Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Nakamura, Yujiro
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Nakamura, YujiroKazu, Shukyo, Ongaku. Pythagoras. BachZenshu 1 Apr 1996 116-125
2. Nakamura, YujiroShindo suru Mi. Sokuratesu kara Puraton e. BachZenshu 2 Apr 1997 122-133
3. Nakamura, YujiroTamashii no Rhythm ron. Augustinus. BachZenshu 3 Oct 1997 120-131
4. Nakamura, YujiroKotori to no Taiwa. Ashiji no Francesco / Messian. BachZenshu 4 Oct 1998 144-159
5. Nakamura, Yujiro'Shinkyoku' no Sekaizo to Ongaku: Dante [Seishin no Fuga] BachZenshu 5 Apr 1999 140-151
6. Nakamura, Yujiro'Me to Te no Hito' to Ongaku. Leonardo da Vinci. BachZenshu 6 Apr 1998 142-155
7. Nakamura, YujiroFuhenteki Harmony o koete. Dekaruto no Ongakuron to sono Shuhen. BachZenshu 7 Oct 1996 128-141
8. Nakamura, YujiroSenritsu to Shakai Keiyaku. Rasseau no Ongakuron to sono Shuhen. BachZenshu 8 Jan 1998 122-133
9. Nakamura, YujiroSeishin no Fuga: Roman shugi no Ongaku Bigaku to Tetsugaku. BachZenshu 10 Jan 1998 170-181
10. Nakamura, YujiroGensen to shite no Ongaku. Nietzsche. BachZenshu 11 Jul 1996 152-163
11. Nakamura, YujiroGakukyo no Benshoho. Theodor Adorno. BachZenshu 13 Jul 1997 158-169
12. Nakamura, YujiroSaezuru Kikai. Duruuzu & Gataari. BachZenshu 14 Dec 1995 148-165
13. Nakamura, YujiroOngaku to Tetsugaku to Sugaku no Icchi: Leibnitz to Bach. BachZenshu 15 Jul 1999 174-189

Search took 0.998s cpu time (0.093s in system), 53321 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita