Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Suzuki, Masaaki
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Suzuki, Masaaki; Kato, HirokoBach kara no okurimono. 2002 vii, 423p
2. Suzuki, MasaakiBach to Orugan. BachZenshu 9 Jan 1997 52-69
3. Suzuki, MasaakiItalia Kiko. BCJ Dec 2001 55-56
4. Higuchi, Ryuichi; Suzuki, MasaakiTaidan - Bach no Kantata o Kataru. BCJ 1 Jun 1992
5. Suzuki, MasaakiMonteverdi kara Bach e. BCJ 8 Jul 1993
6. Suzuki, MasaakiEnso Note. BCJ 18 Apr 1995
7. Suzuki, MasaakiEnso Noto. BCJ 20 Jul 1995
8. Tsuchida, Eizaburo; Suzuki, Masaaki.Taidan - Bach Collegium Japan no kore made, ima, soshite kore kara. BCJ 20 Jul 1995
9. Suzuki, MasaakiEnso Note. BCJ 20 Jul 1995
10. Suzuki, MasaakiSeisaku Note. BCJ 21 Nov 1995
11. Suzuki, MasaakiSeisaku Note. BCJ 23 Mar 1996
12. Suzuki, MasaakiSeisaku Note. BCJ 23 Mar 1996
13. Suzuki, MasaakiSeisaku Note. BCJ 24 Apr 1996
14. Suzuki, MasaakiSeisaku Note. BCJ 26 Jun 1996
15. Suzuki, MasaakiSeisaku Note. BCJ 28 Feb 1997
16. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. BCJ 30 Jun 1997
17. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. BCJ 31 Jul 1997
18. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. BCJ 33 Oct 1997
19. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [Trumpet, Oboe da caccia] BCJ 34 Jun 1998 [15]
20. Suzuki, MasaakiBIS 25-Shunen ni okuru. BCJ 35 Sep 1998 27
21. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 243 (problem about versions); pronunciation of Latin] BCJ 36 Nov 1998 8
22. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto [BWV 179, 105 and 186] BCJ 37 Feb 1999 14-15
23. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 147 and 64] BCJ 38 May 1999 14-15
24. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 69a, 77 and 119] BCJ 40 Oct 1999 15-17
25. Suzuki, MasaakiBrandenburg Kyosokyoku Zenkyoku Ensokai. Seisaku noto. BCJ 42 May 2000 20-21
26. Suzuki, MasaakiSeisaku noto. [BWV 194] BCJ 45 Nov 2000 14
27. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 181, 144, 73] BCJ 46 Mar 2001 24-25
28. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 66, 134 and 67] BCJ 48 May 2001 24-25
29. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 37, 86, 166 and 104] BCJ 49 Jun 2001 26-27
30. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 44 and 59] BCJ 50 Sep 2001 30-31
31. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 65, 81 and 190] BCJ 51 Feb 2002 32-34
32. Suzuki, MasaakiYohane Junankyoku no Hensen. BCJ 52 Mar 2002 6
33. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 94] BCJ 53 Apr 2002 32-33
34. Suzuki, MasaakiMasaaki Seisaku Noto. [BWV 10 and 178] BCJ 54 Jun 2002 34-35
35. Suzuki, Masaaki[Program Notes: BWV 106] BCJ 56 Sep 2002 16-17
36. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 8, 33, 113 and 106] BCJ 56 Sep 2002 33-35
37. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 114 and 99] BCJ 57 Feb 2003 27
38. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 245 and 244] BCJ 58 Apr 2003 63
39. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 96, 122 and 180] BCJ 59 Jun 2003 26-27
40. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 5 and 80] BCJ 60 Sep 2003 26-27
41. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 1066-1069] BCJ 61 Oct 2003 14-15
42. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 139, 26, 116 and 62] BCJ 62 Mar 2004 27-29
43. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 11 and 249] BCJ 63 May 2004 24-25
44. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. Cornet (Zink) to Trombone ni tsuite. [BWV 2, 135, 3, 38] BCJ 64 Jun 2004 31-33
45. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 101, 91, 121 and 133] BCJ 65 Sep 2004 27-29
46. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 1052R, 1055R and 1064R] BCJ 66 Nov 2004 12-14
47. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 123, 124, 125 and 111] BCJ 67 Feb 2005 29
48. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. Chenbaro no Shiyo ni tsuite. [BWV 41, 92 and 130] BCJ 68 Apr 2005 28-30
49. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 126, 127 and 1] BCJ 69 Jun 2005 28-29
50. Suzuki, MasaakiJ. S. Bach no Koraru Kantata Ichiran. BCJ 69 Jun 2005 30-31
51. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. Kantata ni okeru Orugan ni tsuite [BWV 35, 51, 1083] BCJ 70 Sep 2005 34-35
52. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. BWV 6 ni okeru Violoncello piccolo ni tsuite. Shiryo to Gakkihensei ni tsuite. BCJ 71 Feb 2006 28-31
53. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 244b] BCJ 72 Apr 2006 42-44
54. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 128, 87, 176 and 74] BCJ 73 Jul 2006 25
55. Suzuki, MasaakiAmerica, Europa Tour o oete. BCJ 73 Jul 2006 26-29
56. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 52, 82, 169, 55 and 58] BCJ 74 Sep 2006 28-31
57. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 28, 183, 85, 175 and 68] BCJ 75 Feb 2007 25-27
58. Suzuki, Masaaki; Kobayashi, YoshitakeYohane Junankyoku no Hensen. BCJ 76 Apr 2007 47
59. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 137, 164, 168 and 79] BCJ 77 Jun 2007 27
60. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 49, 84, 82 and 56] BCJ 78 Sep 2007 27-29
61. Suzuki, Masaaki2007-Nen Natsu Kiko. BCJ 78 Sep 2007 37-39
62. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 16, 13, 32 and 72] BCJ 79 Feb 2008 29-31
63. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. Enso no Yoshiki ni tsuite; Pitch ni tsuite; Mendelssohn Sakuhin ni okeru Continuo ni tsuite; Text ni tsuite. BCJ 80 May 2008 37
64. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 151, 57, 158 and 110] BCJ 81 Jul 2008 32-34
65. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 43, 88 and 146] BCJ 82 Sep 2008 29-31
66. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 1045, 187, 39 and 129] BCJ 83 Feb 2009 28-29
67. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. Shiyo Gakufu to Genson suru Shiryo ni tsuite; Mendelssohn no Joen no Tokucho to Konkai no Saigen Hoho. BCJ 84 Apr 2009 55-58
68. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 225, 226, 227, 228, 229, 230 and 118] BCJ 85 Jun 2009 24-27
69. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 102] BCJ 86 Oct 2009 31-33
70. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 27, 47] BCJ 87 Feb 2010 26-28
71. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 117, 120] BCJ 89 Jun 2010 28-33
72. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 156, 159] BCJ 90 Sep 2010 31-33
73. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 174, 145, 170, 149] BCJ 92 Feb 2011 29-31
74. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 192, 195, 157, 120a] BCJ 93 Jun 2011 25-27
75. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 134a, 208] BCJ 94 Jul 2011 24-25
76. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 29, 112, 140] BCJ 95 Sep 2011 28-29
77. Suzuki, MasaakiSeisaku Noto. [BWV 177, 9, 97] BCJ 96 Feb 2012 28-31
78. Suzuki, MasaakiJunankyoku: Taisaku 'Yohane Junankyoku' no Mikata, Kikikata. Durrer no rensaku hanga 'Junan' to tomoni. [ce]Daremoiwanakatta 2000 244-280
79. Sannomiya, Masamitsu; Suzuki, MasaakiOboe. [ce]GakkiHakubutsukan 2000 12-15
80. Breig, Werner; Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake; Sato, NozomiZadankai. Gendai ni ikiru Bach -- Enso to Kenkyu kara. ExMusica 1 Jun 2000 6-21
81. Rilling, Helmuth; Koopman, Ton; Suzuki, Masaaki'Nur wer die Kantaten kennt, kennt Bachs Musik'. Drei Dirigenten über ihre Gesamteinspielungen. MKirche 69 4 Jul-Aug 1999 268-273
82. Isoyama, Tadashi; Suzuki, MasaakiBach no Gendai -- Shukyo, soshite 21-Seiki no Enso ni mukete (Bach -- Kogakki no Uchu) Yuriika 28 1 1996 128-147

Search took 1.123s cpu time (0.015s in system), 47386 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita