Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 12
Max number of results shown : 300
Output sorted : by Title (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Isoyama, Tadashi7-tsu no Tokkata ni tsuite. BachZenshu 12 Jul 1998 212-215 [26-29]
2. Sasaki, Ken'ichiBach - Boileau - Kant. BachZenshu 12 Jul 1998 130-143
3. Watanabe, Yoshio'Bach no Cembalo' o motomeru Tabi BachZenshu 12 Jul 1998 84-100
4. Sasaki, ChikaraBach no Ongaku to Sugaku. BachZenshu 12 Jul 1998 101-108
5. Sonoda, TakahiroBach o shirukoto. BachZenshu 12 Jul 1998 110-122
6. Tokawa, SeiichiBach to 'Heikinritsu'. BachZenshu 12 Jul 1998 28-49
7. Kobayashi, YoshitakeBach to Kaiga. BachZenshu 12 Jul 1998 182-199
8. Isoyama, Tadashi (ed.)Chenbaro Kyoku II / Werke für Cembalo 2 / Music for harpsichord 2. BachZenshu 12 Jul 1998 237p
9. Isoyama, TadashiGoldberg Hensokyoku BWV 988. BachZenshu 12 Jul 1998 201-205 [36-40]
10. Isoyama, TadashiHeikinritsu Clavier Kyokushu Dai-1-Kan BWV 846-869; Heikinritsu Clavier Kyokushu Dai-2-Kan BWV 870-893. BachZenshu 12 Jul 1998 215-223 [18-26]
11. Isoyama, TadashiItaria Kyosokyoku He-Chocho BWV 971. BachZenshu 12 Jul 1998 207-208 [33-34]
12. Isoyama, TadashiKyosokyoku Ni-Chocho BWV 972; Aria to Henso I-Tancho BWV 989; Kapuriccho 'Saiai no ani no Tabidachi ni yosete' BWV 992; Applicatio (Unshi Renshukyoku) Ha-Chocho BWV 994. BachZenshu 12 Jul 1998 205-207 [34-36]
13. Tomita, Yo'London Jihitsufu' to 'Heikinritsu Clavier Kyokushu'. BachZenshu 12 Jul 1998 64-83
14. Hill, RobertNidan Kenban no Tankyu: 'Goldberg Hensokyoku' no Haikei. BachZenshu 12 Jul 1998 50-63
15. Isoyama, Tadashi[Sho-zensokyoku] BWV 924-931, 933-938, 939-943, [Zensokyoku to fugetta] BWV 901, 902; [Gensokyoku to fuga] BWV 903, 904, 906. BachZenshu 12 Jul 1998 208-212 [29-33]
16. Isoyama, TadashiSozosei to Kyoiku: Bach no Clavier Ongaku. BachZenshu 12 Jul 1998 12-27
17. Kumamoto, MariWatashi no Bach Monogatari. BachZenshu 12 Jul 1998 123-128

Search took 1.092s cpu time (0.015s in system), 48731 records per second.

BachBib Search Engine 1tt Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita