Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^[p]MSJ_Tokyo$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Kimura, SachikoBach no Koraru Tekusuto Kantata. [p]MSJ_Tokyo Apr 1997
2. Kubota, KeiichiC.P.E Bach ni yoru J.S. Bach no Ongaku no 'Densho' to 'Sozoteki Juyo'. [p]MSJ_Tokyo Oct 2008
3. Kobayashi, YoshitakeBach Kenkyu ni totte Emanuel Bach no Shogen wa doko made Shinrai dekiru ka. [p]MSJ_Tokyo Oct 2008
4. Tomita, YoBach Botsugo 50-nenkan ni okeru Mubanso Violin no tame no Sonata to Partita no Densho to Juyo ni kanshite. [p]MSJ_Tokyo Oct 2008
5. Isoyama, TadashiRoundtable 'J.S. Bach to C.P.E. Bach -- Densho to Sozoteki Juyo o megutte' (Speakers: Keiichi Kubota, Yoshitake Kobayashi, Yo Tomita). [p]MSJ_Tokyo Oct 2008
6. Ebata, NobuakiJ. S. Bach no 4-sei Koraru: Zen-Repertory no Bunrui no Kokoromi. [p]MSJ_Tokyo Oct 2005
7. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Beißwenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, TadashiRoundtable 'Bach Kenkyu to 21Seiki'. [p]MSJ_Tokyo Oct 2005
8. Isoyama, TadashiColloquium: Bach and Dresden. (Speakers: Ichiro Sumikura, Yoshitake Kobayashi, Ryuichi Higuchi and Yo Tomita) [p]MSJ_Tokyo Nov 1999
9. Kimura, SachikoJ.S.Bach no Koraru Tekusuto Aria: Koraru no Shi to Senritsu no Atsukai, Ongaku Kosei Genri o Chushin ni. [p]MSJ_Tokyo Nov 1999
10. Endo, RenaJohannes Brahms no J. S. Bach Juyo ni tsuite. [p]MSJ_Tokyo Oct 1998
11. Ebata, Nobuaki'Der berühmte Sammelband Hausers': Shoshitsu shita Shukofu no Kyokumoku Doitei ni tsuite. [p]MSJ_Tokyo Nov 2011
12. Tomita, Yo19-seiki no Shuppanfu kara miru Bach Juyo no Shoyoso. [p]MSJ_Tokyo Nov 2011
13. Tomita, Yo1780nendai Wien to 'Heikinritsu Klavier Kyokushu' Dai-2-Kan. Shiryo Densho kara kaimamiru fukuzatsu de unique na Juyoshi. [p]MSJ_Tokyo Feb 1997

Search took 1.076s cpu time (0.015s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita