Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 6
Max number of results shown : 300
Display author field : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListTitle[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Kizoku mo Shimin mo Nomin mo. Bach no Sezoku Kantata ga utsusu 18-Seiki Doitsu no Shakai to Seikatsu. BachZenshu 6 Apr 1998 12-23
2. Dresden Kyutei Gakudan to Bach. BachZenshu 6 Apr 1998 24-35
3. Elbe Kahan no Hercules. Bach no Sezoku Kantata ni okeru Shinwa to Guui. BachZenshu 6 Apr 1998 36-47
4. Bach no Italia-go Kantata. BachZenshu 6 Apr 1998 48-60
5. Hercules Shinwa. BachZenshu 6 Apr 1998 61-68
6. Bach to no Deai. BachZenshu 6 Apr 1998 70-84
7. Shijo ni mureru Doke tachi, aruiwa Yutakasa no Kyohaku. BachZenshu 6 Apr 1998 86-105
8. Mainichi ga Shukusaijitsu, moshikuwa 'Esoragoto' no Nosonzo. 'Nomin Kantata' no Bijutsushi-teki Haikei. BachZenshu 6 Apr 1998 106-121
9. 'Kohi Kantata' to Doitsu Kohi Jijo. BachZenshu 6 Apr 1998 122-133
10. Anhalt C÷then Ko no Hoyochi Ongakuka. BachZenshu 6 Apr 1998 134-141
11. 'Me to Te no Hito' to Ongaku. Leonardo da Vinci. BachZenshu 6 Apr 1998 142-155
12. Soshoku to Ugoki. BachZenshu 6 Apr 1998 156-165
13. Bach no Kyutei Seikatsu. BachZenshu 6 Apr 1998 166-176
14. Sezoku Kantata. BachZenshu 6 Apr 1998 220-236 [25-41]
15. Sezoku Kantata / Weltliche Kantaten / Secular cantatas. BachZenshu 6 Apr 1998 256p

Search took 1.123s cpu time (0.015s in system), 47386 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita