KATA IWANNHN

1:1 70En a)rxh~| h}n o( lo&goj, kai\ o( lo&goj h}n pro_j to_n qeo&n, kai\ qeo_j h}n o( lo&goj. 2 ou{toj h}n e0n a)rxh~| pro_j to_n qeo&n. 3 pa&nta di' au)tou~ e0ge/neto, kai\ xwri\j au)tou~ e0ge/neto ou)de\ e3n. o$ ge/gonen 4 e0n au)tw~| zwh_ h}n, kai\ h( zwh_ h}n to_ fw~j tw~n a)nqrw&pwn: 5 kai\ to_ fw~j e0n th~| skoti/a| fai/nei, kai\ h( skoti/a au)to_ ou) kate/laben.
777
1:6 70Ege/neto a!nqrwpoj a)pestalme/noj para_ qeou~, o!noma au)tw~| 70Iwa&nnhj: 7 ou{toj h}lqen ei0j marturi/an, i3na marturh&sh| peri\ tou~ fwto&j, i3na pa&ntej pisteu&swsin di' au)tou~. 8 ou)k h}n e0kei=noj to_ fw~j, a)ll' i3na marturh&sh| peri\ tou~ fwto&j. 9 7]Hn to_ fw~j to_ a)lhqino&n, o$ fwti/zei pa&nta a!nqrwpon, e0rxo&menon ei0j to_n ko&smon. 10 e0n tw~| ko&smw| h}n, kai\ o( ko&smoj di' au)tou~ e0ge/neto, kai\ o( ko&smoj au)to_n ou)k e1gnw. 11 ei0j ta_ i1dia h}lqen, kai\ oi9 i1dioi au)to_n ou) pare/labon. 12 o#soi de\ e1labon au)to&n, e1dwken au)toi=j e0cousi/an te/kna qeou~ gene/sqai, toi=j pisteu&ousin ei0j to_ o!noma au)tou~, 13 oi4 ou)k e0c ai9ma&twn ou)de\ e0k qelh&matoj sarko_j ou)de\ e0k qelh&matoj a)ndro_j a)ll' e0k qeou~ e0gennh&qhsan.
777
1:14 Kai\ o( lo&goj sa_rc e0ge/neto kai\ e0skh&nwsen e0n h(mi=n, kai\ e0qeasa&meqa th_n do&can au)tou~, do&can w(j monogenou~j para_ patro&j, plh&rhj xa&ritoj kai\ a)lhqei/aj. 15 70Iwa&nnhj marturei= peri\ au)tou~ kai\ ke/kragen le/gwn, Ou{toj h}n o$n ei]pon, 79O o)pi/sw mou e0rxo&menoj e1mprosqe/n mou ge/gonen, o#ti prw~to&j mou h}n. 16 o#ti e0k tou~ plhrw&matoj au)tou~ h(mei=j pa&ntej e0la&bomen, kai\ xa&rin a)nti\ xa&ritoj: 17 o#ti o( no&moj dia_ Mwu"se/wj e0do&qh, h( xa&rij kai\ h( a)lh&qeia dia_ 70Ihsou~ Xristou~ e0ge/neto. 18 qeo_n ou)dei\j e9w&raken pw&pote: monogenh_j qeo_j o( w@n ei0j to_n ko&lpon tou~ patro_j e0kei=noj e0chgh&sato.

777
1:19 Kai\ au#th e0sti\n h( marturi/a tou~ 70Iwa&nnou, o#te a)pe/steilan [pro_j au)to_n] oi9 70Ioudai=oi e0c 79Ierosolu&mwn i9erei=j kai\ Leui/taj i3na e0rwth&swsin au)to&n, Su_ ti/j ei]; 20 kai\ w(molo&ghsen kai\ ou)k h)rnh&sato, kai\ w(molo&ghsen o#ti 70Egw_ ou)k ei0mi\ o( Xristo&j. 21 kai\ h)rw&thsan au)to&n, Ti/ ou}n su&; 70Hli/aj ei]; kai\ le/gei, Ou)k ei0mi/. 79O profh&thj ei] su&; kai\ a)pekri/qh, Ou!. 22 ei]pan ou}n au)tw~|, Ti/j ei]; i3na a)po&krisin dw~men toi=j pe/myasin h(ma~j: ti/ le/geij peri\ seautou~; 23 e1fh,
7770Egw_ fwnh_ bow~ntoj e0n th~| e0rh&mw|,
777Eu)qu&nate th_n o(do_n kuri/ou,
kaqw_j ei]pen 70Hsai5aj o( profh&thj.
24 Kai\ a)pestalme/noi h}san e0k tw~n Farisai/wn. 25 kai\ h)rw&thsan au)to_n kai\ ei]pan au)tw~|, Ti/ ou}n bapti/zeij ei0 su_ ou)k ei] o( Xristo_j ou)de\ 70Hli/aj ou)de\ o( profh&thj; 26 a)pekri/qh au)toi=j o( 70Iwa&nnhj le/gwn, 70Egw_ bapti/zw e0n u#dati: me/soj u(mw~n e3sthken o$n u(mei=j ou)k oi1date, 27 o( o)pi/sw mou e0rxo&menoj, ou{ ou)k ei0mi\ [e0gw_] a!cioj i3na lu&sw au)tou~ to_n i9ma&nta tou~ u(podh&matoj. 28 Tau~ta e0n Bhqani/a| e0ge/neto pe/ran tou~ 70Iorda&nou, o#pou h}n o( 70Iwa&nnhj bapti/zwn.

777
1:29 Th~| e0pau&rion ble/pei to_n 70Ihsou~n e0rxo&menon pro_j au)to&n, kai\ le/gei, 71Ide o( a)mno_j tou~ qeou~ o( ai1rwn th_n a(marti/an tou~ ko&smou. 30 ou{to&j e0stin u(pe\r ou{ e0gw_ ei]pon, 70Opi/sw mou e1rxetai a)nh_r o$j e1mprosqe/n mou ge/gonen, o#ti prw~to&j mou h}n. 31 ka)gw_ ou)k h!|dein au)to&n, a)ll' i3na fanerwqh~| tw~| 70Israh_l dia_ tou~to h}lqon e0gw_ e0n u#dati bapti/zwn. 32 Kai\ e0martu&rhsen 70Iwa&nnhj le/gwn o#ti Teqe/amai to_ pneu~ma katabai=non w(j peristera_n e0c ou)ranou~, kai\ e1meinen e0p' au)to&n: 33 ka)gw_ ou)k h!|dein au)to&n, a)ll' o( pe/myaj me bapti/zein e0n u#dati e0kei=no&j moi ei]pen, 70Ef' o$n a@n i1dh|j to_ pneu~ma katabai=non kai\ me/non e0p' au)to&n, ou{to&j e0stin o( bapti/zwn e0n pneu&mati a(gi/w|. 34 ka)gw_ e9w&raka, kai\ memartu&rhka o#ti ou{to&j e0stin o( ui9o_j tou~ qeou~.

777
1:35 Th~| e0pau&rion pa&lin ei9sth&kei o( 70Iwa&nnhj kai\ e0k tw~n maqhtw~n au)tou~ du&o, 36 kai\ e0mble/yaj tw~| 70Ihsou~ peripatou~nti le/gei, 71Ide o( a)mno_j tou~ qeou~. 37 kai\ h!kousan oi9 du&o maqhtai\ au)tou~ lalou~ntoj kai\ h)kolou&qhsan tw~| 70Ihsou~. 38 strafei\j de\ o( 70Ihsou~j kai\ qeasa&menoj au)tou_j a)kolouqou~ntaj le/gei au)toi=j, Ti/ zhtei=te; oi9 de\ ei]pan au)tw~|, 79Rabbi/ (o$ le/getai meqermhneuo&menon Dida&skale), pou~ me/neij; 39 le/gei au)toi=j, 71Erxesqe kai\ o!yesqe. h}lqan ou}n kai\ ei]dan pou~ me/nei, kai\ par' au)tw~| e1meinan th_n h(me/ran e0kei/nhn: w#ra h}n w(j deka&th. 40 7]Hn 70Andre/aj o( a)delfo_j Si/mwnoj Pe/trou ei[j e0k tw~n du&o tw~n a)kousa&ntwn para_ 70Iwa&nnou kai\ a)kolouqhsa&ntwn au)tw~|: 41 eu(ri/skei ou{toj prw~ton to_n a)delfo_n to_n i1dion Si/mwna kai\ le/gei au)tw~|, Eu(rh&kamen to_n Messi/an (o# e0stin meqermhneuo&menon Xristo&s): 42 h!gagen au)to_n pro_j to_n 70Ihsou~n. e0mble/yaj au)tw~| o( 70Ihsou~j ei]pen, Su_ ei] Si/mwn o( ui9o_j 70Iwa&nnou: su_ klhqh&sh| Khfa~j (o$ e9rmhneu&etai Pe/tros).

777
1:43 Th~| e0pau&rion h)qe/lhsen e0celqei=n ei0j th_n Galilai/an, kai\ eu(ri/skei Fi/lippon. kai\ le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 70Akolou&qei moi. 44 h}n de\ o( Fi/lippoj a)po_ Bhqsai+da&, e0k th~j po&lewj 70Andre/ou kai\ Pe/trou. 45 eu(ri/skei Fi/lippoj to_n Naqanah_l kai\ le/gei au)tw~|, 74On e1grayen Mwu"sh~j e0n tw~| no&mw| kai\ oi9 profh~tai eu(rh&kamen, 70Ihsou~n ui9o_n tou~ 70Iwsh_f to_n a)po_ Nazare/t. 46 kai\ ei]pen au)tw~| Naqanah&l, 70Ek Nazare\t du&natai/ ti a)gaqo_n ei]nai; le/gei au)tw~| Fi/lippoj, 71Erxou kai\ i1de. 47 ei]den o( 70Ihsou~j to_n Naqanah_l e0rxo&menon pro_j au)to_n kai\ le/gei peri\ au)tou~, 71Ide a)lhqw~j 70Israhli/thj e0n w{| do&loj ou)k e1stin. 48 le/gei au)tw~| Naqanah&l, Po&qen me ginw&skeij; a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)tw~|, Pro_ tou~ se Fi/lippon fwnh~sai o!nta u(po_ th_n sukh~n ei]do&n se. 49 a)pekri/qh au)tw~| Naqanah&l, 79Rabbi/, su_ ei] o( ui9o_j tou~ qeou~, su_ basileu_j ei] tou~ 70Israh&l. 50 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)tw~|, 73Oti ei]po&n soi o#ti ei]do&n se u(poka&tw th~j sukh~j pisteu&eij; mei/zw tou&twn o!yh|. 51 kai\ le/gei au)tw~|, 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, o!yesqe to_n ou)rano_n a)new|go&ta kai\ tou_j a)gge/louj tou~ qeou~ a)nabai/nontaj kai\ katabai/nontaj e0pi\ to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou.

2:1 Kai\ th~| h(me/ra| th~| tri/th| ga&moj e0ge/neto e0n Kana_ th~j Galilai/aj, kai\ h}n h( mh&thr tou~ 70Ihsou~ e0kei=: 2 e0klh&qh de\ kai\ o( 70Ihsou~j kai\ oi9 maqhtai\ au)tou~ ei0j to_n ga&mon. 3 kai\ u(sterh&santoj oi1nou le/gei h( mh&thr tou~ 70Ihsou~ pro_j au)to&n, Oi]non ou)k e1xousin. 4 [kai\] le/gei au)th~| o( 70Ihsou~j, Ti/ e0moi\ kai\ soi/, gu&nai; ou!pw h#kei h( w#ra mou. 5 le/gei h( mh&thr au)tou~ toi=j diako&noij, 73O ti a@n le/gh| u(mi=n poih&sate. 6 h}san de\ e0kei= li/qinai u(dri/ai e4c kata_ to_n kaqarismo_n tw~n 70Ioudai/wn kei/menai, xwrou~sai a)na_ metrhta_j du&o h@ trei=j. 7 le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, Gemi/sate ta_j u(dri/aj u#datoj. kai\ e0ge/misan au)ta_j e3wj a!nw. 8 kai\ le/gei au)toi=j, 70Antlh&sate nu~n kai\ fe/rete tw~| a)rxitrikli/nw|: oi9 de\ h!negkan. 9 w(j de\ e0geu&sato o( a)rxitri/klinoj to_ u#dwr oi]non gegenhme/non, kai\ ou)k h!|dei po&qen e0sti/n, oi9 de\ dia&konoi h!|deisan oi9 h)ntlhko&tej to_ u#dwr, fwnei= to_n numfi/on o( a)rxitri/klinoj 10 kai\ le/gei au)tw~|, Pa~j a!nqrwpoj prw~ton to_n kalo_n oi]non ti/qhsin, kai\ o#tan mequsqw~sin to_n e0la&ssw: su_ teth&rhkaj to_n kalo_n oi]non e3wj a!rti. 11 Tau&thn e0poi/hsen a)rxh_n tw~n shmei/wn o( 70Ihsou~j e0n Kana_ th~j Galilai/aj kai\ e0fane/rwsen th_n do&can au)tou~, kai\ e0pi/steusan ei0j au)to_n oi9 maqhtai\ au)tou~.
777
2:12 Meta_ tou~to kate/bh ei0j Kafarnaou_m au)to_j kai\ h(mh&thr au)tou~ kai\ oi9 a)delfoi\ [au)tou~] kai\ oi9 maqhtai\ au)tou~, kai\ e0kei= e1meinan ou) polla_j h(me/raj.

777
2:13 Kai\ e0ggu_j h}n to_ pa&sxa tw~n 70Ioudai/wn, kai\ a)ne/bh ei0j 79Ieroso&luma o( 70Ihsou~j. 14 kai\ eu{ren e0n tw~| i9erw~| tou_j pwlou~ntaj bo&aj kai\ pro&bata kai\ peristera_j kai\ tou_j kermatista_j kaqhme/nouj, 15 kai\ poih&saj frage/llion e0k sxoini/wn pa&ntaj e0ce/balen e0k tou~ i9erou~, ta& te pro&bata kai\ tou_j bo&aj, kai\ tw~n kollubistw~n e0ce/xeen to_ ke/rma kai\ ta_j trape/zaj a)ne/treyen, 16 kai\ toi=j ta_j peristera_j pwlou~sin ei]pen, 71Arate tau~ta e0nteu~qen, mh_ poiei=te to_n oi]kon tou~ patro&j mou oi]kon e0mpori/ou. 17 70Emnh&sqhsan oi9 maqhtai\ au)tou~ o#ti gegramme/non e0sti/n, 79O zh~loj tou~ oi1kou sou katafa&getai/ me. 18 a)pekri/qhsan ou}n oi9 70Ioudai=oi kai\ ei]pan au)tw~|, Ti/ shmei=on deiknu&eij h(mi=n, o#ti tau~ta poiei=j; 19 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)toi=j, Lu&sate to_n nao_n tou~ton kai\ e0n trisi\n h(me/raij e0gerw~ au)to&n. 20 ei]pan ou}n oi9 70Ioudai=oi, Tessara&konta kai\ e4c e1tesin oi0kodomh&qh o( nao_j ou{toj, kai\ su_ e0n trisi\n h(me/raij e0gerei=j au)to&n; 21 e0kei=noj de\ e1legen peri\ tou~ naou~ tou~ sw&matoj au)tou~. 22 o#te ou}n h)ge/rqh e0k nekrw~n, e0mnh&sqhsan oi9 maqhtai\ au)tou~ o#ti tou~to e1legen, kai\ e0pi/steusan th~| grafh~| kai\ tw~| lo&gw| o$n ei]pen o( 70Ihsou~j.

777
2:23 79Wj de\ h}n e0n toi=j 79Ierosolu&moij e0n tw~| pa&sxa e0n th~| e9orth~|, polloi\ e0pi/steusan ei0j to_ o!noma au)tou~, qewrou~ntej au)tou~ ta_ shmei=a a$ e0poi/ei: 24 au)to_j de\ 70Ihsou~j ou)k e0pi/steuen au(to_n au)toi=j dia_ to_ au)to_n gunw&skein pa&ntaj, 25 kai\ o#ti ou) xrei/an ei]xen i3na tij marturh&sh| peri\ tou~ a)nqrw&pou: au)to_j ga_r e0gi/nwsken ti/ h}n e0n tw~| a)nqrw&pw|.

3:1 7]Hn de\ a!nqrwpoj e0k tw~n Farisai/wn, Niko&dhmoj o!noma au)tw~|, a!rxwn tw~n 70Ioudai/wn: 2 ou{toj h}lqen pro_j au)to_n nukto_j kai\ ei]pen au)tw~|, 79Rabbi/, oi1damen o#ti a)po_ qeou~ e0lh&luqaj dida&skaloj: ou)dei\j ga_r du&natai tau~ta ta_ shmei=a poiei=n a$ su_ poiei=j, e0a_n mh_ h}| o( qeo_j met' au)tou~. 3 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)tw~|, 70Amh_n a)mh_n le/gw soi, e0a_n mh& tij gennhqh~| a!nwqen, ou) du&natai i0dei=n th_n basilei/an tou~ qeou~. 4 le/gei pro_j au)to_n [o(] Niko&dhmoj, Pw~j du&natai a!nqrwpoj gennhqh~nai ge/rwn w!n; mh_ du&natai ei0j th_n koili/an th~j mhtro_j au)tou~ deu&teron ei0selqei=n kai\ gennhqh~nai; 5 a)pekri/qh 70Ihsou~j, 70Amh_n a)mh_n le/gw soi, e0a_n mh& tij gennhqh~| e0c u#datoj kai\ pneu&matoj, ou) du&natai ei0selqei=n ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~. 6 to_ gegennhme/non e0k th~j sarko_j sa&rc e0stin, kai\ to_ gegennhme/non e0k tou~ pneu&matoj pneu~ma& e0stin. 7 mh_ qauma&sh|j o#ti ei]po&n soi, Dei= u(ma~j gennhqh~nai a!nwqen. 8 to_ pneu~ma o#pou qe/lei pnei=, kai\ th_n fwnh_n au)tou~ a)kou&eij, a)ll' ou)k oi]daj po&qen e1rxetai kai\ pou~ u(pa&gei: ou#twj e0sti\n pa~j o( gegennhme/noj e0k tou~ pneu&matoj. 9 a)pekri/qh Niko&dhmoj kai\ ei]pen au)tw~|, Pw~j du&natai tau~ta gene/sqai; 10 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)tw~|, Su_ ei] o( dida&skaloj tou~ 70Israh_l kai\ tau~ta ou) ginw&skeij; 11 a)mh_n a)mh_n le/gw soi o#ti o$ oi1damen lalou~men kai\ o$ e9wra&kamen marturou~men, kai\ th_n marturi/an h(mw~n ou) lamba&nete. 12 ei0 ta_ e0pi/geia ei]pon u(mi=n kai\ ou) pisteu&ete, pw~j e0a_n ei1pw u(mi=n ta_ e0poura&nia pisteu&sete; 13 kai\ ou)dei\j a)nabe/bhken ei0j to_n ou)rano_n ei0 mh_ o( e0k tou~ ou)ranou~ kataba&j, o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou. 14 kai\ kaqw_j Mwu"sh~j u#ywsen to_n o!fin e0n th~| e0rh&mw|, ou#twj u(ywqh~nai dei= to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou, 15 i3na pa~j o( pisteu&wn e0n au)tw~| e1xh| zwh_n ai0w&nion.

777
3:16 Ou#twj ga_r h)ga&phsen o( qeo_j to_n ko&smon, w#ste to_n ui9o_n to_n monogenh~ e1dwken, i3na pa~j o( pisteu&wn ei0j au)to_n mh_ a)po&lhtai a)ll' e1xh| zwh_n ai0w&nion. 17 ou) ga_r a)pe/steilen o( qeo_j to_n ui9o_n ei0j to_n ko&smon i3na kri/nh| to_n ko&smon, a)ll' i3na swqh~| o( ko&smoj di' au)tou~. 18 o( pisteu&wn ei0j au)to_n ou) kri/netai: o( [de\] mh_ pisteu&wn h!dh ke/kritai, o#ti mh_ pepi/steuken ei0j to_ o!noma tou~ monogenou~j ui9ou~ tou~ qeou~. 19 au#th de/ e0stin h( kri/sij, o#ti to_ fw~j e0lh&luqen ei0j to_n ko&smon kai\ h)ga&phsan oi9 a!nqrwpoi ma~llon to_ sko&toj h@ to_ fw~j, h}n ga_r au)tw~n ponhra_ ta_ e1rga. 20 pa~j ga_r o( fau~la pra&sswn misei= to_ fw~j kai\ ou)k e1rxetai pro_j to_ fw~j, i3na mh_ e0legxqh~| ta_ e1rga au)tou~: 21 o( de\ poiw~n th_n a)lh&qeian e1rxetai pro_j to_ fw~j, i3na fanerwqh~| au)tou~ ta_ e1rga o#ti e0n qew~| e0stin ei0rgasme/na.

777
3:22 Meta_ tau~ta h}lqen o( 70Ihsou~j kai\ oi9 maqhtai\ au)tou~ ei0j th_n 70Ioudai/an gh~n, kai\ e0kei= die/triben met' au)tw~n kai\ e0ba&ptizen. 23 h}n de\ kai\ o( 70Iwa&nnhj bapti/zwn e0n Ai0nw_n e0ggu_j tou~ Salei/m, o#ti u#data polla_ h}n e0kei=, kai\ paregi/nonto kai\ e0bapti/zonto: 24 ou!pw ga_r h}n beblhme/noj ei0j th_n fulakh_n o( 70Iwa&nnhj. 25 70Ege/neto ou}n zh&thsij e0k tw~n maqhtw~n 70Iwa&nnou meta_ 70Ioudai/ou peri\ kaqarismou~. 26 kai\ h}lqon pro_j to_n 70Iwa&nnhn kai\ ei]pan au)tw~|, 79Rabbi/, o$j h}n meta_ sou~ pe/ran tou~ 70Iorda&nou, w{| su_ memartu&rhkaj, i1de ou{toj bapti/zei kai\ pa&ntej e1rxontai pro_j au)to&n. 27 a)pekri/qh 70Iwa&nnhj kai\ ei]pen, Ou) du&natai a!nqrwpoj lamba&nein ou)de\ e4n e0a_n mh_ h}| dedome/non au)tw~| e0k tou~ ou)ranou~. 28 au)toi\ u(mei=j moi marturei=te o#ti ei]pon [o#ti] Ou)k ei0mi\ e0gw_ o( Xristo&j, a)ll' o#ti 70Apestalme/noj ei0mi\ e1mprosqen e0kei/nou. 29 o( e1xwn th_n nu&mfhn numfi/oj e0sti/n: o( de\ fi/loj tou~ numfi/ou, o( e9sthkw_j kai\ a)kou&wn au)tou~, xara~| xai/rei dia_ th_n fwnh_n tou~ numfi/ou. au#th ou}n h( xara_ h( e0mh_ peplh&rwtai. 30 e0kei=non dei= au)ca&nein, e0me\ de\ e0lattou~sqai.

777
3:31 79O a!nwqen e0rxo&menoj e0pa&nw pa&ntwn e0sti/n: o( w@n e0k th~j gh~j e0k th~j gh~j e0stin kai\ e0k th~j gh~j lalei=. o( e0k tou~ ou)ranou~ e0rxo&menoj [e0pa&nw pa&ntwn e0sti/n:] 32 o$ e9w&raken kai\ h!kousen tou~to marturei=, kai\ th_n marturi/an au)tou~ ou)dei\j lamba&nei. 33 o( labw_n au)tou~ th_n marturi/an e0sfra&gisen o#ti o( qeo_j a)lhqh&j e0stin. 34 o$n ga_r a)pe/steilen o( qeo_j ta_ r(h&mata tou~ qeou~ lalei=, ou) ga_r e0k me/trou di/dwsin to_ pneu~ma. 35 o( path_r a)gapa~| to_n ui9o&n, kai\ pa&nta de/dwken e0n th~| xeiri\ au)tou~. 36 o( pisteu&wn ei0j to_n ui9o_n e1xei zwh_n ai0w&nion: o( de\ a)peiqw~n tw~| ui9w~| ou)k o!yetai zwh&n, a)ll' h( o)rgh_ tou~ qeou~ me/nei e0p' au)to&n.

4:1 79Wj ou}n e1gnw o( 70Ihsou~j o#ti h!kousan oi9 Farisai= o#ti 70Ihsou~j plei/onaj maqhta_j poiei= kai\ bapti/zei h@ 70Iwa&nnhj 2 - kai/toi ge 70Ihsou~j au)to_j ou)k e0ba&ptizen a)ll' oi9 maqhtai\ au)tou~ - 3 a)fh~ken th_n 70Ioudai/an kai\ a)ph~lqen pa&lin ei0j th_n Galilai/an. 4 e1dei de\ au)to_n die/rxesqai dia_ th~j Samarei/aj. 5 e1rxetai ou}n ei0j po&lin th~j Samarei/aj legome/nhn Suxa_r plhsi/on tou~ xwri/ou o$ e1dwken 70Iakw_b [tw~|] 70Iwsh_f tw~| ui9w~| au)tou~: 6 h}n de\ e0kei= phgh_ tou~ 70Iakw&b. o( ou}n 70Ihsou~j kekopiakw_j e0k th~j o(doipori/aj e0kaqe/zeto ou#twj e0pi\ th~| phgh~|: w#ra h}n w(j e3kth.
777
4:7 71Erxetai gunh_ e0k th~j Samarei/aj a)ntlh~sai u#dwr. le/gei au)th~| o( 70Ihsou~j, Do&j moi pei=n: 8 oi9 ga_r maqhtai\ au)tou~ a)pelhlu&qeisan ei0j th_n po&lin, i3na trofa_j a)gora&swsin. 9 le/gei ou}n au)tw~| h( gunh_ h( Samari=tij, Pw~j su_ 70Ioudai=oj w@n par' e0mou~ pei=n ai0tei=j gunaiko_j Samari/tidoj ou!shj; (ou) ga_r sugxrw~ntai 70Ioudai=oi Samari/taij.) 10 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)th~|, Ei0 h!|deij th_n dwrea_n tou~ qeou~ kai\ ti/j e0stin o( le/gwn soi, Do&j moi pei=n, su_ a@n h!|thsaj au)to_n kai\ e1dwken a!n soi u#dwr zw~n. 11 le/geiau)tw~| h( gunh&, Ku&rie, ou!te a!ntlhma e1xeij kai\ to_ fre/ar e0sti\n baqu&: po&qen ou}n e1xeij to_ u#dwr to_ zw~n; 12 mh_ su_ mei/zwn ei] tou~ patro_j h(mw~n 70Iakw&b, o$j e1dwken h(mi=n to_ fre/ar kai\ au)to_j e0c au)tou~ e1pien kai\ oi9 ui9oi\ au)tou~ kai\ ta_ qre/mmata au)tou~; 13 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)th~|, Pa~j o( pi/nwn e0k tou~ u#datoj tou&tou diyh&sei pa&lin: 14 o$j d' a@n pi/h| e0k tou~ u#datoj ou{ e0gw_ dw&sw au)tw~|, ou) mh_ diyh&sei ei0j to_n ai0w~na, a)lla_ to_ u#dwr o$ dw&sw au)tw~| genh&setai e0n au)tw~| phgh_ u#datoj a(llome/nou ei0j zwh_n ai0w&nion. 15 le/gei pro_j au)to_n h( gunh&, Ku&rie, do&j moi tou~to to_ u#dwr, i3na mh_ diyw~ mhde\ die/rxwmai e0nqa&de a)ntlei=n.
777
4:16 Le/gei au)th~|, 73Upage fw&nhson to_n a!ndra sou kai\ e0lqe\ e0nqa&de. 17 a)pekri/qh h( gunh_ kai\ ei]pen au)tw~|, Ou)k e1xw a!ndra. le/gei au)th~| o( 70Ihsou~j, Kalw~j ei]pej o#ti 71Andra ou)k e1xw: 18 pe/nte ga_r a!ndraj e1sxej, kai\ nu~n o$n e1xeij ou)k e1stin sou a)nh&r: tou~to a)lhqe\j ei1rhkaj. 19 le/gei au)tw~| h( gunh&, Ku&rie, qewrw~ o#ti profh&thj ei] su&. 20 oi9 pate/rej h(mw~n e0n tw~| o!rei tou&tw| proseku&nhsan: kai\ u(mei=j le/gete o#ti e0n 79Ierosolu&moij e0sti\n o( to&poj o#pou proskunei=n dei=. 21 le/gei au)th~| o( 70Ihsou~j, Pi/steue/ moi, gu&nai, o#ti e1rxetai w#ra o#te ou!te e0n tw~| o!rei tou&tw| ou!te e0n 79Ierosolu&moij proskunh&sete tw~| patri/. 22 u(mei=j proskunei=te o$ ou)k oi1date: h(mei=j proskunou~men o$ oi1damen, o#ti h( swthri/a e0k tw~n 70Ioudai/wn e0sti/n. 23 a)lla_ e1rxetai w#ra, kai\ nu~n e0stin, o#te oi9 a)lhqinoi\ proskunhtai\ proskunh&sousin tw~| patri\ e0n pneu&mati kai\ a)lhqei/a|: kai\ ga_r o( path_r toiou&touj zhtei= tou_j proskunou~ntaj au)to&n. 24 pneu~ma o( qeo&j, kai\ tou_j proskunou~ntaj au)to_n e0n pneu&mati kai\ a)lhqei/a| dei= proskunei=n. 25 le/gei au)tw~| h( gunh&, Oi]da o#ti Messi/aj e1rxetai, o( lego&menoj Xristo&j: o#tan e1lqh| e0kei=noj, a)naggelei= h(mi=n a#panta. 26 le/gei au)th~| o( 70Ihsou~j, 70Egw& ei0mi, o( lalw~n soi.
777
4:27 Kai\ e0pi\ tou&tw| h}lqan oi9 maqhtai\ au)tou~, kai\ e0qau&mazon o#ti meta_ gunaiko_j e0la&lei: ou)dei\j me/ntoi ei]pen, Ti/ zhtei=j; h!, Ti/ lalei=j met' au)th~j; 28 a)fh~ken ou}n th_n u(dri/an au)th~j h( gunh_ kai\ a)ph~lqen ei0j th_n po&lin kai\ le/gei toi=j a)nqrw&poij, 29 Deu~te i1dete a!nqrwpon o$j ei]pe/n moi pa&nta o#sa e0poi/hsa: mh&ti ou{to&j e0stin o( Xristo&j; 30 e0ch~lqon e0k th~j po&lewj kai\ h!rxonto pro_j au)to&n.
777
4:31 70En tw~| metacu_ h)rw&twn au)to_n oi9 maqhtai\ le/gontej, 79Rabbi/, fa&ge. 32 o( de\ ei]pen au)toi=j, 70Egw_ brw~sin e1xw fagei=n h$n u(mei=j ou)k oi1date. 33 e1legon ou}n oi9 maqhtai\ pro_j a)llh&louj, Mh& tij h!negken au)tw~| fagei=n; 34 le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, 70Emo_n brw~ma& e0stin i3na poih&sw to_ qe/lhma tou~ pe/myanto&j me kai\ teleiw&sw au)tou~ to_ e1rgon. 35 ou)x u(mei=j le/gete o#ti 71Eti tetra&mhno&j e0stin kai\ o( qerismo_j e1rxetai; i0dou_ le/gw u(mi=n, e0pa&rate tou_j o)fqalmou_j u(mw~n kai\ qea&sasqe ta_j xw&raj o#ti leukai/ ei0sin pro_j qerismo&n. h!dh 36 o( qeri/zwn misqo_n lamba&nei kai\ suna&gei karpo_n ei0j zwh_n ai0w&nion, i3na o( spei/rwn o(mou~ xai/rh| kai\ o( qeri/zwn. 37 e0n ga_r tou&tw| o( lo&goj e0sti\n a)lhqino_j o#ti 71Alloj e0sti\n o( spei/rwn kai\ a!lloj o( qeri/zwn. 38 e0gw_ a)pe/steila u(ma~j qeri/zein o$ ou)x u(mei=j kekopia&kate: a!lloi kekopia&kasin, kai\ u(mei=j ei0j to_n ko&pon au)tw~n ei0selhlu&qate.
777
4:39 70Ek de\ th~j po&lewj e0kei/nhj polloi\ e0pi/steusan ei0j au)to_n tw~n Samaritw~n dia_ to_n lo&gon th~j gunaiko_j marturou&shj o#ti Ei]pe/n moi pa&nta o#sa e0poi/hsa. 40 w(j ou}n h}lqon pro_j au)to_n oi9 Samari=tai, h)rw&twn au)to_n mei=nai par' au)toi=j: kai\ e1meinen e0kei= du&o h(me/raj. 41 kai\ pollw~| plei/ouj e0pi/steusan dia_ to_n lo&gon au)tou~, 42 th~| te gunaiki\ e1legon o#ti Ou)ke/ti dia_ th_n sh_n lalia_n pisteu&omen: au)toi\ ga_r a)khko&amen, kai\ oi1damen o#ti ou{to&j e0stin a)lhqw~j o( swth_r tou~ ko&smou.

777
4:43 Meta_ de\ ta_j du&o h(me/raj e0ch~lqen e0kei=qen ei0j th_n Galilai/an: 44 au)to_j ga_r 70Ihsou~j e0martu&rhsen o#ti profh&thj e0n th~| i0di/a| patri/di timh_n ou)k e1xei. 45 o#te ou}n h}lqen ei0j th_n Galilai/an, e0de/canto au)to_n oi9 Galilai=oi, pa&nta e9wrako&tej o#sa e0poi/hsen e0n 79Ierosolu&moij e0n th~| e9orth~|, kai\ au)toi\ ga_r h}lqon ei0j th_n e9orth&n.
777
4:46 7]Hlqen ou}n pa&lin ei0j th_n Kana_ th~j Galilai/aj, o#pou e0poi/hsen to_ u#dwr oi]non. kai\ h}n tij basiliko_j ou{ o( ui9o_j h)sqe/nei e0n Kafarnaou&m: 47 ou{toj a)kou&saj o#ti 70Ihsou~j h#kei e0k th~j 70Ioudai/aj ei0j th_n Galilai/an a)ph~lqen pro_j au)to_n kai\ h)rw&ta i3na katabh~| kai\ i0a&shtai au)tou~ to_n ui9o&n, h!mellen ga_r a)poqnh&|skein. 48 ei]pen ou}n o( 70Ihsou~j pro_j au)to&n, 70Ea_n mh_ shmei=a kai\ te/rata i1dhte, ou) mh_ pisteu&shte. 49 le/gei pro_j au)to_n o( basiliko&j, Ku&rie, kata&bhqi pri\n a)poqanei=n to_ paidi/on mou. 50 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, Poreu&ou: o( ui9o&j sou zh~|. e0pi/steusen o( a!nqrwpoj tw~| lo&gw| o$n ei]pen au)tw~| o( 70Ihsou~j kai\ e0poreu&eto. 51 h!dh de\ au)tou~ katabai/nontoj oi9 dou~loi au)tou~ u(ph&nthsan au)tw~| le/gontej o#ti o( pai=j au)tou~ zh~|. 52 e0pu&qeto ou}n th_n w#ran par' au)tw~n e0n h{| komyo&teron e1sxen: ei]pan ou}n au)tw~| o#ti 70Exqe\j w#ran e9bdo&mhn a)fh~ken au)to_n o( pureto&j. 53 e1gnw ou}n o( path_r o#ti e0n e0kei/nh| th~| w#ra| e0n h{| ei]pen au)tw~| o( 70Ihsou~j, 79O ui9o&j sou zh~|, kai\ e0pi/steusen au)to_j kai\ h( oi0ki/a au)tou~ o#lh. 54 Tou~to [de\] pa&lin deu&teron shmei=on e0poi/hsen o( 70Ihsou~j e0lqw_n e0k th~j 70Ioudai/aj ei0j th_n Galilai/an.

5:1 Meta_ tau~ta h}n e9orth_ tw~n 70Ioudai/wn, kai\ a)ne/bh 70Ihsou~j ei0j 79Ieroso&luma. 2 e1stin de\ e0n toi=j 79Ierosolu&moij e0pi\ th~| probatikh~| kolumbh&qra h( e0pilegome/nh 79Ebrai+sti\ Bhqzaqa&, pe/nte stoa_j e1xousa. 3 e0n tau&taij kate/keito plh~qoj tw~n a)sqenou&ntwn, tuflw~n, xwlw~n, chrw~n. 5 h}n de/ tij a!nqrwpoj e0kei= tria&konta [kai\] o)ktw_ e1th e1xwn e0n th~| a)sqenei/a| au)tou~: 6 tou~ton i0dw_n o( 70Ihsou~j katakei/menon, kai\ gnou_j o#ti polu_n h!dh xro&non e1xei, le/gei au)tw~|, Qe/leij u(gih_j gene/sqai; 7 a)pekri/qh au)tw~| o( a)sqenw~n, Ku&rie, a!nqrwpon ou)k e1xw i3na o#tan taraxqh~| to_ u#dwr ba&lh| me ei0j th_n kolumbh&qran: e0n w{| de\ e1rxomai e0gw_ a!lloj pro_ e0mou~ katabai/nei. 8 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 71Egeire a}ron to_n kra&batto&n sou kai\ peripa&tei. 9 kai\ eu)qe/wj e0ge/neto u(gih_j o( a!nqrwpoj, kai\ h}ren to_n kra&batton au)tou~ kai\ periepa&tei.
777
7]Hn de\ sa&bbaton e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra|. 10 e1legon ou}n oi9 70Ioudai=oi tw~| teqerapeume/nw|, Sa&bbato&n e0stin, kai\ ou)k e1cesti/n soi a}rai to_n kra&batto&n sou. 11 o( de\ a)pekri/qh au)toi=j, 79O poih&saj me u(gih~ e0kei=no&j moi ei]pen, 7]Aron to_n kra&batto&n sou kai\ peripa&tei. 12 h)rw&thsan au)to&n, Ti/j e0stin o( a!nqrwpoj o( ei0pw&n soi, 7]Aron kai\ peripa&tei; 13 o( de\ i0aqei\j ou)k h!|dei ti/j e0stin, o( ga_r 70Ihsou~j e0ce/neusen o!xlou o!ntoj e0n tw~| to&pw|. 14 meta_ tau~ta eu(ri/skei au)to_n o( 70Ihsou~j e0n tw~| i9erw~| kai\ ei]pen au)tw~|, 71Ide u(gih_j ge/gonaj: mhke/ti a(ma&rtane, i3na mh_ xei=ro&n soi/ ti ge/nhtai. 15 a)ph~lqen o( a!nqrwpoj kai\ a)nh&ggeilen toi=j 70Ioudai/oij o#ti 70Ihsou~j e0stin o( poih&saj au)to_n u(gih~. 16 kai\ dia_ tou~to e0di/wkon oi9 70Ioudai=oi to_n 70Ihsou~n, o#ti tau~ta e0poi/ei e0n sabba&tw|. 17 o( de\ 70Ihsou~j a)pekri/nato au)toi=j, 79O path&r mou e3wj a!rti e0rga&zetai, ka)gw_ e0rga&zomai. 18 dia_ tou~to ou}n ma~llon e0zh&toun au)to_n oi9 70Ioudai=oi a)poktei=nai, o#ti ou) mo&non e1luen to_ sa&bbaton a)lla_ kai\ pate/ra i1dion e1legen to_n qeo&n, i1son e9auto_n poiw~n tw~| qew~|.

777
5: 19 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, ou) du&natai o( ui9o_j poiei=n a)f' e9autou~ ou)de\n e0a_n mh& ti ble/ph| to_n pate/ra poiou~nta: a$ ga_r a@n e0kei=noj poih~|, tau~ta kai\ o( ui9o_j o(moi/wj poiei=. 20 o( ga_r path_r filei= to_n ui9o_n kai\ pa&nta dei/knusin au)tw~| a$ au)to_j poiei=, kai\ mei/zona tou&twn dei/cei au)tw~| e1rga, i3na u(mei=j qauma&zhte. 21 w#sper ga_r o( path_r e0gei/rei tou_j nekrou_j kai\ zw|opoiei=, ou#twj kai\ o( ui9o_j ou$j qe/lei zw|opoiei=. 22 ou)de\ ga_r o( path_r kri/nei ou)de/na, a)lla_ th_n kri/sin pa~san de/dwken tw~| ui9w~|, 23 i3na pa&ntej timw~si to_n ui9o_n kaqw_j timw~si to_n pate/ra. o( mh_ timw~n to_n ui9o_n ou) tima~| to_n pate/ra to_n pe/myanta au)to&n. 24 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti o( to_n lo&gon mou a)kou&wn kai\ pisteu&wn tw~| pe/myanti/ me e1xei zwh_n ai0w&nion, kai\ ei0j kri/sin ou)k e1rxetai a)lla_ metabe/bhken e0k tou~ qana&tou ei0j th_n zwh&n. 25 a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti e1rxetai w#ra kai\ nu~n e0stin o#te oi9 nekroi\ a)kou&sousin th~j fwnh~j tou~ ui9ou~ tou~ qeou~ kai\ oi9 a)kou&santej zh&sousin. 26 w#sper ga_r o( path_r e1xei zwh_n e0n e9autw~|, ou#twj kai\ tw~| ui9w~| e1dwken zwh_n e1xein e0n e9autw~|: 27 kai\ e0cousi/an e1dwken au)tw~| kri/sin poiei=n, o#ti ui9o_j a)nqrw&pou e0sti/n. 28 mh_ qauma&zete tou~to, o#ti e1rxetai w#ra e0n h{| pa&ntej oi9 e0n toi=j mnhmei/oij a)kou&sousin th~j fwnh~j au)tou~ 29 kai\ e0kporeu&sontai, oi9 ta_ a)gaqa_ poih&santej ei0j a)na&stasin zwh~j, oi9 de\ ta_ fau~la pra&cantej ei0j a)na&stasin kri/sewj.

777
5:30 Ou) du&namai e0gw_ poiei=n a)p' e0mautou~ ou)de/n: kaqw_j a)kou&w kri/nw, kai\ h( kri/sij h( e0mh_ dikai/a e0sti/n, o#ti ou) zhtw~ to_ qe/lhma to_ e0mo_n a)lla_ to_ qe/lhma tou~ pe/myanto&j me. 31 e0a_n e0gw_ marturw~ peri\ e0mautou~, h( marturi/a mou ou)k e1stin a)lhqh&j: 32 a!lloj e0sti\n o( marturw~n peri\ e0mou~, kai\ oi]da o#ti a)lhqh&j e0stin h( marturi/a h$n marturei= peri\ e0mou~. 33 u(mei=j a)pesta&lkate pro_j 70Iwa&nnhn, kai\ memartu&rhken th~| a)lhqei/a|: 34 e0gw_ de\ ou) para_ a)nqrw&pou th_n marturi/an lamba&nw, a)lla_ tau~ta le/gw i3na u(mei=j swqh~te. 35 e0kei=noj h}n o( lu&xnoj o( kaio&menoj kai\ fai/nwn, u(mei=j de\ h)qelh&sate a)galliaqh~nai pro_j w#ran e0n tw~| fwti\ au)tou~. 36 e0gw_ de\ e1xw th_n marturi/an mei/zw tou~ 70Iwa&nnou: ta_ ga_r e1rga a$ de/dwke/n moi o( path_r i3na teleiw&sw au)ta&, au)ta_ ta_ e1rga a$ poiw~, marturei= peri\ e0mou~ o#ti o( path&r me a)pe/stalken: 37 kai\ o( pe/myaj me path_r e0kei=noj memartu&rhken peri\ e0mou~. ou!te fwnh_n au)tou~ pw&pote a)khko&ate ou!te ei]doj au)tou~ e9wra&kate, 38 kai\ to_n lo&gon au)tou~ ou)k e1xete e0n u(mi=n me/nonta, o#ti o$n a)pe/steilen e0kei=noj tou&tw| u(mei=j ou) pisteu&ete. 39 e0rauna~te ta_j grafa&j, o#ti u(mei=j dokei=te e0n au)tai=j zwh_n ai0w&nion e1xein: kai\ e0kei=nai/ ei0sin ai9 marturou~sai peri\ e0mou~: 40 kai\ ou) qe/lete e0lqei=n pro&j me i3na zwh_n e1xhte.
777
5:41 Do&can para_ a)nqrw&pwn ou) lamba&nw, 42 a)lla_ e1gnwka u(ma~j o#ti th_n a)ga&phn tou~ qeou~ ou)k e1xete e0n e9autoi=j. 43 e0gw_ e0lh&luqa e0n tw~| o)no&mati tou~ patro&j mou kai\ ou) lamba&nete/ me: e0a_n a!lloj e1lqh| e0n tw~| o)no&mati tw~| i0di/w|, e0kei=non lh&myesqe. 44 pw~j du&nasqe u(mei=j pisteu~sai, do&can para_ a)llh&lwn lamba&nontej kai\ th_n do&can th_n para_ tou~ mo&nou qeou~ ou) zhtei=te; 45 mh_ dokei=te o#ti e0gw_ kathgorh&sw u(mw~n pro_j to_n pate/ra: e1stin o( kathgorw~n u(mw~n Mwu"sh~j, ei0j o$n u(mei=j h)lpi/kate. 46 ei0 ga_r e0pisteu&ete Mwu"sei=, e0pisteu&ete a@n e0moi/, peri\ ga_r e0mou~ e0kei=noj e1grayen. 47 ei0 de\ toi=j e0kei/nou gra&mmasin ou) pisteu&ete, pw~j toi=j e0moi=j r(h&masin pisteu&sete;

6:1 Meta_ tau~ta a)ph~lqen o( 70Ihsou~j pe/ran th~j qala&sshj th~j Galilai/aj th~j Tiberia&doj. 2 h)kolou&qei de\ au)tw~| o!xloj polu&j, o#ti e0qew&roun ta_ shmei=a a$ e0poi/ei e0pi\ tw~n a)sqenou&ntwn. 3 a)nh~lqen de\ ei0j to_ o!roj 70Ihsou~j, kai\ e0kei= e0ka&qhto meta_ tw~n maqhtw~n au)tou~. 4 h}n de\ e0ggu_j to_ pa&sxa, h( e9orth_ tw~n 70Ioudai/wn. 5 e0pa&raj ou}n tou_j o)fqalmou_j o( 70Ihsou~j kai\ qeasa&menoj o#ti polu_j o!xloj e1rxetai pro_j au)to_n le/gei pro_j Fi/lippon, Po&qen a)gora&swmen a!rtouj i3na fa&gwsin ou{toi; 6 tou~to de\ e1legen peira&zwn au)to&n, au)to_j ga_r h!|dei ti/ e1mellen poiei=n. 7 a)pekri/qh au)tw~| o( Fi/lippoj, Diakosi/wn dhnari/wn a!rtoi ou)k a)rkou~sin au)toi=j i3na e3kastoj braxu& ti la&bh|. 8 le/gei au)tw~| ei[j e0k tw~n maqhtw~n au)tou~, 70Andre/aj o( a)delfo_j Si/mwnoj Pe/trou, 9 71Estin paida&rion w{de o$j e1xei pe/nte a!rtouj kriqi/nouj kai\ du&o o)ya&ria: a)lla_ tau~ta ti/ e0stin ei0j tosou&touj; 10 ei]pen o( 70Ihsou~j, Poih&sate tou_j a)nqrw&pouj a)napesei=n. h}n de\ xo&rtoj polu_j e0n tw~| to&pw|. a)ne/pesan ou}n oi9 a!ndrej to_n a)riqmo_n w(j pentakisxi/lioi. 11 e1laben ou}n tou_j a!rtouj o( 70Ihsou~j kai\ eu)xaristh&saj die/dwken toi=j a)nakeime/noij, o(moi/wj kai\ e0k tw~n o)yari/wn o#son h!qelon. 12 w(j de\ e0neplh&sqhsan le/gei toi=j maqhtai=j au)tou~, Sunaga&gete ta_ perisseu&santa kla&smata, i3na mh& ti a)po&lhtai. 13 sunh&gagon ou}n, kai\ e0ge/misan dw&deka kofi/nouj klasma&twn e0k tw~n pe/nte a!rtwn tw~n kriqi/nwn a$ e0peri/sseusan toi=j bebrwko&sin. 14 Oi9 ou}n a!nqrwpoi i0do&ntej o$ e0poi/hsen shmei=on e1legon o#ti Ou{to&j e0stin a)lhqw~j o( profh&thj o( e0rxo&menoj ei0j to_n ko&smon. 15 70Ihsou~j ou}n gnou_j o#ti me/llousin e1rxesqai kai\ a(rpa&zein au)to_n i3na poih&swsin basile/a a)nexw&rhsen pa&lin ei0j to_ o!roj au)to_j mo&noj.

777
6:16 79Wj de\ o)yi/a e0ge/neto kate/bhsan oi9 maqhtai\ au)tou~ e0pi\ th_n qa&lassan, 17 kai\ e0mba&ntej ei0j ploi=on h!rxonto pe/ran th~j qala&sshj ei0j Kafarnaou&m. kai\ skoti/a h!dh e0gego&nei kai\ ou!pw e0lhlu&qei pro_j au)tou_j o( 70Ihsou~j, 18 h# te qa&lassa a)ne/mou mega&lou pne/ontoj diegei/reto. 19 e0lhlako&tej ou}n w(j stadi/ouj ei1kosi pe/nte h@ tria&konta qewrou~sin to_n 70Ihsou~n peripatou~nta e0pi\ th~j qala&sshj kai\ e0ggu_j tou~ ploi/ou gino&menon, kai\ e0fobh&qhsan. 20 o( de\ le/gei au)toi=j, 70Egw& ei0mi, mh_ fobei=sqe. 21 h!qelon ou}n labei=n au)to_n ei0j to_ ploi=on, kai\ eu)qe/wj e0ge/neto to_ ploi=on e0pi\ th~j gh~j ei0j h$n u(ph~gon.

777
6:22 Th~| e0pau&rion o( o!xloj o( e9sthkw_j pe/ran th~j qala&sshj ei]don o#ti ploia&rion a!llo ou)k h}n e0kei= ei0 mh_ e3n, kai\ o#ti ou) suneish~lqen toi=j maqhtai=j au)tou~ o( 70Ihsou~j ei0j to_ ploi=on a)lla_ mo&noi oi9 maqhtai\ au)tou~ a)ph~lqon: 23 a!lla h}lqen ploi=a e0k Tiberia&doj e0ggu_j tou~ to&pou o#pou e1fagon to_n a!rton [eu)xaristh&santoj tou~ kuri/ou]. 24 o#te ou}n ei]den o( o!xloj o#ti 70Ihsou~j ou)k e1stin e0kei= ou)de\ oi9 maqhtai\ au)tou~, e0ne/bhsan au)toi\ ei0j ta_ ploia&ria kai\ h}lqon ei0j Kafarnaou_m zhtou~ntej to_n 70Ihsou~n. 25 kai\ eu(ro&ntej au)to_n pe/ran th~j qala&sshj ei]pon au)tw~|, 79Rabbi/, po&te w{de ge/gonaj; 26 a)pekri/qh au)toi=j o( 70Ihsou~j kai\ ei]pen, 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, zhtei=te/ me ou)x o#ti ei1dete shmei=a a)ll' o#ti e0fa&gete e0k tw~n a!rtwn kai\ e0xorta&sqhte. 27 e0rga&zesqe mh_ th_n brw~sin th_n a)pollume/nhn a)lla_ th_n brw~sin th_n me/nousan ei0j zwh_n ai0w&nion, h$n o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou u(mi=n dw&sei: tou~ton ga_r o( path_r e0sfra&gisen o( qeo&j. 28 ei]pon ou}n pro_j au)to&n, Ti/ poiw~men i3na e0rgazw&meqa ta_ e1rga tou~ qeou~; 29 a)pekri/qh o( 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)toi=j, Tou~to& e0stin to_ e1rgon tou~ qeou~, i3na pisteu&hte ei0j o$n a)pe/steilen e0kei=noj. 30 ei]pon ou}n au)tw~|, Ti/ ou}n poiei=j su_ shmei=on, i3na i1dwmen kai\ pisteu&swme/n soi; ti/ e0rga&zh|; 31 oi9 pate/rej h(mw~n to_ ma&nna e1fagon e0n th~| e0rh&mw|, kaqw&j e0stin gegramme/non, 71Arton e0k tou~ ou)ranou~ e1dwken au)toi=j fagei=n. 32 ei]pen ou}n au)toi=j o( 70Ihsou~j,70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, ou) Mwu"sh~j de/dwken u(mi=n to_n a!rton e0k tou~ ou)ranou~, a)ll' o( path&r mou di/dwsin u(mi=n to_n a!rton e0k tou~ ou)ranou~ to_n a)lhqino&n: 33 o( ga_r a!rtoj tou~ qeou~ e0stin o( katabai/nwn e0k tou~ ou)ranou~ kai\ zwh_n didou_j tw~| ko&smw|.
777
6:34 Ei]pon ou}n pro_j au)to&n, Ku&rie, pa&ntote do_j h(mi=n to_n a!rton tou~ton. 35 ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j, 70Egw& ei0mi o( a!rtoj th~j zwh~j: o( e0rxo&menoj pro&j me ou) mh_ peina&sh|, kai\ o( pisteu&wn ei0j e0me\ ou) mh_ diyh&sei pw&pote. 36 a)ll' ei]pon u(mi=n o#ti kai\ e9wra&kate/ [me] kai\ ou) pisteu&ete. 37 Pa~n o$ di/dwsi/n moi o( path_r pro_j e0me\ h#cei, kai\ to_n e0rxo&menon pro_j e0me\ ou) mh_ e0kba&lw e1cw, 38 o#ti katabe/bhka a)po_ tou~ ou)ranou~ ou)x i3na poiw~ to_ qe/lhma to_ e0mo_n a)lla_ to_ qe/lhma tou~ pe/myanto&j me: 39 tou~to de/ e0stin to_ qe/lhma tou~ pe/myanto&j me, i3na pa~n o$ de/dwke/n moi mh_ a)pole/sw e0c au)tou~ a)lla_ a)nasth&sw au)to_ [e0n] th~| e0sxa&th| h(me/ra|. 40 tou~to ga&r e0stin to_ qe/lhma tou~ patro&j mou, i3na pa~j o( qewrw~n to_n ui9o_n kai\ pisteu&wn ei0j au)to_n e1xh| zwh_n ai0w&nion, kai\ a)nasth&sw au)to_n e0gw_ [e0n] th~| e0sxa&th| h(me/ra|.
777
6:41 70Ego&gguzon ou}n oi9 70Ioudai=oi peri\ au)tou~ o#ti ei]pen, 70Egw& ei0mi o( a!rtoj o( kataba_j e0k tou~ ou)ranou~, 42 kai\ e1legon, Ou)x ou{to&j e0stin 70Ihsou~j o( ui9o_j 70Iwsh&f, ou{ h(mei=j oi1damen to_n pate/ra kai\ th_n mhte/ra; pw~j nu~n le/gei o#ti 70Ek tou~ ou)ranou~ katabe/bhka; 43 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)toi=j, Mh_ goggu&zete met' a)llh&lwn. 44 ou)dei\j du&natai e0lqei=n pro&j me e0a_n mh_ o( path_r o( pe/myaj me e9lku&sh| au)to&n, ka)gw_ a)nasth&sw au)to_n e0n th~| e0sxa&th| h(me/ra|. 45 e1stin gegramme/non e0n toi=j profh&taij, Kai\ e1sontai pa&ntej didaktoi\ qeou~: pa~j o( a)kou&saj para_ tou~ patro_j kai\ maqw_n e1rxetai pro_j e0me/. 46 ou)x o#ti to_n pate/ra e9w&rake/n tij ei0 mh_ o( w@n para_ tou~ qeou~, ou{toj e9w&raken to_n pate/ra. 47 a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, o( pisteu&wn e1xei zwh_n ai0w&nion. 48 e0gw& ei0mi o( a!rtoj th~j zwh~j. 49 oi9 pate/rej u(mw~n e1fagon e0n th~| e0rh&mw| to_ ma&nna kai\ a)pe/qanon: 50 ou{to&j e0stin o( a!rtoj o( e0k tou~ ou)ranou~ katabai/nwn i3na tij e0c au)tou~ fa&gh| kai\ mh_ a)poqa&nh|. 51 e0gw& ei0mi o( a!rtoj o( zw~n o( e0k tou~ ou)ranou~ kataba&j: e0a&n tij fa&gh| e0k tou&tou tou~ a!rtou zh&sei ei0j to_n ai0w~na: kai\ o( a!rtoj de\ o$n e0gw_ dw&sw h( sa&rc mou& e0stin u(pe\r th~j tou~ ko&smou zwh~j.

777
6:52 70Ema&xonto ou}n pro_j a)llh&louj oi9 70Ioudai=oi le/gontej, Pw~j du&natai ou{toj h(mi=n dou~nai th_n sa&rka [au)tou~] fagei=n; 53 ei]pen ou}n au)toi=j o( 70Ihsou~j, 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, e0a_n mh_ fa&ghte th_n sa&rka tou~ ui9ou~ tou~ a)nqrw&pou kai\ pi/hte au)tou~ to_ ai[ma, ou)k e1xete zwh_n e0n e9autoi=j. 54 o( trw&gwn mou th_n sa&rka kai\ pi/nwn mou to_ ai[ma e1xei zwh_n ai0w&nion, ka)gw_ a)nasth&sw au)to_n th~| e0sxa&th| h(me/ra|: 55 h( ga_r sa&rc mou a)lhqh&j e0stin brw~sij, kai\ to_ ai[ma& mou a)lhqh&j e0stin po&sij. 56 o( trw&gwn mou th_n sa&rka kai\ pi/nwn mou to_ ai[ma e0n e0moi\ me/nei ka)gw_ e0n au)tw~|. 57 kaqw_j a)pe/steile/n me o( zw~n path_r ka)gw_ zw~ dia_ to_n pate/ra, kai\ o( trw&gwn me ka)kei=noj zh&sei di' e0me/. 58 ou{to&j e0stin o( a!rtoj o( e0k tou~ ou)ranou~ kataba&j, ou) kaqw_j e1fagon oi9 pate/rej kai\ a)pe/qanon: o( trw&gwn tou~ton to_n a!rton zh&sei ei0j to_n ai0w~na. 59 Tau~ta ei]pen e0n sunagwgh~| dida&skwn e0n Kafarnaou&m.

777
6:60 Polloi\ ou}n a)kou&santej e0k tw~n maqhtw~n au)tou~ ei]pan, Sklhro&j e0stin o( lo&goj ou{toj: ti/j du&natai au)tou~ a)kou&ein; 61 ei0dw_j de\ o( 70Ihsou~j e0n e9autw~| o#ti goggu&zousin peri\ tou&tou oi9 maqhtai\ au)tou~ ei]pen au)toi=j, Tou~to u(ma~j skandali/zei; 62 e0a_n ou}n qewrh~te to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou a)nabai/nonta o#pou h}n to_ pro&teron; 63 to_ pneu~ma& e0stin to_ zw|opoiou~n, h( sa_rc ou)k w)felei= ou)de/n: ta_ r(h&mata a$ e0gw_ lela&lhka u(mi=n pneu~ma& e0stin kai\ zwh& e0stin. 64 a)ll' ei0si\n e0c u(mw~n tinej oi4 ou) pisteu&ousin. h!|dei ga_r e0c a)rxh~j o( 70Ihsou~j ti/nej ei0si\n oi9 mh_ pisteu&ontej kai\ ti/j e0stin o( paradw&swn au)to&n. 65 kai\ e1legen, Dia_ tou~to ei1rhka u(mi=n o#ti ou)dei\j du&natai e0lqei=n pro&j me e0a_n mh_ h}| dedome/non au)tw~| e0k tou~ patro&j.
777
6:66 70Ek tou&tou [ou}n] polloi\ e0k tw~n maqhtw~n au)tou~ a)ph~lqon ei0j ta_ o)pi/sw kai\ ou)ke/ti met' au)tou~ periepa&toun. 67 ei]pen ou}n o( 70Ihsou~j toi=j dw&deka, Mh_ kai\ u(mei=j qe/lete u(pa&gein; 68 a)pekri/qh au)tw~| Si/mwn Pe/troj, Ku&rie, pro_j ti/na a)peleuso&meqa; r(h&mata zwh~j ai0wni/ou e1xeij, 69 kai\ h(mei=j pepisteu&kamen kai\ e0gnw&kamen o#ti su_ ei] o( a#gioj tou~ qeou~. 70 a)pekri/qh au)toi=j o( 70Ihsou~j, Ou)k e0gw_ u(ma~j tou_j dw&deka e0celeca&mhn, kai\ e0c u(mw~n ei[j dia&bolo&j e0stin; 71 e1legen de\ to_n 70Iou&dan Si/mwnoj 70Iskariw&tou: ou{toj ga_r e1mellen paradido&nai au)to&n, ei[j [w@n] e0k tw~n dw&deka.

7:1 Kai\ meta_ tau~ta periepa&tei o( 70Ihsou~j e0n th~| Galilai/a|: ou) ga_r h!qelen e0n th~| 70Ioudai/a| peripatei=n, o#ti e0zh&toun au)to_n oi9 70Ioudai=oi a)poktei=nai. 2 h}n de\ e0ggu_j h( e9orth_ tw~n 70Ioudai/wn h( skhnophgi/a. 3 ei]pon ou}n pro_j au)to_n oi9 a)delfoi\ au)tou~, Meta&bhqi e0nteu~qen kai\ u#page ei0j th_n 70Ioudai/an, i3na kai\ oi9 maqhtai/ sou qewrh&sousin [sou~] ta_ e1rga a$ poiei=j: 4 ou)dei\j ga&r ti e0n kruptw~| poiei= kai\ zhtei= au)to_j e0n parrhsi/a| ei]nai. ei0 tau~ta poiei=j, fane/rwson seauto_n tw~| ko&smw|. 5 ou)de\ ga_r oi9 a)delfoi\ au)tou~ e0pi/steuon ei0j au)to&n. 6 le/gei ou}n au)toi=j o( 70Ihsou~j, 79O kairo_j o( e0mo_j ou!pw pa&restin, o( de\ kairo_j o( u(me/teroj pa&ntote/ e0stin e3toimoj. 7 ou) du&natai o( ko&smoj misei=n u(ma~j, e0me\ de\ misei=, o#ti e0gw_ marturw~ peri\ au)tou~ o#ti ta_ e1rga au)tou~ ponhra& e0stin. 8 u(mei=j a)na&bhte ei0j th_n e9orth&n: e0gw_ ou)k a)nabai/nw ei0j th_n e9orth_n tau&thn, o#ti o( e0mo_j kairo_j ou!pw peplh&rwtai. 9 tau~ta de\ ei0pw_n au)to_j e1meinen e0n th~| Galilai/a|.
777
7:10 79Wj de\ a)ne/bhsan oi9 a)delfoi\ au)tou~ ei0j th_n e9orth&n, to&te kai\ au)to_j a)ne/bh, ou) fanerw~j a)ll' e0n kruptw~|. 11 oi9 ou}n 70Ioudai=oi e0zh&toun au)to_n e0n th~| e9orth~| kai\ e1legon, Pou~ e0stin e0kei=noj; 12 kai\ goggusmo_j peri\ au)tou~ h}n [polu_j] e0n tw~| o!xlw|: oi9 me\n e1legon o#ti 70Agaqo&j e0stin, a!lloi [de\] e1legon, Ou!, a)lla_ plana~| to_n o!xlon. 13 ou)dei\j me/ntoi parrhsi/a| e0la&lei peri\ au)tou~ dia_ to_n fo&bon tw~n 70Ioudai/wn.
777
7:14 71Hdh de\ th~j e9orth~j mesou&shj a)ne/bh 70Ihsou~j ei0j to_ i9ero_n kai\ e0di/dasken. 15 e0qau&mazon ou}n oi9 70Ioudai=oi le/gontej, Pw~j ou{toj gra&mmata oi]den mh_ memaqhkw&j; 16 a)pekri/qh ou}n au)toi=j [o(] 70Ihsou~j kai\ ei]pen, 79H e0mh_ didaxh_ ou)k e1stin e0mh_ a)lla_ tou~ pe/myanto&j me: 17 e0a&n tij qe/lh| to_ qe/lhma au)tou~ poiei=n, gnw&setai peri\ th~j didaxh~j po&teron e0k tou~ qeou~ e0stin h@ e0gw_ a)p' e0mautou~ lalw~. 18 o( a)f' e9autou~ lalw~n th_n do&can th_n i0di/an zhtei=: o( de\ zhtw~n th_n do&can tou~ pe/myantoj au)to&n, ou{toj a)lhqh&j e0stin kai\ a)diki/a e0n au)tw~| ou)k e1stin. 19 ou) Mwu"sh~j de/dwken u(mi=n to_n no&mon; kai\ ou)dei\j e0c u(mw~n poiei= to_n no&mon. ti/ me zhtei=te a)poktei=nai; 20 a)pekri/qh o( o!xloj, Daimo&nion e1xeij: ti/j se zhtei= a)poktei=nai; 21 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)toi=j, 74En e1rgon e0poi/hsa kai\ pa&ntej qauma&zete. 22 dia_ tou~to Mwu"sh~j de/dwken u(mi=n th_n peritomh&n - ou)x o#ti e0k tou~ Mwu"se/wj e0sti\n a)ll' e0k tw~n pate/rwn - kai\ e0n sabba&tw| perite/mnete a!nqrwpon. 23 ei0 peritomh_n lamba&nei a!nqrwpoj e0n sabba&tw| i3na mh_ luqh~| o( no&moj Mwu"se/wj, e0moi\ xola~te o#ti o#lon a!nqrwpon u(gih~ e0poi/hsa e0n sabba&tw|; 24 mh_ kri/netekat' o!yin, a)lla_ th_n dikai/an kri/sin kri/nete.

777
7:25 71Elegon ou}n tinej e0k tw~n 79Ierosolumitw~n, Ou)x ou{to&j e0stin o$n zhtou~sin a)poktei=nai; 26 kai\ i1de parrhsi/a| lalei= kai\ ou)de\n au)tw~| le/gousin. mh&pote a)lhqw~j e1gnwsan oi9 a!rxontej o#ti ou{to&j e0stin o( Xristo&j; 27 a)lla_ tou~ton oi1damen po&qen e0sti/n: o( de\ Xristo_j o#tan e1rxhtai ou)dei\j ginw&skei po&qen e0sti/n. 28 e1kracen ou}n e0n tw~| i9erw~| dida&skwn o( 70Ihsou~j kai\ le/gwn, Ka)me\ oi1date kai\ oi1date po&qen ei0mi/: kai\ a)p' e0mautou~ ou)k e0lh&luqa, a)ll' e1stin a)lhqino_j o( pe/myaj me, o$n u(mei=j ou)k oi1date: 29 e0gw_ oi]da au)to&n, o#ti par' au)tou~ ei0mi ka)kei=no&j me a)pe/steilen. 30 70Ezh&toun ou}n au)to_n pia&sai, kai\ ou)dei\j e0pe/balen e0p' au)to_n th_n xei=ra, o#ti ou!pw e0lhlu&qei h( w#ra au)tou~. 31 70Ek tou~ o!xlou de\ polloi\ e0pi/steusan ei0j au)to&n, kai\ e1legon, 79O Xristo_j o#tan e1lqh| mh_ plei/ona shmei=a poih&sei w{n ou{toj e0poi/hsen;

777
7:32 71Hkousan oi9 Farisai=oi tou~ o!xlou goggu&zontoj peri\ au)tou~ tau~ta, kai\ a)pe/steilan oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 Farisai=oi u(phre/taj i3na pia&swsin au)to&n. 33 ei]pen ou}n o( 70Ihsou~j, 71Eti xro&non mikro_n meq' u(mw~n ei0mi kai\ u(pa&gw pro_j to_n pe/myanta& me. 34 zhth&sete/ me kai\ ou)x eu(rh&sete/ [me], kai\ o#pou ei0mi\ e0gw_ u(mei=j ou) du&nasqe e0lqei=n. 35 ei]pon ou}n oi9 70Ioudai=oi pro_j e9autou&j, Pou~ ou{toj me/llei poreu&esqai o#ti h(mei=j ou)x eu(rh&somen au)to&n; mh_ ei0j th_n diaspora_n tw~n 79Ellh&nwn me/llei poreu&esqai kai\ dida&skein tou_j 73Ellhnaj; 36 ti/j e0stin o( lo&goj ou{toj o$n ei]pen, Zhth&sete/ me kai\ ou)x eu(rh&sete/ [me], kai\ o#pou ei0mi\ e0gw_ u(mei=j ou) du&nasqe e0lqei=n;

777
7:37 70En de\ th~| e0sxa&th| h(me/ra| th~| mega&lh| th~j e9orth~j ei9sth&kei o( 70Ihsou~j kai\ e1kracen le/gwn, 70Ea&n tij diya~| e0rxe/sqw pro&j me kai\ pine/tw. 38 o( pisteu&wn ei0j e0me/, kaqw_j ei]pen h( grafh&, potamoi\ e0k th~j koili/aj au)tou~ r(eu&sousin u#datoj zw~ntoj. 39 tou~to de\ ei]pen peri\ tou~ pneu&matoj o$ e1mellon lamba&nein oi9 pisteu&santej ei0j au)to&n: ou!pw ga_r h}n pneu~ma, o#ti 70Ihsou~j ou)de/pw e0doca&sqh.

777
7:40 70Ek tou~ o!xlou ou}n a)kou&santej tw~n lo&gwn tou&twn e1legon, Ou{to&j e0stin a)lhqw~j o( profh&thj: 41 a!lloi e1legon, Ou{to&j e0stin o( Xristo&j: oi9 de\ e1legon, Mh_ ga_r e0k th~j Galilai/aj o( Xristo_j e1rxetai; 42 ou)x h( grafh_ ei]pen o#ti e0k tou~ spe/rmatoj Daui/d, kai\ a)po_ Bhqle/em th~j kw&mhj o#pou h}n Daui/d, o( Xristo_j e1rxetai; 43 sxi/sma ou}n e0ge/neto e0n tw~| o!xlw| di' au)to&n. 44 tine\j de\ h!qelon e0c au)tw~n pia&sai au)to&n, a)ll' ou)dei\j e0pe/balen e0p' au)to_n ta_j xei=raj.

777
7:45 7]Hlqon ou}n oi9 u(phre/tai pro_j tou_j a)rxierei=j kai\ Farisai/ouj, kai\ ei]pon au)toi=j e0kei=noi, Dia_ ti/ ou)k h)ga&gete au)to&n; 46 a)pekri/qhsan oi9 u(phre/tai, Ou)de/pote e0la&lhsen ou#twj a!nqrwpoj. 47 a)pekri/qhsan ou}n au)toi=j oi9 Farisai=oi, Mh_ kai\ u(mei=j pepla&nhsqe; 48 mh& tij e0k tw~n a)rxo&ntwn e0pi/steusen ei0j au)to_n h@ e0k tw~n Farisai/wn; 49 a)lla_ o( o!xloj ou{toj o( mh_ ginw&skwn to_n no&mon e0pa&ratoi/ ei0sin. 50 le/gei Niko&dhmoj pro_j au)tou&j, o( e0lqw_n pro_j au)to_n to_ pro&teron, ei[j w@n e0c au)tw~n, 51 Mh_ o( no&moj h(mw~n kri/nei to_n a!nqrwpon e0a_n mh_ a)kou&sh| prw~ton par' au)tou~ kai\ gnw~| ti/ poiei=; 52 a)pekri/qhsan kai\ ei]pan au)tw~|, Mh_ kai\ su_ e0k th~j Galilai/aj ei]; e0rau&nhson kai\ i1de o#ti profh&thj e0k th~j Galilai/aj ou)k e0gei/retai.

8:12 Pa&lin ou}n au)toi=j e0la&lhsen o( 70Ihsou~j le/gwn, 70Egw& ei0mi to_ fw~j tou~ ko&smou: o( a)kolouqw~n e0moi\ ou) mh_ peripath&sh| e0n th~| skoti/a|, a)ll' e3cei to_ fw~j th~j zwh~j. 13 ei]pon ou}n au)tw~| oi9 Farisai=oi, Su_ peri\ seautou~ marturei=j: h( marturi/a sou ou)k e1stin a)lhqh&j. 14 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)toi=j, Ka@n e0gw_ marturw~ peri\ e0mautou~, a)lhqh&j e0stin h( marturi/a mou, o#ti oi]da po&qen h}lqon kai\ pou~ u(pa&gw: u(mei=j de\ ou)k oi1date po&qen e1rxomai h@ pou~ u(pa&gw. 15 u(mei=j kata_ th_n sa&rka kri/nete, e0gw_ ou) kri/nw ou)de/na. 16 kai\ e0a_n kri/nw de\ e0gw&, h( kri/sij h( e0mh_ a)lhqinh& e0stin, o#ti mo&noj ou)k ei0mi/, a)ll' e0gw_ kai\ o( pe/myaj me path&r. 17 kai\ e0n tw~| no&mw| de\ tw~| u(mete/rw| ge/graptai o#ti du&o a)nqrw&pwn h( marturi/a a)lhqh&j e0stin. 18 e0gw& ei0mi o( marturw~n peri\ e0mautou~ kai\ marturei= peri\ e0mou~ o( pe/myaj me path&r. 19 e1legon ou}n au)tw~|, Pou~ e0stin o( path&r sou; a)pekri/qh 70Ihsou~j, Ou!te e0me\ oi1date ou!te to_n pate/ra mou: ei0 e0me\ h!|deite, kai\ to_n pate/ra mou a@n h!|deite. 20 Tau~ta ta_ r(h&mata e0la&lhsen e0n tw~| gazofulaki/w| dida&skwn e0n tw~| i9erw~|: kai\ ou)dei\j e0pi/asen au)to&n, o#ti ou!pw e0lhlu&qei h( w#ra au)tou~.

777
8:21 Ei]pen ou}n pa&lin au)toi=j, 70Egw_ u(pa&gw kai\ zhth&sete/ me, kai\ e0n th~| a(marti/a| u(mw~n a)poqanei=sqe: o#pou e0gw_ u(pa&gw u(mei=j ou) du&nasqe e0lqei=n. 22 e1legon ou}n oi9 70Ioudai=oi, Mh&ti a)poktenei= e9auto&n, o#ti le/gei, 73Opou e0gw_ u(pa&gw u(mei=j ou) du&nasqe e0lqei=n; 23 kai\ e1legen au)toi=j, 79Umei=j e0k tw~n ka&tw e0ste/, e0gw_ e0k tw~n a!nw ei0mi/: u(mei=j e0k tou&tou tou~ ko&smou e0ste/, e0gw_ ou)k ei0mi\ e0k tou~ ko&smou tou&tou. 24 ei]pon ou}n u(mi=n o#ti a)poqanei=sqe e0n tai=j a(marti/aij u(mw~n: e0a_n ga_r mh_ pisteu&shte o#ti e0gw& ei0mi, a)poqanei=sqe e0n tai=j a(marti/aij u(mw~n. 25 e1legon ou}n au)tw~|, Su_ ti/j ei]; ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j, Th_n a)rxh_n o# ti kai\ lalw~ u(mi=n; 26 polla_ e1xw peri\ u(mw~n lalei=n kai\ kri/nein: a)ll' o( pe/myaj me a)lhqh&j e0stin, ka)gw_ a$ h!kousa par' au)tou~ tau~ta lalw~ ei0j to_n ko&smon. 27 ou)k e1gnwsan o#ti to_n pate/ra au)toi=j e1legen. 28 ei]pen ou}n [au)toi=j] o( 70Ihsou~j, 73Otan u(yw&shte to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou, to&te gnw&sesqe o#ti e0gw& ei0mi, kai\ a)p' e0mautou~ poiw~ ou)de/n, a)lla_ kaqw_j e0di/dace/n me o( path_r tau~ta lalw~. 29 kai\ o( pe/myaj me met' e0mou~ e0stin: ou)k a)fh~ke/n me mo&non, o#ti e0gw_ ta_ a)resta_ au)tw~| poiw~ pa&ntote. 30 Tau~ta au)tou~ lalou~ntoj polloi\ e0pi/steusan ei0j au)to&n.

777
8:31 71Elegen ou}n o( 70Ihsou~j pro_j tou_j pepisteuko&taj au)tw~| 70Ioudai/ouj, 70Ea_n u(mei=j mei/nhte e0n tw~| lo&gw| tw~| e0mw~|, a)lhqw~j maqhtai/ mou& e0ste, 32 kai\ gnw&sesqe th_n a)lh&qeian, kai\ h( a)lh&qeia e0leuqerw&sei u(ma~j. 33 a)pekri/qhsan pro_j au)to&n, Spe/rma 70Abraa&m e0smen kai\ ou)deni\ dedouleu&kamen pw&pote: pw~j su_ le/geij o#ti 70Eleu&qeroi genh&sesqe; 34 a)pekri/qh au)toi=j o( 70Ihsou~j, 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti pa~j o( poiw~n th_n a(marti/an dou~lo&j e0stin [th~j a(marti/aj]. 35 o( de\ dou~loj ou) me/nei e0n th~| oi0ki/a| ei0j to_n ai0w~na: o( ui9o_j me/nei ei0j to_n ai0w~na. 36 e0a_n ou}n o( ui9o_j u(ma~j e0leuqerw&sh|, o!ntwj e0leu&qeroi e1sesqe. 37 oi]da o#ti spe/rma 70Abraa&m e0ste: a)lla_ zhtei=te/ me a)poktei=nai, o#ti o( lo&goj o( e0mo_j ou) xwrei= e0n u(mi=n. 38 a$ e0gw_ e9w&raka para_ tw~| patri\ lalw~: kai\ u(mei=j ou}n a$ h)kou&sate para_ tou~ patro_j poiei=te.

777
8:39 70Apekri/qhsan kai\ ei]pan au)tw~|, 79O path_r h(mw~n 70Abraa&m e0stin. le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, Ei0 te/kna tou~ 70Abraa&m e0ste, ta_ e1rga tou~ 70Abraa_m e0poiei=te: 40 nu~n de\ zhtei=te/ me a)poktei=nai, a!nqrwpon o$j th_n a)lh&qeian u(mi=n lela&lhka h$n h!kousa para_ tou~ qeou~: tou~to 70Abraa_m ou)k e0poi/hsen. 41 u(mei=j poiei=te ta_ e1rga tou~ patro_j u(mw~n. ei]pan [ou}n] au)tw~|, 79Hmei=j e0k pornei/aj ou) gegennh&meqa: e3na pate/ra e1xomen to_n qeo&n. 42 ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j, Ei0 o( qeo_j path_r u(mw~n h}n, h)gapa~te a@n e0me/, e0gw_ ga_r e0k tou~ qeou~ e0ch~lqon kai\ h#kw: ou)de\ ga_r a)p' e0mautou~ e0lh&luqa, a)ll' e0kei=no&j me a)pe/steilen. 43 dia_ti/ th_n lalia_n th_n e0mh_n ou) ginw&skete; o#ti ou) du&nasqe a)kou&ein to_n lo&gon to_n e0mo&n. 44 u(mei=j e0k tou~ patro_j tou~ diabo&lou e0ste\ kai\ ta_j e0piqumi/aj tou~ patro_j u(mw~n qe/lete poiei=n. e0kei=noj a)nqrwpokto&noj h}n a)p' a)rxh~j, kai\ e0n th~| a)lhqei/a| ou)k e1sthken, o#ti ou)k e1stin a)lh&qeia e0n au)tw~|. o#tan lalh~| to_ yeu~doj, e0k tw~n i0di/wn lalei=, o#ti yeu&sthj e0sti\n kai\ o( path_r au)tou~. 45 e0gw_ de\ o#ti th_n a)lh&qeian le/gw, ou) pisteu&ete/ moi. 46 ti/j e0c u(mw~n e0le/gxei me peri\ a(marti/aj; ei0 a)lh&qeian le/gw, dia_ ti/ u(mei=j ou) pisteu&ete/ moi; 47 o( w@n e0k tou~ qeou~ ta_ r(h&mata tou~ qeou~ a)kou&ei: dia_ tou~to u(mei=j ou)k a)kou&ete, o#ti e0k tou~ qeou~ ou)k e0ste/.

777
8:48 70Apekri/qhsan oi9 70Ioudai=oi kai\ ei]pan au)tw~|, Ou) kalw~j le/gomen h(mei=j o#ti Samari/thj ei] su_ kai\ daimo&nion e1xeij; 49 a)pekri/qh 70Ihsou~j, 70Egw_ daimo&nion ou)k e1xw, a)lla_ timw~ to_n pate/ra mou, kai\ u(mei=j a)tima&zete/ me. 50 e0gw_ de\ ou) zhtw~ th_n do&can mou: e1stin o( zhtw~n kai\ kri/nwn. 51 a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, e0a&n tij to_n e0mo_n lo&gon thrh&sh|, qa&naton ou) mh_ qewrh&sh| ei0j to_n ai0w~na. 52 ei]pon [ou}n] au)tw~| oi9 70Ioudai=oi, Nu~n e0gnw&kamen o#ti daimo&nion e1xeij. 70Abraa_m a)pe/qanen kai\ oi9 profh~tai, kai\ su_ le/geij, 70Ea&n tij to_n lo&gon mou thrh&sh|, ou) mh_ geu&shtai qana&tou ei0j to_n ai0w~na. 53 mh_ su_ mei/zwn ei] tou~ patro_j h(mw~n 70Abraa&m, o#stij a)pe/qanen; kai\ oi9 profh~tai a)pe/qanon: ti/na seauto_n poiei=j; 54 a)pekri/qh 70Ihsou~j, 70Ea_n e0gw_ doca&sw e0mauto&n, h( do&ca mou ou)de/n e0stin: e1stin o( path&r mou o( doca&zwn me, o$n u(mei=j le/gete o#ti qeo_j h(mw~n e0stin: 55 kai\ ou)k e0gnw&kate au)to&n, e0gw_ de\ oi]da au)to&n. ka@n ei1pw o#ti ou)k oi]da au)to&n, e1somai o#moioj u(mi=n yeu&sthj: a)lla_ oi]da au)to_n kai\ to_n lo&gon au)tou~ thrw~. 56 70Abraa_m o( path_r u(mw~n h)gallia&sato i3na i1dh| th_n h(me/ran th_n e0mh&n, kai\ ei]den kai\ e0xa&rh. 57 ei]pon ou}n oi9 70Ioudai=oi pro_j au)to&n, Penth&konta e1th ou!pw e1xeij kai\ 70Abraa_m e9w&rakaj; 58 ei]pen au)toi=j 70Ihsou~j, 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, pri\n 70Abraa_m gene/sqai e0gw_ ei0mi/. 59 h}ran ou}n li/qouj i3na ba&lwsin e0p' au)to&n: 70Ihsou~j de\ e0kru&bh kai\ e0ch~lqen e0k tou~ i9erou~.

9:1 Kai\ para&gwn ei]den a!nqrwpon tuflo_n e0k geneth~j. 2 kai\ h)rw&thsan au)to_n oi9 maqhtai\ au)tou~ le/gontej, 79Rabbi/, ti/j h#marten, ou{toj h@ oi9 gonei=j au)tou~, i3na tuflo_j gennhqh~|; 3 a)pekri/qh 70Ihsou~j, Ou!te ou{toj h#marten ou!te oi9 gonei=j au)tou~, a)ll' i3na fanerwqh~| ta_ e1rga tou~ qeou~ e0n au)tw~|. 4 h(ma~j dei= e0rga&zesqai ta_ e1rga tou~ pe/myanto&j me e3wj h(me/ra e0sti/n: e1rxetai nu_c o#te ou)dei\j du&natai e0rga&zesqai. 5 o#tan e0n tw~| ko&smw| w}, fw~j ei0mi tou~ ko&smou. 6 tau~ta ei0pw_n e1ptusen xamai\ kai\ e0poi/hsen phlo_n e0k tou~ ptu&smatoj, kai\ e0pe/xrisen au)tou~ to_n phlo_n e0pi\ tou_j o)fqalmou_j 7 kai\ ei]pen au)tw~|, 73Upage ni/yai ei0j th_n kolumbh&qran tou~ Silwa&m (o$ e9rmhneu&etai 70Apestalme/nos). a)ph~lqen ou}n kai\ e0ni/yato, kai\ h}lqen ble/pwn. 8 Oi9 ou}n gei/tonej kai\ oi9 qewrou~ntej au)to_n to_ pro&teron o#ti prosai/thj h}n e1legon, Ou)x ou{to&j e0stin o( kaqh&menoj kai\ prosaitw~n; 9 a!lloi e1legon o#ti Ou{to&j e0stin: a!lloi e1legon, Ou)xi/, a)lla_ o#moioj au)tw~| e0stin. e0kei=noj e1legen o#ti 70Egw& ei0mi. 10 e1legon ou}n au)tw~|, Pw~j [ou}n] h)new&|xqhsa&n sou oi9 o)fqalmoi/; 11 a)pekri/qh e0kei=noj, 79O a!nqrwpoj o( lego&menoj 70Ihsou~j phlo_n e0poi/hsen kai\ e0pe/xrise/n mou tou_j o)fqalmou_j kai\ ei]pe/n moi o#ti 73Upage ei0j to_n Silwa_m kai\ ni/yai: a)pelqw_n ou}n kai\ niya&menoj a)ne/bleya. 12 kai\ ei]pan au)tw~|, Pou~ e0stin e0kei=noj; le/gei, Ou)k oi]da.

777
9:13 71Agousin au)to_n pro_j tou_j Farisai/ouj to&n pote tuflo&n. 14 h}n de\ sa&bbaton e0n h{| h(me/ra| to_n phlo_n e0poi/hsen o( 70Ihsou~j kai\ a)ne/w|cen au)tou~ tou_j o)fqalmou&j. 15 pa&lin ou}n h)rw&twn au)to_n kai\ oi9 Farisai=oi pw~j a)ne/bleyen. o( de\ ei]pen au)toi=j, Phlo_n e0pe/qhke/n mou e0pi\ tou_j o)fqalmou&j, kai\ e0niya&mhn, kai\ ble/pw. 16 e1legon ou}n e0k tw~n Farisai/wn tine/j, Ou)k e1stin ou{toj para_ qeou~ o( a!nqrwpoj, o#ti to_ sa&bbaton ou) threi=. a!lloi [de\] e1legon, Pw~j du&natai a!nqrwpoj a(martwlo_j toiau~ta shmei=a poiei=n; kai\ sxi/sma h}n e0n au)toi=j. 17 le/gousin ou}n tw~| tuflw~| pa&lin, Ti/ su_ le/geij peri\ au)tou~, o#ti h)ne/w|ce/n sou tou_j o)fqalmou&j; o( de\ ei]pen o#ti Profh&thj e0sti/n.
777
9:18 Ou)k e0pi/steusan ou}n oi9 70Ioudai=oi peri\ au)tou~ o#ti h}n tuflo_j kai\ a)ne/bleyen, e3wj o#tou e0fw&nhsan tou_j gonei=j au)tou~ tou~ a)nable/yantoj 19 kai\ h)rw&thsan au)tou_j le/gontej, Ou{to&j e0stin o( ui9o_j u(mw~n, o$n u(mei=j le/gete o#ti tuflo_j e0gennh&qh; pw~j ou}n ble/pei a!rti; 20 a)pekri/qhsan ou}n oi9 gonei=j au)tou~ kai\ ei]pan, Oi1damen o#ti ou{to&j e0stin o( ui9o_j h(mw~n kai\ o#ti tuflo_j e0gennh&qh: 21 pw~j de\ nu~n ble/pei ou)k oi1damen, h@ ti/j h!noicen au)tou~ tou_j o)fqalmou_j h(mei=j ou)k oi1damen: au)to_n e0rwth&sate, h(liki/an e1xei, au)to_j peri\ e9autou~ lalh&sei. 22 tau~ta ei]pan oi9 gonei=j au)tou~ o#ti e0fobou~nto tou_j 70Ioudai/ouj, h!dh ga_r sunete/qeinto oi9 70Ioudai=oi i3na e0a&n tij au)to_n o(mologh&sh| Xristo&n, a)posuna&gwgoj ge/nhtai. 23 dia_ tou~to oi9 gonei=j au)tou~ ei]pan o#ti 79Hliki/an e1xei, au)to_n e0perwth&sate.
777
9:24 70Efw&nhsan ou}n to_n a!nqrwpon e0k deute/rou o$j h}n tuflo_j kai\ ei]pan au)tw~|, Do_j do&can tw~| qew~|: h(mei=j oi1damen o#ti ou{toj o( a!nqrwpoj a(martwlo&j e0stin. 25 a)pekri/qh ou}n e0kei=noj, Ei0 a(martwlo&j e0stin ou)k oi]da: e4n oi]da, o#ti tuflo_j w@n a!rti ble/pw. 26 ei]pon ou}n au)tw~|, Ti/ e0poi/hse/n soi; pw~j h!noice/n sou tou_j o)fqalmou&j; 27 a)pekri/qh au)toi=j, Ei]pon u(mi=n h!dh kai\ ou)k h)kou&sate: ti/ pa&lin qe/lete a)kou&ein; mh_ kai\ u(mei=j qe/lete au)tou~ maqhtai\ gene/sqai; 28 kai\ e0loido&rhsan au)to_n kai\ ei]pon, Su_ maqhth_j ei] e0kei/nou, h(mei=j de\ tou~ Mwu"se/wj e0sme\n maqhtai/: 29 h(mei=j oi1damen o#ti Mwu"sei= lela&lhken o( qeo&j, tou~ton de\ ou)k oi1damen po&qen e0sti/n. 30 a)pekri/qh o( a!nqrwpoj kai\ ei]pen au)toi=j, 70En tou&tw| ga_r to_ qaumasto&n e0stin o#ti u(mei=j ou)k oi1date po&qen e0sti/n, kai\ h!noice/n mou tou_j o)fqalmou&j. 31 oi1damen o#ti a(martwlw~n o( qeo_j ou)k a)kou&ei, a)ll' e0a&n tij qeosebh_j h}| kai\ to_ qe/lhma au)tou~ poih~| tou&tou a)kou&ei. 32 e0k tou~ ai0w~noj ou)k h)kou&sqh o#ti h!noice/n tij o)fqalmou_j tuflou~ gegennhme/nou: 33 ei0 mh_ h}n ou{toj para_ qeou~, ou)k h)du&nato poiei=n ou)de/n. 34 a)pekri/qhsan kai\ ei]pon au)tw~|, 70En a(marti/aij su_ e0gennh&qhj o#loj, kai\ su_ dida&skeij h(ma~j; kai\ e0ce/balon au)to_n e1cw.

777
9:35 71Hkousen 70Ihsou~j o#ti e0ce/balon au)to_n e1cw, kai\ eu(rw_n au)to_n ei]pen [au)tw~|], Su_ pisteu&eij ei0j to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou; 36 a)pekri/qh e0kei=noj kai\ ei]pen, Kai\ ti/j e0stin, ku&rie, i3na pisteu&sw ei0j au)to&n; 37 ei]pen au)tw~| o( 70Ihsou~j, Kai\ e9w&rakaj au)to_n kai\ o( lalw~n meta_ sou~ e0kei=no&j e0stin. 38 o( de\ e1fh, Pisteu&w, ku&rie: kai\ proseku&nhsen au)tw~|. 39 kai\ ei]pen o( 70Ihsou~j, Ei0j kri/ma e0gw_ ei0j to_n ko&smon tou~ton h}lqon, i3na oi9 mh_ ble/pontej ble/pwsin kai\ oi9 ble/pontej tufloi\ ge/nwntai.
777
9:40 71Hkousan e0k tw~n Farisai/wn tau~ta oi9 met' au)tou~ o!ntej, kai\ ei]pon au)tw~|, Mh_ kai\ h(mei=j tufloi/ e0smen; 41 ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j, Ei0 tufloi\ h}te, ou)k a@n ei1xete a(marti/an: nu~n de\ le/gete o#ti Ble/pomen: h( a(marti/a u(mw~n me/nei.

10:1 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, o( mh_ ei0serxo&menoj dia_ th~j qu&raj ei0j th_n au)lh_n tw~n proba&twn a)lla_ a)nabai/nwn a)llaxo&qen e0kei=noj kle/pthj e0sti\n kai\ lh|sth&j: 2 o( de\ei0serxo&menoj dia_ th~j qu&raj poimh&n e0stin tw~n proba&twn. 3 tou&tw| o( qurwro_j a)noi/gei, kai\ ta_ pro&bata th~j fwnh~j au)tou~ a)kou&ei, kai\ ta_ i1dia pro&bata fwnei= kat' o!noma kai\ e0ca&gei au)ta&. 4 o#tan ta_ i1dia pa&nta e0kba&lh|, e1mprosqen au)tw~n poreu&etai, kai\ ta_ pro&bata au)tw~| a)kolouqei=, o#ti oi1dasin th_n fwnh_n au)tou~: 5 a)llotri/w| de\ ou) mh_ a)kolouqh&sousin a)lla_ feu&contai a)p' au)tou~, o#ti ou)k oi1dasin tw~n a)llotri/wn th_n fwnh&n. 6 Tau&thn th_n paroimi/an ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j: e0kei=noi de\ ou)k e1gnwsan ti/na h}n a$ e0la&lei au)toi=j.

777
10:7 Ei]pen ou}n pa&lin o( 70Ihsou~j, 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti e0gw& ei0mi h( qu&ra tw~n proba&twn. 8 pa&ntej o#soi h}lqon [pro_ e0mou~] kle/ptai ei0si\n kai\ lh|stai/: a)ll' ou)k h!kousan au)tw~n ta_ pro&bata. 9 e0gw& ei0mi h( qu&ra: di' e0mou~ e0a&n tij ei0se/lqh| swqh&setai kai\ ei0seleu&setai kai\ e0celeu&setai kai\ nomh_n eu(rh&sei. 10 o( kle/pthj ou)k e1rxetai ei0 mh_ i3na kle/yh| kai\ qu&sh| kai\ a)pole/sh|: e0gw_ h}lqon i3na zwh_n e1xwsin kai\ perisso_n e1xwsin. 11 70Egw& ei0mi o( poimh_n o( kalo&j: o( poimh_n o( kalo_j th_n yuxh_n au)tou~ ti/qhsin u(pe\r tw~n proba&twn: 12 o( misqwto_j kai\ ou)k w@n poimh&n, ou{ ou)k e1stin ta_ pro&bata i1dia, qewrei= to_n lu&kon e0rxo&menon kai\ a)fi/hsin ta_ pro&bata kai\ feu&gei - kai\ o( lu&koj a(rpa&zei au)ta_ kai\ skorpi/zei - 13 o#ti misqwto&j e0stin kai\ ou) me/lei au)tw~| peri\ tw~n proba&twn. 14 70Egw& ei0mi o( poimh_n o( kalo&j, kai\ ginw&skw ta_ e0ma_ kai\ ginw&skousi/ me ta_ e0ma&, 15 kaqw_j ginw&skei me o( path_r ka)gw_ ginw&skw to_n pate/ra: kai\ th_n yuxh&n mou ti/qhmi u(pe\r tw~n proba&twn. 16 kai\ a!lla pro&bata e1xw a$ ou)k e1stin e0k th~j au)lh~j tau&thj: ka)kei=na dei= me a)gagei=n, kai\ th~j fwnh~j mou a)kou&sousin, kai\ genh&sontai mi/a poi/mnh, ei[j poimh&n. 17 dia_ tou~to& me o( path_r a)gapa~| o#ti e0gw_ ti/qhmi th_n yuxh&n mou, i3na pa&lin la&bw au)th&n. 18 ou)dei\j ai1rei au)th_n a)p' e0mou~, a)ll' e0gw_ ti/qhmi au)th_n a)p' e0mautou~. e0cousi/an e1xw qei=nai au)th&n, kai\ e0cousi/an e1xw pa&lin labei=n au)th&n: tau&thn th_n e0ntolh_n e1labon para_ tou~ patro&j mou.
777
19 Sxi/sma pa&lin e0ge/neto e0n toi=j 70Ioudai/oij dia_ tou_j lo&gouj tou&touj. 20 e1legon de\ polloi\ e0c au)tw~n, Daimo&nion e1xei kai\ mai/netai: ti/ au)tou~ a)kou&ete; 21 a!lloi e1legon, Tau~ta ta_ r(h&mata ou)k e1stin daimonizome/nou: mh_ daimo&nion du&natai tuflw~n o)fqalmou_j a)noi=cai;

777
10:22 70Ege/neto to&te ta_ e0gkai/nia e0n toi=j 79Ierosolu&moij: xeimw_n h}n, 23 kai\ periepa&tei o( 70Ihsou~j e0n tw~| i9erw~| e0n th~| stoa~| tou~ Solomw~noj. 24 e0ku&klwsan ou}n au)to_n oi9 70Ioudai=oi kai\ e1legon au)tw~|, 73Ewj po&te th_n yuxh_n h(mw~n ai1reij; ei0 su_ ei] o( Xristo&j, ei0pe\ h(mi=n parrhsi/a|. 25 a)pekri/qh au)toi=j o( 70Ihsou~j, Ei]pon u(mi=n kai\ ou) pisteu&ete: ta_ e1rga a$ e0gw_ poiw~ e0n tw~| o)no&mati tou~ patro&j mou tau~ta marturei= peri\ e0mou~: 26 a)lla_ u(mei=j ou) pisteu&ete, o#ti ou)k e0ste\ e0k tw~n proba&twn tw~n e0mw~n. 27 ta_ pro&bata ta_ e0ma_ th~j fwnh~j mou a)kou&ousin, ka)gw_ ginw&skw au)ta&, kai\ a)kolouqou~si/n moi, 28 ka)gw_ di/dwmi au)toi=j zwh_n ai0w&nion, kai\ ou) mh_ a)po&lwntai ei0j to_n ai0w~na, kai\ ou)x a(rpa&sei tij au)ta_ e0k th~j xeiro&j mou. 29 o( path&r mou o$ de/dwke/n moi pa&ntwn mei=zo&n e0stin, kai\ ou)dei\j du&natai a(rpa&zein e0k th~j xeiro_j tou~ patro&j. 30 e0gw_ kai\ o( path_r e3n e0smen.
777
10:31 70Eba&stasan pa&lin li/qouj oi9 70Ioudai=oi i3na liqa&swsin au)to&n. 32 a)pekri/qh au)toi=j o( 70Ihsou~j, Polla_ e1rga kala_ e1deica u(mi=n e0k tou~ patro&j: dia_ poi=on au)tw~n e1rgon e0me\ liqa&zete; 33 a)pekri/qhsan au)tw~| oi9 70Ioudai=oi, Peri\ kalou~ e1rgou ou) liqa&zome/n se a)lla_ peri\ blasfhmi/aj, kai\ o#ti su_ a!nqrwpoj w@n poiei=j seauto_n qeo&n. 34 a)pekri/qh au)toi=j [o(] 70Ihsou~j, Ou)k e1stin gegramme/non e0n tw~| no&mw| u(mw~n o#ti 70Egw_ ei]pa, Qeoi/ e0ste; 35 ei0 e0kei/nouj ei]pen qeou_j pro_j ou$j o( lo&goj tou~ qeou~ e0ge/neto, kai\ ou) du&natai luqh~nai h( grafh&, 36 o$n o( path_r h(gi/asen kai\ a)pe/steilen ei0j to_n ko&smon u(mei=j le/gete o#ti Blasfhmei=j, o#ti ei]pon, Ui9o_j [tou~] qeou~ ei0mi; 37 ei0 ou) poiw~ ta_ e1rga tou~ patro&j mou, mh_ pisteu&ete/ moi: 38 ei0 de\ poiw~, ka@n e0moi\ mh_ pisteu&hte, toi=j e1rgoij pisteu&ete, i3na gnw~te kai\ ginw&skhte o#ti e0n e0moi\ o( path_r ka)gw_ e0n tw~| patri/. 39 70Ezh&toun [ou}n] pa&lin au)to_n pia&sai: kai\ e0ch~lqen e0k th~j xeiro_j au)tw~n.
777
10:40 Kai\ a)ph~lqen pa&lin pe/ran tou~ 70Iorda&nou ei0j to_n to&pon o#pou h}n 70Iwa&nnhj to_ prw~ton bapti/zwn, kai\ e1meinen e0kei=. 41 kai\ polloi\ h}lqon pro_j au)to_n kai\ e1legon o#ti 70Iwa&nnhj me\n shmei=on e0poi/hsen ou)de/n, pa&nta de\ o#sa ei]pen 70Iwa&nnhj peri\ tou&tou a)lhqh~ h}n. 42 kai\ polloi\ e0pi/steusan ei0j au)to_n e0kei=.

11:1 7]Hn de/ tij a)sqenw~n, La&zaroj a)po_ Bhqani/aj, e0k th~j kw&mhj Mari/aj kai\ Ma&rqaj th~j a)delfh~j au)th~j. 2 h}n de\ Maria_m h( a)lei/yasa to_n ku&rion mu&rw| kai\ e0kma&casa tou_j po&daj au)tou~ tai=j qrici\n au)th~j, h{j o( a)delfo_j La&zaroj h)sqe/nei. 3 a)pe/steilan ou}n ai9 a)delfai\ pro_j au)to_n le/gousai, Ku&rie, i1de o$n filei=j a)sqenei=. 4 a)kou&saj de\ o( 70Ihsou~j ei]pen, Au#th h( a)sqe/neia ou)k e1stin pro_j qa&naton a)ll' u(pe\r th~j do&chj tou~ qeou~, i3na docasqh~| o( ui9o_j tou~ qeou~ di' au)th~j. 5 h)ga&pa de\ o( 70Ihsou~j th_n Ma&rqan kai\ th_n a)delfh_n au)th~j kai\ to_n La&zaron. 6 w(j ou}n h!kousen o#ti a)sqenei=, to&te me\n e1meinen e0n w{| h}n to&pw| du&o h(me/raj: 7 e1peita meta_ tou~to le/gei toi=j maqhtai=j, 71Agwmen ei0j th_n 70Ioudai/an pa&lin. 8 le/gousin au)tw~| oi9 maqhtai/, 79Rabbi/, nu~n e0zh&toun se liqa&sai oi9 70Ioudai=oi, kai\ pa&lin u(pa&geij e0kei=; 9 a)pekri/qh 70Ihsou~j, Ou)xi\ dw&deka w{rai/ ei0sin th~j h(me/raj; e0a&n tij peripath~| e0n th~| h(me/ra|, ou) prosko&ptei, o#ti to_ fw~j tou~ ko&smou tou&tou ble/pei: 10 e0a_n de/ tij peripath~| e0n th~| nukti/, prosko&ptei, o#ti to_ fw~j ou)k e1stin e0n au)tw~|. 11 tau~ta ei]pen, kai\ meta_ tou~to le/gei au)toi=j, La&zaroj o( fi/loj h(mw~n kekoi/mhtai, a)lla_ poreu&omai i3na e0cupni/sw au)to&n. 12 ei]pan ou}n oi9 maqhtai\ au)tw~|, Ku&rie, ei0 kekoi/mhtai swqh&setai. 13 ei0rh&kei de\ o( 70Ihsou~j peri\ tou~ qana&tou au)tou~. e0kei=noi de\ e1docan o#ti peri\ th~j koimh&sewj tou~ u#pnou le/gei. 14 to&te ou}n ei]pen au)toi=j o( 70Ihsou~j parrhsi/a|, La&zaroj a)pe/qanen, 15 kai\ xai/rw di' u(ma~j, i3na pisteu&shte, o#ti ou)k h!mhn e0kei=: a)lla_ a!gwmen pro_j au)to&n. 16 ei]pen ou}n Qwma~j o( lego&menoj Di/dumoj toi=j summaqhtai=j, 71Agwmen kai\ h(mei=j i3na a)poqa&nwmen met' au)tou~.

777
11:17 70Elqw_n ou}n o( 70Ihsou~j eu{ren au)to_n te/ssaraj h!dh h(me/raj e1xonta e0n tw~| mnhmei/w|. 18 h}n de\ h( Bhqani/a e0ggu_j tw~n 79Ierosolu&mwn w(j a)po_ stadi/wn dekape/nte. 19 polloi\ de\ e0k tw~n 70Ioudai/wn e0lhlu&qeisan pro_j th_n Ma&rqan kai\ Maria_m i3na paramuqh&swntai au)ta_j peri\ tou~ a)delfou~. 20 h( ou}n Ma&rqa w(j h!kousen o#ti 70Ihsou~j e1rxetai u(ph&nthsen au)tw~|: Maria_m de\ e0n tw~| oi1kw| e0kaqe/zeto. 21 ei]pen ou}n h( Ma&rqa pro_j to_n 70Ihsou~n, Ku&rie, ei0 h}j w{de ou)k a@n a)pe/qanen o( a)delfo&j mou: 22 [a)lla_] kai\ nu~n oi]da o#ti o#sa a@n ai0th&sh| to_n qeo_n dw&sei soi o( qeo&j. 23 le/gei au)th~| o( 70Ihsou~j, 70Anasth&setai o( a)delfo&j sou. 24 le/gei au)tw~| h( Ma&rqa, Oi]da o#ti a)nasth&setai e0n th~| a)nasta&sei e0n th~| e0sxa&th| h(me/ra|. 25 ei]pen au)th~| o( 70Ihsou~j, 70Egw& ei0mi h( a)na&stasij kai\ h( zwh&: o( pisteu&wn ei0j e0me\ ka@n a)poqa&nh| zh&setai, 26 kai\ pa~j o( zw~n kai\ pisteu&wn ei0j e0me\ ou) mh_ a)poqa&nh| ei0j to_n ai0w~na: pisteu&eij tou~to; 27 o#ti su_ ei] o( Xristo_j o( ui9o_j tou~ qeou~ o( ei0j to_n ko&smon e0rxo&menoj.

777
11:28 Kai\ tau~ta ei0pou~sa a)ph~lqen kai\ e0fw&nhsen Maria_m th_n a)delfh_n au)th~j la&qra| ei0pou~sa, 79O dida&skaloj pa&restin kai\ fwnei= se. 29 e0kei/nh de\ w(j h!kousen h)ge/rqh taxu_ kai\ h!rxeto pro_j au)to&n: 30 ou!pw de\ e0lhlu&qei o( 70Ihsou~j ei0j th_n kw&mhn, a)ll' h}n e1ti e0n tw~| to&pw| o#pou u(ph&nthsen au)tw~| h( Ma&rqa. 31 oi9 ou}n 70Ioudai=oi oi9 o!ntej met' au)th~j e0n th~| oi0ki/a| kai\ paramuqou&menoi au)th&n, i0do&ntej th_n Maria_m o#ti taxe/wj a)ne/sth kai\ e0ch~lqen, h)kolou&qhsan au)th~|, do&cantej o#ti u(pa&gei ei0j to_ mnhmei=on i3na klau&sh| e0kei=. 32 h( ou}n Maria_m w(j h}lqen o#pou h}n 70Ihsou~j i0dou~sa au)to_n e1pesen au)tou~ pro_j tou_j po&daj, le/gousa au)tw~|, Ku&rie, ei0 h}j w{de ou)k a!n mou a)pe/qanen o( a)delfo&j. 33 70Ihsou~j ou}n w(j ei]den au)th_n klai/ousan kai\ tou_j sunelqo&ntaj au)th~| 70Ioudai/ouj klai/ontaj, e0nebrimh&sato tw~| pneu&mati kai\ e0ta&racen e9auto&n, 34 kai\ ei]pen, Pou~ teqei/kate au)to&n; le/gousin au)tw~|, Ku&rie, e1rxou kai\ i1de. 35 e0da&krusen o( 70Ihsou~j. 36 e1legon ou}n oi9 70Ioudai=oi, 71Ide pw~j e0fi/lei au)to&n. 37 tine\j de\ e0c au)tw~n ei]pan, Ou)k e0du&nato ou{toj o( a)noi/caj tou_j o)fqalmou_j tou~ tuflou~ poih~sai i3na kai\ ou{toj mh_ a)poqa&nh|;

777
11:38 70Ihsou~j ou}n pa&lin e0mbrimw&menoj e0n e9autw~| e1rxetai ei0j to_ mnhmei=on: h}n de\ sph&laion, kai\ li/qoj e0pe/keito e0p' au)tw~|. 39 le/gei o( 70Ihsou~j, 71Arate to_n li/qon. le/gei au)tw~| h( a)delfh_ tou~ teteleuthko&toj Ma&rqa, Ku&rie, h!dh o!zei, tetartai=oj ga&r e0stin. 40 le/gei au)th~| o( 70Ihsou~j, Ou)k ei]po&n soi o#ti e0a_n pisteu&sh|j o!yh| th_n do&can tou~ qeou~; 41 h}ran ou}n to_n li/qon. o( de\ 70Ihsou~j h}ren tou_j o)fqalmou_j a!nw kai\ ei]pen, Pa&ter, eu)xaristw~ soi o#ti h!kousa&j mou. 42 e0gw_ de\ h!|dein o#ti pa&ntote/ mou a)kou&eij: a)lla_ dia_ to_n o!xlon to_n periestw~ta ei]pon, i3na pisteu&swsin o#ti su& me a)pe/steilaj. 43 kai\ tau~ta ei0pw_n fwnh~| mega&lh| e0krau&gasen, La&zare, deu~ro e1cw. 44 e0ch~lqen o( teqnhkw_j dedeme/noj tou_j po&daj kai\ ta_j xei=raj keiri/aij, kai\ h( o!yij au)tou~ soudari/w| periede/deto. le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, Lu&sate au)to_n kai\ a!fete au)to_n u(pa&gein.

777
11:45 Polloi\ ou}n e0k tw~n 70Ioudai/wn, oi9 e0lqo&ntej pro_j th_n Maria_m kai\ qeasa&menoi a$ e0poi/hsen, e0pi/steusan ei0j au)to&n: 46 tine\j de\ e0c au)tw~n a)ph~lqon pro_j tou_j Farisai/ouj kai\ ei]pan au)toi=j a$ e0poi/hsen 70Ihsou~j. 47 sunh&gagon ou}n oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 Farisai=oi sune/drion, kai\ e1legon, Ti/ poiou~men, o#ti ou{toj o( a!nqrwpoj polla_ poiei= shmei=a; 48 e0a_n a)fw~men au)to_n ou#twj, pa&ntej pisteu&sousin ei0j au)to&n, kai\ e0leu&sontai oi9 79Rwmai=oi kai\ a)rou~sin h(mw~n kai\ to_n to&pon kai\ to_ e1qnoj. 49 ei[j de/ tij e0c au)tw~n Kai+a&faj, a)rxiereu_j w@n tou~ e0niautou~ e0kei/nou, ei]pen au)toi=j, 79Umei=j ou)k oi1date ou)de/n, 50 ou)de\ logi/zesqe o#ti sumfe/rei u(mi=n i3na ei[j a!nqrwpoj a)poqa&nh| u(pe\r tou~ laou~ kai\ mh_ o#lon to_ e1qnoj a)po&lhtai. 51 tou~to de\ a)f' e9autou~ ou)k ei]pen, a)lla_ a)rxiereu_j w@n tou~ e0niautou~ e0kei/nou e0profh&teusen o#ti e1mellen 70Ihsou~j a)poqnh&|skein u(pe\r tou~ e1qnouj, 52 kai\ ou)x u(pe\r tou~ e1qnouj mo&non a)ll' i3na kai\ ta_ te/kna tou~ qeou~ ta_ dieskorpisme/na sunaga&gh| ei0j e3n. 53 a)p' e0kei/nhj ou}n th~j h(me/raj e0bouleu&santo i3na a)poktei/nwsin au)to&n.
777
11:54 79O ou}n 70Ihsou~j ou)ke/ti parrhsi/a| periepa&tei e0n toi=j 70Ioudai/oij, a)lla_ a)ph~lqen e0kei=qen ei0j th_n xw&ran e0ggu_j th~j e0rh&mou, ei0j 70Efrai\m legome/nhn po&lin, ka)kei= die/triben meta_ tw~n maqhtw~n.
777
11:55 7]Hn de\ e0ggu_j to_ pa&sxa tw~n 70Ioudai/wn, kai\ a)ne/bhsan polloi\ ei0j 79Ieroso&luma e0k th~j xw&raj pro_ tou~ pa&sxa i3na a(gni/swsin e9autou&j. 56 e0zh&toun ou}n to_n 70Ihsou~n kai\ e1legon met' a)llh&lwn e0n tw~| i9erw~| e9sthko&tej, Ti/ dokei= u(mi=n; o#ti ou) mh_ e1lqh| ei0j th_n e9orth&n; 57 dedw&keisan de\ oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 Farisai=oi e0ntolh_n i3na e0a&n tij gnw~| pou~ e0stin mhnu&sh|, o#pwj pia&swsin au)to&n.

12:1 79O ou}n 70Ihsou~j pro_ e4c h(merw~n tou~ pa&sxa h}lqen ei0j Bhqani/an, o#pou h}n La&zaroj, o$n h!geiren e0k nekrw~n 70Ihsou~j. 2 e0poi/hsan ou}n au)tw~| dei=pnon e0kei=, kai\ h( Ma&rqa dihko&nei, o( de\ La&zaroj ei[j h}n e0k tw~n a)nakeime/nwn su_n au)tw~|. 3 h( ou}n Maria_m labou~sa li/tran mu&rou na&rdou pistikh~j poluti/mou h!leiyen tou_j po&daj tou~ 70Ihsou~ kai\ e0ce/macen tai=j qrici\n au)th~j tou_j po&daj au)tou~: h( de\ oi0ki/a e0plhrw&qh e0k th~j o)smh~j tou~ mu&rou. 4 le/gei de\ 70Iou&daj o( 70Iskariw&thj ei[j tw~n maqhtw~n au)tou~, o( me/llwn au)to_n paradido&nai, 5 Dia_ ti/ tou~to to_ mu&ron ou)k e0pra&qh triakosi/wn dhnari/wn kai\ e0do&qh ptwxoi=j; 6 ei]pen de\ tou~to ou)x o#ti peri\ tw~n ptwxw~n e1melen au)tw~| a)ll' o#ti kle/pthj h}n kai\ to_ glwsso&komon e1xwn ta_ ballo&mena e0ba&stazen. 7 ei]pen ou}n o( 70Ihsou~j, 71Afej au)th&n, i3na ei0j th_n h(me/ran tou~ e0ntafiasmou~ mou thrh&sh| au)to&: 8 tou_j ptwxou_j ga_r pa&ntote e1xete meq' e9autw~n, e0me\ de\ ou) pa&ntote e1xete.

777
12:9 71Egnw ou}n [o(] o!xloj polu_j e0k tw~n 70Ioudai/wn o#ti e0kei= e0stin, kai\ h}lqon ou) dia_ to_n 70Ihsou~n mo&non a)ll' i3na kai\ to_n La&zaron i1dwsin o$n h!geiren e0k nekrw~n. 10 e0bouleu&santo de\ oi9 a)rxierei=j i3na kai\ to_n La&zaron a)poktei/nwsin, 11 o#ti polloi\ di' au)to_n u(ph~gon tw~n 70Ioudai/wn kai\ e0pi/steuon ei0j to_n 70Ihsou~n.

777
12:12 Th~| e0pau&rion o( o!xloj polu_j o( e0lqw_n ei0j th_n e9orth&n, a)kou&santej o#ti e1rxetai o( 70Ihsou~j ei0j 79Ieroso&luma, 13 e1labon ta_ bai5a tw~n foini/kwn kai\ e0ch~lqon ei0j u(pa&nthsin au)tw~|, kai\ e0krau&gazon,
7779Wsanna&:
777eu)loghme/noj o( e0rxo&menoj e0n o)no&mati kuri/ou,
777777kai\ o( basileu_j tou~ 70Israh&l.
14 eu(rw_n de\ o( 70Ihsou~j o)na&rion e0ka&qisen e0p' au)to&, kaqw&j e0stin gegramme/non,
1577Mh_ fobou~, quga&thr Siw&n:
777i0dou_ o( basileu&j sou e1rxetai,
777777kaqh&menoj e0pi\ pw~lon o!nou.
16 tau~ta ou)k e1gnwsan au)tou~ oi9 maqhtai\ to_ prw~ton, a)ll' o#te e0doca&sqh 70Ihsou~j to&te e0mnh&sqhsan o#ti tau~ta h}n e0p' au)tw~| gegramme/na kai\ tau~ta e0poi/hsan au)tw~|. 17 e0martu&rei ou}n o( o!xloj o( w@n met' au)tou~ o#te to_n La&zaron e0fw&nhsen e0k tou~ mnhmei/ou kai\ h!geiren au)to_n e0k nekrw~n. 18 dia_ tou~to [kai\] u(ph&nthsen au)tw~| o( o!xloj o#ti h!kousan tou~to au)to_n pepoihke/nai to_ shmei=on. 19 oi9 ou}n Farisai=oi ei]pan pro_j e9autou&j, Qewrei=te o#ti ou)k w)felei=te ou)de/n: i1de o( ko&smoj o)pi/sw au)tou~ a)ph~lqen.

777
12:20 7]Hsan de\ 73Ellhne/j tinej e0k tw~n a)nabaino&ntwn i3na proskunh&swsin e0n th~| e9orth~|: 21 ou{toi ou}n prosh~lqon Fili/ppw| tw~| a)po_ Bhqsai+da_ th~j Galilai/aj, kai\ h)rw&twn au)to_n le/gontej, Ku&rie, qe/lomen to_n 70Ihsou~n i0dei=n. 22 e1rxetai o( Fi/lippoj kai\ le/gei tw~| 70Andre/a|: e1rxetai 70Andre/aj kai\ Fi/lippoj kai\ le/gousin tw~| 70Ihsou~. 23 o( de\ 70Ihsou~j a)pokri/netai au)toi=j le/gwn, 70Elh&luqen h( w#ra i3na docasqh~| o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou. 24 a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, e0a_n mh_ o( ko&kkoj tou~ si/tou pesw_n ei0j th_n gh~n a)poqa&nh|, au)to_j mo&noj me/nei: e0a_n de\ a)poqa&nh|, polu_n karpo_n fe/rei. 25 o( filw~n th_n yuxh_n au)tou~ a)pollu&ei au)th&n, kai\ o( misw~n th_n yuxh_n au)tou~ e0n tw~| ko&smw| tou&tw| ei0j zwh_n ai0w&nion fula&cei au)th&n. 26 e0a_n e0moi/ tij diakonh~|, e0moi\ a)kolouqei/tw, kai\ o#pou ei0mi\ e0gw_ e0kei= kai\ o( dia&konoj o( e0mo_j e1stai: e0a&n tij e0moi\ diakonh~| timh&sei au)to_n o( path&r.

777
12:27 Nu~n h( yuxh& mou teta&raktai. kai\ ti/ ei1pw; Pa&ter, sw~so&n me e0k th~j w#raj tau&thj; a)lla_ dia_ tou~toh}lqon ei0j th_n w#ran tau&thn. 28 pa&ter, do&caso&n sou to_ o!noma. h}lqen ou}n fwnh_ e0k tou~ ou)ranou~, Kai\ e0do&casa kai\ pa&lin doca&sw. 29 o( ou}n o!xloj o( e9stw_j kai\ a)kou&saj e1legen bronth_n gegone/nai: a!lloi e1legon, 71Aggeloj au)tw~| lela&lhken. 30 a)pekri/qh kai\ ei]pen 70Ihsou~j, Ou) di' e0me\ h( fwnh_ au#th ge/gonen a)lla_ di' u(ma~j. 31 nu~n kri/sij e0sti\n tou~ ko&smou tou&tou, nu~n o( a!rxwn tou~ ko&smou tou&tou e0kblhqh&setai e1cw: 32 ka)gw_ e0a_n u(ywqw~ e0k th~j gh~j, pa&ntaj e9lku&sw pro_j e0mauto&n. 33 tou~to de\ e1legen shmai/nwn poi/w| qana&tw| h!mellen a)poqnh&|skein. 34 a)pekri/qh ou}n au)tw~| o( o!xloj, 79Hmei=j h)kou&samen e0k tou~ no&mou o#ti o( Xristo_j me/nei ei0j to_n ai0w~na, kai\ pw~j su_ le/geij o#ti dei= u(ywqh~nai to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou; ti/j e0stin ou{toj o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou; 35 ei]pen ou}n au)toi=j o( 70Ihsou~j, 71Eti mikro_n xro&non to_ fw~j e0n u(mi=n e0stin. peripatei=te w(j to_ fw~j e1xete, i3na mh_ skoti/a u(ma~j katala&bh|: kai\ o( peripatw~n e0n th~| skoti/a| ou)k oi]den pou~ u(pa&gei. 36 w(j to_ fw~j e1xete, pisteu&ete ei0j to_ fw~j, i3na ui9oi\ fwto_j ge/nhsqe.

777 Tau~ta e0la&lhsen 70Ihsou~j, kai\ a)pelqw_n e0kru&bh a)p' au)tw~n.
37 Tosau~ta de\ au)tou~ shmei=a pepoihko&toj e1mprosqen au)tw~n ou)k e0pi/steuon ei0j au)to&n, 38 i3na o( lo&goj 70Hsai5ou tou~ profh&tou plhrwqh~| o$n ei]pen,
777Ku&rie, ti/j e0pi/steusen th~| a)koh~| h(mw~n;
777777kai\ o( braxi/wn kuri/ou ti/ni a)pekalu&fqh;
39 dia_ tou~to ou)k h)du&nanto pisteu&ein, o#ti pa&lin ei]pen 70Hsai5aj,
4077Tetu&flwken au)tw~n tou_j o)fqalmou_j
777777kai\ e0pw&rwsen au)tw~n th_n kardi/an,
777i3na mh_ i1dwsin toi=j o)fqalmoi=j
777777kai\ noh&swsin th~| kardi/a| kai\ strafw~sin,
777kai\ i0a&somai au)tou&j.
41 tau~ta ei]pen 70Hsai5aj, o#ti ei]den th_n do&can au)tou~, kai\ e0la&lhsen peri\ au)tou~. 42 o#mwj me/ntoi kai\ e0k tw~n a)rxo&ntwn polloi\ e0pi/steusan ei0j au)to&n, a)lla_ dia_ tou_j Farisai/ouj ou)x w(molo&goun i3na mh_ a)posuna&gwgoi ge/nwntai: 43 h)ga&phsan ga_r th_n do&can tw~n a)nqrw&pwn ma~llon h!per th_n do&can tou~ qeou~.

777
12:44 70Ihsou~j de\ e1kracen kai\ ei]pen, 79O pisteu&wn ei0j e0me\ ou) pisteu&ei ei0j e0me\ a)lla_ ei0j to_n pe/myanta& me, 45 kai\ o( qewrw~n e0me\ qewrei= to_n pe/myanta& me. 46 e0gw_ fw~j ei0j to_n ko&smon e0lh&luqa, i3na pa~j o( pisteu&wn ei0j e0me\ e0n th~| skoti/a| mh_ mei/nh|. 47 kai\ e0a&n ti/j mou a)kou&sh| tw~n r(hma&twn kai\ mh_ fula&ch|, e0gw_ ou) kri/nw au)to&n, ou) ga_r h}lqon i3na kri/nw to_n ko&smon a)ll' i3na sw&sw to_n ko&smon. 48 o( a)qetw~n e0me\ kai\ mh_ lamba&nwn ta_ r(h&mata& mou e1xei to_n kri/nonta au)to&n: o( lo&goj o$n e0la&lhsa e0kei=noj krinei= au)to_n e0n th~| e0sxa&th| h(me/ra|: 49 o#ti e0gw_ e0c e0mautou~ ou)k e0la&lhsa, a)ll' o( pe/myaj me path_r au)to&j moi e0ntolh_n de/dwken ti/ ei1pw kai\ ti/ lalh&sw. 50 kai\ oi]da o#ti h( e0ntolh_ au)tou~ zwh_ ai0w&nio&j e0stin. a$ ou}n e0gw_ lalw~, kaqw_j ei1rhke/n moi o( path&r, ou#twj lalw~.

13:1 Pro_ de\ th~j e9orth~j tou~ pa&sxa ei0dw_j o( 70Ihsou~j o#ti h}lqen au)tou~ h( w#ra i3na metabh~| e0k tou~ ko&smou tou&tou pro_j to_n pate/ra, a)gaph&saj tou_j i0di/ouj tou_j e0n tw~| ko&smw|, ei0j te/loj h)ga&phsen au)tou&j. 2 kai\ dei/pnou ginome/nou, tou~ diabo&lou h!dh beblhko&toj ei0j th_n kardi/an i3na paradoi= au)to_n 70Iou&daj Si/mwnoj 70Iskariw&tou, 3 ei0dw_j o#ti pa&nta e1dwken au)tw~| o( path_r ei0j ta_j xei=raj kai\ o#ti a)po_ qeou~ e0ch~lqen kai\ pro_j to_n qeo_n u(pa&gei, 4 e0gei/retai e0k tou~ dei/pnou kai\ ti/qhsin ta_ i9ma&tia, kai\ labw_n le/ntion die/zwsen e9auto&n. 5 ei]ta ba&llei u#dwr ei0j to_n nipth~ra kai\ h!rcato ni/ptein tou_j po&daj tw~n maqhtw~n kai\ e0kma&ssein tw~| lenti/w| w{| h}n diezwsme/noj. 6 e1rxetai ou}n pro_j Si/mwna Pe/tron. le/gei au)tw~|, Ku&rie, su& mou ni/pteij tou_j po&daj; 7 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)tw~|, 74O e0gw_ poiw~ su_ ou)k oi]daj a!rti, gnw&sh| de\ meta_ tau~ta. 8 le/gei au)tw~| Pe/troj, Ou) mh_ ni/yh|j mou tou_j po&daj ei0j to_n ai0w~na. a)pekri/qh 70Ihsou~j au)tw~|, 70Ea_n mh_ ni/yw se, ou)k e1xeij me/roj met' e0mou~. 9 le/gei au)tw~| Si/mwn Pe/troj, Ku&rie, mh_ tou_j po&daj mou mo&non a)lla_ kai\ ta_j xei=raj kai\ th_n kefalh&n. 10 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 79O leloume/noj ou)k e1xei xrei/an ei0 mh_ tou_j po&daj ni/yasqai, a)ll' e1stin kaqaro_j o#loj: kai\ u(mei=j kaqaroi/ e0ste, a)ll' ou)xi\ pa&ntej. 11 h!|dei ga_r to_n paradido&nta au)to&n: dia_ tou~to ei]pen o#ti Ou)xi\ pa&ntej kaqaroi/ e0ste.
777
13:12 73Ote ou}n e1niyen tou_j po&daj au)tw~n [kai\] e1laben ta_ i9ma&tia au)tou~ kai\ a)ne/pesen pa&lin, ei]pen au)toi=j, Ginw&skete ti/ pepoi/hka u(mi=n; 13 u(mei=j fwnei=te/ me 79O dida&skaloj kai\ 79O ku&rioj, kai\ kalw~j le/gete, ei0mi\ ga&r. 14 ei0 ou}n e0gw_ e1niya u(mw~n tou_j po&daj o( ku&rioj kai\ o( dida&skaloj, kai\ u(mei=j o)fei/lete a)llh&lwn ni/ptein tou_j po&daj: 15 u(po&deigma ga_r de/dwka u(mi=n i3na kaqw_j e0gw_ e0poi/hsa u(mi=n kai\ u(mei=j poih~te. 16 a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, ou)k e1stin dou~loj mei/zwn tou~ kuri/ou au)tou~ ou)de\ a)po&stoloj mei/zwn tou~ pe/myantoj au)to&n. 17 ei0 tau~ta oi1date, maka&rioi/ e0ste e0a_n poih~te au)ta&. 18 ou) peri\ pa&ntwn u(mw~n le/gw: e0gw_ oi]da ti/naj e0celeca&mhn: a)ll' i3na h( grafh_ plhrwqh~|, 79O trw&gwn mou to_n a!rton e0ph~ren e0p' e0me\ th_n pte/rnan au)tou~. 19 a)p' a!rti le/gw u(mi=n pro_ tou~ gene/sqai, i3na pisteu&shte o#tan ge/nhtai o#ti e0gw& ei0mi. 20 a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, o( lamba&nwn a!n tina pe/myw e0me\ lamba&nei, o( de\ e0me\ lamba&nwn lamba&nei to_n pe/myanta& me.

777
13:21 Tau~ta ei0pw_n o( 70Ihsou~j e0tara&xqh tw~| pneu&mati kai\ e0martu&rhsen kai\ ei]pen, 70Amh_n a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti ei[j e0c u(mw~n paradw&sei me. 22 e1blepon ei0j a)llh&louj oi9 maqhtai\ a)porou&menoi peri\ ti/noj le/gei. 23 h}n a)nakei/menoj ei[j e0k tw~n maqhtw~n au)tou~ e0n tw~| ko&lpw| tou~ 70Ihsou~, o$n h)ga&pa o( 70Ihsou~j: 24 neu&ei ou}n tou&tw| Si/mwn Pe/troj puqe/sqai ti/j a@n ei1h peri\ ou{ le/gei. 25 a)napesw_n ou}n e0kei=noj ou#twj e0pi\ to_ sth~qoj tou~ 70Ihsou~ le/gei au)tw~|, Ku&rie, ti/j e0stin; 26 a)pokri/netai 70Ihsou~j, 70Ekei=no&j e0stin w{| e0gw_ ba&yw to_ ywmi/on kai\ dw&sw au)tw~|. ba&yaj ou}n to_ ywmi/on [lamba&nei kai\] di/dwsin 70Iou&da| Si/mwnoj 70Iskariw&tou. 27 kai\ meta_ to_ ywmi/on to&te ei0sh~lqen ei0j e0kei=non o( Satana~j. le/gei ou}n au)tw~| o( 70Ihsou~j, 74O poiei=j poi/hson ta&xion. 28 tou~to [de\] ou)dei\j e1gnw tw~n a)nakeime/nwn pro_j ti/ ei]pen au)tw~|: 29 tine\j ga_r e0do&koun, e0pei\ to_ glwsso&komon ei]xen 70Iou&daj, o#ti le/gei au)tw~| [o(] 70Ihsou~j, 70Ago&rason w{n xrei/an e1xomen ei0j th_n e9orth&n, h@ toi=j ptwxoi=j i3na ti dw~|. 30 labw_n ou}n to_ ywmi/on e0kei=noj e0ch~lqen eu)qu&j: h}n de\ nu&c.

777
13:31 73Ote ou}n e0ch~lqen le/gei 70Ihsou~j, Nu~n e0doca&sqh o( ui9o_j tou~ a)nqrw&pou, kai\ o( qeo_j e0doca&sqh e0n au)tw~|: 32 [ei0 o( qeo_j e0doca&sqh e0n au)tw~|] kai\ o( qeo_j doca&sei au)to_n e0n au)tw~|, kai\ eu)qu_j doca&sei au)to&n. 33 tekni/a, e1ti mikro_n meq' u(mw~n ei0mi: zhth&sete/ me, kai\ kaqw_j ei]pon toi=j 70Ioudai/oij o#ti 73Opou e0gw_ u(pa&gw u(mei=j ou) du&nasqe e0lqei=n, kai\ u(mi=n le/gw a!rti. 34 e0ntolh_n kainh_n di/dwmi u(mi=n, i3na a)gapa~te a)llh&louj: kaqw_j h)ga&phsa u(ma~j i3na kai\ u(mei=j a)gapa~te a)llh&louj. 35 e0n tou&tw| gnw&sontai pa&ntej o#ti e0moi\ maqhtai/ e0ste, e0a_n a)ga&phn e1xhte e0n a)llh&loij.

777
13:36 Le/gei au)tw~| Si/mwn Pe/troj, Ku&rie, pou~ u(pa&geij; a)pekri/qh [au)tw~|] 70Ihsou~j, 73Opou u(pa&gw ou) du&nasai/ moi nu~n a)kolouqh~sai, a)kolouqh&seij de\ u#steron. 37 le/gei au)tw~| o( Pe/troj, Ku&rie, dia_ ti/ ou) du&namai/ soi a)kolouqh~sai a!rti; th_n yuxh&n mou u(pe\r sou~ qh&sw. 3870pokri/netai 70Ihsou~j, Th_n yuxh&n sou u(pe\r e0mou~ qh&seij; a)mh_n a)mh_n le/gw soi, ou) mh_ a)le/ktwr fwnh&sh| e3wj ou{ a)rnh&sh| me tri/j.

14:1 Mh_ tarasse/sqw u(mw~n h( kardi/a: pisteu&ete ei0j to_n qeo&n, kai\ ei0j e0me\ pisteu&ete. 2 e0n th~| oi0ki/a| tou~ patro&j mou monai\ pollai/ ei0sin: ei0 de\ mh&, ei]pon a@n u(mi=n o#ti poreu&omai e9toima&sai to&pon u(mi=n; 3 kai\ e0a_n poreuqw~ kai\ e9toima&sw to&pon u(mi=n, pa&lin e1rxomai kai\ paralh&myomai u(ma~j pro_j e0mauto&n, i3na o#pou ei0mi\ e0gw_ kai\ u(mei=j h}te. 4 kai\ o#pou [e0gw_] u(pa&gw oi1date th_n o(do&n. 5 Le/gei au)tw~| Qwma~j, Ku&rie, ou)k oi1damen pou~ u(pa&geij: pw~j duna&meqa th_n o(do_n ei0de/nai; 6 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 70Egw& ei0mi h( o(do_j kai\ h( a)lh&qeia kai\ h( zwh&: ou)dei\j e1rxetai pro_j to_n pate/ra ei0 mh_ di' e0mou~. 7 ei0 e0gnw&kate/ me, kai\ to_n pate/ra mou gnw&sesqe: kai\ a)p' a!rti ginw&skete au)to_n kai\ e9wra&kate au)to&n. 8 le/gei au)tw~| Fi/lippoj, Ku&rie, dei=con h(mi=n to_n pate/ra, kai\ a)rkei= h(mi=n. 9 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, Tosou&tw| xro&nw| meq' u(mw~n ei0mi kai\ ou)k e1gnwka&j me, Fi/lippe; o( e9wrakw_j e0me\ e9w&raken to_n pate/ra: pw~j su_ le/geij, Dei=con h(mi=n to_n pate/ra; 10 ou) pisteu&eij o#ti e0gw_ e0n tw~| patri\ kai\ o( path_r e0n e0moi/ e0stin; ta_ r(h&mata a$ e0gw_ lalw~ u(mi=n a)p' e0mautou~ ou) lalw~: o( de\ path_r e0n e0moi\ me/nwn poiei= ta_ e1rga au)tou~. 11 pisteu&ete/ moi o#ti e0gw_ e0n tw~| patri\ kai\ o( path_r e0n e0moi/: ei0 de\ mh&, dia_ ta_ e1rga au)ta_ pisteu&ete. 12 a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, o( pisteu&wn ei0j e0me\ ta_ e1rga a$ e0gw_ poiw~ ka)kei=noj poih&sei, kai\ mei/zona tou&twn poih&sei, o#ti e0gw_ pro_j to_n pate/ra poreu&omai: 13 kai\ o# ti a@n ai0th&shte e0n tw~| o)no&mati/ mou tou~to poih&sw, i3na docasqh~| o( path_r e0n tw~| ui9w~|: 14 e0a&n ti ai0th&shte/ me e0n tw~| o)no&mati/ mou e0gw_ poih&sw.

777
14:15 70Ea_n a)gapa~te/ me, ta_j e0ntola_j ta_j e0ma_j thrh&sete: 16 ka)gw_ e0rwth&sw to_n pate/ra kai\ a!llon para&klhton dw&sei u(mi=n i3na meq' u(mw~n ei0j to_n ai0w~na h}|, 17 to_ pneu~ma th~j a)lhqei/aj, o$ o( ko&smoj ou) du&natai labei=n, o#ti ou) qewrei= au)to_ ou)de\ ginw&skei: u(mei=j ginw&skete au)to&, o#ti par' u(mi=n me/nei kai\ e0n u(mi=n e0stin. 18 Ou)k a)fh&sw u(ma~j o)rfanou&j, e1rxomai pro_j u(ma~j. 19 e1ti mikro_n kai\ o( ko&smoj me ou)ke/ti qewrei=, u(mei=j de\ qewrei=te/ me, o#ti e0gw_ zw~ kai\ u(mei=j zh&sete. 20 e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra| gnw&sesqe u(mei=j o#ti e0gw_ e0n tw~| patri/ mou kai\ u(mei=j e0n e0moi\ ka)gw_ e0n u(mi=n. 21 o( e1xwn ta_j e0ntola&j mou kai\ thrw~n au)ta_j e0kei=no&j e0stin o( a)gapw~n me: o( de\ a)gapw~n me a)gaphqh&setai u(po_ tou~ patro&j mou, ka)gw_ a)gaph&sw au)to_n kai\ e0mfani/sw au)tw~| e0mauto&n. 22 Le/gei au)tw~| 70Iou&daj, ou)x o( 70Iskariw&thj, Ku&rie, [kai\] ti/ ge/gonen o#ti h(mi=n me/lleij e0mfani/zein seauto_n kai\ ou)xi\ tw~| ko&smw|; 23 a)pekri/qh 70Ihsou~j kai\ ei]pen au)tw~|, 70Ea&n tij a)gapa~| me to_n lo&gon mou thrh&sei, kai\ o( path&r mou a)gaph&sei au)to&n, kai\ pro_j au)to_n e0leuso&meqa kai\ monh_n par' au)tw~| poihso&meqa. 24 o( mh_ a)gapw~n me tou_j lo&gouj mou ou) threi=: kai\ o( lo&goj o$n a)kou&ete ou)k e1stin e0mo_j a)lla_ tou~ pe/myanto&j me patro&j.
777
14:25 Tau~ta lela&lhka u(mi=n par' u(mi=n me/nwn: 26 o( de\ para&klhtoj, to_ pneu~ma to_ a#gion o$ pe/myei o( path_r e0n tw~| o)no&mati/ mou, e0kei=noj u(ma~j dida&cei pa&nta kai\ u(pomnh&sei u(ma~j pa&nta a$ ei]pon u(mi=n [e0gw&]. 27 Ei0rh&nhn a)fi/hmi u(mi=n, ei0rh&nhn th_n e0mh_n di/dwmi u(mi=n: ou) kaqw_j o( ko&smoj di/dwsin e0gw_ di/dwmi u(mi=n. mh_ tarasse/sqw u(mw~n h( kardi/a mhde\ deilia&tw. 28 h)kou&sate o#ti e0gw_ ei]pon u(mi=n, 79Upa&gw kai\ e1rxomai pro_j u(ma~j. ei0 h)gapa~te/ me e0xa&rhte a!n, o#ti poreu&omai pro_j to_n pate/ra, o#ti o( path_r mei/zwn mou& e0stin. 29 kai\ nu~n ei1rhka u(mi=n pri\n gene/sqai, i3na o#tan ge/nhtai pisteu&shte. 30 ou)ke/ti polla_ lalh&sw meq' u(mw~n, e1rxetai ga_r o( tou~ ko&smou a!rxwn: kai\ e0n e0moi\ ou)k e1xei ou)de/n, 31 a)ll' i3na gnw~| o( ko&smoj o#ti a)gapw~ to_n pate/ra, kai\ kaqw_j e0netei/lato moi o( path&r, ou#twj poiw~. 70Egei/resqe, a!gwmen e0nteu~qen.

15:1 70Egw& ei0mi h( a!mpeloj h( a)lhqinh&, kai\ o( path&r mou o( gewrgo&j e0stin. 2 pa~n klh~ma e0n e0moi\ mh_ fe/ron karpo&n, ai1rei au)to&, kai\ pa~n to_ karpo_n fe/ron kaqai/rei au)to_ i3na karpo_n plei/ona fe/rh|. 3 h!dh u(mei=j kaqaroi/ e0ste dia_ to_n lo&gon o$n lela&lhka u(mi=n: 4 mei/nate e0n e0moi/, ka)gw_ e0n u(mi=n. kaqw_j to_ klh~ma ou) du&natai karpo_n fe/rein a)f' e9autou~ e0a_n mh_ me/nh| e0n th~| a)mpe/lw|, ou#twj ou)de\ u(mei=j e0a_n mh_ e0n e0moi\ me/nhte. 5 e0gw& ei0mi h( a!mpeloj, u(mei=j ta_ klh&mata. o( me/nwn e0n e0moi\ ka)gw_ e0n au)tw~| ou{toj fe/rei karpo_n polu&n, o#ti xwri\j e0mou~ ou) du&nasqe poiei=n ou)de/n. 6 e0a_n mh& tij me/nh| e0n e0moi/, e0blh&qh e1cw w(j to_ klh~ma kai\ e0chra&nqh, kai\ suna&gousin au)ta_ kai\ ei0j to_ pu~r ba&llousin kai\ kai/etai. 7 e0a_n mei/nhte e0n e0moi\ kai\ ta_ r(h&mata& mou e0n u(mi=n mei/nh|, o$ e0a_n qe/lhte ai0th&sasqe kai\ genh&setai u(mi=n. 8 e0n tou&tw| e0doca&sqh o( path&r mou, i3na karpo_n polu_n fe/rhte kai\ ge/nhsqe e0moi\ maqhtai/. 9 kaqw_j h)ga&phse/n me o( path&r, ka)gw_ u(ma~j h)ga&phsa: mei/nate e0n th~| a)ga&ph| th~| e0mh~|. 10 e0a_n ta_j e0ntola&j mou thrh&shte, menei=te e0n th~| a)ga&ph| mou, kaqw_j e0gw_ ta_j e0ntola_j tou~ patro&j mou teth&rhka kai\ me/nw au)tou~ e0n th~| a)ga&ph|.
777
15:11 Tau~ta lela&lhka u(mi=n i3na h( xara_ h( e0mh_ e0n u(mi=n h}| kai\ h( xara_ u(mw~n plhrwqh~|. 12 au#th e0sti\n h( e0ntolh_ h( e0mh&, i3na a)gapa~te a)llh&louj kaqw_j h)ga&phsa u(ma~j: 13 mei/zona tau&thj a)ga&phn ou)dei\j e1xei, i3na tij th_n yuxh_n au)tou~ qh~| u(pe\r tw~n fi/lwn au)tou~. 14 u(mei=j fi/loi mou& e0ste e0a_n poih~te a$ e0gw_ e0nte/llomai u(mi=n. 15 ou)ke/ti le/gw u(ma~j dou&louj, o#ti o( dou~loj ou)k oi]den ti/ poiei= au)tou~ o( ku&rioj: u(ma~j de\ ei1rhka fi/louj, o#ti pa&nta a$ h!kousa para_ tou~ patro&j mou e0gnw&risa u(mi=n. 16 ou)x u(mei=j me e0cele/casqe, a)ll' e0gw_ e0celeca&mhn u(ma~j kai\ e1qhka u(ma~j i3na u(mei=j u(pa&ghte kai\ karpo_n fe/rhte kai\ o( karpo_j u(mw~n me/nh|, i3na o# ti a@n ai0th&shte to_n pate/ra e0n tw~| o)no&mati/ mou dw~| u(mi=n. 17 tau~ta e0nte/llomai u(mi=n, i3na a)gapa~te a)llh&louj.

777
15:18 Ei0 o( ko&smoj u(ma~j misei=, ginw&skete o#ti e0me\ prw~ton u(mw~n memi/shken. 19 ei0 e0k tou~ ko&smou h}te, o( ko&smoj a@n to_ i1dion e0fi/lei: o#ti de\ e0k tou~ ko&smou ou)k e0ste/, a)ll' e0gw_ e0celeca&mhn u(ma~j e0k tou~ ko&smou, dia_ tou~to misei= u(ma~j o( ko&smoj. 20 mnhmoneu&ete tou~ lo&gou ou{ e0gw_ ei]pon u(mi=n, Ou)k e1stin dou~loj mei/zwn tou~ kuri/ou au)tou~. ei0 e0me\ e0di/wcan, kai\ u(ma~j diw&cousin: ei0 to_n lo&gon mou e0th&rhsan, kai\ to_n u(me/teron thrh&sousin. 21 a)lla_ tau~ta pa&nta poih&sousin ei0j u(ma~j dia_ to_ o!noma& mou, o#ti ou)k oi1dasin to_n pe/myanta& me. 22 ei0 mh_ h}lqon kai\ e0la&lhsa au)toi=j, a(marti/an ou)k ei1xosan: nu~n de\ pro&fasin ou)k e1xousin peri\ th~j a(marti/aj au)tw~n. 23 o( e0me\ misw~n kai\ to_n pate/ra mou misei=. 24 ei0 ta_ e1rga mh_ e0poi/hsa e0n au)toi=j a$ ou)dei\j a!lloj e0poi/hsen, a(marti/an ou)k ei1xosan: nu~n de\ kai\ e9wra&kasin kai\ memish&kasin kai\ e0me\ kai\ to_n pate/ra mou. 25 a)ll' i3na plhrwqh~| o( lo&goj o( e0n tw~| no&mw| au)tw~n gegramme/noj o#ti 70Emi/shsa&n me dwrea&n.
777
15:26 73Otan e1lqh| o( para&klhtoj o$n e0gw_ pe/myw u(mi=n para_ tou~ patro&j, to_ pneu~ma th~j a)lhqei/aj o$ para_ tou~ patro_j e0kporeu&etai, e0kei=noj marturh&sei peri\ e0mou~: 27 kai\ u(mei=j de\ marturei=te, o#ti a)p' a)rxh~j met' e0mou~ e0ste.
16:1 Tau~ta lela&lhka u(mi=n i3na mh_ skandalisqh~te. 2 a)posunagw&gouj poih&sousin u(ma~j: a)ll' e1rxetai w#rai3na pa~j o( a)poktei/naj u(ma~j do&ch| latrei/an prosfe/rein tw~| qew~|. 3 kai\ tau~ta poih&sousin o#ti ou)k e1gnwsan to_n pate/ra ou)de\ e0me/. 4 a)lla_ tau~ta lela&lhka u(mi=n i3na o#tan e1lqh| h( w#ra au)tw~n mnhmoneu&hte au)tw~n o#ti e0gw_ ei]pon u(mi=n.

777 Tau~ta de\ u(mi=n e0c a)rxh~j ou)k ei]pon, o#ti meq' u(mw~n h!mhn.
5 nu~n de\ u(pa&gw pro_j to_n pe/myanta& me, kai\ ou)dei\j e0c u(mw~n e0rwta~| me, Pou~ u(pa&geij; 6 a)ll' o#ti tau~ta lela&lhka u(mi=n h( lu&ph peplh&rwken u(mw~n th_n kardi/an. 7 a)ll' e0gw_ th_n a)lh&qeian le/gw u(mi=n, sumfe/rei u(mi=n i3na e0gw_ a)pe/lqw. e0a_n ga_r mh_ a)pe/lqw, o( para&klhtoj ou)k e0leu&setai pro_j u(ma~j: e0a_n de\ poreuqw~, pe/myw au)to_n pro_j u(ma~j. 8 kai\ e0lqw_n e0kei=noj e0le/gcei to_n ko&smon peri\ a(marti/aj kai\ peri\ dikaiosu&nhj kai\ peri\ kri/sewj: 9 peri\ a(marti/aj me/n, o#ti ou) pisteu&ousin ei0j e0me/: 10 peri\ dikaiosu&nhj de/, o#ti pro_j to_n pate/ra u(pa&gw kai\ ou)ke/ti qewrei=te/ me: 11 peri\ de\ kri/sewj, o#ti o( a!rxwn tou~ ko&smou tou&tou ke/kritai.
777
16:12 71Eti polla_ e1xw u(mi=n le/gein, a)ll' ou) du&nasqe basta&zein a!rti: 13 o#tan de\ e1lqh| e0kei=noj, to_ pneu~ma th~j a)lhqei/aj, o(dhgh&sei u(ma~j e0n th~| a)lhqei/a| pa&sh|: ou) ga_r lalh&sei a)f' e9autou~, a)ll' o#sa a)kou&sei lalh&sei, kai\ ta_ e0rxo&mena a)naggelei= u(mi=n. 14 e0kei=noj e0me\ doca&sei, o#ti e0k tou~ e0mou~ lh&myetai kai\ a)naggelei= u(mi=n. 15 pa&nta o#sa e1xei o( path_r e0ma& e0stin: dia_ tou~to ei]pon o#ti e0k tou~ e0mou~ lamba&nei kai\ a)naggelei= u(mi=n.

777
16:16 Mikro_n kai\ ou)ke/ti qewrei=te/ me, kai\ pa&lin mikro_n kai\ o!yesqe/ me. 17 ei]pan ou}n e0k tw~n maqhtw~n au)tou~ pro_j a)llh&louj, Ti/ e0stin tou~to o$ le/gei h(mi=n, Mikro_n kai\ ou) qewrei=te/ me, kai\ pa&lin mikro_n kai\ o!yesqe/ me; kai/, 73Oti u(pa&gw pro_j to_n pate/ra; 18 e1legon ou}n, Ti/ e0stin tou~to [o$ le/gei], to_ mikro&n; ou)k oi1damen ti/ lalei=. 19 e1gnw [o(] 70Ihsou~j o#ti h!qelon au)to_n e0rwta~n, kai\ ei]pen au)toi=j, Peri\ tou&tou zhtei=te met' a)llh&lwn o#ti ei]pon, Mikro_n kai\ ou) qewrei=te/ me, kai\ pa&lin mikro_n kai\ o!yesqe/ me; 20 a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n o#ti klau&sete kai\ qrhnh&sete u(mei=j, o( de\ ko&smoj xarh&setai: u(mei=j luphqh&sesqe, a)ll' h( lu&ph u(mw~n ei0j xara_n genh&setai. 21 h( gunh_ o#tan ti/kth| lu&phn e1xei, o#ti h}lqen h( w#ra au)th~j: o#tan de\ gennh&sh| to_ paidi/on, ou)ke/ti mnhmoneu&ei th~j qli/yewj dia_ th_n xara_n o#ti e0gennh&qh a!nqrwpoj ei0j to_n ko&smon. 22 kai\ u(mei=j ou}n nu~n me\n lu&phn e1xete: pa&lin de\ o!yomai u(ma~j, kai\ xarh&setai u(mw~n h( kardi/a, kai\ th_n xara_n u(mw~n ou)dei\j ai1rei a)f' u(mw~n. 23 kai\ e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra| e0me\ ou)k e0rwth&sete ou)de/n. a)mh_n a)mh_n le/gw u(mi=n, a!n ti ai0th&shte to_n pate/ra e0n tw~| o)no&mati/ mou dw&sei u(mi=n. 24 e3wj a!rti ou)k h)|th&sate ou)de\n e0n tw~| o)no&mati/ mou: ai0tei=te kai\ lh&myesqe, i3na h( xara_ u(mw~n h}| peplhrwme/nh.

777
16:25 Tau~ta e0n paroimi/aij lela&lhka u(mi=n: e1rxetai w#ra o#te ou)ke/ti e0n paroimi/aij lalh&sw u(mi=n a)lla_ parrhsi/a| peri\ tou~ patro_j a)paggelw~ u(mi=n. 26 e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra| e0n tw~| o)no&mati/ mou ai0th&sesqe, kai\ ou) le/gw u(mi=n o#ti e0gw_ e0rwth&sw to_n pate/ra peri\ u(mw~n: 27 au)to_j ga_r o( path_r filei= u(ma~j, o#ti u(mei=j e0me\ pefilh&kate kai\ pepisteu&kate o#ti e0gw_ para_ [tou~] qeou~ e0ch~lqon. 28 e0ch~lqon para_ tou~ patro_j kai\ e0lh&luqa ei0j to_n ko&smon: pa&lin a)fi/hmi to_n ko&smon kai\ poreu&omai pro_j to_n pate/ra. 29 Le/gousin oi9 maqhtai\ au)tou~, 71Ide nu~n e0n parrhsi/a| lalei=j, kai\ paroimi/an ou)demi/an le/geij. 30 nu~n oi1damen o#ti oi]daj pa&nta kai\ ou) xrei/an e1xeij i3na ti/j se e0rwta~|: e0n tou&tw| pisteu&omen o#ti a)po_ qeou~ e0ch~lqej. 31 a)pekri/qh au)toi=j 70Ihsou~j, 71Arti pisteu&ete; 32 i0dou_ e1rxetai w#ra kai\ e0lh&luqen i3na skorpisqh~te e3kastoj ei0j ta_ i1dia ka)me\ mo&non a)fh~te: kai\ ou)k ei0mi\ mo&noj, o#ti o( path_r met' e0mou~ e0stin. 33 tau~ta lela&lhka u(mi=n i3na e0n e0moi\ ei0rh&nhn e1xhte: e0n tw~| ko&smw| qli=yin e1xete, a)lla_ qarsei=te, e0gw_ neni/khka to_n ko&smon.

17:1 Tau~ta e0la&lhsen 70Ihsou~j, kai\ e0pa&raj tou_j o)fqalmou_j au)tou~ ei0j to_n ou)rano_n ei]pen, Pa&ter, e0lh&luqen h( w#ra: do&caso&n sou to_n ui9o&n, i3na o( ui9o_j doca&sh| se/, 2 kaqw_j e1dwkaj au)tw~| e0cousi/an pa&shj sarko&j, i3na pa~n o$ de/dwkaj au)tw~| dw&sh| au)toi=j zwh_n ai0w&nion. 3 au#th de/ e0stin h( ai0w&nioj zwh&, i3na ginw&skwsin se\ to_n mo&non a)lhqino_n qeo_n kai\ o$n a)pe/steilaj 70Ihsou~n Xristo&n. 4 e0gw& se e0do&casa e0pi\ th~j gh~j, to_ e1rgon teleiw&saj o$ de/dwka&j moi i3na poih&sw: 5 kai\ nu~n do&caso&n me su&, pa&ter, para_ seautw~| th~| do&ch| h{| ei]xon pro_ tou~ to_n ko&smon ei]nai para_ soi/.
777
17:6 70Efane/rwsa& sou to_ o!noma toi=j a)nqrw&poij ou$j e1dwka&j moi e0k tou~ ko&smou. soi\ h}san ka)moi\ au)tou_j e1dwkaj, kai\ to_n lo&gon sou teth&rhkan. 7 nu~n e1gnwkan o#ti pa&nta o#sa de/dwka&j moi para_ sou~ ei0sin: 8 o#ti ta_ r(h&mata a$ e1dwka&j moi de/dwka au)toi=j, kai\ au)toi\ e1labon kai\ e1gnwsan a)lhqw~j o#ti para_ sou~ e0ch~lqon, kai\ e0pi/steusan o#ti su& me a)pe/steilaj. 9 e0gw_ peri\ au)tw~n e0rwtw~: ou) peri\ tou~ ko&smou e0rwtw~ a)lla_ peri\ w{n de/dwka&j moi, o#ti soi/ ei0sin, 10 kai\ ta_ e0ma_ pa&nta sa& e0stin kai\ ta_ sa_ e0ma&, kai\ dedo&casmai e0n au)toi=j. 11 kai\ ou)ke/ti ei0mi\ e0n tw~| ko&smw|, kai\ au)toi\ e0n tw~| ko&smw| ei0si/n, ka)gw_ pro_j se\ e1rxomai. Pa&ter a#gie, th&rhson au)tou_j e0n tw~| o)no&mati/ sou w{| de/dwka&j moi, i3na w}sin e4n kaqw_j h(mei=j. 12 o#te h!mhn met' au)tw~n e0gw_ e0th&roun au)tou_j e0n tw~| o)no&mati/ sou w{| de/dwka&j moi, kai\ e0fu&laca, kai\ ou)dei\j e0c au)tw~n a)pw&leto ei0 mh_ o( ui9o_j th~j a)pwlei/aj, i3na h( grafh_ plhrwqh~|. 13 nu~n de\ pro_j se\ e1rxomai, kai\ tau~ta lalw~ e0n tw~| ko&smw| i3na e1xwsin th_n xara_n th_n e0mh_n peplhrwme/nhn e0n au(toi=j. 14 e0gw_ de/dwka au)toi=j to_n lo&gon sou, kai\ o( ko&smoj e0mi/shsen au)tou&j, o#ti ou)k ei0si\n e0k tou~ ko&smou kaqw_j e0gw_ ou)k ei0mi\ e0k tou~ ko&smou. 15 ou)k e0rwtw~ i3na a!rh|j au)tou_j e0k tou~ ko&smou a)ll' i3na thrh&sh|j au)tou_j e0k tou~ ponhrou~. 16 e0k tou~ ko&smou ou)k ei0si\n kaqw_j e0gw_ ou)k ei0mi\ e0k tou~ ko&smou. 17 a(gi/ason au)tou_j e0n th~| a)lhqei/a|: o( lo&goj o( so_j a)lh&qeia& e0stin. 18 kaqw_j e0me\ a)pe/steilaj ei0j to_n ko&smon, ka)gw_ a)pe/steila au)tou_j ei0j to_n ko&smon: 19 kai\ u(pe\r au)tw~n [e0gw_] a(gia&zw e0mauto&n, i3na w}sin kai\ au)toi\ h(giasme/noi e0n a)lhqei/a|.
777
20 Ou) peri\ tou&twn de\ e0rwtw~ mo&non, a)lla_ kai\ peri\ tw~n pisteuo&ntwn dia_ tou~ lo&gou au)tw~n ei0j e0me/, 21 i3na pa&ntej e4n w}sin, kaqw_j su&, pa&ter, e0n e0moi\ ka)gw_ e0n soi/, i3na kai\ au)toi\ e0n h(mi=n w}sin, i3na o( ko&smoj pisteu&h| o#ti su& me a)pe/steilaj. 22 ka)gw_ th_n do&can h$n de/dwka&j moi de/dwka au)toi=j, i3na w}sin e4n kaqw_j h(mei=j e3n, 23 e0gw_ e0n au)toi=j kai\ su_ e0n e0moi/, i3na w}sin teteleiwme/noi ei0j e3n, i3na ginw&skh| o( ko&smoj o#ti su& me a)pe/steilaj kai\ h)ga&phsaj au)tou_j kaqw_j e0me\ h)ga&phsaj. 24 Pa&ter, o$ de/dwka&j moi, qe/lw i3na o#pou ei0mi\ e0gw_ ka)kei=noi w}sin met' e0mou~, i3na qewrw~sin th_n do&can th_n e0mh_n h$n de/dwka&j moi, o#ti h)ga&phsa&j me pro_ katabolh~j ko&smou. 25 pa&ter di/kaie, kai\ o( ko&smoj se ou)k e1gnw, e0gw_ de/ se e1gnwn, kai\ ou{toi e1gnwsan o#ti su& me a)pe/steilaj, 26 kai\ e0gnw&risa au)toi=j to_ o!noma& sou kai\ gnwri/sw, i3na h( a)ga&ph h$n h)ga&phsa&j me e0n au)toi=j h}| ka)gw_ e0n au)toi=j.

18:1 Tau~ta ei0pw_n 70Ihsou~j e0ch~lqen su_n toi=j maqhtai=j au)tou~ pe/ran tou~ xeima&rrou tou~ Kedrw_n o#pou h}n kh~poj, ei0j o$n ei0sh~lqen au)to_j kai\ oi9 maqhtai\ au)tou~. 2 h!|dei de\kai\ 70Iou&daj o( paradidou_j au)to_n to_n to&pon, o#ti polla&kij sunh&xqh 70Ihsou~j e0kei= meta_ tw~n maqhtw~n au)tou~. 3 o( ou}n 70Iou&daj labw_n th_n spei=ran kai\ e0k tw~n a)rxiere/wn kai\ [e0k] tw~n Farisai/wn u(phre/taj e1rxetai e0kei= meta_ fanw~n kai\ lampa&dwn kai\ o#plwn. 4 70Ihsou~j ou}n ei0dw_j pa&nta ta_ e0rxo&mena e0p' au)to_n e0ch~lqen kai\ le/gei au)toi=j, Ti/na zhtei=te; 5 a)pekri/qhsan au)tw~|, 70Ihsou~n to_n Nazwrai=on. le/gei au)toi=j, 70Egw& ei0mi. ei9sth&kei de\ kai\ 70Iou&daj o( paradidou_j au)to_n met' au)tw~n. 6 w(j ou}n ei]pen au)toi=j, 70Egw& ei0mi, a)ph~lqon ei0j ta_ o)pi/sw kai\ e1pesan xamai/. 7 pa&lin ou}n e0phrw&thsen au)tou&j, Ti/na zhtei=te; oi9 de\ ei]pan, 70Ihsou~n to_n Nazwrai=on. 8 a)pekri/qh 70Ihsou~j, Ei]pon u(mi=n o#ti e0gw& ei0mi: ei0 ou}n e0me\ zhtei=te, a!fete tou&touj u(pa&gein: 9 i3na plhrwqh~| o( lo&goj o$n ei]pen o#ti Ou$j de/dwka&j moi ou)k a)pw&lesa e0c au)tw~n ou)de/na. 10 Si/mwn ou}n Pe/troj e1xwn ma&xairan ei3lkusen au)th_n kai\ e1paisen to_n tou~ a)rxiere/wj dou~lon kai\ a)pe/koyen au)tou~ to_ w)ta&rion to_ decio&n. h}n de\ o!noma tw~| dou&lw| Ma&lxoj. 11 ei]pen ou}n o( 70Ihsou~j tw~| Pe/trw|, Ba&le th_n ma&xairan ei0j th_n qh&khn: to_ poth&rion o$ de/dwke/n moi o( path_r ou) mh_ pi/w au)to&;

777
18:12 79H ou}n spei=ra kai\ o( xili/arxoj kai\ oi9 u(phre/tai tw~n 70Ioudai/wn sune/labon to_n 70Ihsou~n kai\ e1dhsan au)to_n 13 kai\ h!gagon pro_j 73Annan prw~ton: h}n ga_r penqero_j tou~ Kai+a&fa, o$j h}n a)rxiereu_j tou~ e0niautou~ e0kei/nou: 14 h}n de\ Kai+a&faj o( sumbouleu&saj toi=j 70Ioudai/oij o#ti sumfe/rei e3na a!nqrwpon a)poqanei=n u(pe\r tou~ laou~.

777
18:15 70Hkolou&qei de\ tw~| 70Ihsou~ Si/mwn Pe/troj kai\ a!lloj maqhth&j. o( de\ maqhth_j e0kei=noj h}n gnwsto_j tw~| a)rxierei=, kai\ suneish~lqen tw~| 70Ihsou~ ei0j th_n au)lh_n tou~ a)rxiere/wj, 16 o( de\ Pe/troj ei9sth&kei pro_j th~| qu&ra| e1cw. e0ch~lqen ou}n o( maqhth_j o( a!lloj o( gnwsto_j tou~ a)rxiere/wj kai\ ei]pen th~| qurwrw~| kai\ ei0sh&gagen to_n Pe/tron. 17 le/gei ou}n tw~| Pe/trw| h( paidi/skh h( qurwro&j, Mh_ kai\ su_ e0k tw~n maqhtw~n ei] tou~ a)nqrw&pou tou&tou; le/gei e0kei=noj, Ou)k ei0mi/. 18 ei9sth&keisan de\ oi9 dou~loi kai\ oi9 u(phre/tai a)nqrakia_n pepoihko&tej, o#ti yu~xoj h}n, kai\ e0qermai/nonto: h}n de\ kai\ o( Pe/troj met' au)tw~n e9stw_j kai\ qermaino&menoj.

777
18:19 79O ou}n a)rxiereu_j h)rw&thsen to_n 70Ihsou~n peri\ tw~n maqhtw~n au)tou~ kai\ peri\ th~j didaxh~j au)tou~. 20 a)pekri/qh au)tw~| 70Ihsou~j, 70Egw_ parrhsi/a| lela&lhka tw~| ko&smw|: e0gw_ pa&ntote e0di/daca e0n sunagwgh~| kai\ e0n tw~| i9erw~|, o#pou pa&ntej oi9 70Ioudai=oi sune/rxontai, kai\ e0n kruptw~| e0la&lhsa ou)de/n. 21 ti/ me e0rwta~|j; e0rw&thson tou_j a)khkoo&taj ti/ e0la&lhsa au)toi=j: i1de ou{toi oi1dasin a$ ei]pon e0gw&. 22 tau~ta de\ au)tou~ ei0po&ntoj ei[j paresthkw_j tw~n u(phretw~n e1dwken r(a&pisma tw~| 70Ihsou~ ei0pw&n, Ou#twj a)pokri/nh| tw~| a)rxierei=; 23 a)pekri/qh au)tw~| 70Ihsou~j, Ei0 kakw~j e0la&lhsa, martu&rhson peri\ tou~ kakou~: ei0 de\ kalw~j, ti/ me de/reij; 24 a)pe/steilen ou}n au)to_n o( 73Annaj dedeme/non pro_j Kai+a&fan to_n a)rxiere/a.

777
18:25 7]Hn de\ Si/mwn Pe/troj e9stw_j kai\ qermaino&menoj. ei]pon ou}n au)tw~|, Mh_ kai\ su_ e0k tw~n maqhtw~n au)tou~ ei]; h)rnh&sato e0kei=noj kai\ ei]pen, Ou)k ei0mi/. 26 le/gei ei[j e0k tw~n dou&lwn tou~ a)rxiere/wj, suggenh_j w@n ou{ a)pe/koyen Pe/troj to_ w)ti/on, Ou)k e0gw& se ei]don e0n tw~| kh&pw| met' au)tou~; 27 pa&lin ou}n h)rnh&sato Pe/troj: kai\ eu)qe/wj a)le/ktwr e0fw&nhsen.

777
18:28 71Agousin ou}n to_n 70Ihsou~n a)po_ tou~ Kai+a&fa ei0j to_ praitw&rion: h}n de\ prwi5: kai\ au)toi\ ou)k ei0sh~lqon ei0j to_ praitw&rion, i3na mh_ mianqw~sin a)lla_ fa&gwsin to_ pa&sxa. 29 e0ch~lqen ou}n o( Pila~toj e1cw pro_j au)tou_j kai\ fhsi/n, Ti/na kathgori/an fe/rete kata_ tou~ a)nqrw&pou tou&tou; 30 a)pekri/qhsan kai\ ei]pan au)tw~|, Ei0 mh_ h}n ou{toj kako_n poiw~n, ou)k a!n soi paredw&kamen au)to&n. 31 ei]pen ou}n au)toi=j o( Pila~toj, La&bete au)to_n u(mei=j, kai\ kata_ to_n no&mon u(mw~n kri/nate au)to&n. ei]pon [ou}n] au)tw~| oi9 70Ioudai=oi, 79Hmi=n ou)k e1cestin a)poktei=nai ou)de/na: 32 i3na o( lo&goj tou~ 70Ihsou~ plhrwqh~| o$n ei]pen shmai/nwn poi/w| qana&tw| h!mellen a)poqnh&|skein. 33 Ei0sh~lqen ou}n pa&lin ei0j to_ praitw&rion o( Pila~toj kai\ e0fw&nhsen to_n 70Ihsou~n kai\ ei]pen au)tw~|, Su_ ei] o( basileu_j tw~n 70Ioudai/wn; 34 a)pekri/qh 70Ihsou~j, 70Apo_ seautou~ su_ tou~to le/geij h@ a!lloi ei]po&n soi peri\ e0mou~; 35 a)pekri/qh o( Pila~toj, Mh&ti e0gw_ 70Ioudai=o&j ei0mi; to_ e1qnoj to_ so_n kai\ oi9 a)rxierei=j pare/dwka&n se e0moi/: ti/ e0poi/hsaj; 36 a)pekri/qh 70Ihsou~j, 79H basilei/a h( e0mh_ ou)k e1stin e0k tou~ ko&smou tou&tou: ei0 e0k tou~ ko&smou tou&tou h}n h( basilei/a h( e0mh&, oi9 u(phre/tai oi9 e0moi\ h)gwni/zonto [a!n], i3na mh_ paradoqw~ toi=j 70Ioudai/oij: nu~n de\ h( basilei/a h( e0mh_ ou)k e1stin e0nteu~qen. 37 ei]pen ou}n au)tw~| o( Pila~toj, Ou)kou~n basileu_j ei] su&; a)pekri/qh o( 70Ihsou~j, Su_ le/geij o#ti basileu&j ei0mi. e0gw_ ei0j tou~to gege/nnhmai kai\ ei0j tou~to e0lh&luqa ei0j to_n ko&smon, i3na marturh&sw th~| a)lhqei/a|: pw~j o( w@n e0k th~j a)lhqei/aj a)kou&ei mou th~j fwnh~j. 38 le/gei au)tw~| o( Pila~toj, Ti/ e0stin a)lh&qeia;

777 Kai\ tou~to ei0pw_n pa&lin e0ch~lqen pro_j tou_j 70Ioudai/ouj, kai\ le/gei au)toi=j, 70Egw_ ou)demi/an eu(ri/skw e0n au)tw~| ai0ti/an.
39 e1stin de\ sunh&qeia u(mi=n i3na e3na a)polu&sw u(mi=n e0n tw~| pa&sxa: bou&lesqe ou}n a)polu&sw u(mi=n to_n basile/a tw~n 70Ioudai/wn; 40 e0krau&gasan ou}n pa&lin le/gontej, Mh_ tou~ton a)lla_ to_n Barabba~n. h}n de\ o( Barabba~j lh|sth&j. 19:1 To&te ou}n e1laben o( Pila~toj to_n 70Ihsou~n kai\ e0masti/gwsen. 2 kai\ oi9 stratiw~tai ple/cantej ste/fanon e0c a)kanqw~n e0pe/qhkan au)tou~ th~| kefalh~|, kai\ i9ma&tion porfurou~n perie/balon au)to&n, 3 kai\ h!rxonto pro_j au)to_n kai\ e1legon, Xai=re, o( basileu_j tw~n 70Ioudai/wn: kai\ e0di/dosan au)tw~| r(api/smata. 4 Kai\ e0ch~lqen pa&lin e1cw o( Pila~toj kai\ le/gei au)toi=j, 71Ide a!gw u(mi=n au)to_n e1cw, i3na gnw~te o#ti ou)demi/an ai0ti/an eu(ri/skw e0n au)tw~|. 5 e0ch~lqen ou}n o( 70Ihsou~j e1cw, forw~n to_n a)ka&nqinon ste/fanon kai\ to_ porfurou~n i9ma&tion. kai\ le/gei au)toi=j, 70Idou_ o( a!nqrwpoj. 6 o#te ou}n ei]don au)to_n oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 u(phre/tai e0krau&gasan le/gontej, Stau&rwson stau&rwson. le/gei au)toi=j o( Pila~toj, La&bete au)to_n u(mei=j kai\ staurw&sate, e0gw_ ga_r ou)x eu(ri/skw e0n au)tw~| ai0ti/an. 7 a)pekri/qhsan au)tw~| oi9 70Ioudai=oi, 79Hmei=j no&mon e1xomen, kai\ kata_ to_n no&mon o)fei/lei a)poqanei=n, o#ti ui9o_n qeou~ e9auto_n e0poi/hsen.
777
19:8 73Ote ou}n h!kousen o( Pila~toj tou~ton to_n lo&gon, ma~llon e0fobh&qh, 9 kai\ ei0sh~lqen ei0j to_ praitw&rion pa&lin kai\ le/gei tw~| 70Ihsou~, Po&qen ei] su&; o( de\ 70Ihsou~j a)po&krisin ou)k e1dwken au)tw~|. 10 le/gei ou}n au)tw~| o( Pila~toj, 70Emoi\ ou) lalei=j; ou)k oi]daj o#ti e0cousi/an e1xw a)polu~sai/ se kai\ e0cousi/an e1xw staurw~sai/ se; 11 a)pekri/qh au)tw~| o( 70Ihsou~j, Ou)k ei]xej e0cousi/an kat' e0mou~ ou)demi/an ei0 mh_ h}n dedome/non soi a!nwqen: dia_ tou~to o( paradou&j me/ soi mei/zona a(marti/an e1xei. 12 e0k tou&tou o( Pila~toj e0zh&tei a)polu~sai au)to&n: oi9 de\ 70Ioudai=oi e0krau&gazon le/gontej, 70Ea_n tou~ton a)polu&sh|j, ou)k ei] fi/loj tou~ Kai/saroj: pa~j o( basile/a e9auto_n poiw~n a)ntile/gei tw~| Kai/sari.
777
19:13 79O ou}n Pila~toj a)kou&saj tw~n lo&gwn tou&twn h!gagen e1cw to_n 70Ihsou~n, kai\ e0ka&qisen e0pi\ bh&matoj ei0j to&pon lego&menon Liqo&strwton, 79Ebrai+sti\ de\ Gabbaqa. 14 h}n de\ paraskeuh_ tou~ pa&sxa, w#ra h}n w(j e3kth. kai\ le/gei toi=j 70Ioudai/oij, 71Ide o( basileu_j u(mw~n. 15 e0krau&gasanou}n e0kei=noi, 7]Aron a}ron, stau&rwson au)to&n. le/gei au)toi=j o( Pila~toj, To_n basile/a u(mw~n staurw&sw; a)pekri/qhsan oi9 a)rxierei=j, Ou)k e1xomen basile/a ei0 mh_ Kai/sara. 16 to&te ou}n pare/dwken au)to_n au)toi=j i3na staurwqh~|.

777 Pare/labon ou}n to_n 70Ihsou~n:
17 kai\ basta&zwn au(tw~| to_n stauro_n e0ch~lqen ei0j to_n lego&menon Krani/ou To&pon, o$ le/getai 79Ebrai+sti\ Golgoqa, 18 o#pou au)to_n e0stau&rwsan, kai\ met' au)tou~ a!llouj du&o e0nteu~qen kai\ e0nteu~qen, me/son de\ to_n 70Ihsou~n. 19 e1grayen de\ kai\ ti/tlon o( Pila~toj kai\ e1qhken e0pi\ tou~ staurou~: h}n de\ gegramme/non, 70Ihsou~j o( Nazwrai=oj o( basileu_j tw~n 70Ioudai/wn. 20 tou~ton ou}n to_n ti/tlon polloi\ a)ne/gnwsan tw~n 70Ioudai/wn, o#ti e0ggu_j h}n o( to&poj th~j po&lewj o#pou e0staurw&qh o( 70Ihsou~j: kai\ h}n gegramme/non 79Ebrai+sti/, 79Rwmai+sti/, 79Ellhnisti/. 21 e1legon ou}n tw~| Pila&tw| oi9 a)rxierei=j tw~n 70Ioudai/wn, Mh_ gra&fe, 79O basileu_j tw~n 70Ioudai/wn, a)ll' o#ti e0kei=noj ei]pen, Basileu&j ei0mi tw~n 70Ioudai/wn. 22 a)pekri/qh o( Pila~toj, 74O ge/grafa, ge/grafa.
777
19:23 Oi9 ou}n stratiw~tai o#te e0stau&rwsan to_n 70Ihsou~n e1labon ta_ i9ma&tia au)tou~ kai\ e0poi/hsan te/ssara me/rh, e9ka&stw| stratiw&th| me/roj, kai\ to_n xitw~na. h}n de\ o( xitw_n a!rafoj, e0k tw~n a!nwqen u(fanto_j di' o#lou. 24 ei]pan ou}n pro_j a)llh&louj, Mh_ sxi/swmen au)to&n, a)lla_ la&xwmen peri\ au)tou~ ti/noj e1stai: i3na h( grafh_ plhrwqh~| h( le/gousa,
777Diemeri/santo ta_ i9ma&tia& mou e9autoi=j
777777kai\ e0pi\ to_n i9matismo&n mou e1balon klh~ron.
Oi9 me\n ou}n stratiw~tai tau~ta e0poi/hsan.
25 ei9sth&keisan de\ para_ tw~| staurw~| tou~ 70Ihsou~ h( mh&thr au)tou~ kai\ h( a)delfh_ th~j mhtro_j au)tou~, Mari/a h( tou~ Klwpa~ kai\ Mari/a h( Magdalhnh&. 26 70Ihsou~j ou}n i0dw_n th_n mhte/ra kai\ to_n maqhth_n parestw~ta o$n h)ga&pa, le/gei th~| mhtri/, Gu&nai, i1de o( ui9o&j sou. 27 ei]ta le/gei tw~| maqhth~|, 71Ide h( mh&thr sou. kai\ a)p' e0kei/nhj th~j w#raj e1laben au)th_n o( maqhth_j ei0j ta_ i1dia.

777
19:28 Meta_ tou~to ei0dw_j o( 70Ihsou~j o#ti h!dh pa&nta tete/lestai, i3na teleiwqh~| h( grafh&, le/gei, Diyw~. 29 skeu~oj e1keito o!couj mesto&n: spo&ggon ou}n mesto_n tou~ o!couj u(ssw&pw| periqe/ntej prosh&negkan au)tou~ tw~| sto&mati. 30 o#te ou}n e1laben to_ o!coj [o(] 70Ihsou~j ei]pen, Tete/lestai: kai\ kli/naj th_n kefalh_n pare/dwken to_ pneu~ma.

777
19:31 Oi9 ou}n 70Ioudai=oi, e0pei\ paraskeuh_ h}n, i3na mh_ mei/nh| e0pi\ tou~ staurou~ ta_ sw&mata e0n tw~| sabba&tw|, h}n ga_r mega&lh h( h(me/ra e0kei/nou tou~ sabba&tou, h)rw&thsan to_n Pila~ton i3na kateagw~sin au)tw~n ta_ ske/lh kai\ a)rqw~sin. 32 h}lqon ou}n oi9 stratiw~tai, kai\ tou~ me\n prw&tou kate/acan ta_ ske/lh kai\ tou~ a!llou tou~ sustaurwqe/ntoj au)tw~|: 33 e0pi\ de\ to_n 70Ihsou~n e0lqo&ntej, w(j ei]don h!dh au)to_n teqnhko&ta, ou) kate/acan au)tou~ ta_ ske/lh, 34 a)ll' ei[j tw~n stratiwtw~n lo&gxh| au)tou~ th_n pleura_n e1nucen, kai\ e0ch~lqen eu)qu_j ai[ma kai\ u#dwr. 35 kai\ o( e9wrakw_j memartu&rhken, kai\ a)lhqinh_ au)tou~ e0stin h( marturi/a, kai\ e0kei=noj oi]den o#ti a)lhqh~ le/gei, i3na kai\ u(mei=j pisteu&shte. 36 e0ge/neto ga_r tau~ta i3na h( grafh_ plhrwqh~|, 70Ostou~n ou) suntribh&setai au)tou~. 37 kai\ pa&lin e9te/ra grafh_ le/gei, 71Oyontai ei0j o$n e0ceke/nthsan.

777
19:38 Meta_ de\ tau~ta h)rw&thsen to_n Pila~ton 70Iwsh_f o( a)po_ 79Arimaqai/aj, w@n maqhth_j tou~ 70Ihsou~ kekrumme/noj de\ dia_ to_n fo&bon tw~n 70Ioudai/wn, i3na a!rh| to_ sw~ma tou~ 70Ihsou~: kai\ e0pe/treyen o( Pila~toj. h}lqen ou}n kai\ h}ren to_ sw~ma au)tou~. 39 h}lqen de\ kai\ Niko&dhmoj, o( e0lqw_n pro_j au)to_n nukto_j to_ prw~ton, fe/rwn mi/gma smu&rnhj kai\ a)lo&hj w(j li/traj e9kato&n. 40 e1labon ou}n to_ sw~ma tou~ 70Ihsou~ kai\ e1dhsan au)to_ o)qoni/oij meta_ tw~n a)rwma&twn, kaqw_j e1qoj e0sti\n toi=j 70Ioudai/oij e0ntafia&zein. 41 h}n de\ e0n tw~| to&pw| o#pou e0staurw&qh kh~poj, kai\ e0n tw~| kh&pw| mnhmei=on kaino_n e0n w{| ou)de/pw ou)dei\j h}n teqeime/noj: 42 e0kei= ou}n dia_ th_n paraskeuh_n tw~n 70Ioudai/wn, o#ti e0ggu_j h}n to_ mnhmei=on, e1qhkan to_n 70Ihsou~n.

20:1 Th~| de\ mia~| tw~n sabba&twn Mari/a h( Magdalhnh_ e1rxetai prwi6 skoti/aj e1ti ou!shj ei0j to_ mnhmei=on, kai\ ble/pei to_n li/qon h)rme/non e0k tou~ mnhmei/ou. 2 tre/xei ou}n kai\ e1rxetai pro_j Si/mwna Pe/tron kai\ pro_j to_n a!llon maqhth_n o$n e0fi/lei o( 70Ihsou~j, kai\ le/gei au)toi=j, 7]Hran to_n ku&rion e0k tou~ mnhmei/ou, kai\ ou)k oi1damen pou~ e1qhkan au)to&n. 3 70Ech~lqen ou}n o( Pe/troj kai\ o( a!lloj maqhth&j, kai\ h!rxonto ei0j to_ mnhmei=on. 4 e1trexon de\ oi9 du&o o(mou~: kai\ o( a!lloj maqhth_j proe/dramen ta&xion tou~ Pe/trou kai\ h}lqen prw~toj ei0j to_ mnhmei=on, 5 kai\ paraku&yaj ble/pei kei/mena ta_ o)qo&nia, ou) me/ntoi ei0sh~lqen. 6 e1rxetai ou}n kai\ Si/mwn Pe/troj a)kolouqw~n au)tw~|, kai\ ei0sh~lqen ei0j to_ mnhmei=on: kai\ qewrei= ta_ o)qo&nia kei/mena, 7 kai\ to_ souda&rion, o$ h}n e0pi\ th~j kefalh~j au)tou~, ou) meta_ tw~n o)qoni/wn kei/menon a)lla_ xwri\j e0ntetuligme/non ei0j e3na to&pon. 8 to&te ou}n ei0sh~lqen kai\ o( a!lloj maqhth_j o( e0lqw_n prw~toj ei0j to_ mnhmei=on, kai\ ei]den kai\ e0pi/steusen: 9 ou)de/pw ga_r h!|deisan th_n grafh_n o#ti dei= au)to_n e0k nekrw~n a)nasth~nai. 10 a)ph~lqon ou}n pa&lin pro_j au(tou_j oi9 maqhtai/.

777
20:11 Mari/a de\ ei9sth&kei pro_j tw~| mnhmei/w| e1cw klai/ousa. w(j ou}n e1klaien pare/kuyen ei0j to_ mnhmei=on, 12 kai\ qewrei= du&o a)gge/louj e0n leukoi=j kaqezome/nouj, e3na pro_j th~| kefalh~| kai\ e3na pro_j toi=j posi/n, o#pou e1keito to_ sw~ma tou~ 70Ihsou~. 13 kai\ le/gousin au)th~| e0kei=noi, Gu&nai, ti/ klai/eij; le/gei au)toi=j o#ti 7]Hran to_n ku&rio&n mou, kai\ ou)k oi]da pou~ e1qhkan au)to&n. 14 tau~ta ei0pou~sa e0stra&fh ei0j ta_ o)pi/sw, kai\ qewrei= to_n 70Ihsou~n e9stw~ta, kai\ ou)k h!|dei o#ti 70Ihsou~j e0stin. 15 le/gei au)th~| 70Ihsou~j, Gu&nai, ti/ klai/eij; ti/na zhtei=j; e0kei/nh dokou~sa o#ti o( khpouro&j e0stin le/gei au)tw~|, Ku&rie, ei0 su_ e0ba&stasaj au)to&n, ei0pe/ moi pou~ e1qhkaj au)to&n, ka)gw_ au)to_n a)rw~. 16 le/gei au)th~| 70Ihsou~j, Mari/a. strafei=sa e0kei/nh le/gei au)tw~| 79Ebrai+sti/, Rabbouni (o$ le/getai Dida&skale). 17 le/gei au)th~| 70Ihsou~j, Mh& mou a#ptou, ou!pw ga_r a)nabe/bhka pro_j to_n pate/ra: poreu&ou de\ pro_j tou_j a)delfou&j mou kai\ ei0pe\ au)toi=j, 70Anabai/nw pro_j to_n pate/ra mou kai\ pate/ra u(mw~n kai\ qeo&n mou kai\ qeo_n u(mw~n. 18 e1rxetai Mari/a h( Magdalhnh_ a)gge/llousa toi=j maqhtai=j o#ti 79Ew&raka to_n ku&rion, kai\ tau~ta ei]pen au)th~|.

777
20:19 Ou!shj ou}n o)yi/aj th~| h(me/ra| e0kei/nh| th~| mia~| sabba&twn, kai\ tw~n qurw~n kekleisme/nwn o#pou h}san oi9 maqhtai\ dia_ to_n fo&bon tw~n 70Ioudai/wn, h}lqen o( 70Ihsou~j kai\ e1sth ei0j to_ me/son kai\ le/gei au)toi=j, Ei0rh&nh u(mi=n. 20 kai\ tou~to ei0pw_n e1deicen ta_j xei=raj kai\ th_n pleura_n au)toi=j. e0xa&rhsan ou}n oi9 maqhtai\ i0do&ntej to_n ku&rion. 21 ei]pen ou}n au)toi=j pa&lin, Ei0rh&nh u(mi=n: kaqw_j a)pe/stalke/n me o( path&r, ka)gw_ pe/mpw u(ma~j. 22 kai\ tou~to ei0pw_n e0nefu&shsen kai\ le/gei au)toi=j, La&bete pneu~ma a#gion: 23 a!n tinwn a)fh~te ta_j a(marti/aj a)fe/wntai au)toi=j, a!n tinwn krath~te kekra&thntai.

777
20:24 Qwma~j de\ ei[j e0k tw~n dw&deka, o( lego&menoj Di/dumoj, ou)k h}n met' au)tw~n o#te h}lqen 70Ihsou~j. 25 e1legon ou}n au)tw~| oi9 a!lloi maqhtai/, 79Ewra&kamen to_n ku&rion. o( de\ ei]pen au)toi=j, 70Ea_n mh_ i1dw e0n tai=j xersi\n au)tou~ to_n tu&pon tw~n h#lwn kai\ ba&lw to_n da&ktulo&n mou ei0j to_n tu&pon tw~n h#lwn kai\ ba&lw mou th_n xei=ra ei0j th_n pleura_n au)tou~, ou) mh_ pisteu&sw. 26 Kai\ meq' h(me/raj o)ktw_ pa&lin h}san e1sw oi9 maqhtai\ au)tou~ kai\ Qwma~j met'au)tw~n. e1rxetai o( 70Ihsou~j tw~n qurw~n kekleisme/nwn, kai\ e1sth ei0j to_ me/son kai\ ei]pen, Ei0rh&nh u(mi=n. 27 ei]ta le/gei tw~| Qwma~|, Fe/re to_n da&ktulo&n sou w{de kai\ i1de ta_j xei=ra&j mou, kai\ fe/re th_n xei=ra& sou kai\ ba&le ei0j th_n pleura&n mou, kai\ mh_ gi/nou a!pistoj a)lla_ pisto&j. 28 a)pekri/qh Qwma~j kai\ ei]pen au)tw~|, 79O ku&rio&j mou kai\ o( qeo&j mou. 29 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 73Oti e9w&raka&j me pepi/steukaj; maka&rioi oi9 mh_ i0do&ntej kai\ pisteu&santej.

777
20:30 Polla_ me\n ou}n kai\ a!lla shmei=a e0poi/hsen o( 70Ihsou~j e0nw&pion tw~n maqhtw~n [au)tou~], a$ ou)k e1stin gegramme/na e0n tw~| bibli/w| tou&tw|: 31 tau~ta de\ ge/graptai i3na pisteu&shte o#ti 70Ihsou~j e0stin o( Xristo_j o( ui9o_j tou~ qeou~, kai\ i3na pisteu&ontej zwh_n e1xhte e0n tw~| o)no&mati au)tou~.

21:1 Meta_ tau~ta e0fane/rwsen e9auto_n pa&lin o( 70Ihsou~j toi=j maqhtai=j e0pi\ th~j qala&sshj th~j Tiberia&doj: e0fane/rwsen de\ ou#twj. 2 h}san o(mou~ Si/mwn Pe/troj kai\ Qwma~j o( lego&menoj Di/dumoj kai\ Naqanah_l o( a)po_ Kana_ th~j Galilai/aj kai\ oi9 tou~ Zebedai/ou kai\ a!lloi e0k tw~n maqhtw~n au)tou~ du&o. 3 le/gei au)toi=j Si/mwn Pe/troj, 79Upa&gw a(lieu&ein. le/gousin au)tw~|, 70Erxo&meqa kai\ h(mei=j su_n soi/. e0ch~lqon kai\ e0ne/bhsan ei0j to_ ploi=on, kai\ e0n e0kei/nh| th~| nukti\ e0pi/asan ou)de/n. 4 prwi5aj de\ h!dh genome/nhj e1sth 70Ihsou~j ei0j to_n ai0gialo&n: ou) me/ntoi h!|deisan oi9 maqhtai\ o#ti 70Ihsou~j e0stin. 5 le/gei ou}n au)toi=j [o(] 70Ihsou~j, Paidi/a, mh& ti prosfa&gion e1xete; a)pekri/qhsan au)tw~|, Ou!. 6 o( de\ ei]pen au)toi=j, Ba&lete ei0j ta_ decia_ me/rh tou~ ploi/ou to_ di/ktuon, kai\ eu(rh&sete. e1balon ou}n, kai\ ou)ke/ti au)to_ e9lku&sai i1sxuon a)po_ tou~ plh&qouj tw~n i0xqu&wn. 7 le/gei ou}n o( maqhth_j e0kei=noj o$n h)ga&pa o( 70Ihsou~j tw~| Pe/trw|, 79O ku&rio&j e0stin. Si/mwn ou}n Pe/troj, a)kou&saj o#ti o( ku&rio&j e0stin, to_n e0pendu&thn diezw&sato, h}n ga_r gumno&j, kai\ e1balen e9auto_n ei0j th_n qa&lassan: 8 oi9 de\ a!lloi maqhtai\ tw~| ploiari/w| h}lqon, ou) ga_r h}san makra_n a)po_ th~j gh~j a)lla_ w(j a)po_ phxw~n diakosi/wn, su&rontej to_ di/ktuon tw~n i0xqu&wn. 9 w(j ou}n a)pe/bhsan ei0j th_n gh~n ble/pousin a)nqrakia_n keime/nhn kai\ o)ya&rion e0pikei/menon kai\ a!rton. 10 le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, 70Ene/gkate a)po_ tw~n o)yari/wn w{n e0pia&sate nu~n. 11 a)ne/bh ou}n Si/mwn Pe/troj kai\ ei3lkusen to_ di/ktuon ei0j th_n gh~n mesto_n i0xqu&wn mega&lwn e9kato_n penth&konta triw~n: kai\ tosou&twn o!ntwn ou)k e0sxi/sqh to_ di/ktuon. 12 le/gei au)toi=j o( 70Ihsou~j, Deu~te a)risth&sate. ou)dei\j de\ e0to&lma tw~n maqhtw~n e0ceta&sai au)to&n, Su_ ti/j ei]; ei0do&tej o#ti o( ku&rio&j e0stin. 13 e1rxetai 70Ihsou~j kai\ lamba&nei to_n a!rton kai\ di/dwsin au)toi=j, kai\ to_ o)ya&rion o(moi/wj. 14 tou~to h!dh tri/ton e0fanerw&qh 70Ihsou~j toi=j maqhtai=j e0gerqei\j e0k nekrw~n.

777
21:15 73Ote ou}n h)ri/sthsan le/gei tw~| Si/mwni Pe/trw| o( 70Ihsou~j, Si/mwn 70Iwa&nnou, a)gapa~|j me ple/on tou&twn; le/gei au)tw~|, Nai/, ku&rie, su_ oi]daj o#ti filw~ se. le/gei au)tw~|, Bo&ske ta_ a)rni/a mou. 16 le/gei au)tw~| pa&lin deu&teron, Si/mwn 70Iwa&nnou, a)gapa~|j me; le/gei au)tw~|, Nai/, ku&rie, su_ oi]daj o#ti filw~ se. le/gei au)tw~|, Poi/maine ta_ pro&bata& mou. 17 le/gei au)tw~| to_ tri/ton, Si/mwn 70Iwa&nnou, filei=j me; e0luph&qh o( Pe/troj o#ti ei]pen au)tw~| to_ tri/ton, Filei=j me; kai\ le/gei au)tw~|, Ku&rie, pa&nta su_ oi]daj, su_ ginw&skeij o#ti filw~ se. le/gei au)tw~|, Bo&ske ta_ pro&bata& mou. 18 a)mh_n a)mh_n le/gw soi, o#te h}j new&teroj, e0zw&nnuej seauto_n kai\ periepa&teij o#pou h!qelej: o#tan de\ ghra&sh|j, e0ktenei=j ta_j xei=ra&j sou, kai\ a!lloj se zw&sei kai\ oi1sei o#pou ou) qe/leij. 19 tou~to de\ ei]pen shmai/nwn poi/w| qana&tw| doca&sei to_n qeo&n. kai\ tou~to ei0pw_n le/gei au)tw~|, 70Akolou&qei moi.

777
21:20 70Epistrafei\j o( Pe/troj ble/pei to_n maqhth_n o$n h)ga&pa o( 70Ihsou~j a)kolouqou~nta, o$j kai\ a)ne/pesen e0n tw~| dei/pnw| e0pi\ to_ sth~qoj au)tou~ kai\ ei]pen, Ku&rie, ti/j e0stin o( paradidou&j se; 21 tou~ton ou}n i0dw_n o( Pe/troj le/gei tw~| 70Ihsou~, Ku&rie, ou{toj de\ ti/; 22 le/gei au)tw~| o( 70Ihsou~j, 70Ea_n au)to_n qe/lw me/nein e3wj e1rxomai, ti/ pro_j se/; su& moi a)kolou&qei. 23 e0ch~lqen ou}n ou{toj o( lo&goj ei0j tou_j a)delfou_j o#ti o( maqhth_j e0kei=noj ou)k a)poqnh&|skei. ou)k ei]pen de\ au)tw~| o( 70Ihsou~j o#ti ou)k a)poqnh&|skei, a)ll', 70Ea_n au)to_n qe/lw me/nein e3wj e1rxomai[, ti/ pro_j se/];
777
21:24 Ou{to&j e0stin o( maqhth_j o( marturw~n peri\ tou&twn kai\ gra&yaj tau~ta, kai\ oi1damen o#ti a)lhqh_j au)tou~ h( marturi/a e0sti/n.
777
21:25 71Estin de\ kai\ a!lla polla_ a$ e0poi/hsen o( 70Ihsou~j, a#tina e0a_n gra&fhtai kaq' e3n, ou)d' au)to_n oi]mai to_n ko&smon xwrh~sai ta_ grafo&mena bibli/a.


7:53 [[ Kai\ e0poreu&qhsan e3kastoj ei0j to_n oi]kon au)tou~, 8:1 70Ihsou~j de\ e0poreu&qh ei0j to_ 71Oroj tw~n 70Elaiw~n. 2 71Orqrou de\ pa&lin parege/neto ei0j to_ i9ero&n, kai\ pa~j o( lao_j h!rxeto pro_j au)to&n, kai\ kaqi/saj e0di/dasken au)tou&j. 3 a!gousin de\ oi9 grammatei=j kai\ oi9 Farisai=oi gunai=ka e0pi\ moixei/a| kateilhmme/nhn, kai\ sth&santej au)th_n e0n me/sw| 4 le/gousin au)tw~|, Dida&skale, au#th h( gunh_ katei/lhptai e0p' au)tofw&rw| moixeuome/nh: 5 e0n de\ tw~| no&mw| h(mi=n Mwu"sh~j e0netei/lato ta_j toiau&taj liqa&zein: su_ ou}n ti/ le/geij; 6 tou~to de\ e1legon peira&zontej au)to&n, i3na e1xwsin kathgorei=n au)tou~. o( de\ 70Ihsou~j ka&tw ku&yaj tw~| daktu&lw| kate/grafen ei0j th_n gh~n. 7 w(j de\ e0pe/menon e0rwtw~ntej [au)to&n], a)ne/kuyen kai\ ei]pen au)toi=j, 79O a)nama&rthtoj u(mw~n prw~toj e0p' au)th_n bale/tw li/qon: 8 kai\ pa&lin kataku&yaj e1grafen ei0j th_n gh~n. 9 oi9 de\ a)kou&santej e0ch&rxonto ei[j kaq' ei[j a)rca&menoi a)po_ tw~n presbute/rwn, kai\ katelei/fqh mo&noj, kai\ h( gunh_ e0n me/sw| ou}sa. 10 a)naku&yaj de\ o( 70Ihsou~j ei]pen au)th~|, Gu&nai, pou~ ei0sin; ou)dei/j se kate/krinen; 11 h( de\ ei]pen, Ou)dei/j, ku&rie. ei]pen de\ o( 70Ihsou~j, Ou)de\ e0gw& se katakri/nw: poreu&ou, [kai\] a)po_ tou~ nu~n mhke/ti a(ma&rtane. ]]