Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 14
Max number of results shown : 300
Display author field : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListTitle[further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Yakudo suru Bach. Atarashii Bach Zo ni mukete. BachZenshu 14 Dec 1995 12-25
2. Bach Kenkyu no arata na Kadai. BachZenshu 14 Dec 1995 26-37
3. Sakuso shita Michi no Tansaku. Bach no Cembalo Kyosokyoku to ushinawareta Genkyoku no Fukugen o megutte. BachZenshu 14 Dec 1995 38-52
4. Brandenburg Kyosokyoku no Seiritsu ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 52-63
5. Fuga no Giho o meguru Shomondai. BachZenshu 14 Dec 1995 64-76
6. Kyutei to Ongakuka. BachZenshu 14 Dec 1995 77-84
7. Bach no Kami ni sotte. Mori Arimasa-Shi no Omoide ni. BachZenshu 14 Dec 1995 86-93
8. Bach Jidai no Enso o Saigen suru. BachZenshu 14 Dec 1995 94-99
9. Gaka no mazushii Ongakutaiken. BachZenshu 14 Dec 1995 100-110
10. Halle to Leipzig. Doitsu Seishin no futatsu no Senpo. BachZenshu 14 Dec 1995 112-123
11. Tanoshiki Leipzig. Hanahiraku Concert Seikatsu. BachZenshu 14 Dec 1995 124-135
12. Berlin Monogatari. 18-Seiki Kohan ni itaru Toshi to Ongaku no Rekishi. BachZenshu 14 Dec 1995 136-147
13. Saezuru Kikai. Duruuzu & Gataari. BachZenshu 14 Dec 1995 148-165
14. Rococo no Bijutsu. BachZenshu 14 Dec 1995 164-173
15. Geijutsuka no Jiga, Sosaku no Jiyu. BachZenshu 14 Dec 1995 174-185
16. Fuga ni tsuite; Fuga no giho BWV 1080. BachZenshu 14 Dec 1995 189-194 [67-72]
17. Kanon ni tsuite; Ongaku no sasage mono BWV 1079. BachZenshu 14 Dec 1995 194-200 [61-67]
18. Kangengaku Kumikyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 200-208 [53-61]
19. [Fukugen Kyosokyoku] BWV 1055R, 1060R, 1052R, 1053R, 1059R, 1064R. BachZenshu 14 Dec 1995 208-211 [50-53]
20. Bach no Chenbaro Kyosokyoku. BachZenshu 14 Dec 1995 211-221 [40-50]
21. Brandenburg Kyosokyoku ni tsuite. BachZenshu 14 Dec 1995 221-233 [28-40]
22. Sinfonia Ni-Chocho BWV 1045. BachZenshu 14 Dec 1995 233 [28]
23. Bach no Violin Kyosokyoku [BWV 1041-1043]; Sanju Kyosokyoku I-Tancho BWV 1044 (Furuto, Violin to Chenbaro no tame no Kyosokyoku). BachZenshu 14 Dec 1995 233-239 [22-28]
24. Kyosokyoku; Kangen gakkyoku / Orchesterwerke / Orchestral music. BachZenshu 14 Dec 1995 257p

Search took 1.107s cpu time (0.015s in system), 48071 records per second.

BachBib Search Engine 1ctp Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita