Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Tokawa, Seiichi
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Tokawa, SeiichiSenpo-ron. Gakuri no Kenkyu. 2010 174p
2. Tokawa, SeiichiBach Kenkyu Noto. Sakkyoku Nendai o megutte. 1981 222p
3. Tokawa, SeiichiOngakuka no Jijoden: Quantz, Benda, E. Bach, Czerny. 2003 252p
4. Tokawa, SeiichiTaiiho no Hendo; Shin-Ongaku no Taido: Renaissance kara Baroque e Tenkanki no Ongaku Riron. 2008 256p
5. Tokawa, SeiichiKogaku no Onritsu. 2001 288p
6. Tokawa, Seiichi'Fukkatsusai Oratorio' Osteroratorium 'Kommt, eilet und laufet' BWV 249 BachAkadJapan 1984 56-61
7. Tokawa, Seiichi'Manifikato' Ni-Chocho. Magnificat D dur BWV 243. BachAkadJapan 1984 64-70
8. Tokawa, SeiichiBach no 4tsu no 'Sho-Misakyoku' ni tsuite. BachAkadJapan 1984 86-89
9. Tokawa, SeiichiBach to 'Heikinritsu'. BachZenshu 12 Jul 1998 28-49
10. Sumikura, Ichiro; Tokawa, SeiichiBach no Shogai. BessatsuTaiyo 1984 50-55, 58-61, 64-67, 70-73
11. Tokawa, SeiichiBach no Ryuto Sakuhin o Megutte -- BWV 1006a no Jihitsufu ni hasshite. BulMusashinoAcadM 10 1976 27-63
12. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi; Higuchi, Ryuichi; Monma, NaomiBach o yomu. [ce]Bach_no_subete 1985 116-129
13. Tokawa, SeiichiBach no Kyosokyoku Keishiki -- Brandenburg Kyosokyoku o Chushin ni. OngakuGaku 2 Jan 1960
14. Tokawa, SeiichiBach no Sakkyoku Nendai Kenkyu no Genjo to Mondai. OngakuGaku 8 Feb 1963
15. Tokawa, SeiichiKaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni. [1] OngakuGeijutsu 19 11 1961
16. Tokawa, SeiichiKaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni -2-. OngakuGeijutsu 20 2 1962
17. Tokawa, SeiichiKaitakusha to shite no Bach -- Besseler no Kenkyu o Chushin ni -3(kan)-. OngakuGeijutsu 20 3 1962
18. Tokawa, SeiichiJ.S. Bach no Orugan Koraru to sono Rekishiteki Ichi. OngakuGeijutsu 20 4 1962
19. Tokawa, SeiichiAtarashii Bach-Zo towa nani ka? OngakuGeijutsu 21 10 1963 6-13
20. Tokawa, SeiichiBach no Parody ni tsuite -- Sakkyokuka Kenkyu. OngakuGeijutsu 22 3 1964 10-13
21. Tokawa, SeiichiGendai no Bach Kenkyu -2- Atarashii Nendai Kenkyu to sonogo -- Kyokai Kantata o Chushin ni. OngakuGeijutsu 43 4 1985 90-99
22. Tokawa, SeiichiOngakushi-jo no Bach. RekodoGeijutsu 16 13 1967 244-247
23. Tokawa, SeiichiShin Bach Zenshu ni tsuite. TokyoGakugeiDaigakuKiyo 2 24 Feb 1973 35-45

Search took 1.092s cpu time (0.015s in system), 48731 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita