Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^BachSosho$
Year : 1978
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially /(table/)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Smend, FriedrichKöthen no Bach. BachSosho 5 1978 278, 113p
2. Zenck, HermannBach no Heikinritsu Clavier Kyokushu. BachSosho 9 1978 123-158
3. Besseler, HeinrichBach to Chusei. BachSosho 9 1978 159-179
4. Gurlitt, WilibaldBach no Sakuhin ni okeru Rekishiteki Onkyozo. BachSosho 9 1978 181-200
5. Krüger, WaltherBach to Jidai Seishin. BachSosho 9 1978 201-222
6. Rebling, EberhardBach to Gori Shugi. BachSosho 9 1978 223-235
7. Blankenburg, WalterBach to Keimo Shugi. BachSosho 9 1978 237-250
8. Benz, RichardBach no Junankyoku. Saigiteki Higeki no Imi. BachSosho 9 1978 25-66
9. Eggebrecht, Hans HeinrichBach to Leibniz. BachSosho 9 1978 251-264
10. Blume, FriedrichRoman Shugi Jidai no Bach. BachSosho 9 1978 265-288
11. Serauky, WalterBach - Händel - Telemann. BachSosho 9 1978 289-322
12. Vetter, WaltherMozart to Bach. BachSosho 9 1978 323-340
13. Besseler, HeinrichBach no Weimar Kyosho Jidai. BachSosho 9 1978 341-359
14. Blume, FriedrichBach no Seinen Jidai. BachSosho 9 1978 361-402
15. Sumikura, Ichiro (ed.)Bach no Sekai. BachSosho 9 1978 413p, 31p
16. Dürr, AlfredBach no Kyokai Ongaku. Sono Kako to Genzai. BachSosho 9 1978 67-83
17. Geiringer, KarlBach no Ongaku ni okeru Shochoho. BachSosho 9 1978 7-24
18. Besseler, HeinrichBach ni okeru Seikaku Shudai to Taiken Keishiki. BachSosho 9 1978 85-121

Search took 1.076s cpu time (0.015s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita