Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^Bigaku$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Isoyama, TadashiMattheson no Ongaku Riron ni okeru Yoshiki no Mondai (Taikai Hokoku) Bigaku 26 3 1975 52
2. Higuchi, RyuichiBrahms to 19-Seiki no Bach Kenkyu (Bigakkai Dai-34-Kai Zenkoku Taikai Hokoku). Bigaku 34 3 1983 55
3. Sumikura, IchiroBach Kenkyu no Genjo to Kadai (Bigakkai Dai-35-Kai Zenkoku Taikai Hokoku). Bigaku 35 3 1984 54
4. Oyama, MayumiJ.S. Bach no Henkyoku Giho. (Bigakkai Dai-36-Kai Zenkoku Taikai Hokoku). Bigaku 36 3 1985 51
5. Higuchi, MitsuharuJ.S. Bach no 'Mubanso Violin no tame no Sonata to Partita' ni kansuru Ichikosatsu. Bigaku 38 2 1987 37-48

Search took 1.045s cpu time (0.015s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita