Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : ^[ce]BachKantataNoSekai$
Year : 2002
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially /(table/)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Wolff, ChristophBach no Sezoku Kantata: Repatorii to Kontekusuto. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 19-50
2. Talbot, MichaelItariago no Sezoku Kantata. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 53-78
3. Basso, AlbertoOpera to 'dramma per musica'. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 79-105
4. Hoppe, GüntherKeten Kyutei ni okeru Ongaku Katsudo. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 107-133
5. Schulze, Hans-JoachimLeipzig no Kizoku to Shimin ni yoru Ongaku Shien. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 135-149
6. Leisinger, UlrichShimin ya Kizoku no Ongaku to Bungaku no Tanoshimi. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 151-166
7. Glöckner, AndreasLeipzig ni okeru Bach no Collegium Musicum to sono Zenshi. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 169-191
8. Kreutzer, Hans JoachimBach no Sezoku Kantata no Shijin to Shi. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 195-223
9. Ambrose, Z. PhilipBach no Sezoku Kantata ni okeru Koten Shinwa to atarashii Shinwa. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 225-255
10. Schulze, Hans-JoachimSezoku Kantata no Keishiki to Ruikei. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 257-270
11. Schulze, Hans-JoachimBach no Parody Shori. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 271-308
12. Wollny, PeterSolo Kantata to Solo Gakusho. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 311-328
13. Melamed, Daniel R.Gasshokyoku, Nijushokyoku, Kigakukyoku. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 331-348
14. Koopman, TonEnso Jissen no Shoso. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 351-378
15. Wolff, Christoph; Koopman, Ton (eds.)Bach = Kantata no Sekai II: Sezoku Kantata. [ce]BachKantataNoSekai 2 2002 405p
16. Wolff, ChristophBach no Leipzig Jidai no Kyokai Kantata: Repertoire to Kontext. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 19-65
17. Wollny, PeterBach no Dojidaijin ni yoru Kyokai Kantata Sosaku. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 67-87
18. Glöckner, AndreasBach Shunin Izen no Thomas-kantor shoku: Shukyo Kaikaku Iko no Dento to Rekishi. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 89-115
19. Petzoldt, MartinLeipzig no Shuyo Kyokai ni okeru Tenrei to Ongaku. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 117-159
20. Wolff, ChristophBach - Kantor to Kapellmeister. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 161-177
21. Schulze, Hans-JoachimKashi to Kashi Sakusha. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 181-209
22. Petzoldt, MartinBach no Leipzig Kantata no Shingaku-teki Shoso. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 211-238
23. Schulze, Hans-JoachimBach Haika no Ensosha Tachi - Hensei to Soshiki. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 241-263
24. Stauffer, George B.Sinfonia. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 265-297
25. Melamed, Daniel R.Gasshokyoku. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 299-320
26. Crist, Stephen A.Rezitativo to Aria. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 323-353
27. Wolff, ChristophKoraru. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 355-368
28. Leisinger, UlrichOngaku ni yoru Kashi Kaishaku - sono Keizokusei to Hensen. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 371-386
29. Koopman, TonBach no Gasshotai to Orchestra. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 389-419
30. Wolff, Christoph; Koopman, Ton (eds.)Bach = Kantata no Sekai III: Kyokai Kantata. Leipzig Jidai. [ce]BachKantataNoSekai 3 2002 445p

Search took 1.045s cpu time (0.031s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita