PRACEIS APOSTOLWN

1:1 To_n me\n prw~ton lo&gon e0poihsa&mhn peri\ pa&ntwn, w} Qeo&file, w{n h!rcato o( 70Ihsou~j poiei=n te kai\ dida&skein 2 a!xri h{j h(me/raj e0nteila&menoj toi=j a)posto&loij dia_ pneu&matoj a(gi/ou ou$j e0cele/cato a)nelh&mfqh: 3 oi[j kai\ pare/sthsen e9auto_n zw~nta meta_ to_ paqei=n au)to_n e0n polloi=j tekmhri/oij, di' h(merw~n tessara&konta o)ptano&menoj au)toi=j kai\ le/gwn ta_ peri\ th~j basilei/aj tou~ qeou~. 4 kai\ sunalizo&menoj parh&ggeilen au)toi=j a)po_ 79Ierosolu&mwn mh_ xwri/zesqai, a)lla_ perime/nein th_n e0paggeli/an tou~ patro_j h$n h)kou&sate/ mou: 5 o#ti 70Iwa&nnhj me\n e0ba&ptisen u#dati, u(mei=j de\ e0n pneu&mati baptisqh&sesqe a(gi/w| ou) meta_ polla_j tau&taj h(me/raj.

777
1:6 Oi9 me\n ou}n sunelqo&ntej h)rw&twn au)to_n le/gontej, Ku&rie, ei0 e0n tw~| xro&nw| tou&tw| a)pokaqista&neij th_n basilei/an tw~| 70Israh&l; 7 ei]pen de\ pro_j au)tou&j, Ou)x u(mw~n e0stin gnw~nai xro&nouj h@ kairou_j ou$j o( path_r e1qeto e0n th~| i0di/a| e0cousi/a|: 8 a)lla_ lh&myesqe du&namin e0pelqo&ntoj tou~ a(gi/ou pneu&matoj e0f' u(ma~j, kai\ e1sesqe/ mou ma&rturej e1n te 70Ierousalh_m kai\ e0n pa&sh| th~| 70Ioudai/a| kai\ Samarei/a| kai\ e3wj e0sxa&tou th~j gh~j. 9 kai\ tau~ta ei0pw_n blepo&ntwn au)tw~n e0ph&rqh, kai\ nefe/lh u(pe/laben au)to_n a)po_ tw~n o)fqalmw~n au)tw~n. 10 kai\ w(j a)teni/zontej h}san ei0j to_n ou)rano_n poreuome/nou au)tou~, kai\ i0dou_ a!ndrej du&o pareisth&keisan au)toi=j e0n e0sqh&sesi leukai=j, 11 oi4 kai\ ei]pan, 71Andrej Galilai=oi, ti/ e9sth&kate ble/pontej ei0j to_n ou)rano&n; ou{toj o( 70Ihsou~j o( a)nalhmfqei\j a)f' u(mw~n ei0j to_n ou)rano_n ou#twj e0leu&setai o$n tro&pon e0qea&sasqe au)to_n poreuo&menon ei0j to_n ou)rano&n.

777
1:12 To&te u(pe/streyan ei0j 70Ierousalh_m a)po_ o!rouj tou~ kaloume/nou 70Elaiw~noj, o# e0stin e0ggu_j 70Ierousalh_m sabba&tou e1xon o(do&n. 13 kai\ o#te ei0sh~lqon, ei0j to_ u(perw~|on a)ne/bhsan ou{ h}san katame/nontej, o# te Pe/troj kai\ 70Iwa&nnhj kai\ 70Ia&kwboj kai\ 70Andre/aj, Fi/lippoj kai\ Qwma~j, Barqolomai=oj kai\ Maqqai=oj, 70Ia&kwboj 79Alfai/ou kai\ Si/mwn o( zhlwth_j kai\ 70Iou&daj 70Iakw&bou. 14 ou{toi pa&ntej h}san proskarterou~ntej o(moqumado_n th~| proseuxh~| su_n gunaici\n kai\ Maria_m th~| mhtri\ tou~ 70Ihsou~ kai\ toi=j a)delfoi=j au)tou~.
777
1:15 Kai\ e0n tai=j h(me/raij tau&taij a)nasta_j Pe/troj e0n me/sw| tw~n a)delfw~n ei]pen (h}n te o!xloj o)noma&twn e0pi\ to_ au)to_ w(j e9kato_n ei1kosi), 16 71Andrej a)delfoi/, e1dei plhrwqh~nai th_n grafh_n h$n proei=pen to_ pneu~ma to_ a#gion dia_ sto&matoj Daui\d peri\ 70Iou&da tou~ genome/nou o(dhgou~ toi=j sullabou~sin 70Ihsou~n, 17 o#ti kathriqmhme/noj h}n e0n h(mi=n kai\ e1laxen to_n klh~ron th~j diakoni/aj tau&thj. 18 Ou{toj me\n ou}n e0kth&sato xwri/on e0k misqou~ th~j a)diki/aj, kai\ prhnh_j geno&menoj e0la&khsen me/soj, kai\ e0cexu&qh pa&nta ta_ spla&gxna au)tou~. 19 kai\ gnwsto_n e0ge/neto pa~si toi=j katoikou~sin 70Ierousalh&m, w#ste klhqh~nai to_ xwri/on e0kei=no th~| [i0di/a|] diale/ktw| au)tw~n 70Akeldama&x, tou~t' e1stin, Xwri/on Ai3matoj. 20 Ge/graptai ga_r e0n bi/blw| yalmw~n,
777Genhqh&tw h( e1paulij au)tou~ e1rhmoj
777777kai\ mh_ e1stw o( katoikw~n e0n au)th~|,
kai/,
777Th_n e0piskoph_n au)tou~ labe/tw e3teroj.
21 dei= ou}n tw~n sunelqo&ntwn h(mi=n a)ndrw~n e0n panti\ xro&nw| w{| ei0sh~lqen kai\ e0ch~lqen e0f' h(ma~j o( ku&rioj 70Ihsou~j, 22 a)rca&menoj a)po_ tou~ bapti/smatoj 70Iwa&nnou e3wj th~j h(me/raj h{j a)nelh&mfqh a)f' h(mw~n, ma&rtura th~j a)nasta&sewj au)tou~ su_n h(mi=n gene/sqai e3na tou&twn. 23 kai\ e1sthsan du&o, 70Iwsh_f to_n kalou&menon Barsabba~n, o$j e0peklh&qh 70Iou~stoj, kai\ Maqqi/an. 24 kai\ proseuca&menoi ei]pan, Su_ ku&rie, kardiognw~sta pa&ntwn, a)na&deicon o$n e0cele/cw e0k tou&twn tw~n du&o e3na 25 labei=n to_n to&pon th~j diakoni/aj tau&thj kai\ a)postolh~j, a)f' h{j pare/bh 70Iou&daj poreuqh~nai ei0j to_n to&pon to_n i1dion. 26 kai\ e1dwkan klh&rouj au)toi=j, kai\ e1pesen o( klh~roj e0pi\ Maqqi/an, kai\ sugkateyhfi/sqh meta_ tw~n e3ndeka a)posto&lwn.

2:1 Kai\ e0n tw~| sumplhrou~sqai th_n h(me/ran th~j penthkosth~j h}san pa&ntej o(mou~ e0pi\ to_ au)to&. 2 kai\ e0ge/neto a!fnw e0k tou~ ou)ranou~ h}xoj w#sper ferome/nhj pnoh~j biai/aj kai\ e0plh&rwsen o#lon to_n oi]kon ou{ h}san kaqh&menoi: 3 kai\ w!fqhsan au)toi=j diamerizo&menai glw~ssai w(sei\ puro&j, kai\ e0ka&qisen e0f' e3na e3kaston au)tw~n, 4 kai\ e0plh&sqhsan pa&ntej pneu&matoj a(gi/ou, kai\ h!rcanto lalei=n e9te/raij glw&ssaij kaqw_j to_ pneu~ma e0di/dou a)pofqe/ggesqai au)toi=j.
777
2:5 7]Hsan de\ e0n 70Ierousalh_m katoikou~ntej 70Ioudai=oi, a!ndrej eu)labei=j a)po_ panto_j e1qnouj tw~n u(po_ to_n ou)rano&n: 6 genome/nhj de\ th~j fwnh~j tau&thj sunh~lqen to_ plh~qoj kai\ sunexu&qh, o#ti h!kouon ei[j e3kastoj th~| i0di/a| diale/ktw| lalou&ntwn au)tw~n. 7 e0ci/stanto de\ kai\ e0qau&mazon le/gontej, Ou)x i0dou_ a#pantej ou{toi/ ei0sin oi9 lalou~ntej Galilai=oi; 8 kai\ pw~j h(mei=j a)kou&omen e3kastoj th~| i0di/a| diale/ktw| h(mw~n e0n h{| e0gennh&qhmen; 9 Pa&rqoi kai\ Mh~doi kai\ 70Elami=tai, kai\ oi9 katoikou~ntej th_n Mesopotami/an, 70Ioudai/an te kai\ Kappadoki/an, Po&nton kai\ th_n 70Asi/an, 10 Frugi/an te kai\ Pamfuli/an, Ai1gupton kai\ ta_ me/rh th~j Libu&hj th~j kata_ Kurh&nhn, kai\ oi9 e0pidhmou~ntej 79Rwmai=oi, 11 70Ioudai=oi/ te kai\ prosh&lutoi, Krh~tej kai\ 71Arabej, a)kou&omen lalou&ntwn au)tw~n tai=j h(mete/raij glw&ssaij ta_ megalei=a tou~ qeou~. 12 e0ci/stanto de\ pa&ntej kai\ dihpo&roun, a!lloj pro_j a!llon le/gontej, Ti/ qe/lei tou~to ei]nai; 13 e3teroi de\ diaxleua&zontej e1legon o#ti Gleu&kouj memestwme/noi ei0si/n.

777
2:14 Staqei\j de\ o( Pe/troj su_n toi=j e3ndeka e0ph~ren th_n fwnh_n au)tou~ kai\ a)pefqe/gcato au)toi=j, 71Andrej 70Ioudai=oi kai\ oi9 katoikou~ntej 70Ierousalh_m pa&ntej, tou~to u(mi=n gnwsto_n e1stw kai\ e0nwti/sasqe ta_ r(h&mata& mou. 15 ou) ga_r w(j u(mei=j u(polamba&nete ou{toi mequ&ousin, e1stin ga_r w#ra tri/th th~j h(me/raj, 16 a)lla_ tou~to& e0stin to_ ei0rhme/non dia_ tou~ profh&tou 70Iwh&l,
1777Kai\ e1stai e0n tai=j e0sxa&taij h(me/raij, le/gei o( qeo&j,
777e0kxew~ a)po_ tou~ pneu&mato&j mou e0pi\ pa~san sa&rka,
777777kai\ profhteu&sousin oi9 ui9oi\ u(mw~n kai\ ai9
777777777777qugate/rej u(mw~n,
777kai\ oi9 neani/skoi u(mw~n o(ra&seij o!yontai,
777777kai\ oi9 presbu&teroi u(mw~n e0nupni/oij e0nupniasqh&sontai:
1877kai/ ge e0pi\ tou_j dou&louj mou kai\ e0pi\ ta_j dou&laj mou
777777e0n tai=j h(me/raij e0kei/naij e0kxew~ a)po_ tou~
777777777777pneu&mato&j mou,
777777777 kai\ profhteu&sousin.
1977kai\ dw&sw te/rata e0n tw~| ou)ranw~| a!nw
777777kai\ shmei=a e0pi\ th~j gh~j ka&tw,
777777777ai[ma kai\ pu~r kai\ a)tmi/da kapnou~:
2077o( h#lioj metastrafh&setai ei0j sko&toj
777777kai\ h( selh&nh ei0j ai[ma
777777777pri\n e0lqei=n h(me/ran kuri/ou th_n mega&lhn
[kai\
777777777777e0pifanh~
].
2177kai\ e1stai pa~j o$j e0a_n e0pikale/shtai to_ o!noma kuri/ou
777777777777swqh&setai.
777
2:22 71Andrej 70Israhli=tai, a)kou&sate tou_j lo&gouj tou&touj: 70Ihsou~n to_n Nazwrai=on, a!ndra a)podedeigme/non a)po_ tou~ qeou~ ei0j u(ma~j duna&mesi kai\ te/rasi kai\ shmei/oij oi[j e0poi/hsen di' au)tou~ o( qeo_j e0n me/sw| u(mw~n, kaqw_j au)toi\ oi1date, 23 tou~ton th~| w(risme/nh| boulh~| kai\ prognw&sei tou~ qeou~ e1kdoton dia_ xeiro_j a)no&mwn prosph&cantej a)nei/late, 24 o$n o( qeo_j a)ne/sthsen lu&saj ta_j w)di=naj tou~ qana&tou, kaqo&ti ou)k h}n dunato_n kratei=sqai au)to_n u(p' au)tou~: 25 Daui\d ga_r le/gei ei0j au)to&n,
777Proorw&mhn to_n ku&rion e0nw&pio&n mou dia_ panto&j,
777777o#ti e0k deciw~n mou& e0stin i3na mh_ saleuqw~.
2677dia_ tou~to hu)fra&nqh h( kardi/a mou kai\ h)gallia&sato h(
777777777glw~ssa& mou,
777777e1ti de\ kai\ h( sa&rc mou kataskhnw&sei e0p' e0lpi/di:
2777o#ti ou)k e0gkatalei/yeij th_n yuxh&n mou ei0j a#|dhn,
777777ou)de\ dw&seij to_n o#sio&n sou i0dei=n diafqora&n.
2877e0gnw&risa&j moi o(dou_j zwh~j,
777777plhrw&seij me eu)frosu&nhj meta_ tou~ prosw&pou
777777777sou.
777
2:29 71Andrej a)delfoi/, e0co_n ei0pei=n meta_ parrhsi/aj pro_j u(ma~j peri\ tou~ patria&rxou Daui/d, o#ti kai\ e0teleu&thsen kai\ e0ta&fh kai\ to_ mnh~ma au)tou~ e1stin e0n h(mi=n a!xri th~j h(me/raj tau&thj: 30 profh&thj ou}n u(pa&rxwn, kai\ ei0dw_j o#ti o#rkw| w!mosen au)tw~| o( qeo_j e0k karpou~ th~j o)sfu&oj au)tou~ kaqi/sai e0pi\ to_n qro&non au)tou~, 31 proi+dw_n e0la&lhsen peri\ th~j a)nasta&sewj tou~ Xristou~ o#ti
777ou!te e0gkatelei/fqh ei0j a#|dhn
777777ou!te h( sa_rc au)tou~ ei]den diafqora&n.
32 tou~ton to_n 70Ihsou~n a)ne/sthsen o( qeo&j, ou{ pa&ntej h(mei=j e0smen ma&rturej. 33 th~| decia~| ou}n tou~ qeou~ u(ywqei\j th&n te e0paggeli/an tou~ pneu&matoj tou~ a(gi/ou labw_n para_ tou~ patro_j e0ce/xeen tou~to o$ u(mei=j [kai\] ble/pete kai\ a)kou&ete. 34 ou) ga_r Daui\d a)ne/bh ei0j tou_j ou)ranou&j, le/gei de\ au)to&j,
777Ei]pen ku&rioj tw~| kuri/w| mou,
777Ka&qou e0k deciw~n mou
3577777e3wj a@n qw~ tou_j e0xqrou&j sou u(popo&dion tw~n
777777777podw~n sou.
36 a)sfalw~j ou}n ginwske/tw pa~j oi]koj 70Israh_l o#ti kai\ ku&rion au)to_n kai\ Xristo_n e0poi/hsen o( qeo&j, tou~ton to_n 70Ihsou~n o$n u(mei=j e0staurw&sate.
777
2:37 70Akou&santej de\ katenu&ghsan th_n kardi/an, ei]po&n te pro_j to_n Pe/tron kai\ tou_j loipou_j a)posto&louj, Ti/ poih&swmen, a!ndrej a)delfoi/; 38 Pe/troj de\ pro_j au)tou&j, Metanoh&sate, kai\ baptisqh&tw e3kastoj u(mw~n e0pi\ tw~| o)no&mati 70Ihsou~ Xristou~ ei0j a!fesin tw~n a(martiw~n u(mw~n, kai\ lh&myesqe th_n dwrea_n tou~ a(gi/ou pneu&matoj: 39 u(mi=n ga&r e0stin h( e0paggeli/a kai\ toi=j te/knoij u(mw~n kai\ pa~sin toi=j ei0j makra_n o#souj a@n proskale/shtai ku&rioj o( qeo_j h(mw~n. 40 e9te/roij te lo&goij plei/osin diemartu&rato, kai\ pareka&lei au)tou_j le/gwn, Sw&qhte a)po_ th~j genea~j th~j skolia~j tau&thj. 41 oi9 me\n ou}n a)podeca&menoi to_n lo&gon au)tou~ e0bapti/sqhsan, kai\ prosete/qhsan e0n th~| h(me/ra| e0kei/nh| yuxai\ w(sei\ trisxi/liai. 42 h}san de\ proskarterou~ntej th~| didaxh~| tw~n a)posto&lwn kai\ th~| koinwni/a|, th~| kla&sei tou~ a!rtou kai\ tai=j proseuxai=j.

777
2:43 70Egi/neto de\ pa&sh| yuxh~| fo&boj, polla& te te/rata kai\ shmei=a dia_ tw~n a)posto&lwn e0gi/neto. 44 pa&ntej de\ oi9 pisteu&santej h}san e0pi\ to_ au)to_ kai\ ei]xon a#panta koina&, 45 kai\ ta_ kth&mata kai\ ta_j u(pa&rceij e0pi/praskon kai\ dieme/rizon au)ta_ pa~sin kaqo&ti a!n tij xrei/an ei]xen: 46 kaq' h(me/ran te proskarterou~ntej o(moqumado_n e0n tw~| i9erw~|, klw~nte/j te kat' oi]kon a!rton, metela&mbanon trofh~j e0n a)gallia&sei kai\ a)felo&thti kardi/aj, 47 ai0nou~ntej to_n qeo_n kai\ e1xontej xa&rin pro_j o#lon to_n lao&n. o( de\ ku&rioj proseti/qei tou_j sw|zome/nouj kaq' h(me/ron e0pi\ to_ au)to&.

3:1 Pe/troj de\ kai\ 70Iwa&nnhj a)ne/bainon ei0j to_ i9ero_n e0pi\ th_n w#ran th~j proseuxh~j th_n e0na&thn. 2 kai/ tij a)nh_r xwlo_j e0k koili/aj mhtro_j au)tou~ u(pa&rxwn e0basta&zeto, o$n e0ti/qoun kaq' h(me/ran pro_j th_n qu&ran tou~ i9erou~ th_n legome/nhn 79Wrai/an tou~ ai0tei=n e0lehmosu&nhn para_ tw~n ei0sporeuome/nwn ei0j to_ i9ero&n: 3 o$j i0dw_n Pe/tron kai\ 70Iwa&nnhn me/llontaj ei0sie/nai ei0j to_ i9ero_n h)rw&ta e0lehmosu&nhn [labei=n]. 4 a)teni/saj de\ Pe/troj ei0j au)to_n su_n tw~| 70Iwa&nnh| ei]pen, Ble/yon ei0j h(ma~j. 5 o( de\ e0pei=xen au)toi=j prosdokw~n ti par' au)tw~n labei=n. 6 ei]pen de\ Pe/troj, 70Argu&rion kai\ xrusi/on ou)x u(pa&rxei moi, o$ de\ e1xw tou~to& soi di/dwmi: e0n tw~| o)no&mati 70Ihsou~ Xristou~ tou~ Nazwrai/ou peripa&tei. 7 kai\ pia&saj au)to_n th~j decia~j xeiro_j h!geiren au)to&n: paraxrh~ma de\ e0sterew&qhsan ai9 ba&seij au)tou~ kai\ ta_ sfudra&, 8 kai\ e0callo&menoj e1sth kai\ periepa&tei, kai\ ei0sh~lqen su_n au)toi=j ei0j to_ i9ero_n peripatw~n kai\ a(llo&menoj kai\ ai0nw~n to_n qeo&n. 9 kai\ ei]den pa~j o( lao_j au)to_n peripatou~nta kai\ ai0nou~nta to_n qeo&n, 10 e0pegi/nwskon de\ au)to_n o#ti au)to_j h}n o( pro_j th_n e0lehmosu&nhn kaqh&menoj e0pi\ th~| 79Wrai/a| Pu&lh| tou~ i9erou~, kai\ e0plh&sqhsan qa&mbouj kai\ e0ksta&sewj e0pi\ tw~| sumbebhko&ti au)tw~|.

777
3:11 Kratou~ntoj de\ au)tou~ to_n Pe/tron kai\ to_n 70Iwa&nnhn sune/dramen pa~j o( lao_j pro_j au)tou_j e0pi\ th~| stoa~| th~| kaloume/nh| Solomw~ntoj e1kqamboi. 12 i0dw_n de\ o( Pe/troj a)pekri/nato pro_j to_n lao&n, 71Andrej 70Israhli=tai, ti/ qauma&zete e0pi\ tou&tw|, h@ h(mi=n ti/ a)teni/zete w(j i0di/a| duna&mei h@ eu)sebei/a| pepoihko&sin tou~ peripatei=n au)to&n; 13 o( qeo_j 70Abraa_m kai\ [o( qeo_j] 70Isaa_k kai\ [o( qeo_j] 70Iakw&b, o( qeo_j tw~n pate/rwn h(mw~n, e0do&casen to_n pai=da au)tou~ 70Ihsou~n, o$n u(mei=j me\n paredw&kate kai\ h)rnh&sasqe kata_ pro&swpon Pila&tou, kri/nantoj e0kei/nou a)polu&ein: 14 u(mei=j de\ to_n a#gion kai\ di/kaion h)rnh&sasqe, kai\ h)|th&sasqe a!ndra fone/a xarisqh~nai u(mi=n, 15 to_n de\ a)rxhgo_n th~j zwh~j a)pektei/nate, o$n o( qeo_j h!geiren e0k nekrw~n, ou{ h(mei=j ma&rture/j e0smen. 16 kai\ e0pi\ th~| pi/stei tou~ o)no&matoj au)tou~ tou~ton o$n qewrei=te kai\ oi1date e0stere/wsen to_ o!noma au)tou~, kai\ h( pi/stij h( di' au)tou~ e1dwken au)tw~| th_n o(loklhri/an tau&thn a)pe/nanti pa&ntwn u(mw~n. 17 kai\ nu~n, a)delfoi/, oi]da o#ti kata_ a!gnoian e0pra&cate, w#sper kai\ oi9 a!rxontej u(mw~n: 18 o( de\ qeo_j a$ prokath&ggeilen dia_ sto&matoj pa&ntwn tw~n profhtw~n paqei=n to_n Xristo_n au)tou~ e0plh&rwsen ou#twj. 19 metanoh&sate ou}n kai\ e0pistre/yate ei0j to_ e0caleifqh~nai u(mw~n ta_j a(marti/aj, 20 o#pwj a@n e1lqwsin kairoi\ a)nayu&cewj a)po_ prosw&pou tou~ kuri/ou kai\ a)postei/lh| to_n prokexeirisme/non u(mi=n Xristo&n, 70Ihsou~n, 21 o$n dei= ou)rano_n me\n de/casqai a!xri xro&nwn a)pokatasta&sewj pa&ntwn w{n e0la&lhsen o( qeo_j dia_ sto&matoj tw~n a(gi/wn a)p' ai0w~noj au)tou~ profhtw~n. 22 Mwu"sh~j me\n ei]pen o#ti Profh&thn u(mi=n a)nasth&sei ku&rioj o( qeo_j u(mw~n e0k tw~n a)delfw~n u(mw~n w(j e0me/: au)tou~ a)kou&sesqe kata_ pa&nta o#sa a@n lalh&sh| pro_j u(ma~j. 23 e1stai de\ pa~sa yuxh_ h#tij e0a_n mh_ a)kou&sh| tou~ profh&tou e0kei/nou e0coleqreuqh&setai e0k tou~ laou~. 24 kai\ pa&ntej de\ oi9 profh~tai a)po_ Samouh_l kai\ tw~n kaqech~j o#soi e0la&lhsan kai\ kath&ggeilan ta_j h(me/raj tau&taj. 25 u(mei=j e0ste oi9 ui9oi\ tw~n profhtw~n kai\ th~j diaqh&khj h{j die/qeto o( qeo_j pro_j tou_j pate/raj u(mw~n, le/gwn pro_j 70Abraa&m, Kai\ e0n tw~| spe/rmati/ sou e0neuloghqh&sontai pa~sai ai9 patriai\ th~j gh~j. 26 u(mi=n prw~ton a)nasth&saj o( qeo_j to_n pai=da au)tou~ a)pe/steilen au)to_n eu)logou~nta u(ma~j e0n tw~| a)postre/fein e3kaston a)po_ tw~n ponhriw~n u(mw~n.

4:1 Lalou&ntwn de\ au)tw~n pro_j to_n lao_n e0pe/sthsan au)toi=j oi9 i9erei=j kai\ o( strathgo_j tou~ i9erou~ kai\ oi9 Saddoukai=oi, 2 diaponou&menoi dia_ to_ dida&skein au)tou_j to_n lao_n kai\ katagge/llein e0n tw~| 70Ihsou~ th_n a)na&stasin th_n e0k nekrw~n, 3 kai\ e0pe/balon au)toi=j ta_j xei=raj kai\ e1qento ei0j th&rhsin ei0j th_n au!rion: h}n ga_r e9spe/ra h!dh. 4 polloi\ de\ tw~n a)kousa&ntwn to_n lo&gon e0pi/steusan, kai\ e0genh&qh a)riqmo_j tw~n a)ndrw~n [w(j] xilia&dej pe/nte.
777
4:5 70Ege/neto de\ e0pi\ th_n au!rion sunaxqh~nai au)tw~n tou_j a!rxontaj kai\ tou_j presbute/rouj kai\ tou_j grammatei=j e0n 70Ierousalh&m ( 6 kai\ 73Annaj o( a)rxiereu_j kai\ Kai+a&faj kai\ 70Iwa&nnhj kai\ 70Ale/candroj kai\ o#soi h}san e0k ge/nouj a)rxieratikou~) 7 kai\ sth&santej au)tou_j e0n tw~| me/sw| e0punqa&nonto, 70En poi/a| duna&mei h@ e0n poi/w| o)no&mati e0poih&sate tou~to u(mei=j; 8 to&te Pe/troj plhsqei\j pneu&matoj a(gi/ou ei]pen pro_j au)tou&j, 71Arxontej tou~ laou~ kai\ presbu&teroi, 9 ei0 h(mei=j sh&meron a)nakrino&meqa e0pi\ eu)ergesi/a| a)nqrw&pou a)sqenou~j, e0n ti/ni ou{toj se/sw|stai, 10 e1stw pa~sin u(mi=n kai\ panti\ tw~| law~| 70Israh_l o#ti e0n tw~| o)no&mati 70Ihsou~ Xristou~ tou~ Nazwrai/ou, o$n u(mei=j e0staurw&sate, o$n o( qeo_j h!geiren e0k nekrw~n, e0n tou&tw| ou{toj pare/sthken e0nw&pion u(mw~n u(gih&j. 11 ou{to&j e0stin o( li/qoj o( e0couqenhqei\j u(f' u(mw~n tw~n oi0kodo&mwn, o( geno&menoj ei0j kefalh_n gwni/aj. 12 kai\ ou)k e1stin e0n a!llw| ou)deni\ h( swthri/a, ou)de\ ga_r o!noma& e0stin e3teron u(po_ to_n ou)rano_n to_ dedome/non e0n a)nqrw&poij e0n w{| dei= swqh~nai h(ma~j. 13 Qewrou~ntej de\ th_n tou~ Pe/trou parrhsi/an kai\ 70Iwa&nnou, kai\ katalaboo&menoi o#ti a!nqrwpoi a)gra&mmatoi/ ei0sin kai\ i0diw~tai, e0qau&mazon e0pegi/nwsko&n te au)tou_j o#ti su_n tw~| 70Ihsou~ h}san: 14 to&n te a!nqrwpon ble/pontej su_n au)toi=j e9stw~ta to_n teqerapeume/non ou)de\n ei]xon a)nteipei=n. 15 keleu&santej de\ au)tou_j e1cw tou~ sunedri/ou a)pelqei=n sune/ballon pro_j a)llh&louj 16 le/gontej, Ti/ poih&swmen toi=j a)nqrw&poij tou&toij; o#ti me\n ga_r gnwsto_n shmei=on ge/gonen di' au)tw~n pa~sin toi=j katoikou~sin 70Ierousalh_m fanero&n, kai\ ou) duna&meqa a)rnei=sqai: 17 a)ll' i3na mh_ e0pi\ plei=on dianemhqh~| ei0j to_n lao&n, a)peilhsw&meqa au)toi=j mhke/ti lalei=n e0pi\ tw~| o)no&mati tou&tw| mhdeni\ a)nqrw&pwn. 18 kai\ kale/santej au)tou_j parh&ggeilan to_ kaqo&lou mh_ fqe/ggesqai mhde\ dida&skein e0pi\ tw~| o)no&mati tou~ 70Ihsou~. 19 o( de\ Pe/troj kai\ 70Iwa&nnhj a)pokriqe/ntej ei]pon pro_j au)tou&j, Ei0 di/kaio&n e0stin e0nw&pion tou~ qeou~ u(mw~n a)kou&ein ma~llon h@ tou~ qeou~, kri/nate, 20 ou) duna&meqa ga_r h(mei=j a$ ei1damen kai\ h)kou&samen mh_ lalei=n. 21 oi9 de\ prosapeilhsa&menoi a)pe/lusan au)tou&j, mhde\n eu(ri/skontej to_ pw~j kola&swntai au)tou&j, dia_ to_n lao&n, o#ti pa&ntej e0do&cazon to_n qeo_n e0pi\ tw~| gegono&ti: 22 e0tw~n ga_r h}n pleio&nwn tessara&konta o( a!nqrwpoj e0f' o$n gego&nei to_ shmei=on tou~to th~j i0a&sewj.

777
4:23 70Apoluqe/ntej de\ h}lqon pro_j tou_j i0di/ouj kai\ a)ph&ggeilan o#sa pro_j au)tou_j oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 presbu&teroi ei]pan. 24 oi9 de\ a)kou&santej o(moqumado_n h}ran fwnh_n pro_j to_n qeo_n kai\ ei]pan, De/spota, su_ o( poih&saj to_n ou)rano_n kai\ th_n gh~n kai\ th_n qa&lassan kai\ pa&nta ta_ e0n au)toi=j, 25 o( tou~ patro_j h(mw~n dia_ pneu&matoj a(gi/ou sto&matoj Daui\d paido&j sou ei0pw&n,
77779Inati/ e0fru&acan e1qnh
777777kai\ laoi\ e0mele/thsan kena&;
2677pare/sthsan oi9 basilei=j th~j gh~j
777777kai\ oi9 a!rxontej sunh&xqhsan e0pi\ to_ au)to_
777777777kata_ tou~ kuri/ou kai\ kata_ tou~ Xristou~ au)tou~.
27 sunh&xqhsan ga_r e0p' a)lhqei/aj e0n th~| po&lei tau&th| e0pi\ to_n a#gion pai=da& sou 70Ihsou~n, o$n e1xrisaj, 79Hrw&|dhj te kai\ Po&ntioj Pila~toj su_n e1qnesin kai\ laoi=j 70Israh&l, 28 poih~sai o#sa h( xei/r sou kai\ h( boulh& sou prow&risen gene/sqai. 29 kai\ ta_ nu~n, ku&rie, e1pide e0pi\ ta_j a)peila_j au)tw~n, kai\ do_j toi=j dou&loij sou meta_ parrhsi/aj pa&shj lalei=n to_n lo&gon sou, 30 e0n tw~| th_n xei=ra& sou e0ktei/nein se ei0j i1asin kai\ shmei=a kai\ te/rata gi/nesqai dia_ tou~ o)no&matoj tou~ a(gi/ou paido&j sou 70Ihsou~. 31 kai\ dehqe/ntwn au)tw~n e0saleu&qh o( to&poj e0n w{| h}san sunhgme/noi, kai\ e0plh&sqhsan a#pantej tou~ a(gi/ou pneu&matoj, kai\ e0la&loun to_n lo&gon tou~ qeou~ meta_ parrhsi/aj.

777
4:32 Tou~ de\ plh&qouj tw~n pisteusa&ntwn h}n kardi/a kai\ yuxh_ mi/a, kai\ ou)de\ ei[j ti tw~n u(parxo&ntwn au)tw~| e1legen i1dion ei]nai, a)ll' h}n au)toi=j pa&nta koina&. 33 kai\ duna&mei mega&lh| a)pedi/doun to_ martu&rion oi9 a)po&stoloi th~j a)nasta&sewj tou~ kuri/ou 70Ihsou~, xa&rij te mega&lh h}n e0pi\ pa&ntaj au)tou&j. 34 ou)de\ ga_r e0ndeh&j tij h}n e0n au)toi=j: o#soi ga_r kth&torej xwri/wn h@ oi0kiw~n u(ph~rxon, pwlou~ntej e1feron ta_j tima_j tw~n pipraskome/nwn 35 kai\ e0ti/qoun para_ tou_j po&daj tw~n a)posto&lwn: diedi/deto de\ e9ka&stw| kaqo&ti a!n tij xrei/an ei]xen. 36 70Iwsh_f de\ o( e0piklhqei\j Barnaba~j a)po_ tw~n a)posto&lwn, o# e0stin meqermhneuo&menon ui9o_j paraklh&sewj, Leui/thj, Ku&prioj tw~| ge/nei, 37 u(pa&rxontoj au)tw~| a)grou~ pwlh&saj h!negken to_ xrh~ma kai\ e1qhken para_ tou_j po&daj tw~n a)posto&lwn.

5:1 70Anh_r de/ tij 79Anani/aj o)no&mati su_n Sapfei/rh| th~| gunaiki\ au)tou~ e0pw&lhsen kth~ma 2 kai\ e0nosfi/sato a)po_ th~j timh~j, suneidui/hj kai\ th~j gunaiko&j, kai\ e0ne/gkaj me/roj ti para_ tou_j po&daj tw~n a)posto&lwn e1qhken. 3 ei]pen de\ o( Pe/troj, 79Anani/a, dia_ ti/ e0plh&rwsen o( Satana~j th_n kardi/an sou yeu&sasqai/ se to_ pneu~ma to_ a#gion kai\ nosfi/sasqai a)po_ th~j timh~j tou~ xwri/ou; 4 ou)xi\ me/non soi\ e1menen kai\ praqe\n e0n th~| sh~| e0cousi/a| u(ph~rxen; ti/ o#ti e1qou e0n th~| kardi/a| sou to_ pra~gma tou~to; ou)k e0yeu&sw a)nqrw&poij a)lla_ tw~| qew~|. 5 a)kou&wn de\ o( 79Anani/aj tou_j lo&gouj tou&touj pesw_n e0ce/yucen: kai\ e0ge/neto fo&boj me/gaj e0pi\ pa&ntaj tou_j a)kou&ontaj. 6 a)nasta&ntej de\ oi9 new&teroi sune/steilan au)to_n kai\ e0cene/gkantej e1qayan.
777
5:7 70Ege/neto de\ w(j w(rw~n triw~n dia&sthma kai\ h( gunh_ au)tou~ mh_ ei0dui=a to_ gegono_j ei0sh~lqen. 8 a)pekri/qh de\ pro_j au)th_n Pe/troj, Ei0pe/ moi, ei0 tosou&tou to_ xwri/on a)pe/dosqe; h( de\ ei]pen, Nai/, tosou&tou. 9 o( de\ Pe/troj pro_j au)th&n, Ti/ o#ti sunefwnh&qh u(mi=n peira&sai to_ pneu~ma kuri/ou; i0dou_ oi9 po&dej tw~n qaya&ntwn to_n a!ndra sou e0pi\ th~| qu&ra| kai\ e0coi/sousi/n se. 10 e1pesen de\ paraxrh~ma pro_j tou_j po&daj au)tou~ kai\ e0ce/yucen: ei0selqo&ntej de\ oi9 neani/skoi eu{ron au)th_n nekra&n, kai\ e0cene/gkantej e1qayan pro_j to_n a!ndra au)th~j. 11 kai\ e0ge/neto fo&boj me/gaj e0f' o#lhn th_n e0kklhsi/an kai\ e0pi\ pa&ntaj tou_j a)kou&ontaj tau~ta.

777
5:12 Dia_ de\ tw~n xeirw~n tw~n a)posto&lwn e0gi/neto shmei=a kai\ te/rata polla_ e0n tw~| law~|: kai\ h}san o(moqumado_n a#pantej e0n th~| Stoa~| Solomw~ntoj. 13 tw~n de\ loipw~n ou)dei\j e0to&lma kolla~sqai au)toi=j, a)ll' e0mega&lunen au)tou_j o( lao&j: 14 ma~llon de\ proseti/qento pisteu&ontej tw~| kuri/w| plh&qh a)ndrw~n te kai\ gunaikw~n, 15 w#ste kai\ ei0j ta_j platei/aj e0kfe/rein tou_j a)sqenei=j kai\ tiqe/nai e0pi\ klinari/wn kai\ kraba&ttwn, i3na e0rxome/nou Pe/trou ka@n h( skia_ e0piskia&sh| tini\ au)tw~n. 16 sunh&rxeto de\ kai\ to_ plh~qoj tw~n pe/ric po&lewn 70Ierousalh&m, fe/rontej a)sqenei=j kai\ o)xloume/nouj u(po_ pneuma&twn a)kaqa&rtwn, oi3tinej e0qerapeu&onto a#pantej.

777
5:17 70Anasta_j de\ o( a)rxiereu_j kai\ pa&ntej oi9 su_n au)tw~|, h( ou}sa ai3resij tw~n Saddoukai/wn, e0plh&sqhsan zh&lou 18 kai\ e0pe/balon ta_j xei=raj e0pi\ tou_j a)posto&louj kai\ e1qento au)tou_j e0n thrh&sei dhmosi/a|. 19 a!ggeloj de\ kuri/ou dia_ nukto_j h!noice ta_j qu&raj th~j fulakh~j e0cagagw&n te au)tou_j ei]pen, 20 Poreu&esqe kai\ staqe/ntej lalei=te e0n tw~| i9erw~| tw~| law~| pa&nta ta_ r(h&mata th~j zwh~j tau&thj. 21 a)kou&santej de\ ei0sh~lqon u(po_ to_n o!rqron ei0j to_ i9ero_n kai\ e0di/daskon. Parageno&menoj de\ o( a)rxiereu_j kai\ oi9 su_n au)tw~| suneka&lesan to_ sune/drion kai\ pa~san th_n gerousi/an tw~n ui9w~n 70Israh&l, kai\ a)pe/steilan ei0j to_ desmwth&rion a)xqh~nai au)tou&j. 22 oi9 de\ parageno&menoi u(phre/tai ou)x eu{ron au)tou_j e0n th~| fulakh~|, a)nastre/yantej de\ a)ph&ggeilan 23 le/gontej o#ti To_ desmwth&rion eu#romen kekleisme/non e0n pa&sh| a)sfalei/a| kai\ tou_j fu&lakaj e9stw~taj e0pi\ tw~n qurw~n, a)noi/cantej de\ e1sw, ou)de/na eu#romen. 24 w(j de\ h!kousan tou_j lo&gouj tou&touj o# te strathgo_j tou~ i9erou~ kai\ oi9 a)rxierei=j, dihpo&roun peri\ au)tw~n ti/ a@n ge/noito tou~to. 25 parageno&menoj de/ tij a)ph&ggeilen au)toi=j o#ti 70Idou_ oi9 a!ndrej ou$j e1qesqe e0n th~| fulakh~| ei0si\n e0n tw~| i9erw~| e9stw~tej kai\ dida&skontej to_n lao&n. 26 to&te a)pelqw_n o( strathgo_j su_n toi=j u(phre/taij h}gen au)tou&j, ou) meta_ bi/aj, e0fobou~nto ga_r to_n lao&n, mh_ liqasqw~sin.

777
5:27 70Agago&ntej de\ au)tou&j e1sthsan e0n tw~| sunedri/w|. kai\ e0phrw&thsen au)tou_j o( a)rxiereu_j 28 le/gwn, Paraggeli/a| parhggei/lamen u(mi=n mh_ dida&skein e0pi\ tw~| o)no&mati tou&tw|, kai\ i0dou_ peplhrw&kate th_n 70Ierousalh_m th~j didaxh~j u(mw~n, kai\ bou&lesqe e0pagagei=n e0f' h(ma~j to_ ai[ma tou~ a)nqrw&pou tou&tou. 29 a)pokriqei\j de\ Pe/troj kai\ oi9 a)po&stoloi ei]pan, Peiqarxei=n dei= qew~| ma~llon h@ a)nqrw&poij. 30 o( qeo_j tw~n pate/rwn h(mw~n h!geiren 70Ihsou~n, o$n u(mei=j diexeiri/sasqe krema&santej e0pi\ cu&lou: 31 tou~ton o( qeo_j a)rxhgo_n kai\ swth~ra u#ywsen th~| decia~| au)tou~, dou~nai meta&noian tw~| 70Israh_l kai\ a!fesin a(martiw~n. 32 kai\ h(mei=j e0smen ma&rturej tw~n r(hma&twn tou&twn, kai\ to_ pneu~ma to_ a#gion o$ e1dwken o( qeo_j toi=j peiqarxou~sin au)tw~|.
777
5:33 Oi9 de\ a)kou&santej diepri/onto kai\ e0bouleu&onto a)nelei=n au)tou&j. 34 a)nasta_j de/ tij e0n tw~| sunedri/w| Farisai=oj o)no&mati Gamalih&l, nomodida&skaloj ti/mioj panti\ tw~| law~|, e0ke/leusen e1cw braxu_ tou_j a)nqrw&pouj poih~sai, 35 ei]pe/n te pro_j au)tou&j, 71Andrej 70Israhli=tai, prose/xete e9autoi=j e0pi\ toi=j a)nqrw&poij tou&toij ti/ me/llete pra&ssein. 36 pro_ ga_r tou&twn tw~n h(merw~n a)ne/sth Qeuda~j, le/gwn ei]nai/ tina e9auto&n, w{| prosekli/qh a)ndrw~n a)riqmo_j w(j tetrakosi/wn: o$j a)nh|re/qh, kai\ pa&ntej o#soi e0pei/qonto au)tw~| dielu&qhsan kai\ e0ge/nonto ei0j ou)de/n. 37 meta_ tou~ton a)ne/sth 70Iou&daj o( Galilai=oj e0n tai=j h(me/raij th~j a)pografh~j kai\ a)pe/sthsen lao_n o)pi/sw au)tou~: ka)kei=noj a)pw&leto, kai\ pa&ntej o#soi e0pei/qonto au)tw~| dieskorpi/sqhsan. 38 kai\ ta_ nu~n le/gw u(mi=n, a)po&sthte a)po_ tw~n a)nqrw&pwn tou&twn kai\ a!fete au)tou&j: o#ti e0a_n h}| e0c a)nqrw&pwn h( boulh_ au#th h@ to_ e1rgon tou~to, kataluqh&setai: 39 ei0 de\ e0k qeou~ e0stin, ou) dunh&sesqe katalu~sai au)tou&j - mh&pote kai\ qeoma&xoi eu(reqh~te. e0pei/sqhsan de\ au)tw~|, 40 kai\ proskalesa&menoi tou_j a)posto&louj dei/rantej parh&ggeilan mh_ lalei=n e0pi\ tw~| o)no&mati tou~ 70Ihsou~ kai\ a)pe/lusan. 41 Oi9 me\n ou}n e0poreu&onto xai/rontej a)po_ prosw&pou tou~ sunedri/ou o#ti kathciw&qhsan u(pe\r tou~ o)no&matoj a)timasqh~nai: 42 pa~sa&n te h(me/ran e0n tw~| i9erw~| kai\ kat' oi]kon ou)k e0pau&onto dida&skontej kai\ eu)aggelizo&menoi to_n Xristo&n, 70Ihsou~n.

6:1 70En de\ tai=j h(me/raij tau&taij plhquno&ntwn tw~n maqhtw~n e0ge/neto goggusmo_j tw~n 79Ellhnistw~n pro_j tou_j 79Ebrai/ouj, o#ti pareqewrou~nto e0n th~| diakoni/a| th~| kaqhmerinh~| ai9 xh~rai au)tw~n. 2 proskalesa&menoi de\ oi9 dw&deka to_ plh~qoj tw~n maqhtw~n ei]pan, Ou)k a)resto&n e0stin h(ma~j katalei/yantaj to_n lo&gon tou~ qeou~ diakonei=n trape/zaij: 3 e0piske/yasqe de/, a)delfoi/, a!ndraj e0c u(mw~n marturoume/nouj e9pta_ plh&reij pneu&matoj kai\ sofi/aj, ou$j katasth&somen e0pi\ th~j xrei/aj tau&thj: 4 h(mei=j de\ th~| proseuxh~| kai\ th~| diakoni/a| tou~ lo&gou proskarterh&somen. 5 kai\ h!resen o( lo&goj e0nw&pion panto_j tou~ plh&qouj, kai\ e0cele/canto Ste/fanon, a!ndra plh&rhj pi/stewj kai\ pneu&matoj a(gi/ou, kai\ Fi/lippon kai\ Pro&xoron kai\ Nika&nora kai\ Ti/mwna kai\ Parmena~n kai\ Niko&laon prosh&luton 70Antioxe/a, 6 ou$j e1sthsan e0nw&pion tw~n a)posto&lwn, kai\ proseuca&menoi e0pe/qhkan au)toi=j ta_j xei=raj.
777
6:7 Kai\ o( lo&goj tou~ qeou~ hu!canen, kai\ e0plhqu&neto o( a)riqmo_j tw~n maqhtw~n e0n 70Ierousalh_m sfo&dra, polu&j te o!xloj tw~n i9ere/wn u(ph&kouon th~| pi/stei.

777
6:8 Ste/fanoj de\ plh&rhj xa&ritoj kai\ duna&mewj e0poi/ei te/rata kai\ shmei=a mega&la e0n tw~| law~|. 9 a)ne/sthsan de/ tinej tw~n e0k th~j sunagwgh~j th~j legome/nhj Liberti/nwn kai\ Kurhnai/wn kai\ 70Alecandre/wn kai\ tw~n a)po_ Kiliki/aj kai\ 70Asi/aj suzhtou~ntej tw~| Stefa&nw|, 10 kai\ ou)k i1sxuon a)ntisth~nai th~| sofi/a| kai\ tw~| pneu&mati w{| e0la&lei. 11 to&te u(pe/balon a!ndraj le/gontaj o#ti 70Akhko&amen au)tou~ lalou~ntoj r(h&mata bla&sfhma ei0j Mwu"sh~n kai\ to_n qeo&n: 12 suneki/nhsa&n te to_n lao_n kai\ tou_j presbute/rouj kai\ tou_j grammatei=j, kai\ e0pista&ntej sunh&rpasan au)to_n kai\ h!gagon ei0j to_ sune/drion, 13 e1sthsa&n te ma&rturaj yeudei=j le/gontaj, 79O a!nqrwpoj ou{toj ou) pau&etai lalw~n r(h&mata kata_ tou~ to&pou tou~ a(gi/ou [tou&tou] kai\ tou~ no&mou: 14 a)khko&amen ga_r au)tou~ le/gontoj o#ti 70Ihsou~j o( Nazwrai=oj ou{toj katalu&sei to_n to&pon tou~ton kai\ a)lla&cei ta_ e1qh a$ pare/dwken h(mi=n Mwu"sh~j. 15 kai\ a)teni/santej ei0j au)to_n pa&ntej oi9 kaqezo&menoi e0n tw~| sunedri/w| ei]don to_ pro&swpon au)tou~ w(sei\ pro&swpon a)gge/lou.

7:1 Ei]pen de\ o( a)rxiereu&j, Ei0 tau~ta ou#twj e1xei; 2 o( de\ e1fh, 71Andrej a)delfoi\ kai\ pate/rej, a)kou&sate. 79O qeo_j th~j do&chj w!fqh tw~| patri\ h(mw~n 70Abraa_m o!nti e0n th~| Mesopotami/a| pri\n h@ katoikh~sai au)to_n e0n Xarra&n, 3 kai\ ei]pen pro_j au)to&n, 71Ecelqe e0k th~j gh~j sou kai\ e0k th~j suggenei/aj sou, kai\ deu~ro ei0j th_n gh~n h$n a!n soi dei/cw. 4 to&te e0celqw_n e0k gh~j Xaldai/wn katw&|khsen e0n Xarra&n. ka)kei=qen meta_ to_ a)poqanei=n to_n pate/ra au)tou~ metw&|kisen au)to_n ei0j th_n gh~n tau&thn ei0j h$n u(mei=j nu~n katoikei=te, 5 kai\ ou)k e1dwken au)tw~| klhronomi/an e0n au)th~| ou)de\ bh~ma podo&j, kai\ e0phggei/lato dou~nai au)tw~| ei0j kata&sxesin au)th_n kai\ tw~| spe/rmati au)tou~ met' au)to&n, ou)k o!ntoj au)tw~| te/knou. 6 e0la&lhsen de\ ou#twj o( qeo_j o#ti e1stai to_ spe/rma au)tou~ pa&roikon e0n gh~| a)llotri/a|, kai\ doulw&sousin au)to_ kai\ kakw&sousin e1th tetrako&sia: 7 kai\ to_ e1qnoj w{| e0a_n douleu&sousin krinw~ e0gw&, o( qeo_j ei]pen, kai\ meta_ tau~ta e0celeu&sontai kai\ latreu&sousi/n moi e0n tw~| to&pw| tou&tw|. 8 kai\ e1dwken au)tw~| diaqh&khn peritomh~j: kai\ ou#twj e0ge/nnhsen to_n 70Isaa_k kai\ perie/temen au)to_n th~| h(me/ra| th~| o)gdo&h|, kai\ 70Isaa_k to_n 70Iakw&b, kai\ 70Iakw_b tou_j dw&deka patria&rxaj.
777
7:9 Kai\ oi9 patria&rxai zhlw&santej to_n 70Iwsh_f a)pe/donto ei0j Ai1gupton: kai\ h}n o( qeo_j met' au)tou~, 10 kai\ e0cei/lato au)to_n e0k pasw~n tw~n qli/yewn au)tou~, kai\ e1dwken au)tw~| xa&rin kai\ sofi/an e0nanti/on Faraw_ basile/wj Ai0gu&ptou, kai\ kate/sthsen au)to_n h(gou&menon e0p' Ai1gupton kai\ [e0f'] o#lon to_n oi]kon au)tou~. 11 h}lqen de\ limo_j e0f' o#lhn th_n Ai1gupton kai\ Xana&an kai\ qli=yij mega&lh, kai\ ou)x hu#riskon xorta&smata oi9 pate/rej h(mw~n. 12 a)kou&saj de\ 70Iakw_b o!nta siti/a ei0j Ai1gupton e0cape/steilen tou_j pate/raj h(mw~n prw~ton: 13 kai\ e0n tw~| deute/rw| a)negnwri/sqh 70Iwsh_f toi=j a)delfoi=j au)tou~, kai\ fanero_n e0ge/neto tw~| Faraw_ to_ ge/noj [tou~] 70Iwsh&f. 14 a)postei/laj de\ 70Iwsh_f metekale/sato 70Iakw_b to_n pate/ra au)tou~ kai\ pa~san th_n sugge/neian e0n yuxai=j e9bdomh&konta pe/nte, 15 kai\ kate/bh 70Iakw_b ei0j Ai1gupton. kai\ e0teleu&thsen au)to_j kai\ oi9 pate/rej h(mw~n, 16 kai\ metete/qhsan ei0j Suxe\m kai\ e0te/qhsan e0n tw~| mnh&mati w{| w)nh&sato 70Abraa_m timh~j a)rguri/ou para_ tw~n ui9w~n 79Emmw_r e0n Suxe/m.

777
7:17 Kaqw_j de\ h!ggizen o( xro&noj th~j e0paggeli/aj h{j w(molo&ghsen o( qeo_j tw~| 70Abraa&m, hu!chsen o( lao_j kai\ e0plhqu&nqh e0n Ai0gu&ptw|, 18 a!xri ou{ a)ne/sth basileu_j e3teroj [e0p' Ai1gupton] o$j ou)k h!|dei to_n 70Iwsh&f. 19 ou{toj katasofisa&menoj to_ ge/noj h(mw~n e0ka&kwsen tou_j pate/raj tou~ poiei=n ta_ bre/fh e1kqeta au)tw~n ei0j to_ mh_ zw|ogonei=sqai. 20 e0n w{| kairw~| e0gennh&qh Mwu"sh~j, kai\ h}n a)stei=oj tw~| qew~|: o$j a)netra&fh mh~naj trei=j e0n tw~| oi1kw| tou~ patro&j: 21 e0kteqe/ntoj de\ au)tou~ a)nei/lato au)to_n h( quga&thr Faraw_ kai\ a)neqre/yato au)to_n e9auth~| ei0j ui9o&n. 22 kai\ e0paideu&qh Mwu"sh~j [e0n] pa&sh| sofi/a| Ai0gupti/wn, h}n de\ dunato_j e0n lo&goij kai\ e1rgoij au)tou~.
777
7:23 79Wj de\ e0plhrou~to au)tw~| tessarakontaeth_j xro&noj,a)ne/bh e0pi\ th_n kardi/an au)tou~ e0piske/yasqai tou_j a)delfou_j au)tou~ tou_j ui9ou_j 70Israh&l. 24 kai\ i0dw&n tina a)dikou&menon h)mu&nato kai\ e0poi/hsen e0kdi/khsin tw~| kataponoume/nw| pata&caj to_n Ai0gu&ption. 25 e0no&mizen de\ sunie/nai tou_j a)delfou_j au)tou~ o#ti o( qeo_j dia_ xeiro_j au)tou~ di/dwsin swthri/an au)toi=j, oi9 de\ ou) sunh~kan. 26 th~| te e0piou&sh| h(me/ra| w!fqh au)toi=j maxome/noij kai\ sunh&llassen au)tou_j ei0j ei0rh&nhn ei0pw&n, 71Andrej, a)delfoi/ e0ste: i9nati/ a)dikei=te a)llh&louj; 27 o( de\ a)dikw~n to_n plhsi/on a)pw&sato au)to_n ei0pw&n, Ti/j se kate/sthsen a!rxonta kai\ dikasth_n e0f' h(mw~n; 28 mh_ a)nelei=n me su_ qe/leij o$n tro&pon a)nei=lej e0xqe\j to_n Ai0gu&ption; 29 e1fugen de\ Mwu"sh~j e0n tw~| lo&gw| tou&tw|, kai\ e0ge/neto pa&roikoj e0n gh~| Madia&m, ou{ e0ge/nnhsen ui9ou_j du&o.

777
7:30 Kai\ plhrwqe/ntwn e0tw~n tessara&konta w!fqh au)tw~| e0n th~| e0rh&mw| tou~ o!rouj Sina~ a!ggeloj e0n flogi\ puro_j ba&tou. 31 o( de\ Mwu"sh~j i0dw_n e0qau&mazen to_ o#rama: proserxome/nou de\ au)tou~ katanoh~sai e0ge/neto fwnh_ kuri/ou, 32 70Egw_ o( qeo_j tw~n pate/rwn sou, o( qeo_j 70Abraa_m kai\ 70Isaa_k kai\ 70Iakw&b. e1ntromoj de\ geno&menoj Mwu"sh~j ou)k e0to&lma katanoh~sai. 33 ei]pen de\ au)tw~| o( ku&rioj, Lu~son to_ u(po&dhma tw~n podw~n sou, o( ga_r to&poj e0f' w{| e3sthkaj gh~ a(gi/a e0sti/n. 34 i0dw_n ei]don th_n ka&kwsin tou~ laou~ mou tou~ e0n Ai0gu&ptw|, kai\ tou~ stenagmou~ au)tw~n h!kousa, kai\ kate/bhn e0cele/sqai au)tou&j: kai\ nu~n deu~ro a)postei/lw se ei0j Ai1gupton. 35 Tou~ton to_n Mwu"sh~n, o$n h)rnh&santo ei0po&ntej, Ti/j se kate/sthsen a!rxonta kai\ dikasth&n; tou~ton o( qeo_j [kai\] a!rxonta kai\ lutrwth_n a)pe/stalken su_n xeiri\ a)gge/lou tou~ o)fqe/ntoj au)tw~| e0n th~| ba&tw|. 36 ou{toj e0ch&gagen au)tou_j poih&saj te/rata kai\ shmei=a e0n gh~| Ai0gu&ptw| kai\ e0n 70Eruqra~| Qala&ssh| kai\ e0n th~| e0rh&mw| e1th tessara&konta. 37 ou{to&j e0stin o( Mwu"sh~j o( ei1paj toi=j ui9oi=j 70Israh&l, Profh&thn u(mi=n a)nasth&sei o( qeo_j e0k tw~n a)delfw~n u(mw~n w(j e0me/. 38 ou{to&j e0stin o( geno&menoj e0n th~| e0kklhsi/a| e0n th~| e0rh&mw| meta_ tou~ a)gge/lou tou~ lalou~ntoj au)tw~| e0n tw~| o!rei Sina~ kai\ tw~n pate/rwn h(mw~n, o$j e0de/cato lo&gia zw~nta dou~nai h(mi=n, 39 w{| ou)k h)qe/lhsan u(ph&kooi gene/sqai oi9 pate/rej h(mw~n a)lla_ a)pw&santo kai\ e0stra&fhsan e0n tai=j kardi/aij au)tw~n ei0j Ai1gupton, 40 ei0po&ntej tw~| 70Aarw&n, Poi/hson h(mi=n qeou_j oi4 proporeu&sontai h(mw~n: o( ga_r Mwu"sh~j ou{toj, o$j e0ch&gagen h(ma~j e0k gh~j Ai0gu&ptou, ou)k oi1damen ti/ e0ge/neto au)tw~|. 41 kai\ e0mosxopoi/hsan e0n tai=j h(me/raij e0kei/naij kai\ a)nh&gagon qusi/an tw~| ei0dw&lw|, kai\ eu)frai/nonto e0n toi=j e1rgoij tw~n xeirw~n au)tw~n. 42 e1streyen de\ o( qeo_j kai\ pare/dwken au)tou_j latreu&ein th~| stratia~| tou~ ou)ranou~, kaqw_j ge/graptai e0n bi/blw| tw~n profhtw~n,
777Mh_ sfa&gia kai\ qusi/aj proshne/gkate/ moi
777777e1th tessara&konta e0n th~| e0rh&mw|, oi]koj 70Israh&l;
4377kai\ a)nela&bete th_n skhnh_n tou~ Molo_x
777777kai\ to_ a!stron tou~ qeou~
[u(mw~n] 79Raifa&n,
777777777tou_j tu&pouj ou$j e0poih&sate proskunei=n
777777777777au)toi=j:
777kai\ metoikiw~ u(ma~j e0pe/keina Babulw~noj.
777
7:447779H skhnh_ tou~ marturi/ou h}n toi=j patra&sin h(mw~n e0n th~| e0rh&mw|, kaqw_j dieta&cato o( lalw~n tw~| Mwu"sh~| poih~sai au)th_n kata_ to_n tu&pon o$n e9wra&kei, 45 h$n kai\ ei0sh&gagon diadeca&menoi oi9 pate/rej h(mw~n meta_ 70Ihsou~ e0n th~| katasxe/sei tw~n e0qnw~n w{n e0cw~sen o( qeo_j a)po_ prosw&pou tw~n pate/rwn h(mw~n e3wj tw~n h(merw~n Daui/d, 46 o$j eu{ren xa&rin e0nw&pion tou~ qeou~ kai\ h)|th&sato eu(rei=n skh&nwma tw~| oi1kw| 70Iakw&b. 47 Solomw~n de\ oi0kodo&mhsen au)tw~| oi]kon. 48 a)ll' ou)x o( u#yistoj e0n xeiropoih&toij katoikei=: kaqw_j o( profh&thj le/gei,
497779O ou)rano&j moi qro&noj,
777777h( de\ gh~ u(popo&dion tw~n podw~n mou:
777poi=on oi]kon oi0kodomh&sete/ moi, le/gei ku&rioj,
777777h@ ti/j to&poj th~j katapau&sew&j mou;
5077ou)xi\ h( xei/r mou e0poi/hsen tau~ta pa&nta;

777
7:5177Sklhrotra&xhloi kai\ a)peri/tmhtoi kardi/aij kai\ toi=j w)si/n, u(mei=j a)ei\ tw~| pneu&mati tw~| a(gi/w| a)ntipi/ptete, w(j oi9 pate/rej u(mw~n kai\ u(mei=j. 52 ti/na tw~n profhtw~n ou)k e0di/wcan oi9 pate/rej u(mw~n; kai\ a)pe/kteinan tou_j prokataggei/lantaj peri\ th~j e0leu&sewj tou~ dikai/ou ou{ nu~n u(mei=j prodo&tai kai\ fonei=j e0ge/nesqe, 53 oi3tinej e0la&bete to_n no&mon ei0j diataga_j a)gge/lwn, kai\ ou)k e0fula&cate.

777
7:54 70Akou&ontej de\ tau~ta diepri/onto tai=j kardi/aij au)tw~n kai\ e1bruxon tou_j o)do&ntaj e0p' au)to&n. 55 u(pa&rxwn de\ plh&rhj pneu&matoj a(gi/ou a)teni/saj ei0j to_n ou)rano_n ei]den do&can qeou~ kai\ 70Ihsou~n e9stw~ta e0k deciw~n tou~ qeou~, 56 kai\ ei]pen, 70Idou_ qewrw~ tou_j ou)ranou_j dihnoigme/nouj kai\ to_n ui9o_n tou~ a)nqrw&pou e0k deciw~n e9stw~ta tou~ qeou~. 57 kra&cantej de\ fwnh~| mega&lh| sune/sxon ta_ w}ta au)tw~n, kai\ w#rmhsan o(moqumado_n e0p' au)to&n, 58 kai\ e0kbalo&ntej e1cw th~j po&lewj e0liqobo&loun. kai\ oi9 ma&rturej a)pe/qento ta_ i9ma&tia au)tw~n para_ tou_j po&daj neani/ou kaloume/nou Sau&lou. 59 kai\ e0liqobo&loun to_n Ste/fanon e0pikalou&menon kai\ le/gonta, Ku&rie 70Ihsou~, de/cai to_ pneu~ma& mou. 60 qei\j de\ ta_ go&nata e1kracen fwnh~| mega&lh|, Ku&rie, mh_ sth&sh|j au)toi=j tau&thn th_n a(marti/an. kai\ tou~to ei0pw_n e0koimh&qh.
8:1 Sau~loj de\ h}n suneudokw~n th~| a)naire/sei au)tou~.

777 70Ege/neto de\ e0n e0kei/nh| th~| h(me/ra| diwgmo_j me/gaj e0pi\ th_n e0kklhsi/an th_n e0n 79Ierosolu&moij: pa&ntej de\ diespa&rhsan kata_ ta_j xw&raj th~j 70Ioudai/aj kai\ Samarei/aj plh_n tw~n a)posto&lwn.
2 suneko&misan de\ to_n Ste/fanon a!ndrej eu)labei=j kai\ e0poi/hsan kopeto_n me/gan e0p' au)tw~|. 3 Sau~loj de\ e0lumai/neto th_n e0kklhsi/an kata_ tou_j oi1kouj ei0sporeuo&menoj, su&rwn te a!ndraj kai\ gunai=kaj paredi/dou ei0j fulakh&n.

777
8:4 Oi9 me\n ou}n diaspare/ntej dih~lqon eu)aggelizo&menoi to_n lo&gon. 5 Fi/lippoj de\ katelqw_n ei0j [th_n] po&lin th~j Samarei/aj e0kh&russen au)toi=j to_n Xristo&n. 6 prosei=xon de\ oi9 o!xloi toi=j legome/noij u(po_ tou~ Fili/ppou o(moqumado_n e0n tw~| a)kou&ein au)tou_j kai\ ble/pein ta_ shmei=a a$ e0poi/ei: 7 polloi\ ga_r tw~n e0xo&ntwn pneu&mata a)ka&qarta bow~nta fwnh~| mega&lh| e0ch&rxonto, polloi\ de\ paralelume/noi kai\ xwloi\ e0qerapeu&qhsan: 8 e0ge/neto de\ pollh_ xara_ e0n th~| po&lei e0kei/nh|.
777
8:9 70Anh_r de/ tij o)no&mati Si/mwn prou"ph~rxen e0n th~| po&lei mageu&wn kai\ e0cista&nwn to_ e1qnoj th~j Samarei/aj, le/gwn ei]nai/ tina e9auto_n me/gan, 10 w{| prosei=xon pa&ntej a)po_ mikrou~ e3wj mega&lou le/gontej, Ou{to&j e0stin h( du&namij tou~ qeou~ h( kaloume/nh Mega&lh. 11 prosei=xon de\ au)tw~| dia_ to_ i9kanw~| xro&nw| tai=j magei/aij e0cestake/nai au)tou&j. 12 o#te de\ e0pi/steusan tw~| Fili/ppw| eu)aggelizome/nw| peri\ th~j basilei/aj tou~ qeou~ kai\ tou~ o)no&matoj 70Ihsou~ Xristou~, e0bapti/zonto a!ndrej te kai\ gunai=kej. 13 o( de\ Si/mwn kai\ au)to_j e0pi/steusen, kai\ baptisqei\j h}n proskarterw~n tw~| Fili/ppw|, qewrw~n te shmei=a kai\ duna&meij mega&laj ginome/naj e0ci/stato.
777
8:14 70Akou&santej de\ oi9 e0n 79Ierosolu&moij a)po&stoloi o#ti de/dektai h( Sama&reia to_n lo&gon tou~ qeou~ a)pe/steilan pro_j au)tou_j Pe/tron kai\ 70Iwa&nnhn, 15 oi3tinej kataba&ntej proshu&canto peri\ au)tw~n o#pwj la&bwsin pneu~ma a#gion: 16 ou)de/pw ga_r h}n e0p' ou)deni\ au)tw~n e0pipeptwko&j, mo&non de\ bebaptisme/noi u(ph~rxon ei0j to_ o!noma tou~ kuri/ou 70Ihsou~. 17 to&te e0peti/qoun ta_j xei=raj e0p' au)tou&j, kai\ e0la&mbanon pneu~ma a#gion. 18 i0dw_n de\ o( Si/mwn o#ti dia_ th~j e0piqe/sewj tw~n xeirw~n tw~n a)posto&lwn di/dotai to_ pneu~ma, prosh&negken au)toi=j xrh&mata 19 le/gwn, Do&te ka)moi\ th_n e0cousi/an tau&thn i3na w{| e0a_n e0piqw~ ta_j xei=rajlamba&nh| pneu~ma a#gion. 20 Pe/troj de\ ei]pen pro_j au)to&n, To_ a)rgu&rio&n sou su_n soi\ ei1h ei0j a)pw&leian, o#ti th_n dwrea_n tou~ qeou~ e0no&misaj dia_ xrhma&twn kta~sqai. 21 ou)k e1stin soi meri\j ou)de\ klh~roj e0n tw~| lo&gw| tou&tw|, h( ga_r kardi/a sou ou)k e1stin eu)qei=a e1nanti tou~ qeou~. 22 metano&hson ou}n a)po_ th~j kaki/aj sou tau&thj, kai\ deh&qhti tou~ kuri/ou ei0 a!ra a)feqh&setai/ soi h( e0pi/noia th~j kardi/aj sou: 23 ei0j ga_r xolh_n pikri/aj kai\ su&ndesmon a)diki/aj o(rw~ se o!nta. 24 a)pokriqei\j de\ o( Si/mwn ei]pen, Deh&qhte u(mei=j u(pe\r e0mou~ pro_j to_n ku&rion o#pwj mhde\n e0pe/lqh| e0p' e0me\ w{n ei0rh&kate.
777
8:25 Oi9 me\n ou}n diamartura&menoi kai\ lalh&santej to_n lo&gon tou~ kuri/ou u(pe/strefon ei0j 79Ieroso&luma, polla&j te kw&maj tw~n Samaritw~n eu)hggeli/zonto.

777
8:26 71Aggeloj de\ kuri/ou e0la&lhsen pro_j Fi/lippon le/gwn, 70Ana&sthqi kai\ poreu&ou kata_ meshmbri/an e0pi\ th_n o(do_n th_n katabai/nousan a)po_ 70Ierousalh_m ei0j Ga&zan: au#th e0sti\n e1rhmoj. 27 kai\ a)nasta_j e0poreu&qh: kai\ i0dou_ a)nh_r Ai0qi/oy eu)nou~xoj duna&sthj Kanda&khj basili/sshj Ai0qio&pwn, o$j h}n e0pi\ pa&shj th~j ga&zhj au)th~j, o$j e0lhlu&qei proskunh&swn ei0j 70Ierousalh&m, 28 h}n te u(postre/fwn kai\ kaqh&menoj e0pi\ tou~ a#rmatoj au)tou~ kai\ a)negi/nwsken to_n profh&thn 70Hsai5an. 29 ei]pen de\ to_ pneu~ma tw~| Fili/ppw|, Pro&selqe kai\ kollh&qhti tw~| a#rmati tou&tw|. 30 prosdramw_n de\ o( Fi/lippoj h!kousen au)tou~ a)naginw&skontoj 70Hsa5an to_n profh&thn, kai\ ei]pen, 7]Ara& ge ginw&skeij a$ a)naginw&skeij; 31 o( de\ ei]pen, Pw~j ga_r a@n dunai/mhn e0a_n mh& tij o(dhgh&sei me; pareka&lese/n te to_n Fi/lippon a)naba&nta kaqi/sai su_n au)tw~|. 32 h( de\ perioxh_ th~j grafh~j h$n a)negi/nwsken h}n au#th:
7779Wj pro&baton e0pi\ sfagh_n h!xqh,
777777kai\ w(j a)mno_j e0nanti/on tou~ kei/rantoj au)to_n
777777777777a!fwnoj,
777777777ou#twj ou)k a)noi/gei to_ sto&ma au)tou~.
337770En th~| tapeinw&sei h( kri/sij au)tou~ h!rqh:
777777th_n genea_n au)tou~ ti/j dihgh&setai;
777777777o#ti ai1retai a)po_ th~j gh~j h( zwh_ au)tou~.

777
8:34 70Apokriqei\j de\ o( eu)nou~xoj tw~| Fili/ppw| ei]pen, De/omai/ sou, peri\ ti/noj o( profh&thj le/gei tou~to; peri\ e9autou~ h@ peri\ e9te/rou tino&j; 35 a)noi/caj de\ o( Fi/lippoj to_ sto&ma au)tou~ kai\ a)rca&menoj a)po_ th~j grafh~j tau&thj eu)hggeli/sato au)tw~| to_n 70Ihsou~n. 36 w(j de\ e0poreu&onto kata_ th_n o(do&n, h}lqon e0pi/ ti u#dwr, kai/ fhsin o( eu)nou~xoj, 70Idou_ u#dwr: ti/ kwlu&ei me baptisqh~nai; 38 kai\ e0ke/leusen sth~nai to_ a#rma, kai\ kate/bhsan a)mfo&teroi ei0j to_ u#dwr o# te Fi/lippoj kai\ o( eu)nou~xoj, kai\ e0ba&ptisen au)to&n. 39 o#te de\ a)ne/bhsan e0k tou~ u#datoj, pneu~ma kuri/ou h#rpasen to_n Fi/lippon, kai\ ou)k ei]den au)to_n ou)ke/ti o( eu)nou~xoj: e0poreu&eto ga_r th_n o(do_n au)tou~ xai/rwn. 40 Fi/lippoj de\ eu(re/qh ei0j 71Azwton, kai\ dierxo&menoj eu)hggeli/zeto ta_j po&leij pa&saj e3wj tou~ e0lqei=n au)to_n ei0j Kaisa&reian.

9:1 79O de\ Sau~loj, e1ti e0mpne/wn a)peilh~j kai\ fo&nou ei0j tou_j maqhta_j tou~ kuri/ou, proselqw_n tw~| a)rxierei= 2 h)|th&sato par' au)tou~ e0pistola_j ei0j Damasko_n pro_j ta_j sunagwga&j, o#pwj e0a&n tinaj eu#rh| th~j o(dou~ o!ntaj, a!ndraj te kai\ gunai=kaj, dedeme/nouj a)ga&gh| ei0j 70Ierousalh&m. 3 e0n de\ tw~| poreu&esqai e0ge/neto au)to_n e0ggi/zein th~| Damaskw~|, e0cai/fnhj te au)to_n perih&strayen fw~j e0k tou~ ou)ranou~, 4 kai\ pesw_n e0pi\ th_n gh~n h!kousen fwnh_n le/gousan au)tw~|, Saou_l Saou&l, ti/ me diw&keij; 5 ei]pen de/, Ti/j ei], ku&rie; o( de/, 70Egw& ei0mi 70Ihsou~j o$n su_ diw&keij: 6 a)lla_ a)na&sthqi kai\ ei1selqe ei0j th_n po&lin, kai\ lalhqh&setai/ soi o# ti/ se dei= poiei=n. 7 oi9 de\ a!ndrej oi9 sunodeu&ontej au)tw~| ei9sth&keisan e0neoi/, a)kou&ontej me\n th~j fwnh~j mhde/na de\ qewrou~ntej. 8 h)ge/rqh de\ Sau~loj a)po_ th~j gh~j, a)new|gme/nwn de\ tw~n o)fqalmw~n au)tou~ ou)de\n e1blepen: xeiragwgou~ntej de\ au)to_n ei0sh&gagon ei0j Damasko&n. 9 kai\ h}n h(me/raj trei=j mh_ ble/pwn, kai\ ou)k e1fagen ou)de\ e1pien.
777
9:10 7]Hn de/ tij maqhth_j e0n Damaskw~| o)no&mati 79Anani/aj, kai\ ei]pen pro_j au)to_n e0n o(ra&mati o( ku&rioj, 79Anani/a. o( de\ ei]pen, 70Idou_ e0gw&, ku&rie. 11 o( de\ ku&rioj pro_j au)to&n, 70Anasta_j poreu&qhti e0pi\ th_n r(u&mhn th_n kaloume/nhn Eu)qei=an kai\ zh&thson e0n oi0ki/a| 70Iou&da Sau~lon o)no&mati Tarse/a: i0dou_ ga_r proseu&xetai, 12 kai\ ei]den a!ndra [e0n o(ra&mati] 79Anani/an o)no&mati ei0selqo&nta kai\ e0piqe/nta au)tw~| [ta_j] xei=raj o#pwj a)nable/yh|. 13 a)pekri/qh de\ 79Anani/aj, Ku&rie, h!kousa a)po_ pollw~n peri\ tou~ a)ndro_j tou&tou, o#sa kaka_ toi=j a(gi/oij sou e0poi/hsen e0n 70Ierousalh&m: 14 kai\ w{de e1xei e0cousi/an para_ tw~n a)rxiere/wn dh~sai pa&ntaj tou_j e0pikaloume/nouj to_ o!noma& sou. 15 ei]pen de\ pro_j au)to_n o( ku&rioj, Poreu&ou, o#ti skeu~oj e0klogh~j e0sti/n moi ou{toj tou~ basta&sai to_ o!noma& mou e0nw&pion e0qnw~n te kai\ basile/wn ui9w~n te 70Israh&l: 16 e0gw_ ga_r u(podei/cw au)tw~| o#sa dei= au)to_n u(pe\r tou~ o)no&mato&j mou paqei=n. 17 70Aph~lqen de\ 79Anani/aj kai\ ei0sh~lqen ei0j th_n oi0ki/an, kai\ e0piqei\j e0p' au)to_n ta_j xei=raj ei]pen, Saou_l a)delfe/, o( ku&rioj a)pe/stalke/n me, 70Ihsou~j o( o)fqei/j soi e0n th~| o(dw~| h{| h!rxou, o#pwj a)nable/yh|j kai\ plhsqh~|j pneu&matoj a(gi/ou. 18 kai\ eu)qe/wj a)pe/pesan au)tou~ a)po_ tw~n o)fqalmw~n w(j lepi/dej, a)ne/bleye/n te, kai\ a)nasta_j e0bapti/sqh, 19 kai\ labw_n trofh_n e0ni/sxusen.

777
70Ege/neto de\ meta_ tw~n e0n Damaskw~| maqhtw~n h(me/raj tina&j, 20 kai\ eu)qe/wj e0n tai=j sunagwgai=j e0kh&russen to_n 70Ihsou~n o#ti ou{to&j e0stin o( ui9o_j tou~ qeou~. 21 e0ci/stanto de\ pa&ntej oi9 a)kou&ontej kai\ e1legon, Ou)x ou{to&j e0stin o( porqh&saj e0n 70Ierousalh_m tou_j e0pikaloume/nouj to_ o!noma tou~to, kai\ w{de ei0j tou~to e0lhlu&qei i3na dedeme/nouj au)tou_j a)ga&gh| e0pi\ tou_j a)rxierei=j; 22 Sau~loj de\ ma~llon e0nedunamou~to kai\ sune/xunnen [tou_j] 70Ioudai/ouj tou_j katoikou~ntaj e0n Damaskw~|, sumbiba&zwn o#ti ou{to&j e0stin o( Xristo&j.

777
9:23 79Wj de\ e0plhrou~nto h(me/rai i9kanai/, sunebouleu&santo oi9 70Ioudai=oi a)nelei=n au)to&n: 24 e0gnw&sqh de\ tw~| Sau&lw| h( e0piboulh_ au)tw~n. parethrou~nto de\ kai\ ta_j pu&laj h(me/raj te kai\ nukto_j o#pwj au)to_n a)ne/lwsin: 25 labo&ntej de\ oi9 maqhtai\ au)tou~ nukto_j dia_ tou~ tei/xouj kaqh~kan au)to_n xala&santej e0n spuri/di.

777
9:26 Parageno&menoj de\ ei0j 70Ierousalh_m e0pei/razen kolla~sqai toi=j maqhtai=j: kai\ pa&ntej e0fobou~nto au)to&n, mh_ pisteu&ontej o#ti e0sti\n maqhth&j. 27 Barnaba~j de\ e0pilabo&menoj au)to_n h!gagen pro_j tou_j a)posto&louj, kai\ dihgh&sato au)toi=j pw~j e0n th~| o(dw~| ei]den to_n ku&rion kai\ o#ti e0la&lhsen au)tw~|, kai\ pw~j e0n Damaskw~| e0parrhsia&sato e0n tw~| o)no&mati 70Ihsou~. 28 kai\ h}n met' au)tw~n ei0sporeuo&menoj kai\ e0kporeuo&menoj ei0j 70Ierousalh&m, parrhsiazo&menoj e0n tw~| o)no&mati tou~ kuri/ou, 29 e0la&lei te kai\ sunezh&tei pro_j tou_j 79Ellhnista&j: oi9 de\ e0pexei/roun a)nelei=n au)to&n. 30 e0pigno&ntej de\ oi9 a)delfoi\ kath&gagon au)to_n ei0j Kaisa&reian kai\ e0cape/steilan au)to_n ei0j Tarso&n.
777
9:31 79H me\n ou}n e0kklhsi/a kaq' o#lhj th~j 70Ioudai/aj kai\ Galilai/aj kai\ Samarei/aj ei]xen ei0rh&nhn, oi0kodomoume/nh kai\ poreuome/nh tw~| fo&bw| tou~ kuri/ou, kai\ th~| paraklh&sei tou~ a(gi/ou pneu&matoj e0plhqu&neto.

777
9:32 70Ege/neto de\ Pe/tron dierxo&menon dia_ pa&ntwn katelqei=n kai\ pro_j tou_j a(gi/ouj tou_j katoikou~ntaj Lu&dda. 33 eu{ren de\ e0kei= a!nqrwpo&n tina o)no&mati Ai0ne/an e0c e0tw~n o)ktw_ katakei/menon e0pi\ kraba&ttou, o$j h}n paralelume/noj. 34 kai\ ei]pen au)tw~| o( Pe/troj, Ai0ne/a, i0a~tai/ se 70Ihsou~j Xristo&j: a)na&sthqi kai\ strw~son seautw~|. kai\ eu)qe/wj a)ne/sth. 35 kai\ to_n Sarw~na, oi3tinej e0pe/streyan e0pi\ to_n ku&rion.

777
9:36 70En 70Io&pph| de/ tij h}n maqh&tria o)no&mati Tabiqa&, h$ diermhneuome/nh le/getai Dorka&j: au#th h}n plh&rhj e1rgwn a)gaqw~n kai\ e0lehmosunw~n w{n e0poi/ei. 37 e0ge/neto de\ e0n tai=j h(me/raij e0kei/naij a)sqenh&sasan au)th_n a)poqanei=n: lou&santej de\ [au)th_n] e1qhkan e0n u(perw&|w|. 38 e0ggu_j de\ ou!shj Lu&ddaj th~| 70Io&pph| oi9 maqhtai\ a)kou&santej o#ti Pe/troj e0sti\n e0n au)th~| a)pe/steilan du&o a!ndraj pro_j au)to_n parakalou~ntej, Mh_ o)knh&sh|j dielqei=n e3wj h(mw~n. 39 a)nasta_j de\ Pe/troj sunh~lqen au)toi=j: o$n parageno&menon a)nh&gagon ei0j to_ u(perw~|on, kai\ pare/sthsan au)tw~| pa~sai ai9 xh~rai klai/ousai kai\ e0pideiknu&menai xitw~naj kai\ i9ma&tia o#sa e0poi/ei met' au)tw~n ou}sa h( Dorka&j. 40 e0kbalw_n de\ e1cw pa&ntaj o( Pe/troj kai\ qei\j ta_ go&nata proshu&cato, kai\ e0pistre/yaj pro_j to_ sw~ma ei]pen, Tabiqa&, a)na&sthqi. h( de\ h!noicen tou_j o)fqalmou_j au)th~j, kai\ i0dou~sa to_n Pe/tron a)neka&qisen. 41 dou_j de\ au)th~| xei=ra a)ne/sthsen au)th&n, fwnh&saj de\ tou_j a(gi/ouj kai\ ta_j xh&raj pare/sthsen au)th_n zw~san. 42 gnwsto_n de\ e0ge/neto kaq' o#lhj [th~j] 70Io&pphj, kai\ e0pi/steusan polloi\ e0pi\ to_n ku&rion. 43 70Ege/neto de\ h(me/raj i9kana_j mei=nai e0n 70Io&pph| para& tini Si/mwni bursei=.

10:1 70Anh_r de/ tij e0n Kaisarei/a| o)no&mati Kornh&lioj, e9katonta&rxhj e0k spei/rhj th~j kaloume/nhj 70Italikh~j, 2 eu)sebh_j kai\ fobou&menoj to_n qeo_n su_n panti\ tw~| oi1kw| au)tou~, poiw~n e0lehmosu&naj polla_j tw~| law~| kai\ deo&menoj tou~ qeou~ dia_ panto&j, 3 ei]den e0n o(ra&mati fanerw~j w(sei\ peri\ w#ran e0na&thn th~j h(me/raj a!ggelon tou~ qeou~ ei0selqo&nta pro_j au)to_n kai\ ei0po&nta au)tw~|, Kornh&lie. 4 o( de\ a)teni/saj au)tw~| kai\ e1mfoboj geno&menoj ei]pen, Ti/ e0stin, ku&rie; ei]pen de\ au)tw~|, Ai9 proseuxai/ sou kai\ ai9 e0lehmosu&nai sou a)ne/bhsan ei0j mnhmo&sunon e1mprosqen tou~ qeou~. 5 kai\ nu~n pe/myon a!ndraj ei0j 70Io&pphn kai\ meta&pemyai Si/mwna& tina o$j e0pikalei=tai Pe/troj: 6 ou{toj ceni/zetai para& tini Si/mwni bursei=, w{| e0stin oi0ki/a para_ qa&lassan. 7 w(j de\ a)ph~lqen o( a!ggeloj o( lalw~n au)tw~|, fwnh&saj du&o tw~n oi0ketw~n kai\ stratiw&thn eu)sebh~ tw~n proskarterou&ntwn au)tw~|, 8 kai\ e0chghsa&menoj a#panta au)toi=j a)pe/steilen au)tou_j ei0j th_n 70Io&pphn.
777
10:9 Th~| de\ e0pau&rion o(doiporou&ntwn e0kei/nwn kai\ th~| po&lei e0ggizo&ntwn a)ne/bh Pe/troj e0pi\ to_ dw~ma proseu&casqai peri\ w#ran e3kthn. 10 e0ge/neto de\ pro&speinoj kai\ h!qelen geu&sasqai: paraskeuazo&ntwn de\ au)tw~n e0ge/neto e0p' au)to_n e1kstasij, 11 kai\ qewrei= to_n ou)rano_n a)new|gme/non kai\ katabai=non skeu~o&j ti w(j o)qo&nhn mega&lhn te/ssarsin a)rxai=j kaqie/menon e0pi\ th~j gh~j, 12 e0n w{| u(ph~rxen pa&nta ta_ tetra&poda kai\ e9rpeta_ th~j gh~j kai\ peteina_ tou~ ou)ranou~. 13 kai\ e0ge/neto fwnh_ pro_j au)to&n, 70Anasta&j, Pe/tre, qu~son kai\ fa&ge. 14 o( de\ Pe/troj ei]pen, Mhdamw~j, ku&rie, o#ti ou)de/pote e1fagon pa~n koino_n kai\ a)ka&qarton. 15 kai\ fwnh_ pa&lin e0k deute/rou pro_j au)to&n, 74A o( qeo_j e0kaqa&risen su_ mh_ koi/nou. 16 tou~to de\ e0ge/neto e0pi\ tri/j, kai\ eu)qu_j a)nelh&mfqh to_ skeu~oj ei0j to_n ou)rano&n.
777
10:17 79Wj de\ e0n e9autw~| dihpo&rei o( Pe/troj ti/ a@n ei1h to_ o#rama o$ ei]den, i0dou_ oi9 a!ndrej oi9 a)pestalme/noi u(po_ tou~ Kornhli/ou dierwth&santej th_n oi0ki/an tou~ Si/mwnoj e0pe/sthsan e0pi\ to_n pulw~na, 18 kai\ fwnh&santej e0punqa&nonto ei0 Si/mwn o( e0pikalou&menoj Pe/troj e0nqa&de ceni/zetai. 19 tou~ de\ Pe/trou dienqumoume/nou peri\ tou~ o(ra&matoj ei]pen [au)tw~|] to_ pneu~ma, 70Idou_ a!ndrej [du&o] zhtou~si/n se: 20 a)lla_ a)nasta_j kata&bhqi kai\ poreu&ou su_n au)toi=j mhde\n diakrino&menoj, o#ti e0gw_ a)pe/stalka au)tou&j. 21 kataba_j de\ Pe/troj pro_j tou_j a!ndraj ei]pen, 70Idou_ e0gw& ei0mi o$n zhtei=te: ti/j h( ai0ti/a di' h$n pa&reste; 22 oi9 de\ ei]pan, Kornh&lioj e9katonta&rxhj, a)nh_r di/kaioj kai\ fobou&menoj to_n qeo_n marturou&meno&j te u(po_ o#lou tou~ e1qnouj tw~n 70Ioudai/wn, e0xrhmati/sqh u(po_ a)gge/lou a(gi/ou metape/myasqai/ se ei0j to_n oi]kon au)tou~ kai\ a)kou~sai r(h&mata para_ sou~. 23 ei0skalesa&menoj ou}n au)tou_j e0ce/nisen.
777
Th~| de\ e0pau&rion a)nasta_j e0ch~lqen su_n au)toi=j, kai/ tinej tw~n a)delfw~n tw~n a)po_ 70Io&pphj sunh~lqon au)tw~|. 24 th~| de\ e0pau&rion ei0sh~lqen ei0j th_n Kaisa&reian: o( de\ Kornh&lioj h}n prosdokw~n au)tou&j, sugkalesa&menoj tou_j suggenei=j au)tou~ kai\ tou_j a)nagkai/ouj fi/louj. 25 w(j de\ e0ge/neto tou~ ei0selqei=n to_n Pe/tron, sunanth&saj au)tw~| o( Kornh&lioj pesw_n e0pi\ tou_j po&daj proseku&nhsen. 26 o( de\ Pe/troj h!geiren au)to_n le/gwn, 70Ana&sthqi: kai\ e0gw_ au)to_j a!nqrwpo&j ei0mi. 27 kai\ sunomilw~n au)tw~| ei0sh~lqen, kai\ eu(ri/skei sunelhluqo&taj pollou&j, 28 e1fh te pro_j au)tou&j, 79Umei=j e0pi/stasqe w(j a)qe/mito&n e0stin a)ndri\ 70Ioudai/w| kolla~sqai h@ prose/rxesqai a)llofu&lw|: ka)moi\ o( qeo_j e1deicen mhde/na koino_n h@ a)ka&qarton le/gein a!nqrwpon: 29 dio_ kai\ a)nantirrh&twj h}lqon metapemfqei/j. punqa&nomai ou}n ti/ni lo&gw| metepe/myasqe/ me; 30 kai\ o( Kornh&lioj e1fh, 70Apo_ teta&rthj h(me/raj me/xri tau&thj th~j w#raj h!mhn th_n e0na&thn proseuxo&menoj e0n tw~| oi1kw| mou, kai\ i0dou_ a)nh_r e1sth e0nw&pio&n mou e0n e0sqh~ti lampra~| 31 kai\ fhsi/n, Kornh&lie, ei0shkou&sqh sou h( proseuxh_ kai\ ai9 e0lehmosu&nai sou e0mnh&sqhsan e0nw&pion tou~ qeou~. 32 pe/myon ou}n ei0j 70Io&pphn kai\ metaka&lesai Si/mwna o$j e0pikalei=tai Pe/troj: ou{toj ceni/zetai e0n oi0ki/a| Si/mwnoj burse/wj para_ qa&lassan. 33 e0cauth~j ou}n e1pemya pro_j se/, su& te kalw~j e0poi/hsaj parageno&menoj. nu~n ou}n pa&ntej h(mei=j e0nw&pion tou~ qeou~ pa&resmen a)kou~sai pa&nta ta_ prostetagme/na soi u(po_ tou~ kuri/ou.

777
10:34 70Anoi/caj de\ Pe/troj to_ sto&ma ei]pen, 70Ep' a)lhqei/aj katalamba&nomai o#ti ou)k e1stin proswpolh&mpthj o( qeo&j, 35 a)ll' e0n panti\ e1qnei o( fobou&menoj au)to_n kai\ e0rgazo&menoj dikaiosu&nhn dekto_j au)tw~| e0stin. 36 to_n lo&gon [o$n] a)pe/steilen toi=j ui9oi=j 70Israh_l eu)aggelizo&menoj ei0rh&nhn dia_ 70Ihsou~ Xristou~ - ou{to&j e0stin pa&ntwn ku&rioj - 37 u(mei=j oi1date, to_ geno&menon r(h~ma kaq' o#lhj th~j 70Ioudai/aj, a)rca&menoj a)po_ th~j Galilai/aj meta_ to_ ba&ptisma o$ e0kh&rucen 70Iwa&nnhj, 38 70Ihsou~n to_n a)po_ Nazare/q, w(j e1xrisen au)to_n o( qeo_j pneu&mati a(gi/w| kai\ duna&mei, o$j dih~lqen eu)ergetw~n kai\ i0w&menoj pa&ntaj tou_j katadunasteuome/nouj u(po_ tou~ diabo&lou, o#ti o( qeo_j h}n met' au)tou~. 39 kai\ h(mei=j ma&rturej pa&ntwn w{n e0poi/hsen e1n te th~| xw&ra| tw~n 70Ioudai/wn kai\ 70Ierousalh&m: o$n kai\ a)nei=lan krema&santej e0pi\ cu&lou. 40 tou~ton o( qeo_j h!geiren th~| tri/th| h(me/ra| kai\ e1dwken au)to_n e0mfanh~ gene/sqai, 41 ou) panti\ tw~| law~| a)lla_ ma&rtusin toi=j prokexeirotonhme/noij u(po_ tou~ qeou~, h(mi=n, oi3tinej sunefa&gomen kai\ sunepi/omen au)tw~| meta_ to_ a)nasth~nai au)to_n e0k nekrw~n: 42 kai\ parh&ggeilen h(mi=n khru&cai tw~| law~| kai\ diamartu&rasqai o#ti ou{to&j e0stin o( w(risme/noj u(po_ tou~ qeou~ krith_j zw&ntwn kai\ nekrw~n. 43 tou&tw| pa&ntej oi9 profh~tai marturou~sin, a!fesin a(martiw~n labei=n dia_ tou~ o)no&matoj au)tou~ pa&nta to_n pisteu&onta ei0j au)to&n.

777
10:44 71Eti lalou~ntoj tou~ Pe/trou ta_ r(h&mata tau~ta e0pe/pesen to_ pneu~ma to_ a#gion e0pi\ pa&ntaj tou_j a)kou&ontaj to_n lo&gon. 45 kai\ e0ce/sthsan oi9 e0k peritomh~j pistoi\ o#soi sunh~lqan tw~| Pe/trw|, o#ti kai\ e0pi\ ta_ e1qnh h( dwrea_ tou~ pneu&matoj tou~ a(gi/ou e0kke/xutai: 46 h!kouon ga_r au)tw~n lalou&ntwn glw&ssaij kai\ megaluno&ntwn to_n qeo&n. to&te a)pekri/qh Pe/troj, 47 Mh&ti to_ u#dwr du&natai kwlu~sai/tij tou~ mh_ baptisqh~nai tou&touj oi3tinej to_ pneu~ma to_ a#gion e1labon w(j kai\ h(mei=j; 48 prose/tacen de\ au)tou_j e0n tw~| o)no&mati 70Ihsou~ Xristou~ baptisqh~nai. to&te h)rw&thsan au)to_n e0pimei=nai h(me/raj tina&j.

11:1 71Hkousan de\ oi9 a)po&stoloi kai\ oi9 a)delfoi\ oi9 o!ntej kata_ th_n 70Ioudai/an o#ti kai\ ta_ e1qnh e0de/canto to_n lo&gon tou~ qeou~. 2 o#te de\ a)ne/bh Pe/troj ei0j 70Ierousalh&m, diekri/nonto pro_j au)to_n oi9 e0k peritomh~j 3 le/gontej o#ti Ei0sh~lqej pro_j a!ndraj a)krobusti/an e1xontaj kai\ sune/fagej au)toi=j. 4 a)rca&menoj de\ Pe/troj e0ceti/qeto au)toi=j kaqech~j le/gwn, 5 70Egw_ h!mhn e0n po&lei 70Io&pph| proseuxo&menoj kai\ ei]don e0n e0ksta&sei o#rama, katabai=non skeu~o&j ti w(j o)qo&nhn mega&lhn te/ssarsin a)rxai=j kaqieme/nhn e0k tou~ ou)ranou~, kai\ h}lqen a!xri e0mou~: 6 ei0j h$n a)teni/saj kateno&oun kai\ ei]don ta_ tetra&poda th~j gh~j kai\ ta_ qhri/a kai\ ta_ e9rpeta_ kai\ ta_ peteina_ tou~ ou)ranou~. 7 h!kousa de\ kai\ fwnh~j legou&shj moi, 70Anasta&j, Pe/tre, qu~son kai\ fa&ge. 8 ei]pon de/, Mhdamw~j, ku&rie, o#ti koino_n h@ a)ka&qarton ou)de/pote ei0sh~lqen ei0j to_ sto&ma mou. 9 a)pekri/qh de\ fwnh_ e0k deute/rou e0k tou~ ou)ranou~, 74A o( qeo_j e0kaqa&risen su_ mh_ koi/nou. 10 tou~to de\ e0ge/neto e0pi\ tri/j, kai\ a)nespa&sqh pa&lin a#panta ei0j to_n ou)rano&n. 11 kai\ i0dou_ e0cauth~j trei=j a!ndrej e0pe/sthsan e0pi\ th_n oi0ki/an e0n h{| h!mhn, a)pestalme/noi a)po_ Kaisarei/aj pro&j me. 12 ei]pen de\ to_ pneu~ma& moi sunelqei=n au)toi=j mhde\n diakri/nanta. h}lqon de\ su_n e0moi\ kai\ oi9 e4c a)delfoi\ ou{toi, kai\ ei0sh&lqomen ei0j to_n oi]kon tou~ a)ndro&j. 13 a)ph&ggeilen de\ h(mi=n pw~j ei]den to_n a!ggelon e0n tw~| oi1kw| au)tou~ staqe/nta kai\ ei0po&nta, 70Apo&steilon ei0j 70Io&pphn kai\ meta&pemyai Si/mwna to_n e0pikalou&menon Pe/tron, 14 o$j lalh&sei r(h&mata pro_j se\ e0n oi[j swqh&sh| su_ kai\ pa~j o( oi]ko&j sou. 15 e0n de\ tw~| a!rcasqai/ me lalei=n e0pe/pesen to_ pneu~ma to_ a#gion e0p' au)tou_j w#sper kai\ e0f' h(ma~j e0n a)rxh~|. 16 e0mnh&sqhn de\ tou~ r(h&matoj tou~ kuri/ou w(j e1legen, 70Iwa&nnhj me\n e0ba&ptisen u#dati, u(mei=j de\ baptisqh&sesqe e0n pneu&mati a(gi/w|. 17 ei0 ou}n th_n i1shn dwrea_n e1dwken au)toi=j o( qeo_j w(j kai\ h(mi=n pisteu&sasin e0pi\ to_n ku&rion 70Ihsou~n Xristo&n, e0gw_ ti/j h!mhn dunato_j kwlu~sai to_n qeo&n; 18 a)kou&santej de\ tau~ta h(su&xasan kai\ e0do&casan to_n qeo_n le/gontej, 71Ara kai\ toi=j e1qnesin o( qeo_j th_n meta&noian ei0j zwh_n e1dwken.

777
11:19 Oi9 me\n ou}n diaspare/ntej a)po_ th~j qli/yewj th~j genome/nhj e0pi\ Stefa&nw| dih~lqon e3wj Foini/khj kai\ Ku&prou kai\ 70Antioxei/aj, mhdeni\ lalou~ntej to_n lo&gon ei0 mh_ mo&non 70Ioudai/oij. 20 h}san de/ tinej e0c au)tw~n a!ndrej Ku&prioi kai\ Kurhnai=oi, oi3tinej e0lqo&ntej ei0j 70Antio&xeian e0la&loun kai\ pro_j tou_j 73Ellhnaj, eu)aggelizo&menoi to_n ku&rion 70Ihsou~n. 21 kai\ h}n xei\r kuri/ou met' au)tw~n, polu&j te a)riqmo_j o( pisteu&saj e0pe/streyen e0pi\ to_n ku&rion. 22 h)kou&sqh de\ o( lo&goj ei0j ta_ w}ta th~j e0kklhsi/aj th~j ou!shj e0n 70Ierousalh_m peri\ au)tw~n, kai\ e0cape/steilan Barnaba~n e3wj 70Antioxei/aj: 23 o$j parageno&menoj kai\ i0dw_n th_n xa&rin [th_n] tou~ qeou~ e0xa&rh kai\ pareka&lei pa&ntaj th~| proqe/sei th~| kardi/aj prosme/nein tw~| kuri/w|, 24 o#ti h}n a)nh_r a)gaqo_j kai\ plh&rhj pneu&matoj a(gi/ou kai\ pi/stewj. kai\ prosete/qh o!xloj i9kano_j tw~| kuri/w|. 25 e0ch~lqen de\ ei0j Tarso_n a)nazhth~sai Sau~lon, 26 kai\ eu(rw_n h!gagen ei0j 70Antio&xeian. e0ge/neto de\ au)toi=j kai\ e0niauto_n o#lon sunaxqh~nai e0n th~| e0kklhsi/a| kai\ dida&cai o!xlon i9kano&n, xrhmati/sai te prw&twj e0n 70Antioxei/a| tou_j maqhta_j Xristianou&j.

777
11:27 70En tau&taij de\ tai=j h(me/raij kath~lqon a)po_ 79Ierosolu&mwn profh~tai ei0j 70Antio&xeian: 28 a)nasta_j de\ ei[j e0c au)tw~n o)no&mati 73Agaboj e0sh&manen dia_ tou~ pneu&matoj limo_n mega&lhn me/llein e1sesqai e0f' o#lhn th_n oi0koume/nhn: h#tij e0ge/neto e0pi\ Klaudi/ou. 29 tw~n de\ maqhtw~n kaqw_j eu)porei=to& tij w#risan e3kastoj au)tw~n ei0j diakoni/an pe/myai toi=j katoikou~sin e0n th~| 70Ioudai/a| a)delfoi=j: 30 o$ kai\ e0poi/hsan a)postei/lantej pro_j tou_j presbute/rouj dia_ xeiro_j Barnaba~ kai\ Sau&lou.

12:1 Kat' e0kei=non de\ to_n kairo_n e0pe/balen 79Hrw&|dhj o( basileu_j ta_j xei=raj kakw~sai/ tinaj tw~n a)po_ th~j e0kklhsi/aj. 2 a)nei=len de\ 70Ia&kwbon to_n a)delfo_n 70Iwa&nnou maxai/rh|. 3 i0dw_n de\ o#ti a)resto&n e0stin toi=j 70Ioudai/oij prose/qeto sullabei=n kai\ Pe/tron (h}san de\ h(me/rai tw~n a)zu&mwn), 4 o$n kai\ pia&saj e1qeto ei0j fulakh&n, paradou_j te/ssarsin tetradi/oij stratiwtw~n fula&ssein au)to&n, boulo&menoj meta_ to_ pa&sxa a)nagagei=n au)to_n tw~| law~|. 5 o( me\n ou}n Pe/troj e0threi=to e0n th~| fulakh~|: proseuxh_ de\ h}n e0ktenw~j ginome/nh u(po_ th~j e0kklhsi/aj pro_j to_n qeo_n peri\ au)tou~.

777
12:6 73Ote de\ h!mellen proagagei=n au)to_n o( 79Hrw&|dhj, th~| nukti\ e0kei/nh| h}n o( Pe/troj koimw&menoj metacu_ du&o stratiwtw~n dedeme/noj a(lu&sesin dusi/n, fu&lake/j te pro_ th~j qu&raj e0th&roun th_n fulakh&n. 7 kai\ i0dou_ a!ggeloj kuri/ou e0pe/sth, kai\ fw~j e1lamyen e0n tw~| oi0kh&mati: pata&caj de\ th_n pleura_n tou~ Pe/trou h!geiren au)to_n le/gwn, 70Ana&sta e0n ta&xei. kai\ e0ce/pesan au)tou~ ai9 a(lu&seij e0k tw~n xeirw~n. 8 ei]pen de\ o( a!ggeloj pro_j au)to&n, Zw~sai kai\ u(po&dhsai ta_ sanda&lia& sou. e0poi/hsen de\ ou#twj. kai\ le/gei au)tw~|, Peribalou~ to_ i9ma&tio&n sou kai\ a)kolou&qei moi. 9 kai\ e0celqw_n h)kolou&qei, kai\ ou)k h!|dei o#ti a)lhqe/j e0stin to_ gino&menon dia_ tou~ a)gge/lou, e0do&kei de\ o#rama ble/pein. 10 dielqo&ntej de\ prw&thn fulakh_n kai\ deute/ran h}lqan e0pi\ th_n pu&lhn th_n sidhra~n th_n fe/rousan ei0j th_n po&lin, h#tij au)toma&th h)noi/gh au)toi=j, kai\ e0celqo&ntej proh~lqon r(u&mhn mi/an, kai\ eu)qe/wj a)pe/sth o( a!ggeloj a)p' au)tou~. 11 kai\ o( Pe/troj e0n e9autw~| geno&menoj ei]pen, Nu~n oi]da a)lhqw~j o#ti e0cape/steilen [o(] ku&rioj to_n a!ggelon au)tou~ kai\ e0cei/lato& me e0k xeiro_j 79Hrw&|dou kai\ pa&shj th~j prosdoki/aj tou~ laou~ tw~n 70Ioudai/wn. 12 sunidw&n te h}lqen e0pi\ th_n oi0ki/an th~j Mari/aj th~j mhtro_j 70Iwa&nnou tou~ e0pikaloume/nou Ma&rkou, ou{ h}san i9kanoi\ sunhqroisme/noi kai\ proseuxo&menoi. 13 krou&santoj de\ au)tou~ th_n qu&ran tou~ pulw~noj prosh~lqen paidi/skh u(pakou~sai o)no&mati 79Ro&dh: 14 kai\ e0pignou~sa th_n fwnh_n tou~ Pe/trou a)po_ th~j xara~j ou)k h!noicen to_n pulw~na, ei0sdramou~sa de\ a)ph&ggeilen e9sta&nai to_n Pe/tron pro_ tou~ pulw~noj. 15 oi9 de\ pro_j au)th_n ei]pan, Mai/nh|. h( de\ dii+sxuri/zeto ou#twj e1xein. oi9 de\ e1legon, 79O a!ggelo&j e0stin au)tou~. 16 o( de\ Pe/troj e0pe/menen krou&wn: a)noi/cantej de\ ei]dan au)to_n kai\ e0ce/sthsan. 17 katasei/saj de\ au)toi=j th~| xeiri\ siga~n dihgh&sato [au)toi=j] pw~j o( ku&rioj au)to_n e0ch&gagen e0k th~j fulakh~j, ei]pe/n te, 70Apaggei/late 70Iakw&bw| kai\ toi=j a)delfoi=j tau~ta. kai\ e0celqw_n e0poreu&qh ei0j e3teron to&pon.

777
12:18 Genome/nhj de\ h(me/raj h}n ta&raxoj ou)k o)li/goj e0n toi=j stratiw&taij, ti/ a!ra o( Pe/troj e0ge/neto. 19 79Hrw&|dhj de\ e0pizhth&saj au)to_n kai\ mh_ eu(rw_n a)nakri/naj tou_j fu&lakaj e0ke/leusen a)paxqh~nai, kai\ katelqw_n a)po_ th~j 70Ioudai/aj ei0j Kaisa&reian die/triben.

777
12:20 7]Hn de\ qumomaxw~n Turi/oij kai\ Sidwni/oij: o(moqumado_n de\ parh~san pro_j au)to&n, kai\ pei/santej Bla&ston to_n e0pi\ tou~ koitw~noj tou~ basile/wj h)|tou~nto ei0rh&nhn, dia_ to_ tre/fesqai au)tw~n th_n xw&ran a)po_ th~j basilikh~j. 21 takth~| de\ h(me/ra| o( 79Hrw&|dhj e0ndusa&menoj e0sqh~ta basilikh_n [kai\] kaqi/saj e0pi\ tou~ bh&matoj e0dhmhgo&rei pro_j au)tou&j: 22 o( de\ dh~moj e0pefw&nei, Qeou~ fwnh_ kai\ ou)k a)nqrw&pou. 23 kuri/ou a)nq' w{n ou)k e1dwken th_n do&can tw~| qew~|, kai\ geno&menoj skwlhko&brwtoj e0ce/yucen.
777
12:24 79O de\ lo&goj tou~ qeou~ hu!canen kai\ e0plhqu&neto. 25 Barnaba~j de\ kai\ Sau~loj u(pe/streyan ei0j 70Ierousalh_m plhrw&santej th_n diakoni/an, sumparalabo&ntej 70Iwa&nnhn to_n e0piklhqe/nta Ma~rkon.

13:1 7]Hsan de\ e0n 70Antioxei/a| kata_ th_n ou}san e0kklhsi/an profh~tai kai\ dida&skaloi o# te Barnaba~j kai\ Sumew_n o( kalou&menoj Ni/ger, kai\ Lou&kioj o( Kurhnai=oj, Manah&n te 79Hrw&|dou tou~ tetraa&rxou su&ntrofoj kai\ Sau~loj. 2 leitourgou&ntwn de\ au)tw~n tw~| kuri/w| kai\ nhsteuo&ntwn ei]pen to_ pneu~ma to_ a#gion, 70Afori/sate dh& moi to_n Barnaba~n kai\ Sau~lon ei0j to_ e1rgon o$ proske/klhmai au)tou&j. 3 to&te nhsteu&santej kai\ proseuca&menoi kai\ e0piqe/ntej ta_j xei=raj au)toi=j a)pe/lusan.

777
13:4 Au)toi\ me\n ou}n e0kpemfqe/ntej u(po_ tou~ a(gi/ou pneu&matoj kath~lqon ei0j Seleu&keian, e0kei=qe/n te a)pe/pleusan ei0j Ku&pron, 5 kai\ geno&menoi e0n Salami=ni kath&ggellon to_n lo&gon tou~ qeou~ e0n tai=j sunagwgai=j tw~n 70Ioudai/wn: ei]xon de\ kai\ 70Iwa&nnhn u(phre/thn. 6 dielqo&ntej de\ o#lhn th_n nh~son a!xri Pa&fou eu{ron a!ndra tina_ ma&gon yeudoprofh&thn 70Ioudai=on w{| o!noma Barihsou~, 7 o$j h}n su_n tw~| a)nqupa&tw| Sergi/w| Pau&lw|, a)ndri\ sunetw~|. ou{toj proskalesa&menoj Barnaba~n kai\ Sau~lon e0pezh&thsen a)kou~sai to_n lo&gon tou~ qeou~: 8 a)nqi/stato de\ au)toi=j 70Elu&maj o( ma&goj, ou#twj ga_r meqermhneu&etai to_ o!noma au)tou~, zhtw~n diastre/yai to_n a)nqu&paton a)po_ th~j pi/stewj. 9 Sau~loj de/, o( kai\ Pau~loj, plhsqei\j pneu&matoj a(gi/ou a)teni/saj ei0j au)to_n 10 ei]pen, 7]W plh&rhj panto_j do&lou kai\ pa&shj r(a|diourgi/aj, ui9e\ diabo&lou, e0xqre\ pa&shj dikaiosu&nhj, ou) pau&sh| diastre/fwn ta_j o(dou_j [tou~] kuri/ou ta_j eu)qei/aj; 11 kai\ nu~n i0dou_ xei\r kuri/ou e0pi\ se/, kai\ e1sh| tuflo_j mh_ ble/pwn to_n h#lion a!xri kairou~. paraxrh~ma& te e1pesen e0p' au)to_n a)xlu_j kai\ sko&toj, kai\ peria&gwn e0zh&tei xeiragwgou&j. 12 to&te i0dw_n o( a)nqu&patoj to_ gegono_j e0pi/steusen e0kplhsso&menoj e0pi\ th~| didaxh~| tou~ kuri/ou.

777
13:13 70Anaxqe/ntej de\ a)po_ th~j Pa&fou oi9 peri\ Pau~lon h}lqon ei0j Pe/rghn th~j Pamfuli/aj: 70Iwa&nnhj de\ a)poxwrh&saj a)p' au)tw~n u(pe/streyen ei0j 79Ieroso&luma. 14 au)toi\ de\ dielqo&ntej a)po_ th~j Pe/rghj parege/nonto ei0j 70Antio&xeian th_n Pisidi/an, kai\ ei0selqo&ntej ei0j th_n sunagwgh_n th~| h(me/ra| tw~n sabba&twn e0ka&qisan. 15 meta_ de\ th_n a)na&gnwsin tou~ no&mou kai\ tw~n profhtw~n a)pe/steilan oi9 a)rxisuna&gwgoi pro_j au)tou_j le/gontej, 71Andrej a)delfoi/, ei1 ti/j e0stin e0n u(mi=n lo&goj paraklh&sewj pro_j to_n lao&n, le/gete. 16 a)nasta_j de\ Pau~loj kai\ katasei/saj th~| xeiri\ ei]pen:
777
71Andrej 70Israhli=tai kai\ oi9 fobou&menoi to_n qeo&n, a)kou&sate. 17 o( qeo_j tou~ laou~ tou&tou 70Israh_l e0cele/cato tou_j pate/raj h(mw~n, kai\ to_n lao_n u#ywsen e0n th~| paroiki/a| e0n gh~| Ai0gu&ptou, kai\ meta_ braxi/onoj u(yhlou~ e0ch&gagen au)tou_j e0c au)th~j, 18 kai\ w(j tessarakontaeth~ xro&non e0tropofo&rhsen au)tou_j e0n th~| e0rh&mw|, 19 kai\ kaqelw_n e1qnh e9pta_ e0n gh~| Xana&an kateklhrono&mhsen th_n gh~n au)tw~n 20 w(j e1tesin tetrakosi/oij kai\ penth&konta. kai\ meta_ tau~ta e1dwken krita_j e3wj Samouh_l [tou~] profh&tou. 21 ka)kei=qen h)|th&santo basile/a, kai\ e1dwken au)toi=j o( qeo_j to_n Saou_l ui9o_n Ki/j, a!ndra e0k fulh~j Beniamei/n, e1th tessara&konta. 22 kai\ metasth&saj au)to_n h!geiren to_n Daui\d au)toi=j ei0j basile/a, w{| kai\ ei]pen marturh&saj, Eu{ron Daui\d to_n tou~ 70Iessai/, a!ndra kata_ th_n kardi/an mou, o$j poih&sei pa&nta ta_ qelh&mata& mou. 23 tou&tou o( qeo_j a)po_ tou~ spe/rmatoj kat' e0paggeli/an h!gagen tw~| 70Israh_l swth~ra 70Ihsou~n, 24 prokhru&cantoj 70Iwa&nnou pro_ prosw&pou th~j ei0so&dou au)tou~ ba&ptisma metanoi/aj panti\ tw~| law~| 70Israh&l. 25 w(j de\ e0plh&rou 70Iwa&nnhj to_n dro&mon, e1legen, Ti/ e0me\ u(ponoei=te ei]nai; ou)k ei0mi\ e0gw&: a)ll' i0dou_ e1rxetai met' e0me\ ou{ ou)k ei0mi\ a!cioj to_ u(po&dhma tw~n podw~n lu~sai.
777
13:26 71Andrej a)delfoi/, ui9oi\ ge/nouj 70Abraa_m kai\ oi9 e0n u(mi=n fobou&menoi to_n qeo&n, h(mi=n o( lo&goj th~j swthri/aj tau&thj e0capesta&lh. 27 oi9 ga_r katoikou~ntej e0n 70Ierousalh_m kai\ oi9 a!rxontej au)tw~n tou~ton a)gnoh&santej kai\ ta_j fwna_j tw~n profhtw~n ta_j kata_ pa~n sa&bbaton a)naginwskome/naj kri/nantej e0plh&rwsan, 28 kai\ mhdemi/an ai0ti/an qana&tou eu(ro&ntej h)|th&santo Pila~ton a)naireqh~nai au)to&n: 29 w(j de\ e0te/lesan pa&nta ta_ peri\ au)tou~ gegramme/na, kaqelo&ntej a)po_ tou~ cu&lou e1qhkan ei0j mnhmei=on. 30 o( de\ qeo_j h!geiren au)to_n e0k nekrw~n: 31 o$j w!fqh e0pi\ h(me/raj plei/ouj toi=j sunanaba~sin au)tw~| a)po_ th~j Galilai/aj ei0j 70Ierousalh&m, oi3tinej [nu~n] ei0sin ma&rturej au)tou~ pro_j to_n lao&n. 32 kai\ h(mei=j u(ma~j eu)aggelizo&meqa th_n pro_j tou_j pate/raj e0paggeli/an genome/nhn, 33 o#ti tau&thn o( qeo_j e0kpeplh&rwken toi=j te/knoij h(mi=n a)nasth&saj 70Ihsou~n, w(j kai\ e0n tw~| yalmw~| ge/graptai tw~| deute/rw|,
777Ui9o&j mou ei] su&,
777777e0gw_ sh&meron gege/nnhka& se.
34 o#ti de\ a)ne/sthsen au)to_n e0k nekrw~n mhke/ti me/llonta u(postre/fein ei0j diafqora&n, ou#twj ei1rhken o#ti
777Dw&sw u(mi=n ta_ o#sia Daui\d ta_ pista&.
35 dio&ti kai\ e0n e9te/rw| le/gei,
777Ou) dw&seij to_n o#sio&n sou i0dei=n diafqora&n.
36 Daui\d me\n ga_r i0di/a| genea~| u(phreth&saj th~| tou~ qeou~ boulh~| e0koimh&qh kai\ prosete/qh pro_j tou_j pate/raj au)tou~ kai\ ei]den diafqora&n, 37 o$n de\ o( qeo_j h!geiren ou)k ei]den diafqora&n. 38 gnwsto_n ou}n e1stw u(mi=n, a!ndrej a)delfoi/, o#ti dia_ tou&tou u(mi=n a!fesij a(martiw~n katagge/lletai[, kai\] a)po_ pa&ntwn w{n ou)k h)dunh&qhte e0n no&mw| Mwu"se/wj dikaiwqh~nai 39 e0n tou&tw| pa~j o( pisteu&wn dikaiou~tai. 40 ble/pete ou}n mh_ e0pe/lqh| to_ ei0rhme/non e0n toi=j profh&taij,
417771Idete, oi9 katafronhtai/,
777777kai\ qauma&sate kai\ a)fani/sqhte,
777o#ti e1rgon e0rga&zomai e0gw_ e0n tai=j h(me/raij u(mw~n,
777777e1rgon o$ ou) mh_ pisteu&shte e0a&n tij e0kdihgh~tai
777777777777u(mi=n.
777
13:42 70Ecio&ntwn de\ au)tw~n pareka&loun ei0j to_ metacu_ sa&bbaton lalhqh~nai au)toi=j ta_ r(h&mata tau~ta. 43 luqei/shj de\ th~j sunagwgh~j h)kolou&qhsan polloi\ tw~n 70Ioudai/wn kai\ tw~n sebome/nwn proshlu&twn tw~| Pau&lw| kai\ tw~| Barnaba~|, oi3tinej proslalou~ntej au)toi=j e1peiqon au)tou_j prosme/nein th~| xa&riti tou~ qeou~.
777
13:44 Tw~| de\ e0rxome/nw| sabba&tw| sxedo_n pa~sa h( po&lij sunh&xqh a)kou~sai to_n lo&gon tou~ kuri/ou. 45 i0do&ntej de\ oi9 70Ioudai=oi tou_j o!xlouj e0plh&sqhsan zh&lou kai\ a)nte/legon toi=j u(po_ Pau&lou laloume/noij blasfhmou~ntej. 46 parrhsiasa&menoi/ te o( Pau~loj kai\ o( Barnaba~j ei]pan, 79Umi=n h}n a)nagkai=on prw~ton lalhqh~nai to_n lo&gon tou~ qeou~: e0peidh_ a)pwqei=sqe au)to_n kai\ ou)k a)ci/ouj kri/nete e9autou_j th~j ai0wni/ou zwh~j, i0dou_ strefo&meqa ei0j ta_ e1qnh. 47 ou#twj ga_r e0nte/taltai h(mi=n o( ku&rioj,
777Te/qeika& se ei0j fw~j e0qnw~n
777777tou~ ei]nai/ se ei0j swthri/an e3wj e0sxa&tou th~j gh~j.
48 a)kou&onta de\ ta_ e1qnh e1xairon kai\ e0do&cazon to_n lo&gon tou~ kuri/ou, kai\ e0pi/steusan o#soi h}san tetagme/noi ei0j zwh_n ai0w&nion: 49 diefe/reto de\ o( lo&goj tou~ kuri/ou di' o#lhj th~j xw&raj. 50 oi9 de\ 70Ioudai=oi parw&trunan ta_j sebome/naj gunai=kaj ta_j eu)sxh&monaj kai\ tou_j prw&touj th~j po&lewj kai\ e0ph&geiran diwgmo_n e0pi\ to_n Pau~lon kai\ Barnaba~n, kai\ e0ce/balon au)tou_j a)po_ tw~n o(ri/wn au)tw~n. 51 oi9 de\ e0ktinaca&menoi to_n koniorto_n tw~n podw~n e0p' au)tou_j h}lqon ei0j 70Iko&nion, 52 oi3 te maqhtai\ e0plhrou~nto xara~j kai\ pneu&matoj a(gi/ou.

14:1 70Ege/neto de\ e0n 70Ikoni/w| kata_ to_ au)to_ ei0selqei=nau)tou_j ei0j th_n sunagwgh_n tw~n 70Ioudai/wn kai\ lalh~sai ou#twj w#ste pisteu~sai 70Ioudai/wn te kai\ 79Ellh&nwn polu_ plh~qoj. 2 oi9 de\ a)peiqh&santej 70Ioudai=oi e0ph&geiran kai\ e0ka&kwsan ta_j yuxa_j tw~n e0qnw~n kata_ tw~n a)delfw~n. 3 i9kano_n me\n ou}n xro&non die/triyan parrhsiazo&menoi e0pi\ tw~| kuri/w| tw~| marturou~nti tw~| lo&gw| th~j xa&ritoj au)tou~, dido&nti shmei=a kai\ te/rata gi/nesqai dia_ tw~n xeirw~n au)tw~n. 4 e0sxi/sqh de\ to_ plh~qoj th~j po&lewj, kai\ oi9 me\n h}san su_n toi=j 70Ioudai/oij oi9 de\ su_n toi=j a)posto&loij. 5 w(j de\ e0ge/neto o(rmh_ tw~n e0qnw~n te kai\ 70Ioudai/wn su_n toi=j a!rxousin au)tw~n u(bri/sai kai\ liqobolh~sai au)tou&j, 6 sunido&ntej kate/fugon ei0j ta_j po&leij th~j Lukaoni/aj Lu&stran kai\ De/rbhn kai\ th_n peri/xwron, 7 ka)kei= eu)aggelizo&menoi h}san.

777
14:8 Kai/ tij a)nh_r a)du&natoj e0n Lu&stroij toi=j posi\n e0ka&qhto, xwlo_j e0k koili/aj mhtro_j au)tou~, o$j ou)de/pote periepa&thsen. 9 ou{toj h!kousen tou~ Pau&lou lalou~ntoj: o$j a)teni/saj au)tw~| kai\ i0dw_n o#ti e1xei pi/stin tou~ swqh~nai 10 ei]pen mega&lh| fwnh~|, 70Ana&sthqi e0pi\ tou_j po&daj sou o)rqo&j. kai\ h#lato kai\ periepa&tei. 11 oi3 te o!xloi i0do&ntej o$ e0poi/hsen Pau~loj e0ph~ran th_n fwnh_n au)tw~n Lukaonisti\ le/gontej, Oi9 qeoi\ o(moiwqe/ntej a)nqrw&poij kate/bhsan pro_j h(ma~j: 12 e0ka&loun te to_n Barnaba~n Di/a, to_n de\ Pau~lon 79Ermh~n, e0peidh_ au)to_j h}n o( h(gou&menoj tou~ lo&gou. 13 o# te i9ereu_j tou~ Dio_j tou~ o!ntoj pro_ th~j po&lewj tau&rouj kai\ ste/mmata e0pi\ tou_j pulw~naj e0ne/gkaj su_n toi=j o!xloij h!qelen qu&ein. 14 a)kou&santej de\ oi9 a)po&stoloi Barnaba~j kai\ Pau~loj, diarrh&cantej ta_ i9ma&tia au)tw~n e0ceph&dhsan ei0j to_n o!xlon, kra&zontej 15 kai\ le/gontej, 71Andrej, ti/ tau~ta poiei=te; kai\ h(mei=j o(moiopaqei=j e0smen u(mi=n a!nqrwpoi, eu)aggelizo&menoi u(ma~j a)po_ tou&twn tw~n matai/wn e0pistre/fein e0pi\ qeo_n zw~nta o$j e0poi/hsen to_n ou)rano_n kai\ th_n gh~n kai\ th_n qa&lassan kai\ pa&nta ta_ e0n au)toi=j: 16 o$j e0n tai=j parw|xhme/naij geneai=j ei1asen pa&nta ta_ e1qnh poreu&esqai tai=j o(doi=j au)tw~n: 17 kai/toi ou)k a)ma&rturon au(to_n a)fh~ken a)gaqourgw~n, ou)rano&qen u(mi=n u(etou_j didou_j kai\ kairou_j karpofo&rouj, e0mpiplw~n trofh~j kai\ eu)frosu&nhj ta_j kardi/aj u(mw~n. 18 kai\ tau~ta le/gontej mo&lij kate/pausan tou_j o!xlouj tou~ mh_ qu&ein au)toi=j.
777
14:19 70Eph~lqan de\ a)po_ 70Antioxei/aj kai\ 70Ikoni/ou 70Ioudai=oi, kai\ pei/santej tou_j o!xlouj kai\ liqa&santej to_n Pau~lon e1suron e1cw th~j po&lewj, nomi/zontej au)to_n teqnhke/nai. 20 kuklwsa&ntwn de\ tw~n maqhtw~n au)to_n a)nasta_j ei0sh~lqen ei0j th_n po&lin. kai\ th~| e0pau&rion e0ch~lqen su_n tw~| Barnaba~| ei0j De/rbhn.

777
14:21 Eu)aggelisa&menoi/ te th_n po&lin e0kei/nhn kai\ maqhteu&santej i9kanou_j u(pe/streyan ei0j th_n Lu&stran kai\ ei0j 70Iko&nion kai\ ei0j 70Antio&xeian, 22 e0pisthri/zontej ta_j yuxa_j tw~n maqhtw~n, parakalou~ntej e0mme/nein th~| pi/stei, kai\ o#ti dia_ pollw~n qli/yewn dei= h(ma~j ei0selqei=n ei0j th_n basilei/an tou~ qeou~. 23 xeirotonh&santej de\ au)toi=j kat' e0kklhsi/an presbute/rouj proseuca&menoi meta_ nhsteiw~n pare/qento au)tou_j tw~| kuri/w| ei0j o$n pepisteu&keisan. 24 kai\ dielqo&ntej th_n Pisidi/an h}lqon ei0j th_n Pamfuli/an, 25 kai\ lalh&santej e0n Pe/rgh| to_n lo&gon kate/bhsan ei0j 70Atta&leian. 26 ka)kei=qen a)pe/pleusan ei0j 70Antio&xeian, o#qen h}san paradedome/noi th~| xa&riti tou~ qeou~ ei0j to_ e1rgon o$ e0plh&rwsan. 27 parageno&menoi de\ kai\ sunagago&ntej th_n e0kklhsi/an a)nh&ggellon o#sa e0poi/hsen o( qeo_j met' au)tw~n kai\ o#ti h!noicen toi=j e1qnesin qu&ran pi/stewj. 28 die/tribon de\ xro&non ou)k o)li/gon su_n toi=j maqhtai=j.

15:1 Kai/ tinej katelqo&ntej a)po_ th~j 70Ioudai/aj e0di/daskon tou_j a)delfou_j o#ti 70Ea_n mh_ peritmhqh~te tw~| e1qei tw~| Mwu"se/wj, ou) du&nasqe swqh~nai. 2 genome/nhj de\ sta&sewj kai\ zhth&sewj ou)k o)li/ghj tw~| Pau&lw| kai\ tw~| Barnaba~| pro_j au)tou_j e1tacan a)nabai/nein Pau~lon kai\ Barnaba~n kai/ tinaj a!llouj e0c au)tw~n pro_j tou_j a)posto&louj kai\ presbute/rouj ei0j 70Ierousalh_m peri\ tou~ zhth&matoj tou&tou. 3 Oi9 me\n ou}n propemfqe/ntej u(po_ th~j e0kklhsi/aj dih&rxonto th&n te Foini/khn kai\ Sama&reian e0kdihgou&menoi th_n e0pistrofh_n tw~n e0qnw~n, kai\ e0poi/oun xara_n mega&lhn pa~sin toi=j a)delfoi=j. 4 parageno&menoi de\ ei0j 70Ierousalh_m parede/xqhsan a)po_ th~j e0kklhsi/aj kai\ tw~n a)posto&lwn kai\ tw~n presbute/rwn, a)nh&ggeila&n te o#sa o( qeo_j e0poi/hsen met' au)tw~n. 5 e0cane/sthsan de/ tinej tw~n a)po_ th~j ai9re/sewj tw~n Farisai/wn pepisteuko&tej, le/gontej o#ti dei= perite/mnein au)tou_j paragge/llein te threi=n to_n no&mon Mwu"se/wj.
777
15:6 Sunh&xqhsan de\ oi9 a)po&stoloi kai\ oi9 presbu&teroi i0dei=n peri\ tou~ lo&gou tou&tou. 7 pollh~j de\ zhth&sewj genome/nhj a)nasta_j Pe/troj ei]pen pro_j au)tou&j, 71Andrej a)delfoi/, u(mei=j e0pi/stasqe o#ti a)f' h(merw~n a)rxai/wn e0n u(mi=n e0cele/cato o( qeo_j dia_ tou~ sto&mato&j mou a)kou~sai ta_ e1qnh to_n lo&gon tou~ eu)aggeli/ou kai\ pisteu~sai: 8 kai\ o( kardiognw&sthj qeo_j e0martu&rhsen au)toi=j dou_j to_ pneu~ma to_ a#gion kaqw_j kai\ h(mi=n, 9 kai\ ou)qe\n die/krinen metacu_ h(mw~n te kai\ au)tw~n, th~| pi/stei kaqari/saj ta_j kardi/aj au)tw~n. 10 nu~n ou}n ti/ peira&zete to_n qeo&n, e0piqei=nai zugo_n e0pi\ to_n tra&xhlon tw~n maqhtw~n o$n ou!te oi9 pate/rej h(mw~n ou!te h(mei=j i0sxu&samen basta&sai; 11 a)lla_ dia_ th~j xa&ritoj tou~ kuri/ou 70Ihsou~ pisteu&omen swqh~nai kaq' o$n tro&pon ka)kei=noi.
777
15:12 70Esi/ghsen de\ pa~n to_ plh~qoj, kai\ h!kouon Barnaba~ kai\ Pau&lou e0chgoume/nwn o#sa e0poi/hsen o( qeo_j shmei=a kai\ te/rata e0n toi=j e1qnesin di' au)tw~n. 13 Meta_ de\ to_ sigh~sai au)tou_j a)pekri/qh 70Ia&kwboj le/gwn, 71Andrej a)delfoi/, a)kou&sate/ mou. 14 Sumew_n e0chgh&sato kaqw_j prw~ton o( qeo_j e0peske/yato labei=n e0c e0qnw~n lao_n tw~| o)no&mati au)tou~. 15 kai\ tou&tw| sumfwnou~sin oi9 lo&goi tw~n profhtw~n, kaqw_j ge/graptai,
1677Meta_ tau~ta a)nastre/yw
777kai\ a)noikodomh&sw th_n skhnh_n Daui\d th_n peptwkui=an,
777777kai\ ta_ kateskamme/na au)th~j a)noikodomh&sw
777777777kai\ a)norqw&sw au)th&n,
1777o#pwj a@n e0kzhth&swsin oi9 kata&loipoi tw~n a)nqrw&pwn
777777777777to_n ku&rion,
777777kai\ pa&nta ta_ e1qnh e0f' ou$j e0pike/klhtai to_ o!noma&
777777777777mou e0p' au)tou&j,
777777777le/gei ku&rioj poiw~n tau~ta
18 gnwsta_ a)p'
777777777777ai0w~noj.
19 dio_ e0gw_ kri/nw mh_ parenoxlei=n toi=j a)po_ tw~n e0qnw~n e0pistre/fousin e0pi\ to_n qeo&n, 20 a)lla_ e0pistei=lai au)toi=j tou~ a)pe/xesqai tw~n a)lisghma&twn tw~n ei0dw&lwn kai\ th~j pornei/aj kai\ tou~ pniktou~ kai\ tou~ ai3matoj: 21 Mwu"sh~j ga_r e0k genew~n a)rxai/wn kata_ po&lin tou_j khru&ssontaj au)to_n e1xei e0n tai=j sunagwgai=j kata_ pa~n sa&bbaton a)naginwsko&menoj.

777
15:22 To&te e1doce toi=j a)posto&loij kai\ toi=j presbute/roij su_n o#lh| th~| e0kklhsi/a| e0klecame/nouj a!ndraj e0c au)tw~n pe/myai ei0j 70Antio&xeian su_n tw~| Pau&lw| kai\ Barnaba~|, 70Iou&dan to_n kalou&menon Barsabba~n kai\ Si/lan, a!ndraj h(goume/nouj e0n toi=j a)delfoi=j, 23 gra&yantej dia_ xeiro_j au)tw~n, Oi9 a)po&stoloi kai\ oi9 presbu&teroi a)delfoi\ toi=j kata_ th_n 70Antio&xeian kai\ Suri/an kai\ Kiliki/an a)delfoi=j toi=j e0c e0qnw~n xai/rein. 24 70Epeidh_ h)kou&samen o#ti tine\j e0c h(mw~n [e0celqo&ntej] e0ta&racan u(ma~j lo&goij a)naskeua&zontej ta_j yuxa_j u(mw~n, oi[j ou) diesteila&meqa, 25 e1docen h(mi=n genome/noij o(moqumado_n e0klecame/nouj a!ndraj pe/myai pro_j u(ma~j su_n toi=j a)gaphtoi=j h(mw~n Barnaba~| kai\ Pau&lw|, 26 a)nqrw&poij paradedwko&si ta_j yuxa_j au)tw~n u(pe\r tou~ o)no&matoj tou~ kuri/ou h(mw~n 70Ihsou~ Xristou~. 27 a)pesta&lkamen ou}n 70Iou&dan kai\ Si/lan, kai\ au)tou_j dia_ lo&gou a)pagge/llontaj ta_ au)ta&. 28 e1docen ga_r tw~| pneu&mati tw~| a(gi/w| kai\ h(mi=n mhde\n ple/one0piti/qesqai u(mi=n ba&roj plh_n tou&twn tw~n e0pa&nagkej, 29 a)pe/xesqai ei0dwloqu&twn kai\ ai3matoj kai\ pniktw~n kai\ pornei/aj: e0c w{n diathrou~ntej e9autou_j eu} pra&cete. 71Errwsqe.
777
15:30 Oi9 me\n ou}n a)poluqe/ntej kath~lqon ei0j 70Antio&xeian, kai\ sunagago&ntej to_ plh~qoj e0pe/dwkan th_n e0pistolh&n: 31 a)nagno&ntej de\ e0xa&rhsan e0pi\ th~| paraklh&sei. 32 70Iou&daj te kai\ Si/laj, kai\ au)toi\ profh~tai o!ntej, dia_ lo&gou pollou~ pareka&lesan tou_j a)delfou_j kai\ e0pesth&rican: 33 poih&santej de\ xro&non a)pelu&qhsan met' ei0rh&nhj a)po_ tw~n a)delfw~n pro_j tou_j a)postei/lantaj au)tou&j. 35 Pau~loj de\ kai\ Barnaba~j die/tribon e0n 70Antioxei/a| dida&skontej kai\ eu)aggelizo&menoi meta_ kai\ e9te/rwn pollw~n to_n lo&gon tou~ kuri/ou.

777
15:36 Meta_ de/ tinaj h(me/raj ei]pen pro_j Barnaba~n Pau~loj, 70Epistre/yantej dh_ e0piskeyw&meqa tou_j a)delfou_j kata_ po&lin pa~san e0n ai[j kathggei/lamen to_n lo&gon tou~ kuri/ou, pw~j e1xousin. 37 Barnaba~j de\ e0bou&leto sumparalabei=n kai\ to_n 70Iwa&nnhn to_n kalou&menon Ma~rkon: 38 Pau~loj de\ h)ci/ou to_n a)posta&nta a)p' au)tw~n a)po_ Pamfuli/aj kai\ mh_ sunelqo&nta au)toi=j ei0j to_ e1rgon mh_ sumparalamba&nein tou~ton. 39 e0ge/neto de\ parocusmo_j w#ste a)poxwrisqh~nai au)tou_j a)p' a)llh&lwn, to&n te Barnaba~n paralabo&nta to_n Ma~rkon e0kpleu~sai ei0j Ku&pron. 40 Pau~loj de\ e0pileca&menoj Si/lan e0ch~lqen paradoqei\j th~| xa&riti tou~ kuri/ou u(po_ tw~n a)delfw~n, 41 dih&rxeto de\ th_n Suri/an kai\ th_n Kiliki/an e0pisthri/zwn ta_j e0kklhsi/aj.

16:1 Kath&nthsen de\ ei0j De/rbhn kai\ ei0j Lu&stran. kai\ i0dou_ maqhth&j tij h}n e0kei= o)no&mati Timo&qeoj, ui9o_j gunaiko_j 70Ioudai/aj pisth~j patro_j de\ 73Ellhnoj, 2 o$j e0marturei=to u(po_ tw~n e0n Lu&stroij kai\ 70Ikoni/w| a)delfw~n. 3 tou~ton h)qe/lhsen o( Pau~loj su_n au)tw~| e0celqei=n, kai\ labw_n perie/temen au)to_n dia_ tou_j 70Ioudai/ouj tou_j o!ntaj e0n toi=j to&poij e0kei/noij, h!|deisan ga_r a#pantej to_n pate/ra au)tou~ o#ti 73Ellhn u(ph~rxen. 4 w(j de\ dieporeu&onto ta_j po&leij, paredi/dosan au)toi=j fula&ssein ta_ do&gmata ta_ kekrime/na u(po_ tw~n a)posto&lwn kai\ presbute/rwn tw~n e0n 79Ierosolu&moij. 5 ai9 me\n ou}n e0kklhsi/ai e0stereou~nto th~| pi/stei kai\ e0peri/sseuon tw~| a)riqmw~| kaq' h(me/ran.

777
16:6 Dih~lqon de\ th_n Frugi/an kai\ Galatikh_n xw&ran, kwluqe/ntej u(po_ tou~ a(gi/ou pneu&matoj lalh~sai to_n lo&gon e0n th~| 70Asi/a|: 7 e0lqo&ntej de\ kata_ th_n Musi/an e0pei/razon ei0j th_n Biquni/an poreuqh~nai, kai\ ou)k ei1asen au)tou_j to_ pneu~ma 70Ihsou~: 8 parelqo&ntej de\ th_n Musi/an kate/bhsan ei0j Trw|a&da. 9 kai\ o#rama dia_ [th~j] nukto_j tw~| Pau&lw| w!fqh, a)nh_r Makedw&n tij h}n e9stw_j kai\ parakalw~n au)to_n kai\ le/gwn, Diaba_j ei0j Makedoni/an boh&qhson h(mi=n. 10 w(j de\ to_ o#rama ei]den, eu)qe/wj e0zhth&samen e0celqei=n ei0j Makedoni/an, sumbiba&zontej o#ti proske/klhtai h(ma~j o( qeo_j eu)aggeli/sasqai au)tou&j.

777
16:11 70Anaxqe/ntej de\ a)po_ Trw|a&doj eu)qudromh&samen ei0j Samoqra&|khn, th~| de\ e0piou&sh| ei0j Ne/an Po&lin, 12 ka)kei=qen ei0j Fili/ppouj, h#tij e0sti\n prw&thj meri/doj th~j Makedoni/aj po&lij, kolwni/a. h}men de\ e0n tau&th| th~| po&lei diatri/bontej h(me/raj tina&j. 13 th~| te h(me/ra| tw~n sabba&twn e0ch&lqomen e1cw th~j pu&lhj para_ potamo_n ou{ e0nomi/zomen proseuxh_n ei]nai, kai\ kaqi/santej e0lalou~men tai=j sunelqou&saij gunaici/n. 14 kai/ tij gunh_ o)no&mati Ludi/a, porfuro&pwlij po&lewj Quati/rwn sebome/nh to_n qeo&n, h!kouen, h{j o( ku&rioj dih&noicen th_n kardi/an prose/xein toi=j laloume/noij u(po_ tou~ Pau&lou. 15 w(j de\ e0bapti/sqh kai\ o( oi]koj au)th~j, pareka&lesen le/gousa, Ei0 kekri/kate/ me pisth_n tw~| kuri/w| ei]nai, ei0selqo&ntej ei0j to_n oi]ko&n mou me/nete: kai\ parebia&sato h(ma~j.

777
16:16 70Ege/neto de\ poreuome/nwn h(mw~n ei0j th_n proseuxh_n paidi/skhn tina_ e1xousan pneu~ma pu&qwna u(panth~sai h(mi=n, h#tij e0rgasi/an pollh_n parei=xen toi=j kuri/oij au)th~j manteuome/nh. 17 au#th katakolouqou~sa tw~| Pau&lw| kai\ h(mi=n e1krazen le/gousa, Ou{toi oi9 a!nqrwpoi dou~loi tou~ qeou~ tou~ u(yi/stou ei0si/n, oi3tinej katagge/llousin u(mi=n o(do_n swthri/aj. 18 tou~to de\ e0poi/ei e0pi\ polla_j h(me/raj. diaponhqei\j de\ Pau~loj kai\ e0pistre/yaj tw~| pneu&mati ei]pen, Paragge/llw soi e0n o)no&mati 70Ihsou~ Xristou~ e0celqei=n a)p' au)th~j: kai\ e0ch~lqen au)th~| th~| w#ra|. 19 i0do&ntej de\ oi9 ku&rioi au)th~j o#ti e0ch~lqen h( e0lpi\j th~j e0rgasi/aj au)tw~n e0pilabo&menoi to_n Pau~lon kai\ to_n Si/lan ei3lkusan ei0j th_n a)gora_n e0pi\ tou_j a!rxontaj, 20 kai\ prosagago&ntej au)tou_j toi=j strathgoi=j ei]pan, Ou{toi oi9 a!nqrwpoi e0ktara&ssousin h(mw~n th_n po&lin 70Ioudai=oi u(pa&rxontej, 21 kai\ katagge/llousin e1qh a$ ou)k e1cestin h(mi=n parade/xesqai ou)de\ poiei=n 79Rwmai/oij ou}sin. 22 kai\ sunepe/sth o( o!xloj kat' au)tw~n, kai\ oi9 strathgoi\ perirh&cantej au)tw~n ta_ i9ma&tia e0ke/leuon r(abdi/zein, 23 polla&j te e0piqe/ntej au)toi=j plhga_j e1balon ei0j fulakh&n, paraggei/lantej tw~| desmofu&laki a)sfalw~j threi=n au)tou&j: 24 o$j paraggeli/an toiau&thn labw_n e1balen au)tou_j ei0j th_n e0swte/ran fulakh_n kai\ tou_j po&daj h)sfali/sato au)tw~n ei0j to_ cu&lon.
777
16:25 Kata_ de\ to_ mesonu&ktion Pau~loj kai\ Si/laj proseuxo&menoi u#mnoun to_n qeo&n, e0phkrow~nto de\ au)tw~n oi9 de/smioi: 26 a!fnw de\ seismo_j e0ge/neto me/gaj w#ste saleuqh~nai ta_ qeme/lia tou~ desmwthri/ou, h)new&|xqhsan de\ paraxrh~ma ai9 qu&rai pa~sai, kai\ pa&ntwn ta_ desma_ a)ne/qh. 27 e1cupnoj de\ geno&menoj o( desmofu&lac kai\ i0dw_n a)new|gme/naj ta_j qu&raj th~j fulakh~j, spasa&menoj [th_n] ma&xairan h!mellen e9auto_n a)nairei=n, nomi/zwn e0kpefeuge/nai tou_j desmi/ouj. 28 e0fw&nhsen de\ Pau~loj mega&lh| fwnh~| le/gwn, Mhde\n pra&ch|j seautw~| kako&n, a#pantej ga&r e0smen e0nqa&de. 29 ai0th&saj de\ fw~ta ei0seph&dhsen, kai\ e1ntromoj geno&menoj prose/pesen tw~| Pau&lw| kai\ [tw~|] Si/la|, 30 kai\ proagagw_n au)tou_j e1cw e1fh, Ku&rioi, ti/ me dei= poiei=n i3na swqw~; 31 oi9 de\ ei]pan, Pi/steuson e0pi\ to_n ku&rion 70Ihsou~n, kai\ swqh&sh| su_ kai\ o( oi]ko&j sou. 32 kai\ e0la&lhsan au)tw~| to_n lo&gon tou~ kuri/ou su_n pa~sin toi=j e0n th~| oi0ki/a| au)tou~. 33 kai\ paralabw_n au)tou_j e0n e0kei/nh| th~| w#ra| th~j nukto_j e1lousen a)po_ tw~n plhgw~n, kai\ e0bapti/sqh au)to_j kai\ oi9 au)tou~ pa&ntej paraxrh~ma, 34 a)nagagw&n te au)tou_j ei0j to_n oi]kon pare/qhken tra&pezan, kai\ h)gallia&sato panoikei\ pepisteukw_j tw~| qew~|.
777
16:35 79Hme/raj de\ genome/nhj a)pe/steilan oi9 strathgoi\ tou_j r(abdou&xouj le/gontej, 70Apo&luson tou_j a)nqrw&pouj e0kei/nouj. 36 a)ph&ggeilen de\ o( desmofu&lac tou_j lo&gouj pro_j to_n Pau~lon, o#ti 70Ape/stalkan oi9 strathgoi\ i3na a)poluqh~te: nu~n ou}n e0celqo&ntej poreu&esqe e0n ei0rh&nh|. 37 o( de\ Pau~loj e1fh pro_j au)tou&j, Dei/rantej h(ma~j dhmosi/a| a)katakri/touj, a)nqrw&pouj 79Rwmai/ouj u(pa&rxontaj, e1balan ei0j fulakh&n: kai\ nu~n la&qra| h(ma~j e0kba&llousin; ou) ga&r, a)lla_ e0lqo&ntej au)toi\ h(ma~j e0cagage/twsan. 38 a)ph&ggeilan de\ toi=j strathgoi=j oi9 r(abdou~xoi ta_ r(h&mata tau~ta. e0fobh&qhsan de\ a)kou&santej o#ti 79Rwmai=oi/ ei0sin, 39 kai\ e0lqo&ntej pareka&lesan au)tou&j, kai\ e0cagago&ntej h)rw&twn a)pelqei=n a)po_ th~j po&lewj. 40 e0celqo&ntej de\ a)po_ th~j fulakh~j ei0sh~lqon pro_j th_n Ludi/an, kai\ i0do&ntej pareka&lesan tou_j a)delfou_j kai\ e0ch~lqan.

17:1 Diodeu&santej de\ th_n 70Amfi/polin kai\ th_n 70Apollwni/an h}lqon ei0j Qessaloni/khn, o#pou h}n sunagwgh_ tw~n 70Ioudai/wn. 2 kata_ de\ to_ ei0wqo_j tw~| Pau&lw| ei0sh~lqen pro_j au)tou_j kai\ e0pi\ sa&bbata tri/a diele/cato au)toi=j a)po_ tw~n grafw~n, 3 dianoi/gwn kai\ paratiqe/menoj o#ti to_n Xristo_n e1dei paqei=n kai\ a)nasth~nai e0k nekrw~n, kai\ o#ti ou{to&j e0stin o( Xristo&j, [o(] 70Ihsou~j, o$n e0gw_katagge/llw u(mi=n. 4 kai/ tinej e0c au)tw~n e0pei/sqhsan kai\ proseklhrw&qhsan tw~| Pau&lw| kai\ tw~| Si/la|, tw~n te sebome/nwn 79Ellh&nwn plh~qoj polu_ gunaikw~n te tw~n prw&twn ou)k o)li/gai. 5 Zhlw&santej de\ oi9 70Ioudai=oi kai\ proslabo&menoi tw~n a)gorai/wn a!ndraj tina_j ponhrou_j kai\ o)xlopoih&santej e0qoru&boun th_n po&lin, kai\ e0piota&ntej th~| oi0ki/a| 70Ia&sonoj e0zh&toun au)tou_j proagagei=n ei0j to_n dh~mon. 6 mh_ eu(ro&ntej de\ au)tou_j e1suron 70Ia&sona kai/ tinaj a)delfou_j e0pi\ tou_j polita&rxaj, bow~ntej o#ti Oi9 th_n oi0koume/nhn a)nastatw&santej ou{toi kai\ e0nqa&de pa&reisin, 7 ou$j u(pode/dektai 70Ia&swn: kai\ ou{toi pa&ntej a)pe/nanti tw~n dogma&twn Kai/saroj pra&ssousi, basile/a e3teron le/gontej ei]nai 70Ihsou~n. 8 e0ta&racan de\ to_n o!xlon kai\ tou_j polita&rxaj a)kou&ontaj tau~ta, 9 kai\ labo&ntej to_ i9kano_n para_ tou~ 70Ia&sonoj kai\ tw~n loipw~n a)pe/lusan au)tou&j.

777
17:10 Oi9 de\ a)delfoi\ eu)qe/wj dia_ nukto_j e0ce/pemyan to&n te Pau~lon kai\ to_n Si/lan ei0j Be/roian, oi3tinej parageno&menoi ei0j th_n sunagwgh_n tw~n 70Ioudai/wn a)ph&|esan. 11 ou{toi de\ h}san eu)gene/steroi tw~n e0n Qessaloni/kh|, oi3tinej e0de/canto to_n lo&gon meta_ pa&shj proqumi/aj, kaq' h(me/ran a)nakri/nontej ta_j grafa_j ei0 e1xoi tau~ta ou#twj. 12 polloi\ me\n ou}n e0c au)tw~n e0pi/steusan, kai\ tw~n 79Ellhni/dwn gunaikw~n tw~n eu)sxhmo&nwn kai\ a)ndrw~n ou)k o)li/goi. 13 79Wj de\ e1gnwsan oi9 a)po_ th~j Qessaloni/khj 70Ioudai=oi o#ti kai\ e0n th~| Beroi/a| kathgge/lh u(po_ tou~ Pau&lou o( lo&goj tou~ qeou~, h}lqon ka)kei= saleu&ontej kai\ tara&ssontej tou_j o!xlouj. 14 eu)qe/wj de\ to&te to_n Pau~lon e0cape/steilan oi9 a)delfoi\ poreu&esqai e3wj e0pi\ th_n qa&lassan: u(pe/meina&n te o# te Si/laj kai\ o( Timo&qeoj e0kei=. 15 oi9 de\ kaqista&nontej to_n Pau~lon h!gagon e3wj 70Aqhnw~n, kai\ labo&ntej e0ntolh_n pro_j to_n Si/lan kai\ to_n Timo&qeon i3na w(j ta&xista e1lqwsin pro_j au)to_n e0ch&|esan.

777
17:16 70En de\ tai=j 70Aqh&naij e0kdexome/nou au)tou_j tou~ Pau&lou, parwcu&neto to_ pneu~ma au)tou~ e0n au)tw~| qewrou~ntoj katei/dwlon ou}san th_n po&lin. 17 diele/geto me\n ou}n e0n th~| sunagwgh~| toi=j 70Ioudai/oij kai\ toi=j sebome/noij kai\ e0n th~| a)gora~| kata_ pa~san h(me/ran pro_j tou_j paratugxa&nontaj. 18 tine\j de\ kai\ tw~n 70Epikourei/wn kai\ Stoi+kw~n filoso&fwn sune/ballon au)tw~|, kai/ tinej e1legon, Ti/ a@n qe/loi o( spermolo&goj ou{toj le/gein; oi9 de/, Ce/nwn daimoni/wn dokei= kataggeleu_j ei]nai: o#ti to_n 70Ihsou~n kai\ th_n a)na&stasin eu)hggeli/zeto. 19 e0pilabo&menoi/ te au)tou~ e0pi\ to_n 71Areion Pa&gon h!gagon, le/gontej, Duna&meqa gnw~nai ti/j h( kainh_ au#th h( u(po_ sou~ laloume/nh didaxh&; 20 ceni/zonta ga&r tina ei0sfe/reij ei0j ta_j a)koa_j h(mw~n: boulo&meqa ou}n gnw~nai ti/na qe/lei tau~ta ei]nai. 21 70Aqhnai=oi de\ pa&ntej kai\ oi9 e0pidhmou~ntej ce/noi ei0j ou)de\n e3teron hu)kai/roun h@ le/gein ti h@ a)kou&ein ti kaino&teron.
777
17:22 Staqei\j de\ [o(] Pau~loj e0n me/sw| tou~ 70Arei/ou Pa&gou e1fh, 71Andrej 70Aqhnai=oi, kata_ pa&nta w(j deisidaimoneste/rouj u(ma~j qewrw~: 23 dierxo&menoj ga_r kai\ a)naqewrw~n ta_ seba&smata u(mw~n eu{ron kai\ bwmo_n e0n w{| e0pege/grapto, 70Agnw&stw| qew~|. o$ ou}n a)gnoou~ntej eu)sebei=te, tou~to e0gw_ katagge/llw u(mi=n. 24 o( qeo_j o( poih&saj to_n ko&smon kai\ pa&nta ta_ e0n au)tw~|, ou{toj ou)ranou~ kai\ gh~j u(pa&rxwn ku&rioj ou)k e0n xeiropoih&toij naoi=j katoikei= 25 ou)de\ u(po_ xeirw~n a)nqrwpi/nwn qerapeu&etai prosdeo&meno&j tinoj, au)to_j didou_j pa~si zwh_n kai\ pnoh_n kai\ ta_ pa&nta: 26 e0poi/hse/n te e0c e9no_j pa~n e1qnoj a)nqrw&pwn katoikei=n e0pi\ panto_j prosw&pou th~j gh~j, o(ri/saj prostetagme/nouj kairou_j kai\ ta_j o(roqesi/aj th~j katoiki/aj au)tw~n, 27 zhtei=n to_n qeo_n ei0 a!ra ge yhlafh&seian au)to_n kai\ eu#roien, kai/ ge ou) makra_n a)po_ e9no_j e9ka&stou h(mw~n u(pa&rxonta. 28 70En au)tw~| ga_r zw~men kai\ kinou&meqa kai\ e0sme/n, w(j kai/ tinej tw~n kaq' u(ma~j poihtw~n ei0rh&kasin, Tou~ ga_r kai\ ge/noj e0sme/n. 29 ge/noj ou}n u(pa&rxontej tou~ qeou~ ou)k o)fei/lomen nomi/zein xrusw~| h@ a)rgu&rw| h@ li/qw|, xara&gmati te/xnhj kai\ e0nqumh&sewj a)nqrw&pou, to_ qei=on ei]nai o#moion. 30 tou_j me\n ou}n xro&nouj th~j a)gnoi/aj u(peridw_n o( qeo_j ta_ nu~n paragge/llei toi=j a)nqrw&poij pa&ntaj pantaxou~ metanoei=n, 31 kaqo&ti e1sthsen h(me/ran e0n h{| me/llei kri/nein th_n oi0koume/nhn e0n dikaiosu&nh| e0n a)ndri\ w{| w#risen, pi/stin parasxw_n pa~sin a)nasth&saj au)to_n e0k nekrw~n.
777
17:32 70Akou&santej de\ a)na&stasin nekrw~n oi9 me\n e0xleu&azon, oi9 de\ ei]pan, 70Akouso&meqa& sou peri\ tou&tou kai\ pa&lin. 33 ou#twj o( Pau~loj e0ch~lqen e0k me/sou au)tw~n. 34 tine\j de\ a!ndrej kollhqe/ntej au)tw~| e0pi/steusan, e0n oi[j kai\ Dionu&sioj o( 70Areopagi/thj kai\ gunh_ o)no&mati Da&marij kai\ e3teroi su_n au)toi=j.

18:1 Meta_ tau~ta xwrisqei\j e0k tw~n 70Aqhnw~n h}lqen ei0j Ko&rinqon. 2 kai\ eu(rw&n tina 70Ioudai=on o)no&mati 70Aku&lan, Pontiko_n tw~| ge/nei, prosfa&twj e0lhluqo&ta a)po_ th~j 70Itali/aj kai\ Pri/skillan gunai=ka au)tou~ dia_ to_ diatetaxe/nai Klau&dion xwri/zesqai pa&ntaj tou_j 70Ioudai/ouj a)po_ th~j 79Rw&mhj, prosh~lqen au)toi=j, 3 kai\ dia_ to_ o(mo&texnon ei]nai e1menen par' au)toi=j kai\ h)rga&zeto: h}san ga_r skhnopoioi\ th~| te/xnh|. 4 diele/geto de\ e0n th~| sunagwgh~| kata_ pa~n sa&bbaton, e1peiqe/n te 70Ioudai/ouj kai\ 73Ellhnaj.
777
18:5 79Wj de\ kath~lqon a)po_ th~j Makedoni/aj o# te Si/laj kai\ o( Timo&qeoj, sunei/xeto tw~| lo&gw| o( Pau~loj, diamarturo&menoj toi=j 70Ioudai/oij ei]nai to_n Xristo&n, 70Ihsou~n. 6 a)ntitassome/nwn de\ au)tw~n kai\ blasfhmou&ntwn e0ktinaca&menoj ta_ i9ma&tia ei]pen pro_j au)tou&j, To_ ai[ma u(mw~n e0pi\ th_n kefalh_n u(mw~n: kaqaro_j e0gw&: a)po_ tou~ nu~n ei0j ta_ e1qnh poreu&somai. 7 kai\ metaba_j e0kei=qen ei0sh~lqen ei0j oi0ki/an tino_j o)no&mati Titi/ou 70Iou&stou sebome/nou to_n qeo&n, ou{ h( oi0ki/a h}n sunomorou~sa th~| sunagwgh~|. 8 Kri/spoj de\ o( a)rxisuna&gwgoj e0pi/steusen tw~| kuri/w| su_n o#lw| tw~| oi1kw| au)tou~, kai\ polloi\ tw~n Korinqi/wn a)kou&ontej e0pi/steuon kai\ e0bapti/zonto. 9 ei]pen de\ o( ku&rioj e0n nukti\ di' o(ra&matoj tw~| Pau&lw|, Mh_ fobou~, a)lla_ la&lei kai\ mh_ siwph&sh|j, 10 dio&ti e0gw& ei0mi meta_ sou~ kai\ ou)dei\j e0piqh&setai/ soi tou~ kakw~sai/ se, dio&ti lao&j e0sti/ moi polu_j e0n th~| po&lei tau&th|. 11 70Eka&qisen de\ e0niauto_n kai\ mh~naj e4c dida&skwn e0n au)toi=j to_n lo&gon tou~ qeou~.
777
18:12 Galli/wnoj de\ a)nqupa&tou o!ntoj th~j 70Axai5aj katepe/sthsan o(moqumado_n oi9 70Ioudai=oi tw~| Pau&lw| kai\ h!gagon au)to_n e0pi\ to_ bh~ma, 13 le/gontej o#ti Para_ to_n no&mon a)napei/qei ou{toj tou_j a)nqrw&pouj se/besqai to_n qeo&n. 14 me/llontoj de\ tou~ Pau&lou a)noi/gein to_ sto&ma ei]pen o( Galli/wn pro_j tou_j 70Ioudai/ouj, Ei0 me\n h}n a)di/khma& ti h@ r(a|diou&rghma ponhro&n, w} 70Ioudai=oi, kata_ lo&gon a@n a)nesxo&mhn u(mw~n: 15 ei0 de\ zhth&mata& e0stin peri\ lo&gou kai\ o)noma&twn kai\ no&mou tou~ kaq' u(ma~j, o!yesqe au)toi/: krith_j e0gw_ tou&twn ou) bou&lomai ei]nai. 16 kai\ a)ph&lasen au)tou_j a)po_ tou~ bh&matoj. 17 e0pilabo&menoi de\ pa&ntej Swsqe/nhn to_n a)rxisuna&gwgon e1tupton e1mprosqen tou~ bh&matoj: kai\ ou)de\n tou&twn tw~| Galli/wni e1melen.

777
18:18 79O de\ Pau~loj e1ti prosmei/naj h(me/raj i9kana_j toi=j a)delfoi=j a)potaca&menoj e0ce/plei ei0j th_n Suri/an, kai\ su_n au)tw~| Pri/skilla kai\ 70Aku&laj, keira&menoj e0n Kegxreai=j th_n kefalh&n, ei]xen ga_r eu)xh&n. 19 kath&nthsan de\ ei0j 71Efeson, ka)kei/nouj kate/lipen au)tou~, au)to_j de\ ei0selqw_n ei0j th_n sunagwgh_n diele/cato toi=j 70Ioudai/oij. 20 e0rwtw&ntwn de\ au)tw~n e0pi\ plei/ona xro&non mei=nai ou)k e0pe/neusen, 21 a)lla_ a)potaca&menoj kai\ ei0pw&n, Pa&lina)naka&myw pro_j u(ma~j tou~ qeou~ qe/lontoj, a)nh&xqh a)po_ th~j 70Efe/sou: 22 kai\ katelqw_n ei0j Kaisa&reian, a)naba_j kai\ a)spasa&menoj th_n e0kklhsi/an, kate/bh ei0j 70Antio&xeian, 23 kai\ poih&saj xro&non tina_ e0ch~lqen, dierxo&menoj kaqech~j th_n Galatikh_n xw&ran kai\ Frugi/an, e0pisthri/zwn pa&ntaj tou_j maqhta&j.

777
18:24 70Ioudai=oj de/ tij 70Apollw~j o)no&mati, 70Alecandreu_j tw~| ge/nei, a)nh_r lo&gioj, kath&nthsen ei0j 71Efeson, dunato_j w@n e0n tai=j grafai=j. 25 ou{toj h}n kathxhme/noj th_n o(do_n tou~ kuri/ou, kai\ ze/wn tw~| pneu&mati e0la&lei kai\ e0di/dasken a)kribw~j ta_ peri\ tou~ 70Ihsou~, e0pista&menoj mo&non to_ ba&ptisma 70Iwa&nnou. 26 ou{to&j te h!rcato parrhsia&zesqai e0n th~| sunagwgh~|: a)kou&santej de\ au)tou~ Pri/skilla kai\ 70Aku&laj prosela&bonto au)to_n kai\ a)kribe/steron au)tw~| e0ce/qento th_n o(do_n tou~ qeou~. 27 boulome/nou de\ au)tou~ dielqei=n ei0j th_n 70Axai5an protreya&menoi oi9 a)delfoi\ e1grayan toi=j maqhtai=j a)pode/casqai au)to&n: o$j parageno&menoj suneba&leto polu_ toi=j pepisteuko&sin dia_ th~j xa&ritoj: 28 eu)to&nwj ga_r toi=j 70Ioudai/oij diakathle/gxeto dhmosi/a| e0pideiknu_j dia_ tw~n grafw~n ei]nai to_n Xristo_n 70Ihsou~n.

19:1 70Ege/neto de\ e0n tw~| to_n 70Apollw~ ei]nai e0n Kori/nqw| Pau~lon dielqo&nta ta_ a)nwterika_ me/rh e0lqei=n ei0j 71Efeson kai\ eu(rei=n tinaj maqhta&j, 2 ei]pe/n te pro_j au)tou&j, Ei0 pneu~ma a#gion e0la&bete pisteu&santej; oi9 de\ pro_j au)to&n, 70All' ou)d' ei0 pneu~ma a#gion e1stin h)kou&samen. 3 o( de\ ei]pen, Ei0j ti/ ou}n e0bapti/sqhte; oi9 de\ ei]pan, Ei0j to_ 70Iwa&nnou ba&ptisma. 4 ei]pen de\ Pau~loj, 70Iwa&nnhj e0ba&ptisen ba&ptisma metanoi/aj, tw~| law~| le/gwn ei0j to_n e0rxo&menon met' au)to_n i3na pisteu&swsin, tou~t' e1stin ei0j to_n 70Ihsou~n. 5 a)kou&santej de\ e0bapti/sqhsan ei0j to_ o!noma tou~ kuri/ou 70Ihsou~: 6 kai\ e0piqe/ntoj au)toi=j tou~ Pau&lou xei=raj h}lqe to_ pneu~ma to_ a#gion e0p' au)tou&j, e0la&loun te glw&ssaij kai\ e0profh&teuon. 7 h}san de\ oi9 pa&ntej a!ndrej w(sei\ dw&deka.
777
19:8 Ei0selqw_n de\ ei0j th_n sunagwgh_n e0parrhsia&zeto e0pi\ mh~naj trei=j dialego&menoj kai\ pei/qwn peri\ th~j basilei/aj tou~ qeou~. 9 w(j de/ tinej e0sklhru&nonto kai\ h)pei/qoun kakologou~ntej th_n o(do_n e0nw&pion tou~ plh&qouj, a)posta_j a)p' au)tw~n a)fw&risen tou_j maqhta&j, kaq' h(me/ran dialego&menoj e0n th~| sxolh~| Tura&nnou. 10 tou~to de\ e0ge/neto e0pi\ e1th du&o, w#ste pa&ntaj tou_j katoikou~ntaj th_n 70Asi/an a)kou~sai to_n lo&gon tou~ kuri/ou, 70Ioudai/ouj te kai\ 73Ellhnaj.

777
19:11 Duna&meij te ou) ta_j tuxou&saj o( qeo_j e0poi/ei dia_ tw~n xeirw~n Pau&lou, 12 w#ste kai\ e0pi\ tou_j a)sqenou~ntaj a)pofe/resqai a)po_ tou~ xrwto_j au)tou~ souda&ria h@ simiki/nqia kai\ a)palla&ssesqai a)p' au)tw~n ta_j no&souj, ta& te pneu&mata ta_ ponhra_ e0kporeu&esqai. 13 e0pexei/rhsan de/ tinej kai\ tw~n perierxome/nwn 70Ioudai/wn e0corkistw~n o)noma&zein e0pi\ tou_j e1xontaj ta_ pneu&mata ta_ ponhra_ to_ o!noma tou~ kuri/ou 70Ihsou~ le/gontej, 79Orki/zw u(ma~j to_n 70Ihsou~n o$n Pau~loj khru&ssei. 14 h}san de/ tinoj Skeua~ 70Ioudai/ou a)rxiere/wj e9pta_ ui9oi\ tou~to poiou~ntej. 15 a)pokriqe\n de\ to_ pneu~ma to_ ponhro_n ei]pen au)toi=j, To_n [me\n] 70Ihsou~n ginw&skw kai\ to_n Pau~lon e0pi/stamai, u(mei=j de\ ti/nej e0ste/; 16 kai\ e0falo&menoj o( a!nqrwpoj e0p' au)tou_j e0n w{| h}n to_ pneu~ma to_ ponhro_n katakurieu&saj a)mfote/rwn i1sxusen kat' au)tw~n, w#ste gumnou_j kai\ tetraumatisme/nouj e0kfugei=n e0k tou~ oi1kou e0kei/nou. 17 tou~to de\ e0ge/neto gnwsto_n pa~sin 70Ioudai/oij te kai\ 73Ellhsin toi=j katoikou~sin th_n 71Efeson, kai\ e0pe/pesen fo&boj e0pi\ pa&ntaj au)tou&j, kai\ e0megalu&neto to_ o!noma tou~ kuri/ou 70Ihsou~. 18 polloi/ te tw~n pepisteuko&twn h!rxonto e0comologou&menoi kai\ a)nagge/llontej ta_j pra&ceij au)tw~n. 19 i9kanoi\ de\ tw~n ta_ peri/erga praca&ntwn sunene/gkantej ta_j bi/blouj kate/kaion e0nw&pion pa&ntwn: kai\ suneyh&fisan ta_j tima_j au)tw~n kai\ eu{ron a)rguri/ou muria&daj pe/nte. 20 Ou#twj kata_ kra&toj tou~ kuri/ou o( lo&goj hu!canen kai\ i1sxuen.

777
19:21 79Wj de\ e0plhrw&qh tau~ta, e1qeto o( Pau~loj e0n tw~| pneu&mati dielqw_n th_n Makedoni/an kai\ 70Axai5an poreu&esqai ei0j 79Ieroso&luma, ei0pw_n o#ti Meta_ to_ gene/sqai me e0kei= dei= me kai\ 79Rw&mhn i0dei=n. 22 a)postei/laj de\ ei0j th_n Makedoni/an du&o tw~n diakonou&ntwn au)tw~|, Timo&qeon kai\ 71Eraston, au)to_j e0pe/sxen xro&non ei0j th_n 70Asi/an.
777
19:23 70Ege/neto de\ kata_ to_n kairo_n e0kei=non ta&raxoj ou)k o)li/goj peri\ th~j o(dou~. 24 Dhmh&trioj ga&r tij o)no&mati, a)rguroko&poj, poiw~n naou_j a)rgurou~j 70Arte/midoj parei/xeto toi=j texni/taij ou)k o)li/ghn e0rgasi/an, 25 ou$j sunaqroi/saj kai\ tou_j peri\ ta_ toiau~ta e0rga&taj ei]pen, 71Andrej, e0pi/stasqe o#ti e0k tau&thj th~j e0rgasi/aj h( eu)pori/a h(mi=n e0stin, 26 kai\ qewrei=te kai\ a)kou&ete o#ti ou) mo&non 70Efe/sou a)lla_ sxedo_n pa&shj th~j 70Asi/aj o( Pau~loj ou{toj pei/saj mete/sthsen i9kano_n o!xlon, le/gwn o#ti ou)k ei0si\n qeoi\ oi9 dia_ xeirw~n gino&menoi. 27 ou) mo&non de\ tou~to kinduneu&ei h(mi=n to_ me/roj ei0j a)pelegmo_n e0lqei=n, a)lla_ kai\ to_ th~j mega&lhj qea~j 70Arte/midoj i9ero_n ei0j ou)qe\n logisqh~nai, me/llein te kai\ kaqairei=sqai th~j megaleio&thtoj au)th~j, h$n o#lh h( 70Asi/a kai\ h( oi0koume/nh se/betai.
777
19:28 70Akou&santej de\ kai\ geno&menoi plh&reij qumou~ e1krazon le/gontej, Mega&lh h( 71Artemij 70Efesi/wn. 29 kai\ e0plh&sqh h( po&lij th~j sugxu&sewj, w#rmhsa&n te o(moqumado_n ei0j to_ qe/atron sunarpa&santej Ga&i+on kai\ 70Ari/starxon Makedo&naj, sunekdh&mouj Pau&lou. 30 Pau&lou de\ boulome/nou ei0selqei=n ei0j to_n dh~mon ou)k ei1wn au)to_n oi9 maqhtai/: 31 tine\j de\ kai\ tw~n 70Asiarxw~n, o!ntej au)tw~| fi/loi, pe/myantej pro_j au)to_n pareka&loun mh_ dou~nai e9auto_n ei0j to_ qe/atron. 32 a!lloi me\n ou}n a!llo ti e1krazon, h}n ga_r h( e0kklhsi/a sugkexume/nh, kai\ oi9 plei/ouj ou)k h!|deisan ti/noj e3neka sunelhlu&qeisan. 33 e0k de\ tou~ o!xlou sunebi/basan 70Ale/candron, probalo&ntwn au)to_n tw~n 70Ioudai/wn: o( de\ 70Ale/candroj katasei/saj th_n xei=ra h!qelen a)pologei=sqai tw~| dh&mw|. 34 e0pigno&ntej de\ o#ti 70Ioudai=o&j e0stin fwnh_ e0ge/neto mi/a e0k pa&ntwn w(j e0pi\ w#raj du&o krazo&ntwn, Mega&lh h( 71Artemij 70Efesi/wn. 35 katastei/laj de\ o( grammateu_j to_n o!xlon fhsi/n, 71Andrej 70Efe/sioi, ti/j ga&r e0stin a)nqrw&pwn o$j ou) ginw&skei th_n 70Efesi/wn po&lin newko&ron ou}san th~j mega&lhj 70Arte/midoj kai\ tou~ diopetou~j; 36 a)nantirrh&twn ou}n o!ntwn tou&twn de/on e0sti\n u(ma~j katestalme/nouj u(pa&rxein kai\ mhde\n propete\j pra&ssein. 37 h)ga&gete ga_r tou_j a!ndraj tou&touj ou!te i9erosu&louj ou!te blasfhmou~ntaj th_n qeo_n h(mw~n. 38 ei0 me\n ou}n Dhmh&trioj kai\ oi9 su_n au)tw~| texni=tai e1xousi pro&j tina lo&gon, a)gorai=oi a!gontai kai\ a)nqu&patoi/ ei0sin: e0gkalei/twsan a)llh&loij. 39 ei0 de/ ti peraite/rw e0pizhtei=te, e0n th~| e0nno&mw| e0kklhsi/a| e0piluqh&setai. 40 kai\ ga_r kinduneu&omen e0gkalei=sqai sta&sewj peri\ th~j sh&meron, mhdeno_j ai0ti/ou u(pa&rxontoj, peri\ ou{ [ou)] dunhso&meqa a)podou~nai lo&gon peri\ th~j sustrofh~j tau&thj. kai\ tau~ta ei0pw_n a)pe/lusen th_n e0kklhsi/an.

20:1 Meta_ de\ to_ pau&sasqai to_n qo&rubon metapemya&menoj o( Pau~loj tou_j maqhta_j kai\ parakale/saj, a)spasa&menoj e0ch~lqen poreu&esqai ei0j Makedoni/an. 2 dielqw_n de\ ta_ me/rh e0kei=na kai\ parakale/saj au)tou_j lo&gw| pollw~| h}lqen ei0j th_n 79Ella&da, 3 poih&saj te mh~naj trei=j genome/nhj e0piboulh~j au)tw~| u(po_ tw~n 70Ioudai/wn me/llonti a)na&gesqai ei0j th_n Suri/an e0ge/neto gnw&mhj tou~ u(postre/fein dia_ Makedoni/aj. 4 sunei/peto de\ au)tw~| Sw&patroj Pu&rrou Beroiai=oj, Qessalonike/nw de\ 70Ari/starxoj kai\ Sekou~ndoj, kai\ Ga&i+oj Derbai=oj kai\ Timo&qeoj, 70Asianoi\ de\ Tuxiko_j kai\ Tro&fimoj. 5 e1menon h(ma~j e0n Trw|a&di: 6 h(mei=j de\ e0cepleu&samen meta_ ta_j h(me/raj tw~n a)zu&mwn a)po_ Fili/ppwn, kai\ h!lqomen pro_j au)tou_j ei0j th_n Trw|a&da a!xri h(merw~n pe/nte, ou{ dietri/yamen h(me/raj e9pta&.

777
20:7 70En de\ th~| mia~| tw~n sabba&twn sunhgme/nwn h(mw~n kla&sai a!rton o( Pau~loj diele/geto au)toi=j, me/llwn e0cie/nai th~| e0pau&rion, pare/teine/n te to_n lo&gon me/xri mesonukti/ou. 8 h}san de\ lampa&dej i9kanai\ e0n tw~| u(perw&|w| ou{ h}men sunhgme/noi: 9 kaqezo&menoj de/ tij neani/aj o)no&mati Eu!tuxoj e0pi\ th~j quri/doj, katafero&menoj u#pnw| baqei= dialegome/nou tou~ Pau&lou e0pi\ plei=on, katenexqei\j a)po_ tou~ u#pnou e1pesen a)po_ tou~ triste/gou ka&tw kai\ h!rqh nekro&j. 10 kataba_j de\ o( Pau~loj e0pe/pesen au)tw~| kai\ sumperilabw_n ei]pen, Mh_ qorubei=sqe, h( ga_r yuxh_ au)tou~ e0n au)tw~| e0stin. 11 a)naba_j de\ kai\ kla&saj to_n a!rton kai\ geusa&menoj e0f' i9kano&n te o(milh&saj a!xri au)gh~j ou#twj e0ch~lqen. 12 h!gagon de\ to_n pai=da zw~nta, kai\ pareklh&qhsan ou) metri/wj.

777
20:13 79Hmei=j de\ proelqo&ntej e0pi\ to_ ploi=on a)nh&xqhmen e0pi\ th_n 7]Asson, e0kei=qen me/llontej a)nalamba&nein to_n Pau~lon, ou#twj ga_r diatetagme/noj h}n me/llwn au)to_j pezeu&ein. 14 w(j de\ sune/balen h(mi=n ei0j th_n 7]Asson, a)nalabo&ntej au)to_n h!lqomen ei0j Mitulh&nhn, 15 ka)kei=qen a)popleu&santej th~| e0piou&sh| kathnth&samen a!ntikruj Xi/ou, th~| de\ e9te/ra| pareba&lomen ei0j Sa&mon, th~| de\ e0xome/nh| h!lqomen ei0j Mi/lhton: 16 kekri/kei ga_r o( Pau~loj parapleu~sai th_n 71Efeson, o#pwj mh_ ge/nhtai au)tw~| xronotribh~sai e0n th~| 70Asi/a|, e1speuden ga_r ei0 dunato_n ei1h au)tw~| th_n h(me/ran th~j penthkosth~j gene/sqai ei0j 79Ieroso&luma.

777
20:17 70Apo_ de\ th~j Milh&tou pe/myaj ei0j 71Efeson metekale/sato tou_j presbute/rouj th~j e0kklhsi/aj. 18 w(j de\ parege/nonto pro_j au)to_n ei]pen au)toi=j, 79Umei=j e0pi/stasqe a)po_ prw&thj h(me/raj a)f' h{j e0pe/bhn ei0j th_n 70Asi/an pw~j meq' u(mw~n to_n pa&nta xro&non e0geno&mhn, 19 douleu&wn tw~| kuri/w| meta_ pa&shj tapeinofrosu&nhj kai\ dakru&wn kai\ peirasmw~n tw~n sumba&ntwn moi e0n tai=j e0piboulai=j tw~n 70Ioudai/wn: 20 w(j ou)de\n u(pesteila&mhn tw~n sumfero&ntwn tou~ mh_ a)naggei=lai u(mi=n kai\ dida&cai u(ma~j dhmosi/a| kai\ kat' oi1kouj, 21 diamarturo&menoj 70Ioudai/oij te kai\ 73Ellhsin th_n ei0j qeo_n meta&noian kai\ pi/stin ei0j to_n ku&rion h(mw~n 70Ihsou~n. 22 kai\ nu~n i0dou_ dedeme/noj e0gw_ tw~| pneu&mati poreu&omai ei0j 70Ierousalh&m, ta_ e0n au)th~| sunanth&sonta& moi mh_ ei0dw&j, 23 plh_n o#ti to_ pneu~ma to_ a#gion kata_ po&lin diamartu&retai/ moi le/gon o#ti desma_ kai\ qli/yeij me me/nousin. 24 a)ll' ou)deno_j lo&gou poiou~mai th_n yuxh_n timi/an e0mautw~| w(j teleiw&sw to_n dro&mon mou kai\ th_n diakoni/an h$n e1labon para_ tou~ kuri/ou 70Ihsou~, diamartu&rasqai to_ eu)agge/lion th~j xa&ritoj tou~ qeou~.
777
20:25 Kai\ nu~n i0dou_ e0gw_ oi]da o#ti ou)ke/ti o!yesqe to_ pro&swpo&n mou u(mei=j pa&ntej e0n oi[j dih~lqon khru&sswn th_n basilei/an: 26 dio&ti martu&romai u(mi=n e0n th~| sh&meron h(me/ra| o#ti kaqaro&j ei0mi a)po_ tou~ ai3matoj pa&ntwn, 27 ou) ga_r u(pesteila&mhn tou~ mh_ a)naggei=lai pa~san th_n boulh_n tou~ qeou~ u(mi=n. 28 prose/xete e9autoi=j kai\ panti\ tw~| poimni/w|, e0n w{| u(ma~j to_ pneu~ma to_ a#gion e1qeto e0pisko&pouj, poimai/nein th_n e0kklhsi/an tou~ qeou~, h$n periepoih&sato dia_ tou~ ai3matoj tou~ i0di/ou. 29 e0gw_ oi]da o#ti ei0seleu&sontai meta_ th_n a!fici/n mou lu&koi barei=j ei0j u(ma~j mh_ feido&menoi tou~ poimni/ou, 30 kai\ e0c u(mw~n au)tw~n a)nasth&sontai a!ndrej lalou~ntej diestramme/na tou~ a)pospa~n tou_j maqhta_j o)pi/sw au)tw~n. 31 dio_ grhgorei=te, mnhmoneu&ontej o#ti trieti/an nu&kta kai\ h(me/ran ou)k e0pausa&mhn meta_ dakru&wn nouqetw~n e3na e3kaston. 32 kai\ ta_ nu~n parati/qemai u(ma~j tw~| qew~| kai\ tw~| lo&gw| th~j xa&ritoj au)tou~ tw~| duname/nw| oi0kodomh~sai kai\ dou~nai th_n klhronomi/an e0n toi=j h(giasme/noij pa~sin. 33 a)rguri/ou h@ xrusi/ou h@ i9matismou~ ou)deno_j e0pequ&mhsa: 34 au)toi\ ginw&skete o#ti tai=j xrei/aij mou kai\ toi=j ou}sin met' e0mou~ u(phre/thsan ai9 xei=rej au{tai. 35 pa&nta u(pe/deica u(mi=n o#ti ou#twj kopiw~ntaj dei= a)ntilamba&nesqai tw~n a)sqenou&ntwn, mnhmoneu&ein te tw~n lo&gwn tou~ kuri/ou 70Ihsou~ o#ti au)to_j ei]pen, Maka&rio&n e0stin ma~llon dido&nai h@ lamba&nein.
777
20:36 Kai\ tau~ta ei0pw_n qei\j ta_ go&nata au)tou~ su_n pa~sin au)toi=j proshu&cato. 37 i9kano_j de\ klauqmo_j e0ge/neto pa&ntwn, kai\ e0pipeso&ntej e0pi\ to_n tra&xhlon tou~ Pau&lou katefi/loun au)to&n, 38 o)dunw&menoi ma&lista e0pi\ tw~| lo&gw| w{| ei0rh&kei o#ti ou)ke/ti me/llousin to_ pro&swpon au)tou~ qewrei=n. proe/pempon de\ au)to_n ei0j to_ ploi=on.

21:1 79Wj de\ e0ge/neto a)naxqh~nai h(ma~j a)pospasqe/ntaj a)p' au)tw~n, eu)qudromh&santej h!lqomen ei0j th_n Kw~, th~| de\ e9ch~j ei0j th_n 79Ro&don, ka)kei=qen ei0j Pa&tara: 2 kai\ eu(ro&ntej ploi=on diaperw~n ei0j Foini/khn e0piba&ntej a)nh&xqhmen. 3 a)nafa&nantej de\ th_n Ku&pron kai\ katalipo&ntej au)th_n eu)w&numon e0ple/omen ei0j Suri/an, kai\ kath&lqomen ei0j Tu&ron, e0kei=se ga_r to_ ploi=on h}n a)pofortizo&menon to_n go&mon. 4 a)neuro&ntej de\ tou_j maqhta_j e0pemei/namen au)tou~ h(me/raj e9pta&, oi3tinej tw~| Pau&lw| e1legon dia_ tou~ pneu&matoj mh_ e0pibai/nein ei0j 79Ieroso&luma. 5 o#te de\ e0ge/neto h(ma~j e0carti/sai ta_j h(me/raj, e0celqo&ntej e0poreuo&meqa propempo&ntwn h(ma~j pa&ntwn su_n gunaici\ kai\ te/knoij e3wj e1cw th~j po&lewj, kai\ qe/ntej ta_ go&nata e0pi\ to_n ai0gialo_n proseuca&menoi 6 a)phspasa&meqa a)llh&louj, kai\ e0ne/bhmen ei0j to_ ploi=on, e0kei=noi de\ u(pe/streyan ei0j ta_ i1dia.
777
21:7 79Hmei=j de\ to_n plou~n dianu&santej a)po_ Tu&rou kathnth&samen ei0j Ptolemai5da, kai\ a)spasa&menoi tou_j a)delfou_j e0mei/namen h(me/ran mi/an par' au)toi=j. 8 th~| de\ e0pau&rion e0celqo&ntej h!lqomen ei0j Kaisa&reian, kai\ ei0selqo&ntej ei0j to_n oi]kon Fili/ppou tou~ eu)aggelistou~ o!ntoj e0k tw~n e9pta_ e0mei/namen par' au)tw~|. 9 tou&tw| de\ h}san qugate/rej te/ssarej parqe/noi profhteu&ousai. 10 e0pimeno&ntwn de\ h(me/raj plei/ouj kath~lqe/n tij a)po_ th~j 70Ioudai/aj profh&thj o)no&mati 73Agaboj, 11 kai\ e0lqw_n pro_j h(ma~j kai\ a!raj th_n zw&nhn tou~ Pau&lou dh&saj e9autou~ tou_j po&daj kai\ ta_j xei=raj ei]pen, Ta&de le/gei to_ pneu~ma to_ a#gion, To_n a!ndra ou{ e0stin h( zw&nh au#th ou#twj dh&sousin e0n 70Ierousalh_m oi9 70Ioudai=oi kai\ paradw&sousin ei0j xei=raj e0qnw~n. 12 w(j de\ h)kou&samen tau~ta, parekalou~men h(mei=j te kai\ oi9 e0nto&pioi tou~ mh_ a)nabai/nein au)to_n ei0j 70Ierousalh&m. 13 to&te a)pekri/qh o( Pau~loj, Ti/ poiei=te klai/ontej kai\ sunqru&ptonte/j mou th_n kardi/an; e0gw_ ga_r ou) mo&non deqh~nai a)lla_ kai\ a)poqanei=n ei0j 70Ierousalh_m e9toi/mwj e1xw u(pe\r tou~ o)no&matoj tou~ kuri/ou 70Ihsou~. 14 mh_ peiqome/nou de\ au)tou~ h(suxa&samen ei0po&ntej, Tou~ kuri/ou to_ qe/lhma gine/sqw.
777
21:15 Meta_ de\ ta_j h(me/raj tau&taj e0piskeuasa&menoi a)nebai/nomen ei0j 79Ieroso&luma: 16 sunh~lqon de\ kai\ tw~n maqhtw~n a)po_ Kaisarei/aj su_n h(mi=n, a!gontej par' w{| cenisqw~men Mna&swni/ tini Kupri/w|, a)rxai/w| maqhth~|.

777
21:17 Genome/nwn de\ h(mw~n ei0j 79Ieroso&luma a)sme/nwj a)pede/canto h(ma~j oi9 a)delfoi/. 18 th~| de\ e0piou&sh| ei0sh&|ei o( Pau~loj su_n h(mi=n pro_j 70Ia&kwbon, pa&ntej te parege/nonto oi9 presbu&teroi. 19 kai\ a)spasa&menoj au)tou_j e0chgei=to kaq' e4n e3kaston w{n e0poi/hsen o( qeo_j e0n toi=j e1qnesin dia_ th~j diakoni/aj au)tou~. 20 oi9 de\ a)kou&santej e0do&cazon to_n qeo&n, ei]pa&n te au)tw~|, Qewrei=j, a)delfe/, po&sai muria&dej ei0si\n e0n toi=j 70Ioudai/oij tw~n pepisteuko&twn, kai\ pa&ntej zhlwtai\ tou~ no&mou u(pa&rxousin: 21 kathxh&qhsan de\ peri\sou~ o#ti a)postasi/an dida&skeij a)po_ Mwu"se/wj tou_j kata_ ta_ e1qnh pa&ntaj 70Ioudai/ouj, le/gwn mh_ perite/mnein au)tou_j ta_ te/kna mhde\ toi=j e1qesin peripatei=n. 22 ti/ ou}n e0stin; pa&ntwj a)kou&sontai o#ti e0lh&luqaj. 23 tou~to ou}n poi/hson o# soi le/gomen: ei0si\n h(mi=n a!ndrej te/ssarej eu)xh_n e1xontej e0f' e9autw~n. 24 tou&touj paralabw_n a(gni/sqhti su_n au)toi=j kai\ dapa&nhson e0p' au)toi=j i3na curh&sontai th_n kefalh&n, kai\ gnw&sontai pa&ntej o#ti w{n kath&xhntai peri\ sou~ ou)de/n e0stin, a)lla_ stoixei=j kai\ au)to_j fula&sswn to_n no&mon. 25 peri\ de\ tw~n pepisteuko&twn e0qnw~n h(mei=j e0pestei/lamen kri/nantej fula&ssesqai au)tou_j to& te ei0dwlo&quton kai\ ai[ma kai\ pnikto_n kai\ pornei/an. 26 to&te o( Pau~loj paralabw_n tou_j a!ndraj, th~| e0xome/nh| h(me/ra| su_n au)toi=j a(gnisqei\j ei0sh&|ei ei0j to_ i9ero&n, diagge/llwn th_n e0kplh&rwsin tw~n h(merw~n tou~ a(gnismou~ e3wj ou{ proshne/xqh u(pe\r e9no_j e9ka&stou au)tw~n h( prosfora&.

777
21:27 79Wj de\ e1mellon ai9 e9pta_ h(me/rai suntelei=sqai, oi9 a)po_ th~j 70Asi/aj 70Ioudai=oi qeasa&menoi au)to_n e0n tw~| i9erw~| sune/xeon pa&nta to_n o!xlon kai\ e0pe/balon e0p' au)to_n ta_j xei=raj, 28 kra&zontej, 71Andrej 70Israhli=tai, bohqei=te: ou{to&j e0stin o( a!nqrwpoj o( kata_ tou~ laou~ kai\ tou~ no&mou kai\ tou~ to&pou tou&tou pa&ntaj pantaxh~| dida&skwn, e1ti te kai\ 73Ellhnaj ei0sh&gagen ei0j to_ i9ero_n kai\ kekoi/nwken to_n a#gion to&pon tou~ton. 29 h}san ga_r proewrako&tej Tro&fimon to_n 70Efe/sion e0n th~| po&lei su_n au)tw~|, o$n e0no&mizon o#ti ei0j to_ i9ero_n ei0sh&gagen o( Pau~loj. 30 e0kinh&qh te h( po&lij o#lh kai\ e0ge/neto sundromh_ tou~ laou~, kai\ e0pilabo&menoi tou~ Pau&lou ei[lkon au)to_n e1cw tou~ i9erou~, kai\ eu)qe/wj e0klei/sqhsan ai9 qu&rai. 31 zhtou&ntwn te au)to_n a)poktei=nai a)ne/bh fa&sij tw~| xilia&rxw| th~j spei/rhj o#ti o#lh sugxu&nnetai 70Ierousalh&m, 32 o$j e0cauth~j paralabw_n stratiw&taj kai\ e9katonta&rxaj kate/dramen e0p' au)tou&j: oi9 de\ i0do&ntej to_n xili/arxon kai\ tou_j stratiw&taj e0pau&santo tu&ptontej to_n Pau~lon. 33 to&te e0ggi/saj o( xili/arxoj e0pela&beto au)tou~ kai\ e0ke/leusen deqh~nai a(lu&sesi dusi/, kai\ e0punqa&neto ti/j ei1h kai\ ti/ e0stin pepoihkw&j. 34 a!lloi de\ a!llo ti e0pefw&noun e0n tw~| o!xlw|: mh_ duname/nou de\ au)tou~ gnw~nai to_ a)sfale\j dia_ to_n qo&rubon e0ke/leusen a!gesqai au)to_n ei0j th_n parembolh&n. 35 o#te de\ e0ge/neto e0pi\ tou_j a)nabaqmou&j, sune/bh basta&zesqai au)to_n u(po_ tw~n stratiwtw~n dia_ th_n bi/an tou~ o!xlou, 36 h)kolou&qei ga_r to_ plh~qoj tou~ laou~ kra&zontej, Ai]re au)to&n.

777
21:37 Me/llwn te ei0sa&gesqai ei0j th_n parembolh_n o( Pau~loj le/gei tw~| xilia&rxw|, Ei0 e1cesti/n moi ei0pei=n ti pro_j se/; o( de\ e1fh, 79Ellhnisti\ ginw&skeij; 38 ou)k a!ra su_ ei] o( Ai0gu&ptioj o( pro_ tou&twn tw~n h(merw~n a)nastatw&saj kai\ e0cagagw_n ei0j th_n e1rhmon tou_j tetrakisxili/ouj a!ndraj tw~n sikari/wn; 39 ei]pen de\ o( Pau~loj, 70Egw_ a!nqrwpoj me/n ei0mi 70Ioudai=oj, Tarseu_j th~j Kiliki/aj, ou)k a)sh&mou po&lewj poli/thj: de/omai de/ sou, e0pi/treyo&n moi lalh~sai pro_j to_n lao&n. 40 e0pitre/yantoj de\ au)tou~ o( Pau~loj e9stw_j e0pi\ tw~n a)nabaqmw~n kate/seisen th~| xeiri\ tw~| law~|: pollh~j de\ sigh~j genome/nhj prosefw&nhsen th~| 79Ebrai5di diale/ktw| le/gwn, 22:1 71Andrej a)delfoi\ kai\ pate/rej, a)kou&sate/ mou th~j pro_j u(ma~j nuni\ a)pologi/aj - 2 a)kou&santej de\ o#ti th~| 79Ebrai5di diale/ktw| prosefw&nei au)toi=j ma~llon pare/sxon h(suxi/an. kai\ fhsi/n - 3 70Egw& ei0mi a)nh_r 70Ioudai=oj, gegennhme/noj e0n Tarsw~| th~j Kiliki/aj, a)nateqramme/noj de\ e0n th~| po&lei tau&th|, para_ tou_j po&daj Gamalih_l pepaideume/noj kata_ a)kri/beian tou~ patrw&|ou no&mou, zhlwth_j u(pa&rxwn tou~ qeou~ kaqw_j pa&ntej u(mei=j e0ste sh&meron: 4 o$j tau&thn th_n o(do_n e0di/wca a!xri qana&tou, desmeu&wn kai\ paradidou_j ei0j fulaka_j a!ndraj te kai\ gunai=kaj, 5 w(j kai\ o( a)rxiereu_j marturei= moi kai\ pa~n to_ presbute/rion: par' w{n kai\ e0pistola_j deca&menoj pro_j tou_j a)delfou_j ei0j Damasko_n e0poreuo&mhn a!cwn kai\ tou_j e0kei=se o!ntaj dedeme/nouj ei0j 70Ierousalh_m i3na timwrhqw~sin.

777
22:6 70Ege/neto de/ moi poreuome/nw| kai\ e0ggi/zonti th~| Damaskw~| peri\ meshmbri/an e0cai/fnhj e0k tou~ ou)ranou~ periastra&yai fw~j i9kano_n peri\ e0me/, 7 e1pesa& te ei0j to_ e1dafoj kai\ h!kousa fwnh~j legou&shj moi, Saou_l Saou&l, ti/ me diw&keij; 8 e0gw_ de\ a)pekri/qhn, Ti/j ei], ku&rie; ei]pe/n te pro&j me, 70Egw& ei0mi 70Ihsou~j o( Nazwrai=oj o$n su_ diw&keij. 9 oi9 de\ su_n e0moi\ o!ntej to_ me\n fw~j e0qea&santo th_n de\ fwnh_n ou)k h!kousan tou~ lalou~nto&j moi. 10 ei]pon de/, Ti/ poih&sw, ku&rie; o( de\ ku&rioj ei]pen pro&j me, 70Anasta_j poreu&ou ei0j Damasko&n, ka)kei= soi lalhqh&setai peri\ pa&ntwn w{n te/taktai/ soi poih~sai. 11 w(j de\ ou)k e0ne/blepon a)po_ th~j do&chj tou~ fwto_j e0kei/nou, xeiragwgou&menoj u(po_ tw~n suno&ntwn moi h}lqon ei0j Damasko&n.
777
22:12 79Anani/aj de/ tij, a)nh_r eu)labh_j kata_ to_n no&mon, marturou&menoj u(po_ pa&ntwn tw~n katoikou&ntwn 70Ioudai/wn, 13 e0lqw_n pro&j me kai\ e0pista_j ei]pe/n moi, Saou_l a)delfe/, a)na&bleyon: ka)gw_ au)th~| th~| w#ra| a)ne/bleya ei0j au)to&n. 14 o( de\ ei]pen, 79O qeo_j tw~n pate/rwn h(mw~n proexeiri/sato& se gnw~nai to_ qe/lhma au)tou~ kai\ i0dei=n to_n di/kaion kai\ a)kou~sai fwnh_n e0k tou~ sto&matoj au)tou~, 15 o#ti e1sh| ma&rtuj au)tw~| pro_j pa&ntaj a)nqrw&pouj w{n e9w&rakaj kai\ h!kousaj. 16 kai\ nu~n ti/ me/lleij; a)nasta_j ba&ptisai kai\ a)po&lousai ta_j a(marti/aj sou e0pikalesa&menoj to_ o!noma au)tou~.

777
22:17 70Ege/neto de/ moi u(postre/yanti ei0j 70Ierousalh_m kai\ proseuxome/nou mou e0n tw~| i9erw~| gene/sqai me e0n e0ksta&sei 18 kai\ i0dei=n au)to_n le/gonta& moi, Speu~son kai\ e1celqe e0n ta&xei e0c 70Ierousalh&m, dio&ti ou) parade/contai/ sou marturi/an peri\ e0mou~. 19 ka)gw_ ei]pon, Ku&rie, au)toi\ e0pi/stantai o#ti e0gw_ h!mhn fulaki/zwn kai\ de/rwn kata_ ta_j sunagwga_j tou_j pisteu&ontaj e0pi\ se/: 20 kai\ o#te e0cexu&nneto to_ ai[ma Stefa&nou tou~ ma&rturo&j sou, kai\ au)to_j h!mhn e0festw_j kai\ suneudokw~n kai\ fula&sswn ta_ i9ma&tia tw~n a)nairou&ntwn au)to&n. 21 kai\ ei]pen pro&j me, Poreu&ou, o#ti e0gw_ ei0j e1qnh makra_n e0capostelw~ se.

777
22:22 71Hkouon de\ au)tou~ a!xri tou&tou tou~ lo&gou kai\ e0ph~ran th_n fwnh_n au)tw~n le/gontej, Ai]re a)po_ th~j gh~j to_n toiou~ton, ou) ga_r kaqh~ken au)to_n zh~n. 23 kraugazo&ntwn te au)tw~n kai\ r(iptou&ntwn ta_ i9ma&tia kai\ koniorto_n ballo&ntwn ei0j to_n a)e/ra, 24 e0ke/leusen o( xili/arxoj ei0sa&gesqai au)to_n ei0j th_n parembolh&n, ei1paj ma&sticin a)neta&zesqai au)to_n i3na e0pignw~| di' h$n ai0ti/an ou#twj e0pefw&noun au)tw~|. 25 w(j de\ proe/teinan au)to_n toi=j i9ma~sin ei]pen pro_j to_n e9stw~ta e9kato&ntarxon o( Pau~loj, Ei0 a!nqrwpon 79Rwmai=on kai\ a)kata&kriton e1cestin u(mi=n masti/zein; 26 a)kou&saj de\ o( e9katonta&rxhj proselqw_n tw~| xilia&rxw| a)ph&ggeilen le/gwn, Ti/ me/lleij poiei=n; o( ga_r a!nqrwpoj ou{toj 79Rwmai=o&j e0stin. 27 proselqw_n de\ o( xili/arxoj ei]pen au)tw~|, Le/ge moi, su_ 79Rwmai=oj ei]; o( de\ e1fh, Nai/. 28 a)pekri/qh de\ o( xili/arxoj, 70Egw_ pollou~ kefalai/ou th_n politei/an tau&thn e0kthsa&mhn. o( de\ Pau~loj e1fh, 70Egw_ de\ kai\ gege/nnhmai. 29 eu)qe/wj ou}n a)pe/sthsan a)p' au)tou~ oi9 me/llontej au)to_n a)neta&zein: kai\ o( xili/arxoj de\ e0fobh&qh e0pignou_j o#ti 79Rwmai=o&j e0stin kai\ o#ti au)to_n h}n dedekw&j.

777
22:30 Th~| de\ e0pau&rion boulo&menoj gnw~nai to_ a)sfale\j to_ ti/ kathgorei=tai u(po_ tw~n 70Ioudai/wn e1lusen au)to&n, kai\ e0ke/leusen sunelqei=n tou_j a)rxierei=j kai\ pa~n to_ sune/drion, kai\ katagagw_n to_n Pau~lon e1sthsen ei0j au)tou&j. 23:1 a)teni/saj de\ tw~| sunedri/w| o( Pau~loj ei]pen, 71Andrej a)delfoi/, e0gw_ pa&sh| suneidh&sei a)gaqh~| pepoli/teumai tw~|qew~| a!xri tau&thj th~j h(me/raj. 2 o( de\ a)rxiereu_j 79Anani/aj e0pe/tacen toi=j parestw~sin au)tw~| tu&ptein au)tou~ to_ sto&ma. 3 to&te o( Pau~loj pro_j au)to_n ei]pen, Tu&ptein se me/llei o( qeo&j, toi=xe kekoniame/ne: kai\ su_ ka&qh| kri/nwn me kata_ to_n no&mon, kai\ paranomw~n keleu&eij me tu&ptesqai; 4 oi9 de\ parestw~tej ei]pan, To_n a)rxiere/a tou~ qeou~ loidorei=j; 5 e1fh te o( Pau~loj, Ou)k h!|dein, a)delfoi/, o#ti e0sti\n a)rxiereu&j: ge/graptai ga_r o#ti 71Arxonta tou~ laou~ sou ou)k e0rei=j kakw~j.
777
23:6 Gnou_j de\ o( Pau~loj o#ti to_ e4n me/roj e0sti\n Saddoukai/wn to_ de\ e3teron Farisai/wn e1krazen e0n tw~| sunedri/w|, 71Andrej a)delfoi/, e0gw_ Farisai=o&j ei0mi, ui9o_j Farisai/wn: peri\ e0lpi/doj kai\ a)nasta&sewj nekrw~n e0gw_ kri/nomai. 7 tou~to de\ au)tou~ lalou~ntoj e0ge/neto sta&sij tw~n Farisai/wn kai\ Saddoukai/wn, kai\ e0sxi/sqh to_ plh~qoj. 8 Saddoukai=oi me\n ga_r le/gousin mh_ ei]nai a)na&stasin mh&te a!ggelon mh&te pneu~ma, Farisai=oi de\ o(mologou~sin ta_ a)mfo&tera. 9 e0ge/neto de\ kraugh_ mega&lh, kai\ a)nasta&ntej tine\j tw~n grammate/wn tou~ me/rouj tw~n Farisai/wn diema&xonto le/gontej, Ou)de\n kako_n eu(ri/skomen e0n tw~| a)nqrw&pw| tou&tw|: ei0 de\ pneu~ma e0la&lhsen au)tw~| h@ a!ggeloj - 10 Pollh~j de\ ginome/nhj sta&sewj fobhqei\j o( xili/arxoj mh_ diaspasqh~| o( Pau~loj u(p' au)tw~n e0ke/leusen to_ stra&teuma kataba_n a(rpa&sai au)to_n e0k me/sou au)tw~n, a!gein te ei0j th_n parembolh&n.
777
11 Th~| de\ e0piou&sh| nukti\ e0pista_j au)tw~| o( ku&rioj ei]pen, Qa&rsei, w(j ga_r diemartu&rw ta_ peri\ e0mou~ ei0j 70Ierousalh_m ou#tw se dei= kai\ ei0j 79Rw&mhn marturh~sai.

777
23:12 Genome/nhj de\ h(me/raj poih&santej sustrofh_n oi9 70Ioudai=oi a)neqema&tisan e9autou_j le/gontej mh&te fagei=n mh&te pi/ein e3wj ou{ a)poktei/nwsin to_n Pau~lon. 13 h}san de\ plei/ouj tessara&konta oi9 tau&thn th_n sunwmosi/an poihsa&menoi: 14 oi3tinej proselqo&ntej toi=j a)rxiereu~sin kai\ toi=j presbute/roij ei]pan, 70Anaqe/mati a)neqemati/samen e9autou_j mhdeno_j geu&sasqai e3wj ou{ a)poktei/nwmen to_n Pau~lon. 15 nu~n ou}n u(mei=j e0mfani/sate tw~| xilia&rxw| su_n tw~| sunedri/w| o#pwj kataga&gh| au)to_n ei0j u(ma~j w(j me/llontaj diaginw&skein a)kribe/steron ta_ peri\ au)tou~: h(mei=j de\ pro_ tou~ e0ggi/sai au)to_n e3toimoi/ e0smen tou~ a)nelei=n au)to&n. 16 70Akou&saj de\ o( ui9o_j th~j a)delfh~j Pau&lou th_n e0ne/dran parageno&menoj kai\ ei0selqw_n ei0j th_n parembolh_n a)ph&ggeilen tw~| Pau&lw|. 17 proskalesa&menoj de\ o( Pau~loj e3na tw~n e9katontarxw~n e1fh, To_n neani/an tou~ton a)pa&gage pro_j to_n xili/arxon, e1xei ga_r a)paggei=lai/ ti au)tw~|. 18 o( me\n ou}n paralabw_n au)to_n h!gagen pro_j to_n xili/arxon kai\ fhsi/n, 79O de/smioj Pau~loj proskalesa&meno&j me h)rw&thsen tou~ton to_n neani/skon a)gagei=n pro_j se/, e1xonta& ti lalh~sai/ soi. 19 e0pilabo&menoj de\ th~j xeiro_j au)tou~ o( xili/arxoj kai\ a)naxwrh&saj kat' i0di/an e0punqa&neto, Ti/ e0stin o$ e1xeij a)paggei=lai/ moi; 20 ei]pen de\ o#ti Oi9 70Ioudai=oi sune/qento tou~ e0rwth~sai/ se o#pwj au!rion to_n Pau~lon kataga&gh|j ei0j to_ sune/drion w(j me/llon ti a)kribe/steron punqa&nesqai peri\ au)tou~. 21 su_ ou}n mh_ peisqh~|j au)toi=j: e0nedreu&ousin ga_r au)to_n e0c au)tw~n a!ndrej plei/ouj tessara&konta, oi3tinej a)neqema&tisan e9autou_j mh&te fagei=n mh&te piei=n e3wj ou{ a)ne/lwsin au)to&n, kai\ nu~n ei0sin e3toimoi prosdexo&menoi th_n a)po_ sou~ e0paggeli/an. 22 o( me\n ou}n xili/arxoj a)pe/luse to_n neani/skon paraggei/laj mhdeni\ e0klalh~sai o#ti tau~ta e0nefa&nisaj pro&j me.

777
23:23 Kai\ proskalesa&menoj du&o tina_j tw~n e9katontarxw~n ei]pen, 79Etoima&sate stratiw&taj diakosi/ouj o#pwj poreuqw~sin e3wj Kaisarei/aj, kai\ i9ppei=j e9bdomh&konta kai\ deciola&bouj diakosi/ouj, a)po_ tri/thj w#raj th~j nukto&j, 24 kth&nh te parasth~sai i3na e0pibiba&santej to_n Pau~lon diasw&swsi pro_j Fh&lika to_n h(gemo&na, 25 gra&yaj e0pistolh_n e1xousan to_n tu&pon tou~ton: 26 Klau&dioj Lusi/aj tw~| krati/stw| h(gemo&ni Fh&liki xai/rein. 27 To_n a!ndra tou~ton sullhmfqe/nta u(po_ tw~n 70Ioudai/wn kai\ me/llonta a)nairei=sqai u(p' au)tw~n e0pista_j su_n tw~| strateu&mati e0ceila&mhn, maqw_n o#ti 79Rwmai=o&j e0stin: 28 boulo&meno&j te e0pignw~nai th_n ai0ti/an di' h$n e0neka&loun au)tw~| kath&gagon ei0j to_ sune/drion au)tw~n: 29 o$n eu{ron e0gkalou&menon peri\ zhthma&twn tou~ no&mou au)tw~n, mhde\n de\ a!cion qana&tou h@ desmw~n e1xonta e1gklhma. 30 mhnuqei/shj de/ moi e0piboulh~j ei0j to_n a!ndra e1sesqai e0c au)tw~n e1pemya pro_j se/, paraggei/laj kai\ toi=j kathgo&roij le/gein pro_j au)to_n e0pi\ sou~.
777
23:31 Oi9 me\n ou}n stratiw~tai kata_ to_ diatetagme/non au)toi=j a)nalabo&ntej to_n Pau~lon h!gagon dia_ nukto_j ei0j th_n 70Antipatri/da: 32 th~| de\ e0pau&rion e0a&santej tou_j i9ppei=j a)pe/rxesqai su_n au)tw~| u(pe/streyan ei0j th_n parembolh&n: 33 oi3tinej ei0selqo&ntej ei0j th_n Kaisa&reian kai\ a)nado&ntej th_n e0pistolh_n tw~| h(gemo&ni pare/sthsan kai\ to_n Pau~lon au)tw~|. 34 a)nagnou_j de\ kai\ e0perwth&saj e0k poi/aj e0parxei/aj e0sti\n kai\ puqo&menoj o#ti a)po_ Kiliki/aj, 35 Diakou&somai/ sou, e1fh, o#tan kai\ oi9 kath&goroi/ sou parage/nwntai: keleu&saj e0n tw~| praitwri/w| tou~ 79Hrw&|dou fula&ssesqai au)to&n.

24:1 Meta_ de\ pe/nte h(me/raj kate/bh o( a)rxiereu_j 79Anani/aj meta_ presbute/rwn tinw~n kai\ r(h&toroj Tertu&llou tino&j, oi3tinej e0nefa&nisan tw~| h(gemo&ni kata_ tou~ Pau&lou. 2 klhqe/ntoj de\ au)tou~ h!rcato kathgorei=n o( Te/rtulloj le/gwn, Pollh~j ei0rh&nhj tugxa&nontej dia_ sou~ kai\ diorqwma&twn ginome/nwn tw~| e1qnei tou&tw| dia_ th~j sh~j pronoi/aj, 3 pa&nth| te kai\ pantaxou~ a)podexo&meqa, kra&tiste Fh~lic, meta_ pa&shj eu)xaristi/aj. 4 i3na de\ mh_ e0pi\ plei=o&n se e0gko&ptw, parakalw~ a)kou~sai/ se h(mw~n sunto&mwj th~| sh~| e0pieikei/a|. 5 eu(ro&ntej ga_r to_n a!ndra tou~ton loimo_n kai\ kinou~nta sta&seij pa~sin toi=j 70Ioudai/oij toi=j kata_ th_n oi0koume/nhn prwtosta&thn te th~j tw~n Nazwrai/wn ai9re/sewj, 6 o$j kai\ to_ i9ero_n e0pei/rasen bebhlw~sai, o$n kai\ e0krath&samen, 8 par' ou{ dunh&sh| au)to_j a)nakri/naj peri\ pa&ntwn tou&twn e0pignw~nai w{n h(mei=j kathgorou~men au)tou~. 9 sunepe/qento de\ kai\ oi9 70Ioudai=oi fa&skontej tau~ta ou#twj e1xein.

777
24:10 70Apekri/qh te o( Pau~loj neu&santoj au)tw~| tou~ h(gemo&noj le/gein, 70Ek pollw~n e0tw~n o!nta se krith_n tw~| e1qnei tou&tw| e0pista&menoj eu)qu&mwj ta_ peri\ e0mautou~ a)pologou~mai, 11 duname/nou sou e0pignw~nai o#ti ou) plei/ouj ei0si/n moi h(me/rai dw&deka a)f' h{j a)ne/bhn proskunh&swn ei0j 70Ierousalh&m, 12 kai\ ou!te e0n tw~| i9erw~| eu{ro&n me pro&j tina dialego&menon h@ e0pi/stasin poiou~nta o!xlou ou!te e0n tai=j sunagwgai=j ou!te kata_ th_n po&lin, 13 ou)de\ parasth~sai du&nantai/ soi peri\ w{n nuni\ kathgorou~si/n mou. 14 o(mologw~ de\ tou~to& soi o#ti kata_ th_n o(do_n h$n le/gousin ai3resin ou#twj latreu&w tw~| patrw&|w| qew~|, pisteu&wn pa~si toi=j kata_ to_n no&mon kai\ toi=j e0n toi=j profh&taij gegramme/noij, 15 e0lpi/da e1xwn ei0j to_n qeo&n, h$n kai\ au)toi\ ou{toi prosde/xontai, a)na&stasin me/llein e1sesqai dikai/wn te kai\ a)di/kwn. 16 e0n tou&tw| kai\ au)to_j a)skw~ a)pro&skopon sunei/dhsin e1xein pro_j to_n qeo_n kai\ tou_j a)nqrw&pouj dia_ panto&j. 17 di' e0tw~n de\ pleio&nwn e0lehmosu&naj poih&swn ei0j to_ e1qnoj mou paregeno&mhn kai\ prosfora&j, 18 e0n ai[j eu{ro&n me h(gnisme/non e0n tw~| i9erw~|, ou) meta_ o!xlou ou)de\ meta_ qoru&bou: 19 tine\j de\ a)po_ th~j 70Asi/aj 70Ioudai=oi, ou$j e1dei e0pi\ sou~ parei=nai kai\ kathgorei=n ei1 ti e1xoien pro_j e0me/ - 20 h@ au)toi\ ou{toi ei0pa&twsan ti/ eu{ron a)di/khma sta&ntoj mou e0pi\ tou~ sunedri/ou 21 h@ peri\ mia~j tau&thj fwnh~j h{j e0ke/kraca e0n au)toi=j e9stw_j o#ti Peri\ a)nasta&sewj nekrw~n e0gw_ kri/nomai sh&meron e0f' u(mw~n.
777
24:22 70Aneba&leto de\ au)tou_j o( Fh~lic, a)kribe/steron ei0dw_j ta_ peri\ th~j o(dou~, ei1paj, 73Otan Lusi/aj o( xili/arxoj katabh~| diagnw&somai ta_ kaq' u(ma~j, 23 diataca&menoj tw~| e9katonta&rxh| threi=sqai au)to_n e1xein te a!nesin kai\ mhde/na kwlu&ein tw~n i0di/wn au)tou~ u(phretei=n au)tw~|.

777
24:24 Meta_ de\ h(me/raj tina_j parageno&menoj o( Fh~lic su_n Drousi/llh| th~| i0di/a| gunaiki\ ou!sh| 70Ioudai/a| metepe/myato to_n Pau~lon kai\ h!kousen au)tou~ peri\ th~j ei0j Xristo_n 70Ihsou~n pi/stewj. 25 dialegome/nou de\ au)tou~ peri\ dikaiosu&nhj kai\ e0gkratei/aj kai\ tou~ kri/matoj tou~ me/llontoj e1mfoboj geno&menoj o( Fh~lic a)pekri/qh, To_ nu~n e1xon poreu&ou, kairo_n de\ metalabw_n metakale/somai/ se: 26 a#ma kai\ e0lpi/zwn o#ti xrh&mata doqh&setai au)tw~| u(po_ tou~ Pau&lou: dio_ kai\ pukno&teron au)to_n metapempo&menoj w(mi/lei au)tw~|.
777
24:27 Dieti/aj de\ plhrwqei/shj e1laben dia&doxon o( Fh~lic Po&rkion Fh~ston: qe/lwn te xa&rita kataqe/sqai toi=j 70Ioudai/oij o( Fh~lic kate/lipe to_n Pau~lon dedeme/non.

25:1 Fh~stoj ou}n e0piba_j th~| e0parxei/a| meta_ trei=j h(me/raj a)ne/bh ei0j 79Ieroso&luma a)po_ Kaisarei/aj, 2 e0nefa&nisa&n te au)tw~| oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 prw~toi tw~n 70Ioudai/wn kata_ tou~ Pau&lou, kai\ pareka&loun au)to_n 3 ai0tou&menoi xa&rin kat' au)tou~ o#pwj metape/myhtai au)to_n ei0j 70Ierousalh&m, e0ne/dran poiou~ntej a)nelei=n au)to_n kata_ th_n o(do&n. 4 o( me\n ou}n Fh~stoj a)pekri/qh threi=sqai to_n Pau~lon ei0j Kaisa&reian, e9auto_n de\ me/llein e0n ta&xei e0kporeu&esqai: 5 Oi9 ou}n e0n u(mi=n, fhsi/n, dunatoi\ sugkataba&ntej ei1 ti/ e0stin e0n tw~| a)ndri\ a!topon kathgorei/twsan au)tou~.
777
25:6 Diatri/yaj de\ e0n au)toi=j h(me/raj ou) plei/ouj o)ktw_ h@ de/ka, kataba_j ei0j Kaisa&reian, th~| e0pau&rion kaqi/saj e0pi\ tou~ bh&matoj e0ke/leusen to_n Pau~lon a)xqh~nai. 7 paragenome/nou de\ au)tou~ perie/sthsan au)to_n oi9 a)po_ 79Ierosolu&mwn katabebhko&tej 70Ioudai=oi, polla_ kai\ bare/a ai0tiw&mata katafe/rontej a$ ou)k i1sxuon a)podei=cai, 8 tou~ Pau&lou a)pologoume/nou o#ti Ou!te ei0j to_n no&mon tw~n 70Ioudai/wn ou!te ei0j to_ i9ero_n ou!te ei0j Kai/sara& ti h#marton. 9 o( Fh~stoj de\ qe/lwn toi=j 70Ioudai/oij xa&rin kataqe/sqai a)pokriqei\j tw~| Pau&lw| ei]pen, Qe/leij ei0j 79Ieroso&luma a)naba_j e0kei= peri\ tou&twn kriqh~nai e0p' e0mou~; 10 ei]pen de\ o( Pau~loj, 79Estw_j e0pi\ tou~ bh&matoj Kai/saro&j ei0mi, ou{ me dei= kri/nesqai. 70Ioudai/ouj ou)de\n h)di/khsa, w(j kai\ su_ ka&llion e0piginw&skeij. 11 ei0 me\n ou}n a)dikw~ kai\ a!cion qana&tou pe/praxa& ti, ou) paraitou~mai to_ a)poqanei=n: ei0 de\ ou)de/n e0stin w{n ou{toi kathgorou~si/n mou, ou)dei/j me du&natai au)toi=j xari/sasqai: Kai/sara e0pikalou~mai. 12 to&te o( Fh~stoj sullalh&saj meta_ tou~ sumbouli/ou a)pekri/qh, Kai/sara e0pike/klhsai, e0pi\ Kai/sara poreu&sh|.

777
25:13 79Hmerw~n de\ diagenome/nwn tinw~n 70Agri/ppaj o( basileu_j kai\ Berni/kh kath&nthsan ei0j Kaisa&reian a)spasa&menoi to_n Fh~ston. 14 w(j de\ plei/ouj h(me/raj die/tribon e0kei=, o( Fh~stoj tw~| basilei= a)ne/qeto ta_ kata_ to_n Pau~lon le/gwn, 70Anh&r ti/j e0stin kataleleimme/noj u(po_ Fh&likoj de/smioj, 15 peri\ ou{ genome/nou mou ei0j 79Ieroso&luma e0nefa&nisan oi9 a)rxierei=j kai\ oi9 presbu&teroi tw~n 70Ioudai/wn, ai0tou&menoi kat' au)tou~ katadi/khn: 16 pro_j ou$j a)pekri/qhn o#ti ou)k e1stin e1qoj 79Rwmai/oij xari/zesqai/ tina a!nqrwpon pri\n h@ o( kathgorou&menoj kata_ pro&swpon e1xoi tou_j kathgo&rouj to&pon te a)pologi/aj la&boi peri\ tou~ e0gklh&matoj. 17 sunelqo&ntwn ou}n e0nqa&de a)nabolh_n mhdemi/an poihsa&menoj th~| e9ch~j kaqi/saj e0pi\ tou~ bh&matoj e0ke/leusa a)xqh~nai to_n a!ndra: 18 peri\ ou{ staqe/ntej oi9 kath&goroi ou)demi/an ai0ti/an e1feron w{n e0gw_ u(peno&oun ponhrw~n, 19 zhth&mata de/ tina peri\ th~j i0di/aj deisidaimoni/aj ei]xon pro_j au)to_n kai\ peri/ tinoj 70Ihsou~ teqnhko&toj, o$n e1fasken o( Pau~loj zh~n. 20 a)porou&menoj de\ e0gw_ th_n peri\ tou&twn zh&thsin e1legon ei0 bou&loito poreu&esqai ei0j 79Ieroso&luma ka)kei= kri/nesqai peri\ tou&twn. 21 tou~ de\ Pau&lou e0pikalesame/nou thrhqh~nai au)to_n ei0j th_n tou~ Sebastou~ dia&gnwsin, e0ke/leusa threi=sqai au)to_n e3wj ou{ a)nape/myw au)to_n pro_j Kai/sara. 22 70Agri/ppaj de\ pro_j to_n Fh~ston, 70Eboulo&mhn kai\ au)to_j tou~ a)nqrw&pou a)kou~sai. Au!rion, fhsi/n, a)kou&sh| au)tou~.
777
25:23 Th~| ou}n e0pau&rion e0lqo&ntoj tou~ 70Agri/ppa kai\ th~j Berni/khj meta_ pollh~j fantasi/aj kai\ ei0selqo&ntwn ei0j to_ a)kroath&rion su&n te xilia&rxoij kai\ a)ndra&sin toi=j kat' e0coxh_n th~j po&lewj, kai\ keleu&santoj tou~ Fh&stou h!xqh o( Pau~loj. 24 kai/ fhsin o( Fh~stoj, 70Agri/ppa basileu~ kai\ pa&ntej oi9 sumparo&ntej h(mi=n a!ndrej, qewrei=te tou~ton peri\ ou{ a#pan to_ plh~qoj tw~n 70Ioudai/wn e0ne/tuxo&n moi e1n te 79Ierosolu&moij kai\ e0nqa&de, bow~ntej mh_ dei=n au)to_n zh~n mhke/ti. 25 e0gw_ de\ katelabo&mhn mhde\n a!cion au)to_n qana&tou pepraxe/nai, au)tou~ de\ tou&tou e0pikalesame/nou to_n Sebasto_n e1krina pe/mpein. 26 peri\ ou{ a)sfale/j ti gra&yai tw~| kuri/w| ou)k e1xw: dio_ proh&gagon au)to_n e0f' u(mw~n kai\ ma&lista e0pi\ sou~, basileu~ 70Agri/ppa, o#pwj th~j a)nakri/sewj genome/nhj sxw~ ti/ gra&yw: 27 a!logon ga&r moi dokei= pe/mponta de/smion mh_ kai\ ta_j kat' au)tou~ ai0ti/aj shma~nai.

26:1 70Agri/ppaj de\ pro_j to_n Pau~lon e1fh, 70Epitre/petai/ soi peri\ seautou~ le/gein. to&te o( Pau~loj e0ktei/naj th_n xei=ra a)pelogei=to, 2 Peri\ pa&ntwn w{n e0gkalou~mai u(po_ 70Ioudai/wn, basileu~ 70Agri/ppa, h#ghmai e0mauto_n maka&rion e0pi\ sou~ me/llwn sh&meron a)pologei=sqai, 3 ma&lista gnw&sthn o!nta se pa&ntwn tw~n kata_ 70Ioudai/ouj e0qw~n te kai\ zhthma&twn: dio_ de/omai makroqu&mwj a)kou~sai/ mou. 4 Th_n me\n ou}n bi/wsi/n mou e0k neo&thtoj th_n a)p' a)rxh~j genome/nhn e0n tw~| e1qnei mou e1n te 79Ierosolu&moij i1sasi pa&ntej 70Ioudai=oi, 5 proginw&skonte/j me a!nwqen, e0a_n qe/lwsi marturei=n, o#ti kata_ th_n a)kribesta&thn ai3resin th~j h(mete/raj qrhskei/aj e1zhsa Farisai=oj. 6 kai\ nu~n e0p' e0lpi/di th~j ei0j tou_j pate/raj h(mw~n e0paggeli/aj genome/nhj u(po_ tou~ qeou~ e3sthka krino&menoj, 7 ei0j h$n to_ dwdeka&fulon h(mw~n e0n e0ktenei/a| nu&kta kai\ h(me/ran latreu~on e0lpi/zei katanth~sai: peri\ h{j e0lpi/doj e0gkalou~mai u(po_ 70Ioudai/wn, basileu~. 8 ti/ a!piston kri/netai par' u(mi=n ei0 o( qeo_j nekrou_j e0gei/rei; 9 e0gw_ me\n ou}n e1doca e0mautw~| pro_j to_ o!noma 70Ihsou~ tou~ Nazwrai/ou dei=n polla_ e0nanti/a pra~cai: 10 o$ kai\ e0poi/hsa e0n 79Ierosolu&moij, kai\ pollou&j te tw~n a(gi/wn e0gw_ e0n fulakai=j kate/kleisa th_n para_ tw~n a)rxiere/wn e0cousi/an labw&n, a)nairoume/nwn te au)tw~n kath&negka yh~fon, 11 kai\ kata_ pa&saj ta_j sunagwga_j polla&kij timwrw~n au)tou_j h)na&gkazon blasfhmei=n, perissw~j te e0mmaino&menoj au)toi=j e0di/wkon e3wj kai\ ei0j ta_j e1cw po&leij.

777
26:12 70En oi[j poreuo&menoj ei0j th_n Damasko_n met' e0cousi/aj kai\ e0pitroph~j th~j tw~n a)rxiere/wn 13 h(me/raj me/shj kata_ th_n o(do_n ei]don, basileu~, ou)rano&qen u(pe\r th_n lampro&thta tou~ h(li/ou perila&myan me fw~j kai\ tou_j su_n e0moi\ poreuome/nouj: 14 pa&ntwn te katapeso&ntwn h(mw~n ei0j th_n gh~n h!kousa fwnh_n le/gousan pro&j me th~| 79Ebrai5di diale/ktw|, Saou_l Saou&l, ti/ me diw&keij; sklhro&n soi pro_j ke/ntra lakti/zein. 15 e0gw_ de\ ei]pa, Ti/j ei], ku&rie; o( de\ ku&rioj ei]pen, 70Egw& ei0mi 70Ihsou~j o$n su_ diw&keij. 16 a)lla_ a)na&sthqi kai\ sth~qi e0pi\ tou_j po&daj sou: ei0j tou~to ga_r w!fqhn soi, proxeiri/sasqai/ se u(phre/thn kai\ ma&rtura w{n te ei]de/j me w{n te o)fqh&somai/ soi, 17 e0cairou&meno&j se e0k tou~ laou~ kai\ e0k tw~n e0qnw~n, ei0j ou$j e0gw_ a)poste/llw se 18 a)noi=cai o)fqalmou_j au)tw~n, tou~ e0pistre/yai a)po_ sko&touj ei0j fw~j kai\ th~j e0cousi/aj tou~ Satana~ e0pi\ to_n qeo&n, tou~ labei=nau)tou_j a!fesin a(martiw~n kai\ klh~ron e0n toi=j h(giasme/noij pi/stei th~| ei0j e0me/.

777
26:19 73Oqen, basileu~ 70Agri/ppa, ou)k e0geno&mhn a)peiqh_j th~| ou)rani/w| o)ptasi/a|, 20 a)lla_ toi=j e0n Damaskw~| prw~to&n te kai\ 79Ierosolu&moij, pa~sa&n te th_n xw&ran th~j 70Ioudai/aj kai\ toi=j e1qnesin a)ph&ggellon metanoei=n kai\ e0pistre/fein e0pi\ to_n qeo&n, a!cia th~j metanoi/aj e1rga pra&ssontaj. 21 e3neka tou&twn me 70Ioudai=oi sullabo&menoi [o!nta] e0n tw~| i9erw~| e0peirw~nto diaxeiri/sasqai. 22 e0pikouri/aj ou}n tuxw_n th~j a)po_ tou~ qeou~ a!xri th~j h(me/raj tau&thj e3sthka marturo&menoj mikrw~| te kai\ mega&lw|, ou)de\n e0kto_j le/gwn w{n te oi9 profh~tai e0la&lhsan mello&ntwn gi/nesqai kai\ Mwu"sh~j, 23 ei0 paqhto_j o( Xristo&j, ei0 prw~toj e0c a)nasta&sewj nekrw~n fw~j me/llei katagge/llein tw~| te law~| kai\ toi=j e1qnesin.

777
26:24 Tau~ta de\ au)tou~ a)pologoume/nou o( Fh~stoj mega&lh| th~| fwnh~| fhsin, Mai/nh|, Pau~le: ta_ polla& se gra&mmata ei0j mani/an peritre/pei. 25 o( de\ Pau~loj, Ou) mai/nomai, fhsi/n, kra&tiste Fh~ste, a)lla_ a)lhqei/aj kai\ swfrosu&nhj r(h&mata a)pofqe/ggomai. 26 e0pi/statai ga_r peri\ tou&twn o( basileu&j, pro_j o$n kai\ parrhsiazo&menoj lalw~: lanqa&nein ga_r au)to_n tou&twn ou) pei/qomai ou)qe/n, ou) ga&r e0stin e0n gwni/a| pepragme/non tou~to. 27 pisteu&eij, basileu~ 70Agri/ppa, toi=j profh&taij; oi]da o#ti pisteu&eij. 28 o( de\ 70Agri/ppaj pro_j to_n Pau~lon, 70En o)li/gw| me pei/qeij Xristiano_n poih~sai. 29 o( de\ Pau~loj, Eu)cai/mhn a@n tw~| qew~| kai\ e0n o)li/gw| kai\ e0n mega&lw| ou) mo&non se\ a)lla_ kai\ pa&ntaj tou_j a)kou&onta&j mou sh&meron gene/sqai toiou&touj o(poi=oj kai\ e0gw& ei0mi, parekto_j tw~n desmw~n tou&twn.
777
26:30 70Ane/sth te o( basileu_j kai\ o( h(gemw_n h# te Berni/kh kai\ oi9 sugkaqh&menoi au)toi=j, 31 kai\ a)naxwrh&santej e0la&loun pro_j a)llh&louj le/gontej o#ti Ou)de\n qana&tou h@ desmw~n a!cion pra&ssei o( a!nqrwpoj ou{toj. 32 70Agri/ppaj de\ tw~| Fh&stw| e1fh, 70Apolelu&sqai e0du&nato o( a!nqrwpoj ou{toj ei0 mh_ e0peke/klhto Kai/sara.

27:1 79Wj de\ e0kri/qh tou~ a)poplei=n h(ma~j ei0j th_n 70Itali/an, paredi/doun to&n te Pau~lon kai/ tinaj e9te/rouj desmw&taj e9katonta&rxh| o)no&mati 70Iouli/w| spei/rhj Sebasth~j. 2 e0piba&ntej de\ ploi/w| 70Adramutthnw~| me/llonti plei=n ei0j tou_j kata_ th_n 70Asi/an to&pouj a)nh&xqhmen, o!ntoj su_n h(mi=n 70Arista&rxou Makedo&noj Qessalonike/wj: 3 th~| te e9te/ra| kath&xqhmen ei0j Sidw~na, filanqrw&pwj te o( 70Iou&lioj tw~| Pau&lw| xrhsa&menoj e0pe/treyen pro_j tou_j fi/louj poreuqe/nti e0pimelei/aj tuxei=n. 4 ka)kei=qen a)naxqe/ntej u(pepleu&samen th_n Ku&pron dia_ to_ tou_j a)ne/mouj ei]nai e0nanti/ouj, 5 to& te pe/lagoj to_ kata_ th_n Kiliki/an kai\ Pamfuli/an diapleu&santej kath&lqomen ei0j Mu&ra th~j Luki/aj. 6 ka)kei= eu(rw_n o( e9katonta&rxhj ploi=on 70Alecandri=non ple/on ei0j th_n 70Itali/an e0nebi/basen h(ma~j ei0j au)to&. 7 e0n i9kanai=j de\ h(me/raij braduploou~ntej kai\ mo&lij geno&menoi kata_ th_n Kni/don, mh_ prosew~ntoj h(ma~j tou~ a)ne/mou, u(pepleu&samen th_n Krh&thn kata_ Salmw&nhn, 8 mo&lij te paralego&menoi au)th_n h!lqomen ei0j to&pon tina_ kalou&menon Kalou_j Lime/naj, w{| e0ggu_j po&lij h}n Lasai/a.
777
27:9 79Ikanou~ de\ xro&nou diagenome/nou kai\ o!ntoj h!dh e0pisfalou~j tou~ ploo_j dia_ to_ kai\ th_n nhstei/an h!dh parelhluqe/nai, parh&|nei o( Pau~loj 10 le/gwn au)toi=j, 71Andrej, qewrw~ o#ti meta_ u#brewj kai\ pollh~j zhmi/aj ou) mo&non tou~ forti/ou kai\ tou~ ploi/ou a)lla_ kai\ tw~n yuxw~n h(mw~n me/llein e1sesqai to_n plou~n. 11 o( de\ e9katonta&rxhj tw~| kubernh&th| kai\ tw~| nauklh&rw| ma~llon e0pei/qeto h@ toi=j u(po_ Pau&lou legome/noij. 12 a)neuqe/tou de\ tou~ lime/noj u(pa&rxontoj pro_j paraxeimasi/an oi9 plei/onej e1qento boulh_n a)naxqh~nai e0kei=qen, ei1 pwj du&nainto katanth&santej ei0j Foi/nika paraxeima&sai, lime/na th~j Krh&thj ble/ponta kata_ li/ba kai\ kata_ xw~ron.

777
27:13 79Upopneu&santoj de\ no&tou do&cantej th~j proqe/sewj kekrathke/nai, a!rantej a}sson parele/gonto th_n Krh&thn. 14 met' ou) polu_ de\ e1balen kat' au)th~j a!nemoj tufwniko_j o( kalou&menoj Eu)raku&lwn: 15 sunarpasqe/ntoj de\ tou~ ploi/ou kai\ mh_ duname/nou a)ntofqalmei=n tw~| a)ne/mw| e0pido&ntej e0fero&meqa. 16 nhsi/on de/ ti u(podramo&ntej kalou&menon Kau~da i0sxu&samen mo&lij perikratei=j gene/sqai th~j ska&fhj, 17 h$n a!rantej bohqei/aij e0xrw~nto u(pozwnnu&ntej to_ ploi=on: fobou&menoi/ te mh_ ei0j th_n Su&rtin e0kpe/swsin, xala&santej to_ skeu~oj, ou#twj e0fe/ronto. 18 sfodrw~j de\ xeimazome/nwn h(mw~n th~| e9ch~j e0kbolh_n e0poiou~nto, 19 kai\ th~| tri/th| au)to&xeirej th_n skeuh_n tou~ ploi/ou e1rriyan. 20 mh&te de\ h(li/ou mh&te a!strwn e0pifaino&ntwn e0pi\ plei/onaj h(me/raj, xeimw~no&j te ou)k o)li/gou e0pikeime/nou, loipo_n perih|rei=to e0lpi\j pa~sa tou~ sw&|zesqai h(ma~j.
777
27:21 Pollh~j te a)siti/aj u(parxou&shj to&te staqei\j o( Pau~loj e0n me/sw| au)tw~n ei]pen, 71Edei me/n, w} a!ndrej, peiqarxh&santa&j moi mh_ a)na&gesqai a)po_ th~j Krh&thj kerdh~sai/ te th_n u#brin tau&thn kai\ th_n zhmi/an. 22 kai\ ta_ nu~n parainw~ u(ma~j eu)qumei=n, a)pobolh_ ga_r yuxh~j ou)demi/a e1stai e0c u(mw~n plh_n tou~ ploi/ou: 23 pare/sth ga&r moi tau&th| th~| nukti\ tou~ qeou~ ou{ ei0mi [e0gw&], w{| kai\ latreu&w, a!ggeloj 24 le/gwn, Mh_ fobou~, Pau~le: Kai/sari/ se dei= parasth~nai, kai\ i0dou_ kexa&ristai/ soi o( qeo_j pa&ntaj tou_j ple/ontaj meta_ sou~. 25 dio_ eu)qumei=te, a!ndrej: pisteu&w ga_r tw~| qew~| o#ti ou#twj e1stai kaq' o$n tro&pon lela&lhtai/ moi. 26 ei0j nh~son de/ tina dei= h(ma~j e0kpesei=n.
777
27:27 79Wj de\ tessareskaideka&th nu_c e0ge/neto diaferome/nwn h(mw~n e0n tw~| 70Adri/a|, kata_ me/son th~j nukto_j u(peno&oun oi9 nau~tai prosa&gein tina_ au)toi=j xw&ran. 28 kai\ boli/santej eu{ron o)rguia_j ei1kosi, braxu_ de\ diasth&santej kai\ pa&lin boli/santej eu{ron o)rguia_j dekape/nte: 29 fobou&menoi/ te mh& pou kata_ traxei=j to&pouj e0kpe/swmen, e0k pru&mnhj r(i/yantej a)gku&raj te/ssaraj hu!xonto h(me/ran gene/sqai. 30 tw~n de\ nautw~n zhtou&ntwn fugei=n e0k tou~ ploi/ou kai\ xalasa&ntwn th_n ska&fhn ei0j th_n qa&lassan profa&sei w(j e0k prw&|rhj a)gku&raj mello&ntwn e0ktei/nein, 31 ei]pen o( Pau~loj tw~| e9katonta&rxh| kai\ toi=j stratiw&taij, 70Ea_n mh_ ou{toi mei/nwsin e0n tw~| ploi/w|, u(mei=j swqh~nai ou) du&nasqe. 32 to&te a)pe/koyan oi9 stratiw~tai ta_ sxoini/a th~j ska&fhj kai\ ei1asan au)th_n e0kpesei=n.
777
27:33 71Axri de\ ou{ h(me/ra h!mellen gi/nesqai pareka&lei o( Pau~loj a#pantaj metalabei=n trofh~j le/gwn, Tessareskaideka&thn sh&meron h(me/ran prosdokw~ntej a!sitoi diatelei=te, mhqe\n proslabo&menoi: 34 dio_ parakalw~ u(ma~j metalabei=n trofh~j, tou~to ga_r pro_j th~j u(mete/raj swthri/aj u(pa&rxei: ou)deno_j ga_r u(mw~n qri\c a)po_ th~j kefalh~j a)polei=tai. 35 ei1paj de\ tau~ta kai\ labw_n a!rton eu)xari/sthsen tw~| qew~| e0nw&pion pa&ntwn kai\ kla&saj h!rcato e0sqi/ein. 36 eu!qumoi de\ geno&menoi pa&ntej kai\ au)toi\ prosela&bonto trofh~j. 37 h!meqa de\ ai9 pa~sai yuxai\ e0n tw~| ploi/w| diako&siai e9bdomh&konta e3c. 38 koresqe/ntej de\ trofh~j e0kou&fizon to_ ploi=on e0kballo&menoi to_n si=ton ei0j th_n qa&lassan.

777
27:39 73Ote de\ h(me/ra e0ge/neto, th_n gh~n ou)k e0pegi/nwskon, ko&lpon de/ tina kateno&oun e1xonta ai0gialo_n ei0j o$n e0bouleu&onto ei0 du&nainto e0cw~sai to_ ploi=on. 40 kai\ ta_j a)gku&raj perielo&ntej ei1wn ei0j th_n qa&lassan, a#ma a)ne/ntej ta_j zeukthri/aj tw~n phdali/wn, kai\ e0pa&rantej to_n a)rte/mwna th~| pneou&sh| katei=xon ei0j to_n ai0gialo&n. 41 peripeso&ntej de\ ei0j to&pon diqa&lasson e0pe/keilan th_n nau~n, kai\ h( me\n prw~|ra e0rei/sasa e1meinen a)sa&leutoj, h( de\ pru&mna e0lu&eto u(po_ th~j bi/aj [tw~n kuma&twn]. 42 tw~n de\ stratiwtw~n boulh_ e0ge/neto i3na tou_j desmw&taj a)poktei/nwsin, mh& tij e0kkolumbh&saj diafu&gh|: 43 o( de\ e9katonta&rxhj boulo&menoj diasw~sai to_n Pau~lon e0kw&lusen au)tou_j tou~ boulh&matoj, e0ke/leuse/n te tou_j duname/nouj kolumba~n a)pori/yantaj prw&touj e0pi\ th_n gh~n e0cie/nai, 44 kai\ tou_j loipou_j ou$j me\n e0pi\ sani/sin ou$j de\ e0pi/ tinwn tw~n a)po_ tou~ ploi/ou: kai\ ou#twj e0ge/neto pa&ntaj diaswqh~nai e0pi\ th_n gh~n.

28:1 Kai\ diaswqe/ntej to&te e0pe/gnwmen o#ti Meli/th h( nh~soj kalei=tai. 2 oi3 te ba&rbaroi parei=xon ou) th_n tuxou~san filanqrwpi/an h(mi=n, a#yantej ga_r pura_n prosela&bonto pa&ntaj h(ma~j dia_ to_n u(eto_n to_n e0festw~ta kai\ dia_ to_ yu~xoj. 3 sustre/yantoj de\ tou~ Pau&lou fruga&nwn ti plh~qoj kai\ e0piqe/ntoj e0pi\ th_n pura&n, e1xidna a)po_ th~j qe/rmhj e0celqou~sa kaqh~yen th~j xeiro_j au)tou~. 4 w(j de\ ei]don oi9 ba&rbaroi krema&menon to_ qhri/on e0k th~j xeiro_j au)tou~, pro_j a)llh&louj e1legon, Pa&ntwj foneu&j e0stin o( a!nqrwpoj ou{toj o$n diaswqe/nta e0k th~j qala&sshj h( di/kh zh~n ou)k ei1asen. 5 o( me\n ou}n a)potina&caj to_ qhri/on ei0j to_ pu~r e1paqen ou)de\n kako&n: 6 oi9 de\ prosedo&kwn au)to_n me/llein pi/mprasqai h@ katapi/ptein a!fnw nekro&n. e0pi\ polu_ de\ au)tw~n prosdokw&ntwn kai\ qewrou&ntwn mhde\n a!topon ei0j au)to_n gino&menon, metabalo&menoi e1legon au)to_n ei]nai qeo&n. 7 70En de\ toi=j peri\ to_n to&pon e0kei=non u(ph~rxen xwri/a tw~| prw&tw| th~j nh&sou o)no&mati Popli/w|, o$j a)nadeca&menoj h(ma~j trei=j h(me/raj filofro&nwj e0ce/nisen. 8 e0ge/neto de\ to_n pate/ra tou~ Popli/ou puretoi=j kai\ dusenteri/w| sunexo&menon katakei=sqai, pro_j o$n o( Pau~loj ei0selqw_n kai\ proseuca&menoj e0piqei\j ta_j xei=raj au)tw~| i0a&sato au)to&n. 9 tou&tou de\ genome/nou kai\ oi9 loipoi\ oi9 e0n th~| nh&sw| e1xontej a)sqenei/aj prosh&rxonto kai\ e0qerapeu&onto, 10 oi4 kai\ pollai=j timai=j e0ti/mhsan h(ma~j kai\ a)nagome/noij e0pe/qento ta_ pro_j ta_j xrei/aj.

777
28:11 Meta_ de\ trei=j mh~naj a)nh&xqhmen e0n ploi/w| parakexeimako&ti e0n th~| nh&sw| 70Alecandri/nw|, parash&mw| Dioskou&roij. 12 kai\ kataxqe/ntej ei0j Surakou&saj e0pemei/namen h(me/raj trei=j, 13 o#qen perielo&ntej kathnth&samen ei0j 79Rh&gion. kai\ meta_ mi/an h(me/ran e0pigenome/nou no&tou deuterai=oi h!lqomen ei0j Potio&louj, 14 ou{ eu(ro&ntej a)delfou_j pareklh&qhmen par' au)toi=j e0pimei=nai h(me/raj e9pta&: kai\ ou#twj ei0j th_n 79Rw&mhn h!lqamen. 15 ka)kei=qen oi9 a)delfoi\ a)kou&santej ta_ peri\ h(mw~n h}lqan ei0j a)pa&nthsin h(mi=n a!xri 70Appi/ou Fo&rou kai\ Triw~n Tabernw~n, ou$j i0dw_n o( Pau~loj eu)xaristh&saj tw~| qew~| e1labe qa&rsoj.
777
28:16 73Ote de\ ei0sh&lqomen ei0j 79Rw&mhn, e0petra&ph tw~| Pau&lw| me/nein kaq' e9auto_n su_n tw~| fula&ssonti au)to_n stratiw&th|.
777
28:17 70Ege/neto de\ meta_ h(me/raj trei=j sugkale/sasqai au)to_n tou_j o!ntaj tw~n 70Ioudai/wn prw&touj: sunelqo&ntwn de\ au)tw~n e1legen pro_j au)tou&j, 70Egw&, a!ndrej a)delfoi/, ou)de\n e0nanti/on poih&saj tw~| law~| h@ toi=j e1qesi toi=j patrw&|oij de/smioj e0c 79Ierosolu&mwn paredo&qhn ei0j ta_j xei=raj tw~n 79Rwmai/wn, 18 oi3tinej a)nakri/nante/j me e0bou&lonto a)polu~sai dia_ to_ mhdemi/an ai0ti/an qana&tou u(pa&rxein e0n e0moi/: 19 a)ntilego&ntwn de\ tw~n 70Ioudai/wn h)nagka&sqhn e0pikale/sasqai Kai/sara, ou)x w(j tou~ e1qnouj mou e1xwn ti kathgorei=n. 20 dia_ tau&thn ou}n th_n ai0ti/an pareka&lesa u(ma~j i0dei=n kai\ proslalh~sai, e3neken ga_r th~j e0lpi/doj tou~ 70Israh_l th_n a#lusin tau&thn peri/keimai. 21 oi9 de\ pro_j au)to_n ei]pan, 79Hmei=j ou!te gra&mmata peri\ sou~ e0deca&meqa a)po_ th~j 70Ioudai/aj, ou!te parageno&meno&j tij tw~n a)delfw~n a)ph&ggeilen h@ e0la&lhse/n ti peri\ sou~ ponhro&n. 22 a)ciou~men de\ para_ sou~ a)kou~sai a$ fronei=j, peri\ me\n ga_r th~j ai9re/sewj tau&thj gnwsto_n h(mi=n e0stin o#ti pantaxou~ a)ntile/getai.
777
28:23 Taca&menoi de\ au)tw~| h(me/ran h}lqon pro_j au)to_n ei0j th_n ceni/an plei/onej, oi[j e0ceti/qeto diamarturo&menoj th_n basilei/an tou~ qeou~ pei/qwn te au)tou_j peri\ tou~ 70Ihsou~ a)po& te tou~ no&mou Mwu"se/wj kai\ tw~n profhtw~n a)po_ prwi6 e3wj e9spe/raj. 24 kai\ oi9 me\n e0pei/qonto toi=j legome/noij, oi9 de\ h)pi/stoun: 25 a)su&mfwnoi de\ o!ntej pro_j a)llh&louj a)pelu&onto, ei0po&ntoj tou~ Pau&lou r(h~ma e4n o#ti Kalw~j to_ pneu~ma to_ a#gion e0la&lhsen dia_ 70Hsai5ou tou~ profh&tou pro_j tou_j pate/raj u(mw~n 26 le/gwn,
777Poreu&qhti pro_j to_n lao_n tou~ton kai\ ei0po&n,
77770Akoh~| a)kou&sete kai\ ou) mh_ sunh~te,
777777kai\ ble/pontej ble/yete kai\ ou) mh_ i1dhte:
2777e0paxu&nqh ga_r h( kardi/a tou~ laou~ tou&tou,
777777kai\ toi=j w)si\n bare/wj h!kousan,
777777777kai\ tou_j o)fqalmou_j au)tw~n e0ka&mmusan:
777777777mh&pote i1dwsin toi=j o)fqalmoi=j
777777kai\ toi=j w)si\n a)kou&swsin
777kai\ th~| kardi/a| sunw~sin kai\ e0pistre/ywsin,
777777kai\ i0a&somai au)tou&j.
28 gnwsto_n ou}n e1stw u(mi=n o#ti toi=j e1qnesin a)pesta&lh tou~to to_ swth&rion tou~ qeou~: au)toi\ kai\ a)kou&sontai.
777
28:30 70Ene/meinen de\ dieti/an o#lhn e0n i0di/w| misqw&mati, kai\ a)pede/xeto pa&ntaj tou_j ei0sporeuome/nouj pro_j au)to&n, 31 khru&sswn th_n basilei/an tou~ qeou~ kai\ dida&skwn ta_ peri\ tou~ kuri/ou 70Ihsou~ Xristou~ meta_ pa&shj parrhsi/aj a)kwlu&twj.