Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 7
Max number of results shown : 300
Display author field : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListTitle[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Ongaku no Shujiho. BachZenshu 7 Oct 1996 12-23
2. Bach no Motetto o meguru Kosatsu: Seiritsushi, Kashi to Keishiki, Enso no Dento. BachZenshu 7 Oct 1996 24-33
3. Bach ni yoru Junankyoku Joen ni tsuite. BachZenshu 7 Oct 1996 34-47
4. Doitsu-teki towa nani ka: Spitta no 'Bach-den' o megutte. BachZenshu 7 Oct 1996 48-65
5. 'Ro-Tancho Misa' saiko. BachZenshu 7 Oct 1996 66-76
6. Iesu no Junan. BachZenshu 7 Oct 1996 77-84
7. Bach ni Seishin no ayumi o. Uchu no Chitsujo o mita Hesse. BachZenshu 7 Oct 1996 86-93
8. Bach wa Ongaku no Sansukuritto. BachZenshu 7 Oct 1996 94-100
9. Kaiga ni arawareta 'Ieru Junan' no sugata: Catholic to Protestant. BachZenshu 7 Oct 1996 102-115
10. Maniera-Richeruka-ta: Bach no 'Barokku' ni tsuite. BachZenshu 7 Oct 1996 116-127
11. Fuhenteki Harmony o koete. Dekaruto no Ongakuron to sono Shuhen. BachZenshu 7 Oct 1996 128-141
12. Chooetsusei to Shinpisei. BachZenshu 7 Oct 1996 142-151
13. Tsuneni Mikansei. Leipzig Jidai no Bach no Shigoto. BachZenshu 7 Oct 1996 152-167
14. Yohane Junankyoku BWV 245. BachZenshu 7 Oct 1996 198-211 [58-71]
15. Manifikato Ni-Chocho BWV 243. BachZenshu 7 Oct 1996 211-215 [54-58]
16. Shomisakyoku ni tsuite; Sho-Misakyoku ni ten'yo sareta Genkyoku; [Kaisetsu] BWV 233-236. BachZenshu 7 Oct 1996 215-219 [50-54]
17. Misakyoku Ro-Tancho BWV 232. BachZenshu 7 Oct 1996 219-239 [30-50]
18. Motetto ni tsuite; Bach no Motetton ni tsuite; [Kaisetsu] BWV 225-230, 231, Anh.159, 118b [sic]. BachZenshu 7 Oct 1996 239-247 [22-30]
19. Misakyoku, Junankyoku I / Messen und Passionen 1 / Masses and passions 1. BachZenshu 7 Oct 1996 265p

Search took 1.185s cpu time (0.015s in system), 44907 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita