Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Kimura, Sachiko
Max number of results shown : 300
Output sorted : chronologically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Kimura, SachikoMendelssohn ni yoru 'Matai Junankyoku' Saien. BCJ 12 Apr 1994
2. Kimura, SachikoLeipzig Jidai no Kantata Orchestra. BCJ 14 Jun 1994
3. Kimura, SachikoBach no Kantata no Text: 'Rudolstadt Kashihon' o Chushin ni. BCJ 15 Oct 1994
4. Kimura, SachikoSchütz no 'Dabide Shihen Kyokushu' to 'Christmas Monogatari' -- Itaria kara mananda mono. BCJ 16 Dec 1994
5. Kimura, SachikoThomascantor Shunin -- Bach no Leipzig Jidai no Hajimari. BCJ 17 Mar 1995
6. Kimura, SachikoYohane Junankyoku (BWV 245) Programme Note. BCJ 18 Apr 1995
7. Kimura, SachikoMühlhausen Jidai no Kantata. BCJ 20 Jul 1995
8. Kimura, Sachiko; Alfred Dürr; Koopman, Ton[Letters to BCJ] BCJ 24 Apr 1996
9. Kimura, SachikoWeimar Kiko. BCJ 26 Jun 1996
10. Kimura, SachikoJ. S. Bach no Korarutekusuto Kantata: Chukan Gakusho no Koseiho o Chushin ni. OngakuGaku 43 2 1997 65-80
11. Kimura, SachikoBach no Koraru Tekusuto Kantata. [p]MSJ_Tokyo Apr 1997
12. Kimura, SachikoMendelssohns Wiederaufführung der Matthäus-Passion (BWV 244). Eine Untersuchung der Quellen unter aufführungspraktischem Aspekt. BachJb 84 1998 93-120
13. Kimura, SachikoMendelssohn ni yoru 'Matai Junankyoku' Saien -- Bach Fukko no Michinori. BachZenshu 8 Jan 1998 50-68
14. Kimura, SachikoJ.S.Bach no Koraru Tekusuto Aria: Koraru no Shi to Senritsu no Atsukai, Ongaku Kosei Genri o Chushin ni. [p]MSJ_Tokyo Nov 1999
15. Kimura, SachikoProgramme Note: J. S. Bach 'Matai Junankyoku' BWV 244. BCJ Apr 2000 12-14
16. Kimura, SachikoBach Fukkatsu. BCJ Apr 2000 36-40
17. Kimura, SachikoBach no ongaku wa Shizen ka: Shaibe no Bach Hihan to Birunbaumu no Hanron o tooshite. BulFacMTokyoGeijutsuDaigaku 27 Mar 2002 43-60
18. Kimura, SachikoShaibe ni yoru Bach Hihan Saiko. [fs]Sumikura70 2002 148-161
19. Kimura, Sachiko[Program Notes. BWV 24/1 and 39/3] BCJ 59 Jun 2003 13
20. Kimura, SachikoJ. S. Bach no Kantata ni okeru Parody Giho ni tsuite. DokkyoDaigakuDoitsugakuKenkyu 54 Nov 2005 1-23
21. Kimura, SachikoKogaku no Enso to Enso Kanshu. Sono Rekishi to Jittai, Gendaiteki Imi ni tsuite. DokkyoDaigakuDoitsugakuKenkyu 56 Sep 2006 57-85
22. Kimura, SachikoBach no Junankyoku e no Michi. ReihaiToOngaku 133 Winter 2007
23. Kimura, SachikoJunankyoku no Rekishi: Doitsugo-ken o Chushin ni. DokkyoDaigakuDoitsugakuKenkyu 59 Mar 2008 1-43
24. Kimura, SachikoOngaku Sakuhin Sosaku no Izumi: Koraru. ReihaiToOngaku 136 Winter 2008 12-13
25. Kimura, SachikoDoitsugo-ken no Kenban Ongaku (1): Chusei kara Wien Kotenha made. DokkyoDaigakuDoitsugakuKenkyu 63 Sep 2010 1-102
26. Kimura, SachikoProgramme Notes. BCJ Dec 2011 5-9
27. Kimura, SachikoJohann Sebastian Bachs Choraltextkantaten: Kompositorische Struktur und Stellung im Kantatenwerk. BochumArbMw 6 2011 viii, 258p

Search took 1.06s cpu time (0.031s in system), 50202 records per second.

BachBib Search Engine 1ct Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita