Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^BachAkadJapan$
Year : 1983
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially /(table/)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Masaki, MitsueBarokku Ongaku Gairon. Doitsu Protestant Kyokai Ongaku no Ayumi o Chushin ni. BachAkadJapan 1983 10-18
2. Higuchi, RyuichiBach no Kantata. Kongen to Hensen. BachAkadJapan 1983 19-31
3. Kitamura, SojiBach no Shingaku-teki Haikei. Bach Jidai no Kodo Reihaishiki (Tenrei) o Chushin ni. (Bach Akademie Kogi Yoko). BachAkadJapan 1983 32-37
4. Tsuji, ShoichiShinritsu no Ongaku - Bach. BachAkadJapan 1983 46-49
5. Nobuhara, TakeharuOngaku wa Kotoba da. BachAkadJapan 1983 50-51
6. Bach Akademie 1983. Nippon Bach Akademie. BachAkadJapan 1983 91p

Search took 1.045s cpu time (0.031s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita