Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 6
Max number of results shown : 300
Output sorted : by Title (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Salmen, WalterAnhalt C÷then Ko no Hoyochi Ongakuka. BachZenshu 6 Apr 1998 134-141
2. Hofmann, KlausBach no Italia-go Kantata. BachZenshu 6 Apr 1998 48-60
3. Nishihara, MinoruBach no Kyutei Seikatsu. BachZenshu 6 Apr 1998 166-176
4. Ogawa, HideharuBach to no Deai. BachZenshu 6 Apr 1998 70-84
5. Horn, WolfgangDresden Kyutei Gakudan to Bach. BachZenshu 6 Apr 1998 24-35
6. Dadelsen, Georg vonElbe Kahan no Hercules. Bach no Sezoku Kantata ni okeru Shinwa to Guui. BachZenshu 6 Apr 1998 36-47
7. Suzuki, TokikoHercules Shinwa. BachZenshu 6 Apr 1998 61-68
8. Higuchi, RyuichiKizoku mo Shimin mo Nomin mo. Bach no Sezoku Kantata ga utsusu 18-Seiki Doitsu no Shakai to Seikatsu. BachZenshu 6 Apr 1998 12-23
9. Kato, Hiroko'Kohi Kantata' to Doitsu Kohi Jijo. BachZenshu 6 Apr 1998 122-133
10. Takahashi, TatsushiMainichi ga Shukusaijitsu, moshikuwa 'Esoragoto' no Nosonzo. 'Nomin Kantata' no Bijutsushi-teki Haikei. BachZenshu 6 Apr 1998 106-121
11. Nakamura, Yujiro'Me to Te no Hito' to Ongaku. Leonardo da Vinci. BachZenshu 6 Apr 1998 142-155
12. Higuchi, RyuichiSezoku Kantata. BachZenshu 6 Apr 1998 220-236 [25-41]
13. Higuchi, Ryuichi (ed.)Sezoku Kantata / Weltliche Kantaten / Secular cantatas. BachZenshu 6 Apr 1998 256p
14. Hara, KenjiShijo ni mureru Doke tachi, aruiwa Yutakasa no Kyohaku. BachZenshu 6 Apr 1998 86-105
15. Takashina, ShujiSoshoku to Ugoki. BachZenshu 6 Apr 1998 156-165

Search took 1.045s cpu time (0.046s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1tt Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita