Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 12
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Isoyama, TadashiSozosei to Kyoiku: Bach no Clavier Ongaku. BachZenshu 12 Jul 1998 12-27
2. Tokawa, SeiichiBach to 'Heikinritsu'. BachZenshu 12 Jul 1998 28-49
3. Hill, RobertNidan Kenban no Tankyu: 'Goldberg Hensokyoku' no Haikei. BachZenshu 12 Jul 1998 50-63
4. Tomita, Yo'London Jihitsufu' to 'Heikinritsu Clavier Kyokushu'. BachZenshu 12 Jul 1998 64-83
5. Watanabe, Yoshio'Bach no Cembalo' o motomeru Tabi BachZenshu 12 Jul 1998 84-100
6. Sasaki, ChikaraBach no Ongaku to Sugaku. BachZenshu 12 Jul 1998 101-108
7. Sonoda, TakahiroBach o shirukoto. BachZenshu 12 Jul 1998 110-122
8. Kumamoto, MariWatashi no Bach Monogatari. BachZenshu 12 Jul 1998 123-128
9. Sasaki, Ken'ichiBach - Boileau - Kant. BachZenshu 12 Jul 1998 130-143
10. Kobayashi, YoshitakeBach to Kaiga. BachZenshu 12 Jul 1998 182-199
11. Isoyama, TadashiGoldberg Hensokyoku BWV 988. BachZenshu 12 Jul 1998 201-205 [36-40]
12. Isoyama, TadashiKyosokyoku Ni-Chocho BWV 972; Aria to Henso I-Tancho BWV 989; Kapuriccho 'Saiai no ani no Tabidachi ni yosete' BWV 992; Applicatio (Unshi Renshukyoku) Ha-Chocho BWV 994. BachZenshu 12 Jul 1998 205-207 [34-36]
13. Isoyama, TadashiItaria Kyosokyoku He-Chocho BWV 971. BachZenshu 12 Jul 1998 207-208 [33-34]
14. Isoyama, Tadashi[Sho-zensokyoku] BWV 924-931, 933-938, 939-943, [Zensokyoku to fugetta] BWV 901, 902; [Gensokyoku to fuga] BWV 903, 904, 906. BachZenshu 12 Jul 1998 208-212 [29-33]
15. Isoyama, Tadashi7-tsu no Tokkata ni tsuite. BachZenshu 12 Jul 1998 212-215 [26-29]
16. Isoyama, TadashiHeikinritsu Clavier Kyokushu Dai-1-Kan BWV 846-869; Heikinritsu Clavier Kyokushu Dai-2-Kan BWV 870-893. BachZenshu 12 Jul 1998 215-223 [18-26]
17. Isoyama, Tadashi (ed.)Chenbaro Kyoku II / Werke für Cembalo 2 / Music for harpsichord 2. BachZenshu 12 Jul 1998 237p

Search took 1.045s cpu time (0.031s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita