Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Narumi, Fumio
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Isoyama, Tadashi; Kobayashi, Yoshitake; Narumi, Fumio (eds.)Bach Jiten. Das Bach Lexikon. 1996 559p
2. Narumi, FumioEnsoka to shite no Bach. BachZenshu 5 Apr 1999 162-176
3. Narumi, Fumio[Passakaria, Torio, Aria, Kanzona, Alla breve, Pasutorare, Chiisana Wasei no Meiro] BWV 582-591. BachZenshu 9 Jan 1997 182-184 [29-31]
4. Narumi, Fumio[Gensokyoku, Tokkata, Zensokyoku, Orugan Kyoku] BWV 561-572; [Fuga] BWV 574-581. BachZenshu 9 Jan 1997 184-187 [26-29]
5. Narumi, Fumio[8-tsu no Sho-Zensokyoku to Fuga] BWV 553-560 (Gisaku) BachZenshu 9 Jan 1997 187-188 [25-26]
6. Narumi, Fumio[Zensokyoku to Fuga, Gensokyoku to Fuga, Tokkata to Fuga] BWV 531-552. BachZenshu 9 Jan 1997 188-193 [20-25]
7. Narumi, FumioTorio Sonata (BWV 525-530) ni tsuite. BachZenshu 9 Jan 1997 193-196 [17-20]
8. Narumi, Fumio[Kaisetsu: BWV 620a, 1085, Anh.55, 535a, 545b, 131a, 1027a] BachZenshu 10 Jan 1998 218-219 [78-79]
9. Narumi, FumioKoraru Partita (BWV 766-771) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 219-221 [76-78]
10. Narumi, FumioKirnberger Korarushu (BWV 690-713) ni tsuite; 27 no Koraru Henkyoku (BWV 714-740) ni tsuite; 25 no Koraru Henkyoku (BWV 741-765) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 221-234 [63-76]
11. Narumi, FumioKobetsu ni Densho sareru Orugan Korarugun. BachZenshu 10 Jan 1998 234 [63]
12. Narumi, FumioBerlin Monogatari. 18-Seiki Kohan ni itaru Toshi to Ongaku no Rekishi. BachZenshu 14 Dec 1995 136-147
13. Narumi, Fumio[Programme note for BWV 93, 177, 30] BCJ 1 Jun 1992
14. Narumi, Fumio[Commentary for BWV 147] BCJ 3 Oct 1992
15. Narumi, Fumio[Commentary for BWV 243] BCJ 3 Oct 1992
16. Narumi, Fumio[Commentary for BWV 35, 1042, 82] BCJ 4 Oct 1992
17. Narumi, FumioHeikinritsu Clavier Kyokushu. Dai-1-Kan BWV 846-869 BCJ 5 Feb 1993
18. Narumi, FumioYohane Junankyoku BWV 245. BCJ 6 Apr 1993
19. Narumi, FumioBach no Kyokai Kantata: Haikei to Sosaku no Gaikan. BCJ 7 Jun 1993
20. Narumi, Fumio[Programme notes for BWV 8, 161, 106] BCJ 9 Oct 1993
21. Narumi, Fumio[Programme note for BWV 127, 159, 182] BCJ 11 Feb 1994
22. Narumi, FumioProgram Note: 'Matai Junankyoku' BWV 244 BCJ 12 Apr 1994
23. Narumi, FumioProgramme Note. [BWV 1067, 178, 136, 45] BCJ 14 Jun 1994
24. Narumi, Fumio[Programme note for BWV 47, 187, 1043, 102] BCJ 15 Oct 1994
25. Narumi, FumioMagnificat -- Maria no Homeuta. BCJ 16 Dec 1994
26. Narumi, Fumio[Programme note for BWV 1066, 18, 22, 23] BCJ 17 Mar 1995
27. Narumi, Fumio[Programme notes for BWV 4, 196, 150; J.R.Ahle: 'Jesu dulcis memoria', 'Zwingt die Saiten in Cithara'] BCJ 20 Jul 1995
28. Narumi, Fumio[Programme Notes for BWV 4, 196, 150; J.R.Ahle: 'Jesu dulcis memoria', 'Zwingt die Saiten in Cithara'] BCJ 20 Jul 1995
29. Narumi, FumioBach no Shozo Gakufu. BCJ 22 Dec 1995
30. Narumi, FumioJ.S. Bach no Kantata 'Morobito, Kanko shite Kami o mukaeyo' BWV 51 no Seiritsu o megutte. BulShobiGakuenJunCol 15 2001 81-88
31. Narumi, FumioSozo no Keiki to shite no Figura: J.S. Bach o megutte. KunitachiColMJ 21 1986 99-112

Search took 1.076s cpu time (0.031s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita