Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 3
Max number of results shown : 300
Display author field : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListTitle[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Jidai no Naka no Kantata. BachZenshu 3 Oct 1997 12-25
2. Weimar Jidai no Kantata Karenda. BachZenshu 3 Oct 1997 26-37
3. Bach no Hisseki o megutte: Köthen Jidai kara Leipzig Jidai Shoki (1729) made. BachZenshu 3 Oct 1997 38-60
4. Tengoku to Jigoku. BachZenshu 3 Oct 1997 61-68
5. Uragawa kara mita Bach. BachZenshu 3 Oct 1997 70-90
6. Ruta-ha Seitoshugi no Bach: Rippo to Fukuin o megutte. BachZenshu 3 Oct 1997 92-103
7. Bach, 1725-Nen Natsu. 'Matai Junankyoku' Sakkyoku Zen'ya. BachZenshu 3 Oct 1997 104-119
8. Tamashii no Rhythm ron. Augustinus. BachZenshu 3 Oct 1997 120-131
9. Taiko Shukyo Kaikaku to Taishu Kyoka. BachZenshu 3 Oct 1997 132-141
10. Bach no Ashiato. BachZenshu 3 Oct 1997 142-155
11. Kantata Dai-79-Ban - Dai-117-Ban. BachZenshu 3 Oct 1997 232-272 [29-69]
12. Kyokai kantata III / Kirchenkantaten 3 / Church cantatas 3. BachZenshu 3 Oct 1997 298p
13. Musica Reservata. BachZenshu 13 Jul 1997 12-27
14. Leipzig ni okeru Bach no Shitsunai Gakkyoku. BachZenshu 13 Jul 1997 28-41
15. Bach no Mubanso Violin oyobi Cello no tame no Sakuhin. BachZenshu 13 Jul 1997 42-49
16. Bach, Lute, soshite Guitar. BachZenshu 13 Jul 1997 50-63
17. Hindemith to Bach. 20-Seiki Ongaku no Ethos. BachZenshu 13 Jul 1997 64-76
18. Bach Jidai no Gakki. BachZenshu 13 Jul 1997 77-84
19. Bach no warai. BachZenshu 13 Jul 1997 86-92
20. Bach kara mananda mono. BachZenshu 13 Jul 1997 93-103
21. Gendai no Bach. BachZenshu 13 Jul 1997 104-113
22. Deai no Myo. BachZenshu 13 Jul 1997 114-122
23. Eisenach, soshite Weimar. BachZenshu 13 Jul 1997 124-139
24. Gakushi no Jidai. Chusei Doitsu no 'Ongakuka' to iu Shokugyo. BachZenshu 13 Jul 1997 140-157
25. Gakukyo no Benshoho. Theodor Adorno. BachZenshu 13 Jul 1997 158-169
26. Kotenshugi. Antei shita Chitsujokan e no Shiko. BachZenshu 13 Jul 1997 170-179
27. Cöthen no Sei to Zoku. BachZenshu 13 Jul 1997 180-195
28. Torio Sonata ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 197-201 [68-72]
29. 6-kyoku no Furuto Sonata (BWV 1030-1035) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 201-207 [62-68]
30. Viola da Gamba to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1027-1029) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 207-211 [58-62]
31. [Kaisetsu: BWV 1020, Anh. 153, 1021-1026]. BachZenshu 13 Jul 1997 211-216 [53-58]
32. Violin to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1014-1019) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 216-226 [43-53]
33. Mubanso Furuto no tame no Partita I-Tancho BWV 1013. BachZenshu 13 Jul 1997 226-227 [42-43]
34. Mubanso Cello Kumikyoku (BWV 1007-1012) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 227-235 [34-42]
35. Mubanso Violin no tame no Sonata to Partita (BWV 1001-1006) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 235-242 [27-34]
36. Shitsunaigakkyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 242-245 [24-27]
37. Ryutokyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 245-251 [18-24]
38. Shitsunaigakkyoku / Kammermusik / Chamber music. BachZenshu 13 Jul 1997 265p

Search took 1.107s cpu time (0.031s in system), 48071 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita