Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^ExMusica$
Year : 2000
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially /(table/)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Breig, Werner; Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake; Sato, NozomiZadankai. Gendai ni ikiru Bach -- Enso to Kenkyu kara. ExMusica 1 Jun 2000 6-21
2. Siegele, UlrichBach no Seijiteki Sokumen to Ongaku no Ichizuke (Zenhan). ExMusica 1 Jun 2000 22-32
3. Osumi, KinyaBach no Shudai ni yoru Seiyo Ongaku Shigaku no tame no futatsu no 'Renshukyoku'. ExMusica 1 Jun 2000 33-45
4. Tsugami, Tomomi2000-Nen kara miru Kogaku Undo to Shinseisei Ronso. ExMusica 1 Jun 2000 46-57
5. Yomota, InuhikoPazolini to Bach. ExMusica 1 Jun 2000 58-70
6. Higuchi, RyuichiBach Kinennen Shiroku. ExMusica 1 Jun 2000 98-103
7. Numano, YujiEdgard Varèse wa naze Bach no Kantata Dai-31-Ban o eranda ka. ExMusica 1 Jun 2000 104-108
8. Numano, YujiNippon Ongaku Gakkai Dai-50-Kai Zenkoku Taikai. ExMusica 1 Jun 2000 228-229
9. Siegele, UlrichBach no Seijiteki Sokumen to Ongaku no Ichizuke (Kohan). ExMusica 3 Dec 2000 95-115

Search took 1.045s cpu time (0.046s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita