Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Miyake, Yukio
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Miyake, YukioSphinx no Nageki: Bach no Shogai to Sakuhin. 1992 294p
2. Miyake, YukioOngaku no Shujiho. BachZenshu 7 Oct 1996 12-23
3. Miyake, YukioYohane Junankyoku BWV 245. BachZenshu 7 Oct 1996 198-211 [58-71]
4. Miyake, Yukio (ed.)Misakyoku, Junankyoku I / Messen und Passionen 1 / Masses and passions 1. BachZenshu 7 Oct 1996 265p
5. Miyake, YukioKashaku naki Hitsuzensei - Orugan no tame no Koraru Henkyoku o megutte. BachZenshu 10 Jan 1998 12-25
6. Miyake, YukioOrugan Shokyokushu (BWV 599-644) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 253-270 [27-44]
7. Miyake, YukioOrugan Kyosokyoku (henkyoku) ni tsuite. BachZenshu 10 Jan 1998 270-273 [24-27]
8. Miyake, Yukio (ed.)Orugan Kyoku II / Das Orgelwerk 2 / Music for organ 2. BachZenshu 10 Jan 1998 293p
9. Miyake, YukioMusica Reservata. BachZenshu 13 Jul 1997 12-27
10. Miyake, YukioTorio Sonata ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 197-201 [68-72]
11. Miyake, Yukio6-kyoku no Furuto Sonata (BWV 1030-1035) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 201-207 [62-68]
12. Miyake, YukioViola da Gamba to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1027-1029) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 207-211 [58-62]
13. Miyake, Yukio[Kaisetsu: BWV 1020, Anh. 153, 1021-1026]. BachZenshu 13 Jul 1997 211-216 [53-58]
14. Miyake, YukioViolin to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1014-1019) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 216-226 [43-53]
15. Miyake, YukioMubanso Furuto no tame no Partita I-Tancho BWV 1013. BachZenshu 13 Jul 1997 226-227 [42-43]
16. Miyake, YukioMubanso Cello Kumikyoku (BWV 1007-1012) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 227-235 [34-42]
17. Miyake, YukioMubanso Violin no tame no Sonata to Partita (BWV 1001-1006) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 235-242 [27-34]
18. Miyake, YukioShitsunaigakkyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 242-245 [24-27]
19. Miyake, YukioRyutokyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 245-251 [18-24]
20. Miyake, Yukio (ed.)Shitsunaigakkyoku / Kammermusik / Chamber music. BachZenshu 13 Jul 1997 265p
21. Miyake, YukioYakudo suru Bach. Atarashii Bach Zo ni mukete. BachZenshu 14 Dec 1995 12-25
22. Miyake, YukioGeijutsuka no Jiga, Sosaku no Jiyu. BachZenshu 14 Dec 1995 174-185
23. Miyake, YukioBach no Violin Kyosokyoku [BWV 1041-1043]; Sanju Kyosokyoku I-Tancho BWV 1044 (Furuto, Violin to Chenbaro no tame no Kyosokyoku). BachZenshu 14 Dec 1995 233-239 [22-28]
24. Miyake, Yukio (ed.)Kyosokyoku; Kangen gakkyoku / Orchesterwerke / Orchestral music. BachZenshu 14 Dec 1995 257p
25. Miyake, YukioMattaki Sekai Sozo: Wagner no Bach Juyo. BachZenshu 15 Jul 1999 98-111
26. Miyake, YukioEmanuel no Sakuhin. BachZenshu 15 Jul 1999 241-245 [120-124]
27. Miyake, YukioFriedemann, Friedrich, Chriatian no Sakuhin. BachZenshu 15 Jul 1999 245-249 [116-120]
28. Miyake, YukioKado no Ie. Bach Bunken o megutte. BessatsuTaiyo 1984 128-131
29. Miyake, YukioGendai no Bach Kenkyu -3- 'Concerto' o meguru Shomondai. OngakuGeijutsu 43 5 1985 83-89
30. Miyake, YukioIsseki o Tojita Bach-Akademie -- Nippon Bach-Akademie 1985 yori. OngakuGeijutsu 43 7 1985 98-101
31. Miyake, YukioMugen Senritsu no Hoga -- Wagner to Brahms no Bach Juyo. WagnerForum 2006 80-92

Search took 1.123s cpu time (0s in system), 47386 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita