Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^[ce]BachKantataNoSekai$
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Wolff, ChristophLeipzig izen no Kantata: Repertry to Context. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 19-42
2. Wollny, Peter1700-Nen Zengo no Kyokai Ongaku no Janru to Yoshiki. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 43-66
3. Oefner, Claus1700-Nen Zengo no Chubu Doitsu ni okeru Toshi no Ongaku Katsudo to Kyutei no Ongaku Katsudo. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 67-86
4. Glöckner, AndreasBach no Seikatsu to Katsudo no Ba. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 87-130
5. Stauffer, George B.Organist Bach. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 131-154
6. Schulze, Hans-JoachimGakki Virtuoso oyobi Sakkyokuka to shite no Bach. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 155-163
7. Schulze, Hans-JoachimKashi to Kashisakusha. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 167-178
8. Petzoldt, MartinShoki no Kantata Daihon e no Tenreigaku-teki Shingaku-teki Approach. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 179-208
9. Petzoldt, MartinSeisho, Sanbikashu, Reihai. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 209-252
10. Wolff, ChristophGassho, oyobi Gakki no Tsukaikata. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 253-270
11. Melamed, Daniel R.Gassho to Koraru Gakkyoku. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 271-296
12. Wollny, PeterAria to Recitativo. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 297-320
13. Leisinger, UlrichAffekt, Rhetorik, soshite Ongakuhyogen. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 321-342
14. Koopman, TonEnso Jissen no Shoso. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 343-364
15. Wolff, Christoph; Koopman, Ton (eds.)Bach = Kantata no Sekai I: Kyokai Kantata. Arnstadt - Köthen Jidai. [ce]BachKantataNoSekai 1 2001 387p
16. Wolff, ChristophBach no Sezoku Kantata: Repatorii to Kontekusuto. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 19-50
17. Talbot, MichaelItariago no Sezoku Kantata. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 53-78
18. Basso, AlbertoOpera to 'dramma per musica'. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 79-105
19. Hoppe, GüntherKeten Kyutei ni okeru Ongaku Katsudo. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 107-133
20. Schulze, Hans-JoachimLeipzig no Kizoku to Shimin ni yoru Ongaku Shien. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 135-149
21. Leisinger, UlrichShimin ya Kizoku no Ongaku to Bungaku no Tanoshimi. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 151-166
22. Glöckner, AndreasLeipzig ni okeru Bach no Collegium Musicum to sono Zenshi. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 169-191
23. Kreutzer, Hans JoachimBach no Sezoku Kantata no Shijin to Shi. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 195-223
24. Ambrose, Z. PhilipBach no Sezoku Kantata ni okeru Koten Shinwa to atarashii Shinwa. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 225-255
25. Schulze, Hans-JoachimSezoku Kantata no Keishiki to Ruikei. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 257-270
26. Schulze, Hans-JoachimBach no Parody Shori. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 271-308
27. Wollny, PeterSolo Kantata to Solo Gakusho. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 311-328
28. Melamed, Daniel R.Gasshokyoku, Nijushokyoku, Kigakukyoku. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 331-348
29. Koopman, TonEnso Jissen no Shoso. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 351-378
30. Wolff, Christoph; Koopman, Ton (eds.)Bach = Kantata no Sekai II: Sezoku Kantata. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 405p
31. Wolff, ChristophBach no Leipzig Jidai no Kyokai Kantata: Repertoire to Kontext. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 19-65
32. Wollny, PeterBach no Dojidaijin ni yoru Kyokai Kantata Sosaku. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 67-87
33. Glöckner, AndreasBach Shunin Izen no Thomas-kantor shoku: Shukyo Kaikaku Iko no Dento to Rekishi. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 89-115
34. Petzoldt, MartinLeipzig no Shuyo Kyokai ni okeru Tenrei to Ongaku. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 117-159
35. Wolff, ChristophBach - Kantor to Kapellmeister. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 161-177
36. Schulze, Hans-JoachimKashi to Kashi Sakusha. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 181-209
37. Petzoldt, MartinBach no Leipzig Kantata no Shingaku-teki Shoso. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 211-238
38. Schulze, Hans-JoachimBach Haika no Ensosha Tachi - Hensei to Soshiki. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 241-263
39. Stauffer, George B.Sinfonia. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 265-297
40. Melamed, Daniel R.Gasshokyoku. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 299-320
41. Crist, Stephen A.Rezitativo to Aria. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 323-353
42. Wolff, ChristophKoraru. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 355-368
43. Leisinger, UlrichOngaku ni yoru Kashi Kaishaku - sono Keizokusei to Hensen. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 371-386
44. Koopman, TonBach no Gasshotai to Orchestra. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 389-419
45. Wolff, Christoph; Koopman, Ton (eds.)Bach = Kantata no Sekai III: Kyokai Kantata. Leipzig Jidai. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 445p

Search took 1.014s cpu time (0.046s in system), 52480 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita