Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^[p]MSJ_Tokyo$
Year : 2008
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially /(table/)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Kubota, KeiichiC.P.E Bach ni yoru J.S. Bach no Ongaku no 'Densho' to 'Sozoteki Juyo'. [p]MSJ_Tokyo Oct 2008
2. Kobayashi, YoshitakeBach Kenkyu ni totte Emanuel Bach no Shogen wa doko made Shinrai dekiru ka. [p]MSJ_Tokyo Oct 2008
3. Tomita, YoBach Botsugo 50-nenkan ni okeru Mubanso Violin no tame no Sonata to Partita no Densho to Juyo ni kanshite. [p]MSJ_Tokyo Oct 2008
4. Isoyama, TadashiRoundtable 'J.S. Bach to C.P.E. Bach -- Densho to Sozoteki Juyo o megutte' (Speakers: Keiichi Kubota, Yoshitake Kobayashi, Yo Tomita). [p]MSJ_Tokyo Oct 2008

Search took 1.06s cpu time (0.031s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita