Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^BachSosho$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach Album. BachSosho Bekkan 1 1983 422p
2. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach Sosho. Bekkan 2. [Bach's Works Catalogue] BachSosho Bekkan 2 1997 1354p
3. Vetter, WaltherBach no Fuhensei. BachSosho 1 1976 125-155
4. Leibowitz, RenéBach no Sakuhin ni okeru Kozo no Benshoho. BachSosho 1 1976 157-175
5. Blankenburg, WalterKyokaishi kara mita Bach. BachSosho 1 1976 177-196
6. Besseler, HeinrichKaitakusha to shite no Bach. BachSosho 1 1976 197-257
7. Eggebrecht, Hans HeinrichBach no Rekishiteki Ichi ni tsuite. BachSosho 1 1976 259-302
8. Mendel, ArthurBach Nendaigaku no Atarashii Seika. BachSosho 1 1976 303-336
9. Blume, FriedrichAtarashii Bachzo no Rinkaku. BachSosho 1 1976 337-359
10. Geck, MartinBach no Geijutsu no Kyukyoku Mokuteki. BachSosho 1 1976 361-381
11. Blume, FriedrichRekishi no Hensen ni okeru Bach. BachSosho 1 1976 37-96
12. Sumikura, Ichiro (ed.)Gendai no Bach Zo. BachSosho 1 1976 391p, 23p
13. Abert, HermannBach to Wareware. BachSosho 1 1976 7-35
14. Gurlitt, WilibaldKare no Judai to Gendai ni okeru Bach. BachSosho 1 1976 97-123
15. Hamel, FredBach to Jidai Seishin. BachSosho 2 1976 304p
16. Schloezer, Boris deBach no Bigaku. BachSosho 3 1977 383p, 8p
17. Vetter, WaltherGakucho Bach. BachSosho 4 1979 480p
18. Smend, FriedrichKöthen no Bach. BachSosho 5 1978 278, 113p
19. Mies, Paul; Smend, FriedrichBach no Kantata. BachSosho 6 1980 605, 57p
20. Stiller, GüntherBach to Leipzig no Kyokai Seikatsu. BachSosho 7 1982 394p, 28p
21. Young, Percy M.Bach ke no ongakuka tachi. BachSosho 8 1981 422, 67p
22. Zenck, HermannBach no Heikinritsu Clavier Kyokushu. BachSosho 9 1978 123-158
23. Besseler, HeinrichBach to Chusei. BachSosho 9 1978 159-179
24. Gurlitt, WilibaldBach no Sakuhin ni okeru Rekishiteki Onkyozo. BachSosho 9 1978 181-200
25. Krüger, WaltherBach to Jidai Seishin. BachSosho 9 1978 201-222
26. Rebling, EberhardBach to Gori Shugi. BachSosho 9 1978 223-235
27. Blankenburg, WalterBach to Keimo Shugi. BachSosho 9 1978 237-250
28. Benz, RichardBach no Junankyoku. Saigiteki Higeki no Imi. BachSosho 9 1978 25-66
29. Eggebrecht, Hans HeinrichBach to Leibniz. BachSosho 9 1978 251-264
30. Blume, FriedrichRoman Shugi Jidai no Bach. BachSosho 9 1978 265-288
31. Serauky, WalterBach - Händel - Telemann. BachSosho 9 1978 289-322
32. Vetter, WaltherMozart to Bach. BachSosho 9 1978 323-340
33. Besseler, HeinrichBach no Weimar Kyosho Jidai. BachSosho 9 1978 341-359
34. Blume, FriedrichBach no Seinen Jidai. BachSosho 9 1978 361-402
35. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach no Sekai. BachSosho 9 1978 413p, 31p
36. Dürr, AlfredBach no Kyokai Ongaku. Sono Kako to Genzai. BachSosho 9 1978 67-83
37. Geiringer, KarlBach no Ongaku ni okeru Shochoho. BachSosho 9 1978 7-24
38. Besseler, HeinrichBach ni okeru Seikaku Shudai to Taiken Keishiki. BachSosho 9 1978 85-121
39. Schulze, Hans-Joachim (ed.)Genten Shiryo de tadoru Bach no Shogai to Sakuhin. BachSosho 10 1983 13-296
40. Forkel, Johann NicolausBach no Shogai, Geijutsu oyobi Geijutsu Sakuhin ni tsuite. BachSosho 10 1983 297-377
41. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach Shiryo Shu. BachSosho 10 1983 380p, 78p

Search took 1.076s cpu time (0.015s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita