Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Kato, Hiroko
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Osumi, Kinya; Kato, Hiroko (eds.)200 CD Bach Meikyoku, Meiban o kiku. 2000 240, xvi p
2. Kato, HirokoBach e no Tabi: sono Shogai to Yukari no Machi o meguru. 2000 351p
3. Suzuki, Masaaki; Kato, HirokoBach kara no okurimono. 2002 vii, 423p
4. Kato, Hiroko[Kantata Dai-149-Ban - Dai-162-Ban] BachZenshu 4 Oct 1998 270-281 [68-79]
5. Kato, Hiroko'Kohi Kantata' to Doitsu Kohi Jijo. BachZenshu 6 Apr 1998 122-133
6. Kato, HirokoMotetto ni tsuite; Bach no Motetton ni tsuite; [Kaisetsu] BWV 225-230, 231, Anh.159, 118b [sic]. BachZenshu 7 Oct 1996 239-247 [22-30]
7. Kato, HirokoTanoshiki Leipzig. Hanahiraku Concert Seikatsu. BachZenshu 14 Dec 1995 124-135
8. Kato, HirokoKangengaku Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 200-208 [53-61]
9. Kato, HirokoKantata wa Coffee no kaori. BCJ 23 Mar 1996
10. Kato, HirokoKyokumoku Kaisetsu. [BWV 532, 206 and 201] BCJ 43 Jul 2000 4-9
11. Kato, HirokoBCJ Creators. Dai-5-Kai: Peter Kooj (bass). BCJ 64 Jun 2004 34-38
12. Kato, HirokoBCJ Creators. Dai-7-Kai: Terakado Ryo (violin). BCJ 66 Nov 2004 20-27
13. Kato, HirokoBCJ Creators. Dai-8-Kai: San'nomiya Masamitsu (oboe). BCJ 67 Feb 2005 31-36
14. Kato, HirokoBCJ Creators. Dai-13-Kai: Sakurada Makoto (tenor). BCJ 77 Jun 2007 28-34
15. Kato, HirokoLeipzig no Collegium Musicum: 18-Seiki Zenhan no Ikutsuka no Collegium Musicum o Chushin ni. OngakuGaku 35 3 1989 181-191
16. Kato, HirokoBach Keyword Jiten. 'Shogai'-hen. (Tokushu Bach o Kiku, Shiru, Asobu!) OngakuNoTomo 67 5 May 2009 68-75

Search took 1.107s cpu time (0.015s in system), 48071 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita