au)tw~n e0pe/mfqh 70Hli/aj ei0 mh_ ei0j Sa&repta th~j Sidwni/aj pro_j gunai=ka xh&ran. 27 kai\ polloi\ leproi\ h}san e0n tw~| 70Israh_l e0pi\ 70Elisai/ou tou~ profh&tou, kai\ ou)dei\j au)tw~n e0kaqari/sqh ei0 mh_ Naima_n o( Su&roj. 28 kai\ e0plh&sqhsan pa&ntej qumou~ e0n th~| sunagwgh~| a)kou&ontej tau~ta, 29 kai\ a)nasta&ntej e0ce/balon au)to_n e1cw th~j po&lewj, kai\ h!gagon au)to_n e3wj o)fru&oj tou~ o!rouj e0f' ou{ h( po&lij w)|kodo&mhto au)tw~n, w#ste katakrhmni/sai au)to&n: 30 au)to_j de\ dielqw_n dia_ me/sou au)tw~n e0poreu&eto.

777
4:31 Kai\ kath~lqen ei0j Kafarnaou_m po&lin th~j Galilai/aj. kai\ h}n dida&skwn au)tou_j e0n toi=j sa&bbasin: 32 kai\ e0ceplh&ssonto e0pi\ th~| didaxh~| au)tou~, o#ti e0n e0cousi/a| h}n o( lo&goj au)tou~. 33 kai\ e0n th~| sunagwgh~| h}n a!nqrwpoj e1xwn pneu~ma daimoni/ou a)kaqa&rtou, kai\ a)ne/kracen fwnh~| mega&lh|, 34 71Ea, ti/ h(mi=n kai\ soi/, 70Ihsou~ Nazarhne/; h}lqej a)pole/sai h(ma~j; oi]da& se ti/j ei], o( a#gioj tou~ qeou~. 35 kai\ e0peti/mhsen au)tw~| o( 70Ihsou~j le/gwn, Fimw&qhti kai\ e1celqe a)p' au)tou~. kai\ r(i/yan au)to_n to_ daimo&nion ei0j to_ me/son e0ch~lqen a)p' au)tou~ mhde\n bla&yan au)to&n. 36 kai\ e0ge/neto qa&mboj e0pi\ pa&ntaj, kai\ sunela&loun pro_j a)llh&louj le/gontej, Ti/j o( lo&goj ou{toj, o#ti e0n e0cousi/a| kai\ duna&mei e0pita&ssei toi=j a)kaqa&rtoij pneu&masin, kai\ e0ce/rxontai; 37 kai\ e0ceporeu&eto h}xoj peri\ au)tou~ ei0j pa&nta to&pon th~j perixw&rou.

777
4:38 70Anasta_j de\ a)po_ th~j sunagwgh~j ei0sh~lqen ei0j th_n oi0ki/an Si/mwnoj. penqera_ de\ tou~ Si/mwnoj h}n sunexome/nh puretw~| mega&lw|, kai\ h)rw&thsan au)to_n peri\ au)th~j. 39 kai\ e0pista_j e0pa&nw au)th~j e0peti/mhsen tw~| puretw~|, kai\ a)fh~ken au)th&n: paraxrh~ma de\ a)nasta~sa dihko&nei au)toi=j. 40 Du&nontoj de\ tou~ h(li/ou a#pantej o#soi ei]xon a)sqenou~ntaj no&soij poiki/laij h!gagon au)tou_j pro_j au)to&n: o( de\ e9ni\ e9ka&stw| au)tw~n ta_j xei=raj e0pitiqei\j e0qera&peuen au)tou&j. 41 e0ch&rxeto de\ kai\ daimo&nia a)po_ pollw~n, krauga&zonta kai\ le/gonta o#ti Su_ ei] o( ui9o_j tou~ qeou~. kai\ e0pitimw~n ou)k ei1a au)ta_ lalei=n, o#ti h!|deisan to_n Xristo_n au)to_n ei]nai.

777
4:42 Genome/nhj de\ h(me/raj e0celqw_n e0poreu&qh ei0j e1rhmon to&pon: kai\ oi9 o!xloi e0pezh&toun au)to&n, kai\ h}lqon e3wj au)tou~, kai\ katei=xon au)to_n tou~ mh_ poreu&esqai a)p' au)tw~n. 43 o( de\ ei]pen pro_j au)tou_j o#ti Kai\ tai=j e9te/raij po&lesin eu)aggeli/sasqai/ me dei= th_n basilei/an tou~ qeou~, o#ti e0pi\ tou~to a)pesta&lhn. 44 kai\ h}n khru&sswn ei0j ta_j sunagwga_j th~j 70Ioudai/aj.

5:1 70Ege/neto de\ e0n tw~| to_n o!xlon e0pikei=sqai au)tw~| kai\ a)kou&ein to_n lo&gon tou~ qeou~ kai\ au)to_j h}n e9stw_j para_ th_n li/mnhn Gennhsare/t, 2 kai\ ei]den du&o ploi=a e9stw~ta para_ th_n li/mnhn: oi9 de\ a(liei=j a)p' au)tw~n a)poba&ntej e1plunon ta_ di/ktua. 3 e0mba_j de\ ei0j e4n tw~n ploi/wn, o$ h}n Si/mwnoj, h)rw&thsen au)to_n a)po_ th~j gh~j e0panagagei=n o)li/gon, kaqi/saj de\ e0k tou~ ploi/ou e0di/dasken tou_j o!xlouj. 4 w(j de\ e0pau&sato lalw~n, ei]pen pro_j to_n Si/mwna, 70Epana&gage ei0j to_ ba&qoj kai\ xala&sate ta_ di/ktua u(mw~n ei0j a!gran. 5 kai\ a)pokriqei\j Si/mwn ei]pen, 70Epista&ta, di' o#lhj nukto_j kopia&santej ou)de\n e0la&bomen, e0pi\ de\ tw~| r(h&mati/ sou xala&sw ta_ di/ktua. 6 kai\ tou~to poih&santej sune/kleisan plh~qoj i0xqu&wn polu&, dierrh&sseto de\ ta_ di/ktua au)tw~n. 7 kai\ kate/neusan toi=j meto&xoij e0n tw~| e9te/rw| ploi/w| tou~ e0lqo&ntaj sullabe/sqai au)toi=j: kai\ h}lqan, kai\ e1plhsan a)mfo&tera ta_ ploi=a w#ste buqi/zesqai au)ta&. 8 i0dw_n de\ Si/mwn Pe/troj prose/pesen toi=j go&nasin 70Ihsou~ le/gwn, 71Ecelqe a)p' e0mou~, o#ti a)nh_r a(martwlo&j ei0mi, ku&rie: 9 qa&mboj ga_r perie/sxen au)to_n kai\ pa&ntaj tou_j su_n au)tw~| e0pi\ th~| a!gra| tw~n i0xqu&wn w{n sune/labon, 10 o(moi/wj de\ kai\ 70Ia&kwbon kai\ 70Iwa&nnhn ui9ou_j Zebedai/ou, oi4 h}san koinwnoi\ tw~| Si/mwni. kai\ ei]pen pro_j to_n Si/mwna o( 70Ihsou~j, Mh_ fobou~: a)po_ tou~ nu~n a)nqrw&pouj e1sh| zwgrw~n. 11 kai\ katagago&ntej ta_ ploi=a e0pi\ th_n gh~n a)fe/ntej pa&nta h)kolou&qhsan au)tw~|.

777
5:12 Kai\ e0ge/neto e0n tw~| ei]nai au)to_n e0n mia~| tw~n po&lewn kai\ i0dou_ a)nh_r plh&rhj le/praj: kai\ i0dw_n to_n 70Ihsou~n pesw_n e0pi\ pro&swpon e0deh&qh au)tou~ le/gwn, Ku&rie, e0a_n qe/lh|j du&nasai/ me kaqari/sai. 13 kai\ e0ktei/naj th_n xei=ra h#yato au)tou~ le/gwn, Qe/lw, kaqari/sqhti: kai\ eu)qe/wj h( le/pra a)ph~lqen a)p' au)tou~. 14 kai\ au)to_j parh&ggeilen au)tw~| mhdeni\ ei0pei=n, a)lla_ a)pelqw_n dei=con seauto_n tw~| i9erei=, kai\ prose/negke peri\ tou~ kaqarismou~ sou kaqw_j prose/tacen Mwu"sh~j, ei0j martu&rion au)toi=j. 15 dih&rxeto de\ ma~llon o( lo&goj peri\ au)tou~, kai\ sunh&rxonto o!xloi polloi\ a)kou&ein kai\ qerapeu&esqai a)po_ tw~n a)sqeneiw~n au)tw~n: 16 au)to_j de\ h}n u(poxwrw~n e0n tai=j e0rh&moij kai\ proseuxo&menoj.

777
5:17 Kai\ e0ge/neto e0n mia~| tw~n h(merw~n kai\ au)to_j h}n dida&skwn, kai\ h}san kaqh&menoi Farisai=oi kai\ nomodida&skaloi oi4 h}san e0lhluqo&tej e0k pa&shj kw&mhj th~j Galilai/aj kai\ 70Ioudai/aj kai\ 70Ierousalh&m: kai\ du&namij kuri/ou h}n ei0j to_ i0a~sqai au)to&n. 18 kai\ i0dou_ a!ndrej fe/rontej e0pi\ kli/nhj a!nqrwpon o$j h}n paralelume/noj, kai\ e0zh&toun au)to_n ei0senegkei=n kai\ qei=nai [au)to_n] e0nw&pion au)tou~. 19 kai\ mh_ eu(ro&ntej poi/aj ei0sene/gkwsin au)to_n dia_ to_n o!xlon a)naba&ntej e0pi\ to_ dw~ma dia_ tw~n kera&mwn kaqh~kan au)to_n su_n tw~| klinidi/w| ei0j to_ me/son e1mprosqen tou~ 70Ihsou~. 20 kai\ i0dw_n th_n pi/stin au)tw~n ei]pen, 71Anqrwpe, a)fe/wntai/ soi ai9 a(marti/ai sou. 21 kai\ h!rcanto dialogi/zesqai oi9 grammatei=j kai\ oi9 Farisai=oi le/gontej, Ti/j e0stin ou{toj o$j lalei= blasfhmi/aj; ti/j du&natai a(marti/aj a)fei=nai ei0 mh_ mo&noj o( qeo&j; 22 e0pignou_j de\ o( 70Ihsou~j tou_j dialogismou_j au)tw~n a)pokriqei\j ei]pen pro_j au)tou&j, Ti/ dialogi/zesqe e0n tai=j kardi/aij u(mw~n; 23 ti/ e0stin eu)kopw&teron, ei0pei=n, 70Afe/wntai/ soi ai9 a(marti/ai sou, h@ ei0pei=n, 71Egeire kai\ peripa&tei; 24 i3na de\ ei0dh~te o#ti o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0cousi/an e1xei e0pi\ th~j gh~j a)fie/nai a(marti/aj - ei]pen tw~| paralelume/nw|, Soi\ le/gw, e1geire kai\ a!raj to_ klini/dio&n sou poreu&ou ei0j to_n oi]ko&n sou. 25 kai\ paraxrh~ma a)nasta_j e0nw&pion au)tw~n, a!raj e0f' o$ kate/keito, a)ph~lqen ei0j to_n oi]kon au)tou~ doca&zwn to_n qeo&n. 26 kai\ e1kstasij e1laben a#pantaj kai\ e0do&cazon to_n qeo&n, kai\ e0plh&sqhsan fo&bou le/gontej o#ti Ei1domen para&doca sh&meron.

777
5:27 Kai\ meta_ tau~ta e0ch~lqen kai\ e0qea&sato telw&nhn o)no&mati Leui\n kaqh&menon e0pi\ to_ telw&nion, kai\ ei]pen au)tw~|, 70Akolou&qei moi. 28 kai\ katalipw_n pa&nta a)nasta_j h)kolou&qei au)tw~|. 29 Kai\ e0poi/hsen doxh_n mega&lhn Leui\j au)tw~| e0n th~| oi0ki/a| au)tou~: kai\ h}n o!xloj polu_j telwnw~n kai\ a!llwn oi4 h}san met' au)tw~n katakei/menoi. 30 kai\ e0go&gguzon oi9 Farisai=oi kai\ oi9 grammatei=j au)tw~n pro_j tou_j maqhta_j au)tou~ le/gontej, Dia_ ti/ meta_ tw~n telwnw~n kai\ a(martwlw~n e0sqi/ete kai\ pi/nete; 31 kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen pro_j au)tou&j, Ou) xrei/an e1xousin oi9 u(giai/nontej i0atrou~ a)lla_ oi9 kakw~j e1xontej: 32 ou)k e0lh&luqa kale/sai dikai/ouj a)lla_ a(martwlou_j ei0j meta&noian.

777
5:33 Oi9 de\ ei]pan pro_j au)to&n, Oi9 maqhtai\ 70Iwa&nnounhsteu&ousin pukna_ kai\ deh&seij poiou~ntai, o(moi/wj kai\ oi9 tw~n Farisai/wn, oi9 de\ soi\ e0sqi/ousin kai\ pi/nousin. 34 o( de\ 70Ihsou~j ei]pen pro_j au)tou&j, Mh_ du&nasqe tou_j ui9ou_j tou~ numfw~noj e0n w{| o( numfi/oj met' au)tw~n e0stin poih~sai nhsteu~sai; 35 e0leu&sontai de\ h(me/rai, kai\ o#tan a)parqh~| a)p' au)tw~n o( numfi/oj to&te nhsteu&sousin e0n e0kei/naij tai=j h(me/raij. 36 71Elegen de\ kai\ parabolh_n pro_j au)tou_j o#ti Ou)dei\j e0pi/blhma a)po_ i9mati/ou kainou~ sxi/saj e0piba&llei e0pi\ i9ma&tion palaio&n: ei0 de\ mh&ge, kai\ to_ kaino_n sxi/sei kai\ tw~| palaiw~| ou) sumfwnh&sei to_ e0pi/blhma to_ a)po_ tou~ kainou~. 37 kai\ ou)dei\j ba&llei oi]non ne/on ei0j a)skou_j palaiou&j: ei0 de\ mh&ge, r(h&cei o( oi]noj o( ne/oj tou_j a)skou&j, kai\ au)to_j e0kxuqh&setai kai\ oi9 a)skoi\ a)polou~ntai: 38 a)lla_ oi]non ne/on ei0j a)skou_j kainou_j blhte/on. 39 [kai\] ou)dei\j piw_n palaio_n qe/lei ne/on: le/gei ga&r, 79O palaio_j xrhsto&j e0stin.

6:1 70Ege/neto de\ e0n sabba&tw| diaporeu&esqai au)to_n dia_ spori/mwn, kai\ e1tillon oi9 maqhtai\ au)tou~ kai\ h!sqion tou_j sta&xuaj yw&xontej tai=j xersi/n. 2 tine\j de\ tw~n Farisai/wn ei]pan, Ti/ poiei=te o$ ou)k e1cestin toi=j sa&bbasin; 3 kai\ a)pokriqei\j pro_j au)tou_j ei]pen o( 70Ihsou~j, Ou)de\ tou~to a)ne/gnwte o$ e0poi/hsen Daui\d o#te e0pei/nasen au)to_j kai\ oi9 met' au)tou~ [o!ntej]; 4 [w(j] ei0sh~lqen ei0j to_n oi]kon tou~ qeou~ kai\ tou_j a!rtouj th~j proqe/sewj labw_n e1fagen kai\ e1dwken toi=j met' au)tou~, ou$j ou)k e1cestin fagei=n ei0 mh_ mo&nouj tou_j i9erei=j; 5 kai\ e1legen au)toi=j, Ku&rio&j e0stin tou~ sabba&tou o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou.

777
6:6 70Ege/neto de\ e0n e9te/rw| sabba&tw| ei0selqei=n au)to_n ei0j th_n sunagwgh_n kai\ dida&skein: kai\ h}n a!nqrwpoj e0kei= kai\ h( xei\r au)tou~ h( decia_ h}n chra&: 7 parethrou~nto de\ au)to_n oi9 grammatei=j kai\ oi9 Farisai=oi ei0 e0n tw~| sabba&tw| qerapeu&ei, i3na eu#rwsin kathgorei=n au)tou~. 8 au)to_j de\ h!|dei tou_j dialogismou_j au)tw~n, ei]pen de\ tw~| a)ndri\ tw~| chra_n e1xonti th_n xei=ra, 71Egeire kai\ sth~qi ei0j to_ me/son: kai\ a)nasta_j e1sth. 9 ei]pen de\ o( 70Ihsou~j pro_j au)tou&j, 70Eperwtw~ u(ma~j, ei0 e1cestin tw~| sabba&tw| a)gaqopoih~sai h@ kakopoih~sai, yuxh_n sw~sai h@ a)pole/sai; 10 kai\ peribleya&menoj pa&ntaj au)tou_j ei]pen au)tw~|, 71Ekteinon th_n xei=ra& sou. o( de\ e0poi/hsen, kai\ a)pekatesta&qh h( xei\r au)tou~. 11 au)toi\ de\ e0plh&sqhsan a)noi/aj, kai\ diela&loun pro_j a)llh&louj ti/ a@n poih&saien tw~| 70Ihsou~.

777
6:12 70Ege/neto de\ e0n tai=j h(me/raij tau&taij e0celqei=n au)to_n ei0j to_ o!roj proseu&casqai, kai\ h}n dianuktereu&wn e0n th~| proseuxh~| tou~ qeou~. 13 kai\ o#te e0ge/neto h(me/ra, prosefw&nhsen tou_j maqhta_j au)tou~, kai\ e0kleca&menoj a)p' au)tw~n dw&deka, ou$j kai\ a)posto&louj w)no&masen, 14 Si/mwna, o$n kai\ w)no&masen Pe/tron, kai\ 70Andre/an to_n a)delfo_n au)tou~, kai\ 70Ia&kwbon kai\ 70Iwa&nnhn kai\ Fi/lippon kai\ Barqolomai=on 15 kai\ Maqqai=on kai\ Qwma~n kai\ 70Ia&kwbon 79Alfai/ou kai\ Si/mwna to_n kalou&menon Zhlwth_n 16 kai\ 70Iou&dan 70Iakw&bou kai\ 70Iou&dan 70Iskariw&q, o$j e0ge/neto prodo&thj.

777
6:17 Kai\ kataba_j met' au)tw~n e1sth e0pi\ to&pou pedinou~, kai\ o!xloj polu_j maqhtw~n au)tou~, kai\ plh~qoj polu_ tou~ laou~ a)po_ pa&shj th~j 70Ioudai/aj kai\ 70Ierousalh_m kai\ th~j parali/ou Tu&rou kai\ Sidw~noj, 18 oi4 h}lqon a)kou~sai au)tou~ kai\ i0aqh~nai a)po_ tw~n no&swn au)tw~n: kai\ oi9 e0noxlou&menoi a)po_ pneuma&twn a)kaqa&rtwn e0qerapeu&onto. 19 kai\ pa~j o( o!xloj e0zh&toun a#ptesqai au)tou~, o#ti du&namij par' au)tou~ e0ch&rxeto kai\ i0a~to pa&ntaj.

777
6:20 Kai\ au)to_j e0pa&raj tou_j o)fqalmou_j au)tou~ ei0j tou_j maqhta_j au)tou~ e1legen,
777Maka&rioi oi9 ptwxoi/,
777777o#ti u(mete/ra e0sti\n h( basilei/a tou~ qeou~.
2177maka&rioi oi9 peinw~ntej nu~n,
777777o#ti xortasqh&sesqe.
777maka&rioi oi9 klai/ontej nu~n,
777777o#ti gela&sete.
22 maka&rioi/ e0ste o#tan mish&swsin u(ma~j oi9 a!nqrwpoi, kai\ o#tan a)fori/swsin u(ma~j kai\ o)neidi/swsin kai\ e0kba&lwsin to_ o!noma u(mw~n w(j ponhro_n e3neka tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou: 23 xa&rhte e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra| kai\ skirth&sate, i0dou_ ga_r o( misqo_j u(mw~n polu_j e0n tw~| ou)ranw~|: kata_ ta_ au)ta_ ga_r e0poi/oun toi=j profh&taij oi9 pate/rej au)tw~n.
2477Plh_n ou)ai\ u(mi=n toi=j plousi/oij,
777777o#ti a)pe/xete th_n para&klhsin u(mw~n.
2577ou)ai\ u(mi=n, oi9 e0mpeplhsme/noi nu~n,
777777o#ti peina&sete.
777ou)ai/, oi9 gelw~ntej nu~n,
777777o#ti penqh&sete kai\ klau&sete.
26 ou)ai\ o#tan u(ma~j kalw~j ei1pwsin pa&ntej oi9 a!nqrwpoi, kata_ ta_ au)ta_ ga_r e0poi/oun toi=j yeudoprofh&taij oi9 pate/rej au)tw~n.

777
6:27 70Alla_ u(mi=n le/gw toi=j a)kou&ousin, a)gapa~te tou_j e0xqrou_j u(mw~n, kalw~j poiei=te toi=j misou~sin u(ma~j, 28 eu)logei=te tou_j katarwme/nouj u(ma~j, proseu&xesqe peri\ tw~n e0phreazo&ntwn u(ma~j. 29 tw~| tu&ptonti/ se e0pi\ th_n siago&na pa&rexe kai\ th_n a!llhn, kai\ a)po_ tou~ ai1ronto&j sou to_ i9ma&tion kai\ to_n xitw~na mh_ kwlu&sh|j. 30 panti\ ai0tou~nti/ se di/dou, kai\ a)po_ tou~ ai1rontoj ta_ sa_ mh_ a)pai/tei. 31 kai\ kaqw_j qe/lete i3na poiw~sin u(mi=n oi9 a!nqrwpoi, poiei=te au)toi=j o(moi/wj. 32 kai\ ei0 a)gapa~te tou_j a)gapw~ntaj u(ma~j, poi/a u(mi=n xa&rij e0sti/n; kai\ ga_r oi9 a(martwloi\ tou_j a)gapw~ntaj au)tou_j a)gapw~sin. 33 kai\ [ga_r] e0a_n a)gaqopoih~te tou_j a)gaqopoiou~ntaj u(ma~j, poi/a u(mi=n xa&rij e0sti/n; kai\ oi9 a(martwloi\ to_ au)to_ poiou~sin. 34 kai\ e0a_n dani/shte par' w{n e0lpi/zete labei=n, poi/a u(mi=n xa&rij [e0sti/n]; kai\ a(martwloi\ a(martwloi=j danei/zousin i3na a)pola&bwsin ta_ i1sa. 35 plh_n a)gapa~te tou_j e0xqrou_j u(mw~n kai\ a)gaqopoiei=te kai\ danei/zete mhde\n a)pelpi/zontej: kai\ e1stai o( misqo_j u(mw~n polu&j, kai\ e1sesqe ui9oi\ u(yi/stou, o#ti au)to_j xrhsto&j e0stin e0pi\ tou_j a)xari/stouj kai\ ponhrou&j. 36 Gi/nesqe oi0kti/rmonej kaqw_j [kai\] o( path_r u(mw~n oi0kti/rmwn e0sti/n.

777
6:37 Kai\ mh_ kri/nete, kai\ ou) mh_ kriqh~te: kai\ mh_ katadika&zete, kai\ ou) mh_ katadikasqh~te. a)polu&ete, kai\ a)poluqh&sesqe: 38 di/dote, kai\ doqh&setai u(mi=n: me/tron kalo_n pepiesme/non sesaleume/non u(perekxunno&menon dw&sousin ei0j to_n ko&lpon u(mw~n: w{| ga_r me/trw| metrei=te a)ntimetrhqh&setai u(mi=n. 39 Ei]pen de\ kai\ parabolh_n au)toi=j: Mh&ti du&natai tuflo_j tuflo_n o(dhgei=n; ou)xi\ a)mfo&teroi ei0j bo&qunon e0mpesou~ntai; 40 ou)k e1stin maqhth_j u(pe\r to_n dida&skalon, kathrtisme/noj de\ pa~j e1stai w(j o( dida&skaloj au)tou~. 41 Ti/ de\ ble/peij to_ ka&rfoj to_ e0n tw~| o)fqalmw~| tou~ a)delfou~ sou, th_n de\ doko_n th_n e0n tw~| i0di/w| o)fqalmw~| ou) katanoei=j; 42 pw~j du&nasai le/gein tw~| a)delfw~| sou, 70Adelfe/, a!fej e0kba&lw to_ ka&rfoj to_ e0n tw~| o)fqalmw~| sou, au)to_j th_n e0n tw~| o)fqalmw~| sou~ doko_n ou) ble/pwn; u(pokrita&, e1kbale prw~ton th_n doko_n e0k tou~ o)fqalmou~ sou~, kai\ to&te diable/yeij to_ ka&rfoj to_ e0n tw~| o)fqalmw~| tou~ a)delfou~ sou e0kbalei=n.

777
6:43 Ou) ga&r e0stin de/ndron kalo_n poiou~n karpo_n sapro&n, ou)de\ pa&lin de/ndron sapro_n poiou~n karpo_n kalo&n. 44 e3kaston ga_r de/ndron e0k tou~ i0di/ou karpou~ ginw&sketai: ou) ga_r e0c a)kanqw~n sulle/gousin su~ka, ou)de\ e0k ba&tou stafulh_n trugw~sin. 45 o( a)gaqo_j a!nqrwpoj e0k tou~ a)gaqou~ qhsaurou~ th~j kardi/aj profe/rei to_ a)gaqo&n, kai\ o( ponhro_j e0k tou~ ponhrou~ profe/rei to_ ponhro&n: e0k ga_r perisseu&matoj kardi/aj lalei= to_ sto&ma au)tou~.

777
6:46 Ti/ de/ me kalei=te, Ku&rie ku&rie, kai\ ou) poiei=te a$ le/gw; 47 pa~j o( e0rxo&menoj pro&j me kai\ a)kou&wn mou tw~n lo&gwn kai\ poiw~n au)tou&j, u(podei/cw u(mi=n ti/ni e0sti\n o#moioj: 48 o#moio&j e0stin a)nqrw&pw| oi0kodomou~nti oi0ki/an o$j e1skayen kai\ e0ba&qunen kai\ e1qhken qeme/lion e0pi\ th_n pe/tran: plhmmu&rhj de\ genome/nhj prose/rhcen o( potamo_jth~| oi0ki/a| e0kei/nh|, kai\ ou)k i1sxusen saleu~sai au)th_n dia_ to_ kalw~j oi0kodomh~sqai au)th&n. 49 o( de\ a)kou&saj kai\ mh_ poih&saj o#moio&j e0stin a)nqrw&pw| oi0kodomh&santi oi0ki/an e0pi\ th_n gh~n xwri\j qemeli/ou, h{| prose/rhcen o( potamo&j, kai\ eu)qu_j sune/pesen, kai\ e0ge/neto to_ r(h~gma th~j oi0ki/aj e0kei/nhj me/ga.

7:1 70Epeidh_ e0plh&rwsen pa&nta ta_ r(h&mata au)tou~ ei0j ta_j a)koa_j tou~ laou~, ei0sh~lqen ei0j Kafarnaou&m. 2 79Ekatonta&rxou de/ tinoj dou~loj kakw~j e1xwn h!mellen teleuta~n, o$j h}n au)tw~| e1ntimoj. 3 a)kou&saj de\ peri\ tou~ 70Ihsou~ a)pe/steilen pro_j au)to_n presbute/rouj tw~n 70Ioudai/wn, e0rwtw~n au)to_n o#pwj e0lqw_n diasw&sh| to_n dou~lon au)tou~. 4 oi9 de\ parageno&menoi pro_j to_n 70Ihsou~n pareka&loun au)to_n spoudai/wj, le/gontej o#ti 71Acio&j e0stin w{| pare/ch| tou~to, 5 a)gapa~| ga_r to_ e1qnoj h(mw~n kai\ th_n sunagwgh_n au)to_j w)|kodo&mhsen h(mi=n. 6 o( de\ 70Ihsou~j e0poreu&eto su_n au)toi=j. h!dh de\ au)tou~ ou) makra_n a)pe/xontoj a)po_ th~j oi0ki/aj e1pemyen fi/louj o( e9katonta&rxhj le/gwn au)tw~|, Ku&rie, mh_ sku&llou, ou) ga_r i9kano&j ei0mi i3na u(po_ th_n ste/ghn mou ei0se/lqh|j: 7 dio_ ou)de\ e0mauto_n h)ci/wsa pro_j se\ e0lqei=n: a)lla_ ei0pe\ lo&gw|, kai\ i0aqh&tw o( pai=j mou. 8 kai\ ga_r e0gw_ a!nqrwpo&j ei0mi u(po_ e0cousi/an tasso&menoj, e1xwn u(p' e0mauto_n stratiw&taj, kai\ le/gw tou&tw|, Poreu&qhti, kai\ poreu&etai, kai\ a!llw|, 71Erxou, kai\ e1rxetai, kai\ tw~| dou&lw| mou, Poi/hson tou~to, kai\ poiei=. 9 a)kou&saj de\ tau~ta o( 70Ihsou~j e0qau&masen au)to&n, kai\ strafei\j tw~| a)kolouqou~nti au)tw~| o!xlw| ei]pen, Le/gw u(mi=n, ou)de\ e0n tw~| 70Israh_l tosau&thn pi/stin eu{ron. 10 kai\ u(postre/yantej ei0j to_n oi]kon oi9 pemfqe/ntej eu{ron to_n dou~lon u(giai/nonta.

777
7:11 Kai\ e0ge/neto e0n tw~| e9ch~j e0poreu&qh ei0j po&lin kaloume/nhn Nai5n, kai\ suneporeu&onto au)tw~| oi9 maqhtai\ au)tou~ kai\ o!xloj polu&j. 12 w(j de\ h!ggisen th~| pu&lh| th~j po&lewj, kai\ i0dou_ e0cekomi/zeto teqnhkw_j monogenh_j ui9o_j th~| mhtri\ au)tou~, kai\ au)th_ h}n xh&ra, kai\ o!xloj th~j po&lewj i9kano_j h}n su_n au)th~|. 13 kai\ i0dw_n au)th_n o( ku&rioj e0splagxni/sqh e0p' au)th~| kai\ ei]pen au)th~|, Mh_ klai=e. 14 kai\ proselqw_n h#yato th~j sorou~, oi9 de\ basta&zontej e1sthsan, kai\ ei]pen, Neani/ske, soi\ le/gw, e0ge/rqhti. 15 kai\ a)neka&qisen o( nekro_j kai\ h!rcato lalei=n, kai\ e1dwken au)to_n th~| mhtri\ au)tou~. 16 e1laben de\ fo&boj pa&ntaj, kai\ e0do&cazon to_n qeo_n le/gontej o#ti Profh&thj me/gaj h)ge/rqh e0n h(mi=n, kai\ o#ti 70Epeske/yato o( qeo_j to_n lao_n au)tou~. 17 kai\ e0ch~lqen o( lo&goj ou{toj e0n o#lh| th~| 70Ioudai/a| peri\ au)tou~ kai\ pa&sh| th~| perixw&rw|.

777
7:18 Kai\ a)ph&ggeilan 70Iwa&nnh| oi9 maqhtai\ au)tou~ peri\ pa&ntwn tou&twn. kai\ proskalesa&menoj du&o tina_j tw~n maqhtw~n au)tou~ o( 70Iwa&nnhj 19 e1pemyen pro_j to_n ku&rion le/gwn, Su_ ei] o( e0rxo&menoj h@ a!llon prosdokw~men; 20 parageno&menoi de\ pro_j au)to_n oi9 a!ndrej ei]pan, 70Iwa&nnhj o( baptisth_j a)pe/steilen h(ma~j pro_j se\ le/gwn, Su_ ei] o( e0rxo&menoj h@ a!llon prosdokw~men; 21 e0n e0kei/nh| th~| w#ra| e0qera&peusen pollou_j a)po_ no&swn kai\ masti/gwn kai\ pneuma&twn ponhrw~n, kai\ tufloi=j polloi=j e0xari/sato ble/pein. 22 kai\ a)pokriqei\j ei]pen au)toi=j, Poreuqe/ntej a)paggei/late 70Iwa&nnh| a$ ei1dete kai\ h)kou&sate: tufloi\ a)nable/pousin, xwloi\ peripatou~sin, leproi\ kaqari/zontai kai\ kwfoi\ a)kou&ousin, nekroi\ e0gei/rontai, ptwxoi\ eu)aggeli/zontai: 23 kai\ maka&rio&j e0stin o$j e0a_n mh_ skandalisqh~| e0n e0moi/. 24 70Apelqo&ntwn de\ tw~n a)gge/lwn 70Iwa&nnou h!rcato le/gein pro_j tou_j o!xlouj peri\ 70Iwa&nnou, Ti/ e0ch&lqate ei0j th_n e1rhmon qea&sasqai; ka&lamon u(po_ a)ne/mou saleuo&menon; 25 a)lla_ ti/ e0ch&lqate i0dei=n; a!nqrwpon e0n malakoi=j i9mati/oij h)mfiesme/non; i0dou_ oi9 e0n i9matismw~| e0ndo&cw| kai\ trufh~| u(pa&rxontej e0n toi=j basilei/oij ei0si/n. 26 a)lla_ ti/ e0ch&lqate i0dei=n; profh&thn; nai/, le/gw u(mi=n, kai\ perisso&teron profh&tou. 27 ou{to&j e0stin peri\ ou{ ge/graptai,
77770Idou_ a)poste/llw to_n a!ggelo&n mou pro_ prosw&pou sou,
777777o$j kataskeua&sei th_n o(do&n sou e1mprosqe/n sou.
28 le/gw u(mi=n, mei/zwn e0n gennhtoi=j gunaikw~n 70Iwa&nnou ou)dei/j e0stin: o( de\ mikro&teroj e0n th~| basilei/a| tou~ qeou~ mei/zwn au)tou~ e0stin. ( 29 Kai\ pa~j o( lao_j a)kou&saj kai\ oi9 telw~nai e0dikai/wsan to_n qeo&n, baptisqe/ntej to_ ba&ptisma 70Iwa&nnou: 30 oi9 de\ Farisai=oi kai\ oi9 nomikoi\ th_n boulh_n tou~ qeou~ h)qe/thsan ei0j e9autou&j, mh_ baptisqe/ntej u(p' au)tou~.)
777
7:31 Ti/ni ou}n o(moiw&sw tou_j a)nqrw&pouj th~j genea~j tau&thj, kai\ ti/ni ei0si\n o#moioi; 32 o#moioi/ ei0sin paidi/oij toi=j e0n a)gora~| kaqhme/noij kai\ prosfwnou~sin a)llh&loij, a$ le/gei,
777Hu)lh&samen u(mi=n kai\ ou)k w)rxh&sasqe:
777777e0qrhnh&samen kai\ ou)k e0klau&sate.
33 e0lh&luqen ga_r 70Iwa&nnhj o( baptisth_j mh_ e0sqi/wn a!rton mh&te pi/nwn oi]non, kai\ le/gete, Daimo&nion e1xei: 34 e0lh&luqen o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0sqi/wn kai\ pi/nwn, kai\ le/gete, 70Idou_ a!nqrwpoj fa&goj kai\ oi0nopo&thj, fi/loj telwnw~n kai\ a(martwlw~n. 35 kai\ e0dikaiw&qh h( sofi/a a)po_ pa&ntwn tw~n te/knwn au)th~j.

777
7:36 70Hrw&ta de/ tij au)to_n tw~n Farisai/wn i3na fa&gh| met' au)tou~: kai\ ei0selqw_n ei0j to_n oi]kon tou~ Farisai/ou katekli/qh. 37 kai\ i0dou_ gunh_ h#tij h}n e0n th~| po&lei a(martwlo&j, kai\ e0pignou~sa o#ti kata&keitai e0n th~| oi0ki/a| tou~ Farisai/ou, komi/sasa a)la&bastron mu&rou 38 kai\ sta~sa o)pi/sw para_ tou_j po&daj au)tou~ klai/ousa, toi=j da&krusin h!rcato bre/xein tou_j po&daj au)tou~ kai\ tai=j qrici\n th~j kefalh~j au)th~j e0ce/massen, kai\ katefi/lei tou_j po&daj au)tou~ kai\ h!leifen tw~| mu&rw|. 39 i0dw_n de\ o( Farisai=oj o( kale/saj au)to_n ei]pen e0n e9autw~| le/gwn, Ou{toj ei0 h}n profh&thj, e0gi/nwsken a@n ti/j kai\ potaph_ h( gunh_ h#tij a#ptetai au)tou~, o#ti a(martwlo&j e0stin. 40 kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen pro_j au)to&n, Si/mwn, e1xw soi/ ti ei0pei=n. o( de/, Dida&skale, ei0pe/, fhsi/n. 41 du&o xreofeile/tai h}san daneisth~| tini: o( ei[j w!feilen dhna&ria pentako&sia, o( de\ e3teroj penth&konta. 42 mh_ e0xo&ntwn au)tw~n a)podou~nai a)mfote/roij e0xari/sato. ti/j ou}n au)tw~n plei=on a)gaph&sei au)to&n; 43 a)pokriqei\j Si/mwn ei]pen, 79Upolamba&nw o#ti w{| to_ plei=on e0xari/sato. o( de\ ei]pen au)tw~|, 70Orqw~j e1krinaj. 44 kai\ strafei\j pro_j th_n gunai=ka tw~| Si/mwni e1fh, Ble/peij tau&thn th_n gunai=ka; ei0sh~lqo&n sou ei0j th_n oi0ki/an, u#dwr moi e0pi\ po&daj ou)k e1dwkaj: au#th de\ toi=j da&krusin e1brece/n mou tou_j po&daj kai\ tai=j qrici\n au)th~j e0ce/macen. 45 fi/lhma& moi ou)k e1dwkaj: au#th de\ a)f' h{j ei0sh~lqon ou) die/lipen katafilou~sa& mou tou_j po&daj. 46 e0lai/w| th_n kefalh&n mou ou)k h!leiyaj: au#th de\ mu&rw| h!leiyen tou_j po&daj mou. 47 ou{ xa&rin, le/gw soi, a)fe/wntai ai9 a(marti/ai au)th~j ai9 pollai/, o#ti h)ga&phsen polu&: w{| de\ o)li/gon a)fi/etai, o)li/gon a)gapa~|. 48 ei]pen de\ au)th~|, 70Afe/wntai/ sou ai9 a(marti/ai. 49 kai\ h!rcanto oi9 sunanakei/menoi le/gein e0n e9autoi=j, Ti/j ou{to&j e0stin o$j kai\ a(marti/aj a)fi/hsin; 50 ei]pen de\ pro_j th_n gunai=ka, 79H pi/stij sou se/swke/n se: poreu&ou ei0j ei0rh&nhn.

8:1 Kai\ e0ge/neto e0n tw~| kaqech~j kai\ au)to_j diw&deuen kata_ po&lin kai\ kw&mhn khru&sswn kai\ eu)aggelizo&menoj th_n basilei/an tou~ qeou~, kai\ oi9 dw&deka su_n au)tw~|, 2 kai\ gunai=ke/j tinej ai4 h}san teqerapeume/nai a)po_ pneuma&twn ponhrw~n kai\ a)sqeneiw~n, Mari/a h( kaloume/nh Magdalhnh&, a)f' h{j daimo&nia e9pta_ e0celhlu&qei, 3 kai\ 70Iwa&nna gunh_ Xouza~ e0pitro&pou 79Hrw&|dou kai\ Sousa&nna kai\ e3terai pollai/, ai3tinej dihko&noun au)toi=j e0k tw~n u(parxo&ntwn au)tai=j.

777
8:4 Sunio&ntoj de\ o!xlou pollou~ kai\ tw~n kata\ po&lin e0piporeuome/nwn pro_j au)to_n ei]pen dia_ parabolh~j, 5 70Ech~lqen o( spei/rwn tou~ spei=rai to_n spo&ron au)tou~. kai\ e0n tw~| spei/rein au)to_n o$ me\n e1pesen para_ th_n o(do&n, kai\ katepath&qh kai\ ta_ peteina_ tou~ ou)ranou~ kate/fagen au)to&. 6 kai\ e3teron kate/pesen e0pi\ th_n pe/tran, kai\ fue\n e0chra&nqh dia_ to_ mh_ e1xein i0kma&da. 7 kai\ e3teron e1pesen e0n me/sw| tw~n a)kanqw~n, kai\ sumfuei=sai ai9 a!kanqai a)pe/pnican au)to&. 8 kai\ e3teron e1pesen ei0j th_n gh~n th_n a)gaqh&n, kai\ fue\n e0poi/hsen karpo_n e9katontaplasi/ona. tau~ta le/gwn e0fw&nei. 79O e1xwn w}ta a)kou&ein a)koue/tw.

777
8:9 70Ephrw&twn de\ au)to_n oi9 maqhtai\ au)tou~ ti/j au#th ei1h h( parabolh&. 10 o( de\ ei]pen, 79Umi=n de/dotai gnw~nai ta_ musth&ria th~j basilei/aj tou~ qeou~, toi=j de\ loipoi=j e0n parabolai=j, i3na
777ble/pontej mh_ ble/pwsin
777777kai\ a)kou&ontej mh_ suniw~sin.


777
8:11 71Estin de\ au#th h( parabolh&: 79O spo&roj e0sti\n o( lo&goj tou~ qeou~. 12 oi9 de\ para_ th_n o(do&n ei0sin oi9 a)kou&santej, ei]ta e1rxetai o( dia&boloj kai\ ai1rei to_n lo&gon a)po_ th~j kardi/aj au)tw~n, i3na mh_ pisteu&santej swqw~sin. 13 oi9 de\ e0pi\ th~j pe/traj oi4 o#tan a)kou&swsin meta_ xara~j de/xontai to_n lo&gon, kai\ ou{toi r(i/zan ou)k e1xousin, oi4 pro_j kairo_n pisteu&ousin kai\ e0n kairw~| peirasmou~ a)fi/stantai. 14 to_ de\ ei0j ta_j a)ka&nqaj peso&n, ou{toi/ ei0sin oi9 a)kou&santej, kai\ u(po_ merimnw~n kai\ plou&tou kai\ h(donw~n tou~ bi/ou poreuo&menoi sumpni/gontai kai\ ou) telesforou~sin. 15 to_ de\ e0n th~| kalh~| gh~|, ou{toi/ ei0sin oi3tinej e0n kardi/a| kalh~| kai\ a)gaqh~| a)kou&santej to_n lo&gon kate/xousin kai\ karpoforou~sin e0n u(pomonh~|.

777
8:16 Ou)dei\j de\ lu&xnon a#yaj kalu&ptei au)to_n skeu&ei h@ u(poka&tw kli/nhj ti/qhsin, a)ll' e0pi\ luxni/aj ti/qhsin, i3na oi9 ei0sporeuo&menoi ble/pwsin to_ fw~j. 17 ou) ga&r e0stin krupto_n o$ ou) fanero_n genh&setai, ou)de\ a)po&krufon o$ ou) mh_ gnwsqh~| kai\ ei0j fanero_n e1lqh|. 18 ble/pete ou}n pw~j a)kou&ete: o$j a@n ga_r e1xh|, doqh&setai au)tw~|, kai\ o$j a@n mh_ e1xh|, kai\ o$ dokei= e1xein a)rqh&setai a)p' au)tou~.

777
8:19 Parege/neto de\ pro_j au)to_n h( mh&thr kai\ oi9 a)delfoi\ au)tou~, kai\ ou)k h)du&nanto suntuxei=n au)tw~| dia_ to_n o!xlon. 20 a)phgge/lh de\ au)tw~|, 79H mh&thr sou kai\ oi9 a)delfoi/ sou e9sth&kasin e1cw i0dei=n qe/lonte/j se. 21 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen pro_j au)tou&j, Mh&thr mou kai\ a)delfoi/ mou ou{toi/ ei0sin oi9 to_n lo&gon tou~ qeou~ a)kou&ontej kai\ poiou~ntej.

777
8:22 70Ege/neto de\ e0n mia~| tw~n h(merw~n kai\ au)to_j e0ne/bh ei0j ploi=on kai\ oi9 maqhtai\ au)tou~, kai\ ei]pen pro_j au)tou&j, Die/lqwmen ei0j to_ pe/ran th~j li/mnhj: kai\ a)nh&xqhsan. 23 pleo&ntwn de\ au)tw~n a)fu&pnwsen. kai\ kate/bh lai=lay a)ne/mou ei0j th_n li/mnhn, kai\ suneplhrou~nto kai\ e0kindu&neuon. 24 proselqo&ntej de\ dih&geiran au)to_n le/gontej, 70Epista&ta e0pista&ta, a)pollu&meqa. o( de\ diegerqei\j e0peti/mhsen tw~| a)ne/mw| kai\ tw~| klu&dwni tou~ u#datoj: kai\ e0pau&santo, kai\ e0ge/neto galh&nh. 25 ei]pen de\ au)toi=j, Pou~ h( pi/stij u(mw~n; fobhqe/ntej de\ e0qau&masan, le/gontej pro_j a)llh&louj, Ti/j a!ra ou{to&j e0stin o#ti kai\ toi=j a)ne/moij e0pita&ssei kai\ tw~| u#dati, kai\ u(pakou&ousin au)tw~|;

777
8:26 Kai\ kate/pleusan ei0j th_n xw&ran tw~n Gergeshnw~n, h#tij e0sti\n a)ntipe/ra th~j Galilai/aj. 27 e0celqo&nti de\ au)tw~| e0pi\ th_n gh~n u(ph&nthsen a)nh&r tij e0k th~j po&lewj e1xwn daimo&nia: kai\ xro&nw| i9kanw~| ou)k e0nedu&sato i9ma&tion, kai\ e0n oi0ki/a| ou)k e1menen a)ll' e0n toi=j mnh&masin. 28 i0dw_n de\ to_n 70Ihsou~n a)nakra&caj prose/pesen au)tw~| kai\ fwnh~| mega&lh| ei]pen, Ti/ e0moi\ kai\ soi/, 70Ihsou~ ui9e\ tou~ qeou~ tou~ u(yi/stou; de/omai/ sou, mh& me basani/sh|j. 29 parh&ggeilen ga_r tw~| pneu&mati tw~| a)kaqa&rtw| e0celqei=n a)po_ tou~ a)nqrw&pou. polloi=j ga_r xro&noij sunhrpa&kei au)to&n, kai\ e0desmeu&eto a(lu&sesin kai\ pe/daij fulasso&menoj, kai\ diarrh&sswn ta_ desma_ h)lau&neto u(po_ tou~ daimoni/ou ei0j ta_j e0rh&mouj. 30 e0phrw&thsen de\ au)to_n o( 70Ihsou~j, Ti/ soi o!noma& e0stin; o( de\ ei]pen, Legiw&n, o#ti ei0sh~lqen daimo&nia polla_ ei0j au)to&n. 31 kai\ pareka&loun au)to_n i3na mh_ e0pita&ch| au)toi=j ei0j th_n a!busson a)pelqei=n.
777
8:32 7]Hn de\ e0kei= a)ge/lh xoi/rwn i9kanw~n boskome/nh e0n tw~| o!rei: kai\ pareka&lesan au)to_n i3na e0pitre/yh| au)toi=j ei0j e0kei/nouj ei0selqei=n: kai\ e0pe/treyen au)toi=j. 33 e0celqo&nta de\ ta_ daimo&nia a)po_ tou~ a)nqrw&pou ei0sh~lqon ei0j tou_j xoi/rouj, kai\ w#rmhsen h( a)ge/lh kata_ tou~ krhmnou~ ei0j th_n li/mnhn kai\ a)pepni/gh. 34 i0do&ntej de\ oi9 bo&skontej to_ gegono_j e1fugon kai\ a)ph&ggeilan ei0j th_n po&lin kai\ ei0j tou_j a)grou&j. 35 e0ch~lqon de\ i0dei=n to_ gegono_j kai\ h}lqon pro_j to_n 70Ihsou~n, kai\ eu{ron kaqh&menon to_n a!nqrwpon a)f' ou{ ta_ daimo&nia e0ch~lqen i9matisme/non kai\ swfronou~nta para_ tou_j po&daj tou~ 70Ihsou~, kai\ e0fobh&qhsan. 36 a)ph&ggeilan de\ au)toi=j oi9 i0do&ntej pw~j e0sw&qh o( daimonisqei/j. 37 kai\ h)rw&thsen au)to_n a#pan to_ plh~qoj th~j perixw&rou tw~n Gergeshnw~n a)pelqei=n a)p' au)tw~n, o#ti fo&bw| mega&lw| sunei/xonto: au)to_j de\ e0mba_j ei0j ploi=on u(pe/streyen. 38 e0dei=to de\ au)tou~ o( a)nh_r a)f' ou{ e0celhlu&qei ta_ daimo&nia ei]nai su_n au)tw~|: a)pe/lusen de\ au)to_n le/gwn, 39 79Upo&strefe ei0j to_n oi]ko&n sou, kai\ dihgou~ o#sa soi e0poi/hsen o( qeo&j. kai\ a)ph~lqen kaq' o#lhn th_n po&lin khru&sswn o#sa e0poi/hsen au)tw~| o( 70Ihsou~j.

777
8:40 70En de\ tw~| u(postre/fein to_n 70Ihsou~n a)pede/cato au)to_n o( o!xloj, h}san ga_r pa&ntej prosdokw~ntej au)to&n. 41 kai\ i0dou_ h}lqen a)nh_r w{| o!noma 70Ia&i+roj, kai\ ou{toj a!rxwn th~j sunagwgh~j u(ph~rxen, kai\ pesw_n para_ tou_j po&daj tou~ 70Ihsou~ pareka&lei au)to_n ei0selqei=n ei0j to_n oi]kon au)tou~, 42 o#ti quga&thr monogenh_j h}n au)tw~| w(j e0tw~n dw&deka kai\ au)th_ a)pe/qnh|sken.
777 70En de\ tw~| u(pa&gein au)to_n oi9 o!xloi sune/pnigon au)to&n.
43 kai\ gunh_ ou}sa e0n r(u&sei ai3matoj a)po_ e0tw~n dw&deka, h#tij [i0atroi=j prosanalw&sasa o#lon to_n bi/on] ou)k i1sxusen a)p' ou)deno_j qerapeuqh~nai, 44 proselqou~sa o!pisqen h#yato tou~ kraspe/dou tou~ i9mati/ou au)tou~, kai\ paraxrh~ma e1sth h( r(u&sij tou~ ai3matoj au)th~j. 45 kai\ ei]pen o( 70Ihsou~j, Ti/j o( a(ya&meno&j mou; a)rnoume/nwn de\ pa&ntwn ei]pen o( Pe/troj, 70Epista&ta, oi9 o!xloi sune/xousi/n se kai\ a)poqli/bousin. 46 o( de\ 70Ihsou~j ei]pen, 73Hyato& mou& tij, e0gw_ ga_r e1gnwn du&namin e0celhluqui=an a)p' e0mou~. 47 i0dou~sa de\ h( gunh_ o#ti ou)k e1laqen tre/mousa h}lqen kai\ prospesou~sa au)tw~| di' h$n ai0ti/an h#yato au)tou~ a)ph&ggeilen e0nw&pion panto_j tou~ laou~ kai\ w(j i0a&qh paraxrh~ma. 48 o( de\ ei]pen au)th~|, Quga&thr, h( pi/stij sou se/swke/n se: poreu&ou ei0j ei0rh&nhn.
777
8:49 71Eti au)tou~ lalou~ntoj e1rxetai/ tij para_ tou~ a)rxisunagw&gou le/gwn o#ti Te/qnhken h( quga&thr sou, mhke/ti sku&lle to_n dida&skalon. 50 o( de\ 70Ihsou~j a)kou&saj a)pekri/qh au)tw~|, Mh_ fobou~, mo&non pi/steuson, kai\ swqh&setai. 51 e0lqw_n de\ ei0j th_n oi0ki/an ou)k a)fh~ken ei0selqei=n tina su_n au)tw~| ei0 mh_ Pe/tron kai\ 70Iwa&nnhn kai\ 70Ia&kwbon kai\ to_n pate/ra th~j paido_j kai\ th_n mhte/ra. 52 e1klaion de\ pa&ntej kai\ e0ko&ptonto au)th&n. o( de\ ei]pen, Mh_ klai/ete, ou) ga_r a)pe/qanen a)lla_ kaqeu&dei. 53 kai\ katege/lwn au)tou~, ei0do&tej o#ti a)pe/qanen. 54 au)to_j de\ krath&saj th~j xeiro_j au)th~j e0fw&nhsen le/gwn, 79H pai=j, e1geire. 55 kai\ e0pe/streyen to_ pneu~ma au)th~j, kai\ a)ne/sth paraxrh~ma, kai\ die/tacen au)th~| doqh~nai fagei=n. 56 kai\ e0ce/sthsan oi9 gonei=j au)th~j: o( de\ parh&ggeilen au)toi=j mhdeni\ ei0pei=n to_ gegono&j.

9:1 Sugkalesa&menoj de\ tou_j dw&deka e1dwken au)toi=jdu&namin kai\ e0cousi/an e0pi\ pa&nta ta_ daimo&nia kai\ no&souj qerapeu&ein, 2 kai\ a)pe/steilen au)tou_j khru&ssein th_n basilei/an tou~ qeou~ kai\ i0a~sqai [tou_j a)sqenei=j], 3 kai\ ei]pen pro_j au)tou&j, Mhde\n ai1rete ei0j th_n o(do&n, mh&te r(a&bdon mh&te ph&ran mh&te a!rton mh&te a)rgu&rion, mh&te [a)na_] du&o xitw~naj e1xein. 4 kai\ ei0j h$n a@n oi0ki/an ei0se/lqhte, e0kei= me/nete kai\ e0kei=qen e0ce/rxesqe. 5 kai\ o#soi a@n mh_ de/xwntai u(ma~j, e0cerxo&menoi a)po_ th~j po&lewj e0kei/nhj to_n koniorto_n a)po_ tw~n podw~n u(mw~n a)potina&ssete ei0j martu&rion e0p' au)tou&j. 6 e0cerxo&menoi de\ dih&rxonto kata_ ta_j kw&maj eu)aggelizo&menoi kai\ qerapeu&ontej pantaxou~.

777
9:7 71Hkousen de\ 79Hrw&|dhj o( tetraa&rxhj ta_ gino&mena pa&nta, kai\ dihpo&rei dia_ to_ le/gesqai u(po& tinwn o#ti 70Iwa&nnhj h)ge/rqh e0k nekrw~n, 8 u(po& tinwn de\ o#ti 70Hli/aj e0fa&nh, a!llwn de\ o#ti profh&thj tij tw~n a)rxai/wn a)ne/sth. 9 ei]pen de\ 79Hrw&|dhj, 70Iwa&nnhn e0gw_ a)pekefa&lisa: ti/j de/ e0stin ou{toj peri\ ou{ a)kou&w toiau~ta; kai\ e0zh&tei i0dei=n au)to&n.

777
9:10 Kai\ u(postre/yantej oi9 a)po&stoloi dihgh&santo au)tw~| o#sa e0poi/hsan. kai\ paralabw_n au)tou_j u(pexw&rhsen kat' i0di/an ei0j po&lin kaloume/nhn Bhqsai+da&. 11 oi9 de\ o!xloi gno&ntej h)kolou&qhsan au)tw~|. kai\ a)podeca&menoj au)tou_j e0la&lei au)toi=j peri\ th~j basilei/aj tou~ qeou~, kai\ tou_j xrei/an e1xontaj qerapei/aj i0a~to. 12 79H de\ h(me/ra h!rcato kli/nein: proselqo&ntej de\ oi9 dw&deka ei]pan au)tw~|, 70Apo&luson to_n o!xlon, i3na poreuqe/ntej ei0j ta_j ku&klw| kw&maj kai\ a)grou_j katalu&swsin kai\ eu#rwsin e0pisitismo&n, o#ti w{de e0n e0rh&mw| to&pw| e0sme/n. 13 ei]pen de\ pro_j au)tou&j, Do&te au)toi=j u(mei=j fagei=n. oi9 de\ ei]pan, Ou)k ei0si\n h(mi=n plei=on h@ a!rtoi pe/nte kai\ i0xqu&ej du&o, ei0 mh&ti poreuqe/ntej h(mei=j a)gora&swmen ei0j pa&nta to_n lao_n tou~ton brw&mata. 14 h}san ga_r w(sei\ a!ndrej pentakisxi/lioi. ei]pen de\ pro_j tou_j maqhta_j au)tou~, Katakli/nate au)tou_j klisi/aj [w(sei\] a)na_ penth&konta. 15 kai\ e0poi/hsan ou#twj kai\ kate/klinan a#pantaj. 16 labw_n de\ tou_j pe/nte a!rtouj kai\ tou_j du&o i0xqu&aj a)nable/yaj ei0j to_n ou)rano_n eu)lo&ghsen au)tou_j kai\ kate/klasen kai\ e0di/dou toi=j maqhtai=j paraqei=nai tw~| o!xlw|. 17 kai\ e1fagon kai\ e0xorta&sqhsan pa&ntej, kai\ h!rqh to_ perisseu~san au)toi=j klasma&twn ko&finoi dw&deka.

777
9:18 Kai\ e0ge/neto e0n tw~| ei]nai au)to_n proseuxo&menon kata_ mo&naj sunh~san au)tw~| oi9 maqhtai/, kai\ e0phrw&thsen au)tou_j le/gwn, Ti/na me le/gousin oi9 o!xloi ei]nai; 19 oi9 de\ a)pokriqe/ntej ei]pan, 70Iwa&nnhn to_n baptisth&n, a!lloi de\ 70Hli/an, a!lloi de\ o#ti profh&thj tij tw~n a)rxai/wn a)ne/sth. 20 ei]pen de\ au)toi=j, 79Umei=j de\ ti/na me le/gete ei]nai; Pe/troj de\ a)pokriqei\j ei]pen, To_n Xristo_n tou~ qeou~.

777
9:21 79O de\ e0pitimh&saj au)toi=j parh&ggeilen mhdeni\ le/gein tou~to, 22 ei0pw_n o#ti Dei= to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou polla_ paqei=n kai\ a)podokimasqh~nai a)po_ tw~n presbute/rwn kai\ a)rxiere/wn kai\ grammate/wn kai\ a)poktanqh~nai kai\ th~| tri/th| h(me/ra| e0gerqh~nai. 23 71Elegen de\ pro_j pa&ntaj, Ei1 tij qe/lei o)pi/sw mou e1rxesqai, a)rnhsa&sqw e9auto_n kai\ a)ra&tw to_n stauro_n au)tou~ kaq' h(me/ran, kai\ a)kolouqei/tw moi. 24 o$j ga_r a@n qe/lh| th_n yuxh_n au)tou~ sw~sai, a)pole/sei au)th&n: o$j d' a@n a)pole/sh| th_n yuxh_n au)tou~ e3neken e0mou~, ou{toj sw&sei au)th&n. 25 ti/ ga_r w)felei=tai a!nqrwpoj kerdh&saj to_n ko&smon o#lon e9auto_n de\ a)pole/saj h@ zhmiwqei/j; 26 o$j ga_r a@n e0paisxunqh~| me kai\ tou_j e0mou_j lo&gouj, tou~ton o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0paisxunqh&setai, o#tan e1lqh| e0n th~| do&ch| au)tou~ kai\ tou~ patro_j kai\ tw~n a(gi/wn a)gge/lwn. 27 le/gw de\ u(mi=n a)lhqw~j, ei0si/n tinej tw~n au)tou~ e9sthko&twn oi4 ou) mh_ geu&swntai qana&tou e3wj a@n i1dwsin th_n basilei/an tou~ qeou~.

777
9:28 70Ege/neto de\ meta_ tou_j lo&gouj tou&touj w(sei\ h(me/rai o)ktw_ [kai\] paralabw_n Pe/tron kai\ 70Iwa&nnhn kai\ 70Ia&kwbon a)ne/bh ei0j to_ o!roj proseu&casqai. 29 kai\ e0ge/neto e0n tw~| proseu&xesqai au)to_n to_ ei]doj tou~ prosw&pou au)tou~ e3teron kai\ o( i9matismo_j au)tou~ leuko_j e0castra&ptwn. 30 kai\ i0dou_ a!ndrej du&o sunela&loun au)tw~|, oi3tinej h}san Mwu"sh~j kai\ 70Hli/aj, 31 oi4 o)fqe/ntej e0n do&ch| e1legon th_n e1codon au)tou~ h$n h!mellen plhrou~n e0n 70Ierousalh&m. 32 o( de\ Pe/troj kai\ oi9 su_n au)tw~| h}san bebarhme/noi u#pnw|: diagrhgorh&santej de\ ei]don th_n do&can au)tou~ kai\ tou_j du&o a!ndraj tou_j sunestw~taj au)tw~|. 33 kai\ e0ge/neto e0n tw~| diaxwri/zesqai au)tou_j a)p' au)tou~ ei]pen o( Pe/troj pro_j to_n 70Ihsou~n, 70Epista&ta, kalo&n e0stin h(ma~j w{de ei]nai, kai\ poih&swmen skhna_j trei=j, mi/an soi\ kai\ mi/an Mwu"sei= kai\ mi/an 70Hli/a|, mh_ ei0dw_j o$ le/gei. 34 tau~ta de\ au)tou~ le/gontoj e0ge/neto nefe/lh kai\ e0peski/azen au)tou&j: e0fobh&qhsan de\ e0n tw~| ei0selqei=n au)tou_j ei0j th_n nefe/lhn. 35 kai\ fwnh_ e0ge/neto e0k th~j nefe/lhj le/gousa, Ou{to&j e0stin o( ui9o&j mou o( e0klelegme/noj, au)tou~ a)kou&ete. 36 kai\ e0n tw~| gene/sqai th_n fwnh_n eu(re/qh 70Ihsou~j mo&noj. kai\ au)toi\ e0si/ghsan kai\ ou)deni\ a)ph&ggeilan e0n e0kei/naij tai=j h(me/raij ou)de\n w{n e9w&rakan.

777
9:37 70Ege/neto de\ th~| e9ch~j h(me/ra| katelqo&ntwn au)tw~n a)po_ tou~ o!rouj sunh&nthsen au)tw~| o!xloj polu&j. 38 kai\ i0dou_ a)nh_r a)po_ tou~ o!xlou e0bo&hsen le/gwn, Dida&skale, de/omai/ sou e0pible/yai e0pi\ to_n ui9o&n mou, o#ti monogenh&j moi/ e0stin, 39 kai\ i0dou_ pneu~ma lamba&nei au)to&n, kai\ e0cai/fnhj kra&zei, kai\ spara&ssei au)to_n meta_ a)frou~ kai\ mo&gij a)poxwrei= a)p' au)tou~ suntri=bon au)to&n: 40 kai\ e0deh&qhn tw~n maqhtw~n sou i3na e0kba&lwsin au)to&, kai\ ou)k h)dunh&qhsan. 41 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen, 7]W genea_ a!pistoj kai\ diestramme/nh, e3wj po&te e1somai pro_j u(ma~j kai\ a)ne/comai u(mw~n; prosa&gage w{de to_n ui9o&n sou. 42 e1ti de\ proserxome/nou au)tou~ e1rrhcen au)to_n to_ daimo&nion kai\ sunespa&racen: e0peti/mhsen de\ o( 70Ihsou~j tw~| pneu&mati tw~| a)kaqa&rtw|, kai\ i0a&sato to_n pai=da kai\ a)pe/dwken au)to_n tw~| patri\ au)tou~. 43 e0ceplh&ssonto de\ pa&ntej e0pi\ th~| megaleio&thti tou~ qeou~.

777 Pa&ntwn de\ qaumazo&ntwn e0pi\ pa~sin oi[j e0poi/ei ei]pen pro_j tou_j maqhta_j au)tou~,
44 Qe/sqe u(mei=j ei0j ta_ w}ta u(mw~n tou_j lo&gouj tou&touj, o( ga_r ui9o_j tou~ a)nqrw&pou me/llei paradi/dosqai ei0j xei=raj a)nqrw&pwn. 45 oi9 de\ h)gno&oun to_ r(h~ma tou~to, kai\ h}n parakekalumme/non a)p' au)tw~n i3na mh_ ai1sqwntai au)to&, kai\ e0fobou~nto e0rwth~sai au)to_n peri\ tou~ r(h&matoj tou&tou.

777
9:46 Ei0sh~lqen de\ dialogismo_j e0n au)toi=j, to_ ti/j a@n ei1h mei/zwn au)tw~n. 47 o( de\ 70Ihsou~j ei0dw_j to_n dialogismo_n th~j kardi/aj au)tw~n e0pilabo&menoj paidi/on e1sthsen au)to_ par' e9autw~|, 48 kai\ ei]pen au)toi=j, 74Oj a@n de/chtai tou~to to_ paidi/on e0pi\ tw~| o)no&mati/ mou e0me\ de/xetai, kai\ o$j a@n e0me\ de/chtai de/xetai to_n a)postei/lanta& me: o( ga_r mikro&teroj e0n pa~sin u(mi=n u(pa&rxwn ou{to&j e0stin me/gaj.

777
9:49 70Apokriqei\j de\ [o(] 70Iwa&nnhj ei]pen, 70Epista&ta, ei1dome/n tina e0n tw~| o)no&mati/ sou e0kba&llonta daimo&nia, kai\ e0kwlu&omen au)to_n o#ti ou)k a)kolouqei= meq' h(mw~n. 50 ei]pen de\ pro_j au)to_n o( 70Ihsou~j, Mh_ kwlu&ete, o$j ga_r ou)k e1stin kaq' u(mw~n u(pe\r u(mw~n e0stin.

777
9:51 70Ege/neto de\ e0n tw~| sumplhrou~sqai ta_j h(me/raj th~j a)nalh&myewj au)tou~ kai\ au)to_j to_ pro&swpon e0sth&risen tou~ poreu&esqai ei0j 70Ierousalh&m, 52 kai\ a)pe/steilen a)gge/louj pro_ prosw&pou au)tou~. kai\ poreuqe/ntej ei0sh~lqon ei0j kw&mhn Samaritw~n, w(j e9toima&sai au)tw~|: 53 kai\ ou)k e0de/canto au)to&n, o#ti to_ pro&swpon au)tou~ h}n poreuo&menon ei0j 70Ierousalh&m. 54 kai\ 70Iwa&nnhj ei]pan, Ku&rie, qe/leij ei1pwmen pu~r katabh~nai a)po_ tou~ ou)ranou~ kai\ a)nalw~sai au)tou&j; 55 strafei\j de\ e0peti/mhsen au)toi=j. 56 kai\ e0poreu&qhsan ei0j e9te/ran kw&mhn.

777
9:57 Kai\ poreuome/nwn au)tw~n e0n th~| o(dw~| ei]pe/n tij pro_j au)to&n, 70Akolouqh&sw soi o#pou e0a_n a)pe/rxh|. 58 kai\ ei]pen au)tw~| o( 70Ihsou~j, Ai9 a)lw&pekej fwleou_j e1xousin kai\ ta_ peteina_ tou~ ou)ranou~ kataskhnw&seij, o( de\ ui9o_j tou~ a)nqrw&pou ou)k e1xei pou~ th_n kefalh_n kli/nh|. 59 Ei]pen de\ pro_j e3teron, 70Akolou&qei moi. o( de\ ei]pen, [Ku&rie,] e0pi/treyo&n moi a)pelqo&nti prw~ton qa&yai to_n pate/ra mou. 60 ei]pen de\ au)tw~|, 71Afej tou_j nekrou_j qa&yai tou_j e9autw~n nekrou&j, su_ de\ a)pelqw_n dia&ggelle th_n basilei/an tou~ qeou~. 61 Ei]pen de\ kai\ e3teroj, 70Akolouqh&sw soi, ku&rie: prw~ton de\ e0pi/treyo&n moi a)pota&casqai toi=j ei0j to_n oi]ko&n mou. 62 ei]pen de\ o( 70Ihsou~j, Ou)dei\j e0pibalw_n th_n xei=ra e0p' a!rotron kai\ ble/pwn ei0j ta_ o)pi/sw eu!qeto&j e0stin th~| basilei/a| tou~ qeou~.

10:1 Meta_ de\ tau~ta a)ne/deicen o( ku&rioj e9te/rouj e9bdomh&konta [du&o], kai\ a)pe/steilen au)tou_j a)na_ du&o [du&o] pro_ prosw&pou au)tou~ ei0j pa~san po&lin kai\ to&pon ou{ h!mellen au)to_j e1rxesqai. 2 e1legen de\ pro_j au)tou&j, 79O me\n qerismo_j polu&j, oi9 de\ e0rga&tai o)li/goi: deh&qhte ou}n tou~ kuri/ou tou~ qerismou~ o#pwj e0rga&taj e0kba&lh| ei0j to_n qerismo_n au)tou~. 3 u(pa&gete: i0dou_ a)poste/llw u(ma~j w(j a!rnaj e0n me/sw| lu&kwn. 4 mh_ basta&zete balla&ntion, mh_ ph&ran, mh_ u(podh&mata, kai\ mhde/na kata_ th_n o(do_n a)spa&shsqe. 5 ei0j h$n d' a@n ei0se/lqhte oi0ki/an, prw~ton le/gete, Ei0rh&nh tw~| oi1kw| tou&tw|. 6 kai\ e0a_n e0kei= h}| ui9o_j ei0rh&nhj, e0panapah&setai e0p' au)to_n h( ei0rh&nh u(mw~n: ei0 de\ mh&ge, e0f' u(ma~j a)naka&myei. 7 e0n au)th~| de\ th~| oi0ki/a| me/nete, e0sqi/ontej kai\ pi/nontej ta_ par' au)tw~n, a!cioj ga_r o( e0rga&thj tou~ misqou~ au)tou~. mh_ metabai/nete e0c oi0ki/aj ei0j oi0ki/an. 8 kai\ ei0j h$n a@n po&lin ei0se/rxhsqe kai\ de/xwntai u(ma~j, e0sqi/ete ta_ paratiqe/mena u(mi=n, 9 kai\ qerapeu&ete tou_j e0n au)th~| a)sqenei=j, kai\ le/gete au)toi=j, 71Hggiken e0f' u(ma~j h( basilei/a tou~ qeou~. 10 ei0j h$n d' a@n po&lin ei0se/lqhte kai\ mh_ de/xwntai u(ma~j, e0celqo&ntej ei0j ta_j platei/aj au)th~j ei1pate, 11 Kai\ to_n koniorto_n to_n kollhqe/nta h(mi=n e0k th~j po&lewj u(mw~n ei0j tou_j po&daj a)pomasso&meqa u(mi=n: plh_n tou~to ginw&skete o#ti h!ggiken h( basilei/a tou~ qeou~. 12 le/gw u(mi=n o#ti Sodo&moij e0n th~| h(me/ra| e0kei/nh| a)nekto&teron e1stai h@ th~| po&lei e0kei/nh|.

777
10:13 Ou)ai/ soi, Xorazi/n: ou)ai/ soi, Bhqsai+da&: o#ti ei0 e0n Tu&rw| kai\ Sidw~ni e0genh&qhsan ai9 duna&meij ai9 geno&menai e0n u(mi=n, pa&lai a@n e0n sa&kkw| kai\ spodw~| kaqh&menoi meteno&hsan. 14 plh_n Tu&rw| kai\ Sidw~ni a)nekto&teron e1stai e0n th~| kri/sei h@ u(mi=n. 15 kai\ su&, Kafarnaou&m,
777mh_ e3wj ou)ranou~ u(ywqh&sh|;
777777e3wj tou~ a#|dou katabibasqh&sh|.
16 79O a)kou&wn u(mw~n e0mou~ a)kou&ei, kai\ o( a)qetw~n u(ma~j e0me\ a)qetei=: o( de\ e0me\ a)qetw~n a)qetei= to_n a)postei/lanta& me.

777
10:17 79Upe/streyan de\ oi9 e9bdomh&konta [du&o] meta_ xara~j le/gontej, Ku&rie, kai\ ta_ daimo&nia u(pota&ssetai h(mi=n e0n tw~| o)no&mati/ sou. 18 ei]pen de\ au)toi=j, 70Eqew&roun to_n Satana~n w(j a)straph_n e0k tou~ ou)ranou~ peso&nta. 19 i0dou_ de/dwka u(mi=n th_n e0cousi/an tou~ patei=n e0pa&nw o!fewn kai\ skorpi/wn, kai\ e0pi\ pa~san th_n du&namin tou~ e0xqrou~, kai\ ou)de\n u(ma~j ou) mh_ a)dikh&sh|. 20 plh_n e0n tou&tw| mh_ xai/rete o#ti ta_ pneu&mata u(mi=n u(pota&ssetai, xai/rete de\ o#ti ta_ o)no&mata u(mw~n e0gge/graptai e0n toi=j ou)ranoi=j.

777
10:21 70En au)th~| th~| w#ra| h)gallia&sato [e0n] tw~| pneu&mati tw~| a(gi/w| kai\ ei]pen, 70Ecomologou~mai/ soi, pa&ter, ku&rie tou~ ou)ranou~ kai\ th~j gh~j, o#ti a)pe/kruyaj tau~ta a)po_ sofw~n kai\ sunetw~n, kai\ a)peka&luyaj au)ta_ nhpi/oij: nai/, o( path&r, o#ti ou#twj eu)doki/a e0ge/neto e1mprosqe/n sou. 22 Pa&nta moi paredo&qh u(po_ tou~ patro&j mou, kai\ ou)dei\j ginw&skei ti/j e0stin o( ui9o_j ei0 mh_ o( path&r, kai\ ti/j e0stin o( path_r ei0 mh_ o( ui9o_j kai\ w{| e0a_n bou&lhtai o( ui9o_j a)pokalu&yai. 23 Kai\ strafei\j pro_j tou_j maqhta_j kat' i0di/an ei]pen, Maka&rioi oi9 o)fqalmoi\ oi9 ble/pontej a$ ble/pete. 24 le/gw ga_r u(mi=n o#ti polloi\ profh~tai kai\ basilei=j h)qe/lhsan i0dei=n a$ u(mei=j ble/pete kai\ ou)k ei]dan, kai\ a)kou~sai a$ a)kou&ete kai\ ou)k h!kousan.

777
10:25 Kai\ i0dou_ nomiko&j tij a)ne/sth e0kpeira&zwn au)to_n le/gwn, Dida&skale, ti/ poih&saj zwh_n ai0w&nion klhronomh&sw; 26 o( de\ ei]pen pro_j au)to&n, 70En tw~| no&mw| ti/ ge/graptai; pw~j a)naginw&skeij; 27 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen, 70Agaph&seij ku&rion to_n qeo&n sou e0c o#lhj [th~j] kardi/aj sou kai\ e0n o#lh| th~| yuxh~| sou kai\ e0n o#lh| th~| i0sxu&i+ sou kai\ e0n o#lh| th~| dianoi/a| sou, kai\ to_n plhsi/on sou w(j seauto&n. 28 ei]pen de\ au)tw~|, 70Orqw~j a)pekri/qhj: tou~to poi/ei kai\ zh&sh|. 29 o( de\ qe/lwn dikaiw~sai e9auto_n ei]pen pro_j to_n 70Ihsou~n, Kai\ ti/j e0sti/n mou plhsi/on; 30 u(polabw_n o( 70Ihsou~j ei]pen, 71Anqrwpo&j tij kate/bainen a)po_ 70Ierousalh_m ei0j 70Ierixw_ kai\ lh|stai=j perie/pesen, oi4 kai\ e0kdu&santej au)to_n kai\ plhga_j e0piqe/ntej a)ph~lqon a)fe/ntej h(miqanh~. 31 kata_ sugkuri/an de\ i9ereu&j tij kate/bainen e0n th~| o(dw~| e0kei/nh|, kai\ i0dw_n au)to_n a)ntiparh~lqen: 32 o(moi/wj de\ kai\ Leui/thj [geno&menoj] kata_ to_n to&pon e0lqw_n kai\ i0dw_n a)ntiparh~lqen. 33 Samari/thj de/ tij o(deu&wn h}lqen kat' au)to_n kai\ i0dw_n e0splagxni/sqh, 34 kai\ proselqw_n kate/dhsen ta_ trau&mata au)tou~ e0pixe/wn e1laion kai\ oi]non, e0pibiba&saj de\ au)to_n e0pi\ to_ i1dion kth~noj h!gagen au)to_n ei0j pandoxei=on kai\ e0pemelh&qh au)tou~. 35 kai\ e0pi\ th_n au!rion e0kbalw_n e1dwken du&o dhna&ria tw~| pandoxei= kai\ ei]pen, 70Epimelh&qhti au)tou~, kai\ o# ti a@n prosdapanh&sh|j e0gw_ e0n tw~| e0pane/rxesqai/ me a)podw&sw soi. 36 ti/j tou&twn tw~n triw~n plhsi/on dokei= soi gegone/nai tou~ e0mpeso&ntoj ei0j tou_j lh|sta&j; 37 o( de\ ei]pen, 79O poih&saj to_ e1leoj met' au)tou~. ei]pen de\ au)tw~| o( 70Ihsou~j, Poreu&ou kai\ su_ poi/ei o(moi/wj.

777
10:38 70En de\ tw~| poreu&esqai au)tou_j au)to_j ei0sh~lqen ei0j kw&mhn tina&: gunh_ de/ tij o)no&mati Ma&rqa u(pede/cato au)to&n. 39 kai\ th~|de h}n a)delfh_ kaloume/nh Maria&m, [h$] kai\ parakaqesqei=sa pro_j tou_j po&daj tou~ kuri/ou h!kouen to_n lo&gon au)tou~. 40 h( de\ Ma&rqa periespa~to peri\ pollh_n diakoni/an: e0pista~sa de\ ei]pen, Ku&rie, ou) me/lei soi o#ti h( a)delfh& mou mo&nhn me kate/lipen diakonei=n; ei0pe\ ou}n au)th~| i3na moi sunantila&bhtai. 41 a)pokriqei\j de\ ei]pen au)th~| o( ku&rioj, Ma&rqa Ma&rqa, merimna~|j kai\ qoruba&zh| peri\ polla&, 42 e9no_j de/ e0stin xrei/a Maria_m ga_r th_n a)gaqh_n meri/da e0cele/cato h#tij ou)k a)faireqh&setai au)th~j.

11:1 Kai\ e0ge/neto e0n tw~| ei]nai au)to_n e0n to&pw| tini\ proseuxo&menon, w(j e0pau&sato, ei]pe/n tij tw~n maqhtw~n au)tou~ pro_j au)to&n, Ku&rie, di/dacon h(ma~j proseu&xesqai, kaqw_j kai\ 70Iwa&nnhj e0di/dacen tou_j maqhta_j au)tou~. 2 ei]pen de\ au)toi=j, 73Otan proseu&xhsqe, le/gete,
777Pa&ter, a(giasqh&tw to_ o!noma& sou:
777777e0lqe/tw h( basilei/a sou
377777to_n a!rton h(mw~n to_n e0piou&sion di/dou h(mi=n to_
777777777kaq' h(me/ran:
477777kai\ a!fej h(mi=n ta_j a(marti/aj h(mw~n,
777777777kai\ ga_r au)toi\ a)fi/omen panti\ o)fei/lonti
777777777777h(mi=n:
777777kai\ mh_ ei0sene/gkh|j h(ma~j ei0j peirasmo&n.
777
11:5 Kai\ ei]pen pro_j au)tou&j, Ti/j e0c u(mw~n e3cei fi/lon kai\ poreu&setai pro_j au)to_n mesonukti/ou kai\ ei1ph| au)tw~|, Fi/le, xrh~so&n moi trei=j a!rtouj, 6 e0peidh_ fi/loj mouparege/neto e0c o(dou~ pro&j me kai\ ou)k e1xw o$ paraqh&sw au)tw~|: 7 ka)kei=noj e1swqen a)pokriqei\j ei1ph|, Mh& moi ko&pouj pa&rexe: h!dh h( qu&ra ke/kleistai, kai\ ta_ paidi/a mou met' e0mou~ ei0j th_n koi/thn ei0si/n: ou) du&namai a)nasta_j dou~nai/ soi. 8 le/gw u(mi=n, ei0 kai\ ou) dw&sei au)tw~| a)nasta_j dia_ to_ ei]nai fi/lon au)tou~, dia& ge th_n a)nai/deian au)tou~ e0gerqei\j dw&sei au)tw~| o#swn xrh&|zei. 9 ka)gw_ u(mi=n le/gw, ai0tei=te, kai\ doqh&setai u(mi=n: zhtei=te, kai\ eu(rh&sete: krou&ete, kai\ a)noigh&setai u(mi=n. 10 pa~j ga_r o( ai0tw~n lamba&nei, kai\ o( zhtw~n eu(ri/skei, kai\ tw~| krou&onti a)noi/getai. 11 ti/na de\ e0c u(mw~n ai0th&sei to_n pate/ra o( ui9o_j i0xqu&n, kai\ a)nti\ i0xqu&oj o!fin au)tw~| e0pidw&sei; 12 h@ kai\ ai0th&sei w)|o&n, e0pidw&sei au)tw~| skorpi/on; 13 ei0 ou}n u(mei=j ponhroi\ u(pa&rxontej oi1date do&mata a)gaqa_ dido&nai toi=j te/knoij u(mw~n, po&sw| ma~llon o( path_r [o(] e0c ou)ranou~ dw&sei pneu~ma a#gion toi=j ai0tou~sin au)to&n.

777
11:14 Kai\ h}n e0kba&llwn daimo&nion [, kai\ au)to_ au)to_ h}n] kwfo&n: e0ge/neto de\ tou~ daimoni/ou e0celqo&ntoj e0la&lhsen o( kwfo&j. kai\ e0qau&masan oi9 o!xloi: 15 tine\j de\ e0c au)tw~n ei]pan, 70En Beelzebou_l tw~| a!rxonti tw~n daimoni/wn e0kba&llei ta_ daimo&nia: 16 e3teroi de\ peira&zontej shmei=on e0c ou)ranou~ e0zh&toun par' au)tou~. 17 au)to_j de\ ei0dw_j au)tw~n ta_ dianoh&mata ei]pen au)toi=j, Pa~sa basilei/a e0f' e9auth_n diamerisqei=sa e0rhmou~tai, kai\ oi]koj e0pi\ oi]kon pi/ptei. 18 ei0 de\ kai\ o( Satana~j e0f' e9auto_n diemeri/sqh, pw~j staqh&setai h( basilei/a au)tou~; o#ti le/gete e0n Beelzebou_l e0kba&llein me ta_ daimo&nia. 19 ei0 de\ e0gw_ e0n Beelzebou_l e0kba&llw ta_ daimo&nia, oi9 ui9oi\ u(mw~n e0n ti/ni e0kba&llousin; dia_ tou~to au)toi\ u(mw~n kritai\ e1sontai. 20 ei0 de\ e0n daktu&lw| qeou~ e0kba&llw ta_ daimo&nia, a!ra e1fqasen e0f' u(ma~j h( basilei/a tou~ qeou~. 21 o#tan o( i0sxuro_j kaqwplisme/noj fula&ssh| th_n e9autou~ au)lh&n, e0n ei0rh&nh| e0sti\n ta_ u(pa&rxonta au)tou~: 22 e0pa_n de\ i0sxuro&teroj au)tou~ e0pelqw_n nikh&sh| au)to&n, th_n panopli/an au)tou~ ai1rei e0f' h{| e0pepoi/qei, kai\ ta_ sku~la au)tou~ diadi/dwsin. 23 o( mh_ w@n met' e0mou~ kat' e0mou~ e0stin, kai\ o( mh_ suna&gwn met' e0mou~ skorpi/zei.

777
11:24 73Otan to_ a)ka&qarton pneu~ma e0ce/lqh| a)po_ tou~ a)nqrw&pou, die/rxetai di' a)nu&drwn to&pwn zhtou~n a)na&pausin, kai\ mh_ eu(ri/skon le/gei, 79Upostre/yw ei0j to_n oi]ko&n mou o#qen e0ch~lqon: 25 kai\ e0lqo_n eu(ri/skei sesarwme/non kai\ kekosmhme/non. 26 to&te poreu&etai kai\ paralamba&nei e3tera pneu&mata ponhro&tera e9autou~ e9pta&, kai\ ei0selqo&nta katoikei= e0kei=, kai\ gi/netai ta_ e1sxata tou~ a)nqrw&pou e0kei/nou xei/rona tw~n prw&twn.

777
11:27 70Ege/neto de\ e0n tw~| le/gein au)to_n tau~ta e0pa&rasa& tij fwnh_n gunh_ e0k tou~ o!xlou ei]pen au)tw~|, Makari/a h( koili/a h( basta&sasa& se kai\ mastoi\ ou$j e0qh&lasaj. 28 au)to_j de\ ei]pen, Menou~n maka&rioi oi9 a)kou&ontej to_n lo&gon tou~ qeou~ kai\ fula&ssontej.

777
11:29 Tw~n de\ o!xlwn e0paqroizome/nwn h!rcato le/gein, 79H genea_ au#th genea_ ponhra& e0stin: shmei=on zhtei=, kai\ shmei=on ou) doqh&setai au)th~| ei0 mh_ to_ shmei=on 70Iwna~. 30 kaqw_j ga_r e0ge/neto 70Iwna~j toi=j Nineui/taij shmei=on, ou#twj e1stai kai\ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou th~| genea~| tau&th|. 31 basi/lissa no&tou e0gerqh&setai e0n th~| kri/sei meta_ tw~n a)ndrw~n th~j genea~j tau&thj kai\ katakrinei= au)tou&j: o#ti h}lqen e0k tw~n pera&twn th~j gh~j a)kou~sai th_n sofi/an Solomw~noj, kai\ i0dou_ plei=on Solomw~noj w{de. 32 a!ndrej Nineui=tai a)nasth&sontai e0n th~| kri/sei meta_ th~j genea~j tau&thj kai\ katakrinou~sin au)th&n: o#ti meteno&hsan ei0j to_ kh&rugma 70Iwna~, kai\ i0dou_ plei=on 70Iwna~ w{de.

777
11:33 Ou)dei\j lu&xnon a#yaj ei0j kru&pthn ti/qhsin [ou)de\ u(po_ to_n mo&dion] a)ll' e0pi\ th_n luxni/an, i3na oi9 ei0sporeuo&menoi to_ fw~j ble/pwsin. 34 o( lu&xnoj tou~ sw&mato&j e0stin o( o)fqalmo&j sou. o#tan o( o)fqalmo&j sou a(plou~j h}|, kai\ o#lon to_ sw~ma& sou fwteino&n e0stin: e0pa_n de\ ponhro_j h}|, kai\ to_ sw~ma& sou skoteino&n. 35 sko&pei ou}n mh_ to_ fw~j to_ e0n soi\ sko&toj e0sti/n. 36 ei0 ou}n to_ sw~ma& sou o#lon fwteino&n, mh_ e1xon me/roj ti skoteino&n, e1stai fwteino_n o#lon w(j o#tan o( lu&xnoj th~| a)straph~| fwti/zh| se.

777
11:37 70En de\ tw~| lalh~sai e0rwta~| au)to_n Farisai=oj o#pwj a)risth&sh| par' au)tw~|: ei0selqw_n de\ a)ne/pesen. 38 o( de\ Farisai=oj i0dw_n e0qau&masen o#ti ou) prw~ton e0bapti/sqh pro_ tou~ a)ri/stou. 39 ei]pen de\ o( ku&rioj pro_j au)to&n, Nu~n u(mei=j oi9 Farisai=oi to_ e1cwqen tou~ pothri/ou kai\ tou~ pi/nakoj kaqari/zete, to_ de\ e1swqen u(mw~n ge/mei a(rpagh~j kai\ ponhri/aj. 40 a!fronej, ou)x o( poih&saj to_ e1cwqen kai\ to_ e1swqen e0poi/hsen; 41 plh_n ta_ e0no&nta do&te e0lehmosu&nhn, kai\ i0dou_ pa&nta kaqara_ u(mi=n e0stin. 42 a)lla_ ou)ai\ u(mi=n toi=j Farisai/oij, o#ti a)podekatou~te to_ h(du&osmon kai\ to_ ph&ganon kai\ pa~n la&xanon, kai\ pare/rxesqe th_n kri/sin kai\ th_n a)ga&phn tou~ qeou~: tau~ta de\ e1dei poih~sai ka)kei=na mh_ parei=nai. 43 ou)ai\ u(mi=n toi=j Farisai/oij, o#ti a)gapa~te th_n prwtokaqedri/an e0n tai=j sunagwgai=j kai\ tou_j a)spasmou_j e0n tai=j a)gorai=j. 44 ou)ai\ u(mi=n, o#ti e0ste\ w(j ta_ mnhmei=a ta_ a!dhla, kai\ oi9 a!nqrwpoi [oi9] peripatou~ntej e0pa&nw ou)k oi1dasin.
777
11:45 70Apokriqei\j de/ tij tw~n nomikw~n le/gei au)tw~|, Dida&skale, tau~ta le/gwn kai\ h(ma~j u(bri/zeij. 46 o( de\ ei]pen, Kai\ u(mi=n toi=j nomikoi=j ou)ai/, o#ti forti/zete tou_j a)nqrw&pouj forti/a dusba&stakta, kai\ au)toi\ e9ni\ tw~n daktu&lwn u(mw~n ou) prosyau&ete toi=j forti/oij. 47 ou)ai\ u(mi=n, o#ti oi0kodomei=te ta_ mnhmei=a tw~n profhtw~n, oi9 de\ pate/rej u(mw~n a)pe/kteinan au)tou&j. 48 a!ra ma&rture/j e0ste kai\ suneudokei=te toi=j e1rgoij tw~n pate/rwn u(mw~n, o#ti au)toi\ me\n a)pe/kteinan au)tou_j u(mei=j de\ oi0kodomei=te. 49 dia_ tou~to kai\ h( sofi/a tou~ qeou~ ei]pen, 70Apostelw~ ei0j au)tou_j profh&taj kai\ a)posto&louj, kai\ e0c au)tw~n a)poktenou~sin kai\ diw&cousin, 50 i3na e0kzhthqh~| to_ ai[ma pa&ntwn tw~n profhtw~n to_ e0kkexume/non a)po_ katabolh~j ko&smou a)po_ th~j genea~j tau&thj, 51 a)po_ ai3matoj 73Abel e3wj ai3matoj Zaxari/ou tou~ a)polome/nou metacu_ tou~ qusiasthri/ou kai\ tou~ oi1kou: nai/, le/gw u(mi=n, e0kzhthqh&setai a)po_ th~j genea~j tau&thj. 52 ou)ai\ u(mi=n toi=j nomikoi=j, o#ti h!rate th_n klei=da th~j gnw&sewj: au)toi\ ou)k ei0sh&lqate kai\ tou_j ei0serxome/nouj e0kwlu&sate. 53 Ka)kei=qen e0celqo&ntoj au)tou~ h!rcanto oi9 grammatei=j kai\ oi9 Farisai=oi deinw~j e0ne/xein kai\ a)postomati/zein au)to_n peri\ pleio&nwn, 54 e0nedreu&ontej au)to_n qhreu~sai/ ti e0k tou~ sto&matoj au)tou~.

12:1 70En oi[j e0pisunaxqeisw~n tw~n muria&dwn tou~ o!xlou, w#ste katapatei=n a)llh&louj, h!rcato le/gein pro_j tou_j maqhta_j au)tou~ prw~ton, Prose/xete e9autoi=j a)po_ th~j zu&mhj, h#tij e0sti\n u(po&krisij, tw~n Farisai/wn. 2 ou)de\n de\ sugkekalumme/non e0sti\n o$ ou)k a)pokalufqh&setai, kai\ krupto_n o$ ou) gnwsqh&setai. 3 a)nq' w{n o#sa e0n th~| skoti/a| ei1pate e0n tw~| fwti\ a)kousqh&setai, kai\ o$ pro_j to_ ou}j e0lalh&sate e0n toi=j tamei/oij khruxqh&setai e0pi\ tw~n dwma&twn.

777
12:4 Le/gw de\ u(mi=n toi=j fi/loij mou, mh_ fobhqh~te a)po_ tw~n a)pokteino&ntwn to_ sw~ma kai\ meta_ tau~ta mh_ e0xo&ntwn perisso&tero&n ti poih~sai. 5 u(podei/cw de\ u(mi=n ti/na fobhqh~te: fobh&qhte to_n meta_ to_ a)poktei=nai e1xonta e0cousi/an e0mbalei=n ei0j th_n ge/ennan: nai/, le/gw u(mi=n, tou~ton fobh&qhte. 6 ou)xi\ pe/nte strouqi/a pwlou~ntai a)ssari/wn du&o; kai\ e4n e0c au)tw~n ou)k e1stin e0pilelhsme/non e0nw&pion tou~ qeou~. 7 a)lla_ kai\ ai9 tri/xej th~j kefalh~j u(mw~n pa~sai h)ri/qmhntai. mh_ fobei=sqe: pollw~n strouqi/wn diafe/rete.

777
12: 8 e1mprosqen tw~n a)nqrw&pwn, kai\ o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou o(mologh&sei e0n au)tw~| e1mprosqen tw~n a)gge/lwn tou~ qeou~: 9 o( de\ a)rnhsa&meno&j me e0nw&pion tw~n a)nqrw&pwn a)parnhqh&setai e0nw&pion tw~n a)gge/lwn tou~ qeou~. 10 kai\ pa~j o$j e0rei= lo&gon ei0j to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou, a)feqh&setai au)tw~|: tw~| de\ ei0j to_ a#gion pneu~ma blasfhmh&santi ou)k a)feqh&setai. 11 o#tan de\ ei0sfe/rwsin u(ma~j e0pi\ ta_j sunagwga_j kai\ ta_j a)rxa_j kai\ ta_j e0cousi/aj, mh_ merimnh&shte pw~j [h@ ti/] a)pologh&shsqe h@ ti/ ei1phte: 12 to_ ga_r a#gion pneu~ma dida&cei u(ma~j e0n au)th~| th~| w#ra| a$ dei= ei0pei=n.

777
12:13 Ei]pen de/ tij e0k tou~ o!xlou au)tw~|, Dida&skale, ei0pe\ tw~| a)delfw~| mou meri/sasqai met' e0mou~ th_n klhronomi/an. 14 o( de\ ei]pen au)tw~|, 71Anqrwpe, ti/j me kate/sthsen krith_n h@ meristh_n e0f' u(ma~j; 15 ei]pen de\ pro_j au)tou&j, 79Ora~te kai\ fula&ssesqe a)po_ pa&shj pleoneci/aj, o#ti ou)k e0n tw~| perisseu&ein tini\ h( zwh_ au)tou~ e0stin e0k tw~n u(parxo&ntwn au)tw~|. 16 Ei]pen de\ parabolh_n pro_j au)tou_j le/gwn, 70Anqrw&pou tino_j plousi/ou eu)fo&rhsen h( xw&ra. 17 kai\ dielogi/zeto e0n e9autw~| le/gwn, Ti/ poih&sw, o#ti ou)k e1xw pou~ suna&cw tou_j karpou&j mou; 18 kai\ ei]pen, Tou~to poih&sw: kaqelw~ mou ta_j a)poqh&kaj kai\ mei/zonaj oi0kodomh&sw, kai\ suna&cw e0kei= pa&nta to_n si=ton kai\ ta_ a)gaqa& mou, 19 kai\ e0rw~ th~| yuxh~| mou, Yuxh&, e1xeij polla_ a)gaqa_ kei/mena ei0j e1th polla&: a)napau&ou, fa&ge, pi/e, eu)frai/nou. 20 ei]pen de\ au)tw~| o( qeo&j, 71Afrwn, tau&th| th~| nukti\ th_n yuxh&n sou a)paitou~sin a)po_ sou~: a$ de\ h(toi/masaj, ti/ni e1stai; 21 ou#twj o( qhsauri/zwn e9autw~| kai\ mh_ ei0j qeo_n ploutw~n.

777
12:22 Ei]pen de\ pro_j tou_j maqhta&j, Dia_ tou~to le/gw u(mi=n, mh_ merimna~te th~| yuxh~| ti/ fa&ghte, mhde\ tw~| sw&mati ti/ e0ndu&shsqe. 23 h( ga_r yuxh_ plei=o&n e0stin th~j trofh~j kai\ to_ sw~ma tou~ e0ndu&matoj. 24 katanoh&sate tou_j ko&rakaj o#ti ou) spei/rousin ou)de\ qeri/zousin, oi[j ou)k e1stin tamei=on ou)de\ a)poqh&kh, kai\ o( qeo_j tre/fei au)tou&j: po&sw| ma~llon u(mei=j diafe/rete tw~n peteinw~n. 25 ti/j de\ e0c u(mw~n merimnw~n du&natai e0pi\ th_n h(liki/an au)tou~ prosqei=nai ph~xun; 26 ei0 ou}n ou)de\ e0la&xiston du&nasqe, ti/ peri\ tw~n loipw~n merimna~te; 27 katanoh&sate ta_ kri/na pw~j au)ca&nei: ou) kopia~| ou)de\ nh&qei: le/gw de\ u(mi=n, ou)de\ Solomw_n e0n pa&sh| th~| do&ch| au)tou~ perieba&leto w(j e4n tou&twn. 28 ei0 de\ e0n a)grw~| to_n xo&rton o!nta sh&meron kai\ au!rion ei0j kli/banon ballo&menon o( qeo_j ou#twj a)mfia&zei, po&sw| ma~llon u(ma~j, o)ligo&pistoi. 29 kai\ u(mei=j mh_ zhtei=te ti/ fa&ghte kai\ ti/ pi/hte, kai\ mh_ metewri/zesqe: 30 tau~ta ga_r pa&nta ta_ e1qnh tou~ ko&smou e0pizhtou~sin: u(mw~n de\ o( path_r oi]den o#ti xrh&|zete tou&twn. 31 plh_n zhtei=te th_n basilei/an au)tou~, kai\ tau~ta prosteqh&setai u(mi=n. 32 Mh_ fobou~, to_ mikro_n poi/mnion, o#ti eu)do&khsen o( path_r u(mw~n dou~nai u(mi=n th_n basilei/an. 33 Pwlh&sate ta_ u(pa&rxonta u(mw~n kai\ do&te e0lehmosu&nhn: poih&sate e9autoi=j balla&ntia mh_ palaiou&mena, qhsauro_n a)ne/kleipton e0n toi=j ou)ranoi=j, o#pou kle/pthj ou)k e0ggi/zei ou)de\ sh_j diafqei/rei: 34 o#pou ga&r e0stin o( qhsauro_j u(mw~n, e0kei= kai\ h( kardi/a u(mw~n e1stai.

777
12:35 71Estwsan u(mw~n ai9 o)sfu&ej periezwsme/nai kai\ oi9 lu&xnoi kaio&menoi, 36 kai\ u(mei=j o#moioi a)nqrw&poij prosdexome/noij to_n ku&rion e9autw~n po&te a)nalu&sh| e0k tw~n ga&mwn, i3na e0lqo&ntoj kai\ krou&santoj eu)qe/wj a)noi/cwsin au)tw~|. 37 maka&rioi oi9 dou~loi e0kei=noi, ou$j e0lqw_n o( ku&rioj eu(rh&sei grhgorou~ntaj: a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti perizw&setai kai\ a)naklinei= au)tou_j kai\ parelqw_n diakonh&sei au)toi=j. 38 ka@n e0n th~| deute/ra| ka@n e0n th~| tri/th| fulakh~| e1lqh| kai\ eu#rh| ou#twj, maka&rioi/ ei0sin e0kei=noi. 39 tou~to de\ ginw&skete o#ti ei0 h!|dei o( oi0kodespo&thj poi/a| w#ra| o( kle/pthj e1rxetai, ou)k a@n a)fh~ken dioruxqh~nai to_n oi]kon au)tou~. 40 kai\ u(mei=j gi/nesqe e3toimoi, o#ti h{| w#ra| ou) dokei=te o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e1rxetai.
777
12:41 Ei]pen de\ o( Pe/troj, Ku&rie, pro_j h(ma~j th_n parabolh_n tau&thn le/geij h@ kai\ pro_j pa&ntaj; 42 kai\ ei]pen o( ku&rioj, Ti/j a!ra e0sti\n o( pisto_j oi0kono&moj o( fro&nimoj, o$n katasth&sei o( ku&rioj e0pi\ th~j qerapei/aj au)tou~ tou~ dido&nai e0n kairw~| [to_] sitome/trion; 43 maka&rioj o( dou~loj e0kei=noj, o$n e0lqw_n o( ku&rioj au)tou~ eu(rh&sei poiou~nta ou#twj: 44 a)lhqw~j le/gw u(mi=n o#ti e0pi\ pa~sin toi=j u(pa&rxousin au)tou~ katasth&sei au)to&n. 45 e0a_n de\ ei1ph| o( dou~loj e0kei=noj e0n th~| kardi/a| au)tou~, Xroni/zei o( ku&rio&j mou e1rxesqai, kai\ a!rchtai tu&ptein tou_j pai=daj kai\ ta_j paidi/skaj, e0sqi/ein te kai\ pi/nein kai\ mequ&skesqai, 46 h#cei o( ku&rioj tou~ dou&lou e0kei/nou e0n h(me/ra| h{| ou) prosdoka~| kai\ e0n w#ra| h{| ou) ginw&skei, kai\ dixotomh&sei au)to_n kai\ to_ me/roj au)tou~ meta_ tw~n a)pi/stwn qh&sei. 47 e0kei=noj de\ o( dou~loj o( gnou_j to_ qe/lhma tou~ kuri/ou au)tou~ kai\ mh_ e9toima&saj h@ poih&saj pro_j to_ qe/lhma au)tou~ darh&setai polla&j: 48 o( de\ mh_ gnou&j, poih&saj de\ a!cia plhgw~n, darh&setai o)li/gaj. panti\ de\ w{| e0do&qh polu&, polu_ zhthqh&setai par' au)tou~, kai\ w{| pare/qento polu&, perisso&teron ai0th&sousin au)to&n.

777
12:49 Pu~r h}lqon balei=n e0pi\ th_n gh~n, kai\ ti/ qe/lw ei0 h!dh a)nh&fqh. 50 ba&ptisma de\ e1xw baptisqh~nai, kai\ pw~j sune/xomai e3wj o#tou telesqh~|. 51 dokei=te o#ti ei0rh&nhn paregeno&mhn dou~nai e0n th~| gh~|; ou)xi/, le/gw u(mi=n, a)ll' h@ diamerismo&n. 52 e1sontai ga_r a)po_ tou~ nu~n pe/nte e0n e9ni\ oi1kw| diamemerisme/noi, trei=j e0pi\ dusi\n kai\ du&o e0pi\ trisi/n,
5377diamerisqh&sontai path_r e0pi\ ui9w~|
777777kai\ ui9o_j e0pi\ patri/,
777mh&thr e0pi\ th_n qugate/ra
777777kai\ quga&thr e0pi\ th_n mhte/ra,
777penqera_ e0pi\ th_n nu&mfhn au)th~j
777777kai\ nu&mfh e0pi\ th_n penqera&n.

777
12:54 71Elegen de\ kai\ toi=j o!xloij, 73Otan i1dhte [th_n] nefe/lhn a)nate/llousan e0pi\ dusmw~n, eu)qe/wj le/gete o#ti 71Ombroj e1rxetai, kai\ gi/netai ou#twj: 55 kai\ o#tan no&ton pne/onta, le/gete o#ti Kau&swn e1stai, kai\ gi/netai. 56 u(pokritai/, to_ pro&swpon th~j gh~j kai\ tou~ ou)ranou~ oi1date dokima&zein, to_n kairo_n de\ tou~ton pw~j ou)k oi1date dokima&zein;

777
12:57 Ti/ de\ kai\ a)f' e9autw~n ou) kri/nete to_ di/kaion; 58 w(j ga_r u(pa&geij meta_ tou~ a)ntidi/kou sou e0p' a!rxonta, e0n th~| o(dw~| do_j e0rgasi/an a)phlla&xqai a)p' au)tou~, mh&pote katasu&rh| se pro_j to_n krith&n, kai\ o( krith&j se paradw&sei tw~| pra&ktori, kai\ o( pra&ktwr se balei= ei0j fulakh&n. 59 le/gw soi, ou) mh_ e0ce/lqh|j e0kei=qen e3wj kai\ to_ e1sxaton lepto_n a)podw~|j.

13:1 Parh~san de/ tinej e0n au)tw~| tw~| kairw~| a)pagge/llontej au)tw~| peri\ tw~n Galilai/wn w{n to_ ai[ma Pila~toj e1micen meta_ tw~n qusiw~n au)tw~n. 2 kai\ a)pokriqei\j ei]pen au)toi=j, Dokei=te o#ti oi9 Galilai=oi ou{toi a(martwloi\ para_ pa&ntaj tou_j Galilai/ouj e0ge/nonto, o#ti tau~ta pepo&nqasin; 3 ou)xi/, le/gw u(mi=n, a)ll' e0a_n mh_ metanoh~te pa&ntej o(moi/wj a)polei=sqe. 4 h@ e0kei=noi oi9 de/ka o)ktw_ e0f' ou$j e1pesen o( pu&rgoj e0n tw~| Silwa_m kai\ a)pe/kteinen au)tou&j, dokei=te o#ti au)toi\ o)feile/tai e0ge/nonto para_ pa&ntaj tou_j a)nqrw&pouj tou_j katoikou~ntaj 70Ierousalh&m; 5 ou)xi/, le/gw u(mi=n, a)ll' e0a_n mh_ metanoh~te pa&ntej w(sau&twj a)polei=sqe.

777
13:6 71Elegen de\ tau&thn th_n parabolh&n: Sukh~n ei]xe/n tij pefuteume/nhn e0n tw~| a)mpelw~ni au)tou~, kai\ h}lqen zhtw~n karpo_n e0n au)th~| kai\ ou)x eu{ren. 7 ei]pen de\ pro_j to_n a)mpelourgo&n, 70Idou_ tri/a e1th a)f' ou{ e1rxomai zhtw~n karpo_n e0n th~| sukh~| tau&th| kai\ ou)x eu(ri/skw. e1kkoyon [ou}n] au)th&n: i9nati/ kai\ th_n gh~n katargei=; 8 o( de\ a)pokriqei\j le/gei au)tw~|, Ku&rie, a!fej au)th_n kai\ tou~to to_ e1toj, e3wj o#tou ska&yw peri\ au)th_n kai\ ba&lw ko&pria: 9 ka@n me\n poih&sh| karpo_n ei0j to_ me/llon - ei0 de\ mh&ge, e0kko&yeij au)th&n.

777
13:10 7]Hn de\ dida&skwn e0n mia~| tw~n sunagwgw~n e0n toi=j sa&bbasin. 11 kai\ i0dou_ gunh_ pneu~ma e1xousa a)sqenei/aj e1th de/ka o)ktw&, kai\ h}n sugku&ptousa kai\ mh_ duname/nh a)naku&yai ei0j to_ pantele/j. 12 i0dw_n de\ au)th_n o( 70Ihsou~j prosefw&nhsen kai\ ei]pen au)th~|, Gu&nai, a)pole/lusai th~j a)sqenei/aj sou, 13 kai\ e0pe/qhken au)th~| ta_j xei=raj: kai\ paraxrh~ma a)nwrqw&qh, kai\ e0do&cazen to_n qeo&n. 14 a)pokriqei\j de\ o( a)rxisuna&gwgoj, a)ganaktw~n o#ti tw~| sabba&tw| e0qera&peusen o( 70Ihsou~j, e1legen tw~| o!xlw| o#ti 74Ec h(me/rai ei0si\n e0n ai[j dei= e0rga&zesqai: e0n au)tai=j ou}n e0rxo&menoi qerapeu&esqe kai\ mh_ th~| h(me/ra| tou~ sabba&tou. 15 a)pekri/qh de\ au)tw~| o( ku&rioj kai\ ei]pen, 79Upokritai/, e3kastoj u(mw~n tw~| sabba&tw| ou) lu&ei to_n bou~n au)tou~ h@ to_n o!non a)po_ th~j fa&tnhj kai\ a)pagagw_n poti/zei; 16 tau&thn de\ qugate/ra 70Abraa_m ou}san, h$n e1dhsen o( Satana~j i0dou_ de/ka kai\ o)ktw_ e1th, ou)k e1dei luqh~nai a)po_ tou~ desmou~ tou&tou th~| h(me/ra| tou~ sabba&tou; 17 kai\ tau~ta le/gontoj au)tou~ kath|sxu&nonto pa&ntej oi9 a)ntikei/menoi au)tw~|, kai\ pa~j o( o!xloj e1xairen e0pi\ pa~sin toi=j e0ndo&coij toi=j ginome/noij u(p' au)tou~.

777
13:18 71Elegen ou}n, Ti/ni o(moi/a e0sti\n h( basilei/a tou~ qeou~, kai\ ti/ni o(moiw&sw au)th&n; 19 o(moi/a e0sti\n ko&kkw| sina&pewj, o$n labw_n a!nqrwpoj e1balen ei0j kh~pon e9autou~, kai\ hu!chsen kai\ e0ge/neto ei0j de/ndron, kai\ ta_ peteina_ tou~ ou)ranou~ kateskh&nwsen e0n toi=j kla&doij au)tou~.
777
13:20 Kai\ pa&lin ei]pen, Ti/ni o(moiw&sw th_n basilei/an tou~ qeou~; 21 o(moi/a e0sti\n zu&mh|, h$n labou~sa gunh_ e0ne/kruyen ei0j a)leu&rou sa&ta tri/a e3wj ou{ e0zumw&qh o#lon.

777
13:22 Kai\ dieporeu&eto kata_ po&leij kai\ kw&maj dida&skwn kai\ porei/an poiou&menoj ei0j 79Ieroso&luma. 23 ei]pen de/ tij au)tw~|, Ku&rie, ei0 o)li/goi oi9 sw|zo&menoi; o( de\ ei]pen pro_j au)tou&j, 24 70Agwni/zesqe ei0selqei=n dia_ th~j stenh~j qu&raj, o#ti polloi/, le/gw u(mi=n, zhth&sousin ei0selqei=n kai\ ou)k i0sxu&sousin. 25 a)f' ou{ a@n e0gerqh~| o( oi0kodespo&thj kai\ a)poklei/sh| th_n qu&ran, kai\ a!rchsqe e1cw e9sta&nai kai\ krou&ein th_n qu&ran le/gontej, Ku&rie, a!noicon h(mi=n: kai\ a)pokriqei\j e0rei= u(mi=n, Ou)k oi]da u(ma~j po&qen e0ste/. 26 to&te a!rcesqe le/gein, 70Efa&gomen e0nw&pio&n sou kai\ e0pi/omen, kai\ e0n tai=j platei/aij h(mw~n e0di/dacaj: 27 kai\ e0rei= le/gwn u(mi=n, Ou)k oi]da [u(ma~j] po&qen e0ste/: a)po&sthte a)p' e0mou~, pa&ntej e0rga&tai a)diki/aj. 28 e0kei= e1stai o( klauqmo_j kai\ o( brugmo_j tw~n o)do&ntwn, o#tan o!yesqe 70Abraa_m kai\ 70Isaa_k kai\ 70Iakw_b kai\ pa&ntaj tou_j profh&taj e0n th~| basilei/a| tou~ qeou~, u(ma~j de\ e0kballome/nouj e1cw. 29 kai\ h#cousin a)po_ a)natolw~n kai\ dusmw~n kai\ a)po_ borra~ kai\ no&tou kai\ a)nakliqh&sontai e0n th~| basilei/a| tou~ qeou~. 30 kai\ i0dou_ ei0si\n e1sxatoi oi4 e1sontai prw~toi, kai\ ei0si\n prw~toi oi4 e1sontai e1sxatoi.

777
13:31 70En au)th~| th~| w#ra| prosh~lqa&n tinej Farisai=oi le/gontej au)tw~|, 71Ecelqe kai\ poreu&ou e0nteu~qen, o#ti 79Hrw&|dhj qe/lei se a)poktei=nai. 32 kai\ ei]pen au)toi=j, Poreuqe/ntej ei1pate th~| a)lw&peki tau&th|, 70Idou_ e0kba&llw daimo&nia kai\ i0a&seij a)potelw~ sh&meron kai\ au!rion, kai\ th~| tri/th| teleiou~mai. 33 plh_n dei= me sh&meron kai\ au!rion kai\ th~| e0xome/nh| poreu&esqai, o#ti ou)k e0nde/xetai profh&thn a)pole/sqai e1cw 70Ierousalh&m. 34 70Ierousalh_m 70Ierousalh&m, h( a)poktei/nousa tou_j profh&taj kai\ liqobolou~sa tou_j a)pestalme/nouj pro_j au)th&n, posa&kij h)qe/lhsa e0pisuna&cai ta_ te/kna sou o$n tro&pon o!rnij th_n e9auth~j nossia_n u(po_ ta_j pte/rugaj, kai\ ou)k h)qelh&sate. 35 i0dou_ a)fi/etai u(mi=n o( oi]koj u(mw~n. le/gw [de\] u(mi=n, ou) mh_ i1dhte/ me e3wj [h#cei o#te] ei1phte, Eu)loghme/noj o( e0rxo&menoj e0n o)no&mati kuri/ou.

14:1 Kai\ e0ge/neto e0n tw~| e0lqei=n au)to_n ei0j oi]ko&n tinoj tw~n a)rxo&ntwn [tw~n] Farisai/wn sabba&tw| fagei=n a!rton kai\ au)toi\ h}san parathrou&menoi au)to&n. 2 kai\ i0dou_ a!nqrwpo&j tij h}n u(drwpiko_j e1mprosqen au)tou~. 3 kai\ a)pokriqei\j o( 70Ihsou~j ei]pen pro_j tou_j nomikou_j kai\ Farisai/ouj le/gwn, 71Ecestin tw~| sabba&tw| qerapeu~sai h@ ou!; 4 oi9 de\ h(su&xasan. kai\ e0pilabo&menoj i0a&sato au)to_n kai\ a)pe/lusen. 5 kai\ pro_j au)tou_j ei]pen, Ti/noj u(mw~n ui9o_j h@ bou~j ei0j fre/ar pesei=tai, kai\ ou)k eu)qe/wj a)naspa&sei au)to_n e0n h(me/ra| tou~ sabba&tou; 6 kai\ ou)k i1sxusan a)ntapokriqh~nai pro_j tau~ta.

777
14:7 71Elegen de\ pro_j tou_j keklhme/nouj parabolh&n, e0pe/xwn pw~j ta_j prwtoklisi/aj e0cele/gonto, le/gwn pro_j au)tou&j, 8 73Otan klhqh~|j u(po& tinoj ei0j ga&mouj, mh_ katakliqh~|j ei0j th_n prwtoklisi/an, mh&pote e0ntimo&tero&j sou h}| keklhme/noj u(p' au)tou~, 9 kai\ e0lqw_n o( se\ kai\ au)to_n kale/saj e0rei= soi, Do_j tou&tw| to&pon, kai\ to&te a!rch| meta_ ai0sxu&nhj to_n e1sxaton to&pon kate/xein. 10 a)ll' o#tan klhqh~|j poreuqei\j a)na&pese ei0j to_n e1sxaton to&pon, i3na o#tan e1lqh| o( keklhkw&j se e0rei= soi, Fi/le, prosana&bhqi a)nw&teron: to&te e1stai soi do&ca e0nw&pion pa&ntwn tw~n sunanakeime/nwn soi. 11 o#ti pa~j o( u(yw~n e9auto_n tapeinwqh&setai kai\ o( tapeinw~n e9auto_n u(ywqh&setai. 12 71Elegen de\ kai\ tw~| keklhko&ti au)to&n, 73Otan poih~|j a!riston h@ dei=pnon, mh_ fw&nei tou_j fi/louj sou mhde\ tou_j a)delfou&j sou mhde\ tou_j suggenei=j sou mhde\ gei/tonaj plousi/ouj, mh&pote kai\ au)toi\ a)ntikale/swsi/n se kai\ ge/nhtai a)ntapo&doma& soi. 13 a)ll' o#tan doxh_n poih~|j, ka&lei ptwxou&j, a)napei/rouj, xwlou&j, tuflou&j: 14 kai\ maka&rioj e1sh|, o#ti ou)k e1xousin a)ntapodou~nai/ soi, a)ntapodoqh&setai ga&r soi e0n th~| a)nasta&sei tw~n dikai/wn.

777
14:15 70Akou&saj de/ tij tw~n sunanakeime/nwn tau~ta ei]pen au)tw~|, Maka&rioj o#stij fa&getai a!rton e0n th~| basilei/a| tou~ qeou~. 16 o( de\ ei]pen au)tw~|, 71Anqrwpo&j tij e0poi/ei dei=pnon me/ga, kai\ e0ka&lesen pollou&j, 17 kai\ a)pe/steilen to_n dou~lon au)tou~ th~| w#ra| tou~ dei/pnou ei0pei=n toi=j keklhme/noij, 71Erxesqe, o#ti h!dh e3toima& e0stin. 18 kai\ h!rcanto a)po_ mia~j pa&ntej paraitei=sqai. o( prw~toj ei]pen au)tw~|, 70Agro_n h)go&rasa kai\ e1xw a)na&gkhn e0celqw_n i0dei=n au)to&n: e0rwtw~ se, e1xe me parh|thme/non. 19 kai\ e3teroj ei]pen, Zeu&gh bow~n h)go&rasa pe/nte kai\ poreu&omai dokima&sai au)ta&: e0rwtw~ se, e1xe me parh|thme/non. 20 kai\ e3teroj ei]pen, Gunai=ka e1ghma kai\ dia_ tou~to ou) du&namai e0lqei=n. 21 kai\ parageno&menoj o( dou~loj a)ph&ggeilen tw~| kuri/w| au)tou~ tau~ta. to&te o)rgisqei\j o( oi0kodespo&thj ei]pen tw~| dou&lw| au)tou~, 71Ecelqe taxe/wj ei0j ta_j platei/aj kai\ r(u&maj th~j po&lewj, kai\ tou_j ptwxou_j kai\ a)napei/rouj kai\ tuflou_j kai\ xwlou_j ei0sa&gage w{de. 22 kai\ ei]pen o( dou~loj, Ku&rie, ge/gonen o$ e0pe/tacaj, kai\ e1ti to&poj e0sti/n. 23 kai\ ei]pen o( ku&rioj pro_j to_n dou~lon, 71Ecelqe ei0j ta_j o(dou_j kai\ fragmou_j kai\ a)na&gkason ei0selqei=n, i3na gemisqh~| mou o( oi]koj: 24 le/gw ga_r u(mi=n o#ti ou)dei\j tw~n a)ndrw~n e0kei/nwn tw~n keklhme/nwn geu&setai/ mou tou~ dei/pnou.

777
14:25 Suneporeu&onto de\ au)tw~| o!xloi polloi/, kai\ strafei\j ei]pen pro_j au)tou&j, 26 Ei1 tij e1rxetai pro&j me kai\ ou) misei= to_n pate/ra e9autou~ kai\ th_n mhte/ra kai\ th_n gunai=ka kai\ ta_ te/kna kai\ tou_j a)delfou_j kai\ ta_j a)delfa&j, e1ti te kai\ th_n yuxh_n e9autou~, ou) du&natai ei]nai/ mou maqhth&j. 27 o#stij ou) basta&zei to_n stauro_n e9autou~ kai\ e1rxetaio)pi/sw mou ou) du&natai ei]nai/ mou maqhth&j. 28 ti/j ga_r e0c u(mw~n qe/lwn pu&rgon oi0kodomh~sai ou)xi\ prw~ton kaqi/saj yhfi/zei th_n dapa&nhn, ei0 e1xei ei0j a)partismo&n; 29 i3na mh&pote qe/ntoj au)tou~ qeme/lion kai\ mh_ i0sxu&ontoj e0ktele/sai pa&ntej oi9 qewrou~ntej a!rcwntai au)tw~| e0mpai/zein 30 le/gontej o#ti Ou{toj o( a!nqrwpoj h!rcato oi0kodomei=n kai\ ou)k i1sxusen e0ktele/sai. 31 h@ ti/j basileu_j poreuo&menoj e9te/rw| basilei= sumbalei=n ei0j po&lemon ou)xi\ kaqi/saj prw~ton bouleu&setai ei0 dunato&j e0stin e0n de/ka xilia&sin u(panth~sai tw~| meta_ ei1kosi xilia&dwn e0rxome/nw| e0p' au)to&n; 32 ei0 de\ mh&ge, e1ti au)tou~ po&rrw o!ntoj presbei/an a)postei/laj e0rwta~| ta_ pro_j ei0rh&nhn. 33 ou#twj ou}n pa~j e0c u(mw~n o$j ou)k a)pota&ssetai pa~sin toi=j e9autou~ u(pa&rxousin ou) du&natai ei]nai/ mou maqhth&j.

777
14:34 Kalo_n ou}n to_ a#laj: e0a_n de\ kai\ to_ a#laj mwranqh~|, e0n ti/ni a)rtuqh&setai; 35 ou!te ei0j gh~n ou!te ei0j kopri/an eu!qeto&n e0stin: e1cw ba&llousin au)to&. o( e1xwn w}ta a)kou&ein a)koue/tw.

15:1 7]Hsan de\ au)tw~| e0ggi/zontej pa&ntej oi9 telw~nai kai\ oi9 a(martwloi\ a)kou&ein au)tou~. 2 kai\ diego&gguzon oi3 te Farisai=oi kai\ oi9 grammatei=j le/gontej o#ti Ou{toj a(martwlou_j prosde/xetai kai\ sunesqi/ei au)toi=j. 3 ei]pen de\ pro_j au)tou_j th_n parabolh_n tau&thn le/gwn, 4 Ti/j a!nqrwpoj e0c u(mw~n e1xwn e9kato_n pro&bata kai\ a)pole/saj e0c au)tw~n e4n ou) katalei/pei ta_ e0nenh&konta e0nne/a e0n th~| e0rh&mw| kai\ poreu&etai e0pi\ to_ a)polwlo_j e3wj eu#rh| au)to&; 5 kai\ eu(rw_n e0piti/qhsin e0pi\ tou_j w!mouj au)tou~ xai/rwn, 6 kai\ e0lqw_n ei0j to_n oi]kon sugkalei= tou_j fi/louj kai\ tou_j gei/tonaj le/gwn au)toi=j, Sugxa&rhte/ moi, o#ti eu{ron to_ pro&bato&n mou to_ a)polwlo&j. 7 le/gw u(mi=n o#ti ou#twj xara_ e0n tw~| ou)ranw~| e1stai e0pi\ e9ni\ a(martwlw~| metanoou~nti h@ e0pi\ e0nenh&konta e0nne/a dikai/oij oi3tinej ou) xrei/an e1xousin metanoi/aj.

777
15:8 72H ti/j gunh_ draxma_j e1xousa de/ka, e0a_n a)pole/sh| draxmh_n mi/an, ou)xi\ a#ptei lu&xnon kai\ saroi= th_n oi0ki/an kai\ zhtei= e0pimelw~j e3wj ou{ eu#rh|; 9 kai\ eu(rou~sa sugkalei= ta_j fi/laj kai\ gei/tonaj le/gousa, Sugxa&rhte/ moi, o#ti eu{ron th_n draxmh_n h$n a)pw&lesa. 10 ou#twj, le/gw u(mi=n, gi/netai xara_ e0nw&pion tw~n a)gge/lwn tou~ qeou~ e0pi\ e9ni\ a(martwlw~| metanoou~nti.

777
15:11 Ei]pen de/, 71Anqrwpo&j tij ei]xen du&o ui9ou&j. 12 kai\ ei]pen o( new&teroj au)tw~n tw~| patri/, Pa&ter, do&j moi to_ e0piba&llon me/roj th~j ou)si/aj. o( de\ diei=len au)toi=j to_n bi/on. 13 kai\ met' ou) polla_j h(me/raj sunagagw_n a#panta o( new&teroj ui9o_j a)pedh&mhsen ei0j xw&ran makra&n, kai\ e0kei= diesko&rpisen th_n ou)si/an au)tou~ zw~n a)sw&twj. 14 dapanh&santoj de\ au)tou~ pa&nta e0ge/neto limo_j i0sxura_ kata_ th_n xw&ran e0kei/nhn, kai\ au)to_j h!rcato u(sterei=sqai. 15 kai\ poreuqei\j e0kollh&qh e9ni\ tw~n politw~n th~j xw&raj e0kei/nhj, kai\ e1pemyen au)to_n ei0j tou_j a)grou_j au)tou~ bo&skein xoi/rouj: 16 kai\ e0pequ&mei xortasqh~nai e0k tw~n kerati/wn w{n h!sqion oi9 xoi=roi, kai\ ou)dei\j e0di/dou au)tw~|. 17 ei0j e9auto_n de\ e0lqw_n e1fh, Po&soi mi/sqioi tou~ patro&j mou perisseu&ontai a!rtwn, e0gw_ de\ limw~| w{de a)po&llumai. 18 a)nasta_j poreu&somai pro_j to_n pate/ra mou kai\ e0rw~ au)tw~|, Pa&ter, h#marton ei0j to_n ou)rano_n kai\ e0nw&pio&n sou, 19 ou)ke/ti ei0mi\ a!cioj klhqh~nai ui9o&j sou: poi/hso&n me w(j e3na tw~n misqi/wn sou. 20 kai\ a)nasta_j h}lqen pro_j to_n pate/ra e9autou~. e1ti de\ au)tou~ makra_n a)pe/xontoj ei]den au)to_n o( path_r au)tou~ kai\ e0splagxni/sqh kai\ dramw_n e0pe/pesen e0pi\ to_n tra&xhlon au)tou~ kai\ katefi/lhsen au)to&n. 21 ei]pen de\ o( ui9o_j au)tw~|, Pa&ter, h#marton ei0j to_n ou)rano_n kai\ e0nw&pio&n sou, ou)ke/ti ei0mi\ a!cioj klhqh~nai ui9o&j sou. 22 ei]pen de\ o( path_r pro_j tou_j dou&louj au)tou~, Taxu_ e0cene/gkate stolh_n th_n prw&thn kai\ e0ndu&sate au)to&n, kai\ do&te daktu&lion ei0j th_n xei=ra au)tou~ kai\ u(podh&mata ei0j tou_j po&daj, 23 kai\ fe/rete to_n mo&sxon to_n siteuto&n, qu&sate kai\ fago&ntej eu)franqw~men, 24 o#ti ou{toj o( ui9o&j mou nekro_j h}n kai\ a)ne/zhsen, h}n a)polwlw_j kai\ eu(re/qh. kai\ h!rcanto eu)frai/nesqai.
777
15:25 7]Hn de\ o( ui9o_j au)tou~ o( presbu&teroj e0n a)grw~|: kai\ w(j e0rxo&menoj h!ggisen th~| oi0ki/a|, h!kousen sumfwni/aj kai\ xorw~n, 26 kai\ proskalesa&menoj e3na tw~n pai/dwn e0punqa&neto ti/ a@n ei1h tau~ta. 27 o( de\ ei]pen au)tw~| o#ti 79O a)delfo&j sou h#kei, kai\ e1qusen o( path&r sou to_n mo&sxon to_n siteuto&n, o#ti u(giai/nonta au)to_n a)pe/laben. 28 w)rgi/sqh de\ kai\ ou)k h!qelen ei0selqei=n. o( de\ path_r au)tou~ e0celqw_n pareka&lei au)to&n. 29 o( de\ a)pokriqei\j ei]pen tw~| patri\ au)tou~, 70Idou_ tosau~ta e1th douleu&w soi kai\ ou)de/pote e0ntolh&n sou parh~lqon, kai\ e0moi\ ou)de/pote e1dwkaj e1rifon i3na meta_ tw~n fi/lwn mou eu)franqw~: 30 o#te de\ o( ui9o&j sou ou{toj o( katafagw&n sou to_n bi/on meta_ pornw~n h}lqen, e1qusaj au)tw~| to_n siteuto_n mo&sxon. 31 o( de\ ei]pen au)tw~|, Te/knon, su_ pa&ntote met' e0mou~ ei], kai\ pa&nta ta_ e0ma_ sa& e0stin: 32 eu)franqh~nai de\ kai\ xarh~nai e1dei, o#ti o( a)delfo&j sou ou{toj nekro_j h}n kai\ e1zhsen, kai\ a)polwlw_j kai\ eu(re/qh.

16:1 71Elegen de\ kai\ pro_j tou_j maqhta&j, 71Anqrwpo&j tij h}n plou&sioj o$j ei]xen oi0kono&mon, kai\ ou{toj dieblh&qh au)tw~| w(j diaskorpi/zwn ta_ u(pa&rxonta au)tou~. 2 kai\ fwnh&saj au)to_n ei]pen au)tw~|, Ti/ tou~to a)kou&w peri\ sou~; a)po&doj to_n lo&gon th~j oi0konomi/aj sou, ou) ga_r du&nh| e1ti oi0konomei=n. 3 ei]pen de\ e0n e9autw~| o( oi0kono&moj, Ti/ poih&sw, o#ti o( ku&rio&j mou a)fairei=tai th_n oi0konomi/an a)p' e0mou~; ska&ptein ou)k i0sxu&w, e0paitei=n ai0sxu&nomai. 4 e1gnwn ti/ poih&sw, i3na o#tan metastaqw~ e0k th~j oi0konomi/aj de/cwntai/ me ei0j tou_j oi1kouj e9autw~n. 5 kai\ proskalesa&menoj e3na e3kaston tw~n xreofeiletw~n tou~ kuri/ou e9autou~ e1legen tw~| prw&tw|, Po&son o)fei/leij tw~| kuri/w| mou; 6 o( de\ ei]pen, 79Ekato_n ba&touj e0lai/ou. o( de\ ei]pen au)tw~|, De/cai sou ta_ gra&mmata kai\ kaqi/saj taxe/wj gra&yon penth&konta. 7 e1peita e9te/rw| ei]pen, Su_ de\ po&son o)fei/leij; o( de\ ei]pen, 79Ekato_n ko&rouj si/tou. le/gei au)tw~|, De/cai sou ta_ gra&mmata kai\ gra&yon o)gdoh&konta. 8 kai\ e0ph&|nesen o( ku&rioj to_n oi0kono&mon th~j a)diki/aj o#ti froni/mwj e0poi/hsen: o#ti oi9 ui9oi\ tou~ ai0w~noj tou&tou fronimw&teroi u(pe\r tou_j ui9ou_j tou~ fwto_j ei0j th_n genea_n th_n e9autw~n ei0sin. 9 Kai\ e0gw_ u(mi=n le/gw, e9autoi=j poih&sate fi/louj e0k tou~ mamwna~ th~j a)diki/aj, i3na o#tan e0kli/ph| de/cwntai u(ma~j ei0j ta_j ai0wni/ouj skhna&j. 10 o( pisto_j e0n e0laxi/stw| kai\ e0n pollw~| pisto&j e0stin, kai\ o( e0n e0laxi/stw| a!dikoj kai\ e0n pollw~| a!diko&j e0stin. 11 ei0 ou}n e0n tw~| a)di/kw| mamwna~| pistoi\ ou)k e0ge/nesqe, to_ a)lhqino_n ti/j u(mi=n pisteu&sei; 12 kai\ ei0 e0n tw~| a)llotri/w| pistoi\ ou)k e0ge/nesqe, to_ u(me/teron ti/j dw&sei u(mi=n; 13 Ou)dei\j oi0ke/thj du&natai dusi\ kuri/oij douleu&ein: h@ ga_r to_n e3na mish&sei kai\ to_n e3teron a)gaph&sei, h@ e9no_j a)nqe/cetai kai\ tou~ e9te/rou katafronh&sei. ou) du&nasqe qew~| douleu&ein kai\ mamwna~|.

777
16:14 71Hkouon de\ tau~ta pa&nta oi9 Farisai=oi fila&rguroi u(pa&rxontej, kai\ e0cemukth&rizon au)to&n. 15 kai\ ei]pen au)toi=j, 79Umei=j e0ste oi9 dikaiou~ntej e9autou_j e0nw&pion tw~n a)nqrw&pwn, o( de\ qeo_j ginw&skei ta_j kardi/aj u(mw~n: o#ti to_ e0n a)nqrw&poij u(yhlo_n bde/lugma e0nw&pion tou~ qeou~. 16 79O no&moj kai\ oi9 profh~tai me/xri 70Iwa&nnou: a)po_ to&te h( basilei/a tou~ qeou~ eu)aggeli/zetai kai\ pa~j ei0j au)th_n bia&zetai. 17 Eu)kopw&teron de/ e0stin to_n ou)rano_n kai\ th_n gh~n parelqei=n h@ tou~ no&mou mi/an kerai/an pesei=n. 18 moixeu&ei, kai\ o( a)polelume/nhn a)po_ a)ndro_j gamw~n moixeu&ei.

777
16:19 71Anqrwpoj de/ tij h}n plou&sioj, kai\ e0nedidu&sketo porfu&ran kai\ bu&sson eu)fraino&menoj kaq' h(me/ran lamprw~j. 20 ptwxo_j de/ tij o)no&mati La&zaroj e0be/blhto pro_j to_n pulw~na au)tou~ ei9lkwme/noj 21 kai\ e0piqumw~n xortasqh~nai a)po_ tw~n pipto&ntwn a)po_ th~j trape/zhj tou~ plousi/ou: a)lla_ kai\ oi9 ku&nej e0rxo&menoi e0pe/leixon ta_ e3lkh au)tou~. 22 e0ge/neto de\ a)poqanei=n to_n ptwxo_n kai\ a)penexqh~nai au)to_n u(po_ tw~n a)gge/lwn ei0j to_n ko&lpon 70Abraa&m: a)pe/qanen de\ kai\ o( plou&sioj kai\ e0ta&fh. 23 kai\ e0n tw~| a#|dh| e0pa&raj tou_j o)fqalmou_j au)tou~, u(pa&rxwn e0n basa&noij, o(ra~| 70Abraa_m a)po_ makro&qen kai\ La&zaron e0n toi=j ko&lpoij au)tou~. 24 kai\ au)to_j fwnh&saj ei]pen, Pa&ter 70Abraa&m, e0le/hso&n me kai\ pe/myon La&zaron i3na ba&yh| to_ a!kron tou~ daktu&lou au)tou~ u#datoj kai\ katayu&ch| th_n glw~ssa&n mou, o#ti o)dunw~mai e0n th~| flogi\ tau&th|. 25 ei]pen de\ 70Abraa&m, Te/knon, mnh&sqhti o#ti a)pe/labej ta_ a)gaqa& sou e0n th~| zwh~| sou, kai\ La&zaroj o(moi/wj ta_ kaka&: nu~n de\ w{de parakalei=tai su_ de\ o)duna~sai. 26 kai\ e0n pa~si tou&toij metacu_ h(mw~n kai\ u(mw~n xa&sma me/ga e0sth&riktai, o#pwj oi9 qe/lontej diabh~nai e1nqen pro_j u(ma~j mh_ du&nwntai, mhde\ e0kei=qen pro_j h(ma~j diaperw~sin. 27 ei]pen de/, 70Erwtw~ se ou}n, pa&ter, i3na pe/myh|j au)to_n ei0j to_n oi]kon tou~ patro&j mou, 28 e1xw ga_r pe/nte a)delfou&j, o#pwj diamartu&rhtai au)toi=j, i3na mh_ kai\ au)toi\ e1lqwsin ei0j to_n to&pon tou~ton th~j basa&nou. 29 le/gei de\ 70Abraa&m, 71Exousi Mwu"se/a kai\ tou_j profh&taj: a)kousa&twsan au)tw~n. 30 o( de\ ei]pen, Ou)xi/, pa&ter 70Abraa&m, a)ll' e0a&n tij a)po_ nekrw~n poreuqh~| pro_j au)tou_j metanoh&sousin. 31 ei]pen de\ au)tw~|, Ei0 Mwu"se/wj kai\ tw~n profhtw~n ou)k a)kou&ousin, ou)d' e0a&n tij e0k nekrw~n a)nasth~| peisqh&sontai.

17:1 Ei]pen de\ pro_j tou_j maqhta_j au)tou~, 70Ane/ndekto&n e0stin tou~ ta_ ska&ndala mh_ e0lqei=n, plh_n ou)ai\ di' ou{ e1rxetai: 2 lusitelei= au)tw~| ei0 li/qoj muliko_j peri/keitai peri\ to_n tra&xhlon au)tou~ kai\ e1rriptai ei0j th_n qa&lassan h@ i3na skandali/sh| tw~n mikrw~n tou&twn e3na. 3 prose/xete e9autoi=j. e0a_n a(ma&rth| o( a)delfo&j sou e0piti/mhson au)tw~|, kai\ e0a_n metanoh&sh| a!fej au)tw~|: 4 kai\ e0a_n e9pta&kij th~j h(me/raj a(marth&sh| ei0j se\ kai\ e9pta&kij e0pistre/yh| pro_j se\ le/gwn, Metanow~, a)fh&seij au)tw~|.
777
17:5 Kai\ ei]pan oi9 a)po&stoloi tw~| kuri/w|, Pro&sqej h(mi=n pi/stin. 6 ei]pen de\ o( ku&rioj, Ei0 e1xete pi/stin w(j ko&kkon sina&pewj, e0le/gete a@n th~| sukami/nw| [tau&th|], 70Ekrizw&qhti kai\ futeu&qhti e0n th~| qala&ssh|: kai\ u(ph&kousen a@n u(mi=n.
777
17:7 Ti/j de\ e0c u(mw~n dou~lon e1xwn a)rotriw~nta h@ poimai/nonta, o$j ei0selqo&nti e0k tou~ a)grou~ e0rei= au)tw~|, Eu)qe/wj parelqw_n a)na&pese, 8 a)ll' ou)xi\ e0rei= au)tw~|, 79Etoi/mason ti/ deipnh&sw, kai\ perizwsa&menoj diako&nei moi e3wj fa&gw kai\ pi/w, kai\ meta_ tau~ta fa&gesai kai\ pi/esai su&; 9 mh_ e1xei xa&rin tw~| dou&lw| o#ti e0poi/hsen ta_ diataxqe/nta; 10 ou#twj kai\ u(mei=j, o#tan poih&shte pa&nta ta_ diataxqe/nta u(mi=n, le/gete o#ti Dou~loi a)xrei=oi/ e0smen, o$ w)fei/lomen poih~sai pepoih&kamen.

777
17:11 Kai\ e0ge/neto e0n tw~| poreu&esqai ei0j 70Ierousalh_m kai\ au)to_j dih&rxeto dia_ me/son Samarei/aj kai\ Galilai/aj. 12 kai\ ei0serxome/nou au)tou~ ei1j tina kw&mhn a)ph&nthsan [au)tw~|] de/ka leproi\ a!ndrej, oi4 e1sthsan po&rrwqen, 13 kai\ au)toi\ h}ran fwnh_n le/gontej, 70Ihsou~ e0pista&ta, e0le/hson h(ma~j. 14 kai\ i0dw_n ei]pen au)toi=j, Poreuqe/ntej e0pidei/cate e9autou_j toi=j i9ereu~sin. kai\ e0ge/neto e0n tw~| u(pa&gein au)tou_j e0kaqari/sqhsan. 15 ei[j de\ e0c au)tw~n, i0dw_n o#ti i0a&qh, u(pe/streyen meta_ fwnh~j mega&lhj doca&zwn to_n qeo&n, 16 kai\ e1pesen e0pi\ pro&swpon para_ tou_j po&daj au)tou~ eu)xaristw~n au)tw~|: kai\ au)to_j h}n Samari/thj. 17 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen, Ou)xi\ oi9 de/ka e0kaqari/sqhsan; oi9 de\ e0nne/a pou~; 18 ou)x eu(re/qhsan u(postre/yantej dou~nai do&can tw~| qew~| ei0 mh_ o( a)llogenh_j ou{toj; 19 kai\ ei]pen au)tw~|, 70Anasta_j poreu&ou: h( pi/stij sou se/swke/n se.

777
17:20 70Eperwthqei\j de\ u(po_ tw~n Farisai/wn po&te e1rxetai h( basilei/a tou~ qeou~ a)pekri/qh au)toi=j kai\ ei]pen, Ou)k e1rxetai h( basilei/a tou~ qeou~ meta_ parathrh&sewj, 21 ou)de\ e0rou~sin, 70Idou_ w{de: h!, 70Ekei=: i0dou_ ga_r h( basilei/a tou~ qeou~ e0nto_j u(mw~n e0stin. 22 Ei]pen de\ pro_j tou_j maqhta&j, 70Eleu&sontai h(me/rai o#te e0piqumh&sete mi/an tw~n h(merw~n tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou i0dei=n kai\ ou)k o!yesqe. 23 kai\ e0rou~sin u(mi=n, 70Idou_ e0kei=: [h!,] 70Idou_ w{de: mh_ a)pe/lqhte mhde\ diw&chte. 24 w#sper ga_r h( a)straph_ a)stra&ptousa e0k th~j u(po_ to_n ou)rano_n ei0j th_n u(p' ou)rano_n la&mpei, ou#twj e1stai o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou [e0n th~| h(me/ra| au)tou~]. 25 prw~ton de\ dei= au)to_n polla_ paqei=n kai\ a)podokimasqh~nai a)po_ th~j genea~j tau&thj. 26 kai\ kaqw_j e0ge/neto e0n tai=j h(me/raij Nw~e, ou#twj e1stai kai\ e0n tai=j h(me/raij tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou: 27 h!sqion, e1pinon, e0ga&moun, e0gami/zonto, a!xri h{j h(me/raj ei0sh~lqen Nw~e ei0j th_n kibwto&n, kai\ h}lqen o( kataklusmo_j kai\ a)pw&lesen pa&ntaj. 28 o(moi/wj kaqw_j e0ge/neto e0n tai=j h(me/raij Lw&t: h!sqion, e1pinon, h)go&razon, e0pw&loun, e0fu&teuon, w)|kodo&moun: 29 h{| de\ h(me/ra| e0ch~lqen Lw_t a)po_ Sodo&mwn, e1brecen pu~r kai\ qei=on a)p' ou)ranou~ kai\ a)pw&lesen pa&ntaj. 30 kata_ ta_ au)ta_ e1stai h{| h(me/ra| o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou a)pokalu&ptetai. 31 e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra| o$j e1stai e0pi\ tou~ dw&matoj kai\ ta_ skeu&h au)tou~ e0n th~| oi0ki/a|, mh_ kataba&tw a}rai au)ta&, kai\ o( e0n a)grw~| o(moi/wj mh_ e0pistreya&tw ei0j ta_ o)pi/sw. 32 mnhmoneu&ete th~j gunaiko_j Lw&t. 33 o$j e0a_n zhth&sh| th_n yuxh_n au)tou~ peripoih&sasqai a)pole/sei au)th&n, o$j d' a@n a)pole/sh| zw|ogonh&sei au)th&n. 34 le/gw u(mi=n, tau&th| th~| nukti\ e1sontai du&o e0pi\ kli/nhj mia~j, o( ei[j paralhmfqh&setai kai\ o( e3teroj a)feqh&setai: 35 e1sontai du&o a)lh&qousai e0pi\ to_ au)to&, h( mi/a paralhmfqh&setai h( de\ e9te/ra a)feqh&setai. 37 kai\ a)pokriqe/ntej le/gousin au)tw~|, Pou~, ku&rie; o( de\ ei]pen au)toi=j, 73Opou to_ sw~ma, e0kei= kai\ oi9 a)etoi\ e0pisunaxqh&sontai.

18:1 71Elegen de\ parabolh_n au)toi=j pro_j to_ dei=n pa&ntote proseu&xesqai au)tou_j kai\ mh_ e0gkakei=n, 2 le/gwn, Krith&j tij h}n e1n tini po&lei to_n qeo_n mh_ fobou&menoj kai\ a!nqrwpon mh_ e0ntrepo&menoj. 3 xh&ra de\ h}n e0n th~| po&lei e0kei/nh| kai\ h!rxeto pro_j au)to_n le/gousa, 70Ekdi/khso&n me a)po_ tou~ a)ntidi/kou mou. 4 kai\ ou)k h!qelen e0pi\ xro&non, meta_ de\ tau~ta ei]pen e0n e9autw~|, Ei0 kai\ to_n qeo_n ou) fobou~mai ou)de\ a!nqrwpon e0ntre/pomai, 5 dia& ge to_ pare/xein moi ko&pon th_n xh&ran tau&thn e0kdikh&sw au)th&n, i3na mh_ ei0j te/loj e0rxome/nh u(pwpia&zh| me. 6 Ei]pen de\ o( ku&rioj, 70Akou&sate ti/ o( krith_j th~j a)diki/aj le/gei: 7 o( de\ qeo_j ou) mh_ poih&sh| th_n e0kdi/khsin tw~n e0klektw~n au)tou~ tw~n bow&ntwn au)tw~| h(me/raj kai\ nukto&j, kai\ makroqumei= e0p' au)toi=j; 8 le/gw u(mi=n o#ti poih&sei th_n e0kdi/khsin au)tw~n e0n ta&xei. plh_n o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou e0lqw_n a}ra eu(rh&sei th_n pi/stin e0pi\ th~j gh~j;

777
18:9 Ei]pen de\ kai\ pro&j tinaj tou_j pepoiqo&taj e0f' e9autoi=j o#ti ei0si\n di/kaioi kai\ e0couqenou~ntaj tou_j loipou_j th_n parabolh_n tau&thn: 10 71Anqrwpoi du&o a)ne/bhsan ei0j to_ i9ero_n proseu&casqai, o( ei[j Farisai=oj kai\ o( e3teroj telw&nhj. 11 o( Farisai=oj staqei\j pro_j e9auto_n tau~taproshu&xeto, 79O qeo&j, eu)xaristw~ soi o#ti ou)k ei0mi\ w#sper oi9 loipoi\ tw~n a)nqrw&pwn, a#rpagej, a!dikoi, moixoi/, h@ kai\ w(j ou{toj o( telw&nhj: 12 nhsteu&w di\j tou~ sabba&tou, a)podekatw~ pa&nta o#sa ktw~mai. 13 o( de\ telw&nhj makro&qen e9stw_j ou)k h!qelen ou)de\ tou_j o)fqalmou_j e0pa~rai ei0j to_n ou)rano&n, a)ll' e1tupten to_ sth~qoj au)tou~ le/gwn, 79O qeo&j, i9la&sqhti/ moi tw~| a(martwlw~|. 14 le/gw u(mi=n, kate/bh ou{toj dedikaiwme/noj ei0j to_n oi]kon au)tou~ par' e0kei=non: o#ti pa~j o( u(yw~n e9auto_n tapeinwqh&setai, o( de\ tapeinw~n e9auto_n u(ywqh&setai.

777
18:15 Prose/feron de\ au)tw~| kai\ ta_ bre/fh i3na au)tw~n a#pthtai: i0do&ntej de\ oi9 maqhtai\ e0peti/mwn au)toi=j. 16 o( de\ 70Ihsou~j prosekale/sato au)ta_ le/gwn, 71Afete ta_ paidi/a e1rxesqai pro&j me kai\ mh_ kwlu&ete au)ta&, tw~n ga_r toiou&twn e0sti\n h( basilei/a tou~ qeou~. 17 a)mh_n le/gw u(mi=n, o$j a@n mh_ de/chtai th_n basilei/an tou~ qeou~ w(j paidi/on, ou) mh_ ei0se/lqh| ei0j au)th&n.

777
18:18 Kai\ e0phrw&thse/n tij au)to_n a!rxwn le/gwn, Dida&skale a)gaqe/, ti/ poih&saj zwh_n ai0w&nion klhronomh&sw; 19 ei]pen de\ au)tw~| o( 70Ihsou~j, Ti/ me le/geij a)gaqo&n; ou)dei\j a)gaqo_j ei0 mh_ ei[j o( qeo&j. 20 ta_j e0ntola_j oi]daj: Mh_ moixeu&sh|j, Mh_ foneu&sh|j, Mh_ kle/yh|j, Mh_ yeudomarturh&sh|j, Ti/ma to_n pate/ra sou kai\ th_n mhte/ra. 21 o( de\ ei]pen, Tau~ta pa&nta e0fu&laca e0k neo&thtoj. 22 a)kou&saj de\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, 71Eti e3n soi lei/pei: pa&nta o#sa e1xeij pw&lhson kai\ dia&doj ptwxoi=j, kai\ e3ceij qhsauro_n e0n [toi=j] ou)ranoi=j, kai\ deu~ro a)kolou&qei moi. 23 o( de\ a)kou&saj tau~ta peri/lupoj e0genh&qh, h}n ga_r plou&sioj sfo&dra.
777
18:24 70Idw_n de\ au)to_n o( 70Ihsou~j [peri/lupon geno&menon] ei]pen, Pw~j dusko&lwj oi9 ta_ xrh&mata e1xontej ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~ ei0sporeu&ontai: 25 eu)kopw&teron ga&r e0stin ka&mhlon dia_ trh&matoj belo&nhj dielqei=n h@ plou&sion ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~ ei0selqei=n. 26 ei]pan de\ oi9 a)kou&santej, Kai\ ti/j du&natai swqh~nai; 27 o( de\ ei]pen, Ta_ a)du&nata para_ a)nqrw&poij dunata_ para_ tw~| qew~| e0stin. 28 Ei]pen de\ o( Pe/troj, 70Idou_ h(mei=j a)fe/ntej ta_ i1dia h)kolouqh&same/n soi. 29 o( de\ ei]pen au)toi=j, 70Amh_n le/gw u(mi=n o#ti ou)dei/j e0stin o$j a)fh~ken oi0ki/an h@ gunai=ka h@ a)delfou_j h@ gonei=j h@ te/kna e3neken th~j basilei/aj tou~ qeou~, 30 o$j ou)xi\ mh_ a)pola&bh| pollaplasi/ona e0n tw~| kairw~| tou&tw| kai\ e0n tw~| ai0w~ni tw~| e0rxome/nw| zwh_n ai0w&nion.

777
18:31 Paralabw_n de\ tou_j dw&deka ei]pen pro_j au)tou&j, 70Idou_ a)nabai/nomen ei0j 70Ierousalh&m, kai\ telesqh&setai pa&nta ta_ gegramme/na dia_ tw~n profhtw~n tw~| ui9w~| tou~ a)nqrw&pou: 32 paradoqh&setai ga_r toi=j e1qnesin kai\ e0mpaixqh&setai kai\ u(brisqh&setai kai\ e0mptusqh&setai, 33 kai\ mastigw&santej a)poktenou~sin au)to&n, kai\ th~| h(me/ra| th~| tri/th| a)nasth&setai. 34 kai\ au)toi\ ou)de\n tou&twn sunh~kan, kai\ h}n to_ r(h~ma tou~to kekrumme/non a)p' au)tw~n, kai\ ou)k e0gi/nwskon ta_ lego&mena.

777
18:35 70Ege/neto de\ e0n tw~| e0ggi/zein au)to_n ei0j 70Ierixw_ tuflo&j tij e0ka&qhto para_ th_n o(do_n e0paitw~n. 36 a)kou&saj de\ o!xlou diaporeuome/nou e0punqa&neto ti/ ei1h tou~to: 37 a)ph&ggeilan de\ au)tw~| o#ti 70Ihsou~j o( Nazwrai=oj pare/rxetai. 38 kai\ e0bo&hsen le/gwn, 70Ihsou~, ui9e\ Daui/d, e0le/hso&n me. 39 kai\ oi9 proa&gontej e0peti/mwn au)tw~| i3na sigh&sh|: au)to_j de\ pollw~| ma~llon e1krazen, Ui9e\ Daui/d, e0le/hso&n me. 40 staqei\j de\ o( 70Ihsou~j e0ke/leusen au)to_n a)xqh~nai pro_j au)to&n. e0ggi/santoj de\ au)tou~ e0phrw&thsen au)to&n, 41 Ti/ soi qe/leij poih&sw; o( de\ ei]pen, Ku&rie, i3na a)nable/yw. 42 kai\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)tw~|, 70Ana&bleyon: h( pi/stij sou se/swke/n se. 43 kai\ paraxrh~ma a)ne/bleyen, kai\ h)kolou&qei au)tw~| doca&zwn to_n qeo&n. kai\ pa~j o( lao_j i0dw_n e1dwken ai]non tw~| qew~|.

19:1 Kai\ ei0selqw_n dih&rxeto th_n 70Ierixw&. 2 kai\ i0dou_ a)nh_r o)no&mati kalou&menoj Zakxai=oj, kai\ au)to_j h}n a)rxitelw&nhj kai\ au)to_j plou&sioj. 3 kai\ e0zh&tei i0dei=n to_n 70Ihsou~n ti/j e0stin, kai\ ou)k h)du&nato a)po_ tou~ o!xlou o#ti th~| h(liki/a| mikro_j h}n. 4 kai\ prodramw_n ei0j to_ e1mprosqen a)ne/bh e0pi\ sukomore/an i3na i1dh| au)to&n, o#ti e0kei/nhj h!mellen die/rxesqai. 5 kai\ w(j h}lqen e0pi\ to_n to&pon, a)nable/yaj o( 70Ihsou~j ei]pen pro_j au)to&n, Zakxai=e, speu&saj kata&bhqi, sh&meron ga_r e0n tw~| oi1kw| sou dei= me mei=nai. 6 kai\ speu&saj kate/bh, kai\ u(pede/cato au)to_n xai/rwn. 7 kai\ i0do&ntej pa&ntej diego&gguzon le/gontej o#ti Para_ a(martwlw~| a)ndri\ ei0sh~lqen katalu~sai. 8 staqei\j de\ Zakxai=oj ei]pen pro_j to_n ku&rion, 70Idou_ ta_ h(mi/seia& mou tw~n u(parxo&ntwn, ku&rie, toi=j ptwxoi=j di/dwmi, kai\ ei1 tino&j ti e0sukofa&nthsa a)podi/dwmi tetraplou~n. 9 ei]pen de\ pro_j au)to_n o( 70Ihsou~j o#ti Sh&meron swthri/a tw~| oi1kw| tou&tw| e0ge/neto, kaqo&ti kai\ au)to_j ui9o_j 70Abraa&m e0stin: 10 h}lqen ga_r o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou zhth~sai kai\ sw~sai to_ a)polwlo&j.

777
19:11 70Akouo&ntwn de\ au)tw~n tau~ta prosqei\j ei]pen parabolh_n dia_ to_ e0ggu_j ei]nai 70Ierousalh_m au)to_n kai\ dokei=n au)tou_j o#ti paraxrh~ma me/llei h( basilei/a tou~ qeou~ a)nafai/nesqai. 12 ei]pen ou}n, 71Anqrwpo&j tij eu)genh_j e0poreu&qh ei0j xw&ran makra_n labei=n e9autw~| basilei/an kai\ u(postre/yai. 13 kale/saj de\ de/ka dou&louj e9autou~ e1dwken au)toi=j de/ka mna~j kai\ ei]pen pro_j au)tou&j, Pragmateu&sasqe e0n w{| e1rxomai. 14 oi9 de\ poli=tai au)tou~ e0mi/soun au)to&n, kai\ a)pe/steilan presbei/an o)pi/sw au)tou~ le/gontej, Ou) qe/lomen tou~ton basileu~sai e0f' h(ma~j. 15 Kai\ e0ge/neto e0n tw~| e0panelqei=n au)to_n labo&nta th_n basilei/an kai\ ei]pen fwnhqh~nai au)tw~| tou_j dou&louj tou&touj oi[j dedw&kei to_ a)rgu&rion, i3na gnoi= ti/ diepragmateu&santo. 16 parege/neto de\ o( prw~toj le/gwn, Ku&rie, h( mna~ sou de/ka proshrga&sato mna~j. 17 kai\ ei]pen au)tw~|, Eu}ge, a)gaqe\ dou~le, o#ti e0n e0laxi/stw| pisto_j e0ge/nou, i1sqi e0cousi/an e1xwn e0pa&nw de/ka po&lewn. 18 kai\ h}lqen o( deu&teroj le/gwn, 79H mna~ sou, ku&rie, e0poi/hsen pe/nte mna~j. 19 ei]pen de\ kai\ tou&tw|, Kai\ su_ e0pa&nw gi/nou pe/nte po&lewn. 20 kai\ o( e3teroj h}lqen le/gwn, Ku&rie, i0dou_ h( mna~ sou h$n ei]xon a)pokeime/nhn e0n soudari/w|: 21 e0fobou&mhn ga&r se, o#ti a!nqrwpoj au)sthro_j ei], ai1reij o$ ou)k e1qhkaj kai\ qeri/zeij o$ ou)k e1speiraj. 22 le/gei au)tw~|, 70Ek tou~ sto&mato&j sou kri/nw se, ponhre\ dou~le. h!|deij o#ti e0gw_ a!nqrwpoj au)sthro&j ei0mi, ai1rwn o$ ou)k e1qhka kai\ qeri/zwn o$ ou)k e1speira; 23 kai\ dia_ ti/ ou)k e1dwka&j mou to_ a)rgu&rion e0pi\ tra&pezan; ka)gw_ e0lqw_n su_n to&kw| a@n au)to_ e1praca. 24 kai\ toi=j parestw~sin ei]pen, 71Arate a)p' au)tou~ th_n mna~n kai\ do&te tw~| ta_j de/ka mna~j e1xonti [ 25 - kai\ ei]pan au)tw~|, Ku&rie, e1xei de/ka mna~j]. >26 le/gw u(mi=n o#ti panti\ tw~| e1xonti doqh&setai, a)po_ de\ tou~ mh_ e1xontoj kai\ o$ e1xei a)rqh&setai. 27 plh_n tou_j e0xqrou&j mou tou&touj tou_j mh_ qelh&santa&j me basileu~sai e0p' au)tou_j a)ga&gete w{de kai\ katasfa&cate au)tou_j e1mprosqe/n mou.

777
19:28 Kai\ ei0pw_n tau~ta e0poreu&eto e1mprosqen a)nabai/nwn ei0j 79Ieroso&luma. 29 Kai\ e0ge/neto w(j h!ggisen ei0j Bhqfagh_ kai\ Bhqania_ pro_j to_ o!roj to_ kalou&menon 70Elaiw~n, a)pe/steilen du&o tw~n maqhtw~n 30 le/gwn, 79Upa&gete ei0j th_n kate/nanti kw&mhn, e0n h{| ei0sporeuo&menoi eu(rh&sete pw~lon dedeme/non, e0f' o$n ou)dei\j pw&pote a)nqrw&pwn e0ka&qisen, kai\ lu&santej au)to_n a)ga&gete. 31 kai\ e0a&n tij u(ma~j e0rwta~|, Dia_ ti/ lu&ete; ou#twj e0rei=te o#ti 79O ku&rioj au)tou~ xrei/an e1xei. 32 a)pelqo&ntej de\ oi9 a)pestalme/noi eu{ron kaqw_j ei]pen au)toi=j. 33 ku&rioi au)tou~ pro_j au)tou&j, Ti/ lu&ete to_n pw~lon; 34 oi9 de\ ei]pan o#ti 79O ku&rioj au)tou~ xrei/an e1xei. 35 kai\ h!gagon au)to_n pro_j to_n 70Ihsou~n, kai\ e0piri/yantej au)tw~n ta_ i9ma&tia e0pi\ to_n pw~lon e0pebi/basan to_n 70Ihsou~n. 36 poreuome/nou de\ au)tou~ u(pestrw&nnuon ta_ i9ma&tia au)tw~n e0n th~| o(dw~|.
777
19:37 70Eggi/zontoj de\ au)tou~ h!dh pro_j th~| kataba&sei tou~ 71Orouj tw~n 70Elaiw~n h!rcanto a#pan to_ plh~qoj tw~n maqhtw~n xai/rontej ai0nei=n to_n qeo_n fwnh~| mega&lh| peri\ pasw~n w{n ei]don duna&mewn, 38 le/gontej,
777Eu)loghme/noj o( e0rxo&menoj
777777o( basileu_j e0n o)no&mati kuri/ou:
777e0n ou)ranw~| ei0rh&nh
777777kai\ do&ca e0n u(yi/stoij.
39 kai/ tinej tw~n Farisai/wn a)po_ tou~ o!xlou ei]pan pro_j au)to&n, Dida&skale, e0piti/mhson toi=j maqhtai=j sou. 40 kai\ a)pokriqei\j ei]pen, Le/gw u(mi=n, e0a_n ou{toi siwph&sousin, oi9 li/qoi kra&cousin.
777
19:41 Kai\ w(j h!ggisen, i0dw_n th_n po&lin e1klausen e0p' au)th&n, 42 le/gwn o#ti Ei0 e1gnwj e0n th~| h(me/ra| tau&th| kai\ su_ ta_ pro_j ei0rh&nhn - nu~n de\ e0kru&bh a)po_ o)fqalmw~n sou. 43 o#ti h#cousin h(me/rai e0pi\ se\ kai\ parembalou~sin oi9 e0xqroi/ sou xa&raka& soi kai\ perikuklw&sousi/n se kai\ sune/cousi/n se pa&ntoqen, 44 kai\ e0dafiou~si/n se kai\ ta_ te/kna sou e0n soi/, kai\ ou)k a)fh&sousin li/qon e0pi\ li/qon e0n soi/, a)nq' w{n ou)k e1gnwj to_n kairo_n th~j e0piskoph~j sou.

777
19:45 Kai\ ei0selqw_n ei0j to_ i9ero_n h!rcato e0kba&llein tou_j pwlou~ntaj, 46 le/gwn au)toi=j, Ge/graptai,
777Kai\ e1stai o( oi]ko&j mou oi]koj proseuxh~j,
777777u(mei=j de\ au)to_n e0poih&sate sph&laion lh|stw~n.
777
19:47 Kai\ h}n dida&skwn to_ kaq' h(me/ran e0n tw~| i9erw~|. oi9 de\ a)rxierei=j kai\ oi9 grammatei=j e0zh&toun au)to_n a)pole/sai kai\ oi9 prw~toi tou~ laou~: 48 kai\ ou)x eu#riskon to_ ti/ poih&swsin, o( lao_j ga_r a#paj e0cekre/mato au)tou~ a)kou&wn.

20:1 Kai\ e0ge/neto e0n mia~| tw~n h(merw~n dida&skontoj au)tou~ to_n lao_n e0n tw~| i9erw~| kai\ eu)aggelizome/nou e0pe/sthsan oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 grammatei=j su_n toi=j presbute/roij, 2 kai\ ei]pan le/gontej pro_j au)to&n, Ei0po_n h(mi=n e0n poi/a| e0cousi/a| tau~ta poiei=j, h@ ti/j e0stin o( dou&j soi th_n e0cousi/an tau&thn. 3 a)pokriqei\j de\ ei]pen pro_j au)tou&j, 70Erwth&sw u(ma~j ka)gw_ lo&gon, kai\ ei1pate/ moi: 4 To_ ba&ptisma 70Iwa&nnou e0c ou)ranou~ h}n h@ e0c a)nqrw&pwn; 5 oi9 de\ sunelogi/santo pro_j e9autou_j le/gontej o#ti 70Ea_n ei1pwmen, 70Ec ou)ranou~, e0rei=, Dia_ ti/ ou)k e0pisteu&sate au)tw~|; 6 e0a_n de\ ei1pwmen, 70Ec a)nqrw&pwn, o( lao_j a#paj kataliqa&sei h(ma~j, pepeisme/noj ga&r e0stin 70Iwa&nnhn profh&thn ei]nai. 7 kai\ a)pekri/qhsan mh_ ei0de/nai po&qen. 8 kai\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)toi=j, Ou)de\ e0gw_ le/gw u(mi=n e0n poi/a| e0cousi/a| tau~ta poiw~.

777
20:9 71Hrcato de\ pro_j to_n lao_n le/gein th_n parabolh_n tau&thn: 71Anqrwpo&j [tij] e0fu&teusen a)mpelw~na, kai\ e0ce/deto au)to_n gewrgoi=j, kai\ a)pedh&mhsen xro&nouj i9kanou&j. 10 kai\ kairw~| a)pe/steilen pro_j tou_j gewrgou_j dou~lon, i3na a)po_ tou~ karpou~ tou~ a)mpelw~noj dw&sousin au)tw~|: oi9 de\ gewrgoi\ e0cape/steilan au)to_n dei/rantej keno&n. 11 kai\ prose/qeto e3teron pe/myai dou~lon: oi9 de\ ka)kei=non dei/rantej kai\ a)tima&santej e0cape/steilan keno&n. 12 kai\ prose/qeto tri/ton pe/myai: oi9 de\ kai\ tou~ton traumati/santej e0ce/balon. 13 ei]pen de\ o( ku&rioj tou~ a)mpelw~noj, Ti/ poih&sw; pe/myw to_n ui9o&n mou to_n a)gaphto&n: i1swj tou~ton e0ntraph&sontai. 14 i0do&ntej de\ au)to_n oi9 gewrgoi\ dielogi/zonto pro_j a)llh&louj le/gontej, Ou{to&j e0stin o( klhrono&moj: a)poktei/nwmen au)to&n, i3na h(mw~n ge/nhtai h( klhronomi/a. 15 kai\ e0kbalo&ntej au)to_n e1cw tou~ a)mpelw~noj a)pe/kteinan. ti/ ou}n poih&sei au)toi=j o( ku&rioj tou~ a)mpelw~noj; 16 e0leu&setai kai\ a)pole/sei tou_j gewrgou_j tou&touj, kai\ dw&sei to_n a)mpelw~na a!lloij. a)kou&santej de\ ei]pan, Mh_ ge/noito. 17 o( de\ e0mble/yaj au)toi=j ei]pen, Ti/ ou}n e0stin to_ gegramme/non tou~to:
777Li/qon o$n a)pedoki/masan oi9 oi0kodomou~ntej,
777777ou{toj e0genh&qh ei0j kefalh_n gwni/aj;
18 pa~j o( pesw_n e0p' e0kei=non to_n li/qon sunqlasqh&setai: e0f' o$n d' a@n pe/sh|, likmh&sei au)to&n. 19 Kai\ e0zh&thsan oi9 grammatei=j kai\ oi9 a)rxierei=j e0pibalei=n e0p' au)to_n ta_j xei=raj e0n au)th~| th~| w#ra|, kai\ e0fobh&qhsan to_n lao&n: e1gnwsan ga_r o#ti pro_j au)tou_j ei]pen th_n parabolh_n tau&thn.

777
20:20 Kai\ parathrh&santej a)pe/steilan e0gkaqe/touj u(pokrinome/nouj e9autou_j dikai/ouj ei]nai, i3na e0pila&bwntai au)tou~ lo&gou, w#ste paradou~nai au)to_n th~| a)rxh~| kai\ th~| e0cousi/a| tou~ h(gemo&noj. 21 kai\ e0phrw&thsan au)to_n le/gontej, Dida&skale, oi1damen o#ti o)rqw~j le/geij kai\ dida&skeij kai\ ou) lamba&neij pro&swpon, a)ll' e0p' a)lhqei/aj th_n o(do_n tou~ qeou~ dida&skeij: 22 e1cestin h(ma~j Kai/sari fo&ron dou~nai h@ ou!; 23 katanoh&saj de\ au)tw~n th_n panourgi/an ei]pen pro_j au)tou&j, 24 Dei/cate/ moi dhna&rion: ti/noj e1xei ei0ko&na kai\ e0pigrafh&n; oi9 de\ ei]pan, Kai/saroj. 25 o( de\ ei]pen pro_j au)tou&j, Toi/nun a)po&dote ta_ Kai/saroj Kai/sari kai\ ta_ tou~ qeou~ tw~| qew~|. 26 kai\ ou)k i1sxusan e0pilabe/sqai au)tou~ r(h&matoj e0nanti/on tou~ laou~, kai\ qauma&santej e0pi\ th~| a)pokri/sei au)tou~ e0si/ghsan.

777
20:27 Proselqo&ntej de/ tinej tw~n Saddoukai/wn, oi9 a)ntile/gontej a)na&stasin mh_ ei]nai, e0phrw&thsan au)to_n 28 le/gontej, Dida&skale, Mwu"sh~j e1grayen h(mi=n, e0a&n tinoj a)delfo_j a)poqa&nh| e1xwn gunai=ka, kai\ ou{toj a!teknoj h}|, i3na la&bh| o( a)delfo_j au)tou~ th_n gunai=ka kai\ e0canasth&sh| spe/rma tw~| a)delfw~| au)tou~. 29 e9pta_ ou}n a)delfoi\ h}san: kai\ o( prw~toj labw_n gunai=ka a)pe/qanen a!teknoj: 30 kai\ o( deu&teroj 31 kai\ o( tri/toj e1laben au)th&n, w(sau&twj de\ kai\ oi9 e9pta_ ou) kate/lipon te/kna kai\ a)pe/qanon. 32 u#steron kai\ h( gunh_ a)pe/qanen. 33 h( gunh_ ou}n e0n th~| a)nasta&sei ti/noj au)tw~n gi/netai gunh&; oi9 ga_r e9pta_ e1sxon au)th_n gunai=ka. 34 kai\ ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j, Oi9 ui9oi\ tou~ ai0w~noj tou&tou gamou~sin kai\ gami/skontai, 35 oi9 de\ kataciwqe/ntej tou~ ai0w~noj e0kei/nou tuxei=n kai\ th~j a)nasta&sewj th~j e0k nekrw~n ou!te gamou~sin ou!te gami/zontai: 36 ou)de\ ga_r a)poqanei=n e1ti du&nantai, i0sa&ggeloi ga&r ei0sin, kai\ ui9oi/ ei0sin qeou~, th~j a)nasta&sewj ui9oi\ o!ntej. 37 o#ti de\ e0gei/rontai oi9 nekroi\ kai\ Mwu"sh~j e0mh&nusen e0pi\ th~j ba&tou, w(j le/gei ku&rion to_n qeo_n 70Abraa_m kai\ qeo_n 70Isaa_k kai\ qeo_n 70Iakw&b: 38 qeo_j de\ ou)k e1stin nekrw~n a)lla_ zw&ntwn, pa&ntej ga_r au)tw~| zw~sin. 39 a)pokriqe/ntej de/ tinej tw~n grammate/wn ei]pan, Dida&skale, kalw~j ei]paj: 40 ou)ke/ti ga_r e0to&lmwn e0perwta~n au)to_n ou)de/n.

777
20:41 Ei]pen de\ pro_j au)tou&j, Pw~j le/gousin to_n Xristo_n ei]nai Daui\d ui9o&n; 42 au)to_j ga_r Daui\d le/gei e0n bi/blw| yalmw~n,
777Ei]pen ku&rioj tw~| kuri/w| mou,
777Ka&qou e0k deciw~n mou
4377777e3wj a@n qw~ tou_j e0xqrou&j sou u(popo&dion tw~n
777777777podw~n sou.
44 Daui\d ou}n ku&rion au)to_n kalei=, kai\ pw~j au)tou~ ui9o&j e0stin;

777
20:45 70Akou&ontoj de\ panto_j tou~ laou~ ei]pen toi=j maqhtai=j [au)tou~], 46 Prose/xete a)po_ tw~n grammate/wn tw~n qelo&ntwn peripatei=n e0n stolai=j kai\ filou&ntwn a)spasmou_j e0n tai=j a)gorai=j kai\ prwtokaqedri/aj e0n tai=j sunagwgai=j kai\ prwtoklisi/aj e0n toi=j dei/pnoij, 47 oi4 katesqi/ousin ta_j oi0ki/aj tw~n xhrw~n kai\ profa&sei makra_ proseu&xontai: ou{toi lh&myontai perisso&teron kri/ma.

21:1 70Anable/yaj de\ ei]den tou_j ba&llontaj ei0j to_ gazofula&kion ta_ dw~ra au)tw~n plousi/ouj. 2 ei]den de/ tina xh&ran penixra_n ba&llousan e0kei= lepta_ du&o, 3 kai\ ei]pen, 70Alhqw~j le/gw u(mi=n o#ti h( xh&ra au#th h( ptwxh_ plei=on pa&ntwn e1balen: 4 e1balon ei0j ta_ dw~ra, au#th de\ e0k tou~ u(sterh&matoj au)th~j pa&nta to_n bi/on o$n ei]xen e1balen.

777
21:5 Kai/ tinwn lego&ntwn peri\ tou~ i9erou~, o#ti li/qoij kaloi=j kai\ a)naqh&masin keko&smhtai, ei]pen, 6 Tau~ta a$ qewrei=te, e0leu&sontai h(me/rai e0n ai[j ou)k a)feqh&setai li/qoj e0pi\ li/qw| o$j ou) kataluqh&setai.

777
21:7 70Ephrw&thsan de\ au)to_n le/gontej, Dida&skale, po&te ou}n tau~ta e1stai, kai\ ti/ to_ shmei=on o#tan me/llh| tau~ta gi/nesqai; 8 o( de\ ei]pen, Ble/pete mh_ planhqh~te: polloi\ ga_r e0leu&sontai e0pi\ tw~| o)no&mati/ mou le/gontej, 70Egw& ei0mi: kai/, 79O kairo_j h!ggiken: mh_ poreuqh~te o)pi/sw au)tw~n. 9 o#tan de\ a)kou&shte pole/mouj kai\ a)katastasi/aj, mh_ ptohqh~te: dei= ga_r tau~ta gene/sqai prw~ton, a)ll' ou)k eu)qe/wj to_ te/loj. 10 To&te e1legen au)toi=j, 70Egerqh&setai e1qnoj e0p' e1qnoj kai\ basilei/a e0pi\ basilei/an, 11 seismoi/ te mega&loi kai\ kata_ to&pouj limoi\ kai\ loimoi\ e1sontai, fo&bhtra& te kai\ a)p' ou)ranou~ shmei=a mega&la e1stai. 12 pro_ de\ tou&twn pa&ntwn e0pibalou~sin e0f' u(ma~j ta_j xei=raj au)tw~n kai\ diw&cousin, paradido&ntej ei0j ta_j sunagwga_j kai\ fulaka&j, a)pagome/nouj e0pi\ basilei=j kai\ h(gemo&naj e3neken tou~ o)no&mato&j mou: 13 a)pobh&setai u(mi=n ei0j martu&rion. 14 qe/te ou}n e0n tai=j kardi/aij u(mw~n mh_ promeleta~n a)pologhqh~nai, 15 e0gw_ ga_r dw&sw u(mi=n sto&ma kai\ sofi/an h{| ou) dunh&sontai a)ntisth~nai h@ a)nteipei=n a#pantej oi9 a)ntikei/menoi u(mi=n. 16 paradoqh&sesqe de\ kai\ u(po_ gone/wn kai\ a)delfw~n kai\ suggenw~n kai\ fi/lwn, kai\ qanatw&sousin e0c u(mw~n, 17 kai\ e1sesqe misou&menoi u(po_ pa&ntwn dia_ to_ o!noma& mou. 18 kai\ qri\c e0k th~j kefalh~j u(mw~n ou) mh_ a)po&lhtai. 19 e0n th~| u(pomonh~| u(mw~n kth&sasqe ta_j yuxa_j u(mw~n.

777
21:20 73Otan de\ i1dhte kukloume/nhn u(po_ stratope/dwn 70Ierousalh&m, to&te gnw~te o#ti h!ggiken h( e0rh&mwsij au)th~j. 21 to&te oi9 e0n th~| 70Ioudai/a| feuge/twsan ei0j ta_ o!rh, kai\ oi9 e0n me/sw| au)th~j e0kxwrei/twsan, kai\ oi9 e0n tai=j xw&raij mh_ ei0serxe/sqwsan ei0j au)th&n, 22 o#ti h(me/rai e0kdikh&sewj au{tai/ ei0sin tou~ plhsqh~nai pa&nta ta_ gegramme/na. 23 ou)ai\ tai=j e0n gastri\ e0xou&saij kai\ tai=j qhlazou&saij e0n e0kei/naij tai=j h(me/raij: e1stai ga_r a)na&gkh mega&lh e0pi\ th~j gh~j kai\ o)rgh_ tw~| law~| tou&tw|, 24 kai\ pesou~ntai sto&mati maxai/rhj kai\ ai0xmalwtisqh&sontai ei0j ta_ e1qnh pa&nta, kai\ 70Ierousalh_m e1stai patoume/nh u(po_ e0qnw~n, a!xri ou{ plhrwqw~sin kairoi\ e0qnw~n.

777
21:25 Kai\ e1sontai shmei=a e0n h(li/w| kai\ selh&nh| kai\ a!stroij, kai\ e0pi\ th~j gh~j sunoxh_ e0qnw~n e0n a)pori/a| h!xouj qala&sshj kai\ sa&lou, 26 a)poyuxo&ntwn a)nqrw&pwn a)po_ fo&bou kai\ prosdoki/aj tw~n e0perxome/nwn th~| oi0koume/nh|, ai9 ga_r duna&meij tw~n ou)ranw~n saleuqh&sontai. 27 kai\ to&te o!yontai to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou e0rxo&menon e0n nefe/lh| meta_ duna&mewj kai\ do&chj pollh~j. 28 a)rxome/nwn de\ tou&twn gi/nesqai a)naku&yate kai\ e0pa&rate ta_j kefala_j u(mw~n, dio&ti e0ggi/zei h( a)polu&trwsij u(mw~n.

777
21:29 Kai\ ei]pen parabolh_n au)toi=j: 71Idete th_n sukh~n kai\ pa&nta ta_ de/ndra: 30 o#tan proba&lwsin h!dh, ble/pontej a)f' e9autw~n ginw&skete o#ti h!dh e0ggu_j to_ qe/roj e0sti/n: 31 ou#twj kai\ u(mei=j, o#tan i1dhte tau~ta gino&mena, ginw&skete o#ti e0ggu&j e0stin h( basilei/a tou~ qeou~. 32 a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti ou) mh_ pare/lqh| h( genea_ au#th e3wj a@n pa&nta ge/nhtai. 33 o( ou)rano_j kai\ h( gh~ pareleu&sontai, oi9 de\ lo&goi mou ou) mh_ pareleu&sontai.

777
21:34 Prose/xete de\ e9autoi=j mh&pote barhqw~sin u(mw~n ai9 kardi/ai e0n kraipa&lh| kai\ me/qh| kai\ meri/mnaij biwtikai=j, kai\ e0pisth~| e0f' u(ma~j ai0fni/dioj h( h(me/ra e0kei/nh: 35 w(j pagi\j ga_r e0peleu&setai e0pi\ pa&ntaj tou_j kaqhme/nouj e0pi\ pro&swpon pa&shj th~j gh~j. 36 a)grupnei=te de\ e0n panti\ kairw~| deo&menoi i3na katisxu&shte e0kfugei=n tau~ta pa&nta ta_ me/llonta gi/nesqai, kai\ staqh~nai e1mprosqen tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou.
777
21:37 7]Hn de\ ta_j h(me/raj e0n tw~| i9erw~| dida&skwn, ta_j de\ nu&ktaj e0cerxo&menoj hu)li/zeto ei0j to_ o!roj to_ kalou&menon 70Elaiw~n: 38 kai\ pa~j o( lao_j w!rqrizen pro_j au)to_n e0n tw~| i9erw~| a)kou&ein au)tou~.

22:1 71Hggizen de\ h( e9orth_ tw~n a)zu&mwn h( legome/nh pa&sxa. 2 kai\ e0zh&toun oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 grammatei=j to_ pw~j a)ne/lwsin au)to&n, e0fobou~nto ga_r to_n lao&n. 3 Ei0sh~lqen de\ Satana~j ei0j 70Iou&dan to_n kalou&menon 70Iskariw&thn, o!nta e0k tou~ a)riqmou~ tw~n dw&deka: 4 kai\ a)pelqw_n sunela&lhsen toi=j a)rxiereu~sin kai\ strathgoi=j to_ pw~j au)toi=j paradw~| au)to&n. 5 kai\ e0xa&rhsan kai\ sune/qento au)tw~| a)rgu&rion dou~nai. 6 kai\ e0cwmolo&ghsen, kai\ e0zh&tei eu)kairi/an tou~ paradou~nai au)to_n a!ter o!xlou au)toi=j.

777
22:7 7]Hlqen de\ h( h(me/ra tw~n a)zu&mwn, [e0n] h{| e1dei qu&esqai to_ pa&sxa. 8 kai\ a)pe/steilen Pe/tron kai\ 70Iwa&nnhn ei0pw&n, Poreuqe/ntej e9toima&sate h(mi=n to_ pa&sxa i3na fa&gwmen. 9 oi9 de\ ei]pan au)tw~|, Pou~ qe/leij e9toima&swmen; 10 o( de\ ei]pen au)toi=j, 70Idou_ ei0selqo&ntwn u(mw~n ei0j th_n po&lin sunanth&sei u(mi=n a!nqrwpoj kera&mion u#datoj basta&zwn: a)kolouqh&sate au)tw~| ei0j th_n oi0ki/an ei0j h$n ei0sporeu&etai. 11 kai\ e0rei=te tw~| oi0kodespo&th| th~j oi0ki/aj, Le/gei soi o( dida&skaloj, Pou~ e0stin to_ kata&luma o#pou to_ pa&sxa meta_ tw~n maqhtw~n mou fa&gw; 12 ka)kei=noj u(mi=n dei/cei a)na&gaion me/ga e0strwme/non: e0kei= e9toima&sate. 13 a)pelqo&ntej de\ eu{ron kaqw_j ei0rh&kei au)toi=j, kai\ h(toi/masan to_ pa&sxa.

777
22:14 Kai\ o#te e0ge/neto h( w#ra, a)ne/pesen kai\ oi9 a)po&stoloi su_n au)tw~|. 15 kai\ ei]pen pro_j au)tou&j, 70Epiqumi/a| e0pequ&mhsa tou~to to_ pa&sxa fagei=n meq' u(mw~n pro_ tou~ me paqei=n: 16 le/gw ga_r u(mi=n o#ti ou) mh_ fa&gw au)to_ e3wj o#tou plhrwqh~| e0n th~| basilei/a| tou~ qeou~. 17 kai\ deca&menoj poth&rion eu)xaristh&saj ei]pen, La&bete tou~to kai\ diameri/sate ei0j e9autou&j: 18 le/gw ga_r u(mi=n [o#ti] ou) mh_ pi/w a)po_ tou~ nu~n a)po_ tou~ genh&matoj th~j a)mpe/lou e3wj ou{ h( basilei/a tou~ qeou~ e1lqh|. 19 kai\ labw_n a!rton eu)xaristh&saj e1klasen kai\ e1dwken au)toi=j le/gwn, Tou~to& e0stin to_ sw~ma& mou [to_ u(pe\r u(mw~n dido&menon: tou~to poiei=te ei0j th_n e0mh_n a)na&mnhsin. 20 kai\ to_ poth&rion w(sau&twj meta_ to_ deipnh~sai, le/gwn, Tou~to to_ poth&rion h( kainh_ diaqh&kh e0n tw~| ai3mati/ mou, to_ u(pe\r u(mw~n e0kxunno&menon]. 21 plh_n i0dou_ h( xei\r tou~ paradido&ntoj me met' e0mou~ e0pi\ th~j trape/zhj: 22 o#ti o( ui9o_j me\n tou~ a)nqrw&pou kata_ to_ w(risme/non poreu&etai, plh_n ou)ai\ tw~| a)nqrw&pw| e0kei/nw| di' ou{ paradi/dotai. 23 kai\ au)toi\ h!rcanto suzhtei=n pro_j e9autou_j to_ ti/j a!ra ei1h e0c au)tw~n o( tou~to me/llwn pra&ssein.

777
22:24 70Ege/neto de\ kai\ filoneiki/a e0n au)toi=j, to_ ti/j au)tw~n dokei= ei]nai mei/zwn. 25 o( de\ ei]pen au)toi=j, Oi9 basilei=j tw~n e0qnw~n kurieu&ousin au)tw~n kai\ oi9 e0cousia&zontej au)tw~n eu)erge/tai kalou~ntai. 26 u(mei=j de\ ou)x ou#twj, a)ll' o( mei/zwn e0n u(mi=n gine/sqw w(j o( new&teroj, kai\ o( h(gou&menoj w(j o( diakonw~n. 27 ti/j ga_r mei/zwn, o( a)nakei/menoj h@ o( diakonw~n; ou)xi\ o( a)nakei/menoj; e0gw_ de\ e0n me/sw| u(mw~n ei0mi w(j o( diakonw~n. 28 u(mei=j de/ e0ste oi9 diamemenhko&tej met' e0mou~ e0n toi=j peirasmoi=j mou: 29 ka)gw_ diati/qemai u(mi=n kaqw_j die/qeto& moi o( path&r mou basilei/an 30 i3na e1sqhte kai\ pi/nhte e0pi\ th~j trape/zhj mou e0n th~| basilei/a| mou, kai\ kaqh&sesqe e0pi\ qro&nwn ta_j dw&deka fula_j kri/nontej tou~ 70Israh&l.

777
22:31 Si/mwn Si/mwn, i0dou_ o( Satana~j e0ch|th&sato u(ma~j tou~ sinia&sai w(j to_n si=ton: 32 e0gw_ de\ e0deh&qhn peri\ sou~i3na mh_ e0kli/ph| h( pi/stij sou: kai\ su& pote e0pistre/yaj sth&rison tou_j a)delfou&j sou. 33 o( de\ ei]pen au)tw~|, Ku&rie, meta_ sou~ e3toimo&j ei0mi kai\ ei0j fulakh_n kai\ ei0j qa&naton poreu&esqai. 34 o( de\ ei]pen, Le/gw soi, Pe/tre, ou) fwnh&sei sh&meron a)le/ktwr e3wj tri/j me a)parnh&sh| ei0de/nai.

777
22:35 Kai\ ei]pen au)toi=j, 73Ote a)pe/steila u(ma~j a!ter ballanti/ou kai\ ph&raj kai\ u(podhma&twn, mh& tinoj u(sterh&sate; oi9 de\ ei]pan, Ou)qeno&j. 36 ei]pen de\ au)toi=j, 70Alla_ nu~n o( e1xwn balla&ntion a)ra&tw, o(moi/wj kai\ ph&ran, kai\ o( mh_ e1xwn pwlhsa&tw to_ i9ma&tion au)tou~ kai\ a)gorasa&tw ma&xairan. 37 le/gw ga_r u(mi=n o#ti tou~to to_ gegramme/non dei= telesqh~nai e0n e0moi/, to_ Kai\ meta_ a)no&mwn e0logi/sqh: kai\ ga_r to_ peri\ e0mou~ te/loj e1xei. 38 oi9 de\ ei]pan, Ku&rie, i0dou_ ma&xairai w{de du&o. o( de\ ei]pen au)toi=j, 79Ikano&n e0stin.

777
22:39 Kai\ e0celqw_n e0poreu&qh kata_ to_ e1qoj ei0j to_ 71Oroj tw~n 70Elaiw~n: h)kolou&qhsan de\ au)tw~| kai\ oi9 maqhtai/. 40 geno&menoj de\ e0pi\ tou~ to&pou ei]pen au)toi=j, Proseu&xesqe mh_ ei0selqei=n ei0j peirasmo&n. 41 kai\ au)to_j a)pespa&sqh a)p' au)tw~n w(sei\ li/qou bolh&n, kai\ qei\j ta_ go&nata proshu&xeto 42 le/gwn, Pa&ter, ei0 bou&lei pare/negke tou~to to_ poth&rion a)p' e0mou~: plh_n mh_ to_ qe/lhma& mou a)lla_ to_ so_n gine/sqw. 45 kai\ a)nasta_j a)po_ th~j proseuxh~j e0lqw_n pro_j tou_j maqhta_j eu{ren koimwme/nouj au)tou_j a)po_ th~j lu&phj, 46 kai\ ei]pen au)toi=j, Ti/ kaqeu&dete; a)nasta&ntej proseu&xesqe, i3na mh_ ei0se/lqhte ei0j peirasmo&n.

777
22:47 71Eti au)tou~ lalou~ntoj i0dou_ o!xloj, kai\ o( lego&menoj 70Iou&daj ei[j tw~n dw&deka proh&rxeto au)tou&j, kai\ h!ggisen tw~| 70Ihsou~ filh~sai au)to&n. 48 70Ihsou~j de\ ei]pen au)tw~|, 70Iou&da, filh&mati to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou paradi/dwj; 49 i0do&ntej de\ oi9 peri\ au)to_n to_ e0so&menon ei]pan, Ku&rie, ei0 pata&comen e0n maxai/rh|; 50 kai\ e0pa&tacen ei[j tij e0c au)tw~n tou~ a)rxiere/wj to_n dou~lon kai\ a)fei=len to_ ou}j au)tou~ to_ decio&n. 51 a)pokriqei\j de\ o( 70Ihsou~j ei]pen, 70Ea~te e3wj tou&tou: kai\ a(ya&menoj tou~ w)ti/ou i0a&sato au)to&n. 52 ei]pen de\ 70Ihsou~j pro_j tou_j paragenome/nouj e0p' au)to_n a)rxierei=j kai\ strathgou_j tou~ i9erou~ kai\ presbute/rouj, 79Wj e0pi\ lh|sth_n e0ch&lqate meta_ maxairw~n kai\ cu&lwn; 53 kaq' h(me/ran o!ntoj mou meq' u(mw~n e0n tw~| i9erw~| ou)k e0cetei/nate ta_j xei=raj e0p' e0me/: a)ll' au#th e0sti\n u(mw~n h( w#ra kai\ h( e0cousi/a tou~ sko&touj.

777
22:54 Sullabo&ntej de\ au)to_n h!gagon kai\ ei0sh&gagon ei0j th_n oi0ki/an tou~ a)rxiere/wj: o( de\ Pe/troj h)kolou&qei makro&qen. 55 periaya&ntwn de\ pu~r e0n me/sw| th~j au)lh~j kai\ sugkaqisa&ntwn e0ka&qhto o( Pe/troj me/soj au)tw~n. 56 i0dou~sa de\ au)to_n paidi/skh tij kaqh&menon pro_j to_ fw~j kai\ a)teni/sasa au)tw~| ei]pen, Kai\ ou{toj su_n au)tw~| h}n: 57 o( de\ h)rnh&sato le/gwn, Ou)k oi]da au)to&n, gu&nai. 58 kai\ meta_ braxu_ e3teroj i0dw_n au)to_n e1fh, Kai\ su_ e0c au)tw~n ei]: o( de\ Pe/troj e1fh, 71Anqrwpe, ou)k ei0mi/. 59 kai\ diasta&shj w(sei\ w#raj mia~j a!lloj tij dii+sxuri/zeto le/gwn, 70Ep' a)lhqei/aj kai\ ou{toj met' au)tou~ h}n, kai\ ga_r Galilai=o&j e0stin: 60 ei]pen de\ o( Pe/troj, 71Anqrwpe, ou)k oi]da o$ le/geij. kai\ paraxrh~ma e1ti lalou~ntoj au)tou~ e0fw&nhsen a)le/ktwr. 61 kai\ strafei\j o( ku&rioj e0ne/bleyen tw~| Pe/trw|, kai\ u(pemnh&sqh o( Pe/troj tou~ r(h&matoj tou~ kuri/ou w(j ei]pen au)tw~| o#ti Pri\n a)le/ktora fwnh~sai sh&meron a)parnh&sh| me tri/j: 62 kai\ e0celqw_n e1cw e1klausen pikrw~j.

777
22:63 Kai\ oi9 a!ndrej oi9 sune/xontej au)to_n e0ne/paizon au)tw~| de/rontej, 64 kai\ perikalu&yantej au)to_n e0phrw&twn le/gontej, Profh&teuson, ti/j e0stin o( pai/saj se; 65 kai\ e3tera polla_ blasfhmou~ntej e1legon ei0j au)to&n.

777
22:66 Kai\ w(j e0ge/neto h(me/ra, sunh&xqh to_ presbute/rion tou~ laou~, a)rxierei=j te kai\ grammatei=j, kai\ a)ph&gagon au)to_n ei0j to_ sune/drion au)tw~n, 67 le/gontej, Ei0 su_ ei] o( Xristo&j, ei0po_n h(mi=n. ei]pen de\ au)toi=j, 70Ea_n u(mi=n ei1pw ou) mh_ pisteu&shte: 68 e0a_n de\ e0rwth&sw ou) mh_ a)pokriqh~te. 69 a)po_ tou~ nu~n de\ e1stai o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou kaqh&menoj e0k deciw~n th~j duna&mewj tou~ qeou~. 70 ei]pan de\ pa&ntej, Su_ ou}n ei] o( ui9o_j tou~ qeou~; o( de\ pro_j au)tou_j e1fh, 79Umei=j le/gete o#ti e0gw& ei0mi. 71 oi9 de\ ei]pan, Ti/ e1ti e1xomen marturi/aj xrei/an; au)toi\ ga_r h)kou&samen a)po_ tou~ sto&matoj au)tou~.

23:1 Kai\ a)nasta_n a#pan to_ plh~qoj au)tw~n h!gagon au)to_n e0pi\ to_n Pila~ton. 2 h!rcanto de\ kathgorei=n au)tou~ le/gontej, Tou~ton eu#ramen diastre/fonta to_ e1qnoj h(mw~n kai\ kwlu&onta fo&rouj Kai/sari dido&nai kai\ le/gonta e9auto_n Xristo_n basile/a ei]nai. 3 o( de\ Pila~toj h)rw&thsen au)to_n le/gwn, Su_ ei] o( basileu_j tw~n 70Ioudai/wn; o( de\ a)pokriqei\j au)tw~| e1fh, Su_ le/geij. 4 o( de\ Pila~toj ei]pen pro_j tou_j a)rxierei=j kai\ tou_j o!xlouj, Ou)de\n eu(ri/skw ai1tion e0n tw~| a)nqrw&pw| tou&tw|. 5 oi9 de\ e0pi/sxuon le/gontej o#ti 70Anasei/ei to_n lao_n dida&skwn kaq' o#lhj th~j 70Ioudai/aj, kai\ a)rca&menoj a)po_ th~j Galilai/aj e3wj w{de.

777
23:6 Pila~toj de\ a)kou&saj e0phrw&thsen ei0 o( a!nqrwpoj Galilai=o&j e0stin: 7 kai\ e0pignou_j o#ti e0k th~j e0cousi/aj 79Hrw&|dou e0sti\n a)ne/pemyen au)to_n pro_j 79Hrw&|dhn, o!nta kai\ au)to_n e0n 79Ierosolu&moij e0n tau&taij tai=j h(me/raij. 8 o( de\ 79Hrw&|dhj i0dw_n to_n 70Ihsou~n e0xa&rh li/an, h}n ga_r e0c i9kanw~n xro&nwn qe/lwn i0dei=n au)to_n dia_ to_ a)kou&ein peri\ au)tou~, kai\ h!lpize/n ti shmei=on i0dei=n u(p' au)tou~ gino&menon. 9 e0phrw&ta de\ au)to_n e0n lo&goij i9kanoi=j: au)to_j de\ ou)de\n a)pekri/nato au)tw~|. 10 ei9sth&keisan de\ oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 grammatei=j eu)to&nwj kathgorou~ntej au)tou~. 11 e0couqenh&saj de\ au)to_n [kai\] o( 79Hrw&|dhj su_n toi=j strateu&masin au)tou~ kai\ e0mpai/caj peribalw_n e0sqh~ta lampra_n a)ne/pemyen au)to_n tw~| Pila&tw|. 12 e0ge/nonto de\ fi/loi o# te 79Hrw&|dhj kai\ o( Pila~toj e0n au)th~| th~| h(me/ra| met' a)llh&lwn: prou"ph~rxon ga_r e0n e1xqra| o!ntej pro_j au(tou&j.

777
23:13 Pila~toj de\ sugkalesa&menoj tou_j a)rxierei=j kai\ tou_j a!rxontaj kai\ to_n lao_n 14 ei]pen pro_j au)tou&j, Proshne/gkate/ moi to_n a!nqrwpon tou~ton w(j a)postre/fonta to_n lao&n, kai\ i0dou_ e0gw_ e0nw&pion u(mw~n a)nakri/naj ou)qe\n eu{ron e0n tw~| a)nqrw&pw| tou&tw| ai1tion w{n kathgorei=te kat' au)tou~, 15 a)ll' ou)de\ 79Hrw&|dhj: a)ne/pemyen ga_r au)to_n pro_j h(ma~j: kai\ i0dou_ ou)de\n a!cion qana&tou e0sti\n pepragme/non au)tw~|. 16 paideu&saj ou}n au)to_n a)polu&sw. 18 a)ne/kragon de\ pamplhqei\ le/gontej, Ai]re tou~ton, a)po&luson de\ h(mi=n to_n Barabba~n: 19 o#stij h}n dia_ sta&sin tina_ genome/nhn e0n th~| po&lei kai\ fo&non blhqei\j e0n th~| fulakh~|. 20 pa&lin de\ o( Pila~toj prosefw&nhsen au)toi=j, qe/lwn a)polu~sai to_n 70Ihsou~n: 21 oi9 de\ e0pefw&noun le/gontej, Stau&rou, stau&rou au)to&n. 22 o( de\ tri/ton ei]pen pro_j au)tou&j, Ti/ ga_r kako_n e0poi/hsen ou{toj; ou)de\n ai1tion qana&tou eu{ron e0n au)tw~|: paideu&saj ou}n au)to_n a)polu&sw. 23 oi9 de\ e0pe/keinto fwnai=j mega&laij ai0tou&menoi au)to_n staurwqh~nai, kai\ kati/sxuon ai9 fwnai\ au)tw~n. 24 kai\ Pila~toj e0pe/krinen gene/sqai to_ ai1thma au)tw~n: 25 a)pe/lusen de\ to_n dia_ sta&sin kai\ fo&non beblhme/non ei0j fulakh_n o$n h)|tou~nto, to_n de\ 70Ihsou~n pare/dwken tw~| qelh&mati au)tw~n.

777
23:26 Kai\ w(j a)ph&gagon au)to&n, e0pilabo&menoi Si/mwna& tina Kurhnai=on e0rxo&menon a)p' a)grou~ e0pe/qhkan au)tw~| to_n stauro_n fe/rein o!pisqen tou~ 70Ihsou~. 27 70Hkolou&qei de\ au)tw~| polu_ plh~qoj tou~ laou~ kai\ gunaikw~n ai4 e0ko&ptonto kai\ e0qrh&noun au)to&n. 28 strafei\j de\ pro_j au)ta_j [o(]70Ihsou~j ei]pen, Qugate/rej 70Ierousalh&m, mh_ klai/ete e0p' e0me/: plh_n e0f' e9auta_j klai/ete kai\ e0pi\ ta_ te/kna u(mw~n, 29 o#ti i0dou_ e1rxontai h(me/rai e0n ai[j e0rou~sin, Maka&riai ai9 stei=rai kai\ ai9 koili/ai ai4 ou)k e0ge/nnhsan kai\ mastoi\ oi4 ou)k e1qreyan.
3077to&te a!rcontai le/gein toi=j o!resin,
777777Pe/sete e0f' h(ma~j,
777kai\ toi=j bounoi=j,
777777Kalu&yate h(ma~j:
31 o#ti ei0 e0n tw~| u(grw~| cu&lw| tau~ta poiou~sin, e0n tw~| chrw~| ti/ ge/nhtai;
777
23:32 71Hgonto de\ kai\ e3teroi kakou~rgoi du&o su_n au)tw~| a)naireqh~nai. 33 kai\ o#te h}lqon e0pi\ to_n to&pon to_n kalou&menon Krani/on, e0kei= e0stau&rwsan au)to_n kai\ tou_j kakou&rgouj, o$n me\n e0k deciw~n o$n de\ e0c a)risterw~n. 34 [o( de\ 70Ihsou~j e1legen, Pa&ter, a!fej au)toi=j, ou) ga_r oi1dasin ti/ poiou~sin.] diamerizo&menoi de\ ta_ i9ma&tia au)tou~ e1balon klh~ron. 35 kai\ ei9sth&kei o( lao_j qewrw~n. e0cemukth&rizon de\ kai\ oi9 a!rxontej le/gontej, 71Allouj e1swsen, swsa&tw e9auto&n, ei0 ou{to&j e0stin o( Xristo_j tou~ qeou~ o( e0klekto&j. 36 e0ne/paican de\ au)tw~| kai\ oi9 stratiw~tai proserxo&menoi, o!coj prosfe/rontej au)tw~| 37 kai\ le/gontej, Ei0 su_ ei] o( basileu_j tw~n 70Ioudai/wn, sw~son seauto&n. 38 h}n de\ kai\ e0pigrafh_ e0p' au)tw~|, 79O basileu_j tw~n 70Ioudai/wn ou{toj.

777
23:39 Ei[j de\ tw~n kremasqe/ntwn kakou&rgwn e0blasfh&mei au)to_n le/gwn, Ou)xi\ su_ ei] o( Xristo&j; sw~son seauto_n kai\ h(ma~j. 40 a)pokriqei\j de\ o( e3teroj e0pitimw~n au)tw~| e1fh, Ou)de\ fobh~| su_ to_n qeo&n, o#ti e0n tw~| au)tw~| kri/mati ei]; 41 kai\ h(mei=j me\n dikai/wj, a!cia ga_r w{n e0pra&camen a)polamba&nomen: ou{toj de\ ou)de\n a!topon e1pracen. 42 kai\ e1legen, 70Ihsou~, mnh&sqhti/ mou o#tan e1lqh|j e0n th~| basilei/a| sou. 43 kai\ ei]pen au)tw~|, 70Amh&n soi le/gw, sh&meron met' e0mou~ e1sh| e0n tw~| paradei/sw|.

777
23:44 Kai\ h}n h!dh w(sei\ w#ra e3kth kai\ sko&toj e0ge/neto e0f' o#lhn th_n gh~n e3wj w#raj e0na&thj 45 tou~ h(li/ou e0klipo&ntoj, e0sxi/sqh de\ to_ katape/tasma tou~ naou~ me/son. 46 kai\ fwnh&saj fwnh~| mega&lh| o( 70Ihsou~j ei]pen, Pa&ter, ei0j xei=ra&j sou parati/qemai to_ pneu~ma& mou: tou~to de\ ei0pw_n e0ce/pneusen. 47 70Idw_n de\ o( e9katonta&rxhj to_ geno&menon e0do&cazen to_n qeo_n le/gwn, 71Ontwj o( a!nqrwpoj ou{toj di/kaioj h}n. 48 kai\ pa&ntej oi9 sumparageno&menoi o!xloi e0pi\ th_n qewri/an tau&thn, qewrh&santej ta_ geno&mena, tu&ptontej ta_ sth&qh u(pe/strefon. 49 ei9sth&keisan de\ pa&ntej oi9 gnwstoi\ au)tw~| a)po_ makro&qen, kai\ gunai=kej ai9 sunakolouqou~sai au)tw~| a)po_ th~j Galilai/aj, o(rw~sai tau~ta.

777
23:50 Kai\ i0dou_ a)nh_r o)no&mati 70Iwsh_f bouleuth_j u(pa&rxwn [kai\] a)nh_r a)gaqo_j kai\ di/kaioj 51 - ou{toj ou)k h}n sugkatateqeime/noj th~| boulh~| kai\ th~| pra&cei au)tw~n - a)po_ 79Arimaqai/aj po&lewj tw~n 70Ioudai/wn, o$j prosede/xeto th_n basilei/an tou~ qeou~, 52 ou{toj proselqw_n tw~| Pila&tw| h)|th&sato to_ sw~ma tou~ 70Ihsou~, 53 kai\ kaqelw_n e0netu&licen au)to_ sindo&ni, kai\ e1qhken au)to_n e0n mnh&mati laceutw~| ou{ ou)k h}n ou)dei\j ou!pw kei/menoj. 54 kai\ h(me/ra h}n paraskeuh~j, kai\ sa&bbaton e0pe/fwsken. 55 Katakolouqh&sasai de\ ai9 gunai=kej, ai3tinej h}san sunelhluqui=ai e0k th~j Galilai/aj au)tw~|, e0qea&santo to_ mnhmei=on kai\ w(j e0te/qh to_ sw~ma au)tou~, 56 u(postre/yasai de\ h(toi/masan a)rw&mata kai\ mu&ra.

777 Kai\ to_ me\n sa&bbaton h(su&xasan kata_ th_n e0ntolh&n,
24:1 th~| de\ mia~| tw~n sabba&twn o!rqrou baqe/wj e0pi\ to_ mnh~ma h}lqon fe/rousai a$ h(toi/masan a)rw&mata. 2 eu{ron de\ to_n li/qon a)pokekulisme/non a)po_ tou~ mnhmei/ou, 3 ei0selqou~sai de\ ou)x eu{ron to_ sw~ma tou~ [kuri/ou] 70Ihsou~ 4 kai\ e0ge/neto e0n tw~| a)porei=sqai au)ta_j peri\ tou&tou kai\ i0dou_ a!ndrej du&o e0pe/sthsan au)tai=j e0n e0sqh~ti a)straptou&sh|. 5 e0mfo&bwn de\ genome/nwn au)tw~n kai\ klinousw~n ta_ pro&swpa ei0j th_n gh~n ei]pan pro_j au)ta&j, Ti/ zhtei=te to_n zw~nta meta_ tw~n nekrw~n; 6 ou)k e1stin w{de, a)lla_ h)ge/rqh. mnh&sqhte w(j e0la&lhsen u(mi=n e1ti w@n e0n th~| Galilai/a|, 7 le/gwn to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou o#ti dei= paradoqh~nai ei0j xei=raj a)nqrw&pwn a(martwlw~n kai\ staurwqh~nai kai\ th~| tri/th| h(me/ra| a)nasth~nai. 8 kai\ e0mnh&sqhsan tw~n r(hma&twn au)tou~, 9 kai\ u(postre/yasai a)po_ tou~ mnhmei/ou a)ph&ggeilan tau~ta pa&nta toi=j e3ndeka kai\ pa~sin toi=j loipoi=j. 10 h}san de\ h( Magdalhnh_ Mari/a kai\ 70Iwa&nna kai\ Mari/a h( 70Iakw&bou: kai\ ai9 loipai\ su_n au)tai=j e1legon pro_j tou_j a)posto&louj tau~ta. 11 kai\ e0fa&nhsan e0nw&pion au)tw~n w(sei\ lh~roj ta_ r(h&mata tau~ta, kai\ h)pi/stoun au)tai=j. 12 79O de\ Pe/troj a)nasta_j e1dramen e0pi\ to_ mnhmei=on, kai\ paraku&yaj ble/pei ta_ o)qo&nia mo&na: kai\ a)ph~lqen pro_j e9auto_n qauma&zwn to_ gegono&j.

777
24:13 Kai\ i0dou_ du&o e0c au)tw~n e0n au)th~| th~| h(me/ra| h}san poreuo&menoi ei0j kw&mhn a)pe/xousan stadi/ouj e9ch&konta a)po_ 70Ierousalh&m, h{| o!noma 70Emmaou~j, 14 kai\ au)toi\ w(mi/loun pro_j a)llh&louj peri\ pa&ntwn tw~n sumbebhko&twn tou&twn. 15 kai\ e0ge/neto e0n tw~| o(milei=n au)tou_j kai\ suzhtei=n kai\ au)to_j 70Ihsou~j e0ggi/saj suneporeu&eto au)toi=j, 16 oi9 de\ o)fqalmoi\ au)tw~n e0kratou~nto tou~ mh_ e0pignw~nai au)to&n. 17 ei]pen de\ pro_j au)tou&j, Ti/nej oi9 lo&goi ou{toi ou$j a)ntiba&llete pro_j a)llh&louj peripatou~ntej; kai\ e0sta&qhsan skuqrwpoi/. 18 a)pokriqei\j de\ ei[j o)no&mati Kleopa~j ei]pen pro_j au)to&n, Su_ mo&noj paroikei=j 70Ierousalh_m kai\ ou)k e1gnwj ta_ geno&mena e0n au)th~| e0n tai=j h(me/raij tau&taij; 19 kai\ ei]pen au)toi=j, Poi=a; oi9 de\ ei]pan au)tw~|, Ta_ peri\ 70Ihsou~ tou~ Nazarhnou~, o$j e0ge/neto a)nh_r profh&thj dunato_j e0n e1rgw| kai\ lo&gw| e0nanti/on tou~ qeou~ kai\ panto_j tou~ laou~, 20 o#pwj te pare/dwkan au)to_n oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 a!rxontej h(mw~n ei0j kri/ma qana&tou kai\ e0stau&rwsan au)to&n. 21 h(mei=j de\ h)lpi/zomen o#ti au)to&j e0stin o( me/llwn lutrou~sqai to_n 70Israh&l: a)lla& ge kai\ su_n pa~sin tou&toij tri/thn tau&thn h(me/ran a!gei a)f' ou{ tau~ta e0ge/neto. 22 a)lla_ kai\ gunai=ke/j tinej e0c h(mw~n e0ce/sthsan h(ma~j: geno&menai o)rqrinai\ e0pi\ to_ mnhmei=on 23 kai\ mh_ eu(rou~sai to_ sw~ma au)tou~ h}lqon le/gousai kai\ o)ptasi/an a)gge/lwn e9wrake/nai, oi4 le/gousin au)to_n zh~n. 24 kai\ a)ph~lqo&n tinej tw~n su_n h(mi=n e0pi\ to_ mnhmei=on, kai\ eu{ron ou#twj kaqw_j kai\ ai9 gunai=kej ei]pon, au)to_n de\ ou)k ei]don. 25 kai\ au)to_j ei]pen pro_j au)tou&j, 7]W a)no&htoi kai\ bradei=j th~| kardi/a| tou~ pisteu&ein e0pi\ pa~sin oi[j e0la&lhsan oi9 profh~tai: 26 ou)xi\ tau~ta e1dei paqei=n to_n Xristo_n kai\ ei0selqei=n ei0j th_n do&can au)tou~; 27 kai\ a)rca&menoj a)po_ Mwu"se/wj kai\ a)po_ pa&ntwn tw~n profhtw~n diermh&neusen au)toi=j e0n pa&saij tai=j grafai=j ta_ peri\ e9autou~.
777
24:28 Kai\ h!ggisan ei0j th_n kw&mhn ou{ e0poreu&onto, kai\ au)to_j prosepoih&sato porrw&teron poreu&esqai. 29 kai\ parebia&santo au)to_n le/gontej, Mei=non meq' h(mw~n, o#ti pro_j e9spe/ran e0sti\n kai\ ke/kliken h!dh h( h(me/ra. kai\ ei0sh~lqen tou~ mei=nai su_n au)toi=j. 30 kai\ e0ge/neto e0n tw~| katakliqh~nai au)to_n met' au)tw~n labw_n to_n a!rton eu)lo&ghsen kai\ kla&saj e0pedi/dou au)toi=j: 31 au)tw~n de\ dihnoi/xqhsan oi9 o)fqalmoi\ kai\ e0pe/gnwsan au)to&n: kai\ au)to_j a!fantoj e0ge/neto a)p' au)tw~n. 32 kai\ ei]pan pro_j a)llh&louj, Ou)xi\ h( kardi/a h(mw~n kaiome/nh h}n [e0n h(mi=n] w(j e0la&lei h(mi=n e0n th~| o(dw~|, w(j dih&noigen h(mi=n ta_j grafa&j; 33 kai\ a)nasta&ntej au)th~| th~| w#ra| u(pe/streyan ei0j 70Ierousalh&m, kai\ eu{ron h)qroisme/nouj tou_j e3ndeka kai\ tou_j su_n au)toi=j, 34 le/gontaj o#ti o!ntwj h)ge/rqh o( ku&rioj kai\ w!fqh Si/mwni. 35 kai\ au)toi\ e0chgou~nto ta_ e0n th~| o(dw~| kai\ w(j e0gnw&sqh au)toi=j e0n th~| kla&sei tou~ a!rtou.

777
24: 36 au)tw~n kai\ le/gei au)toi=j, Ei0rh&nh u(mi=n. 37 ptohqe/ntej de\ kai\ e1mfoboi geno&menoi e0do&koun pneu~ma qewrei=n. 38 kai\ ei]pen au)toi=j, Ti/ tetaragme/noi e0ste/, kai\ dia_ ti/ dialogismoi\ a)nabai/nousin e0n th~| kardi/a| u(mw~n; 39 i1dete ta_j xei=ra&j mou kai\ tou_j po&daj mou o#ti e0gw& ei0mi au)to&j: yhlafh&sate/ me kai\ i1dete, o#ti pneu~ma sa&rka kai\ o)ste/a ou)k e1xei kaqw_j e0me\ qewrei=te e1xonta. 40 kai\ tou~to ei0pw_n e1deicen au)toi=j ta_j xei=raj kai\ tou_j po&daj. 41 e1ti de\ a)pistou&ntwn au)tw~n a)po_ th~j xara~j kai\ qaumazo&ntwn ei]pen au)toi=j, 71Exete/ ti brw&simon e0nqa&de; 42 oi9 de\ e0pe/dwkan au)tw~| i0xqu&oj o)ptou~ me/roj: 43 kai\ labw_n e0nw&pion au)tw~n e1fagen.
777
24:44 Ei]pen de\ pro_j au)tou&j, Ou{toi oi9 lo&goi mou ou$j e0la&lhsa pro_j u(ma~j e1ti w@n su_n u(mi=n, o#ti dei= plhrwqh~nai pa&nta ta_ gegramme/na e0n tw~| no&mw| Mwu"se/wj kai\ toi=j profh&taij kai\ yalmoi=j peri\ e0mou~. 45 to&te dih&noicen au)tw~n to_n nou~n tou~ sunie/nai ta_j grafa&j. 46 kai\ ei]pen au)toi=j o#ti Ou#twj ge/graptai paqei=n to_n Xristo_n kai\ a)nasth~nai e0k nekrw~n th~| tri/th| h(me/ra|, 47 kai\ khruxqh~nai e0pi\ tw~| o)no&mati au)tou~ meta&noian kai\ a!fesin a(martiw~n ei0j pa&nta ta_ e1qnh - a)rca&menoi a)po_ 70Ierousalh&m: 48 u(mei=j ma&rturej tou&twn. 49 kai\ [i0dou_] e0gw_ a)poste/llw th_n e0paggeli/an tou~ patro&j mou e0f' u(ma~j: u(mei=j de\ kaqi/sate e0n th~| po&lei e3wj ou{ a)ndu&shsqe e0c u#youj du&namin.

777
24:50 70Ech&gagen de\ au)tou_j [e1cw] e3wj pro_j Bhqani/an, kai\ e0pa&raj ta_j xei=raj au)tou~ eu)lo&ghsen au)tou&j. 51 kai\ e0ge/neto e0n tw~| eu)logei=n au)to_n au)tou_j die/sth a)p' au)tw~n kai\ a)nefe/reto ei0j to_n ou)rano&n. 52 kai\ au)toi\ proskunh&santej au)to_n u(pe/streyan ei0j 70Ierousalh_m meta_ xara~j mega&lhj, 53 kai\ h}san dia_ panto_j e0n tw~| i9erw~| eu)logou~ntej to_n qeo&n.