Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^BCJ$
Year : 2001
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially /(table/)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Hofmann, KlausProgram Notes. [BWV 248] BCJ Dec 2001 6-13
2. Hayashi, NozomuWakage no Itari. BCJ Dec 2001 44-45
3. Dreyfus, LaurenceBach no Continuo Group -- Seigaku Sakuhin ni okeru Sosha to Kanshu ni tsuite. Dai-2-Sho: Orugan to Chenbaro (Shozen). BCJ Dec 2001 46-53
4. Torselli, ElisabettaOngaku no Tomo Kyokai Shusai no subarashii Concert. Bach Collegium Japan no utsukushiku kanpeki na Enso. / Una sorpresa il concerto degli Amici della Musica. Bach Collegium Japan, bellezza e perfezione. BCJ Dec 2001 54
5. Suzuki, MasaakiItalia Kiko. BCJ Dec 2001 55-56
6. Bach Collegium Japan. Christmas Concert 2001. J. S. Bach: Weihnachts-Oratorium BWV 248. [Programme booklet] BCJ Dec 2001 61p
7. Hofmann, KlausProgramme Noto. BCJ 46 Mar 2001 3-8
8. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 181, 144, 73] BCJ 46 Mar 2001 24-25
9. Ebata, NobuakiDensho ga Fukanzen na Kyokai Kantata ni tsuite. BCJ 46 Mar 2001 26-27
10. Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Cantatas Series vol.27: Cantatas in Leipzig 1724 - I. [Programme booklet] BCJ 46 Mar 2001 33p
11. Sato, NozomiProgram Notes: Passio Domini. BCJ 47 Apr 2001 6-9
12. Osumi, KinyaJunankyoku no Rekishi to sono Haikei. BCJ 47 Apr 2001 32-35
13. Yasuda, KichisaburoTenshi to Washi: Matai ni yoru Fukuinsho to Yohane ni yoru Fukuinsho. BCJ 47 Apr 2001 36-39
14. Bach Collegium Japan. Passion Concert 2001. German Passions in 17th Century. [Programme booklet] BCJ 47 Apr 2001 51p
15. Hofmann, KlausProgram Notes. [BWV 625, 627, 629, 630, 66, 134 and 67] BCJ 48 May 2001 6-12
16. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 66, 134 and 67] BCJ 48 May 2001 24-25
17. Dreyfus, LaurenceBach no Continuo Group -- Seigaku Sakuhin ni okeru Sosha to Kanshu ni tsuite. Dai-1-Sho: Jo. BCJ 48 May 2001 26-32
18. Chafe, Eric T.Bach no Seigaku Sakuhin ni okeru Ongaku no Allegory. Dai-1-Sho: Bach no Ongaku ni okeru Shingaku to Ongaku no Allegory. BCJ 48 May 2001 33-39
19. Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.28 / Cantatas from Leipzig 1724 - II, Easter. [Programme booklet] BCJ 48 May 2001 51p
20. Hofmann, KlausProgram Notes. [BWV 545, 37, 86, 166 and 104] BCJ 49 Jun 2001 6-13
21. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 37, 86, 166 and 104] BCJ 49 Jun 2001 26-27
22. Dreyfus, LaurenceBach no Continuo Group -- Seigaku Sakuhin ni okeru Sosha to Kanshu ni tsuite. Dai-2-Sho: Orugan to Chenbaro. BCJ 49 Jun 2001 28-38
23. Chafe, Eric T.Bach no Seigaku Sakuhin ni okeru Ongaku no Allegory. Dai-1-Sho: Bach no Ongaku ni okeru Shingaku to Ongaku no Allegory (tsuzuki.) BCJ 49 Jun 2001 39-47
24. Sherman, Berhard D.Bach no Shukyokyoku to no Shinsen na Deai / Coming to Fresh Terms with the Sacred in Bach. BCJ 49 Jun 2001 48-53
25. Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.29 / Cantatas from Leipzig 1724 - III, After Easter, Ascension. [Programme booklet] BCJ 49 Jun 2001 63p
26. Hofmann, KlausProgram Notes. [BWV 651, 652, 44, 59, 184 and 173] BCJ 50 Sep 2001 6-15
27. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 44 and 59] BCJ 50 Sep 2001 30-31
28. Hayashi, NozomuRo Bach Kuru! BCJ 50 Sep 2001 32-33
29. Imai, NaokoBach Organ Tour 2001 Report. Bach Jidai no Orugan ga 'Ima mo ikite hatarakukoto no Kichosa' o Taiken. BCJ 50 Sep 2001 34-39
30. Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.30 / Cantatas from Leipzig 1724 - IV; Pentecost. [Programme booklet] BCJ 50 Sep 2001 51p

Search took 1.123s cpu time (0.062s in system), 47386 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita