Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 2
Show full details : OFF
Max number of results shown : 300
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Higuchi, RyuichiKantata no Shiki. BachZenshu 2 Apr 1997 12-25
2. Dürr, AlfredBach no Koraru Kantata ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 26-35
3. Kobayashi, YoshitakeBach no Hisseki o megutte: Weimar Jidai made. BachZenshu 2 Apr 1997 36-53
4. Ishikawa, YoichiMonteverdi to Bach. BachZenshu 2 Apr 1997 54-65
5. Holschneider, AndreasBach Enso no Kako to Genzai. BachZenshu 2 Apr 1997 66-76
6. Koike, HisakoIesu to Shito tachi. BachZenshu 2 Apr 1997 77-84
7. Kanazawa, MasakataJohann Sebastian Bach to Watashi. BachZenshu 2 Apr 1997 86-95
8. Fukatsu, FumioBoku no Naka no Kantata. BachZenshu 2 Apr 1997 96-102
9. Takao, ToshikazuBach no Shukyosei. Gendai ni okeru sono Igi. BachZenshu 2 Apr 1997 104-121
10. Nakamura, YujiroShindo suru Mi. Sokuratesu kara Puraton e. BachZenshu 2 Apr 1997 122-133
11. Takashina, ShujiMannerism. Fuan no Jidai no araware. BachZenshu 2 Apr 1997 134-143
12. Nishihara, MinoruBach to Keizai Seikatsu. BachZenshu 2 Apr 1997 144-158
13. Ishikawa, Yoichi[Kantata Dai-44-Ban - Dai-46-Ban; Dai-70-Ban - Dai-78-Ban] BachZenshu 2 Apr 1997 250-261, 294-297 [36-39, 72-83]
14. Ebata, Nobuaki[Kantata Dai-47-Ban - Dai-69-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 261-294 [39-72]
15. Ebata, NobuakiKotansai Dai-2-Nichi, Dai-3-Nichi no Pericope ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 279 [54]
16. Ebata, Nobuaki'Shoki' no Kyokai Kantata ni okeru pitch (Onko) ni tsuite. BachZenshu 2 Apr 1997 284 [49]
17. Higuchi, Ryuichi[Kantata Dai-37-Ban - Dai-43-Ban.] BachZenshu 2 Apr 1997 297-305 [28-36]
18. Higuchi, Ryuichi (ed.)Kyokai Kantata II / Kirchenkantaten 2 / Church cantatas. 2. BachZenshu 2 Apr 1997 329p
19. Isoyama, TadashiSozosei to Kyoiku: Bach no Clavier Ongaku. BachZenshu 12 Jul 1998 12-27
20. Tokawa, SeiichiBach to 'Heikinritsu'. BachZenshu 12 Jul 1998 28-49
21. Hill, RobertNidan Kenban no Tankyu: 'Goldberg Hensokyoku' no Haikei. BachZenshu 12 Jul 1998 50-63
22. Tomita, Yo'London Jihitsufu' to 'Heikinritsu Clavier Kyokushu'. BachZenshu 12 Jul 1998 64-83
23. Watanabe, Yoshio'Bach no Cembalo' o motomeru Tabi BachZenshu 12 Jul 1998 84-100
24. Sasaki, ChikaraBach no Ongaku to Sugaku. BachZenshu 12 Jul 1998 101-108
25. Sonoda, TakahiroBach o shirukoto. BachZenshu 12 Jul 1998 110-122
26. Kumamoto, MariWatashi no Bach Monogatari. BachZenshu 12 Jul 1998 123-128
27. Sasaki, Ken'ichiBach - Boileau - Kant. BachZenshu 12 Jul 1998 130-143
28. Kobayashi, YoshitakeBach to Kaiga. BachZenshu 12 Jul 1998 182-199
29. Isoyama, TadashiGoldberg Hensokyoku BWV 988. BachZenshu 12 Jul 1998 201-205 [36-40]
30. Isoyama, TadashiKyosokyoku Ni-Chocho BWV 972; Aria to Henso I-Tancho BWV 989; Kapuriccho 'Saiai no ani no Tabidachi ni yosete' BWV 992; Applicatio (Unshi Renshukyoku) Ha-Chocho BWV 994. BachZenshu 12 Jul 1998 205-207 [34-36]
31. Isoyama, TadashiItaria Kyosokyoku He-Chocho BWV 971. BachZenshu 12 Jul 1998 207-208 [33-34]
32. Isoyama, Tadashi[Sho-zensokyoku] BWV 924-931, 933-938, 939-943, [Zensokyoku to fugetta] BWV 901, 902; [Gensokyoku to fuga] BWV 903, 904, 906. BachZenshu 12 Jul 1998 208-212 [29-33]
33. Isoyama, Tadashi7-tsu no Tokkata ni tsuite. BachZenshu 12 Jul 1998 212-215 [26-29]
34. Isoyama, TadashiHeikinritsu Clavier Kyokushu Dai-1-Kan BWV 846-869; Heikinritsu Clavier Kyokushu Dai-2-Kan BWV 870-893. BachZenshu 12 Jul 1998 215-223 [18-26]
35. Isoyama, Tadashi (ed.)Chenbaro Kyoku II / Werke für Cembalo 2 / Music for harpsichord 2. BachZenshu 12 Jul 1998 237p

Search took 1.107s cpu time (0s in system), 48071 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita