Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Ebata, Nobuaki
Max number of results shown : 300
Output sorted : serially (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Ebata, Nobuaki[Kantata Dai-47-Ban - Dai-69-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 261-294 [39-72]
2. Ebata, NobuakiKotansai Dai-2-Nichi, Dai-3-Nichi no Pericope ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 279 [54]
3. Ebata, Nobuaki'Shoki' no Kyokai Kantata ni okeru pitch (Onko) ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 284 [49]
4. Ebata, Nobuaki[Kantata Dai-119-Ban - Dai-129-Ban] BachZenshu 4 Oct 1998 299-319 [30-50]
5. Ebata, NobuakiHosetsu: 'Kyu Bach Zenshu' ni yoru Kyokai Kantata no Bango ni tsuite. BachZenshu 4 Oct 1998 314-315 [34-35]
6. Ebata, NobuakiTsuneni Mikansei. Leipzig Jidai no Bach no Shigoto. BachZenshu 7 Oct 1996 152-167
7. Ebata, Nobuaki4sei no Koraru BWV 253-438 yori. BachZenshu 8 Jan 1998 230-243 [46-59]
8. Ebata, NobuakiKlavier kumikyoku no Rekishi to Bach. BachZenshu 11 Jul 1996 54-67
9. Ebata, Nobuaki'Furansu Kumikyoku' to 2tsu no 'Kumikyoku' ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 196-205 [44-53]
10. Ebata, NobuakiIgirisu Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 205-214 [35-44]
11. Ebata, Nobuaki[Kaisetsu BWV 894]; Reinken no Trio Sonata no Bach ni yoru Henkyoku ni tsuite; [Kaisetsu BWV 965] BachZenshu 11 Jul 1996 215-219 [30-34]
12. Ebata, Nobuaki'Wilhelm Friedemann Bach no tame no Clavier Shokyokushu' ni tsuite; Hisseki no Kenkyu ni tsuite. BachZenshu 11 Jul 1996 219-222 [27-30]
13. Ebata, Nobuaki'Goldberg Hensokyoku' no Teion Shudai ni yoru 14 no Kanon To-Chocho BWV 1087. BachZenshu 15 Jul 1999 286-289 [76-79]
14. Ebata, NobuakiBach no Shoki Clavier Sakuhin ni tsuite. BachZenshu 15 Jul 1999 289-298 [67-76]
15. Ebata, NobuakiKoraru 'Fukaki Fuchi yori Ware wa yobu' BWV 246/40a (Sakusha Fusho no 'Ruka Junankyoku' Dai-40-Kyoku BWV 246/40 no Henkyoku) BachZenshu 15 Jul 1999 298-302 [63-67]
16. Ebata, NobuakiSakuhin no Iko no BWV Bango ni tsuite. BachZenshu 15 Jul 1999 303 [62]
17. Ebata, NobuakiYohane Junankyoku BWV 245 Dai-2-Ko yori 3tsu no Aria. BachZenshu 15 Jul 1999 303-307 [58-62]
18. Ebata, NobuakiMagnificat (Dai-1-Ko) Hen Ho-Chocho BWV 243a. BachZenshu 15 Jul 1999 307-312 [53-58]
19. Ebata, NobuakiBach no Sakuhin ni okeru samazama na 'Ko' no Mondai ni tsuite. BachZenshu 15 Jul 1999 312-313 [52-53]
20. Ebata, NobuakiFuki: Densho ga Fukanzen na Kyokai Kantata ni tsuite. BachZenshu 15 Jul 1999 313-314 [51-52]
21. Ebata, NobuakiAria 'Ware wa Kare no Na o tsugen' BWV 200. BachZenshu 15 Jul 1999 314-316 [49-51]
22. Ebata, NobuakiDensho ga Fukanzen na Kyokai Kantata ni tsuite. BCJ 46 Mar 2001 26-27
23. Ebata, NobuakiYohane Junankyoku, tokuni sono Dai-2-Ko no Original Shiryo ni tsuite. BCJ 52 Mar 2002 38-43
24. Ebata, Nobuaki'Fukkatsusai Oratorio' no Original Shiryo to, Ko no Hensen ni tsuite. BCJ 63 May 2004 26-28
25. Ebata, NobuakiViolin Kyosokyoku Ni-Tancho (BWV 1052R) ni tsuite. BCJ 66 Nov 2004 15-19
26. Ebata, NobuakiMatai Junankyoku Shokiko: Shoen Nendai e no akukotonaki Tankyu. BCJ 72 Apr 2006 45-48
27. Ebata, NobuakiKyokai Kantata 36 Ban Schwingt freudig euch empor BWV 36 ni tsuite. BCJ 87 Feb 2010 29-46
28. Ebata, NobuakiFour part Chorales of Johann Sebastian Bach's lost sacred cantatas from Picander Jahrgang. [p]BICB_Belfast Jul 2010
29. Ebata, NobuakiPresent State of Research into Chorales in Bach's Vocal Works and Four-Part Chorale Collections. [p]ISD_Belfast Nov 2008
30. Ebata, NobuakiPicander Nenkan -- J. S. Bach no 4-sei Koraru Shuko Shiryo kara no Kensho. [p]MSJ_Nagoya Nov 2010
31. Ebata, NobuakiJ. S. Bach no Dai-1, Dai-3-Nenkan no Kyokai Kantata no Densho Mondai. [p]MSJ_Osaka Oct 2009
32. Ebata, NobuakiJ. S. Bach no 4-sei Koraru: Zen-Repertory no Bunrui no Kokoromi. [p]MSJ_Tokyo Oct 2005
33. Ebata, Nobuaki'Der berühmte Sammelband Hausers': Shoshitsu shita Shukofu no Kyokumoku Doitei ni tsuite. [p]MSJ_Tokyo Nov 2011

Search took 1.076s cpu time (0.031s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita