Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Osumi, Kinya
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Osumi, Kinya; Kato, Hiroko (eds.)200 CD Bach Meikyoku, Meiban o kiku. 2000 240, xvi p
2. Osumi, KinyaBach to Josei. BachZenshu 9 Jan 1997 160-180
3. Osumi, Kinya'Clavier Renshukyokushu Dai-3-Bu' yori Koraru Henkyoku (BWV 669-689) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 234-242 [55-63]
4. Osumi, Kinya18 no Korarushu (BWV 651-668) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 242-250 [47-55]
5. Osumi, KinyaSchübler Korarushu (BWV 645-650) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 250-253 [44-47]
6. Osumi, KinyaJunankyoku no Rekishi to sono Haikei. BCJ 47 Apr 2001 32-35
7. Osumi, KinyaHarmonia no Katari o koete. Ongakugaku no Seiritsu to Hensen o meguru Shosatsu. BulFacMTokyoGeijutsuDaigaku 30 2004 1-18; 119-120
8. Osumi, KinyaBach no Shudai ni yoru Seiyo Ongaku Shigaku no tame no futatsu no 'Renshukyoku'. ExMusica 1 Jun 2000 33-45
9. Osumi, KinyaOngakushi-teki Tenkan no Yoin to shite no Luther? Luther no Ongakukan Saiko. [fs]Sumikura70 2002 46-60
10. Osumi, KinyaJ. S. Bach no Shogai (1). OngakuNoTomo 65 8 2007 64-68
11. Osumi, KinyaBach no meikyoku 20. (Tokushu Manatsu no Bach (1)) OngakuNoTomo 65 8 2007 69-73
12. Osumi, KinyaJ. S. Bach no Shogai (2). OngakuNoTomo 65 9 2007 74-78
13. Osumi, KinyaBach no meikyoku 20. (Tokushu Manatsu no Bach (2)) OngakuNoTomo 65 9 2007 79-83

Search took 1.107s cpu time (0.015s in system), 48071 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita